Skip to main content

Full text of "Genera plantarum ?eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis partium /by Caroli Linnai."

See other formats


CAROLI 
INNiEI V. Equitis, S:m Regi^ Mitis SueCi/S ArcHiAtri ? Mebic 

- & BotAn. ProF^ess. Upsa^.; nec non Acad. Imper* 

Mo.ssPltL. B£ROL. Totos. Upsal. Stockh.Sog* 

& Paris. Corresp. 

EORUMQUE CHARACTERES NA TURALES 

■ ri 

t- 

Secundui^ 

NUMERUM. FIGURAM. SITUM, £T PROPORTIONEM 

OMNIUM FRUCtlFICATW NIS PARTiUM. 
«Bllid (JUIMTA Ab AVCrOte. REF6S.MAtA ET AOCTA; -— ■■ ■- ^^^— ^ j j_L_-i— L^MJB — ^MM ■-—■""■- ^ "T^ 1 -^ ■ ■ * ■ ■ ■ ■ " ■ n^J^w^^M"rnrfc-i - i- ^ ■■ i ■ mwm ^— ^— ^— ^— ^Mfc 

Cnm Pfivilegio 5. R, MttU Suui^t itf S, «. Miti4 Pohnica ac Eleii^rif Snxftfu JT 
<- % lMfEi<8is Laurentii salvil \ »754- Mo 

-4 * ..4 1 ISSo. ■^> 4: > ' * % .4 
i ^ ^ ^ _ i r^ 

y- -r* ■■> H^ec non fola miht patefectt opmlo fama 
Vulgarh y qu^efita Ithri /x, nec leBiQ prifcisy SedLahor &^ Sttidiumy quihtn otta longa dierum 
Pojlpoftir. - Si "* ^ «^ 
#^ ^^ j^^ 


>r ^ 


^^ \ E XCE LLE NTISSIMO 

CELSISSIMOwt tK^Tv COMITI ? 
;NO CAROL 

GUSTAVO 

TESSIN, 

REGIS, REGNIque SUECI^ 

SENATORL 
ETC. ETC. 6. M^CENATl MAXIMO. 
h fumma ^ plane Dhina m fe collata heneficta , gratus hac Genera , ' m per 
ennem memoriam y devotijfima mente ^ cm 
fecrat AUCTOR, 

A T1 ^ ^. ^ ■m - RATIO OPERIS 

^ 
^ I. g ^mnia , qux a nobis vere dignolc! po/Iiinr ♦ 

dcpendeDC a clara Methodo , qua diftia 
guimus {imilia a difTimilibus. Hsec Me- 
tbodus quo magis naturales comprehendit diftindtio- 
nes , eo clarior rerum nobis nafcitur idsa. Quo cirv 
ca plura vcrfatur noflcr conceptus objecSta , eo diffi-^ 
cilius elaboratur mqthodus , at magis neceflaria cva- 
dir» Nulhbi tot objcdla humanis fenfibus objecic 
Summus Conditor, ac in Regno Vegetabili, quo4. 
totum iftum , quem inkabitamus , globum tegit , rc- plet. Ergo fi ullibi pura mcthodus e re cft, fanc 
hic ; fi Vegetabiliura claram idxam obtinere fperabi-- 
inus: hinc C/Esalpinus: Ni^ in ordtnes redigan-s^ 
tiir T^lanta , ^ velut caftrorum acies diftrlbuan-^ 
tur infuas clajfes ^ omniafiu^uari necejfe efi^ 

t 

X. Nota itaque ei fiint Vcgctabilia, qui (i) fimK 
lia fmiilibus conjungere , & diffimiHa a diffimilibus» 
feparare npvic. 

3. Botanicus cfl ille, qui Vcgetabilia fijpilia (1- 
milibus, & diflinda diftin&is Nominihus, ^uicuij* 
que intclligibilibus , nofcit (x) nominarc. 

4 

4. Nomiim (3) Plantaium funt Generica 8c (u- 
bi plures fpecies) Sfecifica. W^c dcbenr efle ccrta 
& fundata, ncc vaga, lubrica vel varie applicabilia; 
qualia antequam efle pollunt , necefre cfl ut fint im- 

pofita certis ncc vagis gcncribus (2. ($.) : his enim 

3 vacil- 

taSOURI BoTAN^vAi- 
fiARD£Ji LlBBAHY II R?ATIO OPERIS. / -* j bus vacillant & Nomina , ac per confcq Do(flrina, Botanici. (3) j 


5. Spectes tot funt, quot diverfas formas ab ini- 
tio proQUxit Infinitum Ens ; qua^ deindc forrax fe- 
cundura generationis inditas leges produxcr^ plurc§ j 
at {ibi femper fmiiles', ut Specics nunc nobis uou 
fmt plures, quam quse^fuerc ab tnitio. Ergo Species 
tot lunt , quot diverfx forma; feu flru6tura£ Planta- 
rum ; rcje(3:is iftis ,. quas locus vel calus parum dif 
/erenres [Varletutes) exhibuit, hodienum occurrunt ira mm-4 ■; 6. Genera autem toffunt, quot attrib 

niunia "pfoxima diftind^amra lpccierura'(5}, fecu 

duni qu^ in primordio crcata fueie*confirmant bc 
xevelata, inventa, obfcrvata. Hinc ''. Omnia Genpa ^ Spectes naturalla funt, 

Non cnim licet conjungere fub codem gencrc Equura 
& Suem : licet ambx Ipccics monungula: elTcnt ; nec 
Caprcolum, Rangiferum & Alccn gcnere diftingue- 
re, licct cornuum figura diffcranC Gcncrum itaquc 
Jimites actcnta & fcdula obicrvatione inquirerc dc- 
bernus , cum a priori difScilius determinentur, licct 
lioc opus hic ejTet labor , nam confufis gentrtbus 
Qmnla confundi necejfe e/l. Cccfalp. «». ^ 'y. AFru5fificatio.ue plantas diftingui in gener^ 
(^))Infinir^Sapientiae placuilTe detcxir poftcriora^ras, 

& quidcm primus , fcculi fui Ornamentum , ConrA' 

Dus Gbsnbrus, uti patct cx Epiftolis cjus poflhu- 
jrris,- ex tabulls pcr Camerarium editis. Quamvis 
primus , qui fumnium hoc invcntuiii cum publico 
coramuuicavir, inque ulum dcduxit Andreas Cy£- 

^ ^LPiNus fuit» ' At exfpiralTct vaoyi. , nifi Roberti 

MORI- Rx\TIO OPERI3. III 

m ^ t 

MopasoNi cura refufcitatiim fuiffit, Sc a Josepho 
PiTTONo TouRNEFORTio ad Rcgulas Syftematicas 
puras enutritum. Coniirmarunt hoc dcinceps quot- 
quot fuere in arte Heroes» . • , JIVJ^T i" W 

8. Dato hoccc fundamento (7), hocce puncfto 
fixo , mox in ulum vertcre , mox Syftema ftruere al- 
laborarunt omnes hifce laboribus apti; omncs qui- 
dem codem animo , & in eundcm fincm ; at non o- 
mnes codem cum lucceliu. Paucis quippe notus fuit^ 
Canon fundamentaHs , quem fi nou obfervaht sedi- 
Jes. illico ruit priraa oborta tcmpeftate iplendidilll-* mum quamvis a:dificium: BoERH.Inft. 31. Docenti ^focede7idum a generulibus ad Jingularla quaque , 
duyn inventa expl'tcat\ ut Inventori, contra^ a' ' 
fing nlaribus ad ge n e ra Ita eu n du m fuit. A flli m fe ^* 
runt enim Varii divcrfas partcs Fru61:ificationis piro 
principio Syftematico . & cum eo iecundum divifio- 
nis legesaClaflibus pcrOrdincs dcfcenderunt adSpe-* 
cies usquc , & hypotheticis ac arbitrariis his princf-^ 
piis fregcrunt & dJlacerarunt naturalia (6) genera;' 
naturxque vim intulerunt: e. gr. aiius a Fru^iu nc^ 
gat genere conjungi pofte Perhcam & Amygdaium? 
alius a regularitate !P^^^/£?r//;)) negatValdVianam 5^ 
Valcrianoiden Kn. ; alius a N^mero ncgat Linum & 
Radiolam Dill.; alius a iLor«//j Agrifoiium T. & 
Dodon^am Pl. ; alius a Se:>su negat Urticam andro' 
gynam & fexu diftindam,&c. Gencrc inter fe com- 
binari poffe ; quod fi , dicunt , non clafTe conjungi 
f>o(Tunt, multo minus gcnere; fcd non obfervant le 
conftruxiftc Claffes qualescunque, ipfum vero Crca- 
torcm Gencra. Hinc tot falfa genera! tot controver- 
fix intcr Audores ! tot mala nomina! tanta confu- 

f 4 fio! 
ly RATIO OPERIS, ml f}p! Imo eo tandcm redadra cH: res, ut quoties fiirgat 
novus Syflematicus, totics horreat orbis Botaaicorum, 
Ei nefcio fane ipfe , num plus damni vel emolumenti 

sittulerint Syftematici ; ceite fi indodli conferantur 
cum dodtis, longe plures fucre. Dolcnt hsc fata 
Medici , Pharmacopoei , Hortulani , ncc fine ratione. 
Fatepr, Thcoria eorum qupd optima eflet , ft modo 
Summo Conclitori placuiflet omnes fru<5tifi yusdeni generis aeque flmiles inter fe produxifle individua cjusdem fpeciei* Quod cum fadlum 
Ht , nihil lupcrcfi: aufugii , quin Nos , qui naturaeMa^ 
giftri efle non polTumus , nec lecundum nQHirum con- 
cepturn omnes plantas itcrup creare , Nosmet iplos 
Natufse legibus fubjiciamus , Notasque planris inlcri- 
ptas fplcrri fludio leocre addifcamus. Si fmgula dif? 
fereris nota frutf^ificationis fufficiens dijudicaretu^ 
pro difl^inguendo generc, quid hcxfitaremus extQmpI proclamarq gcn^ra , quot fere fuut fpecies ; vix; 
enim uoti nobis iunt duarum fpcci^rum fl6re§ , inter 
fe adeo fmiilcs , quin aliqua intcrcedat diffcrentia. Et 
aljaboravi qupque quondasp a folo florQ etfam difTe- 
^eiitias fpecificas trader<^ omncs , lic^t , fa^ilior cun^ 
d^tufvia, fxpeminus frudjuofp CQuamiuq. Agnor 

i^a itaque fuadeo omnibus Botanigis fanis , fi quse 
^ertiaido unqu^ni in avte defidcretur, G^w^r/jr ^ Spe-j 
Hies ejfe natw^lta omnia , fm^ quq adumto princi 

j)iQ 4ulla falus ia Jirte p.Qt^lt pbtincri, F,B. 131. i^j 

■- * 

ri 

j. A.franito hoccc poflulato (8) proccdant fecun- ^um fi^am IVIethodurp finguli ; dividant Gencra ha:c in Qrdines &; Claffes; Caefalpipus, Hermannus,Ra-i 
jus , JCnaut p. zfruSiu ; Toumefortius a fgura Co^ 

tQlU ^ Rivjpus % mmp:q ^ ^fiaUtate^Petahrum'^ 

Magnol \ RATIO OPERIS. Y Magnol a Cnlyce , & pil noxa: adfcrent hse metjiodi 

omnes : Sed contra, fi bene ekboratje , fummam uti- 
lipatem , dum videre licer, quantum hasc vcl illa pars 
frudificationis confiderata valeat in his vel illisClas- 
fibus iSliituralibus. Parum rcfert ; qua methodo pp- tqftis pervcnirc ad genera facillima 
prasfcrcnda eft , qus tramitc le Ifta rehq ad ea ducit; quaeque maxime univerraHs ^11; vix eriim do ulios facili adeo natos efle memoria Syfl Wi.i.i ate, absque 
queant. Methodus itaque erit vice gux ; Qrdlnes enim funt ClafTes iiibalt 
§: pauca diflinguere genera facilius efrc,quam nuiius fi ibit. Non quidem ncgo a:que dari 
Clafles naturales ac Gencra naturalia; non nego quiu methodus naturalis & noftrse $: 
methodis longe prseferri deb 
methodos naturalcs hadenus exclamat 
defenflonena provocatus fufcipio , quod fcd ridco afHs , antea d fyfl & in me 

■ 

la , ne u- 

I 

naturalis fit, quamdiu ifta gcncra iftique charad:crcs, qm jam 

militant. Facile cft maximam no- flint , fub iisdem torum eenerum -^ 
"um partcm ad fuas ckdcs 
diflRcilius rcliqua, Ncc ■ 

dare , j 

quod noflra stas Syfiema quod lesaman- 

- fas efl. Naturalc 
ueat, & vix feri Nep udcmus; ideoque interjm J^\i\'^ 

fiint CIafr?:§ ^^SuccedanciE, Attam.cn p iderc 
nofle afiumcnd^ I D. AlTiimtis Gcneribus naturalibus {G. 7.) ac( 

tencnda pura & inculcata duo rcquiruntur , ut fc 
vera^ Specics, ncc aliac , ad fua Gencra flngT; 
duc circumfcribantur limiti t^rm quos QharaBeres vocamus gcnei II 


VI RATIO OPERIS. 

II. Cbara^cres hos (lo.) dum Aiidorcs cvolvo, 
rcpcrio nullos certos & ftxo^ anre Tottrnefortium , 
ut Ipfi non immcrito inventionis gloriara circa genc- 
ra concedere debcam ; Dcdere & alii Syflematici a-, 
liarum Sedatum, cgo tamen nuUos intclligo practer 
Ejus, eorumqucqui ejus veftigia prellcrunt, \xx\Tlu- 
mierus , Tetitus , Boerhaavius , Vaillantiiis, T>il' 
Cenius,Rupfms,'Pontcdera, Buxbaumius , Mi- 
chelius Sc pauci Alii ; quorum quidcra plures, quam- 
vis a Claflibus & Ordinibus feu raerhQdo Tourncfor- 
tiana reccfferint, in Generibus tamcn ejus allecl^ 
fiicre. AiTumrit Tournefortius Tetala & Fru^um ro notis generum diagnoflicis , nec partes 
j.^ ob <» & easdem cjus aiTccIas ferc omnes ; ac Re 

uperque dctcdlo 
rum gencrum, has partcs folas pro generibus omni 
bus dillingucndis non llifiiccre intcll 
ad habiciim, faciemque plantarum ; folia puta , fitu„. 
floris, caulem, radicem &c. confugere lefe coados 
crcdiderunt, idell, rccelTcre a tundaracnto frudifi- 
cationis(7), & ad priorem barbariem dcfccnderunt. 
Qiiod quara malo omine fadum, facile clTct demon- 
flratu , fi locus & tcmpus hasc in prazfcnti noii pro- 
hibcrent. Quidquid demum fit.tamcn agnofcani par- 
tcs non fufficienres cfTe, a Tournefortio defcriptas , 
ur n iola perala & frud:us vota hic fcranc,"&: cgo o- 
iime frudificationis myfterium ncgarcm, rcfpucrcm^ 
ue, Scd qua^fo , qua; docuir unquam ratio, quod a 
lolis hifce Nora: fint pctcnda:? quce docuit unquam 

pfia? qH3£ rcvclatio? qua; a priori vcl pollcriori 

kfumta argumenra ? iaue nulla , nifi nuda auaoriras; 

Auaoritatem agnolcimus' nullam nifianropfiam folam 
1 Reheit>aria; nonne nobis patcnt longc pl frucl ^ 

"* RATIO OPERIS. VII 

fru(5Hficanone partes?ciir illse agnofcendas, alix non? 
nonne idem qui creavit iftas^creavic &reIiquas?non' 
ne aliai asquc neceffari^ fuQt partes iii frudificatione 
acnuhquam illcT? patcnc nobis Calycis i Involu- 
crtm. z Spatha. 3 Terianthmm 4 Ametitum. . , um. 5- 

Glujm.. 6 Calyptra. Qqko^^i^m 7 TuhHs feu ungues. 
8 Limbus, Q}.Ne[fartuni. Sta.minum io FilarneTt^ 
ta. II Antbera. PisriLLi ii Germen, 13 Stylus. 
i-Ac Stigma. Pericarpii 15 C/?/////^. 16 Siliqua. 
\j Le-iumen. 18 Nux. 19 T)rupa. 20 Bacca. zi 
^omum. Semen xx ejusque 13 Corona^ Recepta- 

UM i^fruBiJicationis, 25- floris , 26 fruflus, 

res i^.nc hic partcs , hic literic , quam in literis 

uarum leu alphahctis;' Ha: Not^ omnes liinr no- 

bis litcrx vegetabilium. ex quibus Icdis charadcres 

) addifcanius plantarum ; has inlcripfic Condiuor; 

has Icscrc noftrum crit Uudium. P ^F ■**: r 

Tournefortianis nihil dctraho • • pti mis; ncgo tamen Q]\x%Characferes peVfedos effe, . 
go cx iis dillingui poirc gcncra. Ncqueejus charadc 
rcs aliis pra:ferr:m; nifi figuras fcu iconcs addidilTe 
frudificationum, qua; ejus gcncra magis iutcUigibi 
lia reddidcre. Et fi non plura in his detexiilctPiclor 
quam^Audlor in defmitione, longe pauciores habuis 
fbt affcclas In figuris Ejus plurmiis elucent plurc: 
partes, plures aot^e-, figura floris (Scc. quam cx dc 
fcriptione. 

il.Icones iii^ pro detcrminandis gcneribus no: 
commcndo , fed abfolute rcjicio tatcar^ has idiotis a 
liquid imponcre. Anrcquam htcrarum morcahbus m 
noruit ufus, neccffarium fuit oninia pidluris expriaic 

re, ul)i oris fonus prxiens ciTc non potuit, at invcn tis -j f viir RATIO OPERIS. ul 

tis his facilior ccrtiorque nafcitur via communicandi 

id^as lcriptis* Sic etiam inBotanicis ante detedas li- 

tcras (i i) figur^ h^ auxiUum prxbuere liimmum ; at 

datis his compcndiofiori iturvi^; nobis funt liter3C 

viginti fex (i i) , quibus fcribamus noftras idaeas. 

a, Ab iconc cnim quis poteft unquam aUquod ar- 

oumentum firmum defumerc , led a verbis fcri* 

ptis facillime. 

, Si generis cujusdam charad:erem in operc ali- 
quo in ufum traherem rccenleremque , non pos- 
ium lemper commode iconem depingcre , mci- 
dere, imprimcrc, exprimercque , at defcriptio- 
nem facillime. 
y, Si in eodcra genere , ut in pkirimis , differrent 
P artcs uti numero vel figura inter le in diftin- cftis fpeciebu5, tcncrer tamen tradcrc partiuni 
fitum & proportionem. . Non polllim hxc ullo 
modo cxprimcre iepne, nifi totidem darcm figu- 
ras. Si itaque fo eftcnt ipecics , & totidcm dif- 
fercntes , totidcmque debcrcm traderc pi(Shiras ; 
quis cx bilcc tam multis ullam ccrtitudincm eli- 
cerc pollet,* at in defcriptione difFcrentes partes 
rilerc, convenientcs delcribcre faciiior longc eft 
labor, intellcduque facillimum. 

14. Verbis itaque tcntabimus omncs Qxprimerc 
i^otas sequc cl^re , fi ngn clarius , ac alji IpIendidiHi- 
mis fiiis iconibus. Huic \ix inftitit primus magnus 
BoERHAAvius ; ca autem incedcrc cum Ep via,quam 
patcfecit," tcntavit ncmo. 

15. TripHci modo obtinentur Charad:eres Tii) 
Generici ; Faffitii fciiicet , Ejfentialei & Natura- \ les. F.B. 18^- 


%6.Fa \ RATIO OPERlS. IX 

-t6. PaEilttus {if) Charad:er unicam HOtarti gc* 
neri imponit, qua unum a reliquis liib eodem Ordine 
militantibus (non ab aliis) diflinguere tenetur. Cha- 
radcr ejusmodi efl intellcdu omnium facillimus , & 
inftituitur per Dichotomias feu Tabulas Synopticas , uti a Rajo (in prsecedentibus Synopfis cditionibus) . Knautio , Kramero dati. Sane h nulla unquam dubia 
moverentur de Clafle vel Ordine , & omnia in rerum 
natUra exiftentia Genera detedta ellent, reliquis fa- 
cilior foret; quae cum detc(Sta non fint, nec e(!e 

poflint, fallit oc fallitur;cum alioquin Genus aliquod 
detegitur novum , fallaces evadunt proximi & quot- 
quoteramo, cui annedti dcbet,enati iunt chara(3:eres. 

17. Ejfentialis (15) Charader notam gcncri,cui 
applicatur , unicam propriiffimam fubminiflrat» Hic 
commcndat fe brevitate & certitudine, uti inParnas* 
fia , Nigella , Helleboro , Ranunculo , Aconito afolis 
nedariis faciilimepercipitur. Sed an obtincri unquam 
queat in omnibus Generibus, maxime hxreo; vel- 
lem enim effentiales videre Cbaraderes in Umbelli- 
feris, aliisque. 

..Naturales (15) itaque heic trado Charade- 
rcSiqui nota3 omnes in fru^tificatione obvias & cora- 
munes exhibcnt: tales antc me, quantum novi, de- 
dit nullus. 

Ufus & praerogatiV2E Charadcris Naturalis funt 

«. Apphcabilis efl: cjusmodi Charader Methodis 
omnibus datis & dandis, fi modo indcflrudibili 
fundamento frudificationis fupcrfl rudtum fit Sy- 
ftem.a. Defumat quis Methodum vei a cdl^ce 

vel coroH» , Ycl Jimimi^us , y«1 fiJlUlis , ve 
I 
\ X RATIO OPERIS^. 
frtiftu : idem tamen erir nobis Chara(5l:er natu^ 
ralis, ubi idem genus. 

L 

Antea necelTe fuit tot componere Charadleres o- 
mnium generum , quot prodiere Syflemata ; hoc- 
cc autem dato , non item. 

L 

r 

, Si vel mille detegerenair nova Genera, non u- 
nicam Notam eam ob caukm Gencri Naturali 
proximo vel addere vel auferre necefle ell, uti 
in aliis omnibus inevitabile fuit. 

y. Diftindle poteft tradi absque metfiodo hic Cha- 

radtcr feu Gencris hazc definirio, in quocunquc 

Jibro placerct, ^que perfede tcneri & intelligi, 
ac dum fub fua militabat clafTe. 

i 

T 

Exprimit eandem idxam , fi vel nomina millies 
mutarentur. 

t. Plures vidcs notas , quam quibus ncceflario ab 
aliis diflingui debet fubjcd:um Genus : hse con- 
firraanr Tc certum haberc Genus » nec aliud. I 
An notse aliquiE fuperfluae /int, Cx omnia dete- 
d;a eflent Gcncra , ferus determinabit dies. o. Notas in dercribend fi partes frudi cas ficationis fclcgi certas & reales, nec vagas vel iub.. 

Afliimicre alii fsepe faporcm, odcrem, colo- 

em, magnitudinem (absque proporrione). Has a- 

pud rtie allcgatas niinquam vidcbis , k6. tantum qua- fla certa & firma principia mcch rum Pig Situm Sc Troportionem uaruor Attributa, cura Literis iftis vigiuti fex (ii) 
ininguuntGcnera adeo certc a fe invicera,ut ne quid 

fupra; \ \ >, RATIO OPERIS. XI 

fupra ; non deficinnt notx pro generibus determinan- 
dis , hifce folis confideratis ; led lupcrflusc forent rc- 
liquae , nec cogit ulla necefTitas ad habitum planta- 
rum confugere. 

io. In Charad:ere ejusmodi conficiendo aflumen- 
dx funt omnes detcd:ae Species; Notae quatuor (^19) 
in omnibus partibus ftu<flificationis obviae probe func 
defcribendce : quseque non convcniunt Spcciebus o- 
mnibus excludendas , & convenicntes foiae retinen- 
dse. Cumque non uni detur homini omues viderc 
Spccies , debet ille, qui plures videt , notasque in iflis 
differentes obfervat, has in charad:erc excludcre, ut 
tandem Pofleri abfblutos vidcant labores. 

r * 

1 

-21. Minimas Frucftificationis fcrutari partes diffi- 
cultatem plurimis paritufam, certe iis, qui absque 
labore dod:rinam defidcrant, pr^video; nihilominus 
ccrtiorem dari viam nullam ipondeo : ex, gr. Nullus 
mihi negabit, quin animalia omnia, ctiam Infe<5ta, 
a Nota infcripta vel Stru(5tura dignofci debe 
taquclnfed:um effet adeo parvum ut vix oculis perci- 
pi poflct, tamcn cjus partes luflrarc debes , antequam 
fcire queas,numMonoculus fit,vel Acarus ; (ic etiam 
in plantis. Omnia qua? defcripfi nudo , nec armato, 
oculo vidi ; nec alteri difficihor nobis erit Jabor ^ at 
gratus & jucundus 

22. Florem longe pr^fcrri deber.e FruBul intel- 
lexi in determinandis Gencribus , Ifcct aliter longc* 
lentiant Alii ; quodque NeBaria majoris eflent con- 
iiderationis pro detcrminandis Generibus , quam fe- 
re pars ulla alia, licet tantopere neglcda & nihili 
habica ab Aliis , imo nc nomine quidem diflin(5la. 
i i / xti RATIO OPERIS. 

13, ]Stomtna nullutn terrcant nova, ^c^ fi ea noii 
placerent , nova ipfe lingas, vel Synonyma ailegata 
rctincas , Ti Tibi magis arrideant. Rationes cur ca 
muravi, dedi in Critica Botanica.' 

2.4. AudtoribuS nullis fidem adhibui pfaitet Ce- 
leberr. T)illenio m Horto Elthamenri, Rhcede iii Hotto Malabarico , quos accuratos elTe obfervavi : & 
^lumiero in Americanis , minori tamen fide digno, 
attamcn neceflario , ubi nulli alii erant Audlores. 

Didinxi tamen caute. Afterlfcnm * adpofui, ubi 
ptantas vivas examinarc licuit : Crucem f , ubi ficcas 
folum haberc pottii ; Et nullam notam, ubi nil vidi; 
fed Audoribus filus , eorumque , quantum viderc li- 
CUit , claris iconibus» 

^5*. 'Paucijjimis quibas potui Uerhis id^as mca9 
exprefli , ' foUicitus magis dc ponderofis , quam pom- 
pofis , dc eloquentibus latinitatis flofculis» 

16, Terminis paucls Jrtis ufus fum , licc fcre 
aliis , quam qui ciiiquc notiffimi ; magnitudinis no- 
tam nuuquam, nifi rcfpedivam ad reliquas pattes, al- 
legavi. Ubi dubia occurrebant . magis lollicitus fui 
vanis akcrcationibus me cripere, quam his mifcere. 
e» gr. Ubi dubiura dc Calyce &C CotoIIa fuif» Sccun- 
dum motiim folis inflcxum cfTc florem , vcl contrrl 
cundem, ex conceptu vulgi dixij quod aliis dicitur 
a finiflris dextrorfum : Vel contra. 

2.7, Species fub generibus militantes dedi in Spb 

CIEBUS PlaNTA-RUM I^y^, 

2.8. Partium frudificationis Definitiones inPHi 
LosoPHiA BoTANicA evolYautur a tytohibus. j 19. 1? RATIO OPERIS. ^xm 

2,9. U/lum Syftematis alicujus Botanici ne tyro- 
nibus quidem commendare fas efl / cum absque co 
iiulla in Boranicis detur ccititudo. Introcaht hor- 
tum exoticis plantis 8c incognitis refertifllmum , 
eumque funul Bibliotheca Botanica optima inftru- 
d:um , duo curiofi , alter Syftematicus . alter* Em piricus, cum ille facile redigit 'plantas ex lecSis in dificatione litteris (11) ad fuam ClafTem, Ord. 
nem, & GefuiSj quo dato pauc^ reftant fpeciej 
diftinguend^ ; tenetur alter omnes evolvere hbrbs omnes perlegere defcriptioncs , & figuras omnes 
alpicere infinito labore; nec de planta, nifi calii, 
ccrtus fiet. 

SO. Plura prsfari fuperfluum duco, Rationem 
Sc leges theorise noftras qui defiderat , adeat Fm- 
damenta noflra Botanka: quique de Methodo no- 
flra fcxuali plura velit, evolvat Syflema roftrum Natura , in quo triplici" modo ClafTes expl 
nius , methodique noftrx valorem a priori demon 
flravimus pcr Sexum plantarum , cum ufu Clairam Naturaliu g 31» Sumas itaque hos noflros per decennium 
labores duriflimos , eosque juftus rerum cenfor se- 
qui bonique confulas ; fcias hos non effe hujus x- 
ratis , vix centum lenum : fcivimus & hoc ipfi pro- 
inde annis illos feris deftinavimus ; at labore ex- 
baufti, Amicorum confiliis fiiafi, longorum raoli- 
minum inopinatis licpe fatis edodi, liimmam c- 
dcndi occafionem arripimus ; obtulit enim Mufeum, 
Hortum, itinerum impenfis, vitam optatifTmiam , 
beatiffimamque Magnus nofter Mxcenas , Nob. 8c 
r'f^;. ^' ^- ^'^^^.^' Cliford l U. D, pr^ftitit. Lugd.pat, 1736 )( X 1q i ?CIV RATIO OPERIS la hac editione dilpofuimus genera ftcundum 
candem fericm, qua ufi fumus m /^eciebtis plan- 
tarum\ varios crrores I typographicos eraendavimus citationes aud;orum pro determinandis fpccieb 
cxpnnximus; vocabula nonnulla terminis mag 
ptis pcrmutdvimus ; varias novas obfer a- jecimus; recenti 
locis inferuimus g ad- 

plurimaque nova fuis 1 

h 

Vffalia 17 S'^' ^» 2.4. jffim ex Mufea. vttf 


% 


/ -^•«M^ n m OR 
o 

^K o 
\ ORDO GENERUM. j ^ Claffls I. 

MONANDRIA, 1. MONOGTNU. Canna. 

Amomunj. 
Coftus. 

Alplnia. 

Mamnta. ^ 

^ Cutciuna* ' 

Kaempferia» 
Thalia.^ ^ 
BoerhaVra, 
Salicornia. 

Hippuris» A^ SJ f *■»*-' r 2. DIGTNIA. CoUfpermum. 

Callitriche* 
Blitjum. 

Ciniu. ^ T Ih t l ClaJJis II, 

DIANDRIA. i i T. MONOGimj, Nyftaiithes. 
Jafminum. 

Li^uftrum. 

Phillyrea. 
Olea! 

Chionanthus. 
Syrlnga. 

Erapthemum» 
Cfrcxa. 

VeroBJca, 
■r 2 

2 3 

4 
6 Jufticia. 

Gratiola. 

Pin^uicula» 
Utricularia* 
Verbena, 

Lycopus, 

Amethyftea* 

1 Ziiiphora. 
9) Monarda. 

Rofmarinus. . 

Salvia. 
Dianthera. 
Coninfonia. 
Morina. *.j- lO 2. DIQTNIA. Anthoxanthum. 
JBufonia. ^#J J- ■ 


Piper, 3- TRIGTNIA. ClafisIIL 

TRIANDRIA. I. MONOGINIA, Valeriana. 
i^ 1 Hirtella. 

Olax. ^ 

Tamarindus, 
19 i Cneorum. 
lo Melothria. I 

I 
s 22 
23 
Hortegia. 

Loeflingia. 
Polycnemum 
CalTyia. 
Crocus* Y J Jrv 25 

•28 
29 

33 
34 

3«^- 
. 37i 

3 

39 40 
4V 4» 
43 
44 

49 

5-1 

Ixia. 5:vj ORDO GENERUM Ixla. 

Gladiolus. 

h W 

Antholyxa/ 

Iris. 

Commelina. 
Xyris. 

Schcenus. 

Cyperus, 

Scirpus. 

Eriophorum. 

Lygeum. 

Nardus. H n 2. DIGINIJ. Bobartia. 

Cornucopi^e. 

Saccharum. 

Phalaris. 

Pam'cum. 

Phleum/ 

Alopecurus. 

Milium. 

Agroilis, 

Aira. * 

Melica. 

Poa. 

Briza. 

Uniola. 

Da6lyh's., 

Cynofurus- 
Fefiuca. ^ 

Bromus. 
Stipa." 

Avcna. 
Lagurus. 
Arundo- 
Ariftida. 

Apluda, 

i/olium. 

Elymus, 

Secale. 

Hordeum. 

l^riticuni. «fv4 r\ i 


r' ^v V 5"4 

SS 

59 
60 f ^^ 

3. rRIGTNIJ. Eriocaulon. 
Montia. 

Proferpinaca. , 

Holodeam. 

Molldgo. 

Miuuartia. » 1 ■^ ■ ^^ I Queria.^ 
6^ 1 Lechea. 

64 
^S 9S 

96 

98 

99 

100 

lor 
102 >TETRANDRIA. 1 ft «» '^ I. MONOGTNIA 

Leucadendron. 

Protea. 
Cephalanthus- 

Globular^i DipfacuS. 
Scabiofa. 
Knautia. 

. Hedyoiis. 

. Spermacoce. 
Shcrardia. 

AfperuU, 
Diodia. 

*Knoxia. A 

Houftonia, 

Galiuni. 

Crucianella. 
Rubia. 

Siphonanthus. 

Catesbsea. 

Ixora. 

Scurrula. 

Pavetta. 

Avicennfa. 

Mitchella. 
Callicarpa. 
94 j Polypremum. 
1 Pen»a. u 103 

104 

106 
107 

loS 
109 

IIO 

III 
112 


I II 
II 

119 

120 

I2t 

122 

123 
124 

126 

128 
129^ 

Bl£' jDRDO GENERUM. XVII I Bl ^rla 

Buddleja. 

Exacum. 

Plantago. 

Scoparia. 

Centunculus. 

Sanguiforba. 

Ciffas. 

Epimedium. 
Cornus, 

Tomex. 

Ptclca. 

Ludwigia. 

Oldenlandia. 

Ammannia. 

Ifaardia. - 
Trapa. 

Dorftenia. 
Elaeagnus. 
Brabejum. 

Rivinia. 

Salvadora- 

Camphorofma. 

Alchemilla. 130 I Myofotis. r 2. DIGYNJJ. Lithofpermum* 132 I Anchufa. 

133 

^34 CynoglofTum. 
Pulmonaria. 

^35^ I Symphytum. 
136 f Cerinthe. 

J37 Borrago. 

138 j Afperugo. 

139 Lycopfis. 

140 Echium. 

141 j Tournefortia. 

142 I Diapenfia. 

143 I Aretia. 

144 j Androface. 
I4f I Primula. 
146 I Cortufa. ^4 Soldanella. 
Dodecatheon. Aphanes. 
Hamamclis. 
Cufcuta. 
HypecQum. 

?. TETRAGTNU. 

Ilex. 

Coldenia. 

Potamogeton. 

Ruppia. 

Sagina. 

Tillaea. 15^4 

1S6 I ^n ClaJJis V. PENTANDRIA. I. MON0G7NU. Heliotropium. 149 I Cyclamen. 
15-0 J Menyanthes. 
iji I Hott.onia. 
15-2 Hydrophyllum. 
15*3 I Lylimachia. 

Anagallis. 

Theophrafta. 

Patagonula. 
Spigelia. 

Ophiorhiia. 

Randia. 
Azalea. 
Plumbago; 
Phlox. 

Convolvulus. 
IpomoEa. 
I Polemoniumt 
^^l \ Campanula. 

Roella. 

Phyteuma. 

Trachelium. 

Samolus. 

Rondeletia. 

Bellonia. 

Cinchona, j6o 
161 
162 164 
16$ 

166 

16 

16 

170 
171 

m 
174 

176 

17 
17 
J79 

V XX 3 IQO 

i8i 

182 
183 
184 

186 

187 

188 

189 
190 

191 
192 

193 
194 

190 

19 

19 
199 

200 
201 
20i 
203 

204 
205- 

ao6 
207 

208 
Cof- 
» 

y XVIII Loniccra, 

Triofteum. 
Morincla. 

Conocarpus^ 

Muflxnda. 

MirabiUs. 
Cons. 

Verbafcum. 
Datara.. 

Hyofcyamus^ 
Nicotiang.. 

Mandragora^ 
Atropa, 

Phyfalis. 

Solanam- 

Capiicum, 
Strychnus, 
Chironia. 
Cordia,. 

Genipa, 

BrunsfellTa, 

Ceftrum- 

Lycium. 

Chryfophylkra, 

Sideroxylon. 
Rhamnos. 

Phylica. 

Ccanothus. 

Myrflnc, 

Celaftruj. 

Evonymus, 
Diofma. 

Brunia. 

Jtea. 

Galax- 

Mangiferav 

Cupania. 

Rfbes. 

Gronovia. 

Hedera. 

Vitis. 

Lagoecia, 
Saavagefia. ORDO GENERUM- 

209 I Claytonia. 

Achyranthcs, 
Celofia. 

Illecebrum. * fm JIO 

112 

ii3 j .GI3.UX. 
214 Thefium. 
r ^ Rabvolfia. 

Cevbera, 
Viuca. ' 

Nerium* 
Plumeria, 

Cameraria. 

Tabern^montaria* 

Ceropegia. 215- 
216 

21 
21 

219 
220 

221 

222 

227 

224 
225- 

226 
227 

22S 

22y 

233 Salfola. 

234 Anabalfs. 
235- 1 Crcfla. 

236 I Trianthema. 

237 j Gomphrena, 

238 I Bofea. 
259 I Ulmus, ^ ri 2. DlGrNlA. Periploca. 

Cynanchum^ 
A"^ocynum» 
Afclcpias. 
Stapelia. 

Hejniaria. 

Cheucpodium. 
Beta. 1 ** 240 
241 


Nama. 
H(;L!chera. 
^42 Swertia. 
2.43 Gentiana. 
^44 I Phvi;ii\ 

245- fc 
246 , 

24 

24 

249 

25-0 

251 Eryngium. 

Hydrocotylc. 
Sanicula. 

Aflrantia. 

Bupleurum. 

Echinophora, 

Tordyjium. ■i» zp j Caucalis, 2H 

25-9 

260 
i6i 

263 
264 
265* 
266 
16 
26 
269 

270 

271 

273 

274 

276 

278 

279 

280 

281 

28 i 

283 

284 

285- 

2S6 

28 

28 

289 

290 
291 
292 

294 

Art€- 
ORDO GjENERUM. 3CIX ¥ Daucus. 
Ammi. . 

Bunium, 

Coiiium. 

Sclinum. 

Athamantf. 

PeaccdanuiTL. 

Crithmum. 

Cachrys. 

Ferula. 

Laferpitiumw 

Heradlcum. ' 

Ligufticum^ 

Angelica, 

Smm. 

Sifon. 

Bubon. 

Cuminum. 

Ocnanthe. 

Phelhndrium. 
Cicuta. 
Ethnfa. 
Coriandrum, 

Scandix. 

ChoGrophylhim 

Imperatoria^- 

Scieh'. 

Thapfia, 

Paftinaca, 

Smyrnium-. 

Anethum. 

Carum. 

Pimpinella. 

Apium. 

^gopodium. \ 3« Rhus. 

Viburnum. 
CafTine. TRIGYNIA, ucus. Samb 

JZanthoxylum. 

Staphyljca. 29f I Tamarix. 

296 Turncra. 

297 I Tdephiura. 

298 I Corrigiola, 

199 I Pharnaceum, 

300 I Alflne. 

301 j BafcJIa. 

302 1 Sarorhra. 503 
304 

306 

307 
508 
320 

322 

3M 

32- 5" 

326 

3^ 
3i 
3^° 
33 
33 
339 
34Q 

341 

342 

345 

344 4. rMRAQYNI)t, 

Parnafli:». 

F 

5. PENrAGYNU, 

Aralia. 34f 309 I Barreria. 

310 [ Statice. 

311 [ Linum. 
312 

313 Aldrovandgf^ 
Drofera. 314 I CraiTula. 

3 15 I Suriana. 

316 [ Sibaldia. 

31 
31 34<5 
348 

349 
35-3 

3H €. PQLYGYNU. 319 [ Myofurus. 3rj €la£Is VL 

HEXANDRIA. I. MONOGXNIJ, Bromelia. 3^9 ! Tillandfia. 

Reaealmia. 

Burmannia:. 

Tradefcantia 
331 I Pontedcria. 
33^ I Galaiithus. 

333 I Leucoium. 

334 I Narciflui. 
335* I Pancratium. 
336 I Crinum. 

XX4 3>7 
35-8 

3^9 
360 

361 
361 

364 XX V ORDO GENERUM; Amaryllis. 

Bulbocodium. 
Aphyllanthes, 
All"'mi. 
Lilium- 

Fritinam* 
Uvularia. 
Gloriofa. 

Erythroniam. 
Tulipa. 

Ornithogalum 
Scilla, 

Afphodelus. 

Aiitheiicam. 
JLeontice. 

Afparagus. . 

ConvaUaria. 
Polianthcs. 

Hyaclnthus. 
Cyanella. . 
Aleti is, 
Yucca, 
, Aloe. 

Agare. 
Hemerocallifi, 

AcoriiS, 

Orontium. 

Ha:manthus. 

Calamus. 

Juncii 

Richa::d:a. 
PrinoS. 

Berbe(fs. 

Loranii,Ds'. 

Fran k \ 

Pcph's. * "^- nia. k.^ r^. i 2, DIGTNIJ/ V^,cle/ia. 
Oryza. 

Atraphr hi>A axis. t r rR/GTNJJ. Flagellarla. ..«A /^ 367 1 Rumex. 

365 \ Scheuch^icria. 

369 Triglochin. 

370 Melanthium. 371 

373 

374 

376 

373 

379 

80 


t -'^ 381 

38b 

3S3 

3% 
386 

38S 
38^ 

391 

392 

393 

394 
395- 

39<^ 
397 
398 

.399 
400 

401 

.402. 


- i 
! V \ Medeola. 
Trillium. 

Menifpermum 
iSaururus. 

Colchicum. 

Helonias., 4. rEfjR^GTNU. 40^ 

40S 

409 
410 

411 
4IZ 

413 

414 

4ir 

416 Petiveria, ' 417 Alifma. T. PQLTGTNU, 418 ClaJ/Js VII. 

HEPTANDRIA. I, MOmGYNU, . Trientalis, 
iEfcuIus. \ 4'9 
420 E ClaJJis VIII. 

OCTANDRIA. 

J 

r 

I. MONOGT^NIA, 

Trop:2oh]in. 

Osbeckia. 

Rhcxia," - c 421 

422 403 Qonothera. 

4c>4 Gaura. 40 f •^o^S Epiiobium. 

Grislea 

Allophvlus. 
Mimufops, fi - • ,' t*-? * ORDO GENERUM. XXI J- Jambolifera. 
Santalum. 

Memccylon. 
Lawfonia. 
Vaccinium. 
Erica. 

Daphne. 

Pirca. 

Gnidia. 

Stellera. 

Paflcrina. 

LachnsEa. Bacck ca. 430 
43' 
43i 
433 
434 
435- 

436 

437 

43^^ 

459 

440 

441 

442 ClaJIf X. 

DECANDRIA. 2. DIGYNIA Galenia. 

Mahringia. 

5. rRIGTN/A. 

Polygonum, 

Paullinia. 

Cardiorpermum. 
Sapindus. 

4, TErRAGTNlA. 

Paris. 

Adoxa. 
Elathie. 443 

444 I, M0N0G7NIA 

Sophora. 

Anagyris, 

Cercis. 

Bauhinia. 
Parkinfonia. 

CaUia. 
Poinciana. 

Caejalpinia. 

Guilandina. 

Guajacum. 
Cynometra. 

Anacardiuxn. 
Didamnus. 

Ruta. 44^ j Toluifera* 446 

447 

448 449 Hajmatoxylum 

Adenanthera. 

Mclia. 

Zygophyllum 
Fagonia. 

Tribulus. 45^0 1 Monotropa. 4n \ > 'W Claljls IX. ■ 

ENNEANDRIA. 1. MONOGYNIJ. Laurus. 4^2 I 

I ^pondias. ^ TRIGYSIA Rh eum. 4f4 JulTieua. 

Schinus. 
Bartramia. 
Melafloma. 
Kalmia. 
Ledum, ' 
Rhododendmm. 
Andromcda. ^ 
Epigaea. 

Gaultheria. 
Arbutus. 

Clcthra. ■— 

Pyrola. » '■ 2. DIGYNIA. But. omu5 . 3- HEX^GYnIA, Royeila r^ ^ff ! Hydrangca. 
45-6 

4)-7 
4fS 

45-9 
460 

46 r 

462 
463 

464 

466 
46 

46 
469 

470 
471 

47i 

473 

474 

47f 

476 

47 
47 

480 
481 

482 

484 
4% 

486 

487 
488 

489 

490 t 
r^ 491 XXII ORPO GENERUM. / Chrvfbfplcnimn. 
Saxifraga. 

Mirclb. 

4 

Scleranthus. 
Gvpfophii 
oaponana. 
t):anth\is. * > 493 ^ Gethyllis. 

494 Rhizophora. 
49f Samyda. 
496 j Gnrcinfa.- 

49? ?. rRiGTNrj, Drypis. 

Cucubalas. 

5ilene. 

Stellaria. 
Arenarla. 
Chcrlcria^ 

Garfdelia, 
Malp-ghia. 
Banilieiia, 
Trioptcris. 

4. PEWJGTNIJ 

Avcrrhoa. ' 
Cot^lcdon. 

Scdum. 

Pcnthoium. 
Oxalis. 

Agroftcmma. 

Lychnis. 

Ccrailium. 

Keurada. 
Fhytolacca. fOI 

502- 
503 

5-05- 

5-07 Styrax. 
Crateva. 

Triumfettsii^ 

Peganum. 
Portulaca. 

Lythrum. SH 

5-28 
5-29 

5-31 

S3^ 2. DIGXNIJ, 


HeViOcarpos. 
Agrimoniai. ^34 3. TRIGiNIA. Rcfcda. foS Euphorljia^ fP9 
Sio \ \ f36 4. PENTAGYNIA. Glinus. ^37 5-11 

T^i j Scmpcrvivmn. 

5-14 

5-17 

518 

519 r. POLYGTNIA. r33 ICOSANDRIA. ^— 1. MONOGWU, 


j 
I 

I DODECANDRIA. Caa,\is. 

Phi^adelphus. 

Piidium. 

Eugenla. 

Myrtus. 

Punica, 

Amyg<JaIus.^ 

Prunus. f T39 

5-40 

5-41 

f44 

5-4/ 
5-46 I, MONOGTNIA, Alarum. pi Cratsegus. j?. DIGYNIA, 5-47 3. ri?/. tf ORDO GENERUM. XXIII 3. TRIQYNU, Sorbus. 

4. PENtAGYNIA, 

Mefpilus. 

Pynis. 

Tetragonia. 

Mefembryanthemum. 
Aizoon. 

Spiraca. 

Dalibarda. 

y. POLIGYNIA, 

Rofa. 

Rubus. 
Fragaria. 

Potentilla. 
Tormentilla. 
Geum. 
Dryas. 

Comarum. 5-48 5-49 

SS3 

SS^ 
S5S \ SS6 

SS7 

SS^ 
SS9 

S6i r 

Nymphgea. 
Bombax, 

Bixa. 

Sldanea, 

Mammea. 

Ochna. 

Chryfobalanus. 
Calophyllum, 

Tiiia.^ 

Microcos. 

Elgeocarpus, 

Deluna. 
Mefua. 
Vateria, 
Thea. 

Caryophyllus. 

Mentzeha. 

Plinia. 
Mimofa. / 5-62 ' Ciftus. 
^6^ I Corchorus. z. DIGTNIJ. Clajfis XII L 

POLYANDRIA Pcconia. 

Canigonum. 3. TRIGyNIA. I. monogtnu. Delphinium. 
Aconitum. Marcgravia, 
-Morifona. 

Breynia, 

Capparls. 
Aaa^a. 

Bocconia. 
Saaguinaria. 

Podophyllum. 

Cheh'doniu!-n. 

Papavcr. 

Argemone, 

Muntingia. 

Cambogia* 
Clufia. 

Sarracca. I 564! 

5-65- 

S66 

5-69 
SJo 

Sl^ 
SIS 

:r77 4. tETRAGYNU, Tctraccra. S^A 

y86 

S89 
3-90 

y9i 

S93 

S9^ 

S9S 

f9<5 

5-97 
J98 

5-9? <5oo 
601 ^02 
603 604 f. PENTAGYNIA, Aquilegia. 
Nisjella. 605" 

606 6. HEXAGYNIA, Stratiotes, <5q7 7. POLYGYNU, Dlllcnia. 

Liriodcndrum. 

\ Magnolia.* 608 
609 
610 

Miche- XXIV ORDO GENERUM Michefia. 

Uvaria. 

Anoria. 

AnciDone. 

Atiagene 

Clcniatls. 

Adonis* 

Ranunculuj» 

TroUius. 

Ifopyrum. ^ 

Heikburus. 

Caltha. 6ii \ MeUiffa. 6ii 
613 

614 

61 f 

616 
61 y 

618 

6ig 

610 
611 
6ii Dracocephalum. 
Horm.uium. 
Mclittis. 
OGvmum. 
Trichoftema* 
j Scutellp.na. y 

Prunclla. 
Prafium. • 
Phrynia. 642 
648 

649 

650 

6p 
65-3 

6s6 ^.^ 2, JNGIQSPERMIJ, 6^3 Bartfia a^#> xiF. 

DIDYNAMIA. I. QYMNOSPERMIA A 1 uga . 

1 eiicriurn. 

_ * 

Satuveja. 

Thymbra. 

HyfTopus. 

Nepeta". 

Lavandula* 
Betonica. 

Sidcritis. 

Mentha. 

Glechoma. 

Orvala. 

L#amium; 

Xialeoplis. 
otacAys. 

Batiota. 

Marrubium. 

Lccnurus. 

Phlomis. 

MolucceUa. 
C!?'^<^'p^diurr 
Origanun^. 
Thymus. Rhinahthus. 
Euphraiia. 

Mclampyrum* 
X^athr^a. 

Schw^alba^a. 
To2zia. 

Pedicu'aris. 
Gcrardia. 614 l Chelotie. « ^ 62y 

626 

627 

628 

629 


Gefneria. 
Antirrhuium, 

Cymbaria. 

Cranioiaria. 

Martynia, eria. 630 Torcnia. 
632 1 Befl 

Scrophularia. 
Celiia. 634 j Digitah's. 
63^ ! Bignonia. 636 
^37 i Citarexylon. 
Hallcria. 638 I Crefcentia,. 

639 ; Gmch'na. 640 

<542 

644 
645- 


Petrca, 
Lantana. 

Cornuiia. 
Locfelia. 
Capraria, 
Sdago. 646 1 Hcbenftretia. 65-7 
65-8 
65-9 
660 

66 j 

66% 
662 

664 

666 
667 

668 
66^ 
670 

671 

671 

674 

67S, 
676 

67 
67 

6S0 
681 

682 

68 * t « 684 
685- 

686 

68 

68 

Eri- ORDO GENERUM. XXV Enrius. 

Buchnera. ' 

Bro.vallia. 

Linnxa. 

Sibthorpia, 

Limofella* 

/figinctia 

Obolarla- 

Orcbanche. ■ 

Dodartia. 

Lippia. - 

Seiamum. 

Mimulus. 

RucUia. 

Barleria. 

JDuranta. 

Ovieda. 

Volkameria. 

GTerodendrui% 

Vitex 

Boiitia. 

Columnea. 
Acanthus. — 689 Glypeoia. « * • ^K : r n - J 690 

691 

692 

694 
695- 
696 
697 

699 

700 
701 

702 
•703 
704 

706 

709 
710 Bircutclla. 
Lunaria. 7^3 

724 

72^ 
Dentaria. 
Cardamine. 

Sifymbrium. 
Eryfimum. 
Cheiranthus. 
Hcfpcris^'^' 
Arabis. -» 
1 urntis. 

Braflica* 

Sinapis. 

Rdphanus. 

Bunias. 
Ifatis*. 

Grambc. 

Cleome. 2. SILI^UOSA. ■• r- \ Q Y \ * \ 726 

728 

729 

730 

731 

734 
.-735- 

735 

^ 738 

•739 
740 « A . 3. POLTPEr^LA. 

Mdiiinthus. T^qr ,, v ' Clajfis XV L 712 ' MONADELPHIA ClaJJis XV. 

TETRADYNAMIA i. PENTANDRIA. Waltheria. 

Hermannia. 
Melochia. 741 
743 T I* SILldULOSJ. 2- DECANDRIA. Myagrum, 
Vella. 

Anaftatica. 

Subularfa. 

Draba» 

Lepidium. 
Thlafpi. ^ 

Cochleari». 

Iberis. 

Alylfum. * V - J' ^* ! Connarus. 

713 j' Hugonia. 

714 I Geranium. 

715- 

716 

71 

II 

719 

720 

721 

7ii 744 

745- 
746 2. POLTANDRU, 
S ida . 

Nap;Ea. 

Alth^a. 

Alcea. 

Malva. 

Layatera. 
74 

74 

749 

750 

7fi 

• 75-i 

Maic- / XXV2 ORDO GENERUM. Malope. 

Urena. 

GofCy^lam 

HibiTcus. 

Pentapetes. 

Stewaitia. 
Gamellia. 


DIADELPHIA HKXANDRIA Fumaria 4 '— ootandru. Potygala. I^. 3. DECANDRU Erythrina. 

Sccuridaca. 

Borbonia. 

Spartium. 

Gerfirta. 

Aipalathus. 
Amoi^ha. 

-^fchynorni 
Galega. 

Crotajaria^ 
Ononis, 

Amhyllfs. 

Lupinus. 

Robinfa. 

Colutea. 

Pharcolus, 

Doh*chos. 

PiTum. ' 

Orobus. 

Lathyrus, 

^icia. 
Gicer. 
Ervum, 764 

76y 

768 
V769 Cytifus. 

Ulex. 
Arachis. ^S^ Glycyrrhiza. 
7jr7 Coronilla. 

75-8 Ornithopus. 
yS9 \ Hfppocrepis. 

Scorpiurus, 

Hedyrarura. 

Indigofera. 

Cracca. 

Clitoria, 
Glycine. 
Phaca. 

' Aftragalus. 

760 { Biferrula. 

Pforaha. - 

Trifolium. 

761 { Lotus. 

Trigonella. 
\ / 78f 

786 

789 
790 
791 

793 

794 

79/ 
796 

79 

79 

99 

00 

801, 

802 


Medica 
8or, 
Clajfjis XFIII, ' 

POLYADELPHIA 770 j Theobroma T, pentandria. 771 

772 

773 |C 

774 

77J j Hype-.„. 

776 , Afcvrum. 

77 

77 
780 

7S2 > 806 2. ICOSANDRIJ, 

us. 

3. POLTANDRU. 
807 
808 

8c9 I 
C/<#r XIX. 

SYNGENESIA 

I. POLTGAMIA * D' 784 I Tragopogon jEmALIS .8to 
Scor- ORDO GENERUM x;>:vii Scorzonera. 

Picris. 

Sorichus, 

La<5luca.' 

Chondrilla. 
Prenanthes. 

Leontodon, 

Hicracium. 
Crepis. 
Andryala. 
Hyoferis. 

Hypochasris. 
Lapfana. 

CatananchCa 

Cichorium. 

Scolymus, 

Elephantopus- 

Gundelia, 
Echinops. 
Ardium. 

Serratula. 
Carduus. 
Cnicus. 

Onopordon. 

Cynara. 

Carlina. 

Atrachylis. . 
Carthamus, " 
Stoebe. 
Bidcns. 

Cacalia. 

Eupalorium. 

Ageratum. 

Sta^helina. 

Chryfocoma. 

Tarchonanthus 

Sancolina. Sii Carpefium. 812 Baccharis. 

813 Conyza. 

814 Erigcrcn. 

816 Tullilago, 
Senecio. 817 " After. 
818 S19 

Sio 
8zi 

8i2 Solida^o. 
Inula. 

Arnica. 

Doronicum, 

Helenia, S23 .Bellis. 
824 Tagetes. r 

« « - 825- 

826 

827 
828 
829 

8;o 
832 

834 

836 

837 
8 

839 

840 

841 

842 

843 

844 
845- 


Chryfanthemum, 

Matricaria. 

Cocula, 

Anacyclus. 

Anthemis. 

Achillea. 

Tridax. 

Sigesbcckia. 
Verbelina. 

7'etragonotheca. 
Buphthalmum. 2f2 

844 

8;6 

8f9 
860 

86r 

86i 

S64 
86$- 

866 
86 
86 
869 

870 
872 

876 
83 3. POLIGJMIJ^ 
FRUSTRANEA, Helianthus. 
Rudbcckia. 
Coreopfis. 

Centaui^ea. ^ ■ S S77 
878 4» POLYGAMIA. 846 I Milleria, 

847 I Silphium. NECESSARIA, ^. POLTGAMIA, SUPERFLUA. Tanacetum. 

Artemifia. 
Gnaphalium. 
X eran tl^e muin^ 848 
849 
85-0 Chryfogonum. 
Melampodium. 
Calendula. 

Araotis. : 

Oftcofpcrmum. 
Othonna. %^i 1 Polj-mnia 8S1 

882 
S33 
884 

886 

887 
-'88S 

S89 

£rio- XXVIII ORDO GENERUM. Eriocephalus. 
Filago, 
Micropus. 
Sphaeranthus. 

; 5. MONOGAMU. 

^criphiun\- 

Corymbium. 

Jafionc. 

Lobcha. r- 

ViOla. 

Impatiens. 890 
891 
89Z 
893 


6. DECJNDRU. S94 
895- 

896 

897 
898 

899 Helifteres. 

7. POLTANDRIA. 

Grewla- 

Arum. 

Dracontium* ,: ' 

Calla. 

Pothos. . ■ 

Zortcra. 913 914 

910 

918 
919 ' ; ClaJJlsXX. ■ 

. GYNANDRIA. y, J ^ - 1, DUNDRU, ■ 

Orchis. 

Satyrium. 

Ophrys. 

vSefapias- 

Limodorum. 
Arethufa. 

Cypnpediam. 

Epidcndrum. «X I #-' ■- ' * Claffis XXI. 

MONOECIA 
-"i. MONANDRU. 

Zaunichelha- Ccratocarpus. 
9^ I Cyaoiiiorium. 

9oi 

903 

904 

■905- 9Z0 
921 
922 2. DIANDRij. Lemna. 923 


906 

907 r . '/RUNDRI^, Sifyrinchium. 

zrTEtRJNDRU, 908 5. TRUNDRIJ. Ncpcuthcs. V > 4. PENtANDRIA, Typha, 

Sparganium. 
Zca. 

CoiX. 

Carex. 

Axyris. 
Tragia 
909 I Hernandia. 

Phyllanthus. r « t 924 
925- 
926 
927 
928 
929 

931 PalTifiora. 910 f . HEXANDRU, Ariflolochia. 

Pillia. ~A~^. « J»Jt» 4# «H 911 
912 4. rEtRJNDRU, Betula. 
Buxus. 
Urdca. 

Morus. \ ^ht^^ r- T . 933 

934 

■1- - E^ ORDO GENERUM. ^KiX f. PENTANDRU. Xanthlum» 
^Ambrofia. 
Parthcnium. 
Iva. 

Amaranthu?. €. HEXJNDRIJ. Zizania» 94Z f 7. HEPrJNDRlA, Guettarda» 943 8. POLTJNDRU. »- Ccratophyllum» 

Myriophyllum* 
Sagittaria. 

Thcligonum. 
Poterium^ 

Quercus* 

Juglans. 

Fagus-* 

Carpinus* 

Cofyluf. 

Platanus. 
Ijiquidambar. 944 

945^ 
946 

94 
94 
9SO 
9Si 9. MONADELPHU. Pinus. 

Thuya. 

Cupreffiis. 9S^ 
95S 10. MOjNADELPHU. Acalypha- 

Croton. 

latropha* 
Ricinus. 

Sterculia. 

Plukenclia^ 
Hura. k^ 9S9 

960 

961 II. STNGENECIA. ' 937 I Trlchofanthes, 

938 j Momordica. 

939 Cucurbita. 

940 j Cucumis, 

941 I Bryonia. Sicyos» 

Fevillea. $66 

967 
968 

969 

970 

971 

97^ 12. GYNANDRU. Andrachne, 975 
CUJJls XXII. . I DIOECIA. 

. MONANDRlA 846 I IsTajas. 974 
^ 11 . 2. DIANDRU, 9^2. Vallifneria, 
95-3 salix. 
95-4 

955" 97J 

97^ 4. TRIANDRU. Empetrum. 

Ofyris. ^77 

97S 4. tEtRANDRU. Vifcum. 

Hippophae, 
Myrica. 979 

980 

^81 % PENTANDRIA. Piftacia. 962 I Ceratonia".' k 4. 963 
964 1 Pifonia. 
Antidciimi, 965" • Spinacia, 

XXK .983 

9S4 

9S5 

Acni* \ 

1 / 
GRDO GENERUM. Acnida. 

Cannabis. 

Humulus. 
Zanonia. 987 
9S8 
989 

990 ClapXXIIL 

POLYGAMIA. 6, HEXANDRIA I. MONOECU, Tamus. 

Smilax. . 

CilTampclos. 
Rajauia. 

Diofcorea, 991 

992 1 

I Mufa. 

Ophioxvion. 

CcltiS:; * t- QQA ! Vcratruru. 
^^3 \ Andropo^on. 99S / OCrANDRIJ. Rhodiola. Holcus. 

KchEeiTiuni. 
Ccnchrus, ^^ * 996 I ^gilops. 
99^ i Vaillantia. 

Pari^^taria. \ j> 8. ENNEANDklA, 


Mercuralis. 
Hydrocharis. ^^ DEQANDRIA, Atriplex. 

Dalcchimpia. 

Acer. 998 

999 I Bcgpnia. Carica. V ^ 2. DIOECIA. * -^- 
Co^^aria. 
Patifc^. 1000 

lOCI 

1002 
2003 10; POLTANDRFJ. Cliflbrtia; 'T 1004 Gleditfla. 

Fraxinus. 

Diofpyros. 
Nyflk. 

Anthofpernium. 
Arilopus- 
Pantix. ^ r. ¥, Vr, MONADELPHU V * ^* Juniperus, ' ''^ "• " 

^TaKus, 

€p)icdit. 1006 
. IC07 Ficus. 5. TRIOECIA, f*^ 


12. SYNGENECIA. 

Rufcus'. ^ - ^- * ■foo8 f lOII 

lOli 
IOI3 
1014 
10 If 

IO16 

1017 

lorp 

IO20 
I02t 

10Z2( 
1023 

JP24 lOlf 

ioz6 

1028 
1029 

1030 

1031 1031 
ClaJJisXXlV.. * A n, gtnandria. 'Clutta. i: „•■ , :ic^i CR Y P TOG A MI A . 

I. FILiCES'. L 
K X X i^-Equifetum. 
p^LacIea. »* ' io;3 

Ophio- ORDO GENERUM» XXXI r^ Oph-ogloiTum. 

Ofn.urcla. 

Acioltxhum. 
Ptcris. 

Blcchaum, 
Hcmionitis. 

Loiichitis. 

Afplcirum- 

Polypodium. 

Adiaiitum. 

Trichomaues. 
MarHlca 
Pilularfa. 
Jfoctes, 
2. MUSCl Lycopodium. 

PorcUa, 
Sphaguum. 

Phafcum. 

FontinaHs. 

Splachnum. 

Polytrichum. 

Mnium. 
Bryum. 

Hypnum* ^* 3. jILQM. Jungcrniannia. 

Tarf^ionia. 

Marchantia. 

Blafla, 

Riccia. 

Anrhoceros. 
Lichen. 

Chara. 

Treniella. 

Fucus. 

iJlva. 

Conferva, 
Byfrus. 

Spoiigia. 
Lithoxylon, 

1 1035- 

1036 

10:57 
1038 

1039 
1040 

1041 

1041 

1043 

1044 

1045 
1040 

1047 
1048 1049 

lojo 

J05-I 

105'i 

lon 

10J4 

ioy6 
iOj-7 

loyS 105-9 

lc6o 

1061 

1062, 

1063 
1064 

io6j" 

1066 

1067 
106^ 

1069 

I 4, FUNGL Agaricus. 
Boietus. 

Hydnum. 

Phallus. 

Clathrus. 
Elvcla. 
Peziza. 
Clavaria. 

Lycopcrdon. 
Mucor, Clajfis XXV, APPENDIX. I. PJLMM, Chamccrops. 

Burairas. 
Corypha, 
Cycas, 
Cocos. 

Phocnix. 

Areca. 

Elate. 

Caryota. 1, PLANtM, Achras. 1070 I Adanfoiiia. 

10>l I Broflara. 

1072 i Ruccjjhalon. 

1073 >h"uch(ia. 
1074 

1076 

107 

107 
1079 

1080 

loSi 

1082 
1083 1084 
loSy 

1086 
IC87 

?cS8 

loSp 

1090 
1091 

iC9i IC93 

109J- 

XC96 
1097 

Hippo^ \ XXXIl ORDO 6ENERUM, ^ mM 
J Hippocratea, 
Hippomanc* 

HymenaGa, 

JM^tthiola 109S I Rhecdia, Rninpfia.^ 

Trevia. 
110 1 I Ximcnia^ 1099 
Jioo I 1103 
1204 

ilOf f 


I r: L 


■\ y V 4 4. 

fr I f i i •-*>-^ '..f. v^ t -■X Clap 


4 


Clajfis 
M 


ND 
I. MONOGTNJA lA 1-" V 

J t. CANNA.* C^m\2iComsTournef, i^%: 

Cal. Ptrr/^^;^^/;/?^ tnphyllum : fQliolh lanceolatis, eredlis par- 

vis, coloratis, pcrfiilentibus. 
CoR. monopctala, fcxpartita: Lacinuv lanceolatae, bafi coalitse 
■ quaruDi trcs cxteriores crcftse, calyce bipartito majores : tre^s 

intcriores longiores, harum du;? ereclsj, unica reflexa. 
Stam. FiLirncntum unicum, lanceolatum, laciniae ultimse corol- 
I^ limillinmm, eique oppofitum, concavum. Anthera linea- 1 is, margini hlamenti adnata. % [1? iitigrna lineare, margnu PiST. Germen fubrotuudum, lcabrum, infra reccptaculum. St^- 
Itis unicus , enfiformis ,^ filamcnto adnatus , lanceolams lon- 
gitudinc i& figura lacinr^ coroUje. 
llyli adnatura. 

Per, Capfula fabrotuuda, fcabra, corouata, triiulca, trilocula- 

ris, trivalvis. 
Sem. nonnuilaj globofa* i. AMOMUM. Muf. Clif. §. //. 5-, Cal. Spathce plures , partiales , fimpliccs , .imbricato^. 

CoR. monopetala. Tubus brevis. ^ Limbus triparLtus : Jacimis dem finui majori inrertuin. patent e Stam. Filame-^tum unicuiti , oblongmn, petali lacini^ fimil 

Anthera adnata. 

PiST. Germen fubrotundum, infra receptaculum floris. Stslui 
filiformis, longitudiiie flaminis. Stigma obtufum. 

Per. coriaccum, fubovatum, trigonum, triloculare, tnValve 
oEM. plura. ' ' 

A 4CC5- 2 MONANDRIA MONOGYNIA. 

3. COSTUS.* Muf. Cllff. $. IL $[ . 

Cal. Spadjx fimplcx. Spath<e (implices. 

PeriaKthium tridcntatum , minimum , gcrmuii infidens. 
CoR. Petala tria, lanceolata, ereftiufcula, concava, asonalia. 
A^^^^r/ft?» monophyllum , magnum, oblongum, mbuiofo-in- 
flamm, bilabiatum: Labium inferius Izms^ corolla loneius : 
Limbo patente, trifido : intermedia tripartita. L.fuperius 
lanceolatum, brevius, iilamcnti viccs gercns. . 
Stam. Filarnenti vices gerit neaarii fupcrius labium, cm}^»thera 

Dipartita adnata. . ■ 

^^|f.> ^''^^^^^f infra receptaculum floris, fubrotundum. Stylj^s 
fiiitormis , longitudme filamcnti, Sti^ma capitatum , compres- 
fum , em-.irgmatum . o r , r 

Per. CapfuJa fubrotunda, coronata, triloculaiis , trivalvis. 
b£M. plura , triangularia. 

4. ALPINlA.f Alpina Tlum. 11. _j ftda: laciniafupertort concava, /rf?^rd/«^«^ planis ; /a^» inftru- 
eta. /»^fr«r brevior: limho trifido, /^f/s/a /-«/j/^;,, prop°n- 
dente extra divifuram lateralium exterioris corollse ; reUauis 
emarginatis. Bafi. ' " , c, * \ Stam. Filameatutii laciniam interioris corolla? aflimilans An~ 

thera linearis, adnata m.argini filamenti. 
PiST. Germta fubrotundum, fub reccptaculo fioris. Styhs C\m- 

plex. Stigma obtufo-trigonum. 
Per. Capfuia carnofa, ovata, trilocularis, trivalvis 
Sem. plmnma, ovata,^^/.^ prominula, truncata, 'haft caudata. 

iieceptacuhim pulpofum, jnaximum. « 

5. MARANTA.* Tlum. 36. ' ^ 

Cal. Pertotnth. tnphyllum, lanccolatum, parvum, gcrmini infidens. ' 
CoR. monopetala, rmgens. rubulus oblongus , compreflus, 

obhquus , mflexus. Limbus fexfidus : laciniis exterioribus al- 

temis o\m%, aequalibus, minoribus : quarum unica infima, 
bmac ftprema; ; ahernis duabus lateraVthus maximis , fubrotun- 
dis, labium inferius reprxfcntantibus : fumma parva, bipartita. 

Stam. FiLirnentum mcmbranaceum , lacinise corollce'fimile. An- 
thera linearis , adnata margini alteri filamcnti. 

PiST. Germeti fubrotundum,infra receptaculum floris. Styhs fim- 
plcx , longitudine coroIIs3. Sti^ma obfoletc trigonum, mflexum. 

Pfr. C/j/J/^^/d fubrotunda , obfolete trigona, trivalvis, Plum. 

SzM. unicum, ovatum, rugofum, durum. Plum, 

6. CUR- i 

j 

% ■ s 


h7 iii t 

i 

4 r I I MONANDRIA MONOGYNIA. 3 

6. Q\}KCVMA.\ Muf.Cliff.^.Il^. 

r 

Cal. Spath<e plures., partiales, liiiiplices, caduc^, 

CoR. Petali tubus angullus. Limbus tripartitus; lacipsits lan- 

^ ceolatis , patentibus , linu altero magis dehircentibus. 

Nednrium monophyllum, ovato-acuminatum, lacinils petaU 
majus , ejusdem finui pacention infertum, 
Stam. Filamenta (quixique, quorum quatuQr eredta, linearia 

flerilia) unicum {quintum) intra Nei^arium, lineare, petali' 

forme, apice bifido. Anthera adnata. 
PiST. Germen fubrotunQum, infra reccptaculum floris, Stylus 

Jongitudine flaminum/ Stigma limplex, uncinatmn. 
Per. Capftila fubrotunda, triioculai-is , trivalvis. Sem. plurinia. 7. K^MPFERIA.* Cal. Spatha fimplex, hinc dehifcens , monophylla. 

CoR. monopetala. Tubus loHgus, tenuis. Limhus planus fex- 

partitus; lacimis tribus /?/^^r«/j lanceolatis, cequalibus : reli^ 

quis duatus laciniis ovatls : iy^fima bipartita , lacinulis vertica- 
liter cordatis,: emniifus longitudine scqualibus, 
Stam, Filamcntum unicvun ^ membranaccum, fubovatum emar- 
ginatum. Anthera linearis, tota adnata, vix e tubo corollic 
emergens. • . ' ' 

PiST. Germen fubrotundum, Stylus longitudine tubi. Sti^ma 
obtufum, 

Per. Capfnla fubrotunda, trigona, tiilocularis , trivalvis. 
Seu. plura. 

ObS- Raro fruSlHm fert. Germen juxta radicem locum hahet. 8, THALIA. Cortufa ?*///;». 8. 

Cal. Spatha ovato - fububta , nnivalvis. 

-CoR. Petala quiiique, ovato-oblonga, margine undulata, con- 

cava; quormn duo fpath.c proxima minora, involuta; reliqua 

fcre sequalia, re6ta, concava. 

Stam. FitamcKium uniciim. Anthera. 

PiST. Gennen ovatum, -• ■ ^ 

Per- 'Bacca ovata, unilocularis. 

Sem. unicum, offcum, biloculare. NncUas tenuis. A % 9.BOER. r N 4 MONANDRIA MONOGYNIA. , 

9. BOERHAVIA f VaUl. ferm. Aiitamfo- 

phyllum VailL A. G. lyzz. 

Cal. nullus. 

CoR, Peiabim unicum, campanulatum , erc^tum, qumqumgu- 
lare, piicatum, integrum. Stam. Filamentum uiium f. duo, brevia, Anther^ didyma, 
globofa, 

PiST. Gcrmen infra receptaculum. ^/y//// filiformis , brevis. Sti- 

gma reniforme, 

Per. millum. 

Sem. miicum, oblongum, obtufum, infernc anguftius , fexan- gulare. I MLICORNIA.* rournef.A%s Cal. tetragcfiius 
CoR. nulla. Stam. Filarnentum unicum? fimplcx, calyce longius. Anthera 
duse, oblong^, didyniae, ercft^. 

PiST. Germen ovato-oblongum. Stylus fimplex, fub ftaminc. 

ottgma bifidum. * 

Per. nulhim. Calyx ventricofus , inflatus. 
Sem. unicum. 

Obs.^ Stnmai unicum viJi oUm in planta annua cnlta . alii 
aeindc Filamcnta duo obfervarunt. ir. HIPPURIS.* Umno^QMCQVailLA.G.iji^. 

PinaftelIa^/7/,/.i68, 

Cal. nulliis. 

CoR. nulla. , 

Stam. Ftlamentum unicum, rcceptaculo floris infidens. Anthe' 
ra femibifida. 

PiST. Germen oblongum, infra receptaculum. StyJus wmcu^ , 
fubulatus, ercdus, imra llamcn, ftaminc longior. Sthma 
acutum. ° * 

Per. nullum. 

Sem. unicum, fubrotundum, nudum. j . DIGT. ?* MONANDRIA DIGYNIA. 

2. DIGTNIA. i IX. CORISPERMUiM.* yti£/L Ciji^. 

I 

Cal. nr.llu?* 

CoR. Petala duo , comprcfTa, iiicurva , acummatn, oppofita, 

aiqualia. 

Stam. Filame72ta i. (rarius 2, 3, 4, ^.) jfiliformia, pctalis bre- 
viora. Antherce (impliccs. 

PiST. Germcn acutum, compreirum, Styli duo, capillares. iS*^/- 
gmata acuta. 

Per. nullum. 

Sem. unicum, ovale, compreflum, latere altero gibbum, mar- 
gine acato. 

Ons. in infimis Fhrihus Stamina fape a, 3, 4, aut 5^, in rtU- 
quis unHm, \ 

T 13. CALLITRICHE* Stellaria 2)/7/. ^^«. 5. 

Cal. nullus. 

CoR. Petala duo, incurva, acuminata, canalicukta, oppofita.' 

Stam. Filamentum unicuni , longum , rccurvum. Antb era fimplcx. 
Pisf. Germen fubrotundum. 

Stigmata acuta. St^li duo , capillares , recurvi. P£R. Capjnla fubrotunda, quadrangularis , comprefi^i , bilocu- 
laris. 

SiiM. folitaria, obloiiM. ifi alde fallat^ vidi flores mafculos l^ fcm 

a dijiinLtos , at nupersc obfervationes fl 
ojlendebant. \ Ai 14. BLI- \ 6 J MONANDRL\ DIGYNIA. J4. BLITUM.* Chcnopodio-Moms, Boerh, 

Morocarpus RuJ>J^. 

Cal, PertanthiHm tripartitum, patens ^ perfiftens : laciniis ova- 

tis, iequalibus, duabus magis^dehifcentibus. 
CoR. nu!]a. 

Stam. Filamentum fetaceum, calyce longms , intra laciniam in- 

termcdiam, ere6lum. Anthcra(}aQ.^\\YX, 
PiST, Germen ovatum, acumlnatum. StyU duo, erecti, dehi- 

fcentes , longitudine (laminis. Stigmata fimplicia. 
Per. CapfuJa tenuiffima (cruftafeie feminis ) , ovata, parum 

comprefTa. 

Sem. unicum, globofum, comprelTum, magnitudine capfula;. I^ CINNA,* 

b _ 

Cal. Gluma uniflora, bivalvis, comprclTa, lincaris , carinata, 
acuminata: valvula altcra breviore, mucronata. 

Cor; Gluma bivalvis, comprella, lincaris: Y . exteriore intra 
calycis minorem , longiore^ fub apice fubariflata. V. intcrio- 
re tcnui, breviorc, 

Stam. Filamentum unicum, capillare. Anthera obIonga,utrin- que biturcata- 
PiST. G^r;«c;^ turbinatum. 
Stigmata longiora, plumofa. 

PfR. nullum. Gluma involvit. 

Sem. unicum, cvlindricum. Styli duo , capillarcs, brcviffimi. 


\ \ t 

l 

l ^t ClaJJis DIANDRIA MONOGYNIA. / ' Clajfis II. 

A 

MONOGTNIA. K 16. NYCTANTHES.* 

Cal. Perianthium monophyllum^femioftofidum, cyliiidraceum, 

minimum, d€?2tsculis fubulatis, perfiftens. 
CoR. monopctala, hypocratcriformis. Tubtis cylindraceu5, ca- 
lyce longior. Limbus planus, oitopartitus , patens : laciniis 

oblougis. 
Stam. //'Wri^/^ duo, fubulata, minima, receptaculo inferta. 

Anther.v crefta: , acutiufculcc. 
PiST. Germen fubrotundum, deprefTum. St^lus (implex, lon- 

gitudine tubi. Stigmata duo, ere6ta. 
Per. Bacca fubrotunda, didyma/bilocularis. 
Sem. folitaria, magna, fubrotanda. / 17. JASMINUM.* rourttef.i(,%. 

Cal. Perianthium monophyllum, tubulatum^ oblon^um ; orc 

quinquedcntato, crefto, pcrfiftens. 
CoR. Petalum unicum. Tubus cylindraceus , longus. Limhus 
' quinqucpartitus , plmus. 
Stam. Filamenta duo, brcvia* Anthera parvae, ii 

corollac. 
P-iST. Germen fubrotundum. Stylus filiformis , longitudine fta- 

mlnum. Stigma bifidum, 
Per. Bacca ovalis, glabra, bilocularis f. bicapfularis. 
Sem. duo, magna, ovato - oblonga , arillata, hinc convexa, in- tubum plana fim^l floris acuminata ^ ohtufa variat. Bacca A 4 18. LI- • 8 ' DIANDRL\ MONOGYNL\. 

i8. LIGUSTRUM.* Tournef..i67, 

I 

_ b 

Cal. Vertanthium monophyllum, tubulatum, minimum : ore 

quadridentato , erefto, obtufo. 
CoR. Petalum infundibulifcrmc. Tnhus cylindraceus , longior 

calyce. Limbus quadripartitus , patcns: laciniis ovatis. 
Stam. FilameMa duo , oppolita, fim.plicia. Antherce erefta:, , 

longitudine fere coroIIjE. 

PiST. Germen fubrotundum. Stylus brcviffimus. Stigraa biti' 

dum, obtufum, craffiufculum. 
Per. Bacca globofa, glabra, unilocularis. 

Sem. quatuor, hinc convcxa, indc arigulata. 'n- 19. PHILLYREA. * rournef 367^ Vaill. 

A. G. 1722. J Cal. perianthium monophyllum. , tubulofum , quadridentatum , 
• mmimum, perfiftens. 

CoR, PetaluTn unicum. Tuhus vix ullus. Lirnhus quadripartitus 
revolutus , acutus ; /d«;7/Vj- ovatis. *- ^' 

STA\f FHamenta duo, oppofita, brcvia. Anther^ fimpliccs 
creclx. ^ ^ 

PiST. Germen fubromndam. St^his fimplex , longitudine fia- 
_ minum. Sti^ma craffiufculum. 
Per. Bacca globofa, unilocularis. 

Sem. unicum , globofum , magnum. 20, OLEA.* Tournef.i-io. Faill.A.G.iyzz. 

I 

Cal. Perianthium monophyllum, tubulatum, parvum : ore qua- 

dridentato, ereao, deciduum. 
CoR. Petalum unicum. "tubus cylindraccus , longitudine -'" 

cis. Ltmbus quadripartitus , planus, hciniis fcmi-ovatis. 
5TAM. Ftlamenta duo, oppofita, fubulata , brevia. Ah I \ \ 

i i P erecl^. Antber*^ r- wa bifidum, craffiufculum, laciniis emarginat^s 
Per. Drupa fubovata, glabra, unilocularis. % Seh. Nft ai. CHIO *-Mi DIANDRIA MONOGYNIA. p 

CHIONANTHUS. * Authore QL Royenio, Cal. Pertanthium mon 

cuminatum, perfiftens. cSum r. ^ ne calycis, patulus. Limhus laciniis quatuor, lincaribus , ere- 

6I1S5 acutis, obliquis, omnium longiffimis. 
Stam. Filamenta duo, breviffima, fubulata, tubo inferta. An- 

thera cordata^, ercfta:. . 

PiST_. Germen ovatum. . Stylus fimplex , longitudine calycis. 

Stigma obtufum, trifidum. 
Per. Bacca rotunda, ufiilocularis. 
Sem. Officulum flriatum. 

Obs. Affinitate jungitur eum Fraxino cofoJUfera. Staminum 
^ ntimcrus f<vpe etiam ternus eji. ■ . ' . 

~L ■ 

1%. SYRINGA.* Likc Tonrnef. 372. 

Cal. Tertanthium monophyllum , tubulatum , parvum : ore qua- 

dridentato, ereflo, perfillens. 
CoR. Petalum unicum. Tubus cylindraccus-, longiffimus. Lim^ ■ 

■ hus quadripartitus , patenti-revolutus: Uciniis lincaribus, ob- 
tulis. 

h 

Stam. Filamenta duo, brcvilTima. AntherA- parv£E, intra tu* 
bum corolla;. 

PiST. Germen oblongum. St^^Ius filiformis, lcngitudine flami- 
num. iiV;>K2^,bitidum, cralTmfculum. ipfi acuminata, bilocularis, bi- 
contrariis Sem. folitaria, oblonga, comprelTa, utrinquc acuminata, margi 
nc membranacca. S x3. EP.ANTHEMUM. 

■ 

+ 

Cal. Perianthium quinquefidum , tubolofum , angufliiHmum , 

ercftum, breve, acuminatum, pcrfiflens. 
CoR. Infundibuliformis : TW^o filiformi^longilTimo. Limbo<\m{\-' 

quepartito (quadri-partito interdum) , plano : lacixiis obovatis. 

TAM. Filamenta duo, brevilTima, in " "' ' " 

fubovatffi , comprcflfe , extra tubum. 
^^^'^•GermeM ovatum, minimum. Stylus filiformis, longitudi- 

ne Itaminum. Stigma fimplcx. 

Sem. . 

14. CIR fauce corollae. Anther^e i lo DIANDRIA MONOGYNIA. 

24. CIRC^A.* Tourticfi^s xis^ deciduis. f^ CoR. Petala duo, turbinato - cordata , calyce fere breviora, pa- 

tentia, a:qiial:a- 
Stam. Filamenta duo , capillaria, ere<5ia, longitudine calycis. 

Anthera fubrotuiida^. 
PiST. Germen turblnatum, fub rcccptaculo, Stylus fillformis^ 

longitudine ftaminuni: Stigma obtufum, emarginatum, 
t^ER. Capfula turbinato-ovata, Wfpida, bilocularis, bivalvis, a 

bafi "verfus apicem dehifcens. 
Sem. foiitaria, oblonga, inferne angnftibra. 

-LS^ VERONICA.* Tournef.6o.V^ovi2XotzMich.is. 

Cal. P^r;tf»/)&/^w2 quadripartitum, perfiftens: Jactntis lanccola- 

tis, acutis. 

CoR. Pctalura unicum. Tnhtis longitudine fere calycis. Lim- 

bus quadripartitus , planus, lacimts ovatis: infima anguftiorc, 
huic oppofita lauore. 
Stam. Ftlaraenta duo, iaferne anguftiora, adfceudentia. Aa- tba\c oblong— 

PiST. Gcrmsn comprefTura. Stylus filiformis, longitudine fta- 

minum, declinatus Stigma fimplex. 
p£R. Capjuia obcordata,apicc compreiro,bilocularis,quadrivalvis. 
Sem. plurima, fubrotunda. 

ObS* Tubus corolla; ir^ diflinBis diverfus ejl\in aliis fcilicet brc- 
Ttjfimus^ aVtis longns., Laciniacoroll^ major in qnthtisdam La- 

, biutn fuperius confiitutt ^ reliqUiV trcs Labium inferius : inter- 

mtdid angufliore. 

tl6 JUSTICI A.* Houfi. A. A, Adharoda Tourn. 79. 

Cal. I^eriaHihium monophyllum, minimum, quinquepartitum , 
acutum , eredum, anguftum. 

CoR. Petalum unicum. Tuhus gil^bus Liml^us vm^QUSiEa/^ium 
fuperit^s oblongum, emarginamm: L.inferius ejusdem longi- 
tudinis , rcflexum, trifidum. 

St\m. Filarnenta dno, f.ibulata, fub labio fuperiore rccondita. 
Aniheti^ cr^cc, ad bafin bifidae. 

Pist. Qermcn turbinatum. Stylus filiformis, longitudine & fitu 

ftaminum. Stigma finiplex. 
Per, Capfula oblongayObtufa, bafi augnftata, bilocuVAri^, bivalvis, 

difi^epimcnto valvulis contrariis, ungue elaftico dchifccns. 
Sem. ilibrotunda. Obs. Labium fuperius coroIU fitu differens efl. ( r 

L 17. GRA- m DIANDRIA MONOGYNIA. H 7.7: GRATIOLA. ♦ Cal. Perlanthium quinquepartitum, ereftum: /^^«m fubulatis, 

perfiftentibus. 
CoR. monopctala, ringcns, Tav^^i calyce longior , angulatus. 

Limbus quadripartitus , parvus : lacinta fuperiorc latlorc, emar- 

ginata, reflexa; reliijuis redis, cequalibus. 
Stam. Filamenta quinque, fubulata, corolla brcviora, quorum 

tria breviora, fterilia : fuperiora duo tubo petali adnata, toti- 

dcm inllru6ta Antheris fubrotundis. 
PiST. Germen conicum. Sf^his redus , fubulatus, Stigma bi- 

labiatum, poft foecundationem connivens. 
Per, Capfula oxat^^ acuminata, bilocularis, bivalvis. 
Sem. plurima, parva. 

Obs. EJfcntia chara^eris in tribus Jlaminibus caflratis. 

28. PINGUICULA.* Tournefj^. 

Cal. Perianthirrm ringens , parvum, acutum, pcrfillcns. Labium 

fuperius crc&iiim^ triiidum; /.. //^/i-r/V^j reflexum, bifidum. 
Cok: Petalum unicum^ringens.I-^/^/w;^ longius reiStamjObtufum, 

trifidum, fupinum; L.brevius bifidum, obtufius, patcntius. 
Nedarium corniculatum, e bafi petali poftice produc^um. 
Stam. Filaracnta duo, cylindrica, curva, adfcendcntia, calyce 

breviora. Anther^e fubrotimda?. 
PiST. Germen globofum. Stylus breviffimus, Stigma bilabia- 

tum : Labio Juperiori majare, plano, reflcxo, anthcras tegen- 

te; i. inferiore anguftiflimo, erefto , bifido, brcviorc. 

Per. Capfula ovata, apice comprcfKi, apice dehifcens,unilocularis. 
Sem. plurima, cylindracea. Rece^taculum liberum. 

29. UTRICULARIA- * Lentibiilaria VailLJ.G. 

1719. 2) /7/. gcn.<5. 

Cal. Persanthium diphyllum : folioUs ovatis, concavis, mini- 

mis, deciduis. 

CoR. Petalum unicum , rin^ens, Labium fuperius planum, ob- 
tuiiim, erciflum; L.infenus majus, planum, intcgrum. Pa- 
latum cordatum, inter labia prominulurh. 
NeSiarium corniculatum , e bafi pctali produflum. 

Stam. Filamenta duo, breyifllma, incurva- Anther^-e parvcc, 

cohaerentes. 
PiST. Germen globofum. Stylus filiformis, longitudine calycis. 
Stigma conicum. 

Per. Capfula globofa, magna, unilocularis. StM, pluriuia. 30. VER- m 12 DIANDRIA MONOGYNIA. 

30. VERBENA.* Totintef.^j^. VaUl. Sherardia 

VatlL Blairia Houft. A. A. Ka:mpfera 

Hotiji. A. A. 

Cal. Pcrianthiiim monophyllum , angulatum , tubulatum , li- 
. neare , quinqucdentatum , denticuU quinto truncato , perii- 

CoR. monopetala. tnhus cylindraceus . reclus, longitudine ca- 

lycis, mox dilatatus, incurvatus. Ltmbus patens, femiquin- 

qucfidns: Uciniis rotundatis, fubscqualibus. 
Stam. Filamenta quatuor, fctacca, breviirima, intra tubum co- 
»Uk latitantia, quoruni duo brcviora rdiquis. Antherx in- 

cuiYE, totidem quoi filamcnta., -aut dimidio pauciorcs. 
PiST. rr<fr«2ca tetragoiium. Styhs iimplcx, filiformis, loneitu- 

dinc tubi. dtigma obtufiim. ■ • 

Per. tenuiffimum, vixque manifeftum, vel fere nullum. Ca- 
l)x tcgens femina. 

Sem. duo, vcl quatuor, oblonga. 

Obs. Sherardia V. Semina ^ Antjrcras duas intra calycim an- 

gufturn fovet. ' . -^ 

Blairia H. Seraina. echimta ^ Antharas duas intra cah- 
cem infiattim. . • ^ "^ 

V erbena V. Semina okufa y Amheras quafuor frofert. 
Kempfer» //. Calyx ^uatuor fetis acutis prominet , H Sta- 
mma duo habet. ro 31. LYCOPUS.* Tournef.%g. 

Cal. Pcriantbium monophyllum , rubulatum , femi - quinquefi- 
dumr lacimis angu{li,s, acutis. 

CoR. Petalum unicum. rubus cylindraceus', longitudinc caly- 
cis. Ltmbus quadnfidus , obtufus , patulus': hiciniis fuba:qua- 
hb\i%:fupertore latiore, emarglnata; inferiore minore. 

bTAM. Ftlameafa duo, corolla fere longiora, ad cujus laciniara 
fupenorem mcbnata. Anthercc parvse. 

PiST. Gcrmcn tjuadrifidum. Stylus filiformis, reaus, loneitit- 

, dine Itaminum. Stigma bifidum, rcHexum. 

ViiK. nullum. Calyx m fundo fcmina continens. 
Sem. quatuor, fubrotunda. r - 31, AME i DIANDRIA MONOGYNIA. 13 32- AMETYSTEA.* Amcthyftina 

Amman. HalL Cal. Perianthium monophyllum, tubulofo-campanulatum, an- 
gulattimj femi-qmnquelidumj fubxqualc, acumlnatum, per- 
iilhcns, 

CoR. monopetala, ringens, calyce paulo longior: Limbus quin- 
quepartitus, fabasqualis : Labium fuperius ere£l:um , rotun- 
cfatum, concavum, bipartitum, dehifcens. Lab. inferius tri-' 
partitum: Lateralibus rotundatis, ercilis, brevioribus; Inter- 
media integerrima, concava, longitudine labii fuperioris. - 

Stam. Filamenta duo, filiformia, approximata, 'fub labio fupe- 
•riore, eoque longiora, Anther^e iimpliccs, fubrotundse. 

PiST. Germcn quadrifidum. St^^lus magnitudine ftaminum. Sti- 

grnata duo, acuta. 

PfiR. nullum. Calyx magis campanulatus , patens. 

Sem. quatuor calyce, breviora, obtufa, introrfum angulata- % 33. ZIZIPHORA.* Cal. Pertnnthttm monophyllum , tubulofum , cylindraceum 
longilTimuni , itriatum , hiipidum : ore quinqucdcntato mini- 
mo; fauce barbata. 

CoR. monopetala, rin^ens. Tubus cylindraceus , longitndine 
calycis; -L/^s^aj' minimus : L^^. /«/'rr/aj ovaUim, reflexum, 
integrum. Lah, inferius patens, latius, trifidum: laciMtis rotun- 
datis, sequalibus. 

Stam. Filamenta duo, fimplicia, patentla, longitudine fere co- 
roUac. Antheree oblongsc, dirtantes. , 

PiST. Germen quadrifidum. Stylus fetaceus, longitudine corol- 
Is. Stigrna acuminatum, inflexum. 

Per. nullum. Calyx immutatus. 

Sem. quatuor, calyce longe breviora, oblonga , obtufa, hinc 
gibba , inde angulata. 54. MO- 
■ i JA 14 DIANDRIA MONOGYNIA. 34. MONARDA. 4c Qa!.. Perianthium monophyllum , tubulatum , cylindraceum , 
ftriatum: ore quinquedentato , asquali, 

CoK. Petalum unicum, l^ubus cyliiidraceus , calyce longior^ 
laimbus ringens. Lahiurn fuperius redum, anguftiim, linea- 
re, integrum: L.inferius reflexum, latius, tritidum: lacinia 
media longiore^ anguftiore, emargiuata; lateraiibus obtulis. 

Stam. Filamcnta duo, fetacea, longitudine labii fuperioris, a 
quo involuta. Anther^ comprelTac , fuperne truncatse , infcr- 
ne convexse, erectse. ^ ^ 

PiST. Germcn quadrifidum. Stslus fillformis, cum ftaminibus 
involutus. Stigraa bifidum , acutum. 

Per. nulhim. Calyx in fundo femina continem^ 

Sem. quatuor, fubrotunda. 

Ojbs. M. didYmaJiami^a ^.^rofert*^ quorum duo effijeta. 3^ ROSMARINUS.* r^^^r;/^/9i. 

Cal, Perianthium monophyllum , tubulatum , fupernc com- prefTum : or 
birido. /^/^cr/ore integro ; infc CoR Petalhm uiiicum. Tuhus calyce longior. Llmbus rin- 
geiis: Lahium fuperius bipiirtitum , crc6lum, brevius, acutum 
mar^inibus ^ rciiexis ; L. inferius rcfiexum; tritidum: laciKta 
tnedia maxima , coucava, bafi an-ulla; lateralibus anj^uflis, 
acutis. , 

Stam. Filamenta duo, fubulata, vcrfus labium fuperius incli- 
nata-, eoque longiora. Antherce fimpliccs. 

PiST. Germen quadrifidum. Stylus figura, fitu & longitudinG 
llaminum. Stigma fimplex, 'acutum. 

Per. nuUum. Calyx femina in fundo continens. StM. quatuor, ovata I bift proxime accedit ^ dijlinguendus ftaminihus 3^.SAL- DL\NDRL\ MONOGYNL\. is > 3^. SALVIA.'' Tournef.23. Horminum Tournef. 82. SchTC3.Tounief "d^. Ca tubulatum, flriatum, fupe ne fcniim ampliatum & compreffum^ ore erefto, bilabiato; 

inf^riori bidentato.* 
CoR. Petaiurn Mmcwm. "ftthus fuperne ampliatus, comprcffus. 

L/V/?^^/ ringens : Labiurn fuferius concavum, comprefliim, 

incurvum, emarginatum; L . /;?/^r/^x latum , trifidum: la^inia 

media majori, fubrotunda, emarginata. 
Stam. Filamenta duo, breviffima ; his duo alia transverfim 'm 

medio ferc afRxa, quorum extremitati inferiori Glandula^ fu- 

periori Anthera infidet. 
PiST. Germcn quadrifidum. Stylus filiformis, longiffimus, fitu 

ftaminum. Stigrna bifidum. 

Per. nullum. Calyx kviffime connivens, in fundo femina ge- 

rens. 
Sem. quatuor, fubrotunda. .^ ^ 

Obs. Filamentorum bifurcatio ftngtdaris confiitutt ffjentiaUm 

charaHerern. 

(laminurn ducrurn fed [ieriUum , in fauce co- fub labio p llofa efi ; m P iji rudimentiim ^ parum farinif 37. DIANTHERA.* GroHOV,6. 

Cal. Perianthium monophylliim, quiuquepartitum , tubulofum: 
Lflciniis lanceolatis , aequalibus , longitudine lubi , perfiften- 

'tibUS. ■ _i , , . r J' r 

CoR. monopctala, ringens. Tubus brevis. Labium fupenus 
plamufculum , reflcxum, bifidum, obtufiflimum ; infenus tri- 
partitum : laciniis oblongis , asqualibus ,* obtufis , diftantibus : 

mtermedia latiore. . 

Stam. Filamenta duo, filiformia, corolla breviora, dorlo co- 
roU® adnata, longitudine labii fuperioris. Anthetw m Imgulo 
filamento gemin», oblongs: altera paulo altiore. _ 

PiST. Germen oblongum. Stylus filiformls, longitud ne Itami- 

num. Stigmn obtufum. . . r 

Per. Capfula bivalvis, bilocularis, compreffa fupeme & mferne 

fed alternatim, valvis navicula 
Sem. folTtaria, lentitbrmia. 

Oas. A Juflicia diffcrt fiaminibus. 

38.COL ibus, ungue V i6 DIANDRIA MONOGYNIA. 

38. COLLINSONIA. * 

■ 

Cal. Perlafsthium monophyllum, tubulatum, quinqucdentatum: t ^/ fi CoR. monopetala, inaiqualis. Jubus infundibulifoimis , calyce 
multoties longior. Limhus quinquefidus : Lacinils fuperiori- 
bus^ obtufis , breviirimis : duabus fummis reflcxis; Labium /»- 
ferius f. Barba longior, multifido-capillaris. 

^'^^^^'Fil^''^f»i^ A^o , fetacea, eredta^ longifllma. Anthera 
fimplices, incumbentes. • 

PiST. G^r»7^« quadrifidum, obtufiim , cum G/Wa/^' majorc 

germmibus flibje6ta. Stylus fetaceus , longitudine flaminum, 

ad latus mchnatus. iy//g-w<j bifidum, acutum. 

Per. nuUum. Calyx in fundo femen fovet , drc irrceulari 
ringens. • V ° 

Sem. unicum, globofum. Numerus adolefc 39, MORINA.^ r<9ar//^/: 480. Diototlieca yailL 

A4 G, 1721. 

Cal duplex. Peria?ithiu>n frndus monophyllum , cylindraccum 
tubuloium pcrfiftens: ore dcntato, dauLlis duobus oppofi- 
tis longioribus; ornmbus fubulatis, acutis. 

PenantbiHi» floris monophyllum, " tubulatum , bifidum: 
. lanni:j cmarginatis, obtufis, pcrfiftcntibus , cre6lis, ma- 
gmtudine exterioris. ' 

CoR. P.f^///«._unicum. rubus longiflimus, fupcrne amplia- 
tus parurn incurvatrus mfcrnc filiformis. Limbus planus, 
obtufus , bilabiatus r i^^.. /«p.r;W f^niibifido, minore: z! 
tnfertore tnfido : Lac:»tis omnibus obtufis, uniformibus : nie- 
<iia produdiorc. 

St A^i Filamc«ta diw fctacea , ftylo approximata , parallela, 
Iimbo breviora A-^thera: ercdx , cordata^ , diflantcs: ' 

JC , '^ Slobofjim, fub receptaculo fioris. %//.x flami- 
nibus longior, iilitormis. Stigma capitato - peltatum , iu- ( 

i: Pe — ^ — ^ ^ ^ 

Sem. unicum, fubrotundum, calyce florls coronatum. 

i. z>/- / V r 1 DIANDRIA DIGYNIA. 

2. DIGTNll «7 40. ANTHOXANTHUM.* V Cal. Glumd uniflora, bivalvis : Falvulis ovatis, acuminatis, 
concavis : intcriore majore. 

CoR. Gluma uniflora , bivalvis , longitudine valvulas majoris 

calycincc ; valvula utraque arillam parvam c dorfo inferiore 
emittente. 

Ne^arutm diphyllum ,^ tcnuifliniiun , cylkidricum , foliolis 
fubovatis, amplexantibus, 

Sta^i, Filamenta diXio^ capillaria, longiflima. Anther.i: ohXow- 
■ gs;, utrinque bifurcata:. 

ViST..Germen oblongum. Styli duo, filiformes. fimplicia. 
Per- Gluma corollse adnafcitur fcmini. 

Sem^ unicum^ utrinquc acuminatumj teretlufculum/ Stigmata 4t. BtJPONJA.t ^itfjoreFKSauvages . 

Alfinoides Raji. 

Cal. Penanthium tetraphyllum, ere61um, pcrfiftens : Foliolis 
fubulatis , carinatls ! alternis brevioribus; as- era CoR. Petala quatuor, ovato-linearia , integerrima, ereda, 
quaha, calycc breviora. 

Stam. Filamenta duo , asqualia, longitudine corollx. Jitth 
didymx. 

PiST. Germc» ovatum, compreiTum. Styli duo, longitudinc 
ftaminum. Stigmata fimplicia. 

Per. Capfula ovalis, comprcila, unilocularls , bivalvis. 
Sem. duo, ovalia, compreffa cum torula. 

ObS. Stantina 4. ohfervavit , fed dcin ipfe retraxit. P. L. 
.TRU i3 DIANDRIA TRIGYNIA, 

3. rRIGTNlA. 42. PIPER.* Saururus T/um. i% Cal. Spatha imlla pcrfcSa. 

Spadix filiformis, fimpliciflimus, fiofculis tcflus. 
CoR- nulla. . ■ 

m 

Stam'. Filamenta nulla. Anther^ duss, oppofitx, ad radicefti 

gerihiRis, fubrotundx. 

'PiST.Germe^ majus, oyatum. Stylus nullus. Stigma triplex, 
hifpidum. - . ' 

L 

Per. Bacca fubrotunda, mulocularis. 

Sem. unicum, globofum. r ; » Clas- TRIANDRIA MONOGYNIA. Clajfis IIL 19 
I. MO NO G TNIA. 43. VALERIANA.* Tournef. 5-2. VallL A. G. i/iz. Valerianella Toitrnef, Vaill. Cal. vix ullus. Margo germen coronans. 

CoR. Petalw/n unicum. Ttihtis a laterc inferion^ nc^tariTerus, 
gibbus; hinihus quinquefidus, laclnns obtulis/ 

Stam. tria vel pauciora, fubulata, crc6ta, longitudine corollse. 
AntbcT.t fabrotundas. 

PiST. Germen infra reccptaculum. St^lus filiformls, longitudi- 

ne llaminum. Stigma craffiufculum. 
Per. Capf/ila non dehifcens^ decidua, coronata* 
Skm, folitaria, oblonga, 

Obs. Mira in hocce genere parttum fru6lificaihnts diverfitai 
quoad fiumerttm^^ fguram In divcrfis fpectehus obfervatHr.K,gr» 

C^lyCiS rnargo in qnibusdam vix notabiliS'^ in aliis quinque-- 

fidiis. ■ 

Corollsc tubus in aVtis ohhngus^ in aliis calcare mellifero in^ 
flruftus^ in aliis breviffimus. Limbus in aliis ^cqualis^tn 
aliis bilahiatus ^ labio fnpcriori bifidQ. 

Stamina in aliis iria^i in difformibus duoi in aliis unicumy 
in aliis fexu diflin^a. 

Piftllli Stigma in aliis trifduw; in aliis emarginatum; in 4- 

liis globofum. 

Per. in aliis fere nullum ; in aliis Capfula crajfa; in aliif 

hihculare. 

Sem. in quibusdara pappo coronata^ in alHs capfula tc^a;fi^ 
gura varia. $ Bi 44. H IR > 
^g, TRIANDRIA MONOGYNIA. 

44. HIRTELLA, 

Cal. Perianthtum monophyllum, quinqucp;irt!Cum : laclniis fub- 

ovatis , rcflcxts , -xqualibus, pcrfiilcntibus. 
CoR- peiitapetala , scqualis, Paala fubrotunda, concava, ciily- 

CQ minora, dccidua. ' ■ 

Stam. Filamenta tria , fetacea, planiufcula, longilfima, pcrli- 

ftcntia, tandem fpiraliter involuta. Anthcr.v orftculata:. ^ 
^iST. Gttmcn fubrotundiam , comprcilb-declinatum, villofum. 

Stylns fiUformis, longitudine fermc llaminum, e latcre dc- 

prclfo gcrminis ortus. Stigmct fimplex. 
Per. Ba€Ci% ovalis, fuperne latior,- parum comprcfla, obfole- 

te trigona, ad cujus bafin anticam gernicn villofum & Uylu> jacent. inagnum 45. OLAX.j 

Cal, Perianthium monophyllum, concaviim, brcvlffimum , in- 
tegcrrimum. 

CoR. Infundibuliformis : Limbo trifido , obtufo, lacinia tertia 
profundiore, 

Ne/ijria quatuor, rotuuda, petiolata, coroUa breviora, cre- 
fio - conni vcntia , in fauce corollx. 

Stam. //7^?A/?(r»A*^ tria , fubulata , nedariis altcrna, iisque brcvio- 
ra. Anthetcc fimplices. 

PiST. G^rr/'y^;f/ubrotundum; Stylus filiformis, fiamiiiibuJ lon- 
gior. Stigma capitatum. 

Per. - - ^ _ 

Sem. . '- - - _ ■ 

46. TAMARINDUS.t Tournef.^±s Cal. Perianthi 
Iibus. /^ . CoK. Petala tna, ovata, planiurcula , pHcata, sequalia, paten- 
t!a, calyce minora, calycis divifuris iufcrta, fpatium pro quar- 
to & infimo vacuum rclinqucntia. 
Stam. FlLimenta trla, fn finu calycis vacuo fimul pofita, fu- 
bqiata, arcuata verfus corollam. Anther.c fimpliccs. 

Pisr. Gcnncfi ovatuin. Stylus fubulatus, dcclinatus. Sthma 
iunple.x.^ * 

PtR. Le^umen longum , comprcOlim, Tcflitum duplici corticc. Sit intcr .utnimque pulpa, luiilocularc. 47. CNEO \-^ TRIANDRIA MONOGYNIA. zi 

r 

ji^y. CNEOIIUM. * Chamxlca T'^//r//r/ 411. 

Cal. Perlantht:rm mimmum, trideiitatum, pcrfillcns. , 
CoR. Petala tria, oblonga, lanceolato-linearia, concava, ere- 

6ta, decidna. 
Stam. Filamenta tria, fubulata, corolia brcviora. Anthcr.c parvae. 
PiST. Germef2 obturum^.trigonum. Styius eredus, nrmusjon- 

gitudiiic flaminum, Stij^r^a tr^fidum, patens. 
PtR. B.icccT iicca, globofo-triloba , tiilocularis. 
S£M. folitaria, rotunda. q. UIJ- 

ex" 48. MELOTHRIA.* 

Cal. Perlanthium raoiiophyllum, campanulatum, venrricofum, 

cjuinqucdentatum , germini iniidens, dcciduum. 
Cor. monopcrala, rotata. Tuhus longitudine calycis, calyci 
dique adnacus. Limbtts quinquepartitus, planus : laciniis 

trorfuiii latioribus, obtufufinr.s. 
Stam. FilamcKta tria, conica, tubo coroUae Infcita, cjusdemque 

longitudinis. A^ther.v didymcc, fubrotundo: , comprcffx. 
PisT. Germen ovato-oblougum , acuminatum, fub rcccptacuTo 
floris. Stylu% cylindraccus , longitudine ftaminum. Sttgmata 

tiia, crafiiufcula, oblonga. 
V]L\\, Qacca ovato-oblonga , intcrne absque difTcpimcntis tri- 

pa^ tita. 
SiiM. plura, oblonga, comprcffa. 

OjjS. HiVC folum Jexu hermafhrodlto ah Andro^jnis fub Monoe" 
cia fyngenefia comprehenf.s differt\ net Mafcuhs forcs rcpcrio. \ \ $ 49. ORTEGIA.f AuBoreT.Lcefimg, 

V 

h 

Cal. Perianthimn pcntaphyllum, erc£lum : Foliolis ovalibus, 

marginibus membranaccis, pcriillcns. 

CoR. nulla. "^ , . 

Stam. Filamenta tria, fubulata, calycc brcviora. Anthera li- 

ncares, comprcira:, tilamentts breviorcs. 
Pist. Germen'o\m\m^ fuperne triquctrum. Stylus filiformis, 

calycls ferc longitudine.. Stipna capitato-obtnfum. 
Per. Capjula ovata, fuperuc tiigona, unilocularis , apicc tri- ' 

valvis. 
Sem. plurima, minutiffima, oblonga, utrinque acuta. 

B 3 ^o.LOEF^ 22 NDRIA MONOGYN i r 50. LOEFLINGIA Cal. Teriaffthhm pentaphylliim , ere^lum: FoIioUs lanceolatis, 

bafii vurinque denticulo notatis, acuminatis, perliflentibus. 

CoR. PetaU tjuinque, minima, oblongc-ovata , in globiiiii con- 
niven^a,- rotunda. 

Stam. FiUmenta tda, longitudinc corollse. Anthcr.i: fubrotun- 
dse, didyms- 

PiST. Germeu ovatum, trigonum. Stylus filiformis, fuperne 

paullo latior. Stigma obiuuufculum. 
P£R. Cgipfula ovata, fubtrigcna, unilocularis , tuivalYis. ^ '. 

S£M. plurima, ovato-oblonga. 


51. POLYCNEMUM.* Cal. Perianthium triphyllum, fabulatum, acutuni, perfiftens^^ 
CoR. Petald quinque, calyci iimillima, breviora. 

^J AM. Filamcfita tria, capillaria , corolla breviora. -Anther.^ 
obtufce. 

PiST. Germcn fubrotundum. Stylus bifidus, .longltudLne Ihmi- 
num. Stigmata obtufa. 

Per. vix uUum, m(i membrana tcnuiinm.l 
Sem. unicum. i ■ s-L, CkS^Yrk.] Juaore T. Osheck. 

■ 

Cal. 'Perianthium tridentatum, minimum, perriflcns. 

CoR. monopetala, tripartita: Lobis ovatis, coucavis , ercdls. 
Neaartum ex iilamentis novem, fubulatis, brcvibus , apice 
pari glandularum mftruais, quorum ^.inter lobos corolljci 3. 
mtra diviluras corollse; 3. intra prEcdicros. 

^^.w.BUmema tria, brcviffima. Antherx fuboyats, parva;. 

f IST. Qermen ovatum. ^tyhs filiformis, Stigma acutum. 

rER. Bacca ovata, unilocularis. * 
Sem. unicum. 5:3. CRO- TRIANDRIA MONOGYNIA; aj 

I 53. CROCUS.* Tournef. 183. 184. 

Qhi.: Spatha inonophylla. ■ , „ 

CoR, Tnbtts limplcx. Limbus Scyi^^xiliws ^ crcdus : hclniis o- 

vato-oblongis, ii^qimlibus. 
Stam. Filamcnta tria, fubalata, corolla breviora. Anther^ fa- 

gittata). ^ ' 

PiST. Germen fubfotiindum. iy/y//// fillformis, longitudinc fta- 

minum. Sthmata tria. convoluta, ferrata. 

"D,^^ A> .r I i-..\ ...^ T ' ^.-v.i_ . ^Ji 1...* ^-.,^1,,:^ ■oEM. plura, rotunda. )p€tala^ germlne ohUr/go rafi floris^ t/ibo corollce longljjlmo filift jere hexapetala ^ gcrmine fi ?Ptaculum floris^ tuho fl 54. IXIA.* 

Cal. Spath^ vaga^, oblong^c, pcrfiitcntes, germlna dillingucntcs. 

CoR. Petala fex, oblonga, scqualia, lanccolata. 

Stam. Filamenta tria, fubulata, corolla breviora, fitu scqualia. 

Anther<e iilTiplices. 

PjST. Germen ovatum , triquetrum, fub rcccptaculo floris.^ Sty- 
his finiplcx, ere6lus, longitudine flaminum. i'//^;/?^ trilidum, 

craffiufculum. 
Per, Capf/ila fnhoym^ triquctra, t|ilocuIariS, loculis comprcs- 

fis, trivalvis! 

Sem. fubrotunda. 55^- GLADIOLUS.* Tournef.190. 

Cal. SpathiC vagac. 

CoR. fcxpartita. Petala oblonga, obtufa, qiioram tria proxlma 
fupcriora conniveutia , inferiora autem patentiora, omnia ungui- 
bus in tubum brcvcm incurvum coimata. 

Stam. Filanienta tria, fubulata, divifmis alternis pctalorum in- 
fcrta, omnia fub pctalis couQivcntibus , adfcendcntia. Anthe- 

ra oblonga;. 
PiST. Germen infra rcccptaculum. Stylus fnnplcx , longitudine 

Hamimim. vS:?:^;»^ trifidumj concavum. 
Per. Capftila oblonga, vcntricofi, rudc trigona, obtufa, tnlo- 

cularis, trivalvis, • 

Sem. pluia, fubrotunda, calyptra involuta. 24 ' TRIANDRIA MONOGYNIA. 

i 

S6, ANTHOLYZA. • 

CAt. Spafhcc vagjE, alternats, imbricats, florcs diftingiic.ntes , 

pcrfiftentes. 

CoR, PetalHm unicum e 7"*^« fcn/im dilatatiira va faucem com- 

prefTam, ringentem. Lahium fnperius reaum, tcnuc, lon- 

giirimnm, imduhtum: Wa?/Vj duabus brevfbus ad bafin in- 

Itru&um; L. inferius brevius, tri5dum, lacinia mcd?a pro- 
pendcns, 

Stau. FilarKenta tria, longa, 'tenuia, quorum duo fub labio 

lupenori , tertium labio infcriori incumbens. Jnthera a- 
cutos. 

PiST. Germen infra receptaculum. Stylus filiformis , fitu & 

Joni^itudine ftaminum fupcriorum. Sti2ma trifidum , capillare, 
reflcxum. ' ^> •> t ■>. 

Per. Capfnla fubrotunda, trigona, ttilocularis , trlvalvis. 
oEM. plura, trfangularia. 

h £.""j?^V'^ .^^it»- q»4i r^edia videtur inter jniholyfam 

er (^ladtolum^ ab hac di^erfa petalis inferioribus taniurn mi-. 
ftoribus. ^ J . S7. IRIS.* Tournefi^6.i^y.in.Xiphion.T,iSci 

Siryrinchium T. Hermoda(5tyias T. 


LjAL. Spath,t^vagx, flores diftinguentes , pcrfiflentcs. 
,^OR. fexpartita, Petala oblonga, obtufa; tria extcriora rcflexa ; 

tna mteriora creaa acutiora; omnia unguibus connata. 
OTAM. tiUmema tria , fubulata , petalis rericxis incumbcntfa. 

A»ther<s- oblongas , rea® , deprciTje. 
mr. iTermen oblongum, infra reccptaculnm. Styhs fimplex, 

DrevjlJmms. Stigma maximum , tripartitum , laciniis pctala 

mcntientibns, latis, reflcxis, ftamina & petala alterna dcpri- 

mentibus , apicibus bffidis. ' ■ ^ ^ 

Ve^, Capfula oblonga, angulata, trslocularis , trivahis. 
bEM. plura, m^^m, « ' ' 

Obs. Neftarfum i» quibusdam cfl linca lo»gitttdimlis vilhfa, 

M^Petalornm reflexorum infculpta\ in aliis vero punda tria V^ffra externe ad bafin A ex^gofia \ He fa , FoUis fuhuhtis. 
Ibnfa dupUci,^ altera alteict impoftt, j.r.K.MojMCTyLus T, Radice tuherofa; Foliis tetr. 

fRiS l, Rfldice carmfa oblonsra repentc. Foliis enfl s%, C0x\r ■*. ^ TRIANDRIA MONOGYNIA. aj 

58. COMMELINA.* Tlam.iZ, Zanonia Cal, Spatha cordata , connivens , comprcfla , maxima , pcr* 
^iftcns. . 

CoR. Petala fex , qiiorum /r/tf extenara parva, ovata, conca- 

va, pcriantliium mcnticntia; tria vero interiora altcrna, ma- 
■ xima, fubrotunda, colprata. 
Neddria tria, llamina menticntla, filamcntis proprus infiden- 
tia, cruciformia, horizdntalla. Stam. Filamef^Sj^nk^ fubulata, reclinata, figura & amblra cum tilainentis neoarii congruemia, iis tomcn inferiora, Jnthcr<e ovatce. PiST.. Germen fubrotundum. Styhts fubulatus , revolutus, lon- 

gitudinc llaminum. ' Stigma fimplex. 
'PzR.CapJula nuda, flibglobofa, trffulca, trilocularis , trivalvis. 
Sem, bina, angulata. 
Obs: Nvuricrus differcns ejl ^ h tj7c ft PQtila quatuor parva .rp/^- 

lia Jint ^ tum e numero omntura reliquarum partium untcam 
tertiam fartera excludas^ neSlario autem unitatem addas t^ 
habei^is numerum qu<efitHrn*- , 

Zanonia: Petala tria exteriora parva^ Perianthii forma per^ 
fiflunt ; tria vero interiora aqualia funt. 59 ^ XYRIS. t JluBore Clarijf. Cronovio Cal. Spica fubrotunda. Squatnis fubrotundis, concavis, im- 

bricatis, flores diilinguentibus. 

Glur/ia bivalvis parva, 'Vahulis navicularlbus , compreflis, ar- 

cuatis^ acuris, cdnnlventibus. 
CoR. Petala tria, plana, patcntia, magna, crcnata; unguihus 

angullis, longitudine calycis. 
SrAM. Filamenta tria, iiliformia, corolla breviora. Anthetit 

creftx, oblongse. 
PjST. Germen fubrotundum. Stslus filiformis. Stigma triplex. 
Per. Capfnla intra calycem, fubrotunda, trilocularis» trivalvis, 
Slm. plurima, minutlffima. <5o. SCKOE^ / t6 TRIANDRIA MONOGYNIA. • 

j - 

60. SCHOENUS.* CypereJIa. ^/r^.31. Pfeudo- 

Cyperus. ilf?V6. 31. Mclanofchc^enu^ 

Mich. ge7i.^i, 

W 

Cai^. Gluma commums, multifiora, bivalvis, magna, crcc^a, 

attenuata, perfiftcas. 
CoR. Peiala fex, lauceolata, acuta, conniventia, perfiilentia, 

l7tu iniEqualia, fereque imbrtcata: cxtetioribus brevioribus. 
SrAM. Fikmenta tria,' capiUaria. Anthcr<e oblonga;, ercftx. 
PiST, Germen ovato-triquetrum ^ obtufum. Sf^lus fctaceus <y lon- 

gitudinc coroUa:. Stlgma trifidum, tcnue, 
pER. nnllum. Corolla laxc connivens, demittci-^maturum fcmcii. 
Sem. unicum, fubovatum, fliperne crallius, obfolcte trigonum, 

nitidum. 

Obs, Danttir fpectes^ tn qna fetcC aVtquot mtnlm^c e rcccptactih 
froprio enatce femen cingunt. 

(5i. CYPERUS.* Mich.ii. Tournef.-L^^. 

k 

Cal. vS^/Vrf 'diftiche imbricata: fquams ovatis, carinatls, planQ- 

inflcxis , flores diftinguentibus. 
CoR. nnlla. 

. Stam. Filamenta tria brevilTimii. Anthero! oblongcc, fulcatce, 
PisT- Germen minimum. ' Stylm filiformis, longiflimus. Sti- 

gmata trfa, capillaria. 
p£R. nullum. 

Sem. unicum, triquctrum^ aciimmatum , villls deftimnuTi. 

■ 

■ 

6%. SCIRPUS.* Mich.^j. Tournef 300. Scirpo- 

cyperus Jf/V^. 31. 

Cal. .S>/V^ imdique Imhncata t fqua^-^is ovatis, plano-inflexis, 
llores diftinguentibus. 

CoR. milla. 

SxAM. Filamenta tria, tandem longiora. Anther<e oblonga;. 
PiST- Germen minimum. Stylus tiliformis, longus. Stigntats 

tria, capillaria. 
Per, nullum» 

Sem. unicum, triquetrnm, acuminatum, villis calycc brcviori- 
'biis in/lruclum. i?S. Villi ifli femi 
ntinl anneiiuntur. s ad hafm fe 

^Jj.ERIO \. \ 


\ t TRIANDRIA MONOGYNIA. 27 

T 

ri 

r 1 

6^. ERIOPHORUM.* Linagrollis i//V /^ 3 r. 

Tournef, 

% * 

Cal. Splca iindique imbricata: fquamls ovato-oblongis,plano-]nr- 

flcxjsj membranaccis, laxis, acuminatis, flores dilhnguentibus, 
CoR. nulla. * , 

Stam. Ftlamenta tria^ capillaria. ■ Anihene erc£l:x, oblongoc. 
PiST, Germen minimum, iSV^'/;/^ filiformls, longitudine fquamcc 
calycis. Stigmata tria, llylo longiora, rcflexa/ 

Per. nullum. 

Sem. triquctrum, acuminatum , villis fpica longioribus inil:ru6lum. \ ' 64. INCjmyi. Auaore T.Locftffg, 

r 

w 

w 

Cal. Spatha iTionophy!la, convoluta, ovata, acuminata, deor- 
fum dehifccns, perlillcns. 

CoR. bin^, germini infidentcs, ajqualcs. CoroUula gluma bi- Vah oblonga, acuta, minore; Vah:ila intcriore lincari , angufta , duplo longiore , bifida. acuta. Stamixa (fingulis) Filamcnta tria, tenuifiima, planiufcula, lon- 

ga. Anther.c lineares. 
PiST. Germen utrisque commune, hirfutum, fub reccptaculo co- 

rollarum. Styhis fimplex , planiufculus , longus. Stigma fimpkx. 

R. NuX planiofcula y Cal. millus. 65. NARDUS Vah V. nor intcrior , linearis , in ariftam brcviorem definens. 
Stam, Filamenta tria, capillaria, corolla brcviora. Anthcr^ 

oblongsc. 
PiST. Gcrmen oblongum. Styhis unicus, filiforim's, longus, 

pubefceiis. Stigma fimplex. 
. Per. Corolla adnafcitur femini, ncc dehifcit. 

Sem. uiiicum, tcdum, lineari - longum , utrinquc acuminatum, 
fuperne anguitius. 

1. Dl- V 5S ■ TRIANDRIA DIGYNIA 

I. DIGTNIA. r 66. BOBARTIA.f 

4 

Cai.. uniflorus, imbricatiis GlHmts numerofis, cylindrlciJ: qiia- 

rum Exteriores plurinise, brevcs, univalvcs ; Interiores ccqua- 

, les, lougiores, bivawe^: ^alvnSa exrcriore maxima; interlore 

lineari, truncata, ejusdem loBgitudinis. 
CoR- Gluma bivalvis, tenuiffima, cAlyce brevior, germinl infi- 
dcns, marcefcens. 

Stam. FiUrnenta tria, capiUarla, breviflum. Aniher.c oblongOE. 
PiST. Germen breve, fub cdrolla. ' Styli ^^^ tiliformcs. A/i- 
gmata fimplicia.^ 

Per. nullum. Cd^yces immutati. 
Sem. unicum, obionglufculum. 

Obs* Glur/ns cahds nw/nerofis ^ florcdue unico fupra gerrnen di- 
verfijfima ejl ab affinibus. 67. CORNUCOPliE.* Coi-nncopioiclcs^yffe/r/;.^ 

Cal. Veriantbium commuae, motiophyUum, infundibiiliforme, 

, maximum: ore crenato, obtufo^ patcnu-creSo. 

■ Gluma uniflora, bivalvis : vahulis oblongiS, obtufc acumina- 

tis, a;qu:ilibus. 

CoR.^ nnivalvis, figura, magnitudSinc k /Ttu valvulse glumx ca- lycis fimillima. ercc oblong^. Stam. Filamenta tria, capillarja. Antht 

PiST. Germen turbinatum. Styli duo, capillares. Stigrnata cirrhofa. 

Per. nullum. CorolU femen includens. 

Sem. unicum, turbinatum, hinc convcxum, inde planum. f 6%. SACCHARUM. t 

Cal, nulIuSj fed lanugo fiore longior, fiorem unicum includens. 
CoR. bivalvis: Fahulce oblongo-lanccolatse, acuminatce, erc- 

6ii35, concavae, xquales, mmicsc. 
Stam. filarnenta tria, capiUaria, \ongitudine cdrollx. Anthe- rx oblongiufculx. PiST. Germen fubulatum, St^jll duo, cinhofi. Stigynata fimpHcia. 
pER.nulIum. CorQlla fcmcn inVedit. Sem. unicum,goblongam^ angudum, acummatum. 69. PHA- TRIANDRIA DIGYNIA. ap 

^9. PHALARIS, 

+ 

Cal. Glnma uiiifiora, bivalvis, comprefTa, obmfa: valvuUs na- 
vicularlbiis, comprellis, carinatis, fuperne obtulioribm, mar- 
ginibus reclis, parallclc coaniventibus. . ^ 

CoR. bivalvis, calyce minor: l^alvula exunorc oblongn, acu- 
minata 5 convoiuta ; ii^tersore minorc. 

Stam. FiUmeuta tria, capillaria, caiyce breviora. Amher^e o\>- longSB. \ FiST,Germe?i fubrotunduin. 5^^/ duo^capillares. Stigmata vlllofa. 
p£R. CsroUa circumnafcitur lemini cruilse inllar, nec dehifcit. 
Sem. unicum, teitum, glabrum, e rotundo utrinque acuminatum. 
OiiS. i'a qHtbusdam fpeciebus^ Gluma calycina minor, intra cw 
lycem defcrivtnm ^ bivahis^i acuminata^ rninima-^ adejl. 70, PANICUM.* 

L 

Cal. Chma imiflora, trivalvis: Valvtdis ovato-acuminatis : tcr- 

tia minima a tergo alterius pofita. 
CoR. bivalvis: Vaivtd^ ovato-acuminatac : altcra minor planior. 
Stam. FilameHta tria, capillaria, brevia. Anther.e oblongcc. 
' PiST. Germcn fubrotuudum. Styli duo, capillares» Stigmata 

plumola. 
Per. Corolla adnafcitur femini, nec dehifcit. 

Sem. unicum, teclum, fubrotundum, inde planiufculum. amo- polxphyllo capillari injiruda 71. PHLEUM. * 

Cal. G luma mi\^oi%^ bivalvis, oblonga, Hnearis, compre/Ta, 
apice bicufpide dehifcens: vahnlis redis, concavis, compres- 
lis, tjimplexantfbus , oequalibus, ariftatis. 

Cor. bivalvis , calyce brcvior: Vahula exteriore amplexante intenorem muxorciTl. Stam. Filahicnta tria, capillaria, calyce longiora, Jmher.t oh" 

longsc, bifurcat^. 
PiST. Gcrrnen fubrotundum. St^Vs duo, capillares, reflcxi. Sti- plumofa 

Per. iiuUum. Calyx & Co\ 
i)tM. unicum, fubrotundum. femen 72. ALO ? 30 TRIANDRIA DlGYNIA. 

72. ALOPECURUS.* r 

s F 

Q,M.J Glnma unifLora, blvaWis: f^4/z?/i//j ovato-bnceohtis , con^ 

cavis , compreiris, «qualibus. 
CoR. univalvis: Valvtda coucava> tongkudine calycis- Ariji^ 
. longa, dorfo valvulx prope bafin. mferta. 

StaM- Ftlamenta tria, capillaria. Anthcr^ utrinque bifurcs;. 
PiST. Germen fubrotundum. Sf^U duo, cirrhofi, reflexi, caly^ 

ce longlorcs. Stlgmata iimplicia. 
Per- Coroila femcn obvcftiens. 
Sem. unicum, fubrotundum", te£luin i 73. MILIUM.* rournef.x^^. Cal. QJuma uniflora, bivalvis: Vahuln ovatis, acuminatis. 
CoR. bivalvls , calyce minor : VahuL^ ovatae: altera earum 
minore. 

SxAM. Ftlamenta tria, capillarian breviilinia. Anthcr<Q oblong^- 

PjST. Ger»2c»^fubrotundum- Styli duo, capillarcs. Stigmata 
. pcniciUiformia, 

Per. Corolla adnafcitur femmi, ncc dchifclt 
Sem, unicum, tcftum, fubiotmidum. / 74. AGROSTIS /, Cal. GJuma uniflora, bivalvis, acuminata. 
CoR. bivalvis, acuminata, vix longitudine calycis ; alfera majo- 
re ariftata. 

Stam- Filamenta tria, capillaria, corolla longiora. Anthene 
furcatae. 

■ 

PiST. Germen fubrotundum. Styli duo, reflexi, villofi. Sti^ 

gmata fimilia, 
Per. CorolU adnafcitur femini, ncc dehifcit. unicum / S. AI- \ . TRIANDRIA DIGYNIA. 31 

jS- AlRA.* 

Cal. Glwma biflora, bivalvis : Vahulh ovato-lanceolatis, acu^ 

tis, a:qualibus. 
CoR. bivalvis: FalvuU calyci fimiHimas ; ■ altera p/^e exferente 

ariftam. . v ^ '- ,17 

Stam. Filamenta tria ^ caplllaria , longitudme floris. Anther.ii 

oblonga;^, utrinqu^ furcats^. 
PiST. Germen ovatum. Styli duo, fetacei, patentes. Stigmata 

pubefccntia. 
Per. nulUim. Corolla includens femen adnafcitur. 

Sku. fubovatum, teduxn. * y6, MSLICA.* 

Cal. Gluma biflora, bivalvis : FahuUs ovatis, concavis', fub- 

aequalibus. 
CoK. bivalvis: Vahnhe ovatse, muticas : altera concava; altera 

plana. Corpufcrilum inter flofculos. 
Stam. Filamenta tria,^ capiUaria, longitudinc floris, Jfgther^ 

oblongx, utrinque bifurcata;. 
PiST. Germen ovato-turbinatum. Styli duo, fetacei , ^atentes. 

Stigmaia oblonga villofa. ^. 

Per. nuUum. Corolla includit femen, demittit 
Sem. uniciim, ovatum. 

Obs. Corpufculum fedunculatum inter fiQfcuIos, {floris rudi^ 
mentum) charaiterem e(fentialem pTiehet : hcc conftat dnobns 
flofcuJis truncatis^ altcrnis : glumis convolutis^ pellucidis. 77^ POA. * Cal. Ghima multiflora, bivalvis, mutica, florcs in fpicam d[- 
fticham ovato - obloneam coUiscns : FahuUs ovatis, acumi- fticham 
natis . V fis, calyce paulo longiores, muticse. 
Stam. Filamenta tria, capillaria. ^»^/»^nr' bifurcatv^. gmata fimilia. fubrotunduiTi. Styli duo,.reflcxi, villofi. Sti Per. Corolla adnafcitur femini, nec dehifcit. 
SEM.imicum, oblongum, acuminatum utriuque, te£tum. comprefliim, 

78. BRI^ «■ 3i " TRIANDRIA DIGYNL\. 

78. BRIZA.* 

Cal. Glu}i7a multiflora, blvalvis, patens^ flores In fpicam cor- 

datani difticham colligens : vahulis cordatis , concavis , a^qua- 
libus, obtuCs. 

CoR. bivalvis : Falvnh ififerior magnitudine & figura calycis: 
fuperiore minima, plana, fubrotunda, ventrem alterius clau- 
dentc. 

Stam. Filamenta tria,' capillaria. - Af^thcra oblongce. 

PiST. Germm fubrotimdum. Styli duo , capillares rccurvi. 
Stigmata plumofa. ... 

Per. Corolla immutata continet femen , dehifcit, dcmittit. 

Sem. unlcum, fubrotunduifi ^ comprelltim, minimum. 79. UNIOLA.f 

Cal. GW multiflora, fexvalvis : Valvulis difliche Imbricatis, 
tere fubulatis, compreflls, navicularibus , carlnulatis, altera al- 
teram claudente: «Itimo parl multifloro, continente Spicam 
ovatam, compreffo-planam , margine acutam. 

CoR. Gluma bivalvis: VahaU lanceolato-compreirse , calycinis 
fimiles , interiore valvula parum fuperemiiiente. 

Stam. Ftlamenta tria, capiilaria. ' ' 

PiST. Germen conicum 
ta pubefcentia. capillaria. Antherce oblongx, lincarcs. 
' Styli duo, ereftl, fimplices. Sti^ma- lun Corolla includlt femcn. 

'uto - oblongum. 80. DACTYLiS.* Roy,LHgdb,s6. 

T 

Cal. CW conipreirai, fecimds, carlnatx, acutsc: valvul^' 
altcra flofculo longiore; altcra codcm breviore. 

i.OK. Gluma compreffa, oblonga, acura : valvula altera intra ca- 
lycis majorem longiore. 

S-rAi,i F/ame»ta tria, capillaria , longitudine corolla:. A^the- 
ra bifurccc,. 

PiST Gnmen turbinatum. Styli duo, capillares, patcntcs, vil- 

JOii. . ittgmata iimplicia. 

Per. nullum. Carolla femen includcns, dlmittens 

bEM. fohtarmm, hinc deprefrum, indc convcxum, nudum. 

UBS. iS/a/fj alta calycc Hnijioro , uli.c mnltifloro fnfit 

81. CY- / TRIANDRIA DIGYNIA. . 33 

81. CYNOSURUS.* 

Cal. Involucrum partiale laterale, ffepe triphyllum, magnum. 
Gluma multiflora-, bivalvis: valvulis linearibus, acummatis, 
asqualibus, 

CoR. bivalvis: cxtcrior concava, longior, ariflata; interior "^X^- 
nd, mutica. 

. Stam. Filamenta tria, capillaria, Anthera oblongse. 

PiST, Germen turbinatum, Styli duo, villofi, reflexi. Stigma- 

ta fimplicia. 

Per. nullum. Corolla ar6le obvolvens femen, nec dehifcens. 
Sem. unicum, oblongum, utrinque acuminatum. 

Ons. Involucra in plurimis funt pinnatifida f. Pe^inifQrmiji, 82. FjeSTUCA.^ 

Cal. Gluma multiflora, bivalvis, ere61:a, flofculos in fpicam 
tenuem continens : valvulis fubulatis, acuminatis : fnferiore mmore. Ivis: Valvulainferior major, figura calycis, mamf- 

• tudine calycem fuperans, teretiufcula , acuminata, in Ariltam 

reftam terminata. 
Stam. Filamenta triaj. capillaria , corolla breviora. Antherit 

oblongcs. 
PiST. Gerrnen turbinatum. ^fv//duo, breves, reflexi. Stigmw^ 

^ta fimplicia, 
Per. Corolla ar£lifljime claufa adnafcitur, nec dehifcit. 

Sem. unicum, fenui-oblongum , utrinque acutiiTmium, longitu- 

dinaliter fulco notatum. 83. BROMUS.* Mont.^i. l^gi\o^sl)HLgQn.^^, Cal. Gluma multlflora, bivalvis, j)atens, flofculos in fpicani 
coUigens ; valvuUs ovato-oblongis, acuminatis, muticis, in- 

.fcriore^minore. 
CoR. bivalvis : Vahula inferior major, magnitudlne & iigura ca- 

lycis, concava, obtufa, Ariftam infra apicem re£lam emittens^ 
fupra arillam bmda. V.fuferior lanceolata, parva, mutica. 

^T A\i. Filamenta tria , capillaria^ coroUa breviora. Anther<e 
oblong^. 

PiST. Germen turbii;atum. Styli duo, breves, reflexi, villofi, 

^^tigmata fimplicia. 

PsR. C^ro//^ ar^liflTime claufa, adnafcitur, nec dehifcit. 

^EM. unicum,oblongum,te£lum,hinc convexum , inde fulcatum/ 

C 84.. STt- 5^^ TRIANDRIA DIGYNIA. 

84. STIPA.* 

Ca^l. Gtuma uniflora, bivalvis, laxa, acumiPxata* 
CoR. bivalvis; valvula exterior apice teqnmata Arifta longa-, 
bafi ' articulata , re61:a;- V, intcrior lon^itudine exterioris absque 
. arifla, rautica, linearis, 

Stam. Filarnenta tria, capillaria, Anthera lineares. 
PiST. Germen oblongum. StyVt duo, hirfuti, bafi unitL Sti- 

^ gmata pubefcentia. 

pER. Gluma adnata. 

Sem. unicum, oblongum, te6lum, 

, Obs. Digmfcitur Gluma Corollina Arifta ad apicem glum^s af" 
iiculata; hctc arijia ia aliis tortilis^ in aliis re^a efl. 

85; AVENA. * Tournef. ^67. 

Cal, Gl^ma faepius inultiflora, bivalvis, flores laxos colligens; 

, valvuUs lancetilatis , acutis, ventricofis, laxis, magnis, mu- 
ticis. 

CoR. bivalvis: Falvula inferior calvce durior , calycis magnitu- 

dine, teretiufcula, ventricofa^, utnnque acuminata , edorfoy^- 

riftam fpiraliter intortam, geniculo veluti reflexam emittens- 

NeSaria diio, ovato - lanceolata , a latere fuperiore germlnl 
infidentia. ^ 

Stam. Filameffta tria, capillaria. Anther<e oblongas, bifurcat^. 
PiST. G^rmen obtufum. Styli duo, reflexi, pilofi. Stigmata 

fimplicia. -— 

Per. Corolla arftiflSme claufa adnafcitur, nec dehifcit 
Sem. unicum, tcnui-oblongum , utrinque acuminatum , fulco 
longitudinali notatum. BS. Ariua e dorfo c 
tialem charaiierem. 'iftituit ejft U. LAGURUS. * 

C AL. Gluma uniflora, bivalvis : yahulis oblongis, linearibus, patu- 
Hs, tcnuiiHmis , deiinentibus iingulis mfetam villis pennatam. 

CoR. Gluma bivalvis, calyce craffior: Vahula exteriore lon- 
giore , terminata Arijiis duabus , parvis, reftis; Arljla tertia 

■ c medio dorfo valvuIiE ejusdem reflexo - torta. Vahula inte- 

rtore parva, acuminata. 
gxAM. FiUrnenta tria, capillaria. Anthera oblongac. 

PiST. Gfr»/f« turbinatum. %// duo , fetacei. Stigmata yWXo^^. 
Per. nullum. CQrolla femim adnafcitur. oblong . 87. A / , TRIANDRm DIGYNIA. sf 

I 

87. ARUNDO.* Scheuch, 3 : 14/3. 

l 

h 

Cal* Gluma uni- (z^e/) multi-flora, bivalvisi^ tttEiz,: ValvuUs 

' oblongis, acuminatis, muticis : altera breviore. 

CoR. bivalvis: f^ahuU longitudine calycis^ oblongse, acumi- 

natss, e quarum bafi lanugo longitudine fcre lioris afTmgit. 
Stam, Filamenta tria^- capiilaria. Anther<e ucrinquc bifurcats» 
PiST. Germen oblongum. Styti duo, capillares, reflexi, viilo- 

^\/ Stigmata ImipliCia. 

Per. Corolla adnafcitur femini, nec debifcit. 

Sem. unicum , oblongum , utrinque acuminatum , bafi pappc longo inftrudum. U. ARISTIDA.f -^ uniflora CoR- Giuma univalvisj longitudinaliter connivens, bafi. hirfuta, 
terminata Jrijlis rribus, fubisqualibus, patulls. 

Stam. Filamenta tria, capillaria. Anthcra oblongce. 

PiST. Germen turbinatum. St^li duo^ capillarCs. Stigrnatdk 

villofa» \ ^ ^ .. , 

Per. Gluma conmvens, myolvens, dehifccns. 

Sem, unicum, filiforme, longitudine corollse, nudum. 89. APLUDA.t 

Cal. GUima commums univalvis, biflora, ovata, concava^ la- 
Xa^ mucronata: Flofcuh altero feflTili; Altero pedicelio dilata- 
■ to intcr flofc. feflllem & calycis valvulam infidente. 

' Giuma propria blvalvis , oblique pofita : valvula exteriore 

cralfiore. 

^0}^,Gluma bivalvis, sequalis, membranacea, longitudirte ca 

lycis. 

oTAM. Fil^fffenta tria, corolla breviora. A^ither^ oblongGe, 
PiST. Germen pblongum. StyU duo. Stigmata villofa. 

P^R. nuilum. GUma involvit, nec dlfcedit. 

Sem. unicum, gluma corollae vcititum adnatumque» 
C 4 90. tO 36 TRIANDRIA DIGYNIA. r 


90. LOLIUM. * C\t. Glu>na multl^or^^ univalvis, oblonga, linearis , acuminata, 
Jfiil: 'oer^ CoR. bivaLvis: yaivma u 

acuminata, longimdine c^l 

obtuiior, iurium concava. 
Stam, Fita'(nent^a tria , capillaria, corolla breviora. 

oblong?:. • ' 

PiST. GermeH turbinatum. S^yli duo, capillares,. reflexi. S^i- 

gmata plumofa. 
PpR. nulhim. Corolla fovet femen, dehifcit, demittit. 
Sem. unicum, oblongum, hinc convexum, inde fulcato-pia- 

num, comprcfTum. 

ObS. Spici^ fejjlies in eodem pla^o cum caMle ponuntur , unde catt- 
lis licem uahulie aherius calycis (deficienlis ^ oJ?foJiLc) gerit. 91. ELYMUS, * Cal. Involucrtim tetraphyllum , diftachyon: foliQlis duobus fin- 
gulsD fpiculGC fubjedis, fubulatis , acuminatis. 
Glurna nulla. 

CoR. bivalvis: Falvula exteriore majore, acuminata, ariflata; 

i^. interiore plana. 
Stam. Filamenta tria, capillaria, brevilfima. . Antherce oblon- 

gae, bafi bifidae. 

PiST. Germcn turbinatum. Styli ^o^ divaricati, pilofi, inflcxL 

Stigmata fimplicia. 
Per. Corolla femcn involvit. ' 

Sem. unicum, lineare, hinc connexum, teclum. 91. SECALE Cal. Involucrum biflorum, /^ ftis, linearibus, acuminatis, corolla mmoribus. oppofitis, "erc- CoR. bivalvis: Vi ^ ^ _^ 

ta, comprefl^a, margine inferiore ciliato' definens 'in AriSam N. V, crr; Tie obloiignD, furcatse. 
Pi-ST. Gcrmen turbinatum.* StyVt duo, reflexi, villofi. 

fimplcx. Anthe Stigrna Per. nullum. CoroUa fovet femen, dehifcit, demittit. 

Sem. unicum, oblongum, fere cylindraceum , nudum, hinc a* cummatum. ■ 

pedunculatus fape inter duos majores fejftl HOR TRIANDRIA DIGYNIA. 

93. HORDEUM/ Tournef.z^S' 


7 Cal. /;r?^'o/«rrr/;?? partiale, tnflorup, hexaphyilon , Joliolis li- 
nearibus, acuminatis, ereftis, duobus lingulo fiori fubjedis. 

Gluma nulla. 

CoR. bivalvis: Valvula inferhr veiitricofa, angulata, ovato-a- 
cuminata, calyce longior, delinens in Arillam longam: V. 
interior lanccolata, plana minor.- 

Stam. Filamenta tria, capillaria, corolla brericra. 
obloagse. 

PiST. Gcrmen ovato-turbinatum. Siyli duo, villofi, reflexi, Anthcrdt Stizmata limilia. Per. Corolla circumnafcitur femini, nec dchifcit. 
Sem. oblongum, vcntricofum, angulatum, utrinquc acumina- 
tum, inde fulco longitudinali notatum. 

Obs. Tfi quibtisdam omnes 'tres flores^ inzwlucro contcnll ^ hcr- 
maphroditi fu»t fertiles ; ia aliis flores Uterales mares Junt , folus fertilis hermaph V _ 

94. TRITICUM.*.T<7«^vi^/:i92.i93. 

X 
L 

I 

Cal. Gluma bivalvls, fxpius triflora: vahulis ovatis , obtufis. 
CoR. bivalvis, fubxqualis, magnitudine calycis : Fahula exte- 

rior ventricofa, obtufa, cum acuminc; F. interior plana. 
Stam. FilarncntA tria, capillaria. Anther^c ohlon^x, biturcata;. 
PiST. Germen turbinatum. Styli duo, capillares, rerkxi. Sti- 

grnata plumofa. . 
Per. nullum, CoroUa fovct femcn, dehifcit, dcmittit.^ 
Sem. unicum, ovato - oblongum , utriuque obtufum, hinc con- vexum, inde fulcatum. iflata I 

. r/?/- 
Cal TRIANDRIA TRIGYNIA. 

3. TRIGTNIA. 

<)S. ERIOCAULON.* Gron.Vhg.i^ fquamis lanceolatis, ^qualibus , perfiflentibus. Cor; 6/i P r opr i a tu^ti^hi : PetaUs lanceo]atis,obtufis, apice'villofis, bafi 
attenuatts connati^que in pedicellum ftyliformem, pilofum. 
Stam. Fitamenta tria , capiliaria , germini infiftentia. Ar.them 
oblon^as, verfaliles. . 

PiST. Germcn fenue, intra corollam, fub ftaniina, J/y/; tres, 
* capillaires, breves, Stigmata fimpligia. 

Per. nulluin. Calyx immutatus. 
Sem. folitaria, corolla coronata. 

Rec. Palca map-nifiirlinp /^ flant-.i xa?, plurimsB. fq ^S: MONTIA, * Mkh^ 13. Cameraria DHl. gen,(^. 

Alfmoidcs Vatll.B.T. 

Cal. Periattihium diphyllum : /o//'o//j ovatis , concavis, obtufis, 
ereftls, perfiftentibus. 

CoR. monopctala, quinqucpartita : Laciniis tribus lalternis mi- 
noribus, (lamimYens, 

Stam. Filamenta tria, capillaria, longitudine corolise, cui in- 
lcrta. Aiithene ^arvce. 

ViST. Germe» turbinaftim, Styli tres, YlUofi, patentes. Stirma- 
ta fimplicia. * *^ 

Per. Capfula turbinata, obtufa, tefta, unilocularis, trivalvis. 
Sem. tna, fubrotunda, ' 

^^pr.2l^^,^ ^''^'' '^'''^'^'^^ ^''''^^'^ ^^'^"'^> ^^''^^"^ (iamijta S- f<epe ere- 97-PROSERPINACA.t rnxis Mhch.xs 

CAt, Perianthium tnpartitum , germini infidens : FolioHs 

cns, acuminatis, perfiflentibus. 
CoR, nulla^ 

^TK^A Filamenta tria, fubulata, patentla, longitudine calycis, 

/inthera:. didymse , oblongse , acutce. 
PlST, Germm fub j-cceptaculo , triquctrum , maximum. Stslus 

nuljus, Stigmata tna, pubcfcentia, crafllufcula , longitadine Pe pJaufo / , triquetrum , triloculare, calyce 

• P8. HO- TRIANDRIA TRIGYNIA. 39 I 

98. HOLOSTEUM.* Nummularia. nov. gen. ico^. Cal. PerlauthiHm pentaphyllum : folioHs ovatis , perfiftentibus. 

CoR. Petala quinque, bipartita,, obtufa, sequalia. 

Stam. Filatnent^ tria, filiformia, corolla breviora. Anthera 

fubrotundK. 
Pisf. Germe» fubroturidum. Styli tres , filiformes. S/i^mata 

obtufiufcula. . • ^ ,■ 

pER. Capfula ovata, unilocularis , apice trivalvis. 

Sem. plurima, fubrotunda. ^^. MOLLUGO.* Cal. Perianthium pentaphyllum : foliolis oblongis , erefto-patu- 

lis, introrfum coloratis, perfiftentibus. 
CoR. Petala quinque, ovata, calyce breviora. " 
Stam. Filamenta tria, fetacea, corolla breviora, piftillo appro- 

ximata. Anthene fimpliccs. ._,.„.• 

PiST. Germen ovatum, trifulcatum. St^li tres, breviffimi. Stt- 

■ gmata obtufa. 

Per, Capfula fubovata, trilocularis, trlvalvis. 
Sem. numerofa, reniformia. 100. MINUARTIA.* AuBoreT, Lwfling. Cal. Perianthtum pentaphyllupi,, ereftum, longum : Foliolis 

fubulatis, rigidiufculis^ perfiftentibus.- 
CoR. nulla. 

Stam. Filamenta tria, capiHaria, brevia. Anthers fubrotundae. 
PiST. Germen trigonum. St^U tres, breves, filiformes. Stigma- 

ta craffiufcu a. 

Per. Capfula obIonga,.triangu1aris, calyce longe brevior, um- 

locularis , trivalvis. 
Sem. nonnuUa, fubrotunda, compreffa. C4 loi. QVE- 40 FRIANDRIA TRIGYNIA. \ Cal. Periaftthium pentaphyllum , ere6lum: Foliolis oblongis, 

acutis perliftentibus ; exterioribus recurvatis. 
CoR. nulla. 

STAM.Fiiameftta tria, capillaria, brevia. Authera: fubrotunds. 
PiST. G-rr^-i^^ ovatuni. Styli tres, longitudine ftaminum. Sti- 

gmata Iimplicia. 

Per, Capftila fubrotunda, unilocuiaris, trivalvis. 
oEM. unum. 

OiJS. Differt^ mantfejle feminum numero a Minuartia. \ xoi. LECHEA t Au^iore C/, Kalmio, ^^h^ ^^"'"fh}^-^ triphyllum : foliolis ovatis , concavis , paten- 
tillimis, perfiftentibus. . ^ 

CoR. Petala tria, oblonga, calyce anguftiora, fed ferme lon- 
giora, concava. 

Stani. Ftlamenta tria (interdum 4, 5-.), capillaria, corolla lon- 
giora, piftillo mcumbentm, aiqualia. Mtbera fubrotundffl. 

risT. GcrMc» ovatum. Sf^lus nullus. Stinnata tria , plumo- 
la , divancata. ■ ' r ^ 

Per Capfila ovata, triquetra, trilocularis , trivalvts ; infuper 

ifZl^' j^^' •''^'™'' conniventibus verfus exteriorcs , con ti- 
tuent:bus diflepimenta. ' 

OEM. folitaria. ovata. mfrornim onrr,,!.,*-, / 1 Jl' ClaJJis TETRANDRIA MONOGYNIA. ' 4r Claffis IV. 


MONOGYNIA. 

103. LEUCADENDRON.* Lepidocarpodendron 

Boerh. Hypophyllocarpodendron Boerh. 

Cal. Periamhltim comiTiUne imbricatum:' Squamis insequali- 

bus, perfiftentibus ; figura & proportionc variis. ( 

CoR. Umverfalis uniformis, convexa. 
Pro/^r/^. dipetala, oblonga, externe pubefcens. 
Petahm fuferius ungue longo liacari; limbo lanceolato, in- 

divilb.-inferHe arde adncxo pctalo inferiore.^ 
P etaU inferius ungue longo, liaeari, triplo. latiore. 

Limbo oblcngo , femicylindraceo, trifido. 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata, breviffima, inferta limbo 
coroll;© intra {in^;ulam laciniam fingula- 

Anthera creda, tubulata, cx quatuor propriis m cylindrum 

fere comiatis conftans, oblonga. 
PiST. Germen oblonj^iufculum, definens in St^lum fubulatum, }ongifllmum, • Sligma iimplcx. 
p£R. nuUum. Cahx vix mutatus. 
Sem. folitaria, fubrotunda, coronata pilis. 
Rec. nudum vel viilofum* ' ' 

Qbs. datur fpecies calyce ttnifioro ^ non communi. 

104. PROTEA.f Conocarpodendron ^^^^t/a 

Cal. Perianthitim commune fubrotundum, imbricatum; fqua- 

mis fubovatis.* 
CoR. UniverfaHs uniformfs, calycc paulo longior. 

Propria monopetala : Tubo lon^itudine calycis; Limbo qua- 
drifido, glabro, patente, longitudine tubi, acquali/ 
Stam, Filamenta quatuor, fctacea, coroUa longiora- ^Anther^e 

' incumbentes. 

PiST. Germen fubrotundum. %//^j fctaceus , ereclus, IpngitU' 

dine fiaminum. Sti^ma obtnfum- 
Per. nullum. Calyx immutatus. • 

. Sem. folitaria, fubrotunda, nuda. 

Rec. conicurn, pakis 'ditliudum. 

^ * 105. CE. t \ 4=^ TETRANDRIA MONOGYNIA. 

J 

r 

05. CEPHALANTHUS.* Platanocephal Faill.A.G.iy t C pitulum coUigens globoftm. 

Perianthtum proprium monc 

gulatum: limbo quadrifido, 

ok: uKsverfalis aeqnalis, acutij FlofculGs 'phyllum y monopetala infundibuliformis. 

Filamenta quatuor, corollas inf( ther^ globofae. i? An- bofum '''^^* -^ ^^''^^^* longior. J/r^;*;^ glo- 

Per. nuUum , 

Rec. fo;»%a;?^globofum, v/llofunj. 

Sem. folitdria longo bafi, attenuafa pyr^midata lanuginofaque. 

«Jbs. umtas fape addttur partibiis fioris. ■ 

Ch^t-uaci defumtus ejlafpecie occidentali, quum orientalis /r«- 
itus nobts non dum fufficienter imotuit. o^. GLOBULARIA 
Tournef.^Gs. Alyp -^. G.. i/ix. ^.18 y P • '7r "" ^'''^«^«^^ imbricatum, longltudine flofculorum. 
P^r/^«^^/«rw froprtum monophyllum , tubulatum Quinaue- 
'. dentatum, perfillens. ' ' ^"""'^""^j quuique 

CoR. Maiverfaits fubaequalis. 
Prf r/^ monopetala , bafi tubulata, Limho quadripartito : U- 

ZZ^Tf'''' "?^"™^ ''^^^^' '■^^'V^^'-^ fnb"S infbrioribus, 
majonbus , ^qualibus , labium inferius conftituentibus ' PlST. Germen ovatum. 

Stigma obtufum. 

Per. nullum. longitudine prop 51 KEC. ^0;»;»««^ oblongum, paleis diflinaum. 
OENf. lolitana, ovata. 107 


I 


TETRANDRIA MONOGYNIA. ; 43 

107. DIPSACUS.* Tournef.z6s. Vaill, 

A. G. I71X. 

Cal. PeriatJthtum commune, multiflorum, polypbyllum: fo- 
liolis tenuibus, fiofculo iongloribus, laxis , perfidentibus. 
PeriaKthium proprium vix manifcftum, germini infidens. _ 

CoR. univerfahs aequalis : propria monopetala tubulofa : limhif 
quadrifido, ere£to : laciHia cxteriori majore, acutiore. 

Stam. Filamenta quatuor, capilWria, coroila longiora. Ahthe- 

ra incumbentes, . ^ 

PiST. Germen infra receptaculum proprium flofculi. St^lus fi- 

liformis, longitudine coroUae, Stigma fimplex, 

Per, nuilum, \ ^ _ • ' 

Rec. commuyie conicum, paleis longioribus diftinelum. 

Sem. folitaiia, columnaria, margine calyciiio integro coronata. 

r 

168, SCABIOSA.* Tour7tef.i6s-r6'^- Vaill.A.Q. 
I7ZX. Aflerocephalus Vaill, ibid. Sncci^nVdilL 

, ibid. Pterocephalus VailL ihid. Cal, Perianthium commune multiflorum, patcns , polyphyllum: 
foliolis feriebus variis receptaculum cingentibus eique uific.ii-- tibus, quorum interiora gradatim minora. Periantbium proprium duplex , utrumque germini infidens, quorum: . 

P.exterius brevius, mcmbranaceum, plicatum, fcrliitcns. 

P.interius quinquepartitum : lacimis fubulato-capillaceis- 

CoR, fingula monopetala. Petalum ereftum , aibulatum, fcn- 

fim ampliatum, femi-quinquefidum (quadrifidumve ; ) huiniis 

exterionbus majoribus. 
Stam. FHamenta quatuor, fubulato-capillaria , debilia. Anthera 

oblongae, incumbentes. ^ ^ . . 

PiST, Germen infra receptaculum proprium fiofculi, propna va- 
•gina involutum tanquam calyculo. Stylus filiformis, longi- 
tudine corollae. Stigma obtufum, oblique emarginatum. 

Pfr. nuUum. 

Rec. commune convexum, foliolis calycJnis corollas diituiguen- 

tibus. 
Sem. folitaria , ovato-oblonga , involuta, calycibus propriis co- 

ronata, 
Oes. Corollulai exteriores fcpe majores y tnagis tfr^cjuales, Se- 

jTiinum coronx vari^e in diverfis. 

Fhfculi quadrifidi {^ quinquefidi primurio fpecies iifiifiguunt 

109. 44 TETRANDRIA MONOGVNIA. 

09. KNAUTIA.* LychnlScabhfa^^o^x^i Cal. Periatithiura commune fiofculos fn fimpIJcem orbcm di- 

geftos continens, fimpleXj cylindraccum, oblongum, crcaum: 

lacimis fubulatis,"approxmiatis, numero flofculorJm. 

Periaath. proprium rainimum, coronans germcn. 
CoR. ufin^erfalis tcqualis : propria monopctaia, insequalis, cujus 

pctiih Tui?us longitudine calycis. Limi?»s inxqualis, quadrifi- 

dus; Jaafifa exteriorc majorc, ovata. 
Stani. FilameKta quatuor, tubo corollsc' longiora, receptaculo 

inferta. vfw^/^me obJongiE, incumbentes. 
PiST. Germc}? iiifra receptaculum proprium fiofculi. Stylus fili- 

iormis longitudnie itaminum. Stigrna crafnufculum, bifidum. 
Per. nullum. 

Rec. commune vix notabile, planum, nudum. SexM. folitaria, tetragona, apicc viilofo. „. .- . , ^ firnpiici flofcutorum orhita a Scahiofis di- 

Jtmguitur , (^uthus valdc affinis. 

lio. HEDYOTlS.f 

Cal. P*r/^»;^;W monophyIIum,quadripartitum, germini inlidens, 
pcrfiUens: /tf(r/K»jlincar!bus acutis. ... 

CoR. monopetala, infundibuliformis, calyce paulo lonelor fe- 
mi-quadrifida: laciniis patulis, fubaequalibus.^ ' 

Stam. Filarnenta quatuor, fubulata, ad finus corolla: infcrta An- 
thercc fubrotunda;. 

Pl5T. Gerr. r>«f» fubrotundum, fub rcccptaculo. . Stslus filiformis, 
longitudmc ftaminum. St t gm at a ^.\\o , craffiufcula 
Per. C«^/«/^ globofo-didyma, bilocularis, dehifcens juxta ca- 
^ lyccm coronalcm nnia transvcrfali. 
SjEM. pauca, angulata. spermacoce 2)/7/.ckh. 2 77 ^^^^- i'^rianthium parvum, quadridentatum , germmi in.fidens, 
- perfiftens. ' 

QoK. fPetalumymxcx^m. fubus cylindraceus, calyce loneior. 

Ltmhus quadripartitus , patenti-rcflexus, obtufus. 
hjAM. Fthtmenta quatuor, fubulata, corolla brcviora. Ambera 

funplices. 

PiST. Gfr>K^» flibromndum, compreffum, infra rcccptaculum. 

Siylus fimplex, fupernc bifidus. Stigmata obtufli. 

liiR. Cavjul^ duffi, comiatx, oblonga;, hinc gibb^, inde pla- 
^ nx,^obtufa;, fingula; bicornes. 
Sem folitaria, fubrotunda. 

III. V TETRANDRL\ MONOGYNIA. 45- 

■ 

L 

113. SHERARDIA.* Di//. i>ca.3. 

h 

Cal. PerianthtUfn parvum, quadridentatam, gennini infidens, 

perfillens. ' 

CoR. PetaUim unicum, "Tuhtis cylindraceus , longus, Limhus 

quadrlpartitus, planns, acutus. 

Stam.' Filamcnta quatuorj ad apicem tubi pofita. Anthcrcc fim- 
piicej. 

PiST, Germcn didymum, oblongum, infra reccptaculum. St^^^ 
lus fiHfonnis, fuperne bifidus. J/;^;?z^^^ capitata. 

p£R. nuUum. Fr^c^^j oblongus, coronatus , longitudinalitcr \\\ 
duo fcmiila feparabilis. 

Sem. bina, oblonga , apicc tribus acuminibus notata, hincconva- xa , mde plana. . irs.ASPERULA.* Cal. Veridnthium parvum, quadridentatum , germini infidenj, 

CoR. Petaiura unicum. T^ubus cylindraceus, lorigus- Limbus 

quadripartitus ; lacimis oblongis, obtufis , reflexis. 

Stam. Pilar/tcn;a qMatxxor j ad apicem tubi pofita. j Anthefie fim- 
114. DlODlA.f AuEiore CkCronovio. 

Cal. PerMw/^^/ft^^jdiphyllum: folioljs fubovatis , germini infidei] 

tibus , aequalibus, perfillentibus. 
CoR. monopctala. ^ T^ubus tenuis, longus. jL//;?^/yjparVus, patens, 
^ quadripartitus : laciniis lanceolatis. 

Stam. Filamcnta quatuor, fetacea, erefta. Anthcra verfatiles. 
PiST. Gerraeri fubrotundum , tctragonum, fub receptaculo flo- 

ris. ^y/y/^fj filiformis, longitudine liaminnm. Stigma bifidum. 
Per. Capfu/a o\'m^ tetragona, c6ronata calycc majorei bilocu- 

laris,'biva1vis. 
Sem. folitaria, ovato-oblonga, nitida, hiac convexa, indeplana, 

11;. 46 TETRANDKIA MONOGYNIA. 

ii;. KNOXIA.f 

Cal. Pertanthium tetraphyllum geimini infidenc, parvum,.de^ 
cidum, foliolis acuminatis: unico lonccolato, triplo majore. 

CoR. monopetala, infundibuliformis. Tubus filiformis, longuSk 
Limbus quadripartitus : Laciniis acqualibus, oblongiufcuHs, ro- 

tund:U:s. 
Stam, Fdamenta quatuor, caplllaria, intra faucem corollx. An-* 

^ /i;/r.^ oblonga^ , ssquales* 

PiST. Germen fubrotundum, infra receptaculum floris. Stylus 

filiformis, londtudine ftaminum. Stigmataduo, capitata. 

Per. jFr^'£f?;/J nudus, fubglobofus, acuminatus, fulcatus. 

Sem. duo, fubrotunda, acuminata, txtrorfum convexa , flrfistri- 

bus exorata; introrfum plana,Reccptdculo tiliformifuperneaa- 
nexa. ti^. HOUSTONrA.f AuEioreCl.Gronovto: 

Cal. Perianthium minimum, quadridentatum , ere61:um, perfi 

^^E ^^^^ ^^K^m ^r ^V ^K c ftcns. Tuhus -^ longus; Li>«^«/ quadripanitus^ patens, /«a;?nx fubrotuudi^. 
Stam/ Filar/ienta quatuor, in coUo corollas, minima. AKlher^ 

fimplices. ' 

PiST. C/r;^^;? fubrotundum^ comprefTnm. Stylus fimplex^ fta- 

■ 

, bivalvis: valvu^ minibus brevior. Sti^ma hxfiAnm^ acutum. 
Per. Capfula fubrotunda, d" " 

lis dificpimento oppofitis. 
Sem. folitaria. iij. GALIUM.* O^lliwm.Tournef.^^. Aparine 

Tounief. ^(). 

Cal. Pe?r/^i»^^//^;« minimum, quadridentatum, gcrminiinfidens. 
CoR. Petalum xxmcMm^ quadripartitum, planum, acutum, tubo 

nullo. 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata , corolla treviora. Anther^ 

fimplices 
PiST. Germen didymum, infra rcccptaculum. St^lus fiHformis', 

femi-bifidus, longitudine ftaminum. LV/g-w^if^ globofa. 
Per. Baccce ficcae , dux, globofac, coalita;. 

Sem. folitaria, rcniformia, magna. 

Obs, Aparine T. FruBu hifpido dijlin^afuit a Galio T. FruBu ^lahro. ii8. TETRxWDRIA MONOGYNIA. 47 

118. GRUCIANELLA.* RnhQoh Tourfief.so. 

Cal. PenaMum d\iphj]\nm:folhlh]zncQOhiiS^ cannulatis, a* 

cuminatis, rigidis, conniventl-compreflis. 
CoR. Pesalumunlcnm. 7"»^^; cylindraceus , filiformis, calyce 
longior. LimbHS quadrifidus : Laciniis caudatis, acumiuibus 

mflexis. • ^ 

Stam. Filamenta quatuor, m ore tubi pofita. A nt h er ce Xim^M' 

ces. ' ' 

PiST. Germen comprefTum , inter calycem &' corollam, Stylus 

bifidus, filiformis, longitudine tubi. Stigmat^ duo, obtufa, 

oblonga. 
Per. Capfulce diWT.^ connatae. 
S£M. folicaria, oblonga. 119. RUBIA.* tournef.1%. 

■m 

Cal. PenanthiHm minimum, quadridendatum» germini in- 

fidens» • 

CoR. monopctala, campanulata, quadripartita absque tubo. 

SiAM. Filamenta quatuor , fubulata , coroUa breviora. Anthe- 
r<e fimplices. ., . 

PiST. Germen didymum, infra receptaculum. StyJns filitormis, 

fuperne bifidus. Stigmata capitata. 
Per. Bacc^ duGE, coalit^, glabrx. 
Sem, folicaria, fubrotunda, umbilicata- 

Obs, Ylo^ifiePe qulnqHefidus evadif. uo. SIPHONANTHUS- Siplionanthemum -/^/^;». 

± 

Cal. Perianthium monophyllum, quinqucpartitum, amplum , 

perfiftens. 
CoR. monopetala, infundibuliformis. Tuhus filiformis, angu- 

ftifllmus, calyce mukoties longior. Limbus quadripartitus , 

patens-, calyce minor. 
Stam. Filamenta quatuor, corollae limbo longiora. 

longas, triangulares* 
PiST. Germen quadrifidum, breviffimum. %//^ifiIiformis, lou Antherce oh- gitudine ftaminum, apice recurvato. 
Per. Bacca quatuor, intra calycem p Stigma fimplcx. 5em. folitaria, fubrotuRda. patulum , fubrotundae. 121. 4 / / 48 TETRANDRIA MONOGYNIA. 121. CATESB^A.f JuBoreClariJf, Gronovio. 

M * 

Qp^^^perianfhmm (\md^n^ti^tzt\im ^ miiiimum, acutum,perfiften5* 
QoKi monopetala, infundibuliTormis- T^Hbus omnium longiffi- 

tnus, re^tus, tuperne fenlim craffior. Limbus femiquadrifidus, 

latus, eredo-p-anus. 
Stam. Filamenta quatuor, intra collum tubi enata. Anthene 

oblongjc, ereftos , corolla fere longiores. 
PiRT. Gcrmen fubrotundum, infra receptaculum floris. filiformis, longitudine cofollsc. Stigma fimplex. 
Per. B^rc^? ovalis , coronata, unilocularis. 
Sem. plura, angulata. Stylus iix/lXORA.t Cal. P<?rM;^/^//^^ quadripartitum, minimurn , creSum, perfi' 

ftens. 
CoR. Petalum unicum. T^tihus cylindraceus , longiffimus, tc- 

nuis. L7;;^^//j quadripattitus, planus : /rfci;^//x ovatis. 
Stam. F;7*2;>-^r;^/.i quatuor, in divifuris corollse, breviffima, in- 

eurva. Anthera^ oblongsc. 
PiST. Germen fubrotundun; intra bafin calycis. Stylus filifor 

mis, longitudine tubi. Stigma bifidum. 
Per. Bacca fubrotunda, bilocularis. 

Sem. duo, hlnc convexa, inde angulata. V 1X3. SCURRULA.f Cal. nullus. f \ CoR.' monopetala, tubulofa, fcmiquadrifida : Laciniis llnean- 

lanceolatis, patentibus, sequalibus. 
Stam, Filamentacixi^MVLory medio laciniarum corollx inferta Jon- gitudine fere coroUae, erefta. Anther^e ^nhxoim-i^^. 
PiST. Germen turbiiiatum, fub rcceptaculo floris. 

formis, longitudine coroUse. Stigma obtafum 
Per. Bacca turbinata , apice rotundata. 

Sem. - - w 

Stylus i- > 1X4 TETRANDRIx\ MONOGYNIA. 49 

114. PAVETTA.t 

Cal. Pcrla}7thium campanulatum , minimum, obfolete quadri- 

dentatum, germen cingens. 
COR. infundibaliforml^s : 'Tnbo longo, tenui, cylindrico. Lim- 

bo quadripartito , patcnte , tubo dimidio breviore: laciniis lan- 
\ ceolatis. 

. Stam, Filamcnta quatuor, breviffima, ex ore tubi. Anther<& 
. lincares , pateiites , loiigitudine iimbi. 

PiST. Gerrnen fub receptaculo fioris, turbinatum. ' Stylus fili- 
formis, corolla duplo longior. Stigrna crafliufculum, ob- 

longum, obliquum. 
Per. Bacca lubrotunda, unilocularis. 

Sem. unicum, fubrotundum, cartilagineura. ixs. AVICENNIA. 

J 

Cal. Perianthiura quinquefidum , acuminatum, ere<5lum, per- 
liilens. .. * . ' 

CoR. Petalura planum , quadrifidum; /^r/»y/j ovato-acuminatis. 
Stam. Filnmenta quatuor, fubulata, corolla breviora. Authe^ 
Tce bifidae. 

Pist. Gcrmcn ovatum. Styhts fubulatus , brevis , periiftens. 

Stigr/ia acutum. 
Per. coriaceum, ovatum cum acumine, uriiloculare, non de- 

hifcens. 

Sem. unicum, compreffum, ellipticum, germinans intra peri- 

carpium. ereAa, perfiftentia. 126. MlTCHELLA.f Chamxd^phnc Miukzj. 

Cal. Flores bini eidem germini infidentes. 

Perianthia duo diltinfta, quadridentata, ^ _ . 

CoR. monopetala, infundibuliformis : Tubo cylindrico; Limbo 
■ quadripartito , patente, intus hirfuto. 

Stam, Filamenta quatuor, filiformia, ere(9:a, intra finus corol- 

\^. Anthera oblongje, acutse. 
Pist. Germen dldYmuin, orbiculatum , infra receptaculum flo*- 

rum. Stylrts filiformis, longitudinc corolla:. Stigraata qua* 

tuor, oblontja. 

Per. Bacca bipartita, globofa, disjundis 

, Sem. quaterna, comprefTa, callofi. umbilicis D 7 Mo. Bot. Gardca, IS95. ^^ TETRANDRIA MONOGYNIA, 

j 

f 

iiy, CALLICARPA.f Spondylococcos ^/Vr/j^. lo. 

■ 

Cal, Perianthium monophyllum, campanulatum : ore quadri- 

fido, eretSlo. 
CoR. monopetala, tubulofa : Limbo quadrifido , obtufo , pa- 

tente. 

Stam. Filarnenta quatuor, filiformia, corolla duplo longiora. 

Antherce ovatas , incumbentes. 
PiST Gerrnen fubrotundum. Stylus filiformis, fuperne cralfior. 

Stigrna crafliufculum, obtufum. 
Per. Bacca globofa, glabra. 

SfiM. quatuor, oblonga, menifciformia, compreffa, callofa. ii8. POLYPREMUM.f 

Cal.^ Perianthiuni tetraph^Ilum, perfiftens: foliolis lanceolatis, 
carinatis , interne coloratis. 

CoR. monbpetala, rotata. Lirnho quadripartito : laciniis obova- 
. tis, longitudine calycis. 

Stam. E 

thera fubrotundse. 

PiST. Germen obcordatum. Stylus brevis, perfiftens. Stigma 
truncatum. 

Per. Capfula ovata, apice comprcffa, emarginata ^ bilocularis 

difTepinicnto contrario, bivalvis- 
Sem. numerofa. An- 119. PENiEA.f 

Q A-L. Perianthium diphyllum: foUolis oppofitis, lanceoIatis,con- 
cavis, jequalibus, coloratis, corolla dimidio brevioribus, la- 
xis, deciduis. 

CoR. monopetala; campanulata. Limbus quadrifidus, «patulus, 

tubo longe brevior: laciniis acutis. 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata, omnium brevifiima, tubo 

corollsB inter divifuras infiftentia, erefta, nuda. Anthcrce e- 

redse, planiufculas, utrinque emarginatx. 
PiST. Germen ovatum, tetragonum. Sf^^lus alis quatuor mem- 

branaceis longitudinalibus tetragonus. Stigma cruciforme, ob- 

tufum, pcrfiftcns. 

Per. Capfula tetragona, flylo inflrUiSla, quadrilocularis, qua- 
drivalvis. 

Sem. bina, oblongiufcula , . obtufa. 

130. (TETRANDRIA MONOGYNIA. fi 

130. BLiERIA.f 

j 

■m 

Cal. Pertantbtum] quadripartitum : foUoUs linearibus, ereflis^ 

corolla paulo brcvioribus, perliitentibus. 
CoR. monopetala. Tztbus cylindraceus , longitudine calycis, 

pervius. Limbus parvus , quadriddus : laciniis ovatis, refiexis. 
Stam. Fllamenta quatuor^ fetacea, longitudine tubi, receptacu- 

lo inferta. Anther^ oblongos, compreffEe, ere^ts?, obtufx, 

eniarginata:. 

PiST. Germen tetragonum^ breve. Stylus fetaceus , corolla 
multo longior. Htigma obtufum. 

Per. Capfula obtufa, quadrangularis , quadrilocularis , angulis 
dehifcens. 

SenI. nonnulla, fubrotunda. 

Obs. Anthera quidem emarginat<e funt ^ nullo tamen modo hl^^ 
corncs ^ ut in Erica affini^ 1 3 1. BUDDLEJA. //£?///?. A.A. 

Cal. Perianthium minimum, femiquadrifidum, acutum, ere- 

6lum, perfiliens. 
CoR, Petalum unicum! femiquadrifidum, ere6lum, calyce tri- 

plo majus; laciniis ovatis, redis, acutis. • 

Stam. Filamenta quatuor, brcviifima, ad divifuras corollse po- 

fita. Anther^ breviffimse, fimplices, 
.PiST. Qcrmen ovatum. St*jlus {implcx,'corolla dimidlo bfevion 

Stigma obtufuiTii 

Per. Capfula ovata, ob!6nga, bifulca, bilocularis. 
SzM. numerofa, mixiutilTima. V 131. EXACUM.f^ 

r 

CaI* Perianthium tctraphyllum : foliolis ovatis, obtufis, ercdo- 

patulis, perfiftentibus. 
CoR.^ monopetala, perfiftens: Tubo fubglobofo, longitudine ca- 

lycis; Limbo quadripartito : laciniis fubrotundis, patentibus. 
Stam. Filamenta quatuor, filiformia, tubo infidentia, longitu- dine limbi. Anther^ fubrotundac. bilocu- PiST. Germen fubrotundum, tubum implens. Stylus filiformis, 
eredus, lon^itudine limbi. Stigma capitatum. 

^^K.^Capfula lubrotunda, comprefla, utrinque fulcata, bi 
laris, longitudine calycis. 

Sem. numciofa, receptaculo capfulam repkntc. 

Dz 133. n Sz TETRANDRL\ MONOGYNIA.' 

133. PLANTAGO. * Totirnef. ^%. Coronopus 

Tournef. Pfyllium Tonrnef 

y 

Cal, Vertanthium quadripartitum , eredlum, brevilfimum , pcr- 

fillens. 
CoR- monopetala, perfillens, tabefcens. Tubus cylindracco-glo- 

boliis. Limbus quadr 'partitus , depreiras : lacinlis ovatis, acutis- 

Stam. Fiiamenta quatuor, capinaria, erefta, omuium^longifii- ' 

ma. Antherce oblongiufculae , comprefTos, incumbcntes- 
PiST. Qcrmcn ovatum. Stylus filiformis, flaminibus dimidio 
brevior. Stigma fimplex. 

Per. Cap[ula ovata, bilocularis, horizontaliter dehifcens, difle- 

pimento libcro. 
Sem. plurima, oblonga'. 

Obs. Calyx in quibusdam inaqualis ejt ^ in aliis <tqnaUs. 

P. unifiora momica eji. 134. SCOPARIA.* 

Cal, Pcria}7thium monophyllum, quadripartitum ^ concavum.: 

laciniis tenuibus, fcabris^ 
CoR. monopetala, patens, concava, quadripaitita : lacimis ob- tufis, a^qualibus. 
Stam. Filamenta quatuor, sequalia, fubulata, corolla breviora. 

Anthevie fimplices. . \ 

PiST. Gcrmen conicum, Stylus fubulatus, longitudine corolla?, 
pcrfiftens. Stigma acutum. 

Per. Capfula oblongo - conica , acuminata,unilocularis,bivalvis. 
Sem. plurima, oblonga. 

135". CENTUNCULUS.* "Dill.gen.s, Anagalli- 

. daftrum Mich. 10. 

w 

Cal* Perianthium^ quadripartitum, patens, perfiftens : laciniis 

acutis , lanceolatis , corolla longionbus. 
CoR. Petalum unicum. 'fubus fubglobofus, Limbus quadri- 

partitus, planus : laciniis fubovatis. 
Stam. Filamenta quatuor, longitudine ferme coroUas. Anthera 

finiplices. 
PiST» Germen fubrotundum, intra tubum corollx. Stylus fili- 

formis, longitudine coroU^, perfiftens, Stigma fimplex. 
Per. Capfula globofa, umlocularis, horizontaliter dehifccns. 

Sem. plurima, fubrotunda, minima. 
.." TETRANDRIA MONOGYNIA, S3 

155. SANGUISORBA.* 

f w 

Cal. Perlanthlum diphyllum : /oMj oppofitis, brcviirimis , ca- 

ducis. ■ 

CoR. Petdhm plamim, quadripartitum : lacinlis ovatis, obtufis, 

unguibus coha:rentibus. 
Stam. Filarnenta quatuor, fuperne latiora, longitudhic corollis. 

A^ithercc fubrotundae, parvx. 
Pisr. Gcrmcn tctragonum, inter caiyccm & coroUam poiltum. 

St^lus^ filiformis, breviffimus- Stigma obtufum. 
Per. Capfula parva, biiocularis. 

Se,m. parva- . \ \ 137. cissus.t imum CoR. monopeta!a,femiquadrifida, obtufiufcula. 

Stam. ■/V/^r/irK/tf quatuor, capiilaria, longitudine coroUjc, re- 

ccptaculo inlerta. Anthera fubrotunds. 
PiST. Germen fubrotundum, obtufo - tetragonum, rctufum. %- 

liis filiformis, longitudine ftamlnum. Stigma fimplcx. 
Per. Bacca rotunda, nitens. 
Sem. Officulum fubrotundunr. ' 138. EPIMEDIUM.^ T^//r//^/:ii7. 

m 

Cal. Perianthhim tetraphyllum : folioUs ovatls , obtufis, conca- 
vis , patentibus , parvis , petalis direfte ( non alternatim ) fub- 

jeftis, caducis. 
CoR. Fetala quatuor, ovata, obtufa, concava , patentia. 

NeHaria quatuor, cyathiforiTiia , fundo obtufo, magnitudine 
petalorum, petalis incumbeutia, mirgine oris afExa recepta- 

CUIO. . • ji 7 

Stam. Filamenta quatuor, fubulata, ftylum premcutia. Ant.^e' 

r<e obiongaj , erefta; , biloculares , bivalves, a bafi apiccm ver- 
fus dchifccntcs , diflepimcnto libcro. 
PiST. Germen oblongum. Stylus germinc brevior, longitudine 

ftaminum. Stigma fimplex. 

Per. Sili(iJta oblouga, acuininata, unilocularis , bivalvis. 
^EM. plurima, oblonga. ' 

D3 139* I l 5*4 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

139. CORNUS.* Tournef.^io. Virga 

fanguinea ^DiU. 

Cal. Involucrum cQmmune tetraphyllum, multiflorum , pedun- 
culiferum: foliolis ovatis, oppoiitis minoribus^ coloratis, de- ciduis : Pcrianthium mlnimum , quadrldentatum , germini infidens , 
deciduum. 

CoR. Pf/^/^ quatuor, oblonga, acuta, p!ana,invoIucro minora. 
Stau. Filamojta quatuor, fubulata, erecla , corolla longiora. 

Anther<e fubrotundx, incumbcntes. 
PlST. Germen fubrotundum, infra rcccptaculum, Stylus iilifor^ 

mis, longimdine coroUse. Stigma obtufum- 
Per. Drupa fubrotunda, umbilicata- Nux cordata f o g 140. TOMEX.t ^Cal. Perianthium monophyllum , tubulofum , intcgerrimum, 
fubquadridentatum. 

CoR Petala qu^tuor , oblonga, obtufa, calyce longiora. 
Stam. Filame^ta quatuor, capillaria , coroUa duplo longiora. 

JJmhera ovales, . 
PiST. Germe'^ fubrotundum , hirfutum. Stylus i5]iformis,fuper' 

ne craffior, longitudinc flaminum. Stigma emarginatum. 

PtR. Bacca. - ^ . 141. PTELEA.* 

Cal, Perianthium quadripartitum , acutum , parvum. 

CoR. Petala quatuor, ovato-Ianceolata, plana, patentia, caly- Anthera fubYotimdae. ce ma]ora, coriacea. 
5tam. Fx 

PiST. 6Vj ^ 

ta duo, obtufiufcula. 
Per» Me//ibrana fubrotunda, perpendicularis , bilocula 
Seu unicum, obtufum, bafi attcnuatum* 

Obs. Frui^xss efl Ulmo fimillimus ^ non vero flylus^ fl fru^u frn£lificationis partes. Calyx , corolla^ pamina f<epe 
quintam parSem numeri^ tum Piilillum tertiam cuni 42 '^ETRANDRfA MONOGYNIA. SS 41. LUDWIGIA * Cal. PerUfjthiwm monophyllum, quadripartitum , germmi mfi- 
dens , perfiftens : laciniis lanceolatis , patentilTimis , longituai- ne corolloe. CoR. Petala quatuor, obcordata , plana, patentiffima, xqualia. 
Stam. FiUmenta quamor, fubulata, ereaa, brevia. Anthera 

fimpliccs, oblongsD, eredse. 
ViST.Germen tetragonum , calycis bafi veftitum, fub receptacu. 

\o floris. Styhis cylindraceus, longitadine ftammum. ^tigma - 

obfolcte tetraeonum, capitatum. 
Per. Capfula. tetragona, obtufa, calyce veftita, eoque coron«i- 

ta, quadrilocul-4;:is , apice foraminulo dehifcens mtcgro. 
Sem. numerofa, parva. I 43. OLDENLANDIA.t "Phm.^S. Cal. VerianthiHm quadripartitum : lacimis fubulatis , germini 

infidentibus, perfiftentibus. ^ , , , „;^^., 

CoR. Fetala quatuor, ovata, patentia, calyce dup.o longiora. 

Stam. Filamenta quatuor, fimplicia. Anthera parvx. 

PiST. Gernien fubrotundum, infra receptaculum floris. '^t^ins 

fimplex, longitudine ftaminum. Stigma emargmatum. 
Per. Capfula coriacea, globofa, bilocularis. 

^ Sem. numerofa, minima. 144. AMMANNIA.* Houji. A. A. 

Cal. Perianthium campanulamm, oblongum, ereaum, ofto 
ftriis & plicis, quadrangulare, oaodentatum: denttbus alterms 

inficxis Dcrfilicns 

CoR. nalia (vel) Petata quatuor, verticaliter ovata, patentia, 

calyci inferta. . • . 

Stam, Filamenta quatuor, fetacea, longitudine calycis, au m- 

ferta. Anthera didymae, ^ u ^(T 

PiST. G^rwiTw fubovatum, maguum. Stylus fimpiex, breviUi- 

mus. Sthma capitatum» ^ 

Per. CapfuJa fubrotunda, quadrilocularis , calyce obteda. 

Sem. numerofa, parva. 

Obs. Petala/4.j>f deficiunt ^ hterdum vcro occurrunt^ td^ue tn cadem f^ecie. D 4 ' 14^ \ \ S6 TETRANDRIA MONOGYNIA, 

145-. ISNARDIA.f DammTeth.gefi.^g: 

Cal. Periafithitim caiiipanulatum , femlquadrlfidum : ladnih a- 
cutis, patentibus. 

CoR. nulla: nili Calycem dicas. 

Stam. Filamenta quatuor, e medio calycis enata, Anther<e fim- 
plices. - ■ 

PiST. Germtn intra fubftantiam calycis. Stylus fimplex, ftami- 

nibus longior. Stigma crafliufculum. 
Fer, Bafis calycis quadrata, quadrilocularis. 

oEM. pauca, oblonga. . 

+ 

m 

146. TRAPA.f Tribuloides Tour^el 45i. 

^fifi ^^'"^'^'^^^'^^ monophyI!um,*quadripartitum, acutum,per^ 
^?a' ^v-f^ ^«atuor, verticalitcr ovata, calyce majora. ^ Stam 

plices. 
P calycis. Anthera: fim- 1S.T. faermen ovatum. Stylus fimplcx , longitudine calycis. 

.52^/^;?z^ capitatum, emarginatum. 
rER. CapfuU ovato-oblonga, ofTca, unilocularis ; Spinis qua- 

tuor ui mcdio latere oppofitis, patgntibus (qux calycis folia 
_ fuere), acutis, crafils, armata. V 47. DORSTENIA.f Tlum,%. Houf}. A. A \ 411. t. I. %. v^Ai.. invotutrnm comrnune planum, angulatum, maximum tc- 
etum receptaculo communi adnatvm , flofculis numerofilTi- 
mis dilcum mhabitantibus, minimis. 
Perianthium propriurn quadrangulare , concavum, receptacu- 

10 mimcrfum, cumque eo coalitum. 
CoR. milla. 

Stam. Filamenta quatuor, fihTormia, brcvifiima. Anthera fub- 
rotundac. 

Pist. Germe» fubrotundum. Stylus fimplcx. Stigma obtufum. 
rER. nullum. Reccptaculum commune carnofum failum. 
oEM. foHtaria, fubrotunda, acuminata. 

^^^: Q»i'plantam vivam vicient florentemqtte .inquirant mma- 
'"pofcuh feminei fint hermaphroditis mixti, ut in Parietaria. 
Lhr/tenia enim inter Ficura ^ Parietariam media videtur 

er quafi Ficus expanfa. 
TETR.^NDRIA MONOGYNIA. 

148. ELi^AGNUS.* Tournef. 489. 57 C AT., Perla^^sthi^m moiiophyllum, quadrifidum^ refturn, cam- 

panulamm, .externc fcabriiin, interne coloratum, deciduum, 

CoR. milla. 

Stam. Filamenta quatuor^ breviffima, infra divifuras calyci iu- 

ferta. Antbera oWonga^, incumbentes, 

PiST. Germcn fubrotundum, infra receptacuhim, St^^lus lim- . 

plcx^ caiycc paulo brevior. Stigma flmplcx. 

Pi-P.. Drupa ovata, obtufii, glabra, apice pundato. 
S £ M . . A"^^ A* oblonga, obtufa. 149. BRABEJUM.f 

+ 

Cal. nullus* 

CoR, Petala quatuor, lincaria, obtufa, infcrnc ercSa, tubum 

formantia, fuperne rcvoluta, decidua. 
Stam. Fllamenta quatuor, capillaaa , unguibus petalorum in- 

ferta, longitudine vix coroUx. J^thercc parvse, latcribus dc- 

hifcentes, 
Pist- Germen minimum, villofum. Stylns filiformis, longitu- 

dinc ftaminum, fuperne fcre craffior. Stigma finjplcx. 

Per. Driipa ficcior, ovalls, villofa. 

Sem.' Nux ovata. 

Obs» A Ximenia Plumier}^ cui fatis fimilis efi fruBifcatio^ 
folo numero optimc difiinguitur. lyo. RIVINIA.* Rivina ^///«;. 39. Solanoides Tournef. A. G. 1706, f oblongo - ovatis , obtuns. 
CoR. nulla. nifi Culyccm fumas. 
Stam. Filamenta quatuor, calyce brcviora, per paria proxima, 

perfiUentia. Anthcri^ parvce. 
PiST. Germen magnuni, fubrotundum. Stylus breviirimus. 5//- 

g^ma fimplex^ obtufum. 
Per. Bacca globofi, calyci viridi reHexo infidens, unilocularis. acumme mcurvo. Sem. unicum, fubrotundum, lenticulare, fcabrum. 5 I 5-8 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

ri 

ici. SALVADORA. G ar dn. A. Anol 

Cal. Perianthtum monophyllum, quadrifidum, lobis revolutis. 

CoR. nulla. 

Stam- //7^»«^;;/^ quatuor, longitudine calycis, reflexa, rece- 

ptaculo inferta. Anther<£ rotundce. 
PiST. Germen fubrotundum. Stylns unicus, brevis. Stigrna 

fimplex, obtufum, umbilicatum. 

Per- Bacca globofa, unilocularis. 

Sem. unicum. fDhxricum. arillo canofn vp.fllhTm.' i;2. CAMPHOROSMA. f Camphorata. Tournef. 

1705. AHBore Cl. de Sauvages. 

I 

Cal. Persanthium monophyllum , urceolatum , femiquadrifi' 
dmn, compreinrum , perliftens ; fegmcntis acutis : latcralibus 
oppofiiis majufculis, refiexis, 

CoR nuHa. 

Stam. Filamenta quatuor, fiHformia,*3&qualia, calyce longiora. 

Jxtbcrie ovales. 

PlST. Gerrnen ovamm, comprefiTum. Stylus filiformis, femibi- 
fidus , calyce longior. Stig-mata acuta. xfS'. um 1^3. ALCHEMILLA.* Alchimilla r^ar« ^/18 9. 

■ 

Cal. Perianthitim monophyllum , tubulatum , perfiftens : ore 

plano, odo-partito: /^fmV/ alternis niinoribus. 
CoR. nulla. 

Stam. Filamenta quatuor, erc^a, fubulata, minima, ori caly- 

cis impofita. Anthcra fubrotundjE. 

PiST. Germen ovatum. Stylus filiformis, longitudine ftaminum, 

ad bafin gcrminis infertom. Stigma globofum. 
p£R. nullum. Culycis Collum clauditur, 
Sem. folitarium, ellipticum, compreflum. 

L 

2. DIGT- t nec TETRANDRIA DIGYNIA. . 5-9 2. DIGYNIA^ i;4. APHANES,* Perccpier. 2)i//, ^f».3. 

F 

I 

Cal. Ferlanthium monoph^ilum , tubulatum , perliftens : ore 
plano, ocftopartito; hiclmts alternis, minimis. 

CoR. nulia.^ 

Stam. Filamenta quatuor, erefta, fubulata, minima, ori caly 

cis impofita. Amher.t fubrotund^s. 
PiST. Germina duo, ovata* Styli filiformes, longitudlne ftami- 

num, gcrminibus ad bafin inferti. Stigmata capitata- ^ 

Per. nullum. Calyx in fuiido fcmina continens/ ore connivens. 
SEM.duo, ovata, acmninata, comprefia, longitudine ilylL 
Obs. Ad Alchimillam proxime accedit. i5f. HAMAMELIS.t Trilopus, Mitch.^%. Cal, Involucrum triphyllum, triflorum: Foliolis duohtis interio- 
ribus fubrotundis, minoribus, obtufis ; tertio extirao, majori, 
lanceolato. 

\Eerianthium ^w^Xqw exierius diphyllum, minus, fubrotun- 

dum ; interius tetraphyllum, creflum: Foliolis oblongis, 

obtufis, aequalibus. 
CoR. Petala quatuor, hnearia, ^equalia, longilTima, obtufajrc- 

flexa. 

Ne^arium foliolis 4, truncatis, corolla: adnatis. 
Stam. Filamenta quatuor , linearia, calyce brcviora. Anthera 

bicornes,inflex^, 
PiST. Germen ovatum, villofum, dcfincns in Styks duos, lon- 

gitudinc ftaminum. Stigmata capitata. 
Per. Capfnla ovata, olfea, calyce femitcfta, obtufa, apice u- ^ 

trinque fulcata, bicornis corniculis horizontalibus , bilocularis, 

bivalvis. 
oEM. Nucleus foiitarius, ovato -oblongus, glaber, bafi utrinquc niutilatus. ■ < 1S6. 6o I c TETRANDRIA DIGYNIA. 

S6. buSCUTA.* Tournef,± im CoR. Petahtm unicum, ovatum, calyce paulo longlus : or? qua- 

drifido, obUifo. 

Nedarium e fquamis qnatnor, linearibus, bifidis, acutis, ad 
bafin ftamiimm corolla: adnaiis, 

Stam. Filarae>ita quatuor, fubiilata, longiiudiiie calycis- An^ 
ther<e fubrotundsE* 

PiST. Germcn Cubrotundum. St^li duo, erecti, breves. Stkma- 
ta nmplicia. 

P£R. carnofum, fubrotundum, bilocuUre ^ horixontaliter dchi- 
fcens. 

Sem. bina 

1^7. HYPECOUM,* Tournefiis: 

Cal. Pcrianthium diphynum, parvum: foliolis ovatls, acutis, 
ereilis, oppofitis ^ dcciduis. 

CoR. tetrapetala. Petala duo exteriora oppofita latiora, triloba, 
obtufa:^ P. duo interiora^cmn extcrioribus alterna, icmitrifi- 
da : lacinia media concava , comprefla , cre£ta. 

SiAM. Filar/ienta quatuor, fubulata, erefta, a laciniis petalorum 
intimorum tecla. Antheri^ ereitae, oblongce. 

PiST. Germen oblohgum, cylindraceum. Styli duo, brevilTimi. 

Stigrnata acuta. 

PtR. Sifiqua comprefTa, longa, incurva, nrticulata. 

Sem. folitaria in lingulo articulo pcricarpii, globofo - compreiTa. 

rETRAGYNlk 

158. ILEX.* Aquirolium J<?//r;/<?/l 371. Dodo- 

nsea 'Plum. ix. 

Cal. Perianthium quadridcntatum, niinimum, perltflcns. 

CoR. Pf jf^i/a»2 quadripartitum, plaiiuni : /^c /»jVj fubromndis, con- . 

cavfs, patcntibus, majufculis, unguibus cohserentibus. 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata, corolla brcviora. Antberx 

parva;. 

PiST, Gernten fubrotundum. Stylus x{\x\\\x<>,. Stigmata^., obtufa. 

Per. Bacca fubrotunda, quadrilocularis, 

Sem. folitaria, oflca, oblonga, obtufa, hinc gibba, indc angulata. 

Obs. Dodons;a excludit tinicam cjuartnrn partem numeri tn omni 
fruBificationis parte , hiuc jlos trifid. ^S.9 j ^ ^ ■jT TETRANDRIA TETRAGYNIA. 5r 15-9. COLDENIA.f gitudine corqllse. /^ CoR. moiiopetala, infandibuliforinis; Limho piitulo, obtufo. 
Stam. Filamenta quatuor^ tubo infcrta Anther^ fubrotunds. ^ 
PjST. Cerrmna quatuor, ovata. Styli totidem, capillares, lon- 
gitudine liaminum. Stigmata limpiicia, pCililientia. 

Pjer. nullum, FruBus ovatus, comprcflus, fcaber, acuminatus, 

terminatus roftris quatuor, 

Iem. quatuor, hinc convexa fcabra; inde angulata, acuminata» 
160, POTAMOGETON.* Tournef. 103. 

Cat-. nullus. 

CoR. Petala quatuor , fubrotunda, obtufa , concava , ereda, 
- unguiculata, decidua. 

Stam. Filamcfita qnatixot ^ plana, obtufa, brevifllma. A^ther^ 

didymce, breves. 
PiST. Germif^a quatuor, ovato-acumlnata. Stylus nullus. Sti- 

gmnta obtufa. 

PiiR. nullum. , 

SEiM. quatuor, fubrotunda, acuminata, hinc gibba, inde com- 
preffa-, aneulataque. 161. RUPPIA,* Bncca ferrea Mkh. 3;. 

L 

Cal. Spatha prseter vaginas foliorum vix uUa. 
Spadix fubulatus , limpliciflimus , re£l:us , maturefcente fructu 
incurvatus , fruftificationibus diftiche obvallatus. 

Pertanthhim nullum. 

CoR. nulla. 

Stam. Filame^^ta ~\m\]a. Anthera quatuor^ feffiles, aequales, 

fubrotundte, fubdidymse. 
Pist. Gerrnina 4. f. j, fubovata, conniventia. Stylus nullus- 

Sti^niata obtufa. 

Per. nullum. Semina infident pedicellis propriis fijlformibus, 

longitudine fruilus, 

Sem, 4. f, j*, ovata, obliqua, termlnata Stigma^.c plano, orbi- culato. I<^i 6i 6 TETRANDRIA TETRAGYNIA. 

,. SAGINA.* Airinella 2)i//. ^m. ^ Gal. PertaKthiHm tetraphyllum : foliolis ovatis, concavls, pa- 
tentifilmis, peififtentibus, 

CoR. Peiala quatuor, ovata, obtufa, calycs breviora, patentia. 
StaM- Filamenta quatuor, capillaria. Ayjther<e fubrotunds. 
piST. Germen fubglobofum. Styli quatuor, fubulati, rccurvl, 
pubefcentes, Stigmata fimplicia. 

pER. Capfula ovata, tetSta, quadrilocularis , quadrivalvis. . 

Sem. numerofa, minima, receptaculo affixa. 1^3. TILLJEA/ Mkkio. Cal. Perianthium 'quadripartitum , planum : Laciniis ovatis, 

magnis. 

CoR. P etala (\M2Xuox ^ ovata, acuta, plana, calyce fere minora. 
Stam. Filamenta quatuor, fimplicia, corolla breviora. Anthe- 
ra parvas. 

PiST. Germina quatuor. Styli fimplices.- Stigmata obtufa. 
p£;R. Capfulce quatuor, oblonsas, acuminatae, reflex^e, longitu- 

dine fioris, longitudinaliter lurfum dehifcentes. 
Se\(, bina, ovata. 

Oflg. Frudificationis partes in quihusdam fpeciehus icrni^e. / i ^. X Chi \ PENTANDRIA MONOGYNIA. - 63 \ Clajfis V, 

j-^ I . MO NO G TNIA 1^4. HELIOTROPIUM.* Tournef.sj. 

Cal. Perianthlum monophyllum , tubulatum , quliiquedenta- 
tum, perfiftens» 

CoR. Pefalum unicum. Tubus longitudine calycis. Ltmhus pla-^ 
nus, femiquinquefidus, obtufus: laclmls mmoribus alternatis, 
acutioribus, majoribus interjacentibus. faux c\zm£z: fquamu^ 
lis quinque , prominulis , conniventibus in ftellam. 

Stam. Filamenta (\\xm(:^Q^ brcviffima, in fauce. Anthera par- 

V£B, teftsB. 

PiST. Germina quatuor. Siylus filiformis, longitudine ftami- 
nuni. Stigma emarginatum. 

Per, nullum. Calyx eredus, immutatus, in finu femina fo- 

vens. 
Sem. quatuor, ovata, acuminata. 6s, MYOSOTIS.* T>}ll.gen, 3. 

Cal. Pcrianthium femiqulnquefidum, oblongum, eredum, aoi» 
. tum, perfiftcns. 

CoR. Petalum unicum. Tuhus cylindraceus , brevis. Limhus 
femiquinquefidus, planus : laciniis emarginatis, obtufis. Faux 

chuGi : f^uamulis quinque, convexis, prominentibus , conni- 

ventibus. 

Stam. Filamenta quinque, in collo tubi, brevillima. AHther^e 

minimx, tetftse. 
Pist. Germina quatuor. StyUiS filiformis, longitudine tubi co- rolloe. Stigma obtufum. 

Per. rmnnm P/ilK^y moi. oEM. quatuor, ovata, acuminara, glabra. ereflus , in finu femina fovens 166. 64 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

x66. LITHOSPERMUM. * rournef, 55-. Cal. Verianthi tum Terianthtnm quinquepartitum , oblongum, re6lum, 
, perfiltcns ; laciniis fubulatis , carinatis. acu- CoR. Petalum unicum, longitudine calycis. T';;^;^»^ cylindracens. 
L:mbHs femiquinquefidus , obtufus , eredus. Faux perforata. 

Stam. Filamenta quinque, breviffima. Aathera oblonga; in fliu- 
ce coroUs. . ^ ' 

PiST Gcrmina qiiatuor. Styhs filiformis, longitudine tubi co- 
rollos. iS//^/»^ obtufum, bifidum. 

Sem. quatuor, ovato-acuminata, dura, glabra. A 

167. ANCHUSA. * BuglofTmn Journef.si. t^rlClt'^'''''" ^^^^"^"^P^"^'^""^ > oblongum , teres , acutum, 
CoR I>etalurn unkum. tuhus cylindraceus , longitudine caly- 

7;..^^T femiqmnquefidus, ereao-pateis , oWus. Falx 

^^.1'!-' ^^IT"'''''' '^'''^'^l. breviffima, in fauce coroIIsD. An- mcumbentes Pjst. G^rmina quatuor nL T-'"'' ^"u"'?''- ^'^^'''. fil^fo"^Js, longitudine flami- 
num. ^tigma obtufdm, cmarginatum. / 

^R. nullum. Cahx major, ereftus, in finu continen. frmina. Sem. quatuor; oblongiufcula , obtufa, gibba \6%. PENTANDRIA MONOGYNIA. ' 6 / i62. CYNOGLOSSUM.* Toitrnef.sj. Omphalo- des Totirnef.^%. L ^ flcns. oiignm CoR. Petahim umcum, longitiidine calycis. T^ubus cylmdra^ 
ccus , hmbo brevior. Limbns fcmiquinqucfidus , obtufus. 
timx c\'i\\^-x\ fquamHUs quinque, convcxis , promincntibus * 
connivcntibus, ' 

Stam, Fllaynenta quinque, brcviffima, in fauce coroll^. An- 
therx fubrotundas, nudse. 

PiST- Gcrmtna quatuor. LS^/y/r/jr, fubulatus , longitudine ftami- 
num, perfiftcns. &tigma emarginatum. 

Per. CapfuU quatuor, dcprclF^, fubrotundGe, extrorfum ob- 
tufiorcs, fcabr^, non dchifcentcs , latere extcriore plamufcu- 
la;, apice affixa;. 

Sem. folitaria, fubovata, gibba, acuminata , glabra. ^ 


■ijlfint in qnatuur caj^fuUs -mQnofp 1^9. PULMONARIA.* Tournef.fs^ 

Cal. P er i aKt h i Hffj. monoTphyWum, qmnqucdcntatum, cylindra- 
ccum, pcntagonum, pciiiltens. 

CoR. Petalum unicnm. Tubzis cylindraccus , longltudine caly- 
cis. Umbus fcmiquinqucndus , obtufus, crc6to-patcns. i^d/if pervia. Stam. FilamcMia quinque, in faucCj brcviffin)a. Ar^thera ere- 
crjG, conniveutcs. 

PiST. Germina quatuor. Stylus filiformis , calyce brcvior Sti* 
g^ma obtufum^ cmarginatum. 

Per. nullunt. Cul;jx immutatus, in fundo femina fovens. - 
Sem. quatuor, fubrctunda, obtufa. E 170. 


65 PENTANDRIA MONOGYNIA 170. SYMPHYTUM.* tournef^s6. Cal. Perianthium quinquepartkum, eredum, pentagonum, a- 
cutum, perfiftens. , ^ 

CoR, Petalum miicum. T^ubits brevilTimus, Limbus tubukto- 
ventricofus, tubo paulo crallior: ore quinquedentato , obtafo, 
reflexo. Faux munita radiis quinque, fubulati^, limbo bre- 
vioribus, in conum conniventibus.. 

Stam. Filar/ienta quinque, fubulata^ cum radiis faucis alterna, 
Anther.^ acutaj, ereftse, teftas. 

. PiST, Germina quatuor. Stylus filiformis , longitudine coroUcs. 

Stigrna fimplex. 

Per. nullum. Cal^x major, ampliatus, 

SeM. auatuor. eihhn . ^rnmin^t-j oniViKnc /^onriiVoKifr^ \ i/i.CERINTHE.* rotirnef.56. Cerinthoi. 

des Boerh. 

L 

h 

Cal. Pfrianthium quiilquepartitum : lactntls oblongis, a;quali- 
bus, pei-fiftentibus. 

CoR. P euhim xxmcnm, iTiibtis brevis, crafTus. Limhus tubu- 

lato - yentricofus , tubo paulo craffior: ore quinquefido. Faux 
nuda, pervia. ^ ^ 

Stam. Ftlamenta quinque, fubulata, breviffima. Anthers acu- 
tae, erc<5t2e. ' 

^?«^nn^'''^'c!-*^"^'^'r'?""'- «^0'^«^ filiformis , longitudine fla- 
mmum. Cittgma obtufum. v 

Per offea, fubovata, nitida, introrfum planiufcula, extrorfum 

gibba, acutmfcula, emarginata, bilocularia, non dehifcentia. 
Sem. fiibrotunda, acuminata. 

0b5. Cerinthddes/^^^;»/-^;^/ auatuor diJiiH^is s.audet,dininaH;n 
a Cennthe T. cui Nuces duce difperma. ^ . ^ •* 

Charaaor c/rcntfalis, ^uo «^ Afperifoh'is relifuis diJliMguitur^ 
coajijitt tn CoroUa reguUri : faucc nuda Pervia. i 172 ^ I PENTANDRIA MONOGYNIA. 57 

) 

172. BOPvAGO.* Tourncf s'^. Bornainoides Boerh.l: 88. Cynoglonoides Ifnard. A, 

G. 1718. /. 10. CaL; Pertanthium quinqucpartitnm , perfirtens. 

Coii, Fetaiayn unicnm, lon^itadmc calycis, TubusQixlycQ bre- 
vior. Limbus quinquepiirtitus, rotatus, planus-: Faux coro- 
nata; promtnentus quinque, eniargaiiUis, obtufis. 

Stam. Filamenta quinque, liibuuita, connivcntia. Antheri^ oh-' 

longa^, filamentorum htcri interiori m niedio affixas, conm- ventes. iST* J7^rw/>^-quatuor. Stylus iiliformis, (taminibus longior. 

Stigma limplcx. 
Per. nuUum. Calyx major inflatus. 
Sem quatuor , fubrotunda rugofa. apice extrorfum carinata, 
bali globofa, rcceptaculo excavato inferta. 

Or>S. Calycis laci/iice quoaJ fgziram^ ^ Cotollx T^ubus quoad 
magnltudinem , diffcrentes junt. 173. ASPERUGO.* rournef.S4t. 

ri 

Cal, Pcrianthium monophyUum , quinqucfidum , denticulls 
. duobus fingul^ iacinise interpoiitis ; eredum, aequale, pcrfi- 
itens. 

CoR. Petalum unicum, Tubus cylindraceus, breviflimus. 'Lim- bus femiquinquefidus, obtufus, parvus. /f muiis quinquc, ccnivcxis, prominentibus , conniventibusi 
Stam. Filame»ta quinque, in fauce, breviflima. Jmhera ob- 
longiufcu^aD, te6t3c. 

PiST. GermtMa quataor, compreira. Stylus filiformis, brevisl 
Stigma obtiifum 

Per. nullum. Calyx maximus, ereftus, comprelTus, conni- 
vens, ut duo plana parallela, fummo margine quinque den- 
tes eminentcs cxferens. 

Sem. quatuor , oblonga. Semina fimul confiderata videritur 
comprcfTa. 

Uus. r.ireutia confiftit in Jigura calscis feminifcri. E 1 174. 68 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ri 

m 

ri 

174. LYCOPSIS.* Echioidcs^/Vf gen. 3. 

Cal. Pertayithhtm quinqucpartitum : lacwjis oblongis^ acutls, 

patulis , perfiftentibus. . ■ • 

CoR- Petaium unicuin. "Tuhus cyllndraccLis, curvato - ficxus. 

Llmbtts fcmiquinquefidus, obtufus. Faux cX^m^zi [quamulh 
quinque, convexis , promincntibus, conniventibus. 
Stant. Filamcnta quinquc, minima, ad flexurain tubl coroll^. 

AnthcviC parvse, te^Stse. . 

PiST. Germina quataor. v^^y^^ filiformis , Iqngkudine ftamiuum. 

Stigma obtufum, bifidutn. 

Pek. nuUum. Cal^x maximus,* mflatus. Sem. ^quatuor, fublonga. ?A7? 75". ECHIUM.* Tournef.sA * Cal. 'Perianthium quinquepartitum , cre^lum, pcrfiftcns : hci* 

Tiiis fubulatis, ere^Hs. 
CoR. Petalum^ unicum. T^zihus breviffimus. Limhus eref^tis, 

fenfim ampliatus, quinqucfidus, obtufus : laciniis fu^erioribui 

duabus longioribus, infima minore, acuta, reficxa. 
Stam. FHamenta quinquc, fubulata, longitudine corollce. An^ 

tberce oblongce, incumbentes. 

PiSt. Germina quatuor. -St^^lus filiformis, longitudine ftaminum. 

Stigma obcUfumT bifidum. 

Per. nuilum. Cal^^x rigidior, \\\ finu femlna fovens. 
Sem. quatuor, fubrotunda, obliquc acuminata. 

O^S. '^^<^\\'iv\ gcneris eJiCorolla ini^qualis cum fcrnimhus quatttQf 
l^ JlaminibHS quinque. 176. TOURNEFORTIA.f Vittom^ Tltim.s. / Cal. Perianthium quinquepartitum , parvum, perfiftcns: hci* 
niis lanccolatis. 

F 

CoR. Petalum unicum. Tuhus cyllndricus,' bafi globofus, Lim- 
hus femiquinquefidus, patens: /4£:/Vw acliminatis, horizonta- 

libus. 

Stam. Filamcnta quinque, fubulata, longitudine tubi corolloe. 

Anthcra fimplices, in fauce corollae. 
Pist- Gcrmen globofum. Stylus fimplcx, lon^Itudine namlnuni. 

Stigma fimplcx. 

Pf.r. Bucca globofa, bilocularis. 

Sem. folitaria, fubovata, pulpa difllnfta.. 

177 r 1 

PENTANDRIA MONOGYNIA. 69 

\ ' 

jy, DIAPENSIA.* FL Lapp.i. 

nthium oftophyllum : foVions qranque Interlorthus in ■ iucnnibentibus , omnibns »- 

& _ 
P flaminum, Sthma obtufum. Stylus cyliudraceus , longicudinc 
lUllIUlluni, ot-i^mu uuiuj-uiii. 

Per, Capftila fubiotunda, triloculans, tnvalvis* 
Slm- plurima, fubrotunda. 

. k^Y.r\hA HalLhelv.t.^.f.i, 

Cal. Jnvolficrum nullum. ^ . . rj 

PerianthtHra monophyiluin, campanulatum, femiquinquefidum, 

obtufiufcuUim, periiftcus. , ^, , ... 

CoR, monopctala, hypocratentormis. Tubiis ova us , longitudinc 

calycis, collo coaraatus. L//«i//x quairipartitus ; bctmis obovat.s. 
Stam. Filar^enta quinque, conica, m medio tubi, brcviffima. 

Amher.e t^ziXx, acutiufculs intra tauccm coroilc.. ^ 
PiST. Gcrmen fubrotandum. Styhs tiUtormis , longimdmc tubi. 

Stigma capitatum, deprciTum. ■Pf' 

i)EM. pluiima. ^fcrihant Botamci Vallefiae , ut certtth 

hfcente., ■pcdHncuUs fi generis eruatur. Uabitu ., plama cjiiiejceruc, ^l^» 
fli:ibus difiiiiSia videtur ah Androface rarijjirna //, 

179. ANDROSACE.* Toiirnef. ^6. 

Cal . InvolHcrnm tiniverfalc, polyphyUum, muUiflorum, minimum. 
Perianthizim monophylUmi, peutagonum, femiquinquctidum, 

acutum, erectum, pcrfiltens. ** 

CoK. Petalum unicum. rubus ovatus , calyce obvoUitus. Ltr^bus 
planus, quinqucpartitus : lacimis ovato-obl-ongis, obcuiis r.uegns. 

Stam. i-;/.j«7^«/rf quinquc, brcviffima , imra tubum corollx. An- 

tkem oblonex, crcCtiE, incU\i'x. . 

PiST. G.r/^./globofam. Stylus filiformis, breviffimus. Sttgma \ globofum, inclulum. 

•R, Capjula globofa, calyci piano mnaciis, uuuuuu.aio, ^^.^- 

qucfariam npicc dchifccns. * , , » 

:m. plurima, fubrotunda, hinc gibki, u)dc plana. Rtccptacu 

lum credimi, libemm. . ^ 

E 3 iBc - ^ ■ 


70 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

iSo.PRIMULA.* PnLmiIaverisrc//r7/f/47. 

Auricula Urfi Tonrnef. 46. 

Cal. Involucrum polypbyllum, inuitiflorum, mim'mum. 

Pcriunthhim monophyilum, tabulatum, pentagonum, quin- 

quedeiuatuni , ac^utum, ereclum, perfiftens. , 
CoR. Petalum uuicum. Tubus cylindraceus , longitudine calycis, 

te-minatus coUo paryo,, hemilf^hxrico. Ltmhus patens, femi- 

quinquefidus : /^c/;?m obcordatis , emarginatis, obtufis. 
Stam. Filamenta quinquc , breviffima /iutia collum corollsc. 

AiUher^ acuminatac, erecta^, conniventes, inclufe. 
Pisr, Germen globofum. St^lus filiformis, longitudine calycis. 

Siigma giobbfum. 

Per. Capjula teres, longitudlnc fcrme perianthii', teda, unilo- 
culari^», dehifcens apice.deccmdentato. 

SEM.numerofa,fubr6tLmda7v'^£-^//^^///^;;'^ovato-ob]ongum5lib^ 

181. CORTUSA.* Boerh, 

Cm.. Perianthmm patens, quinquefidum, minimum, pcrfillens: 

lacinlts obtufis, apicibus rcdexis. 
CoR. Petalnrn rotatum, "Tubus vix ullus. Limbus planus, quin- 

qucpartitus, amplus : lacinils fubrotundis ,' ad quarum bafin prominent tubercula quinque. 

Stam. Filamenta quinquc, bre 

latae, oblonecc, ere^^a: . exte r 

A^therce bilamcl- PisT. Germen ovatimi. St^lus fihTormis , 'itaminibus vix a:qua- 

lis. Stigma fimplex. ■» 

Per. Cij/^/^/^^ovato-oblonga^acuminata, utrinque longitudlnalitcr 
fulcata, unilocularis, bivalvis, valvularum marginibus involutis. 
Sem. iiumcroia, oblonea. obtufa. nnrva. . igx, SOLDANELLA.* TottrnefiS. 

Cal. P^r/y;?^^/>;^ quinqucpartitum, reaum, perlifiens: laciniis 
lanceolatis- 

CoR. Petalum campanulatum, fenfim ampliatum, redum: ore 
lacero , acuto. 

Stam. Filamcnta quinque, fubulata. Anther.t fimplices. 
PiST. Gtrmcn fubrotundum. Stylus filiformis, longitudine co- 

roUaa, pcrfiftens. Stlgma obtutum. 
Fer. Capfula oblonga, teves, oblique ftriata, unllocularjs, de- 

hifcens apicc dcccm-dciuato. 
Sem. numerofa. acunmiata. niinima. Jiei le', liberum. rptaculum columna- 
/ GV *' PENTANDRIA MONOGYNIA. yi 

183. DODECATHEON. 

w 

m ^ 

Cal. Im^olufru^ ipolyphyMum^ mulriflorum, mimmum. 

. Perianthium monophyllum, femiquinquefidum, perfiftens: U- 

cimts reflexis, demum longioribus, per/iftentibus, • 

CoR. monopetala, quinquepartita. Tubus calyce brevior. Lim^ 

bus retrofiexus; laciniis longiifimis, lanceolatis. 

SiKW.Filarnenta quinque, breviffima, obtafa, tubo infidentia. 

AntheTif fagittatae, comiiventcs in roflrum. . 
PiST. Germen conicum. Stylus filiformis, ftaminibus longior. 

Stigma obtufum. / 

Per. Capjtila ovato - oblonga , unilocularis, apice de"hifcens- 
Sem. plurima, parva, ^Receptaculum liberum parvum. \ 184. CYCLAMEN.* Tournef.6%. L 

Cal-^ Perianthium femiquinquefidum , fubrotundum, perfiftcns: 

laciniis ovatis, 
CoR. Petalum jor, parvus n unicum, T^ubus fubglobofus, calycc duplo ma- 

, nutans. Limbus farfLun reflexus , quinqueparti • 

tus, maximus: laclniis lanceolatis ; cotlurn prominens. 

Stam. Filamenta quinque, minima, in tubo corollse. Anther,^ 

^ redoB , acutse , in collo corollai conniventes. 

PiST. Gerraen fubrotundum. Stylus filiformis, reftus, ftamini* 

bus longior. Stigma acutum. 
Per Bacca globofa, unilocularis, apice quinquefariam dchifcens, 
tcda putamine capfulari. 

Sem. plurima,fubovata,angulata. -^tf-c^^/^f/^^ii^/^w ovatum, liberum. 
T,^ . MENYANTHES.* Tournef.is. N) 

phoides Tournef.67. 

Cal. PeriamhiHm monophyllum, quinqucpartitum , ereclum, 

perfillens. 
CoR. Petalum unicum. Tubus cylindracco-iiifundibuliformis, 

brevis. Limbus ultra medium quinquefidus: laciniis rcflexo^ 
^ patentibus, obtufis , hirfutie notatis. 
Stam. Filamenta quinque, fubulata, brevia. Antherie acutac, 

bafi bifidae, eredos. 
PiST. Gerrncn conicum. Stylus cyHndraccus, longitudinc fer- # I 

s E 4 lU • n pENTANDRIiV MONOGYNIA. 

r 

e 
e ~i 

■ lU, HOTTOMIA.* BGerh.StxmoiQs Valll 

A. G. 1719. 

Cal. fcriamhlum monophyllLim , quinqucpaititum : lacimh li 
neanbus , crceto-patulfs. 

Qo^.VetoAHmxmKMm. ' 7nbm longitudine calycis. Limhns 
quinqucfidus , plaiips : lacimis ovato-oblongis , cmarginatis. 

bXAM. F.W,;./^qu,nque, fubuhtn, brcvia, crcaa, laciuiis co- 
rolla. oppofita tubo coroIKx fuperimpoiita. A^thcr^ oblonga;. 

i iST. Gcrm^» globo.fo- acuminatum. Siylus filitbrmis , brcvis. 

Sfu' nhf/f^'' S^'',^?^^; acuminata, unilocularis, calyci impofita, 
5em. plunma, globofa. Reccptacuhm globofam^Snagnum. 1B7. HYDROPHYLLUM.* Tournef. 16. 

^Pe;£;rt:5:i;;ffif""^ ^^-^'^- brcvlus,patcns, 

S/:^;:,tfr; Su^^^S""^' ^miquinquCdum: ^^ 

ffTTv^'^-'^ laiTielHs dnabus longitudinalibus connivcn- 

t^o adiSlf' '''^''' ^^^g^^^^^T^ laciniam, infra mcdietatcm , pe- 

rER C^^/«/^ globofa, uiiilocularis, bivalvis. 88 LYSLMACHIA.* Tour?jef. 59 ^ftc^ns'^"'-''''''^'''''' q^"iquepaft:tum, acutum, ereaum , pcrfi- ^hfc" ^f '^''^^'' "^l^""^- 7-../.«, nuUus. ' Limi>^s quinqucparti- 
ws, planus: laci»j:s ovato-oblongfs -1 1 r 

^'^^^'.^'^^''-'''''^^.'i^^-^mc, fubulata, corolla dimidio breviora. 

mL?r^''"'? .^''^'°T^':'''^- ^^y^""' filiformis, longitudiuc fta- 
minum. vy/?^^Ji!^ obtuium. 

<;rm 1 ^-r«^^ g^oboGi, unilocularis, dcccmvaivis. 

P""&T' i^"^"''^^^* Kccepfacf^hm globofum, maximum, *fr ; 189. PENTANDRIA MONOGYNIA. , 75 

. ANAGALUS.* Tomiief. S9. 

Cal. I^erianthwm qumqacpartitum , acutnin, pciTillcns : lact- 
^/^/ carjnatis. CoR, Pt?M/;//?? iinicum, T//^7/x nullus. hhnhus quinqucpartltuSj 
plauus : /izaW/j- ovato - orbiculntis , unguibus connexis, . 

oTAM. FiUmenta quinquc, erctxaj corolla brcviora^ infcrne hir* 
luta. AnthercQ finij?lices. 

PiST. Germen globolum. Styltis filitbrmis , " levitcr inclinatus, 
Sttgrna capitatum. * - iphairfa dehifccns. c .iuo hcmi- Sem. plurima, angul.jtii. Receptaculum globofum , maximum. 

m 

190. THEOPHRASTA. Ercria^to/.i^-. 

CAL.^Perianthiura femlquinquefidum , parvum, pcrfiffens : *ob- tufis laciniis & finubtis. 

CoR. P^f^////;/ ■canipanulatum^, fcmiquinqucfidum , ere61:o-pata* 

lum : laciniis & dimfuris obtuiis. . - 

Stam-. Filamcnta quinquc, fubulata, corolla brcviora. Anthefct 
ihnplice*?., , . . 

PiST. Germen ovatum. Stylus fubulatus, coroUa brcvior. iS/i- 

gma acutum. - 

Pi::j<, Capfnla globofa, maxima , uifilocularis, 
Skm. plurima, fubrotunda, Rec^ptuculo libcro undiquc affixa* 191. PATAGONUJLA. Patagonica Dilldih. 

Cal. Perianthium minimum, qulnqucdentatum , perllflcns. 
CoR. Petalum nnicum. Tubus vix ullus. Limbus planus, 

quinqucpart:tus: laciniis ovatis , acutis. 
Stam* Ftlamcnta quinquc, longitudine corolla:. Anther.t fim- 

plices. • ' 

PiST. Qermcn ovato - acutum. Stylus filiformis, fcmibifidus, 

rainulis itcrum femibifidis, longitudine fiaminum, pcriilkns. ' 

Stigrnata fimplicia. 

Phr. Capfula ovato-acuminata, infidcns Calyci maximo, laciniis 

oblongis, longis, emargmatis. 
Sem. - ^ ^ - ■ 

■ 

Obs. EiTcntia confijlit in Calycis fruBigcri flruclura^ qua ^h 
^fpnibHs diflinguitur ^ llcep jemiriHm s^i^titia depciat hcdcnus. V 74 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

/ 

F 

192. SPIGELIA.f Arapabaca !P///w. 31. 

\ 

Cal. Perlanthium monophyllum, quinquepartitum , acumina- 
tum, parvum, pei-fiitens. 

CoR. monopetala, infundibuliformis. Tuhus calyce multo lon- 
gior, inferne anguflatus. Limhus patens , quinquefidus : laci- 

jitis latis, acuminatis. 
Stam. Fdamenta quinque, fimplicia. Ahtherce fimplices. 
PiST. Germen .<^o\A% duobus compofitum. Stylus unus, fubu- 

latus , longitudinc tubi, Stigma fimplex. 
Pek. duo, globofa, coalita, calyci iniidentia. nimima 193. OPHIORHlZA.f /^/ Zeyl, Mitreola edlt. 

pior. Mitra Houji, 

Cal. Perianthium monophyllum, ereaum. quinquedcntatum, 
«quale, pcrfiftens. •> ^ ^ , 7 

CoR. mono^etala, infundibuliformis : Limbo ouinquefido, ob- 
tufo, patente. ' ' 

Stam. Filamenta quinque, filiformia, longitudine tubi, cui in- 

lerta. Anther<e oblon^ae. 

Pjst. G^rmen bifidum, intra calvccm. Stylus filiformls, lon^ 
girudine ftaminum, fupernc cralfior. Stigmata diio, obtufa. 

Fi!.R. Cd/^/a/.i biloba,* lata, obtniiufcula lobis diVaricatis, bilo- 
cularis Difrepinicnto contrario, introrfum dchifcens. 

oEM. numemfii . nnp-iilu> 194. RANDIA. Houjl. A. A. ohf. Roy. 

Cal. Perianthium monophyllum, ovatum , perfiftens : ore quin- 
qiiedcntato. 1-1 

Co.^._ monopetala, hypocratenformis. Limho quinquefido: La- 
cinns ovatis, aculis. 

St ^sA. Filamenta quinque, brevifTima. Anthera oblonga:, erc- 

ttz^^ intra faucem. • ° 

Pisr. Germ^n ovatum. Stylus fimplex, cylindricus,'longitudi- 

nc tuoi, l'rpcnic biiidiis. Stigmata obtufa, insequalia. 
rEH. Ciipfiila ovata, uniloculads. 195' 


PENTANDRIA MONOGYNIA. 7J 

195. AZALEA.* 

Cal* Pertanthium quuiquepartitiim , acutum, ereftum, parvum, 

coloiatum, perfiftens. 
CoR Petalum calyce duplo longius , creclum, campanulatum , 

lcmiquinquefidum : lacirnarum lateribus inflexis. 
Stam. Ftlamenta quinque, filiformia, receptaculo inferta, libe- 

ra. AntheriC fimplices. . 
PiST. Germen fubiotundum. Stylus filiformis, longitudine co- 
^ rolla), perfiilcns. Stigr/ia obtulum. 

Per. Capjula fubiOtUll 

Sem. plurima, fubrotunda. 

Ols. Figura petali in aliis infundibuliformis, in aliis campani- 
formis eft. 

-Nui/icro jiaminnm ah Erica l^ Andromeda primario dijfert^ 

196. PLUMBAGO.* Tournef.s%. 

.^ Cal- Perianthium monophyllum, ovato-oblongum, tubulatum, 
pcntagonum, fcabrum, ore quinqucdentato, perlillens. 
CoR. PetalHm infundibuliforme, Titbns cylindraceus, fuperne 

anguflior, calycc longior, Limbus quinqucfidus, erc6lo-pa- 

tens : laciniis ovatis. 

.Ncdarium cx valvulis quinquc, acumlnatis, minimis, in fun- 

do corolla;, germcn includentibus. 
Stam. FilamcKta quiuque, fubulata, libera, intra tubum corol- 

Ix, ncClarii valvulis iniidcntia. Anthene parva^, oblongce, 

verlatiles. 
PiST. Germcn ovatum, minimum. Stylus fimplcx, longitudinc 

tubi. Stigma quinquefidum, tenue. 

Per. millum. ' 

Sem. unicum, ovatum, inclufum. 

197. PHLOX.* Lychaidea T>ill. elth. 166, 

Cal. Perianthium monophyllum, cyliiidraccum, decangularc, 

quinqucdentatum, acutum, perliltcns. 
CoR, Petalum hypocrateriforme. Tubus cylindraceus,calyce lon- 

gior, infcrne angullior, incurvus. Limbus planus, quinquepar- 

titus : laciniis fubrotundis, o^qualibus, cbtufis, tubo brevioribus. 
Stam- Filamenta quinque, intra tubum corollx, quorum duo 

longiora, unicum brcvius. Anthera^ \\\ fauce corollo?. 
PiST. Cermen conicum. Stylus tiliformis, longitudine ftamiiium. Stigma trifidum, acutum. 
Per. C.tpfula ovata, trigona, trilocularis, trivalvis. 
Sem, folitaria, ovata. 198. \ 7<5 PENTANDRL\ MONOGYNIA. 

F 

198. CONVOLVVLIJS.* Toumef. ■jj. 

■ ■ F 

-<]al. Persanthium quinquepartitum , connivens, ovatum, obtu-t 
fum, minimum, pcrfiftens, 

CoR. P^/^//^;?^ campaaulato-patens, magnum, plicatum, mar- 
gine lcvilTimc incilum. 

'Stam. Filamenta quinque, fubulata, corolla dimidio breviora. 
/inther^ ovatac, comprciTa^. 

iPiST. Gem^» fubrotundum. Styhu filiformis-, longitudine (la- 

minum. Stigmata duo, oblonga, latiufcula. 
Per, Capfula calyce obvoluta, fubrotuuda, uni-bi-trive-valvis- 
Sem. bina, fiibrotunda. 

Obs. Corolla communiter decem Grcnis incifa^fed datur eUm 
lifnbo ^HinqueJida. 199. IPOMOEA.* Quamoclit r(3//r«^/39. Volu- 

\ bilis Z)i//. clth. 318. 

Cal. 'Perianthium quinquefidum, oblongum, minlmum, per- 
fiftcns. 

CoR. Petalurn infundibuliforme, Tubus fubcylindraceus , lon- 
giffimus, Limbus quinquefidus, patens : laciniis femi-Ianceo- 
latis, planis. 

Stam. tilamenta quinque, fubulata, longitudinc fcrc coroUx. 
Anther.t fubrotundx. 

PiST. Gcrmen fijbrotundum. St^Uts filifOrmis, longitudine co- 
rollss. Stigma capitatum. 

Per. CV//W^ fubrotunda, trilocularis. 
Sem. nounulla, fubovata. aoo. POLEiMONIUM.* Tourftef.6i. 

Cal. TerianthtHm monophyllum, femiquinquefidam , cyathifor- 
me, acutum, perfiftcns. 

CoR, Petalum unicum. Tnbns calyce brcvior, claufus valvi!» 

quinquc ad apiccm pofitis. himbus quinqucpartitus , amplus, 

planus; i^f/»/Vx" fabrotundis, obtufis. 
Stam. Filamenta quinque, valvuiis tubi inferta, filiformia, co-. 

rolla breviora, inclinata. //»^>fefrrf> fubrotiind^e, incumbentes. 
PiST. Germen ovato-acutum. Stylus filiformis', longitudinc co- 

rollac. Sti^-ma trifidum , revolutum. * ;/?/></<» trigono-Qvata , trilocularis , trivalvis, te£b S^M. plurima, irregular 201 ( ; PENTANDRIA MONOGYNIA. 

loi. CAMPANULA.* Tournef.^y, * 17 I L 

C AL, Perianthiuin quinquepartitum , acutum , ereito - patens ^ 

germlni impoiitum, 
Coii. Petaltim campaiuilutum, bafi impervia patula, femiquin- 

qucfidum, marccfcens : laciKiis latis^ acutis, pamlis. 

NeSiarzutn in fundo coroilx, conftru6tum valvjiVis quinque, 

acutis 5 conniventibus, reccptaculum fupra tegentibus, 
Stam. 7'/7^;;^'r;?/^2 quinque , capillaria, brcvilTima, inferta valvu- preiTa; . Nefiar Anthens: filamentis longiores , com- PiST.* Germen angulatum, infra rcceptaculum. Stylus filiformic, 
ftaminibus'longior.. Stigma tripartitum , oblongum, ciallius- 

culum, lacitslis revolutis. 

Per. C^/;/rJ^ fubrotunda, angulata, tri-quinqueve-locularis, toti- 

dcm foraminibus lateialibus emittens femina. 
Sem. numerofa, parva. ^e^f'/'/^^'^/?/^;^ colurnnare, adnatum. 
Obs. Pcricarpii figura indetcrminata efh 

TRAcHELll.i^i//. Pericdrpium viUofum ^ fcabrum^ trilaculare^ 
RapukCULI Raj. Pericarp. glabrw/n ^ cvatum.^ trilocularc. 
Medh. Kn. Peric: vahis s teLlum ^ ^qui'/3queloculdre. 
SpeCULI V£NERIS. Raj. Peric^ co!um'rjare ^ J^rifmaticum ytri* 

loculare. * * 101. ROELLA.* 

AL. Periaigthinm monophyllum^ turbinatum^ quuiquepartitum, ^ 

pcrfiltcns^ germini iutidcns: laciniis lanceolatis, acutis, den- 

tatis, magnis. . • . 

CoR. monopetala, infundibuHformis, decidua. Tubus calycc 

paulo brevior. Lir/tbus ere6lo-patcns , quinquepartitus, ca- 

lycc longior. 

NetiariHm e "fquamis quinquc, conniventibus , in fundo co- 
rolloi. 

Stam. //Vtfw^^i^^ quinque, fubulata, ncclanoinfidentia. A^the- 
r^v fubulatse, conniventes, longitudine filamentorum, altitudine 
ca!ycis. P iST. G'i?r-^ <f ;!? oblongum, fub recepracalo fioris. Styhts filifor- 
mis, longitudiue Ibminum. Stigmata duo^ oblonga, deprcs- fa, patentia. 
Per. C^/?/«/rf cynlindracca , calyce 

tcnti ma-joreque fa6lo, bilocularis. 
Sem. plurima:» angulata. Campanula ^ Polcmonio diverf^ 203 


78 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

203. PHYTEUMA.* Kapunculusr^^r;/^/. 38. 

Cal. Perlanihiunz Hionophyllum -, quinquepartitum , acutum , 
ercSo-patcns, germini impofitum, ^ 

CoR. Petalum ftcUatum , patcns, qulnqucpartiuim : lacimis li- 
■. ncaribus^ acutis, recarvis. 

StaM. Filamenta quiuque, corolla , brcviora. Jf^thera^ oblon^ac. 
PiST. Germen lub rcceptaculo. Stylus hiiforniis, longitudiiie 

coroilae , recurvus, ^V/^^/?^ tripartitum, oblongum, 'rcvola- 
tum. 

Per. Capfula fubrotunda, trilocularis. 
S£M. plurima, parva, fubrotunda. ' •- 204. TRACHELIUM.* Totmief so. 

L 

Cal. Pertanthlum qufnquepartitum , minimum , gcrmini inli- 
dens. 

CoR. Petalum infundibuiiforme : 7Wi^/^j cylindraccas, longifTi- 
mns , tcnuiflimus. ■ Lirabus patulus, parvus, quinquepartittis : 
Isclnth ovatis, concavis. 

Stam. Ftlamenta quinque, capillaria, longitudine corollie. An- 
thera: fimpliccs. 

PiST. Gerw/e^^ triqueti-o-fubrotundum , infra receptaculum. Sty 

lus filiformis, corolla duplo longior. SigMa globofum. 
Per. Capfula fubrotunda, obtufe triloba, 'trilocularis 
Sem. numerofa, minima. ' trivalvis. ^ 205-. SAMOLUS.''' Tournef.6o. 

Cal. PeriaHthiuM quinqiiepartltum , bafi obtufum : hcimis ere- 
ftis, perliftentibus. 

CoR. Petalum unicum, tubus brevifnmus, longitudinc calycis, 
patulus. • Limbus planus , quinquepartitus , obtufus : fquamuU 
breviffimas, ad bafm linus Limbi, connivcntcs. 

Stam. FUamenta quinque, brevia, intra laciniam corolls fingu- 
la. Anther^ coaniventcs, tedsE. 

PiST. Gcrrnen infra rcccptaculum. StyUts filiformis, longitudl- 
ne ftaminum. Sti^ma capitaium. 

Per. Capfula ovata, calycc cindla, unilocubris, femiqumque- 
valvis. 

Sf-M. plurima, ovata, exigua. Receptacnlum globofum , ma- gnum i 06. / J ■ PENTANDRIA MONOGYNIA. 79 

2o5. RONDELETIA. Tlum.iz, 

Cal. PeriaK^hiu)fi nionophyllum , quinquefidum, acutum, ger- 

min; infidens, perriftens. 
CoR. Petalum infundibuliforme. Tztbus cylindraceus, calycc 

longior , apice ventriculofus. himbus quinquepartitus , re- 
■ flexo-planus : lacinits fubrotundis. 
Stam. Filamenta quinque , fubulata , longitudine ferm^e petali. 

Anther^ fimplices. 

PiST. Gcrmen lubrotundum , infra receptaculum floris. Stylus 

filiformis, longitudine corollse. Stigma obtufum. 
Per. C^//^/^/^ fubrotunda, corona^a, bilocularis. 
Sem. plura, angulata. ■ • 

207. BELLONIA. Tlum.^x. 

Cal. Perianthium monophyllum, femiquinquefidum, perfiflens; 

iaciniis lanceolatis , acutis. 
CoR. Petalum rotatum. Tuhus brevillimus. Limbus ^\?iX\x\$^ fe- 

miquinquefidus, cbtufus , magnus 
Stam. Filnmenta quinque, fubulata, ere£la, breviffima. Anthe- 
. rtf crettac, cont^^ventcs, brcves. 
PiST- Germen iufra receptaculnin florls. Stylus fubulatus, re- 

6tus, llaminibus longior. Stigma ^cxxmm, 
Pek. Capfula turbinato-ovata, calyce obvoluta, ejufque laciniis 

conniventibus roftrata, unilocularis. 
Sem. numcrofa, fubrotunda, exigua. ao8- CINCHONA. Quinquina Condamln A5f. 

GalL 1738. 

Cal. Perianthitim monophyllum , quinquefidum , minimum, 

perfiltens. 
CoR. monopetala, infundibuliformis. 7"/./^^^ cylindraceus, lon- 

gus, Limbus patulus, quinquendus, ferratus, acutus. 
Stam. Filamenta quinque, minlma. Antherce oblongse, intra 

tubum corollse. 
PiST. Gfr>r/^;? fubrotundum, infra receptaculum floris. Styjus 
longitudine corolla;. J»'//^»^^ craffiufculum, oblongum , (un- plex. ipft bafi verfus apicem bifariam dehilcens. 
Sem. plurima, oblonga, comprefla, marginat:^. 
Obs. Flos interdum demft quintam Jfartem numirl in fing fartibus. 200 ^^ 80 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

io9. COFFEA.* Coffe Jnjf. A. G. 1713. Cal. Pertanthjuyn^ quadridentatum , iDinii-num, germini infidcns. 

CoR. Peialnm infuiidibuliformc. Tubus cylindraceus tenuis, 
calycc multoties longior. Limbus planus , quinqucpartitus, 
tubo longior: lacr^iis lanceolatis, latcribus rcvolutis. 

Stam. F/7^r/2<fw^a quinque, fubulata, tubo coi-olla: impofita. A-a- 
■ thcr.c lineares, incumbcntes, longitudinc nlamcntorum. ' 

PiST. Gerrnen fubrotundum. " ' " ' roll T* 

K^ Styhis fimplcx, longitadinc co Stiiraata dno, rcPxCxn, fubulata, craffiufcula. Per. Bacca lubrotunda, piuifto umbilfcata. 

Sem. bina, elliptico-hcmilphxrica, hiiic gibba, inde plaiia, aril- 
lo involuta. t 210. LONICERA. * Caprifolium Toitmef. 37^. 
Periclymenum Tournef. 378. ChamiEcerafus 
, Tournef^j.c). Xylofleum 21? ?^r//^/ 379.. 

Symphoricarpos 2)/7/. f///^ 2 73. 

Cal. Verlanthmm qumqucpartitum , parvum, gcrmini infidens. 

CoR. Petaluin utiicum. Tubus oblongus, dcorfum gibbus. Lim- 
^aj quinqucpartitus : lacimis rcvolutis, quarum una profuu- 
dius feparata. 

Sta^u Filamenta quinquc, fu^bulata, longitudinc ferc corollse. 

Anthercc oblongcc. 

PiST. Germen fubrotundum, infra rcccptaculum. Stylus filifor- 
„ mis, longitudinc corollac. Stigma obtufo-capitatum. 
Per. Bacca umbilicata, bilocularis. 
Sem. fubrotunda, comprcfFa. tferiori duplo profundus fi farata, Bacde dijl 

PerJcIymenum. . CorolU Ucimis fcre ^qualiterfrofundeft 

Baccx difiinii^. Cham^ccrafus. 

6la. Bacca di 

Xylofleum. C b^ft infifl tferiari duplQ profundius ft fi inftfi 
f f profunde fc femicfuadrilQCularis ^ feminibtis f %\l. ■ 


PENTANDRIA MONOGYNIA. 8i 

I 

2IT. TRIOSTEUM.f Triofteorpcrmum T);7/. 

cltb. 2x3. . ~ 

Cal, Pertanthtum qulnquopartitum, patcns , longitudine corol- 

Ix: foliolis liuiceolutis , perfiftcutibus. 
CoR- monQpetahi, tubuloH^. lArnbus cubo brcvior, quinqucpar- 

titus, crcv:l:us : LobiS rocunciatis, infcrioribus minoribus. 
Stam. Filaraenta quinque, filiformia , longitudinc corollae. An- 
' thcra: oblonjjx. ■ 

PiST* Gcr?nen fubrotundum. Stylus cyilndricus , longitudine 

(laminum. Stigma cralliafculum. 
Per. Bacca obovata, fubtrigona, trilocularis. 
Sem, folitaria, olFca, obtufe trigona, obtufa, fulcata. 

212. MORINDA. VaiiLK.Q.\y%%. Ko]ocTlum. 

26. Phillyrcaftrum VailL A. G. 1722. 

Cal. RcceptacHhiin fruilificationis cQmmune fubrotandum, ia 

globum coUigit florcs feirilcs. 

Perianthitim quiuqucdentatum , vix notabile, gcrmini infidcns. 
CoR Pctalnni infundibuliforme. Tttbus cyiindraccus. Limbus 

quinquelidus, acutus, credo-patcns- 
St AM. Filamcnta quinquc, comprcfla, fub divifuras tubo infer- 

ta, corolla brcvlora. Antbcri^ iimpliccs. 
PiST. Gerr/ien infra reccpcaculum propriura. Stylns fimplex, 

Stigma bitidum, cralliufculum. 

Per. Bacca fubovata, angurata, comprcfla undique ab adjaceii- 

tibus, trunc;ua-, uuilocularis. , 

Sem. uuicum, olfcum, angulatum, truncatum. 

T 

2.13. CONOCARPUS.t Rudbcckia//b//y?. A.A. 

Cal. Perianthiurn monophyllum, minimum, quinquepartitum , 
acutum, creftum : laciniis fubulatis; gcrmini infidens, perfi- 
Iteus. 

CoR. nuUa. A. obtufu cralTms, lub receptaculo flons. Styhts unicus. . . . Stigrna . . 
Per. nuUum a fcmine diftin^tum. 
Sem. unicuiii: //-Mr^/w^ mcmbranacco, crafTo, utrinquc promincnte. fquam.v refl lobofi florcs a feraininis removeantur^ oculus perfp 
Jicca planta non potnit. F 4 Si PENTANDRIA MONOGYNIA. 

XI4. MUSS^NDA.f Burm. Cal. Perianthinm pcntaphyllum, JBquale : foliolis lineari-acu 

minatis, perfiftentibus. 
CoR. Petalum infundibuliformc : to 'Tuho long 
Limbo quinquefido, acquali : laciniis ovatis. "^Stam. Filaynenta quinque, breviffima, tubo intcrnc adnata. An- tubum PiST. Germen ovatum, fub rcceptaculo. Stylus filiformis , tubo 

_ longe brevior. Stigmata duo, fimplicia. 

Per. ovato - oblongum , fucculentum , coronatum. 
Sem. numerofa, in quatuor phalanges digefla. 5. MIRABILIS Jalapa Tournef. 5- ovato - lanceolatis , perfiftentibus! ventricofum : ft CoR. Petalum iiifundibuliforme , ca^ucum. Tubus tenuis,Ion- 
gus, fuperne craffior, ncaario impofitus. Limhus ereao- 
patens ,_ integer , obtufe quinquefidus , plicatus. 

^ Neaartum globofum, petalo fuppofitum, perfiftens. 

^TAM. bdamcnta quinque, filiformia, e receptaculo orta, peta- 
lo (rion necbno) adnata, corolIaE longitudine, inclinata, in- 
aequalia. Anther<e fubrotundae , afTurgentes. 

PiST. GVrwe» fubrotundum , intra neaarium. Stylus filiformis, 
longitudme & fitu ftaminum. Stigma globofum, punaatum, 
ailurgcns.. « t; » r 7 

Per. Nhx ovato-pentagona , e Neaario mirc indurato, decidua. 
6em. unicum, globofum, teaum. > ^^ . 6, CORIS Tournef. 423 Chi.. Perianthium monophylIum,ventricofuni, connivcn$, quin- CoR. monopetala , ringens. Tubus lon^itudinc calycfs, cylin- draccus. _ Z/«^^»j planus, quinquepartltus : Jacimis obloiigis, 
diftaSir^'^ ' ' i^Jcrioribus duabus brevioribus , magis quinq ^ 
nata. Anthera: fimplices. longitudine corollas, decll- PiST. G^r;-«^« fubrotundum. Stylus filiformis, loneitudinc fla- mmum, dcclinatus. Stigma craffiufculum. 
Fer. Capfula globofa, in fundo calycis pofit 
&£M. plurinia, fubovata, parva. 217 I 
k PENTANDRIA MONOGYNIA. ^B ziy. VERBASCUAl.* Toun/ef.6i. Blattaria 

Tournef. Cal. PertanthtHm monophyllum , quinquepartltum , parvum , 

perfillcns ; laci^nHs crcdis , acut's. 
CoR. Petalum rofatum. Tubus cylindraceus, breviffimus. Lim- 

bus patens, quinqucpartitus : lacinils ovatis , obtufis, 
Stam. Filamenta quinqne, ftibulata, corolla breviora. Antherx 

fubrotundx, comprcfloe, creftcc. • _ 

PiST. Germen fubrotundum. Stslns filiformis , longitudinc fta- 

manum, inclinatus. Stigma craffiufculum, obtufum. 
Per. Capfiita fubrotunda, bilocularis, fupcrne dchifccns. Ke- 

ceptacula dimidiato-ovata,' diffepimento affixa. 
Sem. numerofa," aligulata. _ / ,. . 

Obs. I» tlerisque Jiamina inclinata funt ^ l^ ttJaquaJia villis- 
que coloratis inferne vejlita. ii8. DATURA.* Srramonium 71?//n;^/ 43 . 44 

Tont.i.\, Cal. Persanthium monophylium , oblongum, tubulatum, ven- 

tricofum, quitiquangulare, quinqucdcntatum , dcciduum ho- 

5rizontalitcr prope balin , parte rcmancnte orbiculata , peili- 

flcnte. 
CoR. Petalum infundibuliforme. Tul^^s cylindraceus , calyce 

fcre longior. L/V^^wj- crcfto-patulus , quinque-angularis , qmn- 

queplicatas, fere intcger, quinqucdcntato-acuminarus 

Stam. Filamenta quinque, fubulata , longitudinc calycis. An- 
ther\^ oblongx, compreliae, obtulsc. 

PiST. Germen ovatum. Styhts filiformis, rc6tus. Stigma cras- 

fiufculuni, obtufum, bilamcllatum. 
Per. Capfula fubovata, bilocularis , quadrivalvis , bafi calycts 

impofita. Receptacula convexa, Qiagna, pundaui, dillcpi'- 
. mcnto affixa. 
Sem. numcrofa, rcniformia. fftiU ehbrities C3^ aculcata afv tantur. F X 119 S4 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ri 

2,19. HYOSCYAMUS. * Tournef. 4%. 

Cal. 'Periar.thium moiiophyllum , cyliiidraccum, infcrnc vcn- 

uicofum: ore quinquclido, acuto; pcrlillens. 
CoR. Petahm infundibuiiforme, Tubus cylindraccus , brevis. 

XjV^^/^^^erefto-patcns, fcmiquinquciidus : lactniis obtafis, u-^ 

nica reliquis latiorc. 

^T h.\\.Ftlame7ita quinque,fubulata, inclinata. Anthera fubrotunda;. 
PiST- Geymcn fabrotundum. J/y/zyj- Filiformis, longitudine fla- 
minum. Stigrna capitatum. 

Per. Capfuhi ovato-obtufa, linca Jtrinque infculpta, bilocula- 

ris, duabus capfulis arcte approximatis , teda opcrculo hori- 

zontaliter dchifccnte. Rcceptacula dimidiato-ovata, diflepi- 
mcnto aflTixa. 

Sem. numerofaj insequalia. ' , • 

2XO. NICOTIANA.* TGurnef.^i. 

Cal. Perianthimn monophyilum , ovatum, femiquinqucfiduni, 
perfillcns. ' 

CoR. Petalum infundibuliformc. Tubus calyce longion Lirn^ 
hus patulus, femiquinqucfidus, quinqueplicatus. 

Stam^. Filamenta quinque, fubulata, longitudine fcre corollss, 
inclinata. Anther,^ oblongae. 

PlST. Germen ovatum. Styhis filiformis, longitudine corollS' 

Stigrna capitatum, cmarginatum. 
Per. Ca^fiita fubovata, utrinquc linea infculpta, bilocularis, 

apice achifcens. Kcce^tacula dimidiato - ovata 5 puUiSlata, dis- 
fepimento affixa. 

Sem. numcrofa, rcniformia, rugofa. 

Obs. Figura acuminata b^ obtufa in hocce genere varta. 

I w 

221. MANDRAGORA.* Totirnefiz: 

Cal. Perianthiurn monophyllum, femiquinquefidum, ercflum, 

jnagnum, campanulatum , quinquangulare , venofum, perfi- 
ftcns : laciniis femi -lanceohtis. 
CoR. Petalurn unicum^eredum, fenfim ampliatum, calyce pau- 
lo majus , ultra mcdium quinquefidum : laciniis lanceolatis. 

Stam. Filamenta quinque, fubulata, longitudine calycis, arcua- 

ta, bafi villofa. 
PiST. Gerrnen fubrotundum. St^^lus fubulatus, longitudinc fia- 

minum, Icvitcr dcclinatus. Stigma capitatum, 
Per. Bacca globofa, masima, bilocularis: Rece^taculo carnofo, 

utrinquc convexo. 
Sem. plurima, reniformia. 

221. 
PENTANDRIA MONOGYNJA. 

r 

h 

222. ATROPA,* Bclladona Tottrnef.i^. 

^M.. Pcruinthliim moiiophyllum , quinquepartitum , gibbum, 

laciniis acutis , perfiflcns, 
CoR. Pctalum ciimpanulatum. Tubus brevillimus. Llmbus 
vcntricofus , bvatus , calyce longior-; ore parvo quiiiquefido . 

patulo: lacir^iis fubaequalibus. 

Stam, Filamepzta quinque, fubulata, e bafi corollaj cnata, lon- 
gitudine corollx, bafi conniventla, rupernc extrorfum diver- 
gentia, arcuata. Antbcri^ cralTuifculse, afTurgentes. 

PiST. Germen femi-ovatum. Stylus liliformis, longitudine fla- 
minum, inclinatus. Stigma capitatum, airurgcns, transverfo- 

oblongum. 
Fer. hacca globoHi, calyci magno infidens, trilocularis : ^ccc^ 

ptactilo^ utriuquc convcxo, reniformi, carnofo, 

Sem. plurima, reniformfa. 

3. PHYSAUS.* Alkckcnsi r^^^/r^f/ ^4 Cal. Perianthium monophyllum, vcntricofum, femiquinquefi- dum, parvum, pentagonum: ladnits acuminatis; pe.fiftens, 

Coii Petalum rotatum* Tubus breviffimus. Lirnbus fcmiquill- 

queiidus, magnus , plicatus: laciniis latis, acutif, 
Stam. Filarnenta quinque, fububta, miuima, connivcntla. 'An- 

thcra ercfts, conniventes. 
PiST. Gerrnen fubrotandum. Styhis filiformis, ftamimbus ferc 

longior. Siigma obtufum, 
Per. Bacca fubglobofa, bilocularis, parva, intra calyccm maxi- 
mum, infiatum, claufum, pcntagonum, coloratum. Keceyta- 

culum rcniformc, duplicatum. 

Sem. plurima, reniformia, comprefFa. 

224. SOLANUM/ Tournef.62. Mclongena 

Tournef.6^, Lycoperficon Toiirncf f;>i. • 

Cal. Verianthimn monophyllum, fcmlquinquefidum, erc£tum 

acutum, pcrfiftens. 
CoR. Petalum rotaumi. T^uhus breviffimus. Limbus magnus, 

fcmiqiiinquefldas, rcflexo-planus, pVicntus. 
Stam. Filarncnta quinque, fubulata, minima. Anthcr,c oblon* ^ gce, conmvcntcs, contmgentes. 
Pist. Gcrmen fubrotundum. Stjlus filiformis, ftaminibus lon- 

gior. Stigma oDtufum. 
Per, Bacca fubrotunda, glabra, apice pundato notata, bilocu* 

laris. Rcccptacula utrinque ccnivcxa, carnofa. 
St"M plurima, fubrotunda, nidulantia. 

F 3 ' 225*, 86 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

■ 

215-. CAPSICUM.* Tournef.66. % Cal. Perianthittm monophyllum, quinquctidum, ere^tum^per- 
(jftens. 

CoK. Petalwm rotacum. Tubns breviffimus. Ltmbus magnus, 
fcmiquinquefidus, paiens, plicatus : lactrAis latis, acutis. 

SrAM. Filamenta quniquc , lubuhua, minima. AnthcTiC ^blon- 
ga^, conniventes. 

PiST. Gerrncn ovatum, 
oi'jma obtufum. 

"Per. Bacca (ine pulpa, ad ovatam figiiram acccdcns, biloculaiis, 

cava, oolorata. Kccef^tacula diflcplmento adriati, exfucca. 
Sem. plminia, reniformia, comprcjQa- 

ObS. Pcrtcarpii figura indetermi>7ata efi \ n congenirihus Peri- 
carpio baccato cxfucco differt. Styltis filiformis, flaminibus longior. 216. STRYCHNUS. 

Cal. Pertanthium quiuqucpartitum , mininmm , dcciduum. 
v-OR. Petalum unicum. Tubns cylindracsus, Lirnbns patcnS, 
qumquefidus, acutiis. 

oiA-si.hilarrienta quinque,Iongitudine coxoWx, A?ither^ fimpliccs. 
PiST. Germen fubrotuiidum, Stylus limplex, flaminibus lon- 
gior. Stigma crafTiufculum. 

Per. Bacca fragilis, globofa , glabra , maxima , unilocularis, 
pulpa plena. 

Sem. orbicalata, deprcfla, villofa, villis vcrfus pcripheriam ra- diantia. 7. CHIRONIA. t Qhi.. Perianthiurn monophyllum, quinquepartitum , crcclum, 

acutum, perfillens: foliolis oblongis.' 
CoR. rnonopetala, a^qualis. Tubns fubrotundus , magnitudine 

calycis. Lirnbus quinquepaititus, patens : laciniis ovatis, ^' 
qualibus. 

Stam. Filamenta quinqnc, ]ata, brevia, ex apice tubi enata. 

Jnthcrie oblongac, eredsc, magnx, conniventcs, dcflorentcs 

fpiralitcr contortrc, 
PiST. Gerrncn ovatum. StyiHS tiliformis, flaminibus paulo Icn- 

gior, declinatus. Stigma capiiatum, aliingcns. 
pER. ovatum, bilocularc. 
Sem, numerofa, parva. - , 

Qj3S. In aliis f^e^icbus cfl Pcricar^ium Capfula, in aliis Tere 

I3acca. 21 8 ( PENTANDRIA MONOGYNIA. 87 

2i8. CORDIA Tlum. 14. Sebell:ena2)/7/.f///j^.2i5'. 

;Cal. Pertanthinm monophyllum, tubulatum, tridentatum , per- 

fiftens. 

CoR. Petalum infuudibuliforme, T^uhus longitudine caly^cis. 
Limbus crcdo- patcns, fe6lus in quinque (quatuor vel fex) 

lacinlas obtufas. 
Stam. Filamenta quinque, fubulata, Anther^ fimpliccs, loii- 

gitudine tubi. 
PiST. Germen fubrotundum, acuminatum. Stylus fimplex,lon- 
gitudine ftaminum, fupcrnc bifidus, /^aV/Vj bilidis, Stigma^ 
ta obtufa. 

Per. Drupa ficca, globofo-acuminata, calycc tecla. 
Stu. Nux fulcata. bilocularis. r 

^29. GENIPA Tournef.^36. 

Cal. Perianthittm efl margo gcrmlnis integer, 

CoR. Petalnm rotatum. iHbus brevilTimus, infundibuliformit. 

Limbus magnus, quinquepartitus , patcns: laciniis ovatis, a- 

cutis. 
Stam. Filamenta quinque^ fubuluta, reflexa, corolia breviora. 

Anther<e fubrotundx, conniventcs. 
PiST. Germen ovatum, infra rcccptaculum. Stylus Cmv^l^yij bre- 

vis. Jf//^/?«^ ovato-oblongum, magnum, longitiidinc Itarainum* 
Per. Bacca carnofa, ovata, utrinquc attenuata, truncata, bilo-^ 
calaris. 

Sem. plura, dcprcfla, angulata, nidulantia. 230, BRUNFELSIA.f Tlum.zz. Tubus long bus planus, quinquctidus, obtufus. 
Stam. Filamcnta quinquc, longitadine tubi, cui infcrta. An" ther.e oblongx. ^i^T Germen fubfotundum , parvum. Stylus filiformis, longi- 

tudinc tubi. Stirma crafruifculum. 
Per. J5.7fr^ globc^fa, unilocularis, 

Sem. numcrofa, tunicsc bacc^e adpofita, fubrotunda. 

F4 231. I 8S PENTANDRIA MONOGYNIA. 

231- CESTRUM.* 

Gal. Pcnanthlum monophyllum, tubulorum, teres, obtufum, 

brcvilTimum : ore quinqucfjdo, erecio, obfoleto. 
CoR/monopctala, iiifundibuliformi^. Tub;:^ cylindraccus, loii- 

gilfimus, tenuis. Faux fubrotunda. lAmbus planu.s, plicritus, 

quinquefidus: laciniis ovatis, acqualibus. 
Stam. Filamcnta quinqne, filiibrmia, longitudinalitcr tubo ad- 

nata, in medio denticuKnn intioiTnm emittcntia- Anthey\t 
' fubrotundae, tetragonx, Intia fanccm. 
Vi^^T^^Gcrmcn cylindraceo-ovatum, loftgitudlne calycis. Si^^lm 

filiformis,^ longitudinc llanilnum. Stigma crafliufculum , ob- 

tufum , vix emar^inatum. Per. liacca ovata, uniiocularis, oblonga. * . 

Sem. plurima, fubrotunda. 

Obs. Bacca u'4tiocuLjrts a Lydo diverfa. 

%Si, LYCIUM.* Jarminoidcsi^//7:^.G.i7ii; 

-t ■ ■ 

Cal. Persantkiuyii fubquinquefidum, obtufum , ereftum , miai- 
mum, perfirtens. • 

CoR. Petahrm infundibuliforme- T^ubus cylindraccus, paten 

incurvatus/ Limbus quinquepartitus, obtufus, patulus,parvus. 
Stam. Filamenta quinque, fubulata, c mcdio tubi, corolla brc- 

viora, inclinata. Anthcrit erc6lae, 
PiST. Germen fnbrotandum. Stylus fimplcs, ftaminibus lon- 

gior. Stigma blfidum, craffiufculum, 
Per. Bacca fubrotunda , bilocularis- 

Sem. plura ^ reniformia- KcccptacuU convcxa , difrepimcnto 

affixa. ^ ? ^l^. CHRYSOPHYLLUM.t Q^Ax^MoTlum.^. 

Cal. Pertanthium pentaphyllum, parvum : foliolis fubrotundls, 
perfiilcntibiis. 

.CoR. inonopetala, campannlata: Limho decemfido: hclniis a\- 

ternis fubrotundis patuHs y altcrnis crectis interioribus. 

Stam# Fslamcnta qumquc, fubulata, alternantia cum lacinils co- igma fimplcx roUas intcrioribus. AnthcriV {implices. 
?v. , ^ , 

SiiM. tria? oflca. ' ' "^ 

Ocs. In quihisdarn additkr una ^uinta ^ars numeri in ^ 

Qimi ft</riu 34 PENTANDRIA MONOGYNIA. 8^ 

134. SIDEROXYLUM. "Dlll. elth. ^6^. 

> 

Cal. PcrlaMhium fcmiquinqucfidum, parvum , ereftum, pcr- 

iirtcus. 
CoR. PetalHm quinqucpartiuun : A/<r;;;//V fubrotundis , concavis, 
c6tis. Dentlcidus cufpidatus, fcrratus', ad balin fmguloc di- 

vifurse pctali , introrfum f^cchuis, 
Stam. Filamcnta quinquc, fabulata, longitudine corollx. Aa^ 

theriC limpliccs. 

PiST. Gcrmcn fubrotundum. Stylus fubulatus, longicudine fta- 

niinum. Stigma limplex. 
Per, Bacca fubrotunda, unilocularis. 

Sem. quatuor. er \ %1 5-. RHAMNUS. Tourncf. ^G6, Frangula Totirnef. 
383. Cervi ipina ©///. ^<?//. 8, V-^\\\xx\\sTour7ief 
- 387. Alarcrniis Tonrnef ^66, Ziziphus 

Tournef 403. 

Cal. nuUus: nifi corollam pro calyce fumas. 
CoR. Vetalum impcrtoratum , extcrnc Kide, intcrnc coloratum, 
infundibuliformc. "Tubits turbinato-cylindraccus, himbus pa-' 

tens, divifus, acutus. 

.V^//^/r/;///^nmnima,adbafin fingulx divifuro^ iutrorrmnconnivcns, 

Stam. Filamenta tot, quot lacinicc corollce, fubulita, pctalo 
fub fquanaila infcrta. Jnthcr^ parvac:. 

PiST. G^r//2^» ilibrotLindiun. Stylns filiformis, longitudinc fi:a- 
minum. Stigma obtufum , divifum in pauciorcs lacinias 
quam corolla' 

Per, Bacca fubrotunda, nuda, divifa in pauciorcs, quam corol- 

. la, partcs intern.as. 
Sem. folitaria, fubrotunda, hinc gibba, inde comprcfi!Ii. ^fi difp /3- Cervistina. Stigmatc quadrifido. Bacca tetrafpcrma. Co- 

rolla quadrifida: marcs t^ feminiC in -Dnrcia, 
y. Pat.iurUS. Styli trcs. Nuclco trilocHLiri. CoroHa ^//;V- 
qucfida : margi/ie membranacco cingente baccam, 

i. Alaternus. Stigmatc /r;j?^/c?. Bicco, trifpcrma. Corolla ''fida. Poly?amia dioica per mares l^ hcrmapk f. ZrziPHUS. Sty 

rqlla ^iiin^ucfii. ^ Co- J ;> 6 > t 9® PENTANDRIA MONOGYNIA. 

X3^. PHILYCA.* 

Cal. Receptaculum Coynmune frutlificationum in dircum colli- 
gens florcs. \ 

Feriar.thiumproprmm Xxv^V^ViMm \ foliolis oblonRis, aneuftis, 
pernuens. o i o » 

CoR. P^/d///»j imperforatum, externe rude, ereaiun. Tuhis 

conicus, longitudine perianthii. Li-.nhui quinqucpartitus , ere- 
«us, parvus, ' ^ ^ t -> 

Squnmula acuminata , ad bafiii fingulffi divifurse , introrfum 
connivens. . . ' 

Stam. FiUmenta quinque, minima, fub fquamula inferta. An- 

tbera: limphces. 
PiST Cermen m fundo corolls. Stylus iimplcx. Stigma ob- tufum &E . ^37- CEANOTHUS.* 

(^AL. Pena»th',rm inonophyllum, turbinatum: Limbo' quinquc- 

paitito, acuto, comiivente-claufo ; pcrlillens. 
A.OR. Petala quinque, ajqualia, fubrotunda, fornicato-faccata, 

comprclla, obmiiiiima, patentia , calyce minora , iniidenti^ 
■ ungmcms longitadine petali, cx inclfuris calycis cnatis. 
!>TAsul, amefyta quinquc , fubulata , creaa, petalis oppollta, 

longitudinc coroUiE. Anth,r.e fubiotundc^. 
PiST. Cerr,ien trigonum. Stylus cylindricus , fcmitrifidus , lon- 

gitudnie (taminum. Stignia obtufum. 
Pi.R. B^^r^ (icca, tricocca, trilocuhms, obtufa, retufa, tuber- Sem. folitaria, ovara. / i 8, MYRSINE * 9 pcri]itent'bns. /- Co.H. monopmla, fcmiquinquefida : laciniis femiovatis, conni- 
ventibu.-., obtufis. ' 

Stam FtLimenta qulnque , vix nctabilia, mcdio corolla; inferta. 
/i^ither^ fubu!atJE, ere6tje, corolla lucviores. 

IiST Gerynen fub^lobofum, corollam tere replens. Stvlus cy- 
luidraceus, coroHa longior, perfiacns. Stirma magnum, la- 
Uige.um, cxtra fiorcm pcndens. 

Tek. Bacca fubrotimda, deprcfla, quinquclocularis. 
ofcM. foh'taria. If^cpc Hnitatem omni numero demit in ommfrudifi, 139 rk> / \ PENTANDRLi MONOGYNIA. 91 

39. CELASTRUS.* Euonymoides i/7/^r^. Cal. Perlanthiwm monophylluni, fcmiquinqucfidum, phnum, 

minimum: lacimis obtujis , in<eqnalibus. 
CoR. P£'/^?/<^ quinque, ov.au, patcntla, fclTiIia, sequalla, margi- 

nibus reflcxa. • 

Stam. Filamenta qulnque, fubulata, longitudine corollas. An- 

thetit minima^. 
PiST. Germen minlmum , Recept^culo magno, plano, dcccm 

flriis notato, immcrfum. Stylus fubulatus, llaminibus brcvior. 

Stigma obtufmii, trifidum. 
/ Per. Capfnla colprata, ovata, obtufc trigona, gibba^ trilocula- 

ris, trivalvis,' ^ ' 

Sem. pauca', ovata, colorata, glabra, fcmi-involuta jirillo orc 

quadrifido, insequaU, colomto, 

OuS. Species datur Jlylo nuUo ^ ftigmate tripUcs proin Pentan- 

driic trigyna: ajfinis. 
X40. EUONYMUS.* Tounief.^U. t m 

Cal. Perianthium monophyllum, qulnqucpartitum, planum:/^- 

ciniis fubrotundis , concuvis. 
CoR. Petala quinquc, ovata, plana, pateii^.ia, calycc lcngjora. 
Stam. Filamenta quinque, lubulata, crccla, corolla brcviora, 

gcrmini tanquam rcccptaculo impofua. Anth€r.e didyms. 
PisT. G^Twc» acuminatum. ^5"/)'/;^^ brevis, iimplcx. Stigma oh- 

tufum. 
Pkr. Capfula fucculcnta, colorata, pcntagona, qumquangularis, 

quinquelocularis, quinqucvalvis, 

Skm. folitaria, ovata, obvoluta Arillo baccato. 

ObS, Frudificatio^ tn quibusdam individuis vel fpeciehus aufcrt 

qnintam nurnsri partem. 

^Quibusdam Filamenta^ pr.cter ^curnina receptaculi^ nulls. 241 n .PENTANDRIA MONOGYNIA. 

141. DldSMA.* 

Ca-l. Perta>ith:um quiiiquepartitum : Jculniis tenuibus, acuds, 
perfifleutibus : bafi plana. 

CoR. Petala quinque , ovata, obtufli, feflilia, creao-patuh, lon- 

; gitudine calycis. 

Neaarium coxonx forma, excavatum, qulnqucriduin, obtu- 
• lum, germini impofitum. 

SrAU.Filamenta quinque, fubuhta. Anther<e fubovata;, ereaa:. 
FiST. Germen teaum neaario. Stylus llmplex , loncitudine fta- 

mjnum. Stigma obfoletum. ' 
Pi£R. CapfuU quinque, ovato - acuminatas , comprefTx, marffine 

mtrorfum coaliiiE, apicibus diUantes , futura fuperiori dchi- 
iccntes. . ScKf. folitaria, oblonga, ovato-deprcfTa , apicc 
Avjclaflicus, hinc"df.iliifcens, {inguium invo acuminato, Aril' mvolvens femen. 242 BRUNIA.* 

Cal. PertanthiHm comrnune fubrotundiur 

florum; foHoUs an^ullis, acuminatls, 

P€ria'/2thiu'm propri7r/yi pcntaphyllum : fc 

fis, corolla brcvioribus CoR. PetaU quinquc: ungues tenues, longitudine calycis Lim- • 
bus patcns, lanfnis fubrotundis. 

Stam. Filamenta quinquc, capillaria, flaccida, corolla longio- 
ra, unguibus petalorum infeiia. ' 

PiST. Germcn minimum. Stylus fimplcx, Jongitudine corollje. 
StiginA bifidum. 

Per. nullum. Keccptacuhm corn;nunc fruaificationis fquamu- 

lis villofis perianthia propria diflingucns. 
Sem. folitaria, villofiufcula. 243. ITEA.f Diconangia Af/>r/A 5*. 

Cal. Perianthiurn monophyllum, quinaucfidum , crcflum acu- 

minatum, minimum, pcrfiftens : laciniis acutis, coloratis'. 
CoR. PetaU qninque, lanceolata, longa, calyci inferta. 
Stam. FiUvTienta quinquc, fubulata, ereda, longitudinc corol- 

1®, calyci infcrta, Antherx fubrotunds , incnmbentcs. 
PiST. Germen ovatam. Stylui cylindraccus, pcrfiflcns ,' longi- 

tudine flaminum. Stigma obtufum. pER.^ Capjula ovata, calycc multotics longior, flylo mucronat 
imilocularis , bivalvis, ex duabus coalita, apicc dehifccns. a, Sem. numeroia, minima, oblonga, nltida. ^44 PENTANDRIA MONOGYNiA. 5)3 

2,44. GALAX. Vicicella A//>r/:'. 24. - - 

Cal. Perianthimn decaphylkim. FoHolis exieriorihis altcrnis 

breviOiibus, laaccolatfs , rcficxis; intcriQribus longioribiis, laii^ 
ccolatis, aeutis, crc6iis. 
CoR, rnonopcrala, hypocratenformis. "TubHs cylindricus, lon- 

gitudine calycis, Li^nbus planus, quinquefidus: laciniis obf 
tufis. 

Stam. Filamenta quinque, brevia. Antherat fubrotundcc , con- 

nivciitcs intra faucem coroUse. 
PiST. Gtrrneh Qyatnm, villofum. Stylus filiformis , femibifi-" 

dus, longitudine ftamuram. ^tigmata fubrotu^ida. 
Pp:r. Capfula ovata, uniiocularis, bivalvis, colorata, elaftica. *" 
Sem. duo, magna^ convcxa, ovata, callofa, quafi unicum bi- 

lobum. 245-. MANGIFERA. t 

r 

P 

Cal. Fcrianthium qulnqucpartitum : /^r/V^//V lanceolatis. 
CoR. Petala quinque, lanccolata, calyce longiora. 
Stam, Filamenta quinquc, fubulata, piitentia, longitudine CQ- 
rolloe. Antherce fubcordatce." 

PiST. Germen fubroLUudum. Stylus filiformis, longitudine ca- 

lycis. Stigma fimplcx, 

pER. Drupa renifonnis, oblonga, gibba, comprclTa» 
Skm. NucUhs oblongus, comprelTus, lanuguiofus. %^6. CUPANIA. Tlum. 19. fc tis, acutis, magnitudinc corollam fuperantibus. 
CoR, Pctala qiunquc, orbicu]ata, calycc minora, patent;a» 
Stam. Filame^jta qmnquQ^ fubulata , longitudine corollx. A^;^ 

thera fubrotundiE. 

PiST. Gcrmcn ovatum. St^^lus minimus, trifidus Stigmata ob- 

tufa. 

Per. Capfula coriacca, turbinato-ovata, unilocularis, trivalvis,^ 
Sem. fex, fubrotunda: AriilQ campanulatu, crenato, calycis In- 
ftar amplcxante lemcn. . 

247. 94 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

247. RIBES.* Ribcrium 2)/7/. elth.7.^6. GrolTuk- 

ria Tournef. 409. 

F 

b 

1 

Cal. Perlanthtum monophyllum, femiquinqucfidum, vcntrico- 
fum: lacwlis oblongis, obtufis, concavis, coloratis, reflexis, 
pcrfiftentibus. 

CoR. Petala quinque, parva, obtufa, crccla, calycis margini innata. 
SiAyu Fjlatnefita quinquc , fubulata, ercaa, calyci infcrta. Ja- 

thera incumbentes, comprcflie, margine dchifccntcs. 
PiST. Germen fubrotundiun , infra rcccptaculum fioris. Styltes 

bifidus. Stigmata obtiifa. . , * 

Per. 5^<rf ^ globofa , umbilicata, unilocularis : receptaculis dno-' 

bus, lateralibus, oppofitis, longitudinalibus. 
Sem. plurima, fubrotunda, fubcompreifa. ' 248. GRQNOVIA. t Marf.IK^.^z, 

r 

+ 

Cal. Perianthium monophyllum , ultra mcdium quinqucfidum, 
companulatum , coloratum , perfifleus : laciniis fcmilanceola- 

tis, crcftis. 

CoR. Petnla quinquc , omuium minutifi^ma, fubrotunda, ex in- 
cifuris calycis. 

Stam. Filamenta quinquc, capillaria, longitudine corolla; ca- 
lyci inferta, cum petalis alterna. Anthera credcC, didyma:. 

PiST. Germen infra rcceptaculum. Stylns filiformis, ftamini- 

bus longior. Stigma obtufum. 
Per. Caffula fubrotunda, colorata, unilocularis. 
Sem. unicMm , fubrotundum , magnum. 149. HEDERA.* Toiirnef.i^^g^. 

I 

Cal. Involucrum umbellas fimpHcis, minimum, multidentatum. 

Perianthium minimum', quinqucdentatum , germini infidens. 
CoR. Petala quinque, oblonga, patent'a, apicibus incurvis. 
Stam. Filamenta quinque, fubulata, crccb, longitudine corol- 

lcB. Anthera bali bifidcc , incumbentes. 
PiST. Germen turbiuatum, receptaculo cincluiji. Stylus fim- 

plcx , brevifllmus. Stigma fimplex. 
Per. Bacca globofa, unilocularis. 

Sem. quinque, magna, gibba, indc ahgulata. 

X$0. 


PENTANDRIA MONOGYNIA. 9^ 

xso: VITIS.* ro//r//^/: 384. 

Cal. Pertanthiura quinquedcntatum , minimum, 

CoR, Petala quiuque, rudia, parva, caduca. 

Stam. Filamerita quinque, lubulata, erciio-patcntia , cadiica. 

Anthem limplices. 
PiST» Germen ovatum. Stylus nullus. Sttgma capitato-obtufiiiili, 
Per. Bacca fubrotunda, inagna, uniioculaiis.^ 
S£M. quinque, offea, turbinato- cordata, bali contra6la^ femi^ 

bilocularia. '- 151. LAGOECIA.* Cummoides7l?ar»^/ 15-5-, 

L 

Cal. Involucrum untverfule o6tophyIlum : faliolh pennato-den- 
tatis, ciliatis, rcflexis; contincns umbdlulam. 
Involucrum propritsm tctraphyllum: foliolis capillacco-pcnnatis, 

pcdunculum unicum, ipfo foliolo brcviorem, involvcns. 
' Perianthium poprinm pciitaphyllum , capillaceo-multifidum, 

germlni infidcns. 

CoR. Petala quinque, bicornia, corolla brcviora. 

Stam. Filamenta quinque, capillaria, longitudinc corollce. An^^ 

ther.-e fubrotundx. 

PiST. Gcrmen fubrotundum , infra rcccptalum perlanthii. •S/y- 
lus longitudine ftaminum. Stigma fimplcx, 

Per. nullum. 

Sem. folitaria, ovato-oblonga, pcrianthio coronatt. 252, SAUVAGESIA.f 

Cal. Perianthium quinquepartitum : folioUs lanceolatls , acutis , 

perfiitcntibus. 
CoR. Petala quinque, obtufa, calyce minora, sequalia. 

Nedarium foliolis quinquc, minoribus, cum petalis altcrnan- 

tibus. 
Keilurium aliud extra corollam, capillare, multiplex, petalis 

alternans 

Stam. Filamenta quinquc, fubuhta. Anthera oblonga;. 
PiST. Germe» ovatum. 6t)lus limplex , longitudinc ilaminum. 
Stigma fimplex. 

Per. Capfztta ovata, acuminata, tedfa calycc, unilocularls. 
SjiM. plurima. «! 
PENTANDRIA MONOGYNIA. 

xsh CLAYTONIA * Grofwv. 

CaL. Perianthtnra diphyUum, ovatiisn, bali transverfum. 
CoR. Petala quinquc, ovato-oblonga, cinar^inata. 
Stam. Ftlamenta quinquc, fubulata rccurva,'" coroiia paulo bre* 
viora. Anthera. oblongse, incuiribcntcs- 

PisT. Germen fubrotundum. ^tyins linipicx, longitudinc fta- 
minum. Stigniu tiiridum, 

Per. Capfula fubrotunca, trilocularis , trivalvis » elaftica. 
Sem. tria, rotanda. 2.54. ACHYRANTES. Acliyracantlia 2)i//. elth, 

7' f' 7' 

F _ 

Cal. Verta77thitim triphyllum, lanccolatum, acutum,pcrfiftens. 

COR. Petala quinquc, calyciformia, pcriiflentia- 

Netiaruira valvnli^; aiiinaiip . (rrrni/Mi rin^rpnfl^nc on?rr> bat bar- Stam. Filar/7c}^ta quinquc, filiformia, longitudinc coroUse. J^- 
iher.e ovata: , irxumbcntes. 

PiST. Gerrncn turbinatum. Stylus filiformis , longitudinc flami- 

mim. Sttgm.a obtufum, villofum, 
p£R. Ci^^////d fubrotunda, uullocularis. 
Sem. unicum, fubrotundum. 155. CELOSIA.* Stachyarpagophora Ftf/7/. 

A, G, 1722. 

Cal. P^r/^fir^Z-fi///?? triphyllum : foliolis lanccolatis, aridis, acu- 

tis, pcrfillcntibus ,^ corollx fimilibus. 
CoR'. Petala qiiinquc, lanccolata, acuminata, ereda, pcrfiften- 

tia, rigidiufcula , calyciformia. 

Nedarhty/2 niargo cingens Gcrmcn, .minimum. 
SjAU.Filameptta quinquc, fubu!ata, ncdlario fere adnata, lon- 

gitudinc corollx. Anther.c vcrfiuilcs. 
PiST. Gerr/ten globofum. Stylus fubulatus, reclus, longitudin 

fiaminum. Sti;;n:a fimpIeX. 

Per. Capfula globofa, corolla ciu6la, unilocularis, horizonta' 

litcr dchifccns: 
Sem. nonnulla, fubrotunda, cmarginata. c a s^. PENTANDRIA MONOGYNIA. p^ 

^S^. TLLECEBRUM.f Rnp^.Qon\po\^T>ill.gen. 

/.159. Moebr.^p.ioS, Paronjchia71?//r«^/28i» L VAL. rertanibtum pentaphyllnm, qumquangulare : fc 
' ratis acuminatis, apicibus dillamibusj paiiiicutibus. 
CoR. nulla. J-^th ^jer^e , limplices. 

PiST. Germe-ri ovato -acutum , \\\ Stylum brcvcm defincns. Sti^ 
gni^k fiaiplcx , obtufum, 

Per. Capftila lubrotundii, utrinque acuminata, quinquevalvis 
unilocularis, calycc tc6hi. ■ ' ' 

Sem. unicam/ rubiotunduin, utrinque acutum, maximum. ^Sl^ GLAUX,* Totirfief.60. 

Cal. niillus^: nili corollam dicas calyccm. 

Co.R. Pctnlntn uniciim , _ quinqacpartitum, campanuhtum, erc- 
dum, pcrliikns : lacinih obtulis , rcvolutis. 

Sj AU. fihwcnta^ quinque, fubulata, ercda, longitudine corol- 
laj. jinthcr.c fubrotundx. 

PiST. Gcnnen ovatum. Stylus filiformis, longitudine ftaminum. 
Stig/na capitatum. 

Per. Capfula globofa, acuminata, unilocularis , quinqucvalvis. 
Seni. quinquc, rotundiufcula.. licceptaailnin maximum, elobo- 
fum, femmibus exgavatum. , . 2^8. THESIUM. 

Cai. "Perlanthium monophyllum, turbinatum, perfillcns, femi- 
• qumqucfidum: laciniis fcmilanceolatis , ercftis, obtulis. 
CoR. nuUa: nifi calyccm interne coloratum dicas. 
Stam. Fila-mcNta quinquc , fubulata, bafi laciniarum calycis ai- 

lcrta, calyce breviora. /^«/^mc .fubrotundx. 
^ ^^.\ ^'^^/'ic» infra receptaculum, calycis bafi innatum. Stylus filiformis, longin.idinc fiaminum. Stijrtna crairiufculum/ob- 
tufum. ' ' 

Per. nullum, Calyx in fundo continet fcmen, iicc dchifdt. 
oEM. unicum, fubrotundum , teftum. 

G 15-9. A 9% PENTANDRIA MONOGYNIA. ' 

ZS9. RAUVOLFIA.* T/um. ^o. 

Cal. Perianthitfm qiiinquedcntatum , minimum, perfiftens. 
CoR. Pctalnm infundibuliforme. T^^/^^r cylindraccus , bafi glo- 

bofus. Limbm quinquepartitus , planus : laciniis fubrotundis, 

emarginatis. " 

Stam. Filamenta quinque , tubo breviora. ' Anthera ereclx, 
fimplices. 

PiST. G^r;;"?^» fubrotuudum. Stylus breviffimus» Stigma ca- 

pitatum. 
Ter. Bacca globofa, laflefcens, uoilocularis, 
Sem. duo, cordata, comprefiTa. 2.60. CERBERA.f Ahoiiaj. Tournef ^^^. 

Cal. Perianthium pentaphyllum , acuminatum , patens, deci- 
duum. 

CoR. Petalum infundibuliforme. Tubus clavatus- Llmbus ma- 
gnus, quinqucpartitus : laciniis obliquis, obtufis, latere altero 
magis gibbis ; os tubi quinquangulai 

Stam. lilarnenta quinque, fubulata, 

eredlas, conniventes. 

PiST. Germen globofum. Stylus filiformis, brevis. Stigma ca- 
pitatum. 

Per. Drupa maxima, fubrotunda, carnofa, a latcre fulco lcn- 

gitudinali excavata, bilocularis. 
Sem, Ntices folitaria;^ retufsc, comprefi^ac. in medio tubi, Anthera %6\. VINCA.* VcYYincaTournef. ^^. 

Cal. Perianthium quiuquepartitum , eredum,acutum,pertiftens. 

CoR. Petalum hypocrateriforme. Tubus calycc longior, infer- 
ne cylindraceus, fupcrne latior, lineis quinque infculptus : orc 
pentagono." Limhus horizontalis, quinqucpartitus : laciniis api- 
ci tubi adnatis, extrorfum latioribus, oblique truncatis. 

Stam. Filamenta quinque, brevillima, inflexa, retroflexa. An- 
//»<?nr membranacccc, obtufx, erefts, incurvse, margine u- 
trinquc fariniferce. 

Pist. Germina duo, fub/otuiida, quibus ad latcra corpufcula duo, 
fubrotunda adjacent. Stylus utrisque unus communis, cy- 
lindraceus, longitudine ftaminum. Stigmata duo, inferius or- 
biculatum, phimm ; fuperius capitatum, concavum. 

Per. FoUicuU duo, teretcs, longi, acuminati, eredi, univalves, 
longitudinalitcr dehifccntcs. SsM. numcrofa, oblonga, cylindraCea, fulcata. i z6%. \ PENTxWDRlA MONOGYNIA. 99 

/2.62.. NERIUM.f Tournef.s?^. 

Cal. 'Pcr\amhium quinqnepartitum,acutuiri/minimum,pcrfiftens. 

CoR. VetaUim infundibulifbrme, Tubns cylindraceuj limbo 
■ brevior. lAmbus inaxlma^., quinquepartltus : lacimis latis ob- 
tu(is , obliquis. ' 

■ Nedarium Corona tubum terminnn'?. hrev^ m C^n-f^^..^*.. -. 

piHana lacerata. 
Stam. Filame^ta quinque, lubulata, brevilTima, in tubo coroll^. 
- Jfitber'iC ftgittati^, conmvcntcs ,* filo longo termiiiatx, 
PlST. Germen lubiotundum, bifidum/ Styii vix ulli. Sti^ma- 
ta limpliciii. ■ - . ^ ^ 

PiiR. Folliculi duo, tcrctcs., longi, acmninati, erc6]:i univalves 
longitudinaliter dchirccutes. ' 

Sem. numcrofa, oblonga, coronata pappo, Imbricatim pofita. 

263. PLUiMERIA.r^//w/439. 

Cal. Vcrianthitim quinqucpartituni, obtufum, minimum. 
CoR. Petaiam infuudibuliforme. i. Ttibus loii-us, fcnlim ampl-a- 

>, crc£lo - patens : lacmiis ovato- * tus, Limbus quinqucpaititus 
t oblongis, obliquis. 

St AM Filamenta quinquc , fubulata, e mcdio tubi. Anthera 
conniventes. 

PiST. Germen oblongum, bifidum. Styli vix ulli. Stigma du- 

plex ,^ acuminatum. 
Per. Folliculi duo, longi, acuminati, vcntricoli, deorfum fle- 

xi, nutantes, unilocuVares , univaives. 

Sem. numerofa, oblonga, mcmbiana) majori ovat^e ad bafin in* 
ferta , imbricata. 2^4. CAMERARIA, Tlum.i^^ 
Stam. /iV^w^w/^ quinque, minima, e mcdio tubi. Anther^ conmventcs. , 
Pi^T. Gcrmina diio, cum appcndicibus nd latcra. %// vix ullL 

Stigmata cbfoleta. 
?ER. FoJ/uuli duo, horizontaliter rcflexi, oblongi, utrinquc ob- 
tuli, juxta latera bafcos utrinqne loburh emittcntes, uuilocu- 
larcs, unival.ves. 

Sem. numcrola, ovata, membran* majori ovatae ^d baiin m- 
lcrta, imbricata. 

. O 1 ±6^. ■i 100 ' PENTANDRIA MONOGYNIA. 

±6$, TABERNiEMONTANA.f Tlum.^o'. 

Cal. Periaffthium qumqucfidum,acutuin,connivenp, miuimum. 
CoR- Petalum mfuudibuHformc. T^uhus cylindraceus, longus, 

bafi apiccque vcntricofus. Limhus quiuqucpartitus, planus : la- 

ciniis lincarilous , obtufis, obliquis. 
Stam. Ftlamenta quinque, minima , e medio tubi. Anther^ 

conniventcs. 
PiST- G<?r>;2/V^ duo, fimplicia. ^/j'/«ifubulatus. Stigmata o\y^o\c\.^. 
Fer, Folliculi duo, horizontaliter reflexi, ventricofi, acumina- 

ti, uniloculares , univalves. 
S£M. numerofa, ovato-oblonga, obtufa, pulpa uivoluta, im- bricata. 266. CEROPEGIA. w 

. Cal. Pcrianthium minimum, quinqucdentatum, acutum, pcr- 
fiftens. 

CoR. Petahim unicum : bafi magna,gIobofa, quam Tubus cylin" 
draceus , oblongus terminat. Limbns minimus, quinquedenta' 
tus, acuminatus, apicibus connivens, lateribus dehifcens. 

Stam. Filamenta quiilque , in bafi corollse ,- minima, incurvaj 

conniventia. Anthera parvac, 
PiST. Ger-me^ minimum. Stylus vix uUus. Stigmata duo. 

Per. Folliculi duo, cylindracei, acuminatl, longiifimi, rc£li, 

miiloculares , univalvcs. 
Sem. numerofa, imbricata, oblonga, pappo coronata. V,. z. DIQTNIA 

267. PERIPLOCA.* roaraf/ii. 

Cal. Perianthsum quinquefidum , minimum : lacinHs ovatis, 

perfillens. 
CoR. Petalnyn planum, quinquepartitum : laciniis oblongis, li- 

ncaribus, truncatis, emarginatis. ' 

NedariHm minimum, centrum petali ziv^imxs ^ Filamenta quin- 
quc,incurva, corolla brcviora, cumquc ca altcrna cmittcns. 
Stam. Fslamenta brcvilliina. Anther.e ere£lx , connivcntes In. 
capkulum. . 

PiST.G^r;^^^?minimum,bifidum..y/y// vix uUi, Stig^mata fimplicia. 

Per. FoUicuii duo, magrii, oblongi, vcntricofi, uniloculares , univalves. Sem gitudinale, filiforme. m 6Z PENTANDRIA DIGYNIA. iO} 

F 

268. CYNANCHUM,* Cal- PerianthiHm monophyllum , quiiiqucdentatum, ere6lum> 
ininimuni, perfiftens. 

CoK* Petalum unicum. 'Tuhus vix ullus. Zi /;^^;/j- quinquepar- 
titus, planus ; lactntis linearibus, longis, 

K^iiarium in centfo floris, longitudine corollce, credum , 
cylindraceum : ore quinquedenrato. 

Stam. Filamenta quin^ue, longitudinc nc6lariij parallcla. ^^-^ 
ther^ contingentes,^intra os corolla:. 

PiST. Gerraen oblongum, bifidmn. Stylks vix ullus. Stigrna- 
ta duo , obtufa. 

p£R. FoIUchU duo, oblongi, acuminati , milloculares, longitu- 

dinaliter dehifcentes. 

SeM. numerofa, oblonga, coronata pappo, imbricatim poiita* V X69. APOCYNUM.* TourneJ.^o. Cal. Perianthiura monophyllum, femiqmnquefiduni, creflum^ 
acutum, minMmnn, perfiftcns, 

Coji. Petahm campanulatum, fubrotundum, femiquinquefidum: 

:, ovalibus, germcn ambienti- laciniis rcvolutis. Ni bus & fetis quinque, parvis. 
Stam, Filarnenta quinque,- vix vifibilia. Anther.c quinque, ob- 

longx, creftx, acutx, bafi bifidx, connivcntes- 
PiST. Germina duo, ovata. Styli vix uiH. Stigmata globofa, 

gcrmine ferc majora. 
Per. FoUiculi duo, longi, acuminati, univalvcs, uniloculares. 

ta» ReceptacHlun^ .i\i. «iuij[iLU)ia, niuumii, puppu iuijv,u cuxvjh- 

fubulatum, longiiTimym, afperum, liberum. G3 ^7^ 103 PENTAxMDRIA D1GYNL\. 

+ 

m 

•xyo. ASCLEPIAS/ Toifrfief.zz. Apocynum 

Tourfiefzi^ ■Cal. Pena^ihium qmnqwc^dnm^ acutum, minimuin , pcrfillcns. 

CoR. Pelalum phniim^ vel reflcxum, qiiinquepartitum : Ucihlls 

ovato-acuminatis, lcviter cum Ible tlcxis. 

Nedaria quinque, cingeiitia genitalia, quorum fingula cx o- 

vato oblique extrorfum auriia, e cujus fundo corniculum acu- 

tuoi, verfus gcnitalia inrtexum. 

Corptifculum truncatum gcuitalia tegit, fquamis quinquc ad 

latera obvolutum, dchifccns ad latcra totidera rimis. 
Stam. Filcxmenta vix ulla /hithcrcc quinquc, corpufculo trun- 

cato neftarii intra fquamas ubvoluta, 

PiST. Gcrmina duo, ovata, acuminata. Stxll vix uUi. Sti^ma- 
ta fimplicia. - . • 

Per/ Fo/iicn/i duo, magni, oblongi, acuminati, ventricofi, u- 
mloculares , univalves- 

Sem. numerofa, imbricata, pappo coronata, Receptaculum men> 
branceum, liberum. K X7I. STAPELIA.* 4 

Cal. Penafithium monophylluin, quinqucfidum, acutum, pnr- vum, perfiftens. CoR. Peia/um unicum, planum, magnnm, ultra medium quln- 

aucfidum: /aciiii/s latis, planis, acuminatis. 

NeBarxiirn SteHala plana, quinqucfida {laiiniis lincaribus, a- 

picibus laccris ambiens genitalia. Stellida alia plana, quinque- 

fida {l:ciniis acutis intcgris) tegcns gcnitalia. 
Stam. FilimeKta quintjue, plana, erecta lata. Aathercc linca- 

rcs utrinquc rilamcnti latcri adnatcc. 
PiST. Cermina dao, ovalia, introrfum plana. Styli nulli. Sti^ gmata obfuleta, Per. FollicziU duo, oblongi, fubulati, unJloculares, univalvcs* 
Sem numerofa, nnbricata. comprciTa, pappofa. Obs. //^ <iuibiisdam Qrhicnlus ^lanus Jlcllulis fuhji %yi PENTANDRIA DIGYNIA. r 271. HERNIARIA.* lournef.iU. 

Cal. . Perianthium monophyllum , quinqucpartitum , acutum.^ 
• patcns, interne coloratum, perfiftens. . 
CoR. nulh. 
Stam. Ftlamenta quinque, fubulata, minuta, intra calycis laci- 

nias. Anthera fimpliccs. 
Filamenta aiia quinque, calyci alterna, flerilia, 
PiST» Germen ovatum. Stylus vix ullus. Stigmata duo, acu- 

min-ata , longitudine ilyli. 
P£R. Capfula parva, iu tundo calycis, teda, vix dehifcens- . 
SjtM. folitarium, ovato-acuminatam, nitidum. Ji H. fruciicofa deponit quintam partem numeri in cahce^ ^7^. CHENOPODIUM.* Tournef.2.%%. 

y 

Cal. Verianthium pcntaphyllum , concavum, pcrfiftens : lach 

niis ovatis, concavis, margine membianaccis. 
CoR. nulla. 

Stam. Filamenta quinqne, fubulata, calycis folijs oppofita, eo- 

rumque longitudine, Antherx fubrotundsc, didyni3c. ^ 
PiST. Ger;;?f« orbiculatum. %/;/j btpartitus, brevis,. Sttgma^ 

ia obtufa. . . • 

PiiR. nullum. Cal^x claufus, 

angulis, comprelTis, deciduus. 
Sem. unicum, orbicularc, d^cpreffum. g fveciehus Siylus trifidus ohfi \74.mrA.*T6ur7ief.iU. 

w 
i 

I 

Cal. Pcrianihium pcntaphyllum, concavum, perfiftens: laclntis 

ovato-oblongis, obtufis, 
CoR. nulla. ^ . 

Stam. Filamenta quinque, fubulata-, calycis foliis oppofita, co» . rumquc longitadinc. Anther^e fubrotundx. 
PiST. Germen quodammodo infra rcccptaculum 

brcviflimi, erccti. Stigr/tata acuta. 
Per. Capfuia intra fundum calycis, uniIocu!aris , dccidua. 
Sem. umcum, reniformc, comprcirum, calyce involutum. 

■ 

G 4 Styli duo. ^7S lo^ ' PENTANDRIA DIGYNIA. 

275". SALSOLA.* Kali To u rn ef. i zB . 

Cal. Peri^a-^thmm pcntaphylliim : lacimis ovatis, peltato-obtii-^ fis, perfiftcntibus. 
recurva. Per. Capfula globofa, calyce obvoluta, nnilocularis. 
Sem, unicura, maximum, ccchlcas inllar fpiralc. 276. ANABASIS. 

p 

L 

Cal. Pertanthlnm triphyllum: Foliolis fubrotuniis^ coticavis, 
obtufis, patent'bus. 

CoR. Petala quinquc, ovata, acqualia, calycc minora, pcrfi- 
flentia. " • 

r 

Stam. Filamenta quinque, filiformla , flore longiora. Aiither^ 
fubrotunds:. 

Pist\ Germen fubrotunduni, acuminatum , definens in Stylos 
' duos. Stigmata obtufa. 

Per, Bacca fubrotunda , calyce dilatato cin6la. 
Sem. unicum, cochleatum. 177. CRESSA. Antliyllis. Magn, char. 

^" - 

Cal. Peria}7thiu-in pentaphyllum : Toliolis ovatis , obtufis, ui- 

cumbcntibus, pcrfificntibus. • 

CoR. monopctala, hypocrateriformis : Ttibo longitndine calycis, 
infcrne ventricofo. Lirnbo quinqucpartito: lacmiis ovatis, a- 
cutis, patcntibus. 

Stam.^ Hlayneyaa quinque, capillaria, longa, tubo corolla; infi- 
' dcntia. A?3ther.c fubrotundx. 
PiST. Geryneyz ovatum. Styli duo , filiformcs, longitudine fia- 

minum. Stigmata fimplicia. ^ ^ 

Per. Capfiila oxata, unilocularis, bivalvis, calyce paulo loiigior. 
Sem, uniwm, ovato-oblomium. 
1 

i PENTANDRIA DIGYNIA. lO;^ 

178. TRIANTHEMA.f Sauvag. 127. Portulaca^ 

Cal. Perianthtum pcntaphylliim : FolioHs 3:qualibus, intus co* loratis. CoR. milla., nifi Calyccm dicas, 
Stam. FHamenta quinquc,calyce breviora. Antherce fubrotundoe. 
PiST. Germen gibbum- Stylt duo, inflexi. Stigmata acumicata. 
PiiR. Capfula tetragona , biiida, unilocularis, quadrifariam dc- 

hifcens. 
Sem. plura, fubrotmK^a^ rugofi. 179. GOMPHRENA.* Amaranthoides r<?//r;/^/: 

423. Caiaxcrcn F^aill, ^. G. 17 zz. ■ 

« 

I 

w 

Cal. Perianthir^yyi tr'phyllum, maximum, comprcfTum : folio- 
lis duobus, navicuiaribus , e^Jterue carinatis , connivcntibus 
marginibus interioribus , tertio minore a hiterc incumbcnte; co- loratum, pcrfiftens. f. tibus. Ni quefido, patulo, parvo. Stam. Filar/ientn quinque, vix notabilia , intra os ncclarii- Jn-^ 

ther.e os ncflarii claudcntes. 
PiST. Germen ovatum cum acuminc, defincns in Styhs duos, 

parvos. Stigraata fimplicia, longitudinc fi:aminuiij- 
P£R. Crufla teiiuis, fubrotunda, unilocuhiris. 
Sem, unicum, magnum, fubrotundum, apice obliquo. 280. BOSEA. 

Cal. Perianthiura pentaphyllum, xqualc : folioUs lanceolatis ', 
concavis, creftis, margine tenuioribus. 

CoR. nulla. 

Stam- Filamenta qurnque , fubulaw , "calyce paulo longiort- 

Anther^ fimpliccs- 

PiST. Germen ovato-oblongum, cufpidatum. Styli duo, patu- 

li. Stigmata fimplicia. 
Per. Bacca globofa, unilocuharis. 
Shm. unicum, acummatum. Obs- Summa itaj^uc generis affinitas cum Ccltide ^ Ulmo 81 io6 PENTANDRIA DIGYNIA. 

2-Si. ULMUS.* Tournef. 372 Cal, PerhtKthtum monophyllum, turbinatum, rugofum. Lim^ 
' bus quiuqucfidus, eredus, interne coloratus, perfiftens. 

ST\Ni- Fitamenta quinque , fubulata , calyce duplo longiora. 

Antberie quadrifulcce, cre6lce, breves. 
PiST. Germcn orbiculatum , ercftum, StyU duo, ftaminibus 

breviorcs , reflcxi. Stigmata pubefcentia. 
Per, Drnpa ovalis, magna, cxfucca^ copiprelTa. 
Sem. unicuUi, fubrotundum, levitef compreiTum. 282, NAMA-t 'Cal. Perianthsum pentaphyllum": Foliolis. lanceolatis , rc6Hs, 

patulis, pcrfiftcntibus, 
CoR. PetdLt quinquc, ovata, calyce breviora, patentia. 
Stam. Filamenta quinquc, capillana, longitudinc corollae. An- ther<e oblongiufcui®. PiST. Gerrjaen ovatum. Styli duo , capillarcs, erecli, longitudi- 

T)c ftaminum. Stiginjta obtufa, patentia, 
Per. Capfnla qvalis, bivalvis, unilocularis, longitudine calycis* 
Sem. numerofa, minima; ReceptacnU o.vali, baTi affixo. 2:S3. HEUCHERA.* Cal. PeriaTithium monDphyllum, fcmiquinquefidum , rotunda- 
tum, anguflum : lacinits obtufis. 

CoR. Petnla quinquc, calycis margmi infcrta, ovali-lincaria, 

longitudlne calycis. ■ 
Stam- Fiiamenta quinque, fubulata, cre6ta, calycc duplo lon- 

giora Anther^e fubrotundae. 

PiST, Germen fubrotundum , femibifidum , dcfinens in Stylos 
duos, rc^los, longitndine ftaminum. Stigmata obtufa. 
, P±.R. Capfula ovato-acuminara, femibifida, birofiris, bilocularis, 
rofiris reflexis. SeisX. muka, parva< 184. PENTANDRIA DIGYNIA. 

284. SWERTIA.* 107 1 

Cal. Perlanthtum qiuiiquepartitum, planum, perfiftens: lacintls 

lanceolatis. ' . ■ 

CoR. Peuilzim unicum. T^ubus nuDus. Limhus planus, quin- 
. quepaititus : lacinlis lanccolatis , calyce majoribu>, unguibus 

connexis. 

Nedaria decem, qufifi pun£l:a duo, in bafi fingulac laciniaj co-, 
rolla} a partc intcrna-, excavata, letis parvis erc6tis, cinda, 
Stam. Filay/ienta quinque , lilbulata ., ercito - patentia , corolla 

breviora. Anther.c incumbentcs. 
PiST. Germcn ovato-oblongum. ^/)7j&rj nullus. Stigmata dnOy 

fimplicia.' . 

Per. Capfnla teres, utrinque acuminata, unilocularis, biYalvis. 

Sem. numerofa, parva. 

Obs. Species etiu//^ ejcijlunt floribus ^uadrifidis. 

Ne^aria in una f^ecie fubtus ^romtnent corniculis. 185:. GENTIANA.* Totirnef, 40. Centaurium mi- 

nus Tournef.^%. 

Cal. Perianthium quinquepartitum , acutum ; laciniis oblongis, 

perfiflentibus. 
' CoR. Petalum unicum, inferne tubulatum^ impcrforatmn , fu- 
perne quinquefidum, planum, marccfcens, figuia varia. 
Stam. Filamenta quinquc, fubulata, coroUa breviora. Anthent 

fimplices.^ , ' 

PiST. Germen oblongum, cylindraceum , longitudinc ftaminum. 

St^jli nulli. Stigmata duo, ovata. 

Per\ Capfula oblonga, tercs, acuminata, apice leviter bifido, 

unilocularis, bivalvis. 
Sem. numerofa, parva. Recepacula duo, fingula valvulffi lon- 

gitvidinaliter adnata. 

Obs. Fruftus figura confians ejl. 1 

figura valde variat in diverfis fp 
Spccies funt^ qu.c unicam quinta 
^excluduntn ^ • « / lecies ejl\*quie tres partes numeri in flore addit^ 

jccies alia corolLe collo patente; alia colh villis claufo; alia 

laciniis coralLe cilidtis; aliac limbo campanufato ^ ere^o ^pli- 

cato: alia iimbo /lellato; lacinuUs lactniis interjeilis; alfa tpanulatal alia infundibulifc ^ u joS PENTANDRIA DIGYNIA. 

• xU. PHYLLIS.* Bnpleuroidcs Boerb, 

Cal. Perianthium minimum, germini infidens, diphyllum, vix 
CoR. Petala quinque, lanceolata, obtufa, revoluta, vix baficon- 
STAM/F/*W^^^*^qvunque, corolla brcviora, capillaria, flaccida. 

Anther.t fimplices, oblongx. 
PiST. Gcrmen infra reccptaculum. Stylus nullus. Stigmata awo^ 

pubefcentia, reflexa , fubulata. 
Per. nullum. Frti^ns turbinato-oblongus , obtufus, angulatus. 
Sem. duo, paralkla, hinc convexa, angulata, indc plana, fu- 

perne latiora, \ ^ 

Obs. iligmata ut In GraminibHS y Ulmo^ Tctragonid. 

m 87. ERYNGIUM.* Tournef. 173 / Gal, Reccptaculum commune comcum, paleis fiofculos feffiles 

diilingucns. ■ • 

, Involucrum receptacuU polyphyllum, planum, flofculos fupc- 

rans. 
Perianthium proprium pcntaphyllum, ercdtum, acutmn, co- 

rollam fupcrans, germini infidcns. 
CoR. univerfalis uniformis , fubrotmida : 
Proprla pcntapctala: 
Fetala quinque, oblonga, apicibus ad bafiii Inflcxis, YmeX 

longitudinali conftrida. 
Stam. Filamenta quinque, capillaria, reda, fiofculos fupe- 

rantia. Antherco oblonga:. 
PiST, Germen hifpidum, fub pcrianthio proprio, J/)'// duo, fi- 

liformes, redi, longitudinc ftaminnm. Sigmata limplicia'. 
Per. FruBus ovatus-^ bifariam divinbilis. Sem. obIon|;a, terctia. 

Obs. in aliis fpeciebus 
in aliis inclufa perjifi tfla pericarpii dep ^ i 188. io9 PENTANDRIA DIGYNIA. 

z88. HYDROCOTYLE.* Tournef.iJ^ 

Cal. UrMla fimplcx. 

Imohicrum fopius tetraphyllum , parvum. 

r 

k J 

Vertanthium vix uUum. 

CoR. ufifvcrfalis unifurmis figura, non fitu: 

Propria pcntapetah : Pcfalis ovato - acutis , patentibus, 

Stam. Filamenta quinque, fubulata, corolla breviora. 

minimc:. • r 

Pisr. Germea ercaum, comprefTum, orbiculatum, infra rece- 

ptaculum proprium, pdtatum. Styh duo, fubulati, breviffimi. 

Stigmata limplicia. 
Per. nullum. Fruaus orbiculatus, ereaus, plano-oppofitc 

bipartibilis. 

.Sfm. duo, compreiHu femi-orbiculata. Anthera + 

^89. SANICULA.* Tournef.173. 

■ 4 

L 

M.. UrMla univerfaUs radiis pauciffimis (quatuor fope) : p^ 

iialis plurimis, coiifcrtis, 
Invohcrwn unlverfah dimidiatum, cxtrorfum fitum : parti 

undique ambicus, flofculis brevius. 
Perianthium vix notabilc- falis uniformis : Prop comprcs- fis, intiexis, bifidis, ^ ,,,-,,, 

Stam. Filamc^ta q^xmuc, fimplicia, corolluhs duplo lougiora, erc^a. Anther.-e fubrotundsc- 
PiST. Germen hifpidum , Jnfra/eccptaculuin proprium ^/>7; duo, fubulati, reflexi. Str2>^ata acuta. 

o i Per. nullum. Fruans ovato-acutus , fcabcr, bipaitibihs. 
Sem. duo, hinc convcxa, fcabra, indc plana. 190 iio PENTANDillA DIGYNIA. 

r 

• 190. ASTRANTIA.* Tournef.166. 

h 

Cal. UmheUa univerfults radiis pancillimis (tribus fxpe); partia- 
lis numerolilTimis. 

Involucrum univerjale^oWdWs ad radios duplicatis. Partialefo- 

liolis circitcr vigiiui, lanccolatis, patcntibus , a:qua!]bus jCO- 
loratis, umbellula longioribus, 
Perianthium proprium quinqucdcntatum, acutum , ercdhmi, 

peiliilens- 

CoR. univerfalis uniformis. Prc*^r/^ Pctalis quinquc, ercCtis, 
indcxo bifidis. 

Stam. Filamenta(^^\\n<\\\Q, fimplicia, longitudiue corollula). Jn^ 

thcrce fimplices. 

PiST, Gerniej^ oblongum , infra receptaculum proprium. StyH 

duo, ercili, filiforiTics, Stigmuta limplicia^ patcntia . 
Per. FrnBus ovatus, obtufus, coronatus, flriatus, bipartibilfs. 
Skm. duo, oyato-oblonga, pcricarpii crufla tecla. 

Obs. Flofculi umbe)iu\arum marginaUs marcs funt. 
291. BUPLEURUiM* Tournef.i 

t 

Cfi^^L. Umhella univerfalts radiis qnam decempaucforibus. Partta- 
lis radiis vix decaphylla, erefto-patens. 

lavolucrHm u»herfale polyphyllum. Fartiale pcntaphyllum • 

foholts patentibus , ovatis , acutis. 

Perianthium proprium vix notabile. 

CoR. uMiverfalis uniformis. Pro/^r;^ Pctalis quinque, infleio- 
cordatis, parvis. 

Stam. hilarnenta quinqne , fimplicia. Anthera: fubrotundae. 

PiST. Germen infra rcccptaculum proprium. Styli duo reflexi 
parvi. Stigmata minima. ' ' 

P£R. nullum. FruSius fubro.tundus , compreflus, ftrlatus bi- 
partibilis. . ' 

SfiM. duo, ovato-oblonga , hinc convexa, (Iriatai inde pbna. 91 


PENTANDRIA DIGYNIA. m 

29X. ECHINOPHORA.| Tournef.^x^, 

Umbella unlverfi Pariiatis flofculis ieffiHbus pluribus. 
Involticrum unvverfaie radifs nonnul Partiale turbi- m 

natum, monophyilum, fcxfidum, acutum, inxquale. 
Perianthium proprinm quinqucdcntatum , gcrmini Infidcns , 
perfii^ens, minimum. 

CoR. U^i'ije?JaIism\iiOxm\s, Pr^/T/^? pentapetala : Petalis insequa^ 
libus, patulis. ^ « ' 

Stam, FiUmenta quinquc, firKplicia. Antherce fubrotandac. 
PiST. Germen oblongum, lub Perianthio, intra involucrum. 
Sv^li duo, fimplices. Stigmata firriph'cia. 

Per. nullum, cujus loco Involucrum induratum, mucronatum-. 
Sem. oblonga, anDuo? 193. TORDYLIUM.* T<?«n7^/i7o. L 

Cai^ Umbella univerfalis ina:qualis , multiple^. Partialis mx- 

qualis, multiplex , brevifllma, plana. ■ ^ 
■ Involiicrum umverfalefoWolh tenuibus, longitudine fa:pius um=^ 

bellx. Partiale dimidiatum, extrorfum umbcllula longius. 
CoR. univerfalis ditformis, radiata. Propria ^//r; petalis quin- 
que inilexo-cordatis, c£qualibus. Proj>. r^^/; confimilis , fed 
extimo petalo maximo , bipartito. 
Stam. omnibus Fitamenta quinque, capillaria. Anther<e fim- 

plices. ■ ■ 

PiST. omnibus Germen fubrotundum, infra receptaculum pro- 

prium. ^2^_)7/ duo,.parvi. Stigmata obtuf^, 
Per. /"r//^«/ fubrotundus, comprefTus, denticulis longitudina- 

liter cinftus, bipartibilis. ■ ^ ^ . 

Sem. duo ^ fubrotunda , fere plana margine elevato crenulato. 

Obs. In quibusda-m fpcciebus crujla fer^inis deponitur. 

A fequenti imprimis differt fiojculis ymnihis fertitibus vel her^ 

maphroditis. ■"- 294 H2 PENTx\NDRIA DIGYNIA. 

294. CAUCALIS.* Toimtef.iyi. Cmv- Un^hella unlvcrfaUs iiia^qualis, radiorum paucilTimoriim, 
P^r/:W/> iiiGsqualis, radiis copiolior, qiiorum quinque extcrio- 

rcs majorcs; 
Jnvolucmm untverfalc ?o\\o\\% numcro radiorum, lanceolato- 

a.cutis5 murgine mcmbranaceis, ovatis , brcvibus : Partiale fo^ 

liolis confimilibus, radiis longioribus, fopius quinis. 

CoR. nnlverfalls difformis, radiata. Prapria difci mas : parva , 

Fetalis quinque, inflexo-cordatis, rcquaiibus. Prop^ radii h^\:- 

maphrpdita^ Petalis quinquc, inficxo-cordatis , insequalibusiex- 

timo maxinio, bifido. ^ , 

Stam. omnibus Filamenta quinquc, capillaria, j1f7t/^jer<e^sxx. 

I^ST. radii Germen oblongum, fcabrum", infra receptaculum 

proprium. Styli diwo^ fubulati. Stigmaia duo, patentia, ob- 

tufa. . , . , . 

PiiR. FrUiJus ovato-oblongus , ftriis longitudinalibus, fetulis n- 

gidis fcabris. 
Sem. duo, oblonga, hinc convcxa, fubulatis acuminibus fccun- 
dum ftrias armata, inde plana. 195-. ARTEDIA. ♦ 

,. UrnheUaP.ntverfilis patens , plana, multiplcx. P 
parva, connmilis. 

ToJucrur/i zmiverfale decaphynum circiter : foUolis ov; 
longis, apice trifctis, longitudinc fere umbello:: Partiale hl- k J J 

tis, umbellula longioribus. foliolis linearibus, pinna- 

difci mas : petah*s quinque, inficxo-cordatis , ereftis. Prop. r^^/i hermaphrodita, 
petalis conlimilibus, fed extimo majore. • 

Stam, omnibus ^/7^^^;-;/^ quinque , capillaria. Anther^v fimpll- 
ces, fubrotundse. 

PiST. radii Germen parvum, infra receptaculum proprium. Sty- 

Hduo, reiiexi. Sttgmata fimplicia. 
Per. nullum. /rwt^r^j fubrotundus, comprelTus, pcr margincm 

fcliolaceo-fquamufus , bipartibilis 
Sem. duo, oblonga, per m;trginem fquamis fubrotundis patcnti- 

bus adfperfi. z<)6^ K PENTANDRIA DIGYNLA 113 

196. DAUCUS.* Tour»ef.i6i. Cal. UmhcUa univetfalis multiplcx , florcns plana , fru(5lifcra 
concavo-coiinivcns. Partidlh multiplex, confimllis, 
Involucrum nmvcrfale polyphyHum, iongitudinc umbcllse : fo- 
lioUs liincaribus, pinnatlfidis. Partialc fimplicias, longitudine 
umbcllulic. 

Perianthinrft proprium vix manifcllum. 
CoR. umverfalis intcqualis; 

Propria Petalis quinquc, inflcxo- cordatis, cxtcrloribus majo- 
ribus* 

Stam. FilameKta quinque , capillaria. Anther^ fimpliccs. 
PiST. Germen infra recoptaculum proprium, parvum, %//duo 
reflcxi. Stigmata obtufa. ' 

Per. nuUum. Frudus ovatus, undiquc pilis rfgidis teftus bi- 

parti[)ilis. _ ' 

Sem» duo, fubovata, Hinc convexa, hifplda, indc plana. 1^7, AMMI.* Tournef.is(), Ajnmoides 

Cal. Umhella umverfalis mu!t*p!cx, fispe qulnquagmta radlo- 
rum. Partialls brcvis , conferta. 

Involucrum nmverfale folIoHs pluribus, llncaribus, pinnatifidis 
acutis, longitudine vix umbellx: Partiale polyphyllum : fa- 
/;o/;j Imearibus, acutis, fimplicibus , umbellula brevio.ibus. 
PertantlHHm fropnurn vix manifeftum. 
CoR. unlverfrJts difformis : '; 

Propria Petalis quinque, inflcxo-cordatis, Jnxqualis magnitudi- 
nis m radio , ccqualis fere iu difco. 
STK^i,Filamc-ata quinque , capiUaria. Antherjc fubrotimdcc. 
1 iST. Qjermen uitra rcceptaculum proprium, StyU duo, rcflcxi. 

Citigmata obtuia. j i 

Per. nullum. Fruaus fubrotundus, Ariatus, parviis, biparti- Sem. duo, hinc convexa, ftriata; inde plana. H 298. 11*4 PENTANDRIA DIGYNIA. 

198. BUNIUM.t Bulbocaflanum Zi?«;7/f/ i^i. ; Pariiale Cal. Umbella unherfalh miiltipleX, radiis viginti paucioribus. 
Partialis hx^yxKimi^ conferta. 

jHvolHcrum univerfale^^^oly^p^i^Xlxxm^ lincare, breve. 
confimile, longitudine nmbellulse. 

Perianthium proprium vix manifcftum. 

CoR. univerfdlis uniformis : 

Pro£ria Petalis quinque, infiexo-cordatis , aequalibus- 
Stam. Filamenta quinque, corolla breviora/fimplicia. AntheriC 

m ^ fimplices. um ■ duo, rcflexi. Stigmata obtufa. 
Per. nullum. Fruiius ovatus, bipartibilis. 

Sem. dubj ovata, hinc convexa, inde plana. St^ll J' 


199. CONIUM.* Cicuta. Tournef.iCo. Umbella univsrfalis radiis pluribuS patentibuS. Partialis confimilis. confimile. "^fale polyphyllum^ brevifruiium prop ^fali ProprJa Pctalis quinquc, inflcxo-cordatis ^ inasqualibtis. 
Stam. Filamenta quinque, fimplicia. ^«/^^r^' fubrotundac. Stigmata obtufa. ptaculum proprium. Styli duo , reflexi Per. nullum. /r«^^i fubrotundus , ftriatus, bipartlbilis. 

j 

Sexi. duo. hinc cohvexa ^ fere hemifphxrica, ftriata, inde 3OQ I PENTANDRIA DIGYNIA. ns 

300. SELINUM.* Thyfrdinuiri T. " L 

Cal. UmheUa unlverfalis multiplex, plano-patens : Parttalif condmiiis. 
iKvohicrurn zinivcrfate polyphyllum: folioUs lanceolato-lineari- 

bus, reflexis ; P^r/;Wt* conilmile, patens , longitudine corol- 
lulse. 

PerianihiTim proprium YiX notabile. 
CoR. nniverJaHs unitbrmis : > 

Propria Petalis quinque, inflexo-cordatis, inaequal-ibus. 
Stam. Filamenta qulnque, capillaria. Anthcrat fubrotundfle. 
PiST. Germen infra receptaculum proprium. Styli^wo^ reflexL 

Stigmata fimplicia. 

Per. nullum. Fruilus comprefTo-planus , elliptico-oblongus , 
utrinque in medio Ibiatus, bipartibilis- 

Sem. duo, oblongo-elliptica, utrinque plana 5 medio (Iriata, la- 
teribus membianacels. 301. ATHAMANTA.* Meum r^//r;/f/ i^;* 

Oreofelinnm Totirnef. 169. . Umhella univerfalis multiplex , patens : 
volucrum univerfale polyphyllum, linea 
vius: Partiale lineare, radiis cequalibus. f^ ^t datis, parum in3cqualibus. Stam. Filameytta quiiique, capillarla, longitudine corollae. yin 
ther.i fubrotundac. 

PiST. Germen infra receptaculum proprium. Styll duo, reflcxi 

Stigmata obtufa. 

Per. nullum. Frndus ovato-oblongus, ftriatus, bipartibilis. 
S£}4. d.uo, ovata, hinc convcxii, ftriata, inde plana. H 1 ^Oi ii6 PENTANDRLl DIGYNIA. 3 01. PEUCEDANUM.* Tournef^S^. ^faVts multiplcx, longiffima, ittmi: partl lis patcns. 

Involucrum unherjale polyphyllum, lincare, parvum, rcfie- 

xum! partiale minus. 
Perutntkium froprium quinqucdentatum , mimmum. 
CoR. «ff/^"^r/^//V-umformis : 

Propria pctalis quinquc, xqualibus, oblongis , incurvis , in- 

tegris. ■ 

Stam. Fitame-/2ta quinque, capillaria. Anther^ fimpliccs- duo 5 parvi. Stigmata obtufa- proprium. StyVt Per, nullum. Fruiitis ovatus, ala cinclus, utriaque ftriatas, 

bipartibilis- 

SExf. duo, ovato-oblonga, comprefTa , hinc, convexiora, ftriis 
tribus clevatfe notata, marginc membrana lata mtcgra cinito, 
apicc emarginato. ^ ' 

Obs. Flojculi centrales faPc abortiunt. 305. CRITHMUM/ Tournef,i6g. f Cal. Umhella nmverfalis .multiplcx , hemifphxrica ; ParttaUs confimilis- ri K- Jnvolucrum -univerfale polyphyllum: foVtoVts lanceolatis, ob 
tufis, reflexis; Partiale lanceolato-lincare, longitudine um- 
bellulsc. 

Pertanthlum proprlum vix notabile^ * 
CoR. univerfalis uniformis I 

Propria petalis quinque, ovatis, inflcxls, fere a^cjualibus. 
Stam. Filamenta quinque, fimplicia, cOrolla longiora. Anthe' 
rce fubrotundac. 

Pist. Germen irifra tcceptaculum proprium. Sf^Vt duo, reflexi. 

Stigmata obtufa. 

Pfr. nullum. FruBus ovalis, comprcfTus, bipartibilis. 

Sem- duo^, elliptica, comprefiTo-pUnaj hinc ftriata. . t ao4 PENTiVNDRIA DIGYNIA. 

304. CACHRYS.* Toiirnef. ly^. 117 rp «< • tiale conlimile. 1' 'PerianthsHm froprinm vix notabile. 
CoR. univerfaUs unitormis : 

Propria Pctalis qiiinque, lauccolatis, erecliufculls , jsquallbus. 
Stam. Filamenta quinque, linipliciaj longitudine corollse, A'^- th er^e fimplices. PiST. Gerrnen turbinatum, iufra rcccptaculum proprium. Styli 
duo, fimplices, longitudinc corollse. Stigmata capitata. ^ 

Per. Fruiius oYato-fLibrotundus, angulatus, obtufus, maximus> 

bipartibilis. 

Sem. duo, maxima, hinc conYexifTima, iiide plana; fungofa, 
foeta Nuclcis folitariis. ovato-oblongis. • 305'. FERULA.* Ti?ar«f/ 170. Cal. VmhelU umvertalh multipkx , globofa: PartiaUs confi- milis. InvQlticrum univerfale caducum: .P*?r//^/^ polyphylluiTi, Hnea- 
re, parvum. 

Perianthium proprium vix notabile. CoR. univerfalis uniformis : 

Propria Pctalis quinquc, oblongis , re£liufculis , fubscqualibuj* 
SxAM. Filamcnta quinque, longitudine corollse. Anthera (\m- 

PiST. Germcn turbinatum, infra rcceptaculum proprlum. Styh 
duo, reflexi. Stigmata obtufa. , 

Per. FrHdus cUipticus, plano-comprcfTus, utrinquc tnbus Uneis- 

clcvatis notatus, bipartibilis. .. 

Sem. duo, maxima, clliptica, utrinquc plana, tribus itrus di- 

llin6tis notara. 

Ocs. Pedunctilus umhcllx frirnari<e pedHnados laterales opp§- 
fitos admittit. H 3 306 n5 PENTANDRIA DIGYNIA. :> 06. LASERPITIUM.* Tournef.iyi. Cal. Urnbella umverfalts maxima, radiorum vigiati ad quadra* 
glnta: PartiaHs radiis plurimis, plana. 
Involucrum univerfale polyphyllum, parvum ! Partiale poly- 

phylium , parvum. 
Perianthium propritrm vix notabile, quinqucdentatum. 
CoR. u^iverfalis unitbmiis : 

Propria Pctalis quinque, apicc inflcxo-cordatis , fuboEqualibn?* 
Stam. Filamenta quinque, fctofa, longitudine corollsel Anthe-^ 

ra iimpliccs. 
Ptst. Germen fubrotundum , infra receptaculum proprium. .y/y- 

/; duo, crafliufculi, acuminati. Stigmata obtafa, patcntia. 

Per. nullum. Fruilus oblongus, ofto membranls longitudiiia- 

Hbus notabilis, bipartibiirs. 
Sem. duo, maxima, oblonga, femi-cylindracea , hinc plana, in- 

de margine h dorfo membranis (fimul quatuor) inltruda. 307. HERACLEUM.* SphondyliumT<?//yw/i70. AL. Umhella univerji 
Involucrum univerfa Partialis plana- 
L ; Partiale ex- /' latis, exterioribus longioribus, 

Perianthium vix manifcilum. 
CoR. univerfalis difformis , radiat: 

difi Petalis inflexo-uncinatis; 
Propr. radii inxquaUs , pentapetala :^ Petalis exterioribus ma- 
joribus, magisque bifidis, oblongis, uncinatis. 

*AM. f] 

thera parv^e. longiora. . An • emar PiST. Gernien fubovatum, infra receptaculum proprium. %// 

duo, ere6li, breves- Stigmata fimplicia. 
Per. nullum. Frudus ellipticus, comprc 

medio utrinque ftriatus. 
Sem. duo, ovata, coniprciro-foHacca, 
^Oj^s. Hcraclci ^--'-^- -•- ^^^-'-- /^ rraclci fpcciebus ^Vli^ flofcut} radiantes feminei fertiles 
; difci marcs vel hermaphroditi abortientes^ Jligmati- 

deflituti. defi V fjl tibiqtte^ ^ involucrum 

308. PENTANDRIA DIGYNIA. - 119 

308. LIGUSTICUM.* Tournef.171, Cicutaria 

Tournef,iji, Cal. UmbeUuU umverfalh multiplex : PartiaUs multiplex. ^ 
' Invohicrum univerfale hcptaphyllom, inaequale; PartiaU vix 
ad quadriphyllum afcendqis. 

Periantbium froprium quinqucdentatura , germini infidens. 

CoR. univerfalis uniformis : 

- Propria Petalis quinque, sequalibuSj apice inflexis, planis , in- 

trorfum carinatis. * ^ ^ 

Stam. Filamenta quinque, capilhria, corolla breviora. AHthe- 

ra limplices. ' r /• j r r 

PiST. Gerr/ien infra receptaculum propnum. Stylt duo, limpU- 

- ces. Stigmata fimplicia. 

Per. nuUum. Fruiius oblongus, angulatus, fulcatus, bipar- 

tibilis- ' ^ ,, 

Sem. duo, oblonga, glabra, hmc ftrns quinque elevatis notata, 

indc plana. 309. ANGELICA.* 

Cal. Urnhella *«/ffr/^a//j multiple]^ , fuljrotunda : Varnnlh flo- 

rens exa6tc globofa. n • 

Involucrum nnlverfale tri-vel-pentaphyllum , parvum : Partta- 

le parvum, oQophyllum. 
Perlatithinm proprium quinquedentatum , vix notabile. , 

CoR. univetfalts uniformis: . . 

Partialis Pctalis quinque, lanccohtis , kvlter incurvis, ca- 

ducis. . j , 

Stam. Filamenta quinque, fimpHcia, corolla longiora. /ittthe- 

ra fimpliccs. ^ ♦ • 

PiST. Germe» infra reccptaculum. Styli duo , rcflexi. :>tigyna- 

ta obtufa. ' ... 

"Per. nullum. Frunus fubrotundus, angulatus, bipartibilis. 
Sem. duo, ovata, hinc plana, margine cinda; mdc convexa, 
tribus lincis fccundum longitudinem elcvatis notata. H 4 3i<^ ll^ PENTANDRIA DIGYNIA, 

310. SitjM.* Totiruef. i^i.-Sifarum 

Tcunief.i6$. Cal. Umhclla unherfalts vars m diverfls ; PartteUs pateiis, 
plana. 

Involucrum umverfaU polyphyllum, rcflcxum, unibella brc- 
vius : follolis laiiccolatis ; Partlalc polvphyllum , iincarc, 
parvuin- ' . 

Pcria7tthium ffdprium yix notabilc, 

CoR. univerfalis uniforniis : 

JPr^/?/^ Pctalis quinquc, inflexis, sequaTibus. 

Stam. Filamenta quinquc, iimplicia. Anthcra' T\m\^\\c(^%. 

Pisr, Germen minimum, infra rcceptaculum proprium. StyVt 
duo, reflexL iy//^;/i!^i!^ obtufa. ' . . 

Per. nuUum. Fru^us ovato~fubrotundus, ftriatus, parvus,bi- 
panibilis. • . . 

Skm. 4ut), fubrotunda, hinc conycxa, iliiata, indc plana. 311. SISON,^ r 

Cal. UmheUa UMsverfalls radiis fex paucioribiis , inscqualibus. 
Partiahs radiis deccm paucioribus, injequalibus. 
InvolHcrum jitiivcrfale tctraphyllum , iiixquale: Parfiale coa- 
fimile. , » 

Perianthium vix manifellum. 
CoR. univerfalis uniformis. 
Propria xqualis : Pctalis.quinquCj^lanceolatis, inficxis. 

TAM. Filamenta quinquc, capillaria, longitudine corolla;. 
thene fimplices. 

PiST. Gerimcn fubovatum , infra rcceptaculum proprium. St)Ti 
duo, rcflcxi. Stigmata obtufa. 

PER. nullum. Friidus ovatus, (Iriatus, bipartibilis. 

Sem. duo, ovata, hiiic convcxa ftriata, indc plana. S yln- 3ii PENTANDRIA DIGYNIA. lai 

311. BUBONr* f 

Cal. U-mbella mjlverfnJis radiorum circjter deccm: medus bre- 
vioribus. Parttalis radiis quiudeciii] , usque ad yiginti. 

InvoUicrum umverlale pcntaphyllum : foltoUs lauccolato-acu- 
minatis, patulis, sequalibus, ujnbcUa longc brevioribus^pcr- 
filtcntibus. Partiale foliolis paulo pluribus, confonnibus, 
longitudijic miibcllula::. 

VeruinthUim profrtnm quinqucdcntatum , minimum,pcrfiflcns. 

CoR. tsniverfaUs uniformis : 

Propria Petalis quinquc, lanceolatis, Inflexis. ' . 

Stam. Fila'r^2e/^ta ' qmnqnc ^ fimplicia , longitudme corollulx. 
A?2thcr.v fimpliccs. ■ . • ' 

Pjst. Gerrnen ovatum, fub rcccptaculo floris. StyU duo, fcta- 
cei, perfiilentcs, longimdine vix coroUula^, rcflexo - patcntcs, 
Stigmata obtufa, 

Per. nullum, Frudus oyatus, ftriatus, villofus , bipartibilis , coronatus. \ SW- daQj ovata, iude pUna, hinc convcxa, ftriata, villofa. 


313. CUMINUM. * Tournef. M^. UmheUa univerf 
Involucrum univerfa 
prop ix manifeftum. '■f' Propria Pctalis quinque, inflexo-emarginatis, fubinsqualibus. 
Stam. Fila>ne-.ta quinque, fimplicia. ^'^^^^^cr^ amfhcc,. 

Pr^T. GermcH ovatum, iiorc majus, fub rcccptaculo floris. diy- 
. It duo, minimi. Stigmata fimplicia. 
Per. nullum. Fruaas ovatus, ftriatus. 

Sem. duo, ovata, hinc convexa ftriata, inde plana. I 314 r - 121 PENTANDRIA DIGYNIA. 

314. OENANTHE.* Tournef. 166. Cal. Umbella fwivfrfalis radiis paucioribus : PartiaUs radiis plu- 
ribus, breviirimis. 

ImuAucrum umverfaU polyphyllum , limplex, umbclla bre- 
.vius: Partiale polyphyllum, parvum. 

Perianthiur/t /ro/^r/?^;^ quinquedeiitatum , perfiftens. 
CoR. ufiiverfalis difFormis , radiata: 

Propria dtfci hermaphrodita,' Petalis quinquCj inflexo-corda- 
tis, fubasqualibus : • ■ , 

Propr. radii heruiaphrodita, PetaHs quinque, maximis, inae- 
qualibus , inflexo - bifidis. 

Stam. Filamenta quinque, fimplicia. Anther^c fubrotundae. 
PiST. Germen infra rcceptaculum proprium. Stylt duo, fubula- 

ti,- perfiftcntes. Stigmata obtufa. 
Per. nullum. /r/r^/zx- fubovatus , coronatus, bipartibih's. Skm. duo, fubovata, hinc convexa, ilriata, inde plana, apicc 
dentato. 

Obs. Perianthium in hoc genere^ magis quam in reliquis mani-* 

fejium^ . 
n S. PHELLANDRIUM.* rournef^i(, falis mutiplex, Partialis confimilis. //x.acups, longitudine umbellul^. fc I^eriafithium proprlum , quinqiiedentatuin , germini infidens, 

perliltens. 

CoR. uKtverfalis fcre uniformis. 

Propria inasqiialis, Petalis quinque acuminatis, cordato-in- 

flcxis. 

Stam- fiUmenta quinque, capillaria, corolla longlora. Amhe^ 
r,e fubrotandcE. 

PiST. Germea infra rcccptaculum. Styli duo, fubulati, erecli, 
perfiftcntes. Stigmata (ibtufa, 

Per. nullum. FruSins ovatus, glaber, coronatus pcrianthio & 
piftillls, bipartibilis. 

Sem. duo, ovata,'glabra. 

31^. 1 PENTANDRIA DIGYNIA. 113 *r^ 316. CICUTA. * . Umhelia unlverfalis fubrotunda: radiis plurimis, aequali- 
bus. Partialis fubrotunda, radiis pluiimis, sequalibus, fe- taccis. 'f' fc fetolis, brevibus. 

Ferianthium proprium vix notabilc. 

CoR. u?iiverfalis Vinnormls. 

' Propria Vcv^iViS quioque, ovatis, inflexis, fcrc sequalibus. 

Stam. Filamenta quinquc ^ capillaria , corolla longiora. J^f&e- 

r.e limplices, ^ ^^^r 

PiST, G^rw7^^ infra reccptaculum propriuni. Styli duo, nlifor- 

mcs, corolla longiorcs, pcrfiftentes. Stigmata capitata. 

Per. nullum. Fru^ns fubrotundus, -ftratas, bipartibiiis. 

Sem! duo, fubovata, hinc convexa Itriata , inde plana. ', I 317. iETHUSA.* f/; brevioribus, intimis breviffimis. P^r/'i^/;V pan-a_,^patons 

IfjvoUicrum uniTerfaL pendulis. foliolis tribus vcl quinquc longiffimis , linearibus , ^f P Partialis Petalis quinquc , inflexo-cordatis , masqualibu!?. 
Stam. Filarne-.ita quinquc, fimplicia. Anthcr.i fobrotunda;. _ 
PiST. GermeA infra rcceptaculmn propriiim. Siylt duo, rcttexi. 

Stivmata obtufa. ^ . 1 • • 

Per. nullum. TruBus c\ ovato fubrotundus , Itnatus, biparti- . bilis. inde '•« 318. 124 ' PENTANDRIA DIGYNIA. 

318. CORIANDRUM.* 7t?//r;/^/i68. 

i 

■ 

i 

Cal, Umbella umverfriUs radiis paucis : PartiaUs radiis pluribus. 
involncrum ufiiverfale nMllnm: PartiaU trjphyllum, extrorfum 
-fitum, lincare. 

PeriantbiHm proprium quinqucdcntatum. 

CoR. umverfaUs ^ diiTormis, radiata, 

Propria ^//i:/ hermaphrodita. PetaUs quinquc, inflcxo-cordatis, 
asqaalibus. 

Propr. radii hcrmaphrodita: Pfz^^/// quinquc, inflcxo-cordatis ^ 
inceqnalibus, o^owxm extimum maximum, bipartitum j late- 
raha vero proxima lacim"a maxlma gaudcnt. 
Stam. Filamenta quinquc, fimplicia. -«^^^^trr.^ fubrotundee. 
PiST. GVrw^fw infra rcceptaculum proprium. 1^/)'/; duo, parvl 
Stigmata radii capitata. 

Per. nullum. Frudus exa£le fphccricus , bipartibiiis, 
Sem. duo, hcmifphaerica , concava. 

ObS. FlofcuU dfci f<e^ius abortiunt. 319. SCANDIX.* Tourncf.j-ji, fior. 'U 'Involucrum univerfale nullum : Partiale pcntaphylUun , lon- 
gitudinc umbellulse. 

Perianthium proprium^ vix notabile. 

CoR. univerfaUs levilTime difFormis : fiofcuUs hermaphroditis In 
difco, femincis in radio. » 

Pro/^r/^ Pctalis quinque 5 cordato-inflexis, intimis minoribus,' 

extimo majori. 

Stam. Filamenta quinque, capillarla. Anther^. fubrotundse. 
PiST. Germen oblongum. StyU duo, fubulati, longitudine ml- 

nimipctali, cre£i:i, perfiftentcs. Stigmata flofculis radiantibus 

obtufa. 

Per. nullum. jFr^*^/ij longiffimus, fubulatus, bipartibijis. 
Sem. duo, fubulata, hiiic convcxa fulcata , indc plana. 
Obs. FlofcuU difci abortiunt in quibusdam. 
Pe6iini vencris femmafiUformia^ bafi nucleum condent)a. 

Ccrefolio Riv. fcmina ovato-fubulata^ flriata. Involucrum 

^tiride^ perfijlo^s. Flofculi omnes Uermaphroditi. 

OdoratoB fcmina angulata. Involucrum caducum. Flofculi iphroditi in radio , Mafculi /> dif 3^0. - PENTANDRIA DIGYNIA. i^f 310. CHiEROPHYLLUM. * Cha^rophylli fpecics Tournef. 166. Umbella u^iverp rc par '/im univerfi 

foliolis lauc re umbellaloi. 
Perianthium proprium vix notabile. COR ■'■f Propria Pctalis quinque, iuflcxo-cordatis : ext€r:or$bus paulo 
majoribus. 
Stam Filamenta quinquc , limplicia, longitiidine umbellulx. 

A^t/jera: fubrotandis. PiST. Gcrmen infra receptaculum proprium. ^/j)'/* duo , rcflexi. 

Stigrnata obtuHl. 

Per. nullum. FruHus ovato-oblongus , acuminatus, bipartibilfs S convcxa, mdc plana 4 

difci f^^ 311. IMPERATORIA. * Cal. C/r//^c//j «;?/rery:J/V plana , multiplcx : P^r^/^/i.nnaequalis. 
Involucrtim univerfale nullum : P<2mW^ polyphyllum, tcnms- 
fimiim, longitudine fcre umbcllulac. 

Periar.thinra propriHm vix notabile. 

CoR. umvcrfaUs iiniformis. ' ^ ' ru 

Propria Pctalis quinquc, inflcxo-cordatis , fcre osquahbus. 

Stam. Fihmenta qulnque^ capillaria. Amhera fubrotundce. 
PiST. GerKien iafra rcccptaculum proprium. Styli duo, rcflcxi. 

Stigmatn obtufa. 
Pfr. nuUum. Fr//<^«; fubrotundus , comprclTus, bipartibilis. 

Sem. duo, ovata, •hinc fulcis duobus cxarata, mar^ine lato 
cincta. 32.1. iz6 PENTANDRIA DIGYNIA. 

L 

312. SESELI.* Boerh,i.p^ ^o. 

r 

Cal. Umbella uuivcrfaUs fL^m^mcQti^x: Partialis brcvifl]ma,mul- 
tiplcx, fubglobofa. 
Invoiticrum univer[ale xxx^^Sm'^'. P^r//^/r polyphylluin, lineare, 
acuminatum, longimdine umbellulx. 

Perianthium vix notabile. 
CoR- univerfalls miiformis- 

Pro/?r/^ Petalis quinqiie, inflcxo-cordatis, lcviter ina^qualibus- 
Stam. //7^;>7^;^;2^^ quinque , fubulata* Anther^v fimpliccs. 
V PiST. Germcn fub rcccptaculo proprio- Styh duo, reflexi. Stig- 

matA obtufa. , ^ 
Per. nullum. FruBus ovams, parvus , ftriatus, bipartibilis. 
Se-m. duo, ovata, hinc convexa Itriata, inde plana. 

323- THAPSIA.* r^r/r//</:i7i. 

Cal. Umhella univerjalis imgmy circiier viginti radiorum, lon- 
itudinis fere a:qualis : Partialis radiis totidcm , ferc xqualibus, 

}fVolucrjim univerfale nullum: Partiale nuUum, 

Perianthinrn proprinm vix notabilc. 
CoR. univerfaJis uniformis. 

Propri/z Petalis quinque, lanceolatis, incurvis. 
Stam. F//^»v^w^^ quinquc, capillada', longitadine corollic. jfn- 

thene iimplices. 
PiST. Germen obloneum, fub reccptaculo proprio. Styli duo, 

breves. Stigmata obtufa. 

Per. nullum. FtulIus oblongus, membraua longitudinaliter 
cin6lus, bipartibilis. 

Sem. duo, maxima, oblonga, convexa, utrinquc acuminata , 
margine utrinque plano, intcgro, magnoque cinda, qui api- 

cc & bafi emarginatus eft. 

314. PASTINACA.* Tour7ief. lyo. 

Cal. Umbella univerfalis multiplex plana : Partialis multiplcx. 

Involucrum univerfale nuUum : Partiale nulluzn. 
Pcrianthium proprium vix notabilc. 
Projp rfal STAM. P/7tf??*^;7M quinquc , capillaria. y/^/^m^ fubrotund^e. 
PiST. Germen infra rcccptaculum propriuiii.^ S^yti^xio^ ireflcxi. Pe 

Sem Stigmata obtufa. bipartibiliSi 3^5* PENTANDRIA DIGYNIA. 127 315-. SMYRNIUM.* Tounief. 16%. 

Cal. Umbclla untverjalis insequalts, indics major evadcns: 

Partialts crefta 

Involucrum uijherfale nullum; Partiale nullum* 

Pertanthium frofriurn vix manifeftum. . . 
CoR, ^K/zvr/>///j' unitbrmis. 

Pro/>r/^7 Petalis quinque, lanccolatis , leviter in,flexis. 
Stam. F/V^/wr^/f^ quinque, limplicla, longitudine corollae. Afh' 

ther.e fimplices. 

PiST. Gcrmen infra receptaculum proprium. Styli duo, fimplices. 

Stigmata duo , cnpitata. 
Per. nuUum. Fruclus fubglobofus, ftriatus, bipartibilis. 
Sem. duo,lunulata, hinc convexa, tribus Itriis notata, inde plana. 

Sz6. ANETHUM.* Tournef, \6(). Foeniculum 

' Tottrnef. 164. 

Cal. Umhella univerfalis multiplex : Partialis multiplex. 
Involucrura univerjale nulkmi: Partiale nuUum. Periantbium proprium vix nocabile. 
CoR. u^iverfalis unifprmis. 

Propria Pctalis qumque, lanceolatis, incurvis. 

Stam. Filament a (\\\mcii\t^ capillaria. y^>///;f:rrfr fubrotund^. 
Pisf. Cermen infta receptaculum proprium. ^Styli duo, parvi. 

Stigmata obtufa. ... / 

Per. nullum. /r;^J?//5 fere ovatus , comprciTus, bipartibihs. 
Sem. duo, fnbovata, hinc convcxa, (Iriata, inde plaua. 

Obs. Anethi 7". Semina margine membranaceo cin^afunt.. 
Foeniculi T. Seminamargtne memhranaceo defiituta funt^ 

317. CARUM.* Cixyi Touriief 160^ 

Cal. Umbella univerfalis Jonga , radiis deccm , fsepius inaequali* 
bus : Partialis couferta. 
InvolHcrum univerfale i\u\\\xm\ Partiale nullum. 

Perianthium vix manifellum. 

CoR. univerfalis uniformis. 

Propria fubscqualis : ^Petalis quinque, obtufis, inflcxo apicc, 

cordatis. 
Stam. Filamenta quinque, capillaria, longicudine corollx. An- 

therie fubrotundx , minimse. 

PiST, Ger/?7f« iiifra receptaculum. Styli duo, miiiimi. Stlgma- 

ta fimplicia. 
Per. nullum. FruBus ovato-oblongus, ftriatus , bipartibilis. 
S£M, duo, binc convexa, ovaco-oblont^a, fbiata, iiide plana. ^ y 3^8. .I2S . PENTANDRIA DIGYNIA. . 

328. PIMPINELLA.* TragofelinumZl5//r«/'/ i()3. 

■Gal. Umbella umvcrfalis x^d^is pluribus : P^^mW/V radiis adhuc 

pluribus. 
InvolucrHm unh^erfale nViiXxxm: P^r//Wt' nulluni. 
Peridnthium proprium vix notabilc. 

— - r f' **^ *-.?- Propria Petalis quiuque, inflcxo-cordatis, fubscqualibus. ' 
Stam. Filam€?2t^ quinque, fimplicia, corollula lon^jiora. An^ therce fubrotundcS. PiST. Germen inFra rcceptaculuni proprium. Styli duo, bre- 

Yifllmi. Stigrnata obtufa. 
Per. nuUum. Fruftus ovato-oblongus, bipartlbilis. 
Si£\i. duo, oblonga, vcrfus apiccm angultiora, hiac convcxa, 

■flriaca, inde plana. 

r 

I 

329. APIUM.* Tournef. \6p. 

Cal. Umhella univerfdii radiis paucioribus : Parttalts radiis 

pluribus. . 

InvoUicrurn univcrfale parvum, unico vel pluribus foliolis: 

Partiale con(iniile. 

P erianthium proprium vix notabile. 
CoR» univerfaUs uniformls :^ 

Propria Pctulis fubrotuudis, inflcxis, ccquallbuS* 
Stam. FilameKta quinquc, iimplicia. Anthercc fubrotundcc. 
PiST. Gerrnen infra receptaculum proprlum. Styli duo, rcflexi. 

Stigmata obtufa. 

Per. nuUum. Frucius ovatus, ftriatus, bipartibilis. 
Sem- duo, ovata, hinc ftriata , iudc plana. 

+ 

330. ^GOPODIUM.* 

"Cal- Umhella nmverfalis multiplcx, convcxa : Partialis confi- 
milis, plana. 

Invohicritm univerfaU nullum : PartiaU nulluni. Perianthium proprium vix notabilc. 
CoR. tsniverfalis uniformis : 

Proprsa Pcralis quinquc, ovatis, concavrs, fubxqualibus. 

Stam. Filamcnta quinque, limplicia. Anth^ro' fubrotunda?. 
PiST. Germen infra rcceptaculum proprium. Styli duo, iimpli- 

ccs, ercSi, longitudine corollulsc. Stigmata capitata. 
Per. nuUum. FruBus ovato-oblongus, -ftriatus, bipartibilis. 
•Sem. duo, ovato-obloiiga , hinc convcxa, ilriata, indc plana. 

. TRl- I 
PENTANDRIA TRIGYNIA. - 129 

. rRIGTNIA. 

331. RHUS. * Tournef. 381. Toxicodendron Tour- 

nef. 381. Corinus Tournef. 320. 

Cal, VcTianthium quinquepartlum , erc6lum , perliftens-. 
Qo^.^Fetaia quinque, ovata , crcdo-patcntia. 
» Stam, Filamenta quinquc, breviffinia, Aniheris parvce, corol- 

la brevic^rcs, - 
PiST. Gcrmen ixxhxcXKiXi^xxm^ magnitudine corollar. ' St;^U vix 

ulli. Sttgrnata tria, cordata, parva. 
Per. Bacca fubrotLinda, unilocularis. 
Sem. unicum, fubrotundum, oilcum. 

Obs, Rhus T. Bdcca vtHofa: nucleo giohofo. 

Toxicodcndron. Bacca gluhra^Jiriata: nucleo comprcJfQ ful- 
, ' cata* 

Vernix fru^ifcatiQne dioica. 
33^. VIBURNUM.* lonrnef.iyj. VallL AG. 

Opulus. TotirnefijG.Vaill. A. G.i/ii, 

Cal. Verianthinm quinqucdcntatum , minimum, pcrfiilens, ^ 
CoR. Pctalnm campanulatuni, femiquiuquefidum: laciniis ob- 
tufis , reflexis. 

Stam. /'^^i/w^;?^?^? quinque, fubulata, corollae longitudine* An- 

thenc fubrotundac. 
PiST. Germen fubrotundum, infra reccptacuUim. Stylus nuUus 
• cujus loco ^GIandula turbinata. Stigmata tria obtufa, ' 

Per. Bacca fubrotunda, unilocularis. • ' 

Sem. uiiicum, olTcum, fubrotuudum. - 333- CASSINE.* Maurocenia edit.prlor. 

9'^.^; '^^^^^^nthium quinquepartitum , minimum, obtufum c iidens. 
majoribus. ^^Vi. liUmenta quiiique, fubulata, patentia. Anther.e llmpUces 
hiST. Ger>«.» conicum. Stylns nullus. Stigmata tria, rcficxa, obtuia! 

UR. ^^ff^lubrotunda, trilocularis, llkinatibus umbilicata. 
o£M, loliuna, lubovata. I 34 t3p PENTANDRIA TRIGYNIA.» 

■ 

334. SAMBUCUS.* Tournef.^76. Vaill, A.G.x^ perfiftens. quinquepartltum CoR. Petalum rotato-concavum^ fcmiquinqucfidum, obtufum, iactniis reflexis. Stam. tlLim.enta quinque, fubulata, longitudinc corollx. An- 

thera fubrotunda?, 
PiST, Germen ovatum , obtufum , infra reccptaculum. Stylus nul- 

lus, cujus loco Glandula ventricofa. Stigmataixhy obtufa. 
Per. Bacca fubrotunda, unilocularis. 
Sem. tria, hinc convexa, inde angulata. 

335. ZANTHOXYLUM. Colden, 

M 

Cal. Perianthium quinquepartitum : /(?/;i?//j ovalibus, coloratls, 

CoR. nulla. 

StaM. Filamenta quuique (4-6). Anthetce didymae, fulcats* 

PiST. Germina trla, ^^^-S-), bafi pedicello unita. Styli latera- 
lcs, aplce convergentes. Stigmata obtufa. 

TzR.^Capfuli€ numero germinum, convcrgcntes in gloDum pc- 

dicellatum< 
-Sem. folitaria, protubcrantia. f ObS. Numerus tpultum in hoc genere variat. Plurlma fuadent 
Dia:ciam arboris» 

336. STAPHYLiEA.* Staphylodcndron 

Toitrnef. 386. 

Cal. Perianthium quinquepartitum ^ concavum^ fubrotundum, 
coloratum, magnitudine ferme corollse. "^ 

CoR. Petala quinque, oblonga, erecla, calyci {imilia. Ne^a 

_ cavum, urceolatum. 
Stam. Filamenta quinque, oblonga, cre6la, longitudinc caly* 

cis. Anther<€ (implices. 
PiST. Germen cralfmfculum, tripartitum. Styli tres,^ fimpllces, 

ftarainibus paulo longiores. Stigmata obtufa, contigua. 
Per. Capfi ' , \ /, ' " / J 

litsB, apicibus acuminatis introrfum dehifccntibus. 
Sem. blua, olfca, fubglobofa, acumine obllqiio, 3 
culata ad latus apicis. evadit fpeciebus numerns ternarius PiJliUi ^ r U7 FENTANDRIA TRIGYNIA. 231 

r 

\ 

337. TAjVJARIX.* Tamarifcus Tournef, 

Cal, Pcrianthium quinqiicpartltum, obtufam, ereftum, pcrfi- 
ftcns , corolla dimidio brevius. 

CoR. Pctala quiiiquc, ovata, concava, obtufn, patentia. 
Stam. Filamenta qulnq.ic, capilLria, Anthi:rLe fubrotundse. 
PiST. Germen acuminatum, Styius nuUus. Stigmata tria_, ob- 
longa, rcvoluta, plumofa. 

Pi£R. Capfula oblonga, acuminata, triquctra, calyce longior, 

unilocularis, trivalvis. 
Sem. plurima, minima, pappofa. 

Ons. Datur etiam fpecies jiar/iinihHS decem^ quQrum aitcrna ex- 
teriora brcviora^ or/inihus hafi cvnnatis. 338. TURNERA. * "Plum.T-L, 

m 

Cal. Perlanthium monophyllum, infundibuliformc, deciduum. 

Tubus oblongiis, credus, cyliudraceo-angulatus. Limbns e- 

rc(5lus, quinqucpartitus : laciniis lanccolatis, longitudine tubi, 
CoR. Petala quiuque, obcordata, acuminata, plaua, crcdo-pa- 

tentia: ungnibus angultis , tubo calycis infertis. ^ 
Stam. Filar/ienta quinquc, fubulata, corolla breviora, tubo ca- 

lycis infcrta. Aritherx acuminatx, crcft^c. 
PiST. Gcrr/icn conicum. Styli trcs, filiformcs, longitudinc fla- minum. Sttg-ma capiUacco-multitidam. 
l^ER. Capfula ovata, unilocularis, t" 

tudinalitcr valvis anncxa , linearia, 
Sem. plurima, obionga, obtufa. ?p 339. TELEPHIUiM.* Tourncf.1^%. 

r 

Cal. Perianthium pentaphyllum : foliolis oblongis, obtufis., on- 

gitudine coroUac, perfillentibus. ' 
CoR. Petala quinque, oblonga, obtufa, inferne anguftiora, c- 

rc6la. 

Stam. Ftlamenta qulnque, fubulata, coroUa brcviora. Anthe^ 

r<r incumbentes. 
PiST. Germen triquetrum, acutum. Stylus nullus. Stigmata 

tiia , acuta , patcntia. 
Per. Capfula brcvis, trlquctra, trivalvis, unllocularis. Recc^ 
ptaculu/n libcrum, capfula dimidio brevius» 

S^M. plurima, fubrotuuda. 

I 1 340. 132 PENTANDRL\ TRIGYNIA/ 340. CORRIGIOLA.* Polygonifolia Dill.gen.^: 

Cal. Ferianthtum pcntaphyllum: /c»//o//V ovatis, 

tentibus, magnimdinc corollx, perfiftcntibus. 
CoR. Petala quinqueT ovata, patentia, vix calyce majora. 
Stam. Filamenta quinquc, fimplicia , parva. y^^^^er^ limplices. 
PiST- Germen ovatum, trigonum. Stylus nuUus. StigraatA 

tria 5 obtufo. 

Per. nuUum. Calyx connivens. 

Sem. unicumj, ovato-triquctrum. 

■ ^- j 34T. PHARNACEUM Cal. Perianthium pentaphyllum : foUoUs fubovatis, concavjs, 
patcntibus, acqualibus, pcrfiftentibus , intus coloratis rtiargme 

tenui. 
GoR. nulla; hinc calyas margo tenuls & calyx interne colo- 

ratus. 
Stam. Filamenta quinque, fubulata, longitudine calycis. An- 

therte bafi bifidse. 

PiST. Germen- oyxXMm^ trigonum. Styli trcs, fiihTormes, lon- 

-gitudinc ftaminum. Stigmata obtufa. 
Per- Capfula ovata, obfoletc trigona, tefta, trilocularis , tri- 

valvis. 
Sem, numerofa , nitida , orbicuUta , dcprcfTa , margine acuto 

cinda. . . ■ 341. ALSINE Cal. Periamhium pentaphyllum: Foliolis concavis, oblongis, 

acuminati^. 
CoR. Peta/a quinquc, ^qualia, calyce longiora. 
Stam. Filamenta quinquc, capillaria. Anther^ fubrotundie. 
PiST. Germen fubovaturti. Styli trcs, fihformci. Stigmats 

obtufa. 

Per. Capfula ovata, unilocularis, tci5ta. ' Sem. pluriHia, fubrotunda. X 343 PENTANDRIA TRIGYNIA. 133 

I 

L 

• 343. BASELLA.* 

Cal. nulUis. / . 

CoR. fexfida, urccolata: .laminls duabus cxterioribus latioribus, 

fuperne coniiivens , bafi carnofa. ^ 

Stam. Fila>nenta quinquc, fubulata, oDqualia, corollse adnata, 

eaque paulo brevioia. Anthcrx fubrotundce, 
PfST. Germen fubglobofum. Styli tres, tiliformes, longitudhie 
' ftarainum. Stigmata oblonga, a ktcrc altero apicum itylorum, 
Per. Corolla perfiftens, claufa, carnofa, baccam nlenticas. 
Sem. unicum, fubrotundum, 

544. SAROTHRA.f 

Cal. Perianthium monophyllum , quinqucpartltum , ere£tum, 

perfiftens; latiKiis linearibiis, acutls. 
CoR. Petala quinque (faspius), lanceohto - linearia , obtufa, pa- 

tula, calyce paullo longiora, dccidua. 
Stam. Fdamenta quinque, filiformia, longitudine corolla;. An- 

therx fubrotundac. 

PiST. Germen ovatum. %//" tres, filiformes , longitudme ger- 
minis. Stigraata fimplicia. 

PtR. Capfula oblonga, acuta, vmiiocuiaris , trivaivis, coioraia. 
StM. plurima, reniformia, minima. 

TE TRAGTNI A 

345. PARNASSIA.* Tournef. 

Cal. Perianthium quinqucpartitum : lacimis oblongis, acutis, 

patcntibus , pcrlillentibus. , - 

CoR. Petala quinquc, fubrotunda, emarginata, firiata, conca- 

va, patcntia. . , . 

Neiiaria quinquc: finmhi-m fquama cordata, concava, Itylis IJ. pLI ilJUi^UH-m glAUdUiii aiciwiiL.uJ Jiiin.i.n^>."'" , 

fingulis globus infidet. 
Stam. Filamenta quinquc, fubulata, longitudinc corolls. An- — . — . 1 i j 

thera: dcprcflcc , incumbcntes. PiST. Gcrmcti ovatum, magnum. Stylus nullus, cujus loco fo- 
ramcn. Stigmata quatuor, obtufa, perfiflcntia, in truttu ma- jora. ibf Re ceptaculnm quadruplex, valvulis adnatum. 
Sem. plurima, oblonga. Ncaario f 
yPEN- 13^ PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

. PENrAGTNIA 
I 

34(j. ARALIA.* Tournef.is^. Cal- Involucrum minimuni umbcllulas globofac. 

F^riaKtbinm qumquedeutatum , minimum, gcrmini infidcns. 

CoR* Petala quinque, ovato-acuta, feifiiia, reflcxa. 

Stam. Fslamenta quiiiquc , fubulata, longitudinecoroll», Ah- 

thcTiV fubrotundas. 

PiST. Germen fabrotnndum, infra receptaculum. St^^Vt quia'* 
quc, breviffimi, perlillentcs. Stigmata fiiuplicia. 

Per. Bacca fubrotunda, flriata, coronata, qiiinquclocularis, 

5em. folitaria, dura,'cblonga. 347-BARRERlA.t Cal. Ptrianthlum monophyllum, turbinatum, ere<aum, femi- 
quinqucfidum , pcrfiftens. 

CoR. P^/^/^ quinquc, ovata : unguibus filiformibus, longiffimis, 
latis, patentibus. 

SxANf. Ftlamenta quinquc, fubulata, calyce longiora. Anthcra 

iimpliccs. 

FiST. Germen rudc, calyci immerfum, qulnquefidum. Styli 

quinque, filiformes, longitudine llaminum. Stigmata obtufa. 
Per 

StM. . » , , 

r 

348. + PENTANDRIA PENTAGYNIA. 13/ 

4 

348. STATICE.* Tournef. 177, Limonmm 

Tournef. 177. 

L 

r 

Cal. Pertanthlum commune divcrfo^ iii divcrfis ftruflura;. 

Perianth, proprium monophyllum, infundibuliforme: Tnbo an- 
guflato; Limbo intcgro, plicato. 
CoR. infundibuliformis. PetaLi quinquc, inferne anguftata,fu* 

pcrne latiora, obtufi, patentia. 
Stam. Filamenta quinque, fubulata, corolla breviora, unguibus 

coroUac inferta. Anther^s incumbentes. 
PiST. Girrw^»"minutiirimum. Styli quinque, filiformes, diilou- 

tcs. Stigmata acuta. - 

t^ER, nullum. Cal^ix proprius collo coar<5hatus, limbo cxpan- 

fus, fcmen fovcns. 
Sem. unicum, minimum, fubrotundum, calyce proprio coro^ 

alyce communi triplici^ florem fubro* 

w 

:alYce communi tmbricato fiofculos fe^ natum. tundum componit. 

Limonium audorum calyce communi tmbrica; 

rse oblonga exhibet* 
Species Monopctala, genere difiingui non^ debet^ cum in Jirta fi filamenta Jlaminum ipjis unguibus petal 349. LINUM.* Tournefjj6, Radiola "DilL gen. 

7» Chamselinum Vaill. B. T, 4./ 6. Linocar- 

pon ik//rZ?. II. 

m 

Cal. Perlanthlum pentaphyllum , lanccolatum , acutum, crc- 

£lum , parvum, pcrfifleiis. 
CoR. infundibnliformis. PetaU quinque, oblonga, fuperne fcn- 

fim latioia, obtufa, patentiora, magna. 

Stam. Ftlamenta qiiinque, fubulata, ercfta, longitudine calycis. 

Anther^e nmplicos, fagittatae. 
PiST. Gerracn ovatum. • Styit quinque, filiformes, eredi, lon- 

gitudinc flaminum. Sttgmata fimplicia, retlcxa. 
Per C?;?/»/,, globofa, rude pcntagona, decemloculans , quiii-' 

quevaUis, 
Sem. folitaria, ovato-planiufcula, acuminata, glabra. 
Ofls. In Radiola HHtca qutnta fars ntmeri eximltHr. 

I 4 3J0- 13^ PENTANDRIA PENTAGYKIA. 

n W 

r 

350. ALDROVANDA, Monf. A, Bonon, 

ri 

w 

Cal. Verianthhtm qumquepartitiim , crc(^um, osqirale, pcrfiilcns. 

CoR. Petalu qiiiuque, oblonga, acuminata, longitudine calvcis, 
pcrhitcntia. ' u , , 

^TMX. Ftlame'4ta quinquc , longitudiac floris. Anthera ^m\- 
piices. 

Vi^T. Germen globofum. %//' quinque, brcviffimi. Sugmat^ >/. 35-1- DROSERA.* Ros folis Tournef. ixy, 

M 

Cal. 'Perlanthlum mo^ophylluin , quinquefidam, acutum, ere- 
Ctum , perfiflens. . 

CoR. infundibuliformis. Petala quinquc, fubovata, obtufa,ca- 
lyce paulo majora. ' 

€tam. Filam^nta quinque, fubulata, longitudinc calycls. An- 

therce parvK. 

PiST Gcrmc» fubrotundum. %// quinque, fimpliccs, loriel- 

• tudine ftaminum. Stigmata fimplicia. 

Per Capfula fubovata, unilbcularis, aplce quinqucvalvi, de^ 

OEM. Dlurima . minimn riiK(->T-iM 35-2^. CRASSULA.* ©/7/. elth. <^6. 

^'^^■^'''^'''^'^^^ pcntaphylium: ./>.//W/. lanceolatis, canallcu- 
ftentibus?''''' ' ''''^''' ^''^^^^^^'.c°nj^^vcnt^bus in tubum, perfi- 

COK. Petala quinque, «;f^a/^//j longis, linearibus, rcais, con- 

niventibus, bafi connexis braacis limbi ovatls, reflexo-p^- tentlbus . Nedaria qnmque : JlKguhm fquamula minlma,- emarginata, 
bafi ccrminis cxtrorfum anncxa. ° • 

bTAM. hlame^ta quinquc, fubulata, longitudiiic tubi, unguIbBS 
corolla: nilcrta. Amhera fimpliccs. 

iJ^c^^T'"" T'"f'\\ oblonga, acuminata, dcfincntla In Sty- 

los ftibulatos, longitudinc flaminum. Stigmata obtufa. 

x£R. L.aprul.P nninriTir. ^KTr.r,,.;^ - ^ I32, longimdinaliter introrfum dehifcentes. 
C>£M, plura , parva. -^ 3)3 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

L 

3f3 SURlANA.f Tlum.^o. 137 f^ tis, pciiiitentibus. / ^ , 

CoR. P^/^/.z quinque, obovata, longiuidinc calycis, patentia, 
Stam. FiUmcnta quinquc, filiformia, corolla brcviora. Anthe- £ fimpliccs. PlST. ij^rmn^a quinquc, LUDrouuiuu, oiyn lunuiiii, utiXK^nn^o^ 

latcri mcJio & intcriori P erctH, longitudinc rtaiTiinum, Infcrti 
gcrrninis. Stigmata obtufii. . 

pER. nulla: nili Crujlcc feminum. 

Sem. quinque, fnbrotunda. _ - 

Oi3S. Styli non ex apice prodeunt ^ fed t latere germims. 

35-4. SIBALDIA.* FL Lapp. 

Cal. Veriamhiurn monophyllum, fcmi-dcccmridum, baii cre- 

a-a: laciniis fcmilanccohitis, jcqualibus , patentibus, altcriiis 

anguflioribus. perfiikiitibus. 
CoK. Vetala quinque, ovata, calyci infcrta. _ 

Stam. Filamenta quinque , capilhria, corolla brcviora, calyti 

iufcrta. Antherx parvai, obtufa;. , " r 1 

iST. Gcrmina quinquc, ovata , brcvimma. Styli e mcdio la- 

tere gcrminujn, longitudine ilamlaum. Stigmata capitata. 
Per. iiullum. Ca!yx connivcns, iii llnu femina condcus. 
Sem. quinquc, oblongiufcula. ... 

Qbs. PiJliUis -valde raro duplicatis luxunat tn tina eademque 
cum quinis planta. 

6. POLTGTNIA. 

SSS^ MYOSURUS.* M) ofiiros ^/V/. ^f//. 4. 

Cal. Perianthium pcutaphyllum; /o/;W/x femilanccojatis, obtu- 

iis, rcflexis, fupra bafia .annexis, coloratis, decidvus. 
CoR. Pctala quii>que, calyce breviora, muiutillima, bafi tubu- 

lata, obliquc introrfum aperta. . . , ,1 

Stam. FilamcKta quinquc, longituduie calycis. Ant her. t ohlon- 

PiIt.' cirf^wa numeroPa, rcceptaculo in formam conico-oblon- 
gam infidcntia. St^ili nulli. Stt^mata iimplicia. ^ 

Per. nullum. lieceptaculum \oTi^\mm\\m, ftyliforme, femmibus 
imbrlcatim difpofitis tcclum. . 

Sem. numcrofv, ob]on;;a, acuminata. ij- - 

Oiis. Numcrus ilamiiuim in hocce genj. c ralde vartat. - 
MsQ^mi fnmma ejl ajfmius ciim R Cl as 1 5^ HEXANDRIA MONOGYNIA. 

ClaJJls VL 
L MONOGTNIA ,356. BROMELIA.* TlTm.%. VmgmnTiilLelth. 

240. Ananas Totimef, ^z6. ^zy.^z^. Karatas 

T/um. SS' 

Cal- PeriaKthiwm trfgonum, parvum, germini infidcns, pcrii- 
i\cn% : lacimis tribus , <^^atis, 

CoR. Petala tria, angiifto-hnceolata, ercfta, calycc longiora, 
NeBarium fiipra baiin fingulo pctalo adnatum, connivcns. 

Stam. Ftlamcnta fex , fubulata, corolla breviora, rcceptaculo 
inferta, Anthcr<ti ere£lx, fagittatse. 

PiST. Qcrrnen infra reccptaculum. Stylus fimplex , filiformis, 
longitudine ilaminum. Stigma obtufam, trifidum. 

Phr. Bacca fubrotunda, umbilicata. 

Sem. numcrofa, incumbentia, oblongiufcula, obtufa. 4^ 357. TILLANDSIA. Caraguata Tlum. 33, » Cal. Per'ta»f^tum inonophyllum , tripartitum, oblongum, erc- 
. eium, perfiUens: lacimts oblongo-lanceolatis, acuminatls. 
CoR. tii'/)ulata, monopetala. Tuha longus, ventricofus. Lim- 

hus trifidus, obtufus, crec^us, parvus. 
Stam. FilameKia fcx , longitudinc tubi corollx, longitudinalitcr 

J-ctalo adnata Artthera acutas, ereftx. in collo corolla;. 
PiST. Germen oblonguni, ufrinquc acuinmatum, Stvlus filifor- 

mis, longitudine ftarainum. Stigma tritidum, obtufum. 
Per. Ca^fula longa, ohtufe trigona, acuminata, unilocularis, 

trivalvis. • ' • 

Sem. plura, pappo capillari Iongiiriin,o affixa. X 3J8. HEXANDRIA MONOGYNIA. 139 

358. RENEALMIA.t 'P/^^^^. 3B. 

Cal. Vertanthtum triphyllum : foliolh ovatis, ereflis, concavis, 

coloratis, dcciduis. * • , 

CoR. infundibuliformls, longa, crc(5la ; tnbo longitudine caly- 

cis; Limho triparrito, plano, brcvi. 
Stam. Filametita fcx, brevla, membranacca , corollx infcrta. 

AntheriS fagittatje. 
PiST. Germen ovato-oblougum. St^lus longitudine corolla:. Sti- 

^/w^ craffiufcuium , trifidam. 

PjiR. Capfula ovato-oblonga, acumiuata, tcres, trifuka, trilo- 

cularis, trivalvis. 

Sem. numcrofa, oblonga, fuftentata feta pappigera. 

359. BURMANNlA.f 

Cal. 'Perianthium longum, monophyllum , cylindraceum, co- 
loratum, ala mcmbranacea, tripljci, longitudinali inlkudum, 
ore trifido parvo. 

CoR. minima. Fetala tria, ovata, oblonga, in orc calycis po- 

fita, minutiffima. 
Stam. Filamenta fcx, vix notabilia. Antherce totidcm, m ote 
calycis, brcYifllmiE, binx ubiquc fimul, mucronc rcflexo di- 

Itinftje. 
PiST. Germen cylindraccum , calycc dimidio brcvius. Stylus 

filiformis, longitudine corollac. Stigmat-a tria, obtufa, con- cava. s :r. Capfula involuta, 
vis, angulis dehifcens. 3<Jo. TRADESCANTIA.* Ephemerum Tournef. 19 Cal. Involacrum fpathaccum, inordinatum. 

Perianthium proprium triphyllum: foliolis Gvatis, concavis , 

patentibus, pcrfiftentibus. 
CoR. Petata tria , orbiculata, plana, patentifllma, magna, «- 

qualia. 
Stam. Filamenta fcx , fiHformia, villofa, longimdinc calycis, 

ereda. Aniherx reniformes. 
PiST. Germen ovatum, obtufe trigonum. Stylus filiformls, loH- ipft ang 3^ 140 HEXANDRIA MONOGYNIA. ' ^ 

361. PONTEDERIA.f MichQVx^ HouJi.A.J. 

Cal. Spatha commiims, oblonga, latcrc dchiTcens. 

CoR- monopetala, bipartita, tubulola* Labium fnpcrius redum, 

planum, apice trifido, ^quali, Lab. infcrlus rctlexum, tri- 

partitum, laciniis xqualibus. 
^Stam- Filamenta fcx, corolla; infcrta, quorum tria fubulata, 
. longiora', ori tubi corollae infcrta ; tria rcliqua bafi ejusdcm 

tubi. Anthcr<e incumbcntcs. ' 

PiST. Germen oblonguin, fupra rcceptaculum* Stylus fimplex, 

brevilTtmus, dcclinatu';. Stigma fimplcx. 
pER. Capfula carnofai conica, apicc lato inflexo, trilocularis j 

trian^ularis , trifulca.^ 

Sem. fubrotunda, plurima- 361. GALANTHUS.* ^^ 4 

C AT.. Spatha oblonga, obtufa, compreffa , latere plano rum* 

pcns, marccfccns. 
CoR. Petala tria, qblonga, obtufi, concava, laxa, patula, ?3qualia. 

NeSiarium cylindraccum , triphyllum, pctalis dimidio breviusr 

Pctalis parallclis, emarginatis, obtufis. 
Stam. Fiiamenta fex , capillaria, breviffima. ' Jnthera: obloa- 

gx, acuminatce, in fctam defincntcs, connivcntcs. 

PiST. Germen globofum, infra reccptaculum. Stylus filiformis, 
ftaminibus longior. Stigr/ia fimpicx, 

pER. Capfula ovali-globofa,obtufc trigona, trilocularis , trivalvis^r 
Sj£M. plura, globofa. u. 3^3. LEUCOJUM.* NafcKroLeucojum Tournef. 

208. A.CD.E F. 

Cal. Spatha oblonga, obtufa, comprefila, latcre plano rumpen?, 

marcefccns. 
Cor. campaniformi-patens, fexpartita.. Petala oxixa^ plana,ba- 

fi coalita, apiabus crafllufculis, (Iridioribus. 
Stam. Filameata fcx , fetacea, bre^iilima. Antherie oblongae', 

obtufa:, quadrangulares , eredsc, dillantcs. 
PiST. Germen fubrotundum, fub rcceptaculo. Stylus fupcrne 

fenfim crafTior, obtufus. Migma fetaceum, crcilum, acu- 

tum, fiaminibus longius. 
Per- Capfula turbinata, trilocularis, trivalvis, 
StM. plura, fubrotunda. 3^4 J^ HEXANDRIA MONOGYNIA. 141 

' 1 ■- 

T 

S64. NAKCISSVS.* Tonrnefli^s. 

Cal. Sp/tha oblonga, obtufa, coraprefTa, latere plano rumpeiis, 

marcefcens. - ' . . 

CoK. Kcdarium raouophyllum, cylindraceo-infundibuliforme, 

fuperne coloratum, or^ patulo. 
Pctala fex, ovata, acuminata , plana, tubo nedatii cxterne 

fopra bafin inferta. 
Stam. Filamenta fcx , fubulata, tubo nciSarii aifixa, ne(5lario 

. breviora. Anthera oblongiufculae. 

Pisr. Gcrmen fubrotundum, obtufe triquctrum, fub receptacu- 
lo. St'^lus filifoimis, ftaminibus longior. Stigma trifidum, 

concavum, obtufum. 
Per. Capfnlu fubrotunda, obtufc trigona, trilocularis, trivalvis. 

Sem. plura, globofa, appendiculaia. Rece^tacKlum columnare. 

■ ^6s. PANCRATIUM.* T>ill. clth. ^^i.f. ^89. 

Cal. Spatha oblonga, obtufa, compreifa , latcre plano rum- 

pcns , marcefcens. ' ...... 

CoR. Neilarinm monophyllum , cylindracco-mfundibuliforme, 

fuperne coloratum, ore patente, duodccirafido. 
■ Tetala fcx , lanccolata , plana , tubo neclarii extcrne fupra ba- 

fin inferta. 
Stam. Filamcnta fcx, fubulata, neaarii apici infcrta, eoquc lon- 

giora. Anthera oblongce, incumbentes. 
PiST. Germen obtufc trigonum , fub rcccptaculo. St^lns fili- 

fonr.is, ftaminibus ferc longior. Sti^ma obiufum. 
Per. Capfula fubrotunda, triquctra , trilocularis , irivalvis. 
Si:m. plura, globofa. Receptaculum columnare. 

^66. CRINUM.* 

Cal, Lsvohcrum fpathxforme, bifoliuui, oblongiim, umbcl- 

luliferum, poft dehifcentiam reticxum. 
CoR, mfundibuliformis , monopctah.^ Tuhu oblongus, cylin- 

draccus, inflexus. Limhis fexpartitus : lacimh lanceolato- 

lincaribus, obtulis, concavis, reflexis , quarum tres aUctH^ 

appcndiculo uncinato di(lin6lse. 
Stam. Filamenta fcx, fubulata , e bafi limbi, longitudine limbi, 

connivcntia. Antheri-e oblongi2,lineares, afllirgentcs, incum- 

centcs. 
PiST. Germen infundo coroU^.^ Stylus fubulatus, flaminibus, , 

brevior. Stigma tiitidum, minimum. 

Per. Capfula Uibo\:3itay trUocularis. 

Sem, plura. « 67 
J4i HEXANDRIA MONOGYNIA. 

h 

367. AMARYLLIS.* Lilio-NarciiTus Touniefxoy Cal. Spatha qblongi:, obtufa, comprclTa, emarglnata, laterc* 

plano rumpchs , marccfcens. 
CoR. P':tala fex lanccolata. 

Stanl Filamenta fex , fubulata. Jntheyw dbloi^g^^ incambeu- 
tes, afrurgcntcs, 

PiST. Germcn fubrotundum, falcatam, infra reccptaculum. Sty- 
lus filiformis, longitudine fcrme& litu Itaminum. Stigma tri- 
fidum, tenuc. 

pER. C^/>/«/tf fubovata, trllocularis, trivalvis. 

Sem. plura. ^, 

Obs. InficxtQ petakrum ^ jlammum ^ pjJliUi in hoc gtnerc ad- modnm diverfa efi. \ 368. BULBOCODIUM.* 

Cal. nullus. 

CoR. hcxapctaU, infundibuliformis. Ungues longiflimi, linca- 

rcs. Faux connedcns petala. himbus ^iz8iM%\ pctalis laucco- 

latis, concavis. 
SiAM. Ftlamenta^QX^ fubuiata, limbo dimidio brcviora , pcta- 

lorum collo infcrta. Anther.c incumbcntcs. 
PiST. Germcn ovato-fabulatum, obtufe trigonum. ' Stylus fili- 

formis, longitudinc ilaminum, Sttgmata tria, oblonga, crc- 

6la, canaliculata, 
Vek. Capfula triangularis, acuminata, angulis obfolctis, trilocu- 

laris 
StM. numcrofa. 5<^9. APHYLLANTHES.f Tounief ^io. 

+ 

Gal. Spafha^ imbricatac, lanccolata;, plurcs* 
CoR. Pctala fcx, obovata, dellnentia bafi in ungues tcnucs,Iim- 
bo patentia, infcrnc in tubum conulventia, crcda. 

Stam. Filamenta fcx , fctacca, corolla brcviora, Anther^ ob- 

longx, ^ ; 

Pisr. Cermen trigonum , turbinatura. Stylus liliformis, longi- 
gitudine ftaminum. Stigmata tria, oblonga. 

Per, Capfula turbinata, trian*iulari-is, trilocuJaris. 
Sem. ovata. / ■ 

j 

^70. * HEXANDRIA MONOGYNIA. HS 

370. ALLIUM.* Tournef.ro6. HaU.QQ^2iTour' 
nef.xos. VoxmmTournef -Lo^. Scorodoprafuin 

Mkb,^^. Moly jBoerb.z./?. 1^.6. 

Cal. S p at h a comvnmm ^ fubrotunda, marcefcens 

CoR. PetalaTi^x^ oblongn, angufla, toncavo-ercfia, 

Stam. ivY^;»^;?/^ fcx, fubulata, longitudino corolls. Anther^^ 
oblonga:, ercd^e. 

PiST. Germenhxtv^^ fubtrigonum, anguiis linea Infculptis. %'-' 

lus fimplex. Stigma acutum, 

Per. C«///a/^breViiruna, lata, triloba, trilocularis, trivalvis. 
Sem. plura, fubrotunda.' Obs JpeciehtiS lata^ hiU ta anthera intermedia. 1. a* 3. 10. 11, 12. 14. ij-. j6. iS. 20. > 
\ X 371, LILIUM.* Tournef.K)^. Lirium i?^j. 30. Cal- nuHus. 

CoR, e bali angurta campanulata. Petala fcx, creda, incum- 
bcntia, dorfo obtufc carinata, fcnfim patcntiora, latLora: a- 

picibus obtulis, craffis, rctiexis. 

NeSarium linca longitudinalis , petalis {ingulis ad bafin in- 
fculpta. 

Stam. Filamenta fex, fububtaj crecla, corolla breviora. An- 
iher<e oblongae, incumbcntes. 

PiST. Germen oblongum, cylindraccum, fcx fulcis Ilriatuixi. 
Stylus cylindraceus, longitudinc corollse. Stigma crafliufcu- 

lum , triangularc» ^ - 

Per. Capfula oblonga, fex fulcis cxarata, apice cavo, trjgono, 
^obtufo; trilocularis, trivalvis: W-i^^Z/V crinulocancellatim in- 
tertexto connexis. 

Sem. numerofa, gemiiio ordine incumbentia, plana, extrorfum 
femi-orbiculata. 

Obs. NcStmnin i-a aliis harhatum e/t, in altis imherhc. Petala/« 
aliis totalittr revolHta^ in aliis ^on item, \ 144 HEXANBRIA MONOGYNIA. 

4 

L 

372. FRITILLARIA/ Tournefzoi. Petilimii^/ 

Cal. nuUus. 

CoR- hcxapcrala, campanuhta, biifi patcns. Pctala oblonga, 

parallcla 

Nt£iaritim fovea in bafi fingnli petali cxcavata. 

Stam. Ftlamenta fex , fubulata, ilylo approxiiTiata. AnthcTvt ; quadrangulx, obiongai,erecVcS. 
PiST, Germen obloiigum, trigonum, obtufum . Stylus fimplex, 
. ftaminibus longior. Stigraa triplcx, patens , obtafamj 
Per. Capftfla oblonga, obluni, triloba, trilocularis, trivalvis. 

Sem. plurima, plana, extrcrfuni femiorbiculaia, gemino ordine 
coUocata. 

Obs. Fritillaria T. Ne^arlo ohlongo. Pericarplo LtvL 
' Corona Impcr» T. Nc^ario hcmifphccrico. Pericarfio mar- ginibus acuto. 373. UVULARIA.* Cal. nullus. 

Qo^. Pctala fcx , ' oblongo-lanccolata , acuta, eretEla, longis- 

• fima. 
Nc^arium fovca oblonga bafi finguli pctali Infculpta. 

Stam. Filamcnta fcx , brcviffima, latiufcula. Antherx longce, 

credce, coroUa dimidiobreviorcs. 
PiST. Germe^ fubrotundum. Stylus uaicns, fcmi-trlfidus , fili- 

formis, (laminibus longior. Stigmata fimplicia, rcflcxa", 
Per. C^^/2«Az ovato-oblonga, triangularis , trilocularis , acuta. 
Sem. plura, fubrotunda, comprelfa. 374. GLORIOSA.* Methonica r^//r;7f/: 

A. G. 1706, 

Cal. nuIliTS. V 

CoR. Petala fex , oblongo-lanccolata , undulata, longifiima, to- 

talitcr rcflexa. 
Stam. Filamenta fex, fubulata, corolla brcviora, reclo-patula. 

Anthera incumbcntcs. 

PiST. Gerrnen globofum. Stylus filiformis, flaminibus longior^ 

mclinatus. Stigma triplex, obtufom. 
Per. Capfula ovalis, pcllucida^, trilocularis , trivalvls. 
Sem. plura, globofi, duplici feric difpofita. I 37S' HEXANDRIzl MONOGYNIA. - 145- 

B;^- ERYTHRONIUM.* Dens 

Tournef. ^oz. 

Cal, nullus. > 

CoR. Fetala fex , oblongo-lanccolata , acuminata, vcrfus bafin 
altcrnatim incumbcntia, fcnfim patentiora, e medio reflexa. 
A^^t^.zri^tubercula dao, obtufa, callqfa, fingulo pctalo alter- 
no & iuteriori juxta bafin adnata. 

St^m. Fi/a-Me^ia fex , fubul.ita, brevifrima. AKthcra: oblongx. 

PiST. Germcn turbinatura. St-^lns fimplcx, corolla brevior, fta- 
minibus longior , rc6UTs.. Siigma triplex , patcns , obtufum. 

Per. Capfula fubglobofa, ad bafm angullior, trilocularis , tri- 
valvis. 

Stivi. plurima, ovato-acuminata'. 

Cal. nullus. 

CoR. campanulata. Petala fex, ovato-oblonga, concava, ere- 

Stam. Filar.uj7fafcx^ fubulati, breviffima. Afsther^e quadran- 
gulac, oblongcc, erectse , dillantcs. PiST. Gerrnen inaguum, obloiigum, trigono-tcrcs. Stylus nul- 
lus. Stlgrna trilobum, triangularc : ^»^r//;j protubcrantibus, bi- 
fidis, pcrfiftcns. 

^Per.^ Capfnla triquctra, trilocularis, trivalvls : valvuJis marglne 
• ciliatis, ovatls. 

Se"^. pluriniaj plana, gemino ordinc incumbentia, fcmicircularla, 
floccis contormibus diltinfta, 

377- ORNITHOGALUM.* Tournef 103. A.D. 

H, I. K. Stdlaiis T>ill. ge», iio. 

• Cal. nullus : nifi fulcra vaga fumas, 
CoR. plana, bafi crefta. Petala fex, knceolata, inframcdium 
ereda, fupra nicdium plano-pacentia, perfiftentia, colorem di- 
mittentia, 

OTAM. rilame?;ta Tcx^ erefla, bafi dilatata, corolla dimidio brc- 

viora. Ay^ther^v fimplices. 
PiST, Gerrncn angulatum. %/«j fubulatus, perfiilehs. Stigma 

obtufum. 

Per. C^//^/tf^fubrotunda, angulata, trilocularis , trivalvis. 
oEM. plura, fubrotunda. ReceptacHlum columnare. ftijl 'fid^ ^ 11"^ j46 hexandria monogynia. \ 378. SCILLA.* Lilio-Hyacinthus Tournef, 19^. 
B^F.G. Hyacinthus flellaris Raj. metb. 119. 

Cal- miilus. 

CoR. plana, Petalafcx^ ovata, patentilTima , decidua, 

Stam. Filamenta fex, fubulata , corolla dimislio breviora- An- 

therLe oblongsc , incumbentes. 
PiST. Germen fubrotundum. Stylus fimplex , longitudine ftami- 

num, deciduus. Stigma iimplex. 
Per. Capfula fubovata, glabra, trifulca, trilocularis, trivalvis. 
Sem. plura, fubrotunda. 379. ASPHODELUS.* Tournef.iy^, 

Cal. nullus. 

CoR. monopetala, fexpartita: /^aW/V lanceolatis, planis , pa- 

tentibus. 

NeSiartHm valvulisfcx, minimis, couniventibus inglobum, 

ball pctali infertis. 
Stam, Filamenta ^cx ^ fubulata, vaTvulis neftarii inferta, arcua- ta, alterna breviora. Antheri^ oblongas, incumbentes, aifur- gentcs 

PiST. Germen fubrotundum , intra ne6iarium. Stylus fubulatus, 
fitu ftatninuni. Stigma truncatum, 

Per. C^?^/«/^ globofa, carnofa, triioba, trilocularis- 
Sem. plura, triangularia, hinc gibba, 

Obs. Filamcnta in aliis decli-aata^in aliis extrorfum arcuatafunt. 380. ANTHERICUM* Phalangium rtf//r;/</:T93. Bulbine edit.^rior. z6<). Cal. nullus. Pcta Stam. Filame^tafcx^ fubulata, crc6ta, A fit her a: p^rYx/mciim" 

bcntes, quadrifulcx, 
Pist. Gerri^en obfolete trigonum. Styhis fimplex, longitudine 

ftaminum. Stigma obtuuim, trigonum. 
Per. Capfula oyzta^ glabra, trifulca, trilocularis, trivalvis. 
Sem. numcrofa, angulata. 
Obs. Species vari^ filamentis lanatis ^audcnt 4. y, 6. 7. 8; /^ ^- 

Jiis ^zizXii non decidunt. 8; i'a aliis Stylust/.^ ullus^ 9. 
7 

L HEXANDRIA MONOGYNIA. i^y 

381. LEONTICE. t Leontdpcralon To u rn ef, ^% j^ . 

r 

M 

Cal. Peria?'akiu;n hexaphyllum, caducum: FoHolis Hnearibus 
patentibus : alternis minoribus. * 

CoR.. Pe^ala icXj oyataj acuta, caiyce dupla longiora. 

Nedaritim fqvamis iex, femiovatis, patentibus,pcdiccllatis pc- 
talorum bali infertis , ^qualibus. 
Stam. Filamenta fex , filitormra, brevillirna. AntheTiV ereftse 
bilocularcs, bivalves, a bafi verfus apicem, quo cohs:rent' 
dehifccntes, . ' 

PiST.^ Germen oblongo-ovatum. StyJus brevis, teretiufculus 
oblique germini infertus. Stigma fimplex. 

Per. Bacca cava, globofo-acuminata, inflata, unilocularis , fub- 
fucculenta. ^ 

Sem. pauca, globofa. . 4 

* f ri 382. ASPARAGUS.* Tournef.is^, Cal. nullus. CoR campanulato-oblonga. Petala fex, unguibus coh^rcntr 
oblonga,^ m tabum ere^a, mteriora tria alte?na, apice reflexa; perfiftentia. ^T^AM Fiiame>iia fex filiformia , pctalis inferta, erefla , corolla 
aimidio breviora. Jvthera fubrotundse, 

• ViST.Germe» turbinatum, trigonum. %/«j breTiffimus. Sth- 

rna punduin prominens. (FIos tamen pendulus.) 
Per. Bacca globofa, punfto umbilicata , trilocularis. 
Sem. biiia, rotunda , 'introrfum angulata , glabra. 

Obs. Qui florem dicit monopetalum ^ faho jure poffit. 

CoroIU fizura differens eji in diverfis : aliis ereaa , aliis platfa, 
Hltts revoluta. ^ * K % . ^23. • h 148 HEXANDRIx\ MONOGYNIA. 

383.CONVALLARIA * ^.Lilium convallium T^^/zr- 
. nef. 14. /3. Polygonatum Tournef\ 14, y. Uui- 

foiium 2)///.^^//. 7. Cai.. nullus. ■ "^ ^ 

CoR. campanulata, monopetala, glabra. Limhus fexfidus^ ob- 

tufus, patenti-reflexus. 
Stam. Filametstaikx^ fubulata, petalo inferta, corolla breviora. 

Anther^ oblongse, ereftae. \ 

PiST. G ermcn ^ohoimxi. Stylus filiformls, ftaminibus longior. 

5/f>^^obtufum, trigonum. 
Per. Bacca globofa, trilocularis , antc maturitatem maculata- 
Sem. folitaria, fubrotunda. 

ObS. I3acca immatura maculata mtam pnshet omnihus com" 

m 

mnnem. 

U. quuin coroUa ghhofo-campanplata^ patensjlt. I. 
, |g. quxim coroUa tuhulato-campanulata fit. 2. 3. 4» 
y, quum unica tertia pars numcri in partibus fruBificationis 

exemiafit,^. 
1. quura corolla fexpartita patcns ^ acutiffimafit. ^, 6. 384. POLIANTHES.* Cal. nullus. 

^OR. infundibuliformis , monopctala. T^uhus incurvus, oblon- 
gus. Limhus patulus: laciniis^tx^ ovatts- . . 

Stam. Filamenta fex, crafTa, obtufi, ad faucem corolla^. jln- 
thera: lineares , iilamentislongiores. 

PiST. GermcH fubrotundam, m fundo corollaD. iy/y/»/ filifor- 
mis, corolla fere brcvior. Stigma triiidum, crafliufculum, 

mcllifcrum. 
Per. Capfula fubrotunda, obtufe trigona, bafi corollse obvolu- 

ta, trilocularis, trivalvis. 
Sem. plurima, plana, gcmino ordine incumbciitla, femiorbicu- lata. 38;. \ ^ HEXANDRIA MONOGYNIA. 14? 

385. HYACINTHUS.* Tourfief. 1^0, MuCc^ri 

Totirnef, 180. 

CaL. nullus. /. £j a 

CoR. campriuulata , monopetala. iL/r/^^»^ lcxfidas , rctlexus. 

Neaarium pori tres , melliferi , ad apicem geri^ims. 
Stam. Filameyita fcx , fubulata , breviora. Jfitber.e coivii- 

VGntcs 
PiST. rotundo - trigonum , trifulcum. Styhs fimpkx, corolla 

brcvior. Stipna obtufum. .... 

P£R. Capfula fubrotunda, triquetra , trilpculans, trivalvis. 
Sem. bina (faspius), fubrotunda. ReceptacHltiracol^mmvt. 

Ons. Genus hocce natnrale in fhra non naturaUa dtjtrtbuerum. 
u. HyacinthusT.^//»?» tnbus corolla [it tubuUtus,oblongits,£^.S. 

(^. Mufcari T. quum corolta ftt fcre globofa 6. 7. S. 9. lO, 
y. Alii cerolla fexpartita gaudcnt. i. i. 3. 38^. CYANELLA.t AuBore Clar. Rojieno, Cal. nullus. pa- tula : tribus inferioribus propendentibus. ,-,c.„u. 

Stam. Filamenta fex , bafi contigua, breviffima patentiufcu a . 

infimo declinato, duplo longiore. /f ^^J;^,°^^^."S^' ^^^^^^^^/ 
PiST. G.rr^.» trigonum, obtufum. Stylus moim^s, dedinatus, 
. longimdinc intimi (laminis. Stigma acutiufculum._ SjlM. plura, pblonga. 387". ALETRIS. 

Cal. nullus. ^ , . rr^rtr,^» 

CoR. monopctala, ovato - oblonga, fcxangulans ,_ rugoiiUjrna, 
femifexfida: Limbi laciniis lanceolatls , acummatis, patcnt.bus, 

crc61is, perfiflcnS. . ,. ,, . yv,^^ t,- 

SiAM. Fifamenta fex, fubulata, longitudmc corollai, inlerta ba- 

fi laciniarum' corolla:. Anthcrx oblongo:, cretta:. . 

PiST. Germen ovatum. Stytus fubulatns, longituduie ftaminum. 

Stigma trifidum. -i 1 'c 

Per. C apfula oyiii. triquetra, acuminata, tnlocuians. 

S£M. plurima, ' .. ^ .■ r j ••,j ^ 

Or>s. Stumina non nlternantia cum coroIU fegmentss , lcdnsdcm 
oppofita, tit ciT Corolla rugofiffir^.a^ fere jarinacea, dtfitnats- jimHm rcddu^t genus. K3 ^88. f T^o HEXANDRIA MONOGYNIA. 

* _ 

• 388. YUCCA.* DilLgen. ^. Cordyline Roy. 

' lugdb. zz. 

Cal. nulkis, 

CoR.* campaniformis, fcxpartita, unguibus cohserens: laclmis o- 

vatls , maximis/ 
Stam. Filamenta ^^7iy breviffima, fupernc crafliora, rcflcxa, 

Anther^ minimx. 

PiST- G^r^y^» oblongum, obtufc triquetrum, ftaminibus longius, 
Stxlus nuUus. Stigma trifulcuni, obtafum, laciniis bifidis, per- 

ipfula oblonga, trificla, obtufe irlangularis , trilocula^ vmm. ris, trivalvis. 
■Sem, plurima, gemino ordine incumbentia. 

ObS. Yucca Aloes fpeciebns auam proxime t Cal- nullus. 389. ALOE,* Tournef.i^ m CoR. monopetala, fexfida, oblonga, "THbus gibbus. LimlfUf 
patulus, parvus. 

H Stam. Filamenta fex, fubulata, longitudinc corollam fcrc fu- 

pcrantia, receptaculo inferta. Anthera oblongoc, incum- 
bentes. 
PisT. Germen ovatum. .SVy/«j limplex, longitudlnc flaminum. 
Stigma obtufum, trifidum. 

ipfi I Sem. plura, angulati. CaL. nullus. 390. AGAVE. . CoR. monopetala, infundibuliformis : ' Limbo fexpartito , xquii- 

li : lacinils lanceolatis, ercdis. 
Stam. Filame/sta fex, filiforniia, erefta, corolla dnplo longio- 

ra. Jy;therc€ lincares, filamentis J brcviores, vcrfatilcs. 
PiST. Germe^ oblongum, utrinquc attcnuatum , fub icceptacu- 
lo floris. Stylus filiformis, longitud^nc ftaminum, trigonus. 
Sii^r/ia capitatum, trigonum. 

Per. C apfu l a ohlon^Q.^ tiiangularis, utrinque attcnuata, trilocu- lans, trivalvis. 

StM. nuincrofa. 39^ i 59 ' HEXANDRIA MONOGYNIA. ^ i;i 

[. HEMEP.OCALLIS.* ^. Lilio-Afphodelus 
Tourncf. 179. ^ . \M?&mrQ. T urn e f . 194.- Cal. nullus. CoR. fexpartita, fere Infundibuliformis. 7uhus brevis. Lvm- 

^-aj paterls, fuperiie magis reflexus. 
Stam. HUv:'.enia fex , fubulata, longitudine coroUa:, declinata: 

fuperiora breviora. Antherce oblongffi, incuinbeates, allur- 

£cntcs- 
PiST. Germen fubrotundum , fulcatum. Sf^lus tlliformis, lon- 

gitudine & iita ftaminum.. Sugma obtufe trigonLun, allurgens. 
Per. Capfula ovato-triloba , trigona, trilocularis , trivalvis. 
Sem. 'pluiima, fabrotund-a; • 

Obs. a. Lilio-Afphodekis T.^er;K^« tntra receptacnlura coroll£ 
mlmpetaU. i; Q», Liliaftrum. T. germen intra receptaculum 
corolla hexapetala. 2. 

392. ACORUS.* Calamus Aromaticus TeUt, gen. 

Mich. 31. 

Cal. Spadix cylindricus', limplicilfimus, flofculis tc6lus. Spa- 

tha nuUa. , j" 

Pc'r/.7K?/^i«w nullnm, nifi calyccm dicas. 

CoR. ^etala fex , obtula, concava, laxa, fuperne craffiora , & 

Stam.^SS.. fex, craffiufcula, coroUa paulo longiora. An- . 

therx craffiufculis, didymac, termumles, adnatx. 
PiST. Gernun gibbum, oblongiufculum , longitudine ftammum. 

St^lus nullus.' Stigma punaum prommens. ■ 

Per. Capjnla brevis , triangula, utrinque attenuata obtufe, tn 

locularis. 
Sem. ovato-cblonga. 

393. ORONTIUM. Aronia A//>t'/^. I. 

iZ^^^.Spadix cylindricus, fimpliciffimus, teclus flofculis 

SpatL nuila. Ferianthium nullum, nifi corolbm ^e • 
CoR. Petala fl-x , pcltata, fubrotundo-_angulata,.perl,fta tu 
Stam. Filamenta lcx , breviffima, enhtormi:!, mtta Pctala fin- 
yula Anthcri£ didvmx, cblongs:- 

Pist. G.r1-1' fubrotundum, dcpr?flum. ^/y/«^ nullus. ^.;^..^ 

fubrotundum, bifidum: , r J r;^o.K^; 

Per. /-.//uvJwx ^cnuis, cum coroUa immerfus fpadici. 

Sem. miicum, rotundum, fungofum. 

K4 394» 15-2 HEXANDRIA MONOGYNIA. \ 394. HiEMANTHUS.* Totirnef.^^^. Dracun- culoides Boerh. 11. 226. liQlis ere6lis, oblongis, periiftennbus. /c CoR. Petalum creftum, fexpartitum r /^^/W/V credis, lincaribus; 
Tubo brcviirimo, angu]:ito. 

Stam. KAwy^-w/:?^ iex, ilibulata, tubo coroll^ iiiferta, coroUa 
longiora. Anthera iiicumbcntcs, oblongx. • ^ 

piST. Germcn infra receptaculum proprium, Styhis fimplcx, ' 
longitudine ftaminum. Stigma llmplcx. 

.Per, Bacca fubrotunda, trilocuiads. • 

Sem. folitaria, triquctra. . / 39^. CALAMUS.f Cal.^ Pmanfhium hexaphyllum, perfillcns : Foh'olis trlbus cx- 
terioribus brcvioribus^liitioribuji ; intcrioribus tribus longloribus, 
anguftioribus , acuminatis. 

CoR. nulla, nifi calycem dicas. 

* Stam. Filamcnta fex, capillaria, calyce longiora. Anther<c ro- 
tundse. 

Pist. Gcrmen fubrotundum , intra calyccm. St^^lus trifidus, 
tcres, fpiralis, filiformis. Stigmata fimplicia. 

Per. mcmbranaccmn, globofum, tc(5lum iquamis rctrorfum im- 
bricatis, obtufis, uniloculare , primum pulpofum, deiii ex- 
fuccum. ^ ■ - 

Sem. unicum, globofum, carnofam. 59^- JUNCUS.* n//r;/f/. 117. 

Cal. Gluma bivalvis. 

T 
P 

Perianthium hcxaphyllum : foliolis oblongis , acuminatis, pcr- 
fiflentibus. ' 

CoR. nulla, nifi Perianthium^ coloratumreccns, corollam di- 
cas» 

Stam. Filamenta fex , capillaria , brcvifllma. Anther.t oblon- 

gx, crcclse, longitudinc pcri;nithii. 
PiST. Gerrncn triquctrum, acuminatum. St\lus brevis', filifor^ mis. Sti^mata tria, longa, filiformh, viHofa, inflcxa. 
Per, Capfula tefta, triquctra , unilocularis , trivalvis. 
StM. iionnulla, fubrotunda. 397. HEXxWDRIA MONOGYNIA. 1^3 

I 

397. RICHARDIA.f Hoajl. A.A. 

Cal. Perianihium iDonophylliim, fcxpartitum, ercaum, acu- 

minatum , coroUa dimidio brcYius, 
CoR. monopctala, cylindraceo-infundibahformis. Limbus UH' 

fidas, acutus, erc6lus. 
Stam. Filamenta lex, vix notabilia. Anthcra fubrotundx, par- 

vffi, ad inciiuras corollsc. -^ . ,. 

Pisf . Germsn infra receptaculum. Styhts filiformis, longitudi- 
nc ftaminum, fuperne tripartitus. Siigmata obtula. 

Per. nullum. 

Sem. tria, hinc rotundata, inde angulata, fupcrne latiora, gibba. 
. PRINOS.f 

CAi..PeriaKthium monophyllum , fcmlfcxfidum , planum , mi- 

nimum, pcrfirtcns. 
CoR. monopctala , rotata. Wubus nnWm. i.//»^»j lcxpartitus, 

planus: laciniis ovatis. , . . a 

Stam. Filamema fex , fubulata, erefta, corol]a brcviora. An- 

thcr<.c oblongsc, obtufcc. ^ . ., , 

PiST. GermeK ovatum,dclincns m %/a/w ftamuubus brcviorem, 

Sikraate obtufo. 

VYK.Bcuca fubrotunda, fexlocularls , calycc longc major. 
Sem. folitaria, ofTca, obtufa, hinc convexa, nide angulata. 

Obs. Numero praferii:n ab Ilicc differt. _ . 

Interolura unicam fextam fariem numcrt exclHdit. 300. BERBERIS.* Tournef.3^ fc an-^uftiorc, concavis , altcrnis minonbus, coloratis, decicluis. 
Cor: Pctala fex, fubrotunda, concava, erc6lo-patentia , caly- 

■ cc vix majora. , r r 

VcL^Iariur^ corpufcula duo , fubrotunda, colorata, lali fmgu- N li petali adnata. Stam. Filaraenta fcx, crefla, comprelTa, obtufi. JntherceA\^x, 
tilamentorum apici utrinque adnatcc. . 

ST. Germen cylindraccum , longitudine aammum.. i>tyius FiST. nullus. vy^/fwj orbiculatum, gernmic latius, margmc acuto cin61:um. Per. Bacca cylindracca, obtafa, punao umbilicato , unilocu- laris. / 1 r 

Sem. duo, oblonga, cyUndracea, obtUi.a» 400 1/4 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

L 

400. LORANTHUS.f VallL JB. 1720. 

1 

Cal- PertanthiHm frudus margo intcger concavus. 

Peridnth. fioris margo integer concavus coronans germen. 
CoR. monopctak, fexangularis : Laciniis fex, linearibus, revo- 

lutis, fubxqualibus. 
Stam. Filamenta fex , fubulata, alternis brcvioribus , longitudi- 

ne corolla).. Ar^therce oblongx. 
PiST. Germen fiibrotundum intcr utrumque calycem. Stylus 

(implcx, longirudine (laminum. Stig?na obtufum. 

Per. Racca fubrotuiida, uniloculans. 

Sem. fcx, hinc convexa, inde angulata. 401. FRANKENIA.* ¥rana\/Mkb. ^z. 

Cal. Perianthiur/i monophyllum, fubcylindricum, decagonum, 

pcrfiftens; Ore quinqiicdentato, acoto, patulo. 
CoR- Petala quinquc: ungues longitudine calycis, inftru6ti Ne* 

dario canaliculato, acuminato. . Limbtts planus : laminis fub- 

rotundis , patcntibus. 
Stam. Filamenta fcx, longitudinc calycis. Anthera fubrotun- 

dcc, didymcc- 
PlST Germen oblongum. Stylus fimplex , longitudine ftami- 

num. Stigm^ta tria, oblonga, erecla, obtufa. 
Per. Capjuia ovalis, unilccularis, trivalvis. 
Sem. plurima, ovata,.minima. ^oi. PEPLIS.* PortuIa2)/7/.^^7/. 7. Glaucoides 

Mich. 18. tj- Cal. Perianthium monophyllum , campanulatum , pcrfiftens, 
maximum, ore duodecimfido : denticulis altcrnis rciiexis. 

CoR. Petaia fex , ovata , minutiffiilia, calyci prc^e marginem 
inferta. 

Stam. Filamenta fcx, fubulata, brevia. Anthcr^ fubrotunda;. 

PiST. Germen ovatum. Stylus brcvillimus. Stigma orbiculatum. 

piLR. Capfula cordata, bilocularis, diirepimento oppolito. 

Sem. plurima, triquct^a, minima. 

OnS. In plurimis unius eJHsdemquc ^lanta flofculis omnino defi- cit corotla. .* 


. DIGT- \ ' HEXx\NDRIA DIGYNIA. w 

m 

2. DIGTNIA 

403. VELEZIA. Cal. PeriaKthlum monophyllum, filitorme, pentagonum, per- 
filkns: ore quinqucdentato , acuminato, erecto. 

CoR. Petala quinqne, brcviffima, emarginato-bidentata ; ungm- 
bus filiformibus , longitudine caiycis. 

Stam. Filamcnta fex, capillaria , vix calycis longitudine. An- thcriC cordatce. PiST. Gcr«2e» cylindricum, brcve, receptaculo ftylorum tcrmi- 
natum. StyVt liliformes , longitudine Itaminum. Stiimata 

iimplicia. 
Per. Capfala cylindrica, tefta, unilocularis. 
Sem. plurima, fimplici ferie impofita. 

404. ORYZA/ Tounief,z96,Mk/j. 8i»B,B/ 

Cal. Gluma uniiiora, bivalvis, minima, acuminata, fere aocfua- 

Cor". bivalvis , valvulis navicularibus cavis comprelHs : majorc 
quinquanguhri, ariftata. ) diphyllum , planum , ad latus 
, minimum , foHolis bafi angutlis , apice 

truncatis,"caducis. ,, j .7 

Stam. Filamenta fex , capiUaria , longitudme corolls. Antbe- altcrum ra bafi bifids. Sti- PiST. Germen turbinatum. Styli duo, capillares, rcflexi. 

prnata clavata, plumofa. ^ 

Per nullum. Corolla femini adnata, ovali oblonga, comprella, 

marginibus tenuibus, lateribus ilriis utrinque duabus notatis, 
Sem. unicum, magnum , oblongum , obtufum, comprpllum, 

utrinque biflriatum. s r^ ^ 

Obs. an Flos ex fiofculis duobus confljitus? D. Aymett. 

40^ ATRAPHAXIS/ ' 

CAr,. Verianthium diphyllum: /o/io//V oppofitis, lauceolatis, co- loratis, perfiftcntibus. ^ 

CoR, pS'i <i^^«. fabrotunda, fmuata, calycc majora, pcrfi- , Stam. Filamenta fex , capIUaria, longitudinc calycis. Anther.e fubrotuud32. PiST. Gcr>«c» comprcffum. %/«/ nuUus. Sttgmata &mo , z^- 

pitata. , r 

PiiR. nullum, Calyx claufus , includcns lemen. 
Si-M. unicuin, fubiotundum , compreflum. • 'tU T « ij-6 HEXANDRIA TRIGYNIA 

ri 

. TRIGTNIA 
406. FLAGELLARIA.t Cal. Peridnthhim hexaphylliim, sequale: foliolis ovatis, perfi* 
. ftentibus : exterioribus acutioribus. 

m 

CoR. nulla. 

Stam. Filamenta fcx, liliformia, longitudine fcre calycis. Ah- 

thcra oblongoc. 
ViST.' Germcn ovatum , minimum. Stylus longitadinc flami- 

num, trifidus. Sttgmata fimplicia, planiufcula, periilkntia* 

Per. Drupa fubrotunda, unilocularis ,. coronata fiore. 
Se\u NucUus fubrotundus. 407. RUMEX/ Lapathum ^ Acetofa. TGur- 

Tief. 287. tibus. f^ CoR. Petala tria, ovata, calyce majora, eique fimilia, conni- 
ventia, perfillentia. . 

Stam. Filaraenta fcx, capilhria, breviffima. Anthcri£ ere^tx, 
didymas* 

Pist. Gennen tnrbinato-triquetrum, Styli trcs, capillares, re- 
flcxi, inter rimas pctalorum couniventium exferti. Stigmata 
magna, laciniata. 

PePv. nullum. Corolla connivens, triquctra, includcns femen. 

Sem. unicum, triquetrum. 
Ob>, R. digynus (19) U/ticam tertiam partem numcri cxcludit in frudificatianis^ exceptis fi :\cctof2 thiis uncinatis* 7nares^ feminas feorfim exhibcnt 
fiores ntriftfqHe fexttSyCurn perian \ 408. HEXANDRIA TRIGYNIA. i)7 

408. SCHEUCrtZERIA/ F/. Zi?//. X: i. €al fc p^tentibus. rudibus, perlilteiinbus. 

Stam"1f/7^"«.^«/^ fex, capillaria, brcviffima, flaccida. ^Ktbe- 

rx creax, obtunc, longiffimx, comprefTae. 
PiST. Gcrmina tria , ovata, compreiTa, ^^«/'^^^^^^^^>^'^^ 

%//• nulli. Stigmata oblonga, fuperne obtufa, cxtrorlum cermini adnata. , ^- :„o^,..^ 

PkR. CaffuU quotgermina, fubrotunda: , comprcfrs, mflat^ , 

reflexo-diftantes, bivalves. 
Sem. folitaria, oblonga. " • , r 

Obs. Numerus germtnis ^ capfularfim ^ay;at a tribus ad jt 
xaturaUfimus tamen efl ternanns. 

\ 

J 

409. TRIGLOCHIN.* Juncago r^/^w/: 142 cavis, decldms. Mich .31. CoR PeS tda ovatn , concava, cbtufa , caiyci (imilia. 

St .M fSt.l™' fcl ! vi. notabilia. A,.<hn. tondcm , cotol- 

P.l^T.' g:™:- magnom. %/<■ nuUi. ^.-i»..^<. tria vel dupio 

p/:!"d,;At"ovutSio.;ga , 0-b.ufa; ,/«W,- tot ^^ 

vahmlis a bafi vcrfus apiccm , cu. colii-rcut , dchifcauibus. 

Sem. folitaria, oblouga. 

410. MELANTHIUM. Clayt. 

gS^- "p-^JS rt ova°oTb,ot|! ; patcntia, unguibu. lincatibus , 

sS''^S:.^'S%^?^|rerca. jongitudinc corcU., curvi. Stlgmnta obtafa. 
rER- Capfula ovaiu, ti 15^41« v'^**^^--- 
tribus introrfuui uaids. ^ 

StM. plurima, coniprcllu^ toovata. cx capfulis 4 . ^ 15-8 HEXANDRIA TRIGYNIA. 

411. MEDEOLA/ 

' Cal. nullus, iiifi corollam voces calycem. 
CoR. PetaU fex, ovato-oblonga, aequalia, patcntia , rcvoluta. 
Stam. Filamenta fcx , fubulata, longitudine corollce. Anthcr^ 

incumbentes 
PiST. Germlna tria, corniculata, in ^^_)7i?j definentia. Stigma- 

ta recurva, crafTiufcula. 
Per Bacca fubiOtunda, trifida, trilocularis. 
Sem. folitaria, cordata. 

Obs. In pluntd ^ -quam a Clarljfimo D. Gronovio hahutrnus. 
• modo quatuor petala ohfervavrmus. 412. TRILLIUM. 

Cal. Periardthlum triphyllum , patens : Foliolis ovatis, pcrfi- 
flentibus. ' ' - 

CpR. Petala tria, fubovata, calyce paullo majora. 

Stam. Filament-n fcx , fubulata, calycc brcviora, ere6ta. yf^- 

thercc terminales, oblonc;:^, longitudinc tilamcntorura. 
PiST. Germcn fubrotuiidum. Styli filiformes, recurvL Stig- 

mata iimplicia. 
Per. 5^r£-^ fubrotunda, trilocularis. 
Sem. plura, fubrotunda. 413. MENISPERMUM.* Tounief. A.G, 1705-. lis ovato-oblongis, magnitndine corolla^. fc CoR. Pctala fcx, ovato-oblonga, obtufa, concava, ere£to-pa- 

tent*a. 
Stam Filamefsta fex, brcvilTima. Antherit iimplices, corolla 

breviores. 

r 

PiST. Germina tria, fubovata, definentia in iy/^o/ patenti-rcflc- 
xo$, corollx longitudinc. kS'//^??2^^^ obtufa, emarginata. 

Per. Pacc^c trcs, ovatsc,uiiiloculircs- ^. ' 

Sem. foliiaria, lunulata, coniprcira, magna. 

Obs. Numerus valde variat in Qmnibui fartibus fruiiificatiQnis^ JlatHs pojjif 414 HEXANDRIA TRIGYNIA. 

414. SAURURUS;. 15-9 Cal. Pertanihium (Amentl) monophyllum , oblongum, lateralc ^\ C I loratum , pertiftcns. CoR, niilla. ^ ^ ' ^ 

Stam. FHamenta fei, capillana, longa: trla horum in (ingulo 

latcre oppoiito. J'^thcr\v oblongce, ereftae. 
PiST. Gcrmen ovatum, trilobum. Stylus nullus. Stigmata tria/ 

obtufa, perfiftentia. ^ 

Per. Bacca ovata, unilocularis.. 
Sem» unicum, ovatum. 415. COLCHICUM.* Tonrnef. i^i.iU. 

Cal. nuUus: mfi Spalhas vagas confideres. ' 

CoR. fexpartita. Tubus angulatus , radicatus-: Limbi laciniis 

lanccolato-ovatis, concavis, creftis. 
Stam. Filameata^cx, fubulata, corolla brcviora. Autherx ob- 

longse. quadrivalvcs, iucumbcntcs. 
PiST. Gerynen 'mxx^ radlcem fepultom. Styli tres, filiformes, 

longitudine flaminum. Sti^mata rcticxa, canaliculata 
Ver. "Capfula tnloba, introrfum fatura conncxa, obtufa, trilo- 

cularis , fjtaris dchifcentibus introrfum. 

Sem. plura, fubglobofa, rugofa. it_ 416. HELONIAS: 

Cal. nullus. 

CoR. Pctala fex, oblonga, aequalia, dccidua. 

Stam. Filame»ta fex, fubulata, corollu paulo longiora. j^Kthe- 

roe incumbcntes. 
PiST. Gcrmen fubrotundum, trigonum. Styli trcs, breves, re- 

flexi. Stigmata obtafa. 
Per. Capfula fubrotunda, trilocularis. 

Sem. fubrotuuda. 

. TE- 
f i6d HEXANDRIA TETRAG. et POLYGYNIA. 

m 

. rErRAGTNIA 
417. PETIVERIA.' Tlum.i^. « Cal- Perianthium tctraphyllum : fGlioUs linearibus, obtufis, x- 

qualibus, cro6tis , perfillcntibus.' 
CoR- nuUa: uifi Culycem toloiatum dicas. 
S^TAM. Filaynenta fcx ^ lubulata, ercda , asqualia, longitudiiie 

calycis. Anther^ fimplices, 
PiST. Germcn coaiprcHum , obiongum, St^li quatuor,. fubu- 

lati, iii linca rccla politi. Stigmata obtula, pcrliftcntia. ' 
Per. nullum, nili Cruftam rcminis.vclis. 
Sem, unicum, oblongiim, infcrnc anguttius, terctiufculum , fu*» 

pcrneiatius, comprcfTum, 'emurginatum, Stylis extrorfum re- 

ficxis, rigidis, ^cutis, intcrmediis longioribus armatum. 
POLTG TNIA. w 

418. ALISMA.* Damafonium !r<?»r/i^/: I3X. 

Cal. Perianthium triphyllum : /p//(?/;V ovatis, concavis, perfi- 

ftcntibus, 
CoR- Petala tria ; fubrotunda, magna, plana, patcntiiHma. 
Stam. FHamenta fex , fubulata, torollii breviora, ^;^-:^t'ru?fub- 

rotundx. 
PiST. Gcrmina plura quam quinque. Styli fimplices. Stigmat^ 

obti;fa. . 
Per. Capful.v m trigonum pofitx, comprcfla;. 
Sem. foliraria, parva. 
Obs. Damafonium (3) Tourncf capfnlis fex ^ acuminatis^ nta- 

gKis j dijlindum futt. 

Alifma (i.) DilL %'cro capfulis numerofis , obtufis ^ parvis. Clajns » HEPTANDRIA MONOGYNIA. i6i i / C/aJIs FIL 

A 
/ I. MO NO G TNIA 419. TRIENTALIS.* 

Cai.» Perianthiuy/i heptaphyllum, vcrridons : foliolis lanccolatO' 

anguftis, acuminatis , patentibus, 
CoR. ftellata, plana, monopetala, fcptcm-partlta , bafi levilTimc 

cohxrcns : lininas ovato-lanccolatis. 

StAi\l Filamenta fcptcm , capillana, ungu^bus corollx infcrta 
longitudine calycis. Anther^ fimpliccs. 

' Pisr. Gcrmcn globofum. St^lus hliformis, longitudlne ftami- 
num. Stigma capitatum. 

P£R. BaccA capfulaiis^exfucca, globofa, unilocularis, crufia tc- 
nuiirima, varic dchifccns. 

Sem. nonnuUa, angulata. Recej^tacttlum maximum, excavatum 
pro femin:bus. 

Obs. Numcrus vulgafijfimus ejl feptenarius in hac planta^ li- 

cet interihim vanet, 
Frudus ejl Bacca non dehifcens per zalvulas ^ uti Capfula. 

420. ESCULUS.* Kippocaftanum Zb//r//^/;38i. 

Pavia Boerh. z6o. . 

Cal. Perianthium monophyllum , veutricofum, parvum,quin- 

qucdentarum. 

CoR. Petala quinquc, fubrotunda, margine plicato, undulata 
plana, patentia, ungmbus anguftis, calyci infertis, inxqualiter 
colorata. 

j Stam. Filamenta fe}3tcm, fubulata, longitudine corollse, decli- 

nata. Antherie afliirgentcs. 

PiST. Germcn fubrotundum, dcfinens mStylum fubulatum. Sti- 
^ gma acuminatum, 

PtR. Capfula coriacca, fubrotunda, echinata, trilocularis , tri- 
valvis. , . 

^ Sp:m. b:na, fubglobofa. 

Ob3, Semen communiter in capfula unicum Qccurrlt\ infpeitls 
autm emhyonibus , nHmerura .:aturaUi^ ifinarium ^He conftat. 

Clas^ 
162, ■ OCTANDRIA MONOGYNIA. Clajfi. IS VllL 
^ X, MONOGTNIA, 411 . TROPiEOLUM.^ Cardamindum Tournef.x^j^, 

r 

Cal. Perianthuim monophyllum, qumquefidum, eredo-patu- 
lum acutani, coloratum, dcciduum: iacr^siis duabus infcrio- 
ribus ano^uftioribus , pone cornutum NeSiario fubulato, re6lo, 

calycc longiore. 
CoR. Petala quinque, fubroiunda, calycis divifuris m^cvvx: ^auo 

ftiperiora feiFilia ; reli^jua inferiora unguibus oblongis ciliatis. 

Stam. Filamcr2ta odo, fubulata, brcvia, declinata, inasqualia. 

Anthene crccla:, oblonga;, quadrilocularcs, afTurgentcs. 
PiST. Germen fubrotundum, trilobum, ibiatum. Stylus fim' 

plcx, ercdus, longitudine ftaminum. Stigma trifidum,acutum. 
V^K^.Bacc<s folidiufculcc, trcs, hinc convcxai, fulcato-ftrlata^, 

indc angulatx. 
Sem. trl^ , hinc gibba , inde angulata , fubrotunda , fukato-ltnata. 422. OSBECKIA.f Cal. Vcrianthtum monophylUim , campanulatitrn , perfiftens : 

Limbo quadripartito, deciduo: Lobis oblongis, acutis ; Squa- 

mtda ciliata lobis fingulis interje6ta. 
CoR 'Pctala quatuor, fubrotunda, fcffilia, calyce longiora. 
Stam. Ytlamenta 0^0, filiformia, brevia. Anthcrce oblonga;, 

erettae, terminatae roftro filiformi longitudiue ipfius anthcra). 
PisT. Germen ovatum, inferne calyci adnatum, fupcrnc tcrmi- 

natum fquamis quatuor, cih"atis. Stylus fubulatus, longitudi- 
_ nc ftaminuni. Stigma fimplex ' _ cularis, loculis apice longitudinaliter dehifccntibus. 
Sem. plurima, fobrotunda , Receptaculo lunato. . 41 } t 
OCTANDRIA MONOGYNIA. 163 

423. RHEXIA. t au^ore Cl.GronoviQ. 

Cal, Perlanthatm monophyHum, tubulatum, inferiic vcntrico* 
fum, oblongum, ore quadrifido, pcrlilLnis. * 

CoR. Petala quatuor, fubrotund:!, cal\ci inferta , patcntia. 

Stam. Filamenta 06I0, iiliformia, calyce lon^^iora, calyci in- 
fcrta. /Irahcrx declinato), fulcatcc, liueares', obtufxj verfa- 
tilcs. 

PiST. Germen fubrotundum. Sf^his fimplex, longitudinc fta-. 

rninum, djclinutui. Stignia cralliufculum, oblongum. 
PiiR. Capfiila fubrotunda, quadrilocularis , quadrivalvis , hitra 

vcntrcm calycis. 

SilM- numeioia^ fubrotinida- 

L 

. 414. OENOTHERA.* Onagra rtff/r;/r/: 15^. 

Cal. Pcria/2thium monophyllum, dcciduum : Tubus cyhndra- 
ccus, crcclus, longus , dcciduus. Limbns quadripartitus : la- 
^;W/V oblon^is, acutis, deflcxis. CoR. Petala quatuor , obcordata, plana, divifuris, calycis infcr- 
ta, longitudine laciniarum cnlycis, 

Stam. btiamenta oclo , fubuhita, incurva , calycis tubo infcrta 
coroUa breviora. Anther<c oblong^, incumbcnccs. 

PiST. Germen cylindraceum , fub tubo calycis. Stylns filifor* 
mis, longitudiiie (lamiuum. Stigma quadrifidum, craiTum, 
obtufum, reflcxuni. ^ 

Fer, Capfula cylindracea , tetragona , quadrilocularis, quadri- 
valvis. 

Sem. plurima, anguhata. Receptacuhim columnare, liberum te- tragonum* 415-. GAVRA rms 

Stam corol- Cal, Peria77thium monophyllum, germini infidens, decidunm: 
Tubus cylindricus, longus, bafi cratlbr, continens Glandulas 
quatuor, oblongas, adnatas; Limbus quadripartitus : laciniis 
oblongis, reflexis. V - * 

CoR. Petala quatuor, oblonga , adfcendentia verfus latus fupe- 
-'-is, ^qualia, unguibus angultis, calycis tubo impofita. 
M. Filamenta oiilo, filiformia, fuperne latiora, re^ta, 
la breviora; Glandula neilarifera. conica intra bafin finguH. 

AnthcTce oblongx , verfatiles. 

Pist. Germen oblongiun, infra receptaculum. Stylus filifor- 
mis, longitudine flaminum, Stigmata quataor, tcrctia, ova- 
ta, patcntia. 

PiiR. Capfula ovata, tetragona, angulis compreflis» 
Sem, folitaria, oblonga, angubta. / "> i64 OCTANDRIA MONOGYNIA. 

4x6. EPILOBIUM.* Chamsenerion Tournef.isj' 

Cal. Teruwthium tctraphyllum : fQlioUs oblongis., acuminatls, 
coloratis, deciduis, 

CoR. Pctala quatuor, fubrotuiida, extrorfum latiora,- emargi- 

nata, patciitia. j, , 

StaM. tilamcitta ofto , fubulata: aUernahxcviox^, Anthera o- vales, comprcfla:, obtufac. 
PiST. Germcn cylindraceum , longifTimum, infra reccptacuIuiTi» 
Stylus fiUformis. Stigrna quadrifidum, craffum, obtufum, 

revolutum. , . , . 

? EK. Capfula longifTima, cylindracea, ftriata,' quadriloculans, 

quadrivalvis. 

Sem. numcrofa, oblonga, pappo coronata. Receptacuh 

gifilmum, tetragonum, liberum, flexile, coloratum. 

Oi3S. /» aUis flamina ^ piftillum cre^a. in aliis decli lon ./* 417. GRISLEA.f 'i. Cal. Perianthiur/2 monophyllum, turbinaium, campanulatum, 

ereftum, quadrifidum. 
CoR. Petala quatuor, ovata, ex incifuris calycis, omnium mi- 

nutiflTima, vix dentibus calycis majora. 
Stam. Filamcnta o6\o, fubulata, creda, omnium longiflima. 

Antkcrit rimplices', erefla^. ■ 

PxST. Germen ovatum. Stytus filiformis, longitudine ftaminum- 

Stignta fimplex. / 

Per 

oEM. • • • 

Obs. Planta ejl arhor Americam fiorilfis laxe fpicatis ^ furfum 
rerfis ^ foln Jiore ah omnihus difiindiffima. 4x8. ALLOPHYLUS. 

Cal. Perianthinm tetraphyllum : follolis orbiculatis: exteriori- 

bus duobus oppofitis, duplo minoribus. 
CoR. Petala quatuor, orbiculata, sequalia, calyce minora: un- 

guibus latis, longitndiue foliorum minorum calycis. 
Stam. Filamenta odo, filiformia, longitudinc corollx. Anthe- 

r<e fubrotundsE. 
PiST. Germen fubrotundum, dldymum. ^ Stylus filiformis, fta- 
minibus longior. Stigma bifidum : laciniis revolutis, 

Per. - - - * 

Sem. - •: - - 

410, '. OCTANDRIA MONOGYNIA. . i6s 

429. MIMUSOPS.t 

Cal. Pertambium odophyllum, coriaceum: foliolls dupHcI fe- 

rfe, ovatis, acutis, perliitentibus- 
CoR. Pctala od-o^ lanceolata, patentia, long:tudiae calycls, 
Stam. Filamenta ofto, pilofa, breviirima. vf;^2^/^tfr^ oblongse, 

ercSx, longitudine calycis. 
PiST, Germcn fubulatum, hifpidum. Stylus cyllndraceus, lon- 

gitudine corollac. Stigma iimplex. 
Per. Drupa ovalis, acuminata. 

Sem. unum f duo, ovalia. 430. JAMBOLIFERA. t 

Cal. Perianthium quadridentatum , brcviiTimum, perfiftcns. 
CoR. Petala quatuor, lincari-lanceolata, medietatc fupcriore cx- 

trorfum flexa. 
Stam. Filaracnta o^o, planiufcula, fubulata, a medio cxtror- 

fum fiexa, longitudine coroll^. Antherce o\o\cs^ incumb^entes. 
PiST, Gerrnen ovalCn fupernc hirfutum. Styhs filiformis, fta- 

mimbus brevior. Stigraa fimplcx. Per. 

SlrM. . \ dcntatuni. 431. SANTALUM.f 

! Margo coronans germen, obfolete quadri- CoR. monopetala, campanulata: Limbo plano, quadrifido,a- 

cuto. 
Stam, Filarncnta 06I0, tubo fummo corolla: infidentia: alterna 

breviora, Anthcra limpliccs. 
PiST. Germen turbinatVfm, fub reccptaculo floris. Stylns lon- 
gitudine Ibminum, Stigma fimplcx. 

Per. Bacca 

Sem dijl ^fcrtionc CJ* Amheris non cernutis a V^ L 3 43^ i( i66 OCTANDRL\ MONOGYNIA. 

432. MEMECYLON.f 

, Cal. Terlanthium indivirum, campauulatum , tnrbinatum, in- 
tegerrimum, fiipra gcrmen , pcrfiltcns, 
CoR. Petdla 'quaaior, ovata,, acuta, patentia. 

Stam* Filanientn 0(5to, fubulata, ercda. AntheVie /impliccs. 

PiST. Gerfnen turbinatum, fub rcccptaculo. Stylus fubulatus. 

Stigma fim.plex. 

Per. Bacca coronata, calyce cyliudricO, 

Sem. - - 433. LAWSO^\lA, Hcnna Lndw 143. 

Cal. Perianthium quadritidum, parvum ," pcrfidcns. 
CoR. Petaia quatuor, ovato-lanccohta, p!ana, patentia. 
Stam. Filar/tenta oflo, filitbrmia, longitudinc coroUcc, per pa^ 

ria binatim intra petala. Anthcr<c futjrotundcc. 
PiST. Germcn fubrotundum. Stylus fimplcx, longitudine fta- 

minum, perfiflens. Stigma capitatam. 
Per. Capfula 

SiiM. multa, angulata, acuminata, i 434. VACCINIUM.* Vitis idxoiTournef, ^yj. 

Oxy coccu^ Tournef. ^^i. 

h 
1 

Cal. Perianthium mintmum, gcrmini infidcns, pcififlens. 
CoR. campanulata, monopctala, quadrifida: laciniis revolutis. 

• StaM. Filamenta o6lo, fimplicia. Anthera bicornes, dorfo a- 

riflis duabus patentibus inltru^tsc, apicc dehifccntcs. 

PiST. Gcrmcn infra reccptaculum. ■ Stylus fimplex, fiaminibus 
longior. Stigma obtufum. 

Per. Bacca globofa, umbilicata, quadrilocularis. 

Sem. pauca, parva. 

N\imQi'mf£CpeadJitunicam>^uartam partcm in omni parte frtuTifi ^/. bus quadrifidus ^ in Myrtillo int 
ferc ifstcgra , revolvitnr ai baji 43; OCTANDRIA MONOGYNIAr .167 

435. ERICA.* Tournef. ^j'^.^^. . ratis , pcrliftentibus. foUol CoR. Petnlnm unicuiii , ercftum, quadrliiduin, ventricofurn. 
Stam. Ftlamcnta octo, capilhna, receptaculo affixa. Anther<e 

apice bifidae. 
Pi5T. Gcrmen fubrotundum, Styhs fil-formis, re^tus, dccHna- 
tus, flaminibus longior. Stigma coronulatum, tctragonum, 

quadrifidum. 
Per. Capfula fubrotuuda, calycc minorj te6la, quadnlocularis^ 

quadrivalvis. 
Sem. namcrofa, minima. -^ 

Oj5S. Dantur fpecies calyce du^Uci. ' 

Figura Corolla; ex ovata ^ oblonga in diverfis varia eft, 
Antherse in alUs bicornes^ in aUls emarginatjc, 
Stamina in uUis coroUa hngiores ^ in aUis breviores. 436. DAPHNE.* ThYmdxd.Tournef.i66 Cal. nuUus. ^ CoR. monopctala. "Tubus cylindraceus , imv;>crforatus , hmbo 
longior. Limbus quadrifidus: taciniis ovatis, acutis, planis, 

patcntibus. ^ -, . ^ - r / • r • 

Stam. Filamenta o6to, brcvia, tubo mfcrta : alterna mtenora. 

Anthercc fubrotunda:, ere^la:, bilocularcs. 
PiST. Germen ovatuni. Stylus nulUis. Stigma cUpitatum, dc- 

prefTo-planum. ' 
Per. Bacca fubrotunda, unilocnlaris. 
Sem. unicum, fubrotundum, carnofum. 437, DIRCA.f Cal. nullus. / CoR- monopetala, clavata. Tuho fupcrnc ventrxollore; Limbo 

nuUo, margine inscquali. 
Stam. FiLimentn o6lo, capillaria, tubo medio inferta, corolla 

longiora". Anther^ fubrotundcc, crc6ts. 
PiST, Gcrmen ovatum , apicc obliquo. Stylus filiformis, lla^ 

minibus longior, apice curvus. Stigma iimplcx, 
Per. hacca unilocularis. 

Sem. unicum. 

L 4 ' 438- r i6S OCTANDRIA MONOGYNIA. 

■" * 

ri 

. 438. GNlDIA.f Stmthm Roy. 

H r ^ 

Cal. Perianthium monophyllum, infundibuHfbrme, coloraunn: 
Tuho filiformi, longilijmo; Limi?& qundriparLito, plano. 

CoR. Petala quatuor, fcffiiia, plana, calyce breviora , ciquc 
uiferta.^ 

Stam- Filamenta o£to, fetacca, crcda, longitudinc fcrnie flo- . 
ris. Anthcr<e fimplices. 

PiST. Germen ovatum. St^lus filiformis, gcrmmis latcri infcr- 

tus, longitudine (iaminum. Stigma capitatum, hifpidunu 
Pep.. nurium. Fru&us m fundo calycis. 
Sem. unicum, ovanim, obliquc acutum. 

ObS- Hinc d(ffert fola corclla a Pajjninan 439. STFXLERA.f au&ore CLGmermo. 

Cham^ejasme. Amm. . . 

Cal. nullus, 

"CoR. monopetala, infundjbuliformis , perfiftcns. Tnbo filiformr, 
longo; Limbo quadri- (quinque)- partito : lobis ovatls. 
Stam. FHamenta o6to (dcccm) , brevilHma. Anther^ oblon- 

gns : alternx in tiibi mcdio, altcrnce intra fauccm. 
PiST. Germen fubovatum. St^lus brcvifllmus, pcrfiftens. Sti^ 

gr/ia capitatum, / 

Per. nullum. 

5em. unicum, nitidum, roflratum, * \ 440. PASSERINA.f 

Cal. nullus. 

CoR. monopetala, marccfccns. Tuhus cylindraccus, tcnuis, in- 

fra mcdium ventricofus. Limhus quadripartitus, patcns: laci- 

niis concavis, ovatls, obtufis. 
Sihw, Filamenta o£lo, fctacca, longitudinc limbi , apici tubi 

impofit;!. Anthera: fubovatcc, creclis. 
PiST. Germcn ovatum, intra tubum corollac. StyJus filiformis, 

e latcrc apicis ipfius germ;uis_cnatus, longitudinc tubi corollcc. 

Stigma capitatum, undiquc villis hifpidum. 
Per. coriaccum, ovatum, unilocularc. 

Sem. unicurn, ovatum, utrinque acuminatumj apicibus obliquis. OCTANDRL\ MONOGYNIA. 

441. LACHN^A.f Roy. 169 Hri Cal. Vertanthium monophyllum, perfiftens: Tuho longo, te» 

, nui; Lhnho quadripartlto inscquali: Lactnia fumma erc6ta rai^ 

nima; Laciniis rsliqtiis tribus reflexis intermedia majore, 

CoR. nulla- 

Stam. Filamenta ofto, fetacca, cre61:a, longitudine fermc fio- 

ris. Anthcrce fimplices. 
PiST, Germen ovatum. St^hs filiformfs, germinis lateri infer- 

tas, longitudine (laminum, Stigma capitatum, hjfpidum, 
Per. nullum. FruBus m fundo calycis. 
Sem. imicum, ovatum', oblique acutum. 

Ojjs. Differt a 'Pajjerina tantum calyce in<equaU. 44i. BiECKEA.f 

Cal. Perianthium monophyllum, infundibuliforme, quinquc- 

, dentatum, perfiftcns. 

CcR. Pi?^^/^ quinque , fubrotunda, patula, calyci inferta. 
Stam. Filamenta oAo; quorum fex paria ; duo folitaria , brcvis- 

fima, inflcxa. Anther<e fubovatse, parva:. 
PiST. Gcrmen fubrotuudum. Styhis filiformls, corolla brcvior. 

Stigma capitatum. i. Capfula^lohoQi^ coronata, quadriloculans, 

Si:M. noimula, fubrotuuda, altero latcre angulata. quadrivalvis. 2. DIGTNIJ. 443. GALENIA/ Sherardia y^»f . ^///?. 14- 

j 

Cal. Pcrianthium minimum, quadrifidum, concavum: Jacimh 

^ oblongis 

CoR. nulla. - . , 

Stam. FUamenta o£to, capillaria, longitudine vix calycis. Jn- 

ther.e didymsc. 
Pist. Germen fubrotundum. St^^li duo, fimplices, reficxi. 1^^/- 

gmata fimplicia. 

Per. CapfiiU fubrotunda, bilocularls. 
SiiM. duo, oblonga, angulata. \ 444 70 DIGYNI 444. MOEHRINGIA Ca-l.' Periafithium tetta^lijMum^ patcns , pcrfi{lciis : folioUdan- ccolatis. CoR- P^if^/rf quatuor , ovata, indivifa, patentia, calycebrcviora, 

Stam- Filameyita o6io, capillaLia. Ar^thcriC finipliccs. 
PiST. Germen globofum. ^S^/y/zduo, crecti, longitudine llami- 
iium. Stigvnata ilmpllcia. >/k; 
rRIGTNlA. \ 445-. POLYGONUM.* Xournef.-L^o. Biftorta. 

Tottrnef. x()\. Vcx.{\cdx\^.Tournef.i<)o. Fa- 

gopyrum.Zi^/iT/;. ipo. Heiiiine edit.prior. 

Cal. nullus, nifi corollam velis, cuiexternc cralTities viridis ca* 

lycem mcntiens , adnatacll. 
CoR. Pe/^7/»w unicum, baii anguftius, imperforatum , limh.p^- 

tuUim, quinqucpartitum : taciniis ovatis, obtuHSj peifirtenti- 

bus. 
Stam. Filarncnta fcepius oclo, fubulata, breviflima. A^ther^ 

fubrotundaj, incumbentes. 
PiST. Germen triquctrum. Styli trcs, filiformes, brcviffimi. 

Slig'mata fimplicia. 

Per. nullum. ' Carolla rudis fub forma calycis fcmen invol- 
vens. 

Sem. unicum, triquctrum, acutum. 
Obs. Stamina in fso^-^uUi: 6, 5-, 7. 

Piftiilum in qtiibusdam duplex vel bifidum. 

44^. PAULUNI A. t 'Seriana Tlum. ^s^ Cururu fi fkntibus. lyllum : fo. CoR. Petala quatuor, obovata, oblonga, calyce duplo majora, 
Stam. Fi/amenta odiOy fimplicia, brevi^. >^^?^^r^ parv^. 
PiST, Germen tmhlmtmn^ triquetrum, obtufimi, Styli ircs^ fi- 
liformes, brcves. Stigmata fimplicia , patcntia. 9J 

Sem. folitaria, fubovata. ipfula ad bafin gerit fem 

\apfula ad apicem fcrt ft 447 b OCTANDRIA T.RIGYNIA. lyi 

447. CARDIOSPERMUiM,.* Corindum Tournef. 

246. Vericaria Riv. IV: 144. Cal. Perlanthlum triphyllum: /(?//o//j obtafis , concavis", alter' 
• ris niajoribus, pernitcutibus. 
CoR. Pitala quatuor, obtufa cum acumine, cum calycis folio- lis majoribus alterna. f^ obtulis cum acumine: duobus labium crc6tum, reliquisclau- 

fum cfFormantibus 5 unguibus 2ii\g\xi\b. 

Stam. Filamenta Oiflo, fubulata, calyce vix longiora , /r/.-/ tri- 

bus oppofita, reliquis dmbus m altcro latcrc. Anther.t parvas. 

PiST. Oermen Zriquctrum. Styli tres, breves. Stigmata fim- 

plicia.* 
Per. Capfula fubrotunda, triloba, inflata, trilocularis, apicc dc 
bifccns. 

SiiM. folitaria, globofa, bafi cicatrice cordata notata. b __ 448. SAPINDUS.f Tourmf,j^^o. Cal. Perianthinm tctraphyllum, patens : foliolis fubovatis, pla- 
nis, piltentibus, coloratis, deciduis : duobus horum exterio- 
ribus. 

CoR. Petala quatuor, ovata, calyce minora. 

STA?Cf. Filamenta ofto? 

Pjst, Germcn triangulare. Styli tres, brcves. Stigmata fim- plicia. ^ pful Skm. Nux globofa. ff rnuniter ducc abortiunt ^ notanle Houftono. f^idetur aff- 

Paullinisc H Cardiofpcrmo. 
.TE 172 OCTANDRIA TETRAGYNIA. 

4. TETRAGTNIA 

449. PARTS.* HcrbaParis 7"^//^//^/ 117- 

Cal- PertanthtHm tetraphyllum , perfiftens : foUolis lanceolatis, 

acutis, corollac magnitudine, patcntibus. 
'CoR. Petala quataor, patentla, fubulata, calyci fimilia, perfi- 

fteritia. 
Stam^ Filamenta o£lo, fubulata, infra antheras brevia. Jnthe- 

ra longx, medio filamentorum utrlnqne adnat^. 
• PiST. Germen rotundo-tctragonum. Styli quatuor, patentes, 

flaminibus breviores. Stigmata fimplicia. . 
Per. Bacca globoro-tetragona , quadrilocularis. 
Skm. Dlura, eemino ordine incumbentia. 45-0. ADOXA.* Mofchatellina T<?//r;/^/ ^8. 

Cal Perianthlum bifidam, planam, pcrfifiens, infra germen. 
CoR. monopetala, plana, quadrifida: laciniis ovatis, acutis,ca* 

lycc longioribus. 
Stam. FilamentaoEio^ fubulata, longttudine calycis. Anther^ fubrotundae- Infi StyU quatuor, fim- pliccs, ere6li, longitudine itaminum, pcrfiftcntes. Stigmata fimplicia. & corollam, calyce cum Per, Bacca globofa, inter calycem 

bacca inferne coalito, umbiric^ta, quadrilocularis. 
Sem. folitaria, comprefra. 
Obs» Talis eft frudificatio terminalis ; laterales vero omnes ad- 

dunt unicam auintam partera nurneri. 45-1. ELATINE.* Vot^momxhys Buxb. A.K. 

Alfinaftrum Vaill. K P. i. /. 6. 

Cal. PeriuHthium tetraphyllum : foUolis fubrotundis , planls, 

magnitudine corollae, perfirtentibus. 
CoK- P*?i^rf/^ quatuor, ovata, obtufa, fefillia, patentia. 

Stam. Filamenta odo, longitudine corollac. Anthertt /implices. 

PiST. Gcrmen orbiculatum, globofo-dcprefiTum , magnum. Sty 

li quatuor, credi, paralleli, longitudine ftaminum. StigmA* 

ta limph'cia; 
Per. Capfula orbiculata , globofo-dcprcfifa , magna, quadrilocu- 

laris, quadrivalvis. " ^ . . 

Sem. plura, lunulata, creda, rotatira reccptaculum cingentia. 

Clas^ * r^l i^. j- ENNEANDRIA MONOGYNIA / 1/3 Clairis IX. is A 

MONOG TNIA. ^n^. H. L:B. 656. Btirm. zeyl. 28: i. Camphora 

Gronov. T>iff. Perlea i^lum. 20. Borbonia 
^iPlum.z. Bcnzoc Boerb. SafTafras Off. Cal, nuUus : nifi corollam calycem diceres- 

Con, Pr^^/^ fcx, ovato-acuminata , concava, ere6la: alurna 

extcriora. 

Ne6iarhim conllans tubcrculis tribus^ acuminatis, coloratis, 
induas fctas dclincntibus, germen circumftantibus. 
STAM. Filamenta novcm, coroUa brcviora , comprcfTa, obtufa, 

tcrna in lingulo ordiuc. Anther^ niargini filamentorum fu- 

pernc utrinquc adnatac, 

Ghindnle du£c, globofae, pctiolo brcviflimo, fingulo filamcnto 
intimi ordinis propc bafin affixa. 
PiST, Germen fubovatum. Stylus fimplex, asqualis, longitudi- 

ne ftaminum. Stlgma obtufum, obiiquum. 

Per. Dnpra ovalis, acuminata, unilocularls, corolla compre- 

henfa. 
.Sem. Ntfx ovato-acuminata. Naclens cjusdem form-^. 

Ozis. Maxima fpecierum pars una cum Cinnamomo ^ Campho- 

i\x hermaphrodita efl\ in nonnuUis tamcn Mares feorfiy>: //vdtOP- 
cia prodeunt^ ut in Lauro Tonrnef nhi etiamfxpius flamina 
^Q ad quatHordecim y ctii Corolla qnadripartitUy nnda. 
Corpujcula filamentis quil^usdam adnexa , ejfenti-alem fritbent 

fharaSierem. 1 .TRI- 174 ENNEAN-DRIA TRIQYN. et HEXAGYNIA. 

■ 

1. rRIGTNIA. 45-3. SPONDIAS t Monbia 'Plum. ^x. 

Cal. PcrianthiHva monophyilum , plaiium , quinqucdcntatum, 
pcrfiftcns. 

Con. Petala quiuquc, ovata, pbna, patcntia. 

Stam. Filamcnta uovem, quorum qu;nquc 111 orbcm pofita, tria 

rcHqua acqualia, lonctltudine calycis, Anther.v fimpliccs. 
PiST- Germen ovatum. Stylus vix nullus. Stigmata tria, ob- 

tuia, pcrfiftcntia. 
Per. Bacca ovata- - - 
Sem. Nuces quatuor in quolibct loculo pcricarpiL 45-4. RHEUM/ Rhabarbarum Tournef.\%, 

Cal. nullus. 

CoR. monopctala, bafi angufiata, impcrvia, limbofcxfida; laci- 

. ' niis obtufis, -^/Vtr^/.f nfinoribus. 
Stam. Filamenta novcm, capi!!aria, corolla; infcrta , ejufdcm- 

quc longitudine. Anthene didyma;, ODlongsc, obtufai 
PiST. Germcn brcvc, triquctrum. Styli vix ulli. StigmataXiVX^ 

rcflexa, plumora. " 
, Per. nullum. 

Sem. unicum, magnum, triquctrum , acutum , w:r<#r^/V//^//j mcra- k branaccis. 
HE XAG YNIA. 4SS- BUTOMUS.* Tottrnef. 143.' 

Cal. Involucrum commune, triphyllum, breve. Umbella 

plex. 
CoR. Petala fcx, fubrotunda, concava, marcclcentia , alterna 

cxtcriora minora, acutiora. 
Stam. Filamcnta novcm, fubulata, quorum fcx extcriora. An- 

therx bilamcUata:. 
PiST, Gcrmina fex, oblonga, acuminata, m Stylos dcfinentia. ^?i fimpl ves, introrfum dchifcentes. 

Sem. plurima, oblongo-cylindracca, utrinquc obtufa. Clas DECANDRIA MONOGYNIA ClaJJis X, I7f 
/ I. MONOGTNIA 4S6. SOPHORA.* \ Cal. Perianihtum iiionophyllam, brevc , cainpanulatiim, bafi 
rupcriie gibbuin, orf^ qumqucdcntato , obliquo, obtufo. CoR. papilionacea, pentapetala, cujus. 

Vexillum oblongum, fenlun latms, reftum, latcribus re- 
flexis. 

Alx du3c , oblongce , bafi appendiculatoe. 

Carina dipetala, pctalis alis conformibus, marginibus inferiori- 
bns approximatis, navicularis. ^ 

Stam. Filamenta dcccm , diflin61:a, parallcla, fubulata, longi- 

tudinc corolloe , intra carinam "recondita. Anthera: minimse^ 
allurgentes. 

PiST. Germen oblon;^nm , teres. Styhis magnitudinc & fitu fta- 
iLinum. Stigma obtafum. 

Per. Legumcn\Qx\^,^\vci\km^ tenue, imiloculare, ad fcmfna no- 
dofum. 

Sem. plurima, fubrotunda. 

ObS. In omnibus curn PaPiUonaceis zj Diadelphiis convenit pns' 
terquam q^Hod Filamentis diJiinBis ^ feparatis gandiat. ■■y 457. 1^6 " DECANDRIA MONOGYNL\» 

■ 

45-7. ANAGYRIS.* Tounief.6^7, 

W 

Cal. Perianthiuyn cmrp-mu\^tum: ore quliiqucdentato , fuj^re- 
mo fari profundius divifo. 

CoR. papilionacea. , ' ,. . , . 

yexillum obcoi-datum , re6lum , emargiuatum , reliquis latius , 

calvce duplo longius. 
v^/^ dvato-oblongae , plauic , vexillo longiores. 
CrfW»^ rc6ta, longiirima. . ^ 

Stam. FilameMta dccem>, parallcla, diftiuaa, aflurgcntia. . Jn- 

therce iimpliccs. ^ . 

PiST. Germcn oblongum. Styltts fimplex, afTurgens. i>tigma 

■villofum. , . ' 

Per. Z?^;/;^£'« oblongum, magnum, tcrctiufculum , parum, re- 

flcxum, obtufum, 
Sem. fexvelplura, reniformia: . _ 

Obs. Ejfcntia cQnfiflit in l^exillo bre-viffimo , redo , Cartna lon- 
giffima. 45-8. CERCIS.* Siliquaftmm Tournef.^i^r- 

Cal^ Pertanthium monophyllum, brevilHmum , campanulatum, 
infernc gibbum , mclliferum: ors quinquedcntato , ercflo, ob- 

tufo. 

CoR. pentapetala, calyci infcrta, corollam papihonaccam mcn- 

ticns: fcilicct .^ . 

Alf. petaladuo, furfum flexa, unguibus longis affixa. 

yexillum. petalum unicum, fubrotundum, unguiculatum,fub 

alis, quibus brevius. 
Carina, petaladuo, connivcntia in cordatam figuram, inclu- 

dcntia genitalia, unguibus affixa. 
Ne^arinm glandula (lyliformis, fub germine. 
Stam. Filame'4ta dcccm, diflinaa, fubulata, declinata, quorum 
quatuor longiora, tefta. Antherit oblongx , incumbentcs, 

affurgcntcs, , r ; 

PiST. Germen lincari-lanccolatum , ftylo tcuui infidens. StyiHS 

longitudine & fitu flaminum. Stigma obtufum, afTurgcns. 
Per. L egum e n oh\ongmn ^ oblique acuminatum, unilocalare. 
Sem. nonnulla, fubrotunda, futur^i laperiori annexa. ./. claJTe natnrali ad,Pa^ilonaceos vct Diadcl^h 4S9 


DECANDRIA MONOGYNIA. *77 45-9. BAUHINIA.* "P/um.is. 

Gal. Periafifbium oblongum, longitudlnaliter latere inferrore 
aehifcens-» hinc reclinatum; bafi quuiquefariam quoque dehi* 
fcens, fupernc cohirentibus quinque foliolis, deciduum. 

CoR.Petala quinqnc, lapccoUta, undulata, apicibus attenuatis rc- 

. flexis, refiexo-patentia; inferiora paulo '"^ ' 

gitudine calycis infidentia. 

Stam. Filamenta dccem (quorum novem fuperiora interdum 

, connatain cylindrum deorfum dehifcentem ) , corolla brevfq- 
ra; decimum infimum. longiflimum. Anthera ovatje, ia de- maj ora rarms Stylus filiformis, PiST.-Germe^ oblongum, pedicello infidens. 
dechnatus. Stigr^a obtufum, alTurgens. 

P£R, Legume» longum, fubteres, uniloculare. 

Sem, multa, fubrotunda, comprefla , fecundum longitudfnem le- gumfnis pofita. 

>BS. CharaSier i 

fnnt rsltQfi^ fp fpecie B. divarfcataj defumtus eff 4^0. PARKINSONIA. Tlum. 3. Cal. Perianthum 

ciduum. m quinquefidum , patens , de- ■ 

CoR. Petala qiiinque, fubsequalia, in orbem pofita , calyce ma-^ 
jora, quorum fuferiora ^uatuor ovata, infimum vero reni- 
forme. 

Stam. Filamenta decem , declinata. Anthene oblongae. , , ^, 

PiST. Germen teres, longum, dcclinatum. Stylus vi^ ullus.' 

Stigma obtufum, affurgens. 

Per. Legumen longiffimum , teres, torofum ad femma, unde 
. moniliforme, acuminatum. 

SsM. plura, intra fingulum articulum kguminij iiagula. \ i M i 461. ly^ PECANDRIA MONOGYNIA. 

^61. CASSIA* Tournef. 39^- Scnn^Tournef 39^. 

CK-L.Perianthlum pcntaphyllum , laxum , concavum, colora- 

tum, deciduum. . . ,. 

CoR. Peiala quinque, fubrotunda, concava: i»fertora magis di- 

ftantia, patcntiora, niajora. _ . • , -^ 

Stam. F/7«wf «/^. decem , declinata : tna wjertora\oTi^\oiii.', trta 

fuperiora breviora. Antherce inferiores tres maxini® arcuatx , 

roftratse, apice dchifcentes ; laterales quatuor abfque roltro, 
-' dehifcentes ; fupremas tres minimae , vix foecundae. 
PiST. Gerrnen teretiufcuhim, longum, pedunculatum. Stylus 

breviffimus. Stigma obtufum, alTurgens. 
PER. Legumen oblongum, diffepimentis tranfverfis. ^ 
Sem. plura, fubrotunda, margini valvarum fupcriori affixa. diji dijfep 
tjiexu ^6z, VOINCIANA.] Touri2ef3c)i. 

Cal. Perianthium pcntaphyllum , laxum, oblongum, conca- 
vum, dccidumn: Folioio infimo longiore, declinato. 

CoR. pentapetala , inaequalis. Petala quatuor, fubrotunda, fer- 
mc xqnalia: quintum infimum, majus, difforrne, crenatum. 

Stam. Filamenta dccem, fetacea, omnium loiigiffima, decli- 

nata. Antherce oblongx. 
PiST. Germcn fubulatum, declinatum, longius, definens in i':f>'- 
lum longitudine flaminum. Stigma acuminatum. 

Per. Lf^»;»^» comprelfum, oblongum, diffepimentis quafi transr verfrlibus. ^Z *r 463- C^SALPINA. Tlum. 9. Cal. quinquepartitus : lacinia inferiore carinata anguftiore» 
CoR. (viX uUa?) ^ 

Stam. VHamenta filiformfa, incurva, vcrfus laciniam majorcm 

decumbcntia. Anthera fimplices. . 

PiST. Germen tenue, oblongum. Stylus iimplcx, longuudmc 

ftaminum. Stigma capitatum. ^ ^ 

Pek. Legumen oblongum, acaminatum , uniloculare. 
Sem. plurima, ovata. 

ObS- CorQlla nobss ignota ejl. v: 4<^4- p! r, ^- 


DECANDRL\ MONOGYNIA. 

4^4. GUILANDINA:B6nduc Tlkm^s^. ^79 t^ot^s- va Cal. Ferianthium monophyllum, campanulatum : Limboquiu- 

qucpartito, xquali, patcnte/ ' ' 

CoR. Petala quinquc, . lanceolata, CQncava, felfilia, asqualia^ 
fauci calycis inferta, calycc paulo majora. 

Sx^M.. Filar/2enta dccem, tubulatii, cre6ta, calyci inferta, eo- 
quebreviora: alterna minora. Anthera ohtxsi^ ^ incumbcntes, 

PiST. Germen'o\)\oiv^\xn\ Styfus lalirbrmis, longitudine Itami- 
num. Stigma (implex, 

PiiR. Legumen rombptdcum, futura fuperion convcxa , ventri- 

cofo-compreirum, uniloculare, diffepimeiuis transverfalibus di-» 
lb'n(5lum." r ; - Sem. o/fea ^ globofo-comprelfa , intcr dfflepfmenta folitaria. 

OeS- Specics generis Honnull^e dioide fnnt. 46S, GUAIACUM.t Thm. 17. . 

* ' ■- ■ 

r 

Cal. Perianthium monophyllum, concavum, deciduum, qniu- 
* quefidum: laci;ziis ovato-oblongis. 

CoR. Petala quinque, ovato-oblonga, concava, patentia, caly- 

ci inferta : fuperiora minora. 
Stam. Filarytcnta dQCcm^ crcda, calyci inferta. AntberiC par- 

vae. ^ ^ ^: 

PiST. Stylus filiformis, re^Stus, longiis. Germen ovato-acumi- 

natum. Stigma tenue, fimplex. 
Per. Drttpa fubrotunda, oblique acuminata, hinc fulco exarata. 
SiiM. Ntues ovata::, pulpa veftitae. i ^66. CYNOMETRA. Cy.noaiormm. Garc. 

Cal. Perianthium quadripartltam , obtufum, coloratum, ma- Anthe ra gnum: tbliolis duobus oppofitls latioribus, concavls. 
tJoR. Petala quinqnc, lanceolata, asqualia, acuta. 
Sr A\{. Filamcnta decem , corolla duplo longiora 
. iimplices. 

PiST. Germcn cymbiforme. Stylus fimpkx. Stigma obtufum. 
Per, Legumen lunatum, comprelfum, carnofum, tubcrculatum. 

S£M. unicum, reniforme, magnum. Mi 467. iS» DECANDRIA MONOGYNIA: 

' I 

4^7. ANACARDIUM.t Acajou Tournef.4,if. 

Cal. P^riantbium monophylluin, quinquepartituin , eredum,' 

acuminatum, dedduum. 

CoR. Petalum unicum. T^ubus breviliimus. Limbus quinque- 
partitus : ladniis quinque lanceolatis , reflexis , calyce longio- 
ribus. ' . 

Stam. FiUmtnta decem, capillaria^ longiludine corollE. An^ 

thera pavae. .- 

FiST, Germen fubrotundum. St^lus fubulatus, inflexus, longi* 

gitudine coroUae. Stigma acutura. 

Per. uullum» Rectftaculum carnofum , maximum , obova- 
tum. 

Sem, Nuit reniformis, magna, ad apicem receptaculi pofita. 

468. DICTAMNUS.* Fraxinella Tournef, z^j. oblongis, acuminatis- um* minimum, deciduum: folioU$ CoR. Petala quinque, ovato-lanceolata, acuminata, imguicula* 
ta, inaequalia, quorum duo furfum flexa, duo oblique ad late- 
ra polita, unicum deflexum. 

Stam, Filamenta decem , fubulata, longitudine corollae^ intcr 
duo petala lateralia declinata, in«qualia. Glandula pundiformes 

^ filamentis adfperfas. Anther^ tetraeona; , alTurgentes. , 

^" ^ quinquaogulare. Styius fimplex, brevis, decH- natus, mcurvus- ^tigma acutum Capful<e quinque, marg 
ninatae , apicibus diftantibus elaftica veftita 4^9. RUTA.* Tournefis^, Pfeudo-Ruta 

Mich. 19. 

Cal. PeriaMthium quinquepartitum , breve, perfiftens. 
CoR. Petala quinque, patentia, fubovata, unguibns anguftis. 
Stam. Filamenta decem, fubulata, patentia, longitudine corol- 

Ijb. Antherae erecftae, breviffimae. 

PiST. Gertnen gibbum, cruce infculptum , pun6lis decem ad ba- 
fin notatum. Stylus ereftus , fubulatus. Stigma fimplex. 

Per. Caffula gibba, quinqueloba, femi - quinquefida , quinque- 
locularis, quinquefariam inter apices dehifcens. 

Sem. plurima, fcabra, reniformi-angulata. 

Obs. R. graveolens in florihus ^ excepto trimo^ demit \ $arttm fruHiflfationii Partf _L 470, DECANDRIA MONOGYNIA. ^ i8i 

■t 

470: TOLUIFERA^t i?<'>'. 

Cal. Perianthium monophyllum , campanulatum , quinqiifeden- 

tatum, fubaequale: angulo unico remotiore. 
CoR. Petala quinque, receptaculo inferta: quorum Quatuor «- 
qualia linearia, calyce pauio longiora. . ,. 

Quintum duplo majus, obcordatum, ungue longitudine ca- 

lycis. . 

Stam. Filamenta decem, brevifllma. Anthera calyce longiores. 
PiST. Germe» oblonguiji. Stylus vix ullus. Stigma acutum. 

Per. ... 
Sem. .... 471. H^MATOXYLUM. t au&ore^D.Grono-vlo. 

Cal- Periantbium qulnquepartitum : lacinils ovatis, perCflcnti- 1 bus. 

p majora Stam. Ftlamenta decem, fubulata, corolla fere longiora. Ah- 

thera parvx. „ , r- 1 i •» j* 

ST Germen ovato-oblongum. Stylus fimplex , longitudir» Pis. _. ^ 

ftaminum. ^W^w^ craflTiufculum, emarginatum 
Per. C^f'/»/^» lanceolata, obtufa, uniloculans, bi 

navicularibus. _. 

Sbm. nonnulla, cblonga, compreUa. 
valvii 47^. ADENANTHERA.* Roy . lugdh . f, ^6%. Perlanth \ COK. pentapetala, campanulata : Vetala lanceolata, feflilia, m- 
trormm convexa, fubtus concava. ,,« k - 

Stam. Filumenta decem, fubulata, erefla, corolla paulo bre- 
viora. yf»/^er4: fubrotunds, iucunibentes , apice exteriorc 

elandulam globofam ferentes. r u t ., , 

PisT. G.r«7.« oblongum, deorCum gibbum. %/«J fubulatus, 

longitudine ftaminum. Stigma fimplex. 
VzK. Legumen longum, comDreiTum, membranaceura. 

Sem. plurima^ fubrotunda, diftinaa, remoca. 

M 3 -^73. 182. PECANDRIA MONOGYNIAl 

473. MELIA.* Az,cda.mchr^?/-W/38 

Cal. Perianthium monophyllum, minimum, quinquef 

rectum ,; obtufum'. . 
CoR. Petala quinquc, rmeari-lanceolata, patentia, longa. N lac, ore dccemdcntato. monophyllum, longitudinc-corol-. Stam. Filamenta dJTccm, minima, intra apicem neSarii Infeita. 

Anther<£ neftarium non fuperantes. ^ 

PiST. Germen conicum. St^Uts cylindraceus, longitudine nc- 

ft.irii. Stigrna obtufum , emarginatum. • ■ . , 

Per. Drupa globofa, mollis. . 

Sent. Nux fubrotunda, quinque fulcis exarata, qulnqueloculans. 

Nuclcus in fingulo loculo unicus, oblongus. 

474. 2YG0PHYLLUM..* Y zhiigo To urn ef, 13 $ ^ ■ 

Cal. Perianthium pentaphyllum : folioUs ovatis , obtufis , cou- 

cavis , ercdis. ■ ' . . 

CoR. Petala quinquc, fenfim latiora, obtufa, emarginata, ca- 

lyce paulo longiora. . . , , r 

Nedarium decaphylliTm., connivcns, gcrmcn mcludens: to- 
liolo ccufquama fingulo filamcnto juxta bafin adnato, aca- 

minato, conniventc. • . 

STAM.'Ti/d»?fK^^ deccm, fubulata, corolla breviora. 

dblongai, incumbentes. n i r, , 

Pi.ST. Germen oblongum, bafi attcnuatum. StyUis lubulatus, 

iongitudine ftaminum. Stigma fimplex. . - ^ ■■ ^ 
Per. Capfula ovata, pentagona, quinquelocularis , quinqucval- 

vis, diiTcpimentis ipfis valvulis adhacrcntibus. 
Sem. plura, fubrotunda, comprefira. 

Obs. rericarpii figura ia diverfis diverfa occurrit. 
SpicieS- datur qua quintayn numeri partern excludit. 

- ' 475-. FAGONIA.* Tournef.i^i. 

Cal. Periafithium pentaphyllum : foUoUs lanceolatis , crefliSi 

patulis, minimis, deciduis. _ . 

CoR. Petala quinque ,_ cordata , patentia : unguihus longis , te- 

nuibus-, calyci infcrtis. - - Anther^t s An- iher<c fubrotundac. Pis ■R, Capfnla rotundo-acumin 

bata, deccmvalvis, locuHs comprcffis. Stslus fubulatus. Sthma limplcx. Se / 


^76 DECx\NDRIA MONOGYNIA. jS^ 

■3 

476. TRIBULUS.* Tournef. i^x. 

h 

Cal. Periajiihium quinquepartitum , acutum , coroll^ paulo 

' brevius. 

CoR. Pe#^/^ quinque, oblonga, obtura, patcntia. 

Stam. FilameKta decem, fubulata, minima. Anther^ fimpUces. 
PiST. Germen oblongum, longitudine flaminum. %/«/ nul- lus. Stigma capitatam. Capfi gibbis , mucronibus tribus quaternisve armatis ; inde angiilatis , 
conniventibas : loculis transvcrfis. 
Sem- plura, turbinata^^oblonga. 

r 

r 

^jj. MONOTROPA.* Orobanchoides r(?«r/;^/ 

./^. G. 170. Hypopitys T>ill.gen. 7. 

Cal nuUus • nifi PetaU quinque cxteriora pro calyce habeas. 
Cor". Petala dccem , oblonga, parallelo-creaa, apicibus lerrat^s, 
decidua , quorum alterna exteriora bafi lunt gibba, mtrorfum 

concava mellifera. n. r ^- • j .t 

Stam. Ftlamenta decem, fubulata, ereaa, ilmplicia. Anther^ 

Vi^T^^Germen fubrotundum, acumlnatum. Stylus cylindraceus, 

JonRitudinc aaminum. Stigma obtufo - capitatum, ^ 
pER.r.r/)/«/^^ovata, pentagona, obtufa, qumquevalvis. 
-Sem. numeroia, palcacca. - .^ 

Obs. ralis ejl fios terminalis ; ft vero florcs latcraks adjint parte fru^ifi cationis parte 478. JUSSI^A * Cal. Perianthium quinqucfidum , gcrmim mfidens , parvum: 

foliolis ovato-acutis , perfiftentibus. 
CoR. Petala quinque , fubromnda, patentia. , ,, ^^ <-. 

Stam. Filame^ta 3cccm, filiformia , breviffima. A»ther^ fub- rotundcE. Pist. Germe» oblongum , infra reccptaculum. Stylus fihformis. 

Stigma cipitanim, planum , ftriis q^inque nota um 
Per. oblongum, craltmfculum, corotiatum, longituduiaUter de- hifceiis. Sem. plurima, per fcrics difpofita. ^^.11^^ .a 

Obs. SPccics dantur quihus auf»ta pars numert €xcmta iji M 4 47y I i8^ DECx\NDRIA MONOGYNIA. 

479. SCHINUS-t Molle Tournef. 

CaL- Perianthium minimum, quinquedentatum. • 
CoR. Petala quinque, patentia. 
StaM. Filamenta odio ad decem, Anther^ crailaff. 
•PiST. Germen fubrotundnm, Stylus crafTus, brevis. 
Per. B ac € a ^lobody unilocularis. 

Sem. umcum, magnum, globofum. i 480. BARTRAMlA.f 

■ 

C AL. Perianthtuyn quiiique- partitum : laciniis linearibus , • infra 

apicem ariftatis , deciduis. . 

CoR. Petala quinque, cuneiformia: unguibus ere^lis, longita- 

dfne calycis. Limbo patente , obtufo. 
Stam Filamenta decem, capillaria, longltudine tubi corollaa. ii»- 

thera fubrotundac. 

PiST. G^rw^» fubrotundum. Stylus capillaris, longitudinc ila- 
minum. Stigma fimplex. , . 

p£R. globofum, undique echinatum fpinis hamofis, difliUcns m 
Sem. quatuor f. quinque, hinc convexa echinata, inde anga- 

Jata. 

Obs. jijfinitds fumma Triumfettse , a qua calyce ^ numcro fla- 
minnm diJHnHa, 4S1. MELASTOMA.f i5//m. Acinodendron 

edit.^rior.i^z. 

\ 

-■ 

CAt. Vifianthium monophyllum, vcntricofum^ vix dentatum, 

obtufum, perfiftens. 
CoR Pitala quinque, fubrotunda, margini calycis inferta. ^ . 
StaM. FiUme^ta deccm, calyci infcrta, brevia : horum aiiqu:^ 

in medio inflrudla procefTu, quafi retrofrafla. Anthera lou- gae, fubcurv* PlST ibrotundum, fub reccpticulo floris. Styhs 

liforinis. Sti^rna emarginamm, incurvum. 

Per. Bacca qumquelocularis j calyce obvoluta, fubrotunda, 
ronata margine cylindraceo. 

Sem. plurima, nidulantia. fi-- 
DECANDRIA MONOGYNIA. i«/ 48 X. KALMIA.f 

^-. - quinquepartitum, p^r\ 

inciitis fubovatis , acutis, tcrcriufculis. pcrflflens : fcg- • ^ CoR, monopetala, hypocratero-infundibuliforniis. TuIhs cy» 

Jindricus, calyce longior, Limbus difco plano, ambitu erefto, 
femiquinquefido; Cornicula neBarifera decem, extus e corol* 

la prominentia , & ambicntia corollam, ubi Limbi ambitus eri- 

gitur. 
St AM Filamenta decem, fubulata, ere£fco-patentia , corolla pau- 

lo breviora, bafi corolla: inferta, Anthera fimplices. 
PiST. Germen fubrotundum, ly/y/»/ filiformis, corolla longior, 

declinatus. Stigma d\>XM^X£i. 

pER, C«^y«A» fubglobofa, deprefTa, quinqueloculaiis, qujnquc- 

valvis. 
Sem. numerofa. 

Obs. Nt difi 483. LEDUM,* Cal. Pertanthinyn monophyllum, minimum , quinquedenta- tum- CoR. Petala quinque, ovata, concava, patentia. 

SiAM. Filamenta dccem, filiformia, patcatia, longitudine co- 

roilae.' Axther^ oblongac. 
PiST. Germen fubrotundum. Stylus fihTormis, longitudine fta- 

minum. Stigma obtufum. 
p£R. Capfula fubrotunda, quinquelocularls , qulnquefariam baii 

dehifcens. 
Sem. numerofa-, oblonga, angufta, utrinque acuta, tenuiin- 

^ ma . ' . 

484. RHODODENDRUM. t Charaxrhododcn- ' 

dros Tournef.^y^. 

Cal. PeriaHthtum quinquepartitum, perfifteus.^ 

CoR monopetala, rotato-infuiidibuliformis ; Limbo patentc : la- 

ciniis rotundatis. . -. , 

StANt. FiUmenta. deccm, filiformia, longitudine fere corolla;, 

declinata. Antherie ovaies. ^ t • 

PiST. Geraie» pentagonain, retufum. St^lus nhformis, !on- 

gitadine coroll», StigrAa obtufum. 
p£R. Ca\>f> ' S£M, numerofa» minima ■fSy 1^6 DECANDRIA MONOGYNIA; 

485. ANDROMEDA.* Ledum Mkh. 106. Cha- 
m£edaphne Buxb. A.R. VoXxxioXxi Buxb . A.R» 

Ericie fpecies Tournef. 373. B. i i Cal. Pcriantbium quinqucpartitum, acutam, minimum, colo- 
ratum, perfiftcns. . , ' 

CoR. monopetala, ovata, inflata, quliiquefida: laciniis reflexis. 

Stam. Filamenta decem, fubulata, coroUa breviora, vix corol- 
Ise aifixa. Anthenc bicorncs, nutantes. 

PiST, Germcn fubrotundum. Stylns cylindraccus, ftaminibus 
longior, perfiftcns. Stigvna obtufum. 

Per. Capftila fubrotunda, pentagona, quinquelocularis, quinque- 
valvis, angulis dchifccns. 

SexM. pltirima, fubrotunda, nitida. 

Obs- Numcro (iaminum ab Erica diffcrt. , \ 48^. EPIGiEA. Memecylum Mitch. 13. Cal. Perianthium duplcx, approximatum , perfiftens. 

F.exteriusm^h^Wxim: Follolis ovato-lanceolatis, acumina- 
tis: exteriore majore. 

P. interius quinquepartitum , ereftum , exteriore paullo lon- 
gius: Foliolis lauceolatis, acuminatis. 

CoR. monopctala, hypocrateriformis. Tubus cylindricus, cal)[- 
cc fere longior, intus hirfutus. Limhui patens, quinqucparti- S tus: Lobis ovatooblongis. P PAM FUamenta deccm, filiformia, longitudine tubi , bafi co- 
rollx affixa. Anthera oblongse, acutas. 

IST. Germen globofum, villofum. Stytus filiformis, longitu- 
dine rtaminum. Stigma obtufuni, fubquinquefidum. 

Per. Capfula fubglobofa, dcprcira, pcntagona, quinquelocula- 
ns, quinqucvalvis. 

Sem. -plurima, fubrotunda. Rec. magnum, quinquepartitum. 

' ■ ■ 487. DECANDRL\ MONOGYNIA. 187 ^ 487. GAULTHERIA. Kalm. ^ 

* - ■ ' 

l?AL. Ferianthium duplcx, approximatum , pcrfiflens.^ 

. P. exterius diphyllum , brevius : foliolis femi-ovatis , conca- 

' vis, obtuii^. 
P. intjrius monophyllum, quinquefidum, campanulatum : fc- 

"" gmentis fcmi-ovatis. 
CoR. monopetala, ovata, femiqufnquefidaj Limho parvo, rc- 
'■ voluto. Ne^arium corpufculis decem, lubulatis , ercdis, bre- 

viflimis , cingentibus gcrmen intra llamina. 
Stam. Filamenta ditccm^ fubulata, incurva , corolla breviora, 

receptaculo inferta. Anthera bicornes: corniculis bifidis.^ 
PiST. Germen fubrotundum , deprefiTum. Stylus cyhndrlcus» 

longitudine corolla;. Stigmh obtufum. 
Per. Capfula fubrotunda, obtufe pcntagona, deprefTa, guinque- 

locularis, quinquevalvis , undique teda Pertanthio intcriore 

excreto in Baccam fubrotundam, coloratam, apice pcrviam. 
5EM. plurima, fubovata, angulata, olfca. -^* 

488. ARBUTUS. * Tournef,i6%. Uva Urfi Tournef. 370. C obtufum, nilnimum, pcr- \ fiftens, infra gcrmem ■» • rrj ; 

CoR. monopetala, 'Dvata, bafi planiufcula, ore quinquetido: la- 

ciniis obtufis, rcvolutis , parvis. , ^ -n- 

Stam. Filamenta dcccm, fubulato - vcntricofa , bafi tenuiilima, 

margini bafcos corollac affixa, corolla dimidio breviora. An- 
""ther<c leviter bifidx, nutantes. . 

PiST. Germen fubglobofum , rcccptaculo dcccm pundlis notato 

infidcns. %/a-r cylindraceus, longitudinc corollx. i^ugmn^ 

crafliufculum, obtufum Per. Bacca fubrotunda, quinquclocularis. 

Sem. parva, offea. * . _ 

Obs. yi?*^ Vaccinium froxtme acccdit ^ a q 

ris vere diflifi^ititar. Jjtu recettacull fi l f 


HSS DECANDRIA MONOGYNIA. 

4S9. CLETHRA,t Gronovwirg.^t^ CaL. Perianthium c vatis, concavis, eredis, perfiftentibus- 

OR, Petala qainque, oblonga, extrorl — . — 

tentia, calyce paulo longiora: fuperiore latiore folieVts a 

cre£lo - pa Stam. Filamenta decem, fubulata, longimdlne corollae. Ah- 

thcrce oblongo-crcflae, apice dehifcentes. ^ , 

PiST. Germen fubrotundum. Stylus fiHformis, ereflus , perfi- 

ftens, increfcens. Stigma trifidum. 
Per. Capfula fubrotunda, calyce obvohita, trilocularis , trivalvis. 
S^n^ plurima, anguiata. 

■ 

490. PYROLA.* Tlp^r^^/ 134. 

K 

Cal. Perlanthium qulnquepartitum , minimum, perfiftens. 

CoR. Petala quinque, fubrotanda, concava, patentia. 

Stam. Ftlamenta decem, fubulata, corolla breviora. Antbera 

nutantes, magns, furfum bicornes. 
* FiST. Germen fubrotundum, an^ulatum. Stylus filiformis, fta- 

minibus longior, perfiftens. Stigma craffiufculum. 
Pj^r. Capfula fabrotunda, depreifa, pentagona, quinquelocula* 

ris, angulis dehifcens. 
Sem numerofa, paleacea. 
Obs. Stamina ty Stylus in aliis ere^aj in aliis ad latus dicti- 

nata funt* 

Stigmatis figura in diverjis ffeciehus diverfa efi. T- - 2. DIGTNIA 

491. ROYENA.* 

Cal. Perianthittm monophyllumv ventricofum, pcrfiftcns, ^n 

obtufe quinquedentatc. 

Cor. monopetala. ' Tubus longitudine calycis. Limbus patens, 

rcvolutus, quinquepartitus^ taciniis ovatis. 

Stam. filamenta decem^ breviifima, coroll« adnata. Anthera 

oblongae, acut«, didym®, erCfSt^, longitudine tubi. 
PiST. Germen ovatum, villofum, definens in Stylos duos, fta- 

* minibus paulo longiores. Stigmata fimplicia. 

Per. Capfuia ovata, quadrifulca, unilocularls , quadrivalvis, 

Sem. Nitces quatuor, oblongaB, triangulares , Hilo obvolutae. DECANDRIA DIGYNIA: 1S9 

49^. HYDRANGEA.t au6foreCl.Gronovio. qjii parvum CoR. Petala quinque, «qualia, fubrotunda , calyce majora. giora. Antherx fubrotunds , didym®. „.■,., 

ST. Germen fubrotundum, fub receptaculo floris. Stpt duo, 

breves, diftantes. ^f.j-r/i^^rt obtufa, perfiftentla. 

£R. Capfula fubrotunda,- didyma, ftylo duplici biroftns , ner- 

vjs plurimis angulata, calyce coronata , diflepimento trans- 

verfo biloculatis ; foramine intra cornua dehifcens. 

iM. liumerofa, angulata, acuminata, minima. 

403. CHRYSOSPLENIUM.* Tourttef.6o. co* an iTitna * ■ loratum^perfiftens! laciftHs ovatis: oppofitis 
CoR. nuUa: nifi cdycsm coloratuni dicas. 
Stam. Filameuta otto f decem, fubulata, ci . 

in receptaculo angulato pofita. A»ther<e fimplices. 
ViST. Germen receptaculo immerfum , definens m %/w duos. viridi cinfta. ftaminum. Sti^ynata obtnfa. bivalvis , cal}xe Sem. plurima. minima. r • /^ • jl ■ 

Obs. FlQS tcrmhalis qui^juefidus eji, reltqut fertores quadrt- 

fidi. 

494. SAXIFRAGA.* Tournef.ixs. Geum 

Tournef 119. 

Cal. Terianthium monophyllum, quinquepartitum , brcvc, a^ 

cutum, perfiftens, 

plsr G^r»,^» fubrotundo-acumiiutum , delmtM m S,yl„, duos, 

Pe'" cV»'^a-^r bi.oftr« . unUocuto , int„ apices de- 
hifcens. 

ciniium. tLw. CaPfHla ^ Germin nce^focuh M^s i^^M 495" i9o - DECANDRIA DIGYNIA. 


495. TIARELLA. «-..^/ ii ^L' t fifkiit Coii-P^^^^l^ qujnquc, ovata, longitudinc calycis. 

SxAM. Filamo^ta deccni, iubulata, corolla duplo longiora. An- 

.theriC fubrotundeo. 
PiST- Gerr/ien bitidum, dcfinens in Stylos duos , StlgmattbtiS - fimplicibus. - '■ 

p£R. Cafftila oblonga, uniloc 

fculis , altera duplo lon^iorc 

SENf. plurima, ovata, nitida. w 

valvulis planiu-' 


c^ t 49^. MITELLA.* Tournef. iz6. * fl _ ^ 

Cal. Perlanthluyn monophyllum, fcmiquinquefidum , campa- 
nulatum, pcrfifiens. 

CoR. Petala quinquc, multifido-capillaria, calyce duplo majo- 

^ ra, caWci infcrta. 

Stam. Filar/jcnta dccem , fubulata, calyci inferta^ corolla bre- 

viora. AnthcriC fubrotundo^". 
PiST. Germen fubrotundum, bifidum. StyVt vix ulli. Stigma- Se ta obtufa. 
lR. Capft 
qualibus. valvulis planis , cc- 497. SCLERANTHUS/ Kiiawel ©/7/.^^». 3. Cal. Persafithhr/i monophyllum , tubulatum , femiquinquefi- 
dum, acutum, pcrfifiens , collo coardatum. 

CoR. nulla. 

Stam. Filamenta deccm, fubulata, crcda, minima, calyci in- 

fidcntia. Anther.v fubrotundx. ' 

PiST. Cermen fubrotundum. StyU duo, credi, capillares , lon- 

gitudine ftaminum. Stigmata fimplicia. 
P£R. Capfula ovata, tcnuiffima, in fundo calycis collo claufo. SEM/duo, hinc convexa, mdc plana. 498 / DECANDRIA DIGYNIA.- ijn 

j 

498. GYPSOPHILA,. 

Cal. Pertafithium campanulatum, angulatum, quinquepartltum: 

foHolis ovatis, perlirtentibus. 
CoR. Petala quinque, ovata, obtufa, patentia, fubfeffilia. 
Stam. Filamenta decem , fubulata, patentia. Antherx fubro- 

• tundx. 
PiST. Germen fubglobofum. Styli duo, filiformes, dehifccntef. 

Stigrnata fimpricia. 

Per. C^^^/;//^ globofa, unilocularis , quinquevalvis. 
i>EM. plurima, fubrotunda. _ 

499. SAPONARIA.* 

Cal. Perianthium monophyllum , oblongum , quinquefidum, ' 

periirtens, » , . 

CoR. Petala quinquc. Ungues angulti , angulati, longitudme 

calycis. Limhus planus : laminis extrorfum latioribus, obtufis. 
** Stam. Filamenta decem, fubulata , lorigitudine^ tubi corollae, 

alterna unguibus petalorum inferta: quint^ue fcriora. Anther^ 

oblongs, obtufse, incumbentes. 
PiST. Germen tcrctiufculum. Styli duo, redti, paralleli, longi- 

tudiiie flaminum. Stigmata acuta. 
Per. Capfula longitudine calycis, tefba, uniloculans, cylindnca. 
Sem. plurima, parva. Rece^aculum liberum. 

w 

coo DIANTHUS.* Caryophyllus TourneJ. 174. quarum duae inferiores. fquamulis 'quatuor quarum duae intenores. ^ - \ , 

CoR. Petala quinque. Ungues longitudine calycis, angult!, re- 

ccptaculo inferti. Limbus planiis : Laminis extrorfum latiori- S bus, obtufis, crenatis. ■ patulis. Anther.t ovaii-oDiunga;, L.umpn.iuc,_iY^u.i.uu..L-.,. , 
PiST. Germen ovale. StyH duo, fubulati, ftamimbus longiores. 

Stigmata rccurva, acuminata. ^ , . 

Per C^#^/^ cylindracea, tefta, umlocularis , quadnhmam a- 

pice dehifcens. Sem. plurima, comprefla, fubrotunda._ . 
tetragoiKim, pericarpio dimidio brevius. 

ObS. I» aliis StvU lonzitudinera flaminu> ?pt, * t longijfsmi funt , fed adeo rtvoluti , nt flori^s infiexii 

3 . r^/ > S i9> DECANDRIA TRIGYNIA. TRIGYNIA. 
\ . > SOh DRYPIS. Mkh.%^. \ Cal. Periantijium monophyllum, inflatum, ore quinqtiedenta- 
to, perliftens. 

CoR. Petala quinqnc. Ungues longitudine calycis , angufti. 
LimbHs planus: Laminis bipartitis: Uciniis linearibus, obtufis. 

r 

Stam. Filamenta decem , longitudine ferme corollae. Antherm 
fimplices. 

PiST. Germen globofum. Styli tres, fimplices, patuH. Stigma^ 
^ ta fimplicia, 

■ 

Per. Capfula globofa, tefla, unilocularis , parva. 
Sem. unicum, reniforme. S0%. CUCUBALUS/ Tournef.iji), m 

CaI- Perianthium monophyllum, oblongum, quinquedentatum, 
pcrfiftens. 

CoR. Petala quinque. Unguihus longitudine calycis. Limhus 
planus : Laminis cmarginatis , absque corona faucis. 

Stam. Filamenta decem, fubulata: altema feriora, alterna un- 
guibus petali inferta. Antherie oblongae. 

PiST, Germen oblon^iufculum. Stylt tres, ftaminibus longio- 

res, fubulati. Stigmata pubefcentia, oblonga, contra folcm 
flexa. 

^^. CapfuU te£la, acuminata, trilocularis , apice quinquefo- 

rlam dehifccns. 

■ 

Sem. plurima, fubrotunda. 

r ^^ 

Oas. DijlinguituT 4 Silenc, qHnd for»lla fsreai cororta,' 
S03 
rf-^ c DECANDRIA TRIGYNIAr m 

I 

5-03* SILENE * Vifcago "DilL eltL 309. &c. 

■ 

AL. Perlanthlum mjmophyllum , clavatum, quinquedentatum, 

Ty^^t^U nnmauei Ufi£ues anguni, longitudfff^ / obmfus, emargiuatu: Nedari componitur e duobus _ denticulis, in colk) cujus vis petali, coronam faucis conftituens. Stam. iFilar^enta decem, fubulata : «//rr»^ unguiDus peiaioruin 
inferta feriora. Anther^e oblongs. . 

PiST &m"« cylindraceum. %// tres, fimplices, ftaminibus 

■ -es StirMata contra fokm fiexa. ' 

r/./«/^ cylindrica, tecla, trilocularis , apice qumquefa- longf riam dehifcens. 
Sem. plurima, reniformia. 
Obs. diverfa a. Cucubalc 504, STELLARIA* Airine Tournef ii5 /' cavis acutis, patentibus, pcrfiftentibus. 
CoR P.^^Z^ quinquet'Partita, plana, oblon^a, marcefcent.a. 
StIU BlLla \ccl, filiformia, corolla brevio»: alterna 

breviora. Anther<e fubrotundx. . 

TisT.Germe^ fubrotundum. %/* tres, capiUares, i»tent«s. 

Stis-mata obtufa. ., , . r i v 

fEK^Capfula ovata, te£ta, umloci^aris, fexYalviK. 
$£M. plurima , fubrotunda comprefla. i So^. ARENARiA. ♦ 

Cal. PeriantUum^ pentaphyllum : fiHtlis oblottgis, acuminatf^ 
■patentibus, perfiftentibus. 

CoR. Petala quinque, ovata. • , i^« 4^*A^r^ 

Stam. F,7««i-r»/tf decem, fubulataJ aUema mfcriora. .f»^*fr* 

PiST.' G"r>«^» ovatum. ^A' tres, ereao-reflexi. Stigmat4 

vTk^cIIJ^U ovata, teaa, unilOculari», ftpice quinqu^fadam d hi fce ns . 
Si:m. plurima, renifojrmia 
$q6 % I5^# DECANDRIA TRIGYNIA. 

-506. CHERLERIA. Halh it.belv.i. Gal* Periafithhm yQUt^phyWum : faliolls lanceoiatis, oequallbus. 

CoR. Petala nulla, nili calycem vel ncdaria .velis* 

' Neiiaria quiuque, fubrotunda, cmargmata, in orbem pofita, 

miuima. 
.SxAjii. Filamcnfa dece.m, fiibulata, quoruni alterna neftario ai- 
V. fixa. Anthcra fimpliccs. 

PiST. Gem^w bvatura. Styli tres, repandi, Stigmata fimplic:a. 
Yek.^ Qapfula ovata, tnlocularis, trivalvis. 

SEM/piura, hinc convexa, inde angulata. 

pBS. Neftaria ii^ddicant affifsitatem cum Sedis. Si vero frui^HS 
fimplix fit ^ a Sedo longins recedit^ Lychnidibus ajjinis. 

507. GARIDELLA. ^Tournef. 430. 

Cal. Perianthium pentaphyllum. ere^lum, oblongum parvuiD.t 

obfoletum* acummatum, deciduum. 
CoR. Petala nulla, nifi Calyx fumatur. 

. NeBaria quinque, longa, scqualia, bilabiata: Lahio exteriore 

inferiore, bifido, plano : UctKiis longis, Hnearibus, obtufis. 
L, iHterior» fuperioFC, brcviore, fiinplici- 
Stam. Filamefjta decem fxpius , fubulata, corolla breviora. A*i^ 

•'therce erefta^, obtufas. 

PiST. Germina tria, oblonga, comprcira, ereSa, acuminata. Siy" 

ii vix ulli Siigmata fimplicia, ^ 

'Ber. ^CapfuU ties, oblon,^vC, acuminatsc, comprcfife, bivalvcsf futura iuteriore convexiorc- 
S^M- pt^irar, brevia.- . 

Obs. paridella ad Nigellam proxime accedit. 5-o8.'MALPIGHIA. t^/^»^- 3^. 
Cal. Perianthium pentaphyllum, creitum, minimum,perfi{len$, ^onnivens- GUndulce mcllifera& dute, ovales, gibbae, fiiigulo foliolo ca- 
lycino extcfiiq hifcxup.qiic adnat^c. COR. te .. Petala quinque, reniformia, nagna, plicata, ciliata, pa- 
iitia, concava: unguibus longis, liucaribus. 
Sam. FtUnienta deccm, htiufculii, fubulata, ercda, in cylin- 

drum pofita, parva. Anther^ cordatos. 
^iST. Germen fuhrorundum, miaimam. Styli tres, dillantes, fi- 

liformcs. Stigmata obtufa. 
.p£R. bacca gloogl^j tprylota, niagna, .tjnilocularis. 
S£M.^ tria, olica, bblonga, obtufsn, an^ulata: A^«r/tf(?oblongo,ob- tuio* ^\- J09 f .DEGANDRIA TRIGYNIA. 19^ 

509. BANISTERIA.f //^//y?. A.A. Cal. PcrlaKthium minimum, rubtiis tuberculis rigidum, minl- 
mum, perfillens. . 

Glandnla ryicUifer^ hin;r. fiih fiiumln c CoR. Petala quinque, orbiculata, maxima, patentia, crenata, 

unguibas oblongis, linearibus. 
Stam, Filamenta A^CQm^ minima. 'Anther<e fimplices. 
PiST. Germina tria, alata, coalita. Styli tres, limplices. Sti- 

gmata obtufa. 

Per. tria, in alanijongam excurrentia, unilocularia, ad latera 

appendiculis parvis notata, non dehifcentia. 
Sem. folitaria, tc6la, margine laterali dentata. 
Obs. Affiriitatem cum Malpighia docet flos^ fr^ci^ue autem ca^ 

lycis glanduUt. 510. TRIOPTERIS.f 
Cal. Verianthium minimum, quinquepartltum , perfiAens. 
CoR. Pe/^/^ fex, ovata, ereclo-patula , *qualia , perfiftentia: 

quibus tria alia minora, Kqualia inter fe, circumftant. 
Stam. extra petala pofita, recepiaculo adnata» Filamenta dc- 

cem, capillaria, quorum exteriora breviora. Antherit fim- 
* plices. 

PiST* Germen trifidum. Styli tres, fimplices, ere6li. Stigmar^ 

ta obtufa. 
Per. nullum. 
Sem. tria, erefla, dorfo carinutata: fmgula au6la cxtcrne bafi 

unica, & apice duplici ala patente ; quse alae antea minores 

pro petalis habitx fucre. 

ObS. Petala a me di^a ^ vera petala non funt ^ fed germinis a* 

lce: cum Jlamina extra has fofita fmt^ eo tamen nomine ea 

% indsgstare placuit , ut Tyrones eo melius Genus hoc dignofce-^ 

nnt^ cum aU ijla petala exaiic reprafentent. N i • 4. PEN- 196 DECANDRIA PENTAGYNIA. 

r 

, PENTAGTNIA 
^ 5-11. AVERRHOA.f Cal. Vertanthium pcntapl' 

lanccolatis j perfiftentibus. /^ inferiori periori patcntia. 
Stam, Ftlamenta deccm, fetacea: alterna longitudine corollx alterna breviora. Anthera: fubrotundse. 

;ST. Germen oblongum, obfolete pentag 
que, fetacei, erefti. Stlgrnata fimplicia. Sfjll quin- pER. Pomtim turbinatum, pentagonum, qumqueloculare. 
S£M. angulata,' membranis diiiinda. » 5-11. COTYLEDON.* "DilL elth. 95. Tournef.ig. Cal* P^nW^/ww monophyllum, fcmiquinqucfidum, acutum, mmimum* CoR. Petalum campanulatd-tubulatum, femiquinquefidum : /4- 

ciniis revolutis. 

Ne^arium componitur c fquaraa concava, ad bafin finguli 
gcrminis fingula. 

Stam. Filamenta decem, fubulata, re£la, longTtudins corolla» 
Antheri^ eredse ■, quadrifulcae. 

PiST. Germina quinque , oblonga , cralllufcula , definentia in 
Stylos fubulatos, flaminibus longiores. Stigmata fimplicia. 

Per. CapfuU quinque, oblongce, ventricofa^, acuminatae, uni- 
valvcs., longitudinaliter introrfum dchifccntcs. 

Sem. plurima, parva. 

Obs. /k C laciniata unica auinta pars mmeri ^ in ftnguUs frU" ^ifcationis partibus , exfluditur» 513 i i DECANDRIA PENTAGYNJA. 197 5-13. SEDUM.* Tournef.i^o, A.B.G.H.K.M 

Anacampferos Tbar»^. Cal. Pertanthium quinquepartitum , acutum, eredlum , perfi- 
ftens. , 

I 

CoR, Petala quinque, lanceolata, ticuminata, plana, patentia. 

Ne^aria quinque: fifigulum Squamula minima emarginata fin- 
gulo gcrmini ad ba(in extrorfum inferta. 

Stam. Filamenta decem, fubulata, longitudine corollsc. 
^ ther^ fubrotundse, 

PlST. Germina quinquCj oblonga , definentia m Stylot tenuio- 
res. Stigmatu obtufa. 

Ter. CapfuU qulnque, crcfto-patcntes , acuminata:, compreffsc, 
verfus bafin emarginatse , longitudinalitcr furfum introrfum 
dehifcentcs. Jln- Sem ■• • 5-14. PENTHORUM.* Gronov.Vitg. si. Cal. Perianthium monophyltumj quinquepartitum , sequale , a- 
cutum, perfiftens. 

CoR. Petala facpe quinquc rarius nulla, linearia, minima, in- 
ter calycis_ lacuiias. 

Stam. Filamenta decem, fetacea , sequalia, calyce duplo lon- 
^iora, perfiftentia. Antherx fubrotundoe, deciduse. 

PiST. Germen coloratum, definens in Stylos quinque, conicos^ 
ere£los, longitudinc. ftaminum , diftantes. Stigmata ofctula, 

Per, Capfula fimplex, quinquefida, angulis conicis diftantibus, 

quinquclocularis. 

Sem. numcrofa, minima, parum comprefira. 

ObS- Dtjfert abfentia NiBarioruyn a Scdo. N 3 51J. 198 DECANDRIA PENTAGYNIA. 

51$. OXALIS.* Oxys Tournef.ic^, Oxyoides 

Garc. A. A. ly^o. n.^i^.t,2. 

Cal. Pertanthium quinqnepartitum, acutum, brcvifllmum, per- 
iiftens. 

CoR. quinquepartita, unguibus coh^rens, erecla, cbtufa, cmar- 
ginata, 

Stam- Filamenta dccem , capillaria, ere6la: exteriora breviora. 

>f;?/>&^rA' fubrotundae, iulcat33- 
PiST. Germen quinquflngulare, St^li quinque, filiformes, lon^ 

gitudine flaminuni. Sttgmata obtufa. 
r^K. Capfula pentagona , quinquelocularis , angulis dehifcens 

longitudinah*tcr. ^ 

Sem. fubrotunda, proltlicntla. 

Obs. Capfula ia aliis hrevis^ Scrnimhus 

^a^ Semt-aibus phrlmis. /' 51^. AGROSTEMA.* 

Cal. Persanthium monophyllum, Tubus ovato-oblongus, co^ 

ciaceus. Limbus quinquefidus : laciniis tcnuibus, perlihcntibus. 
C^R. Petala quinque, Ungues longitudinc tubi calycis. Lim- 

hus patens, obtufus, 
Stam. Filamei7ta deccm , fubulata : alteryja feriora fingulo 

ungui petalorum inferta. Jnthcra: fimpliccs. 
PiST. Germen cvatum. Styli quinque, filiformcs, eredi, lon- 

gitudine ftaminum- Stigmata fimplicia, 
Per» Capfula oblongo-ovata, tcda, unilocularls , quinquevalvis. 
oEM. plurima, reniformia, pun6tata. Receptacula libera, tot 

quot fcminaj interiora gradatim longiora. 517- LYCHNIS.* Teurnef 17 s.K.KKXM^ 

- A 

Cal. Periafithiura monophyllum, fubrotnndum, infiatum, quiu- 

quedcntatum, peifificns. 
CoR. Petala quinque. Ungues longitiidine calycis, p]ani,mcra- 

branis aucli. Limbus planus : Laminis facpc fiffis. 
Stam. Filanienta deccm, calyce longiora; alterna feriora, fifl* 

gulo ungui pctalorum affixa. Anther.e incunibentcs. 
PiST. Germen fubovatum. Styli quinquc, fubulati , ftaminibus 

longiorcs. Sti^mata rcficxa contr.a fi^lcm , pubefccntia. quinquevalvis. 

Sem. plurima, rotuadiuft 518 DECANDRIA PENTAGYNIA. 199 

_ ^ 

518. CERASTIUM.* Myo(otis Tournef.ii6. 

Cal. Pcrsanihlum pcntaphyllum : /o//<3//i ovato-Ianceolatls, a- 

cutis, patentibus, perfiflcntibus. 
CoR. Petala quinque, bifida, obtufa, ere6lo-patcntia, longitu- 

diue calycis. 
Stam. Fstamcnta decem, filiformia, coroUa breviora : aherna 

breviora. Anthera fubrotunda^. 
PiST. Germen ovatum. St^^ii quinque, capillares, erc6li, lon- 

gJtudine ftuminum. Stlgmata obtufa. 
Per. Capfula ovato-cylindracea f. globofa, obtufa, unilocularls, 

d-chifccns apice quinqucdentato. 
Sem, plurima, fubrotunda. 

Obs. Species 3. ^, Jiamimbus quinque tanttim injlruuntur, 
Primaria divijio fpecierum ex Capfula oblonga ^ globoli 
^etenda^ 

519. SPERGULA.* "DilLgen.y. 

Cal. Perianthitrm pcntaphyllum : foUoUs ovatis, obtu/Is, con- 
cavls , patcntibus ,' pcrlillcntibus. 

CoR. Pet^ta qulnque, ovata, concava, patentia, calyce majo- 

ra, Indivifa. 
Stam. Fila^nct^ta dccem, fubulata, corolla brcviora. Anthera 

fubrotunds:, 
PiST. Germen ovatum. St^U quinque, erefto-reflexi, filifor- 

mcs, Stigmata craUiufcuIa. 
Pejr. C^ipfuta ovata, tcita, unilocularls, quinqucvalvis. 
' Sfm. plurima, deprcflb-globola , margine emarginato cin<fla. 

OeS. PetaUs integris a Ceraftio diflinguitur. t 
. DECAGYNIA. ' 

5ia NEURADA.* atiffore Cl. B. JuJJIcn. 

Cal. Pcrianthinra quinqucpartitnm, gcrmini infidcns, inlnimum. 
CoR. Petala quinque, aequalia, calyce majora. 
^ Siam. Filamenta dcccm, lon^icudine calycis. Anther^ fimpliccs. 
FiST. Germen gibbuni, fub reccptaculo florls* StyU dcccm, 

longirudinc flaminum. Stigr/iata fimpHcia. 
PiiK. Capfrda orbtculata, dcpicfla, fubtiis convcxa, undique a- 
culcis adfccudcntibus munita, dcccmlocularis. 

Sem. folitana. 

N4 ' 52-1* 20O DECANDRIA DECAGYNIA. 

ri 

S%i. mYTOLACCA.* Tournef.isJ^. Cal. nullus: nifi corolhm calyccm coloratum dicas. 
CoR, Petahi quinque, fwbrotunda, concava, patcntia, apicc iV 
flexa, perfidauia. 

Stau. FilamcHta deccm, fubulaia, longitudine corollsc. Anthe- 
ra fubrotundoc, latGialcs. 

ViST.Gcrmen orbJcuIatum, deprcfTum, decem torulis eitcrnc 
4ivifum, dcfinens in .SV;'^j dccem, brevifilmos, patenti refle- 
xos. Stigmata finiplicja, perfiftcntia. 

pER. 'Bacca orbiculata, depreifa, fulcis decem longitudinalibuS 
exarata, piflillis' umbi-icata, deccm-locularis, 

Sem. folitaria» reniformia . elabra. Clas DODECANDRIA MONOGYNIA. 2or \ ClaJJis XI . DODECANDRIA Stamtna a ii ad H) tnchijive. I . MONOGTNIA. $xz. ASARUM. * Tournef%%6. Hypociflis 

Tottrnef. ^yj. 

Cal. P erianthium mono^hyWwxny campanulatuni, femitrifidum, 
coriaceum, coloraium, pcrlillens : laciniis ercCtis, apice iii* 

flexis. , 

CoR. nuUa, 
Stam. F ilam ent a &\^oditc\m^ fubulata, caly«e, dimldio breviora, 

J»tberi€ oblongse, filamcntorum parieti mcdio adnatx. 
PiST. Germcn intra fubitantiam calycls rcconditnm. Stylus cy- 

lindraceus, longitudine ftaminum. Sti^ma ftellatum, fcxpar- 

titum, tacinils rctlcxis, 
Per. C apfu la covkcQ^^ intra fubftantiam calycis, fex-locularis. 
Sem. plura, ovata. ^ ^ 

Obs. Hypociftis Tour72ef. additinomni partc frudijicationis um- 
cam tertiam partem numeri. 513, GETHYLLIS.f 

Cal. Spatha lauccolata, monophylla, iiiflata, uniflora, mcm- 

branacca. 
CoR. monopetala. Tubus filiformis, omnium longifllmns. Z/w- 

hus planuSj fcxpartitus, aequalis, tubo triplo brcvior: laciaiis 

lanceolatis ., a^qualibus. 
Stam. Filamenta d\xo^zc\m\Q\ oftodecim, fctacca , tubo inli- 

dcntia-, brevia, cre6la , quorum duo vel tria bafi approximata, 

ut fcxtuplici receptaculo infcrantur. Antkera oblongac. 

PiST. Germen oblongum, intra fpatham feffile, fub reccptaculo 
corollas. Stylus filiformls. longitudinc Ilaminum. Stigma tri- 
fidum, obtufum* . ^ ^ 

Per. Capfula oblonga, ventricofa, triangularis, trilocularis. 

Sem. numerofa, 

rffert adeoque non modo a Croco l^ BulbQCodio ^ fed ^ omnibus Liliaccisji 5-14 202 DODECANDRIA MONOGYNIA. 

i f 

Sz^. PvHlZOPHORA. Mangles Tlum, 15". \ 

I 

Cai^. Peria^thium qiiadripartitum , ereclum: laciniis oblongis, 

acuminatis, perfiftentibus. 
CoR- quadripartita , erc6ta, calyce ferme brevior: laciniis kn- 

ceolatis. 
Stam. Filaraenta duodccim, erecla: ^//^rr;/^ breviora, Anthcr^ 

parvac. 
PiST. Rcceptaciilum ovatum. Germcn fubulatum, Stylus vix 

i^Ilus/ Sttgrna acutum. 

PlR. nullum. Recc^taculnm fubovatum, carnofum, bafin fe- 

minis includcns. 
Sem- unicum, clavato-oblongum, acuminatym. 

Ons» Stamina nuniero dtfferunt uti Calyx l^ CoroUa. S-LS- SAMYDA. Guidonia Tlum, 24, 

ri 

Cal. Peria^thium monophyllum , campanulatum , rugofum , 
femi-quinque-fidum, internc coloratum: laciniis ovatis , patcn- 
tibus. 

- CoK. nulla, . ^ ^ 

Stam. Filamenta quindeclm, fubulata, breviffima, calycis me- 

dio intcrne infcrta in orbem. Anther^ ovatae. 
PiST. Gcr;7j?;? globofum, villofum. iy/y/^x cylindricus , alti- 

tadine Itaminum. Stigma capitatum. 
Per. Bacca ovata ,_quadrifulca, quadrilocularis, quadrivalvis, 
Sem. numerofa, reniformia, reccptaculo ovato immerni. M fcepe uha pars numeri e fl 526. GARCINIA. Mangofl:ansGtfrr,A.A.43r.r.i. 

Cal. Perianthinm tctraphylllim : /(?//W/V fubrotundls, concavis, 

obtufls, patentibus, perfiftcntibus. 
CoR. Petala quatuor, fubrotunda, concava, patemia, calyce 

paulo majora. 
Stam. Filamenta fcdecim, crciSla, in cylindrum pofita, fimpli- 

cia, calyce breviora. Anther^e fubrotundse. 
FiST. Germen fubovale. Stylus vix ullus. Stigma planum , 

patens , peltatum, oflifidum, obtufum, perfiftens. 
T^LR' Bacca coriacea, globofa , niagna, uniiocularis, coro- nata. Sew, odo, hinc convcxa, indc angulofa , villofajj^ carnofiL 527,- 
PODECANDRIA MONOGYNIA. 2 

Cal. P^r/^;?/^/>/;i mouophyllum, cylindraceum , ercSumj brc- 
. ve , quinquedeutatum. 
CoR^ monopetala, infuiidibuliformis, "Tubus brcvis, cyllndra- 

ccus, longitudine calycis/ Limbus quinqucpartitus, magnus, 

"P^M^m: laciniis lanccolads , obtafis, 
Stam. Filamenta crcda, inorbcm pofita, plura quam duode- 

cim, bafi vix coalita, fubulata, corolla^ infcrta. Anthene oh* 

longce, re^x. 

PjST. Gcrrnen fubrotundum. Stylus fimplex , longitudinc Hamf- 

num. Stigma truncatum, 
Per. Drupa fubrptunda, unilocularis. 

Sem. Nucesi^w^^ fubrotundae, acuminata^, Iiinc convexx , in- 

de planse. 

Ods. Citro affinis'eji. 5-2-8, CRATEVA.f Tapia 7^///w. 21. 

Cal. Perianthium monophyllum, fcmiquadrifidum^ decfduum 
bafi planum: /^oVim patentibus, ovatis. ^ 

■CoR. i-*(?^.3/^^quatuor ., ovata, ad idcm latus furfum flexa un^ 

guibus tcnuibus longitudine calycis inrtrufta. 
Stam. Filamcnta fcdccim circitcr, fetacca, ad latus pctalis op- 
^ pofitum declinata, corolla brcviora. Anther^c crcftGc ob^on- 

PisT. Stylus longiflimus, incurvatus, cui infidct Germen ova- 
tum. Stsgma ftffilc, capitatum. 

Per. Bacca carnofa, globofa, maxima^ Stylo craiTo infidens" 

unilocularis. 

Sem. plura, fubrotunda, cmarginata, nidulantia. Vx^. TRIUMFETTA.* "Plum.^. 

Cal» ftullus : nifi CoroUam vclis. ' . - 

CoR. Petala qufnque, lincaria, erc6la, obtufii, concava, re- 

troflexa, acumine infra apiccm promincnte, dccidua. 
Stam. Filameftta fcdccim, acqiialia, adfccndentia, longitudinc 
^ corollx, fubulata, erefta. Anthcrje fimpliccs. 
^ Pist. ^.f r;^r« fubrotmidum. %///j longftudinc fiaminum. 1?//^- 

ma bifidum , acutum. 

Per, Capfula globoft, aculcis uncinatis undiquc obvallata , qua- 

, drilocularis. - .. 

^-Sem, biiia, hiuc conycxa, inde angulata. \ 51^ / ^64 DODECANDRIA MONOGYNIA. 

530. PEGANUM.* Harmah Tounief 133. Cal. Periaf^thium peiit^phyllum : fQllolis linearibus , creftis , 
longitudiae corollx, acutis , perfiflentibus. 

'CoR- P^tala (^uinque, oblongo-ovata, erefto-patentia, 
Stam. Fihintenta quindccim, fubulatl, corolla dimidio brevi- 
." ora, bafi dilatata in Neclarium fab gerniine. Anther^ oblon- 
gac, ercclae. 

PjST. Germen trigono fubrotundum, receptaculo a bafi florisele- 
vntum. Stylus {ilitbrmis , triquetcr, longitudine anthcrarum, 
Stigmata tria , ftylo longiora, 

Per. Capftila trigouo-fubrotunda, trilocularis , trivalvis. 
Sem. plurima, ovata, aciiminata. (€ verf [XndiffertaKxxii^ mi Cdaftrus^^ Evonymo^ .f 
Pijiilti numero demitur ^ Jianiinibus additur^ ^ 

w 

us Folium fiorale dicendus eft. 5-31. PORTULACA.* r'^//r//f/:ii8. Anacampfc- 

ros edit,^rior, Telephiaftnim ®/7/. elth. 280. / Cal. Perianthium bifidum, 'parvum, germini infidens apicc 
comprefTum, perfiftens. 

CoR. Petah quinque, plana, ereaa, obtufa, calyce majora. 
Stam. //Vrfwf;;/^ muka, capillaria, <?brolla dimidio breviora. 

Amhera fimplices. 

Pjst. Gcrmen fubrotundum. Stylns fimplex, brevis. Sthntata 
quinquc , oblonga^, longitudinc ftyli. ^ 

ViJk. Capfula tecla, ovata, unilocularis. Receptaculum hhcrnm. Sem. plurima, parva fpfula horiz.ontaUter dehifc 
quinqtiepartito difcedit. Anacampferos Capfula trivalvi aliena efl 5-31. DODECANDRIA MONOGYNIA. 205- 

53^. LYTHRUM.* Salicaria Towr»^/ 129- Cal, Perianthium monophyllum, cylindraceum, ftriatum, dcn- 

ticulis duodecim: alternis minoribus. 
CoR. Petala fex , oblonga, obtufiufcula, patentla, unguibus ad incifnras calyci inferta. gitudine calycis:/^ periora inferioribus breviora. Anthera limplices, airurgen- tes. PiST- Germen oblongum. St^^lus fubulatus , longitudine flami- 
num, declinatus. Stigrna orbiculatum, arfurgens- 

Per. Capfula oblonga, acuminata, te6ta, bilocularis. 
Sem. numerofa, parva. mttur. 1 fpeciebus unicafexta pars numeri c Jii 
Jiamimbus tanturn fex gaudet. 1' 2. DIGTNIJ. f33. HELIOCARPOS.* Montia //««/?. A. A. P 

Cal. Perianthium tetraphyllum , coloratum : /o//W// linearibus/ 
longis, latiufculis, patentibus, deciduis. 

CoR- Petala quatuor, Hnearia, calyce multo breviora , angu- 

ftiora. 
Stam. Filamenta fedecim, fubulata, longitudine fere calycis. 

Anther^ didymse, lineares , incumbentes. 

PiST. Germen fubrotundum. Styli duo, ere£li, longitudine lla- 
minum. Stigmata acuta, diftantia. 

Per. Capfula turbinato - ovata , pedunculata-,^ perpendiculariter 
compreffa, cinda radiis pinnatim ramofis, bilocularis. 

Sem. folitaria, fubovata. 534- / 206 DODECANDRIA DIGYNIA 534. AGRIMONIA.* Tournef.iss^ Agrimonoi 

des Tournef. 1$$. Cal. Perianthhim nionophyllum , quinquefidum, acutnm, par- 
vum, germini infidens , pcrliftcns, altcro calyce obvallatum. 

CoR. Petala quinque, plana, emarginata: u}7guihus anguftis, ca- 
. lyci infcrtis, 

L 

Stam. Filamentac^^Whxh^ corolla brcviora^ calyci infcrta. An- 
thera parvce, didyma;, compreffaB. 

w 

PiST. Germcn infra receptaculum. StsVt duo, fimplices, loii- 
gitudine ilaminum. Stigmata obtufa. 

Per. nullum. Calyx coUo cora6tatus, induratus. 
Sem. duo, fubrotiuida. 

Ous. Stamina valde numero incerta^ aliis duodectm^ rarius dt^ 
cem^ aliis feptem, * 

Agrimonise 7. Calyx ' exterior adnatus interiri. Semina 
duo^ ftamina duodecim ad viginti ; fruHus fetis ohvallatus. T f^P 1 
.77?/- DODECANDRIA TRIGYNIA. J07 

. rRIGTNIA 
w 

5-35. RESEDA.* Tournef.11%. LutcohTournef, 

238. Sefamoides Tournefz^Z. ■ 

Cal. Pcria>2thlmn nionophyllum, partitum: lacimts anguflis^ 
acutis, ereftis, perfiftcntibus, quarum dua inagis dchiicunt, 
in uflim petali mellifcri. ^ 

CoK. Petala nonnullj? , incequaha, ftmpGV aliaua femitrifida^ 
Jupremo ^d bafingibbo, mellifero, longitudinc calycis. 

NedariHm: Glandula plana, erefta, e receptaculo produf^a, 
■ a latere fuperiore inter ilamina & fbpremum petalum locata, 
connivens cum bali petalorum ab eodem latere dilatata. 

Stam. Filamenta quindecim f, fedecim,brevia. Anthcr.e credas, 
obtufse, longitudiae corollsc. 

PiST. Germen gibbum, in Stylos nomiuUos brevilfimos definens. Stigmata fimplicla, 
Per. Capfula gibba, 

perta, unilocularis. 
Sem. plurima, rcniformia, angulis capfulo: adnata. 

ObS. Vix datur uUum genns ^ detcrminando charaSie 
Hus. Ludtt emm numero ^ figura in diverfts fp inter flylos a- diff. llifero ^ capfi tfijlit in petalis trifidis , unico ad bafi. Luteolx T. P^rianthium ^«rf^r//»/7r//Vz^>^. Petala trta: fupre- 

mum melliferum Jemifexfidum ; lateralia oppofita trifida^ad- 
duntur lufu vel natura f^pe duo infima minima integra. 

Styli tres. Stamina plurima, 
Alia fpec. V^mniXv^Mm fexpartitum. Fctah fcx ^ fukifualia^ 

omnia femitrifida. Styli quatuor. Capfula quadran^ula* 

Stamina undecim femper ^ quod jingulare ^ nec tn ul- rts. 

la alia. iMia fpec. VtTmnhxnm quinqucpartitnrfi. Peta!a qninque^dif 

fimilia^ trifida. Styli tres. Stamina //ivr/W. 5i6. \ 2o8 DODECANDRIA TRIGYNIA. 

S^6. EUPHORBIA.* Euphorhinm Ifnar^. A. G. 

Y-j-LO. Tithymalus Tournef. i8. Tithyma- 

loides Tournef. 

' _ 

h 

Gal. P^r/tfa^^/?^w? monophyllum, venmcofum, rugofum, co- 

loratum , ore quadridentatum ( quinquedcntatum pauciori- 

bus) pcrfifkns. 
CoR- Pctala quatuor (quinque paucis ), turbinata, gibba, craP- 

fa, truncata, Jitu ina:quaHa, cum dentibus calycis alternaj un- 

guibus margini calycis impofita, perfifi:cntia. 
StaM- Filamenta plura (duodecim vcl fupra), filiformia, rece- 

ptaculo infcrta, corolla longiora, diverfo tempore erumpcntia. 
' AntheriV globofa: , didymae. ^ 

PiST. Germen fubrotundum, triquctrum , pedicellatum. Styll 

trcs , bifidi. Stigmata obtufa. 

Per. Capfula fubrotunda, tricocca, trilocularis , ftylo clongato 
. pendcns, elailicc difliliciis, 
Sem. folitaria, fubrotunda. 

Obs. Euphorbium Ij\ caule angulato vel carnofo gaudef^ petalis'* 
qne in quibusdurn trifidis. 
Tithymalus Tl caule foliofo. 

Tithymaloides. T, calyx ad latus tnfernum gibhum^calceiforrae^ 
In quibusdam fpectebus flores mafculi primares funt, 
Petala fa:pius 4, quibusdam y, f<epe in eadem planta-, fexu di' 
lerfis poribus y h^j^c in plerisque glandulofa ^ in aliis lunata 
vel dentata , in paucis membran<c injiar tenuia. 
Capfula Uvis f hirfnta , /. verrucofa efi, 

T 

. PENTAGTNIA 

53 7.^GLINUS.t Lsfling. 

Cal. PeriaKthiura pcntaphyllum: Foliolis ovatis , concavis, pcr- 

fifi^entibus. 

CoR. nulla. Hla plana, fa:pc coalita, mcntientia petala, parva, 

calycc brcviora, inocqualitcr bifida. 

Stam. Fiianienta quindecim circiter, fubulata, plana^ longitu- 

dine calycis- Anther^e creftx^oblongce^comprelTa^, didyma:. 

PiST. Germen ovatlim- Styli quinquc, breves- Stigmata fimplicia. 

Per. Capfula ovata, quinquelocularis, quinquangularis ," quia- 

qucvalvis. 
Sem. plurima, fybrotunda, fimplici fcrie fub valvulis, tubercula- 
ta, bafi affixa membranulae tumica:. PO DODECANDRIA POLYGYNIA. 

j. POWGTNU. i09 5-38. SEMPERVIVUM.* S cdi fy^cks Tourttef. 

140, C. E. I. 

Cal. Perianthium duodcclm-partitum, concavum, acutum pei^ 

fiikns. **^ 

CoR. Petala duodecim, oblonga ," lanceolata , acuta, concava 
calyce paulo majora. , * 

Stam, Filamenta duodecim, fubulato-tenuia. Anthene fubro- 
tundce. 

PiST. Germina duodecim, in orbem pofita, ere£la, definentia 
in J/j/oi" totidem , patentes. Stigmata acuta. 

Pfr. CapfuU duodecim, oblongse, compreffse, breves, in or- 

bcmpofitx, extrorfum acumlnat^, incrorfum dehifcentes. 
Sem. plura, fubrotunda, parva. 

Ons- Numerus A^/j/z^x luxuriafis major evadit ^ fr^fertim in Par^ 
tibus feraininis^ ^ ^ t 
4 o QaJJis iio ICOSANDRIA MONOGYNIA. Clafns XII. 

Charaflcr ClafTicus & not^, qoibus a Polyandria difFcrt, funt: *i . Cal^jx monophyllns, coiicavus. 
2- Corolla unguibus parieti calycis affixa. 
3. Stamii^a^Xuxz^ quam novendccim, calycis parieti vel co- 

rollse infcrta. 
Dicitur lcofandria , quod Stammum numerus in hac^familia 
circa vigcfimum niimerum circlter conliftat, in maxim;i ge- 

nerum partc ; pro Charaftere tamen non ailumendus cH iiunicrus. I . MONOGYNIA. 539. CACTUS.* Cereus7///:^-G.i7i<5. Oputttia 

Tournef.ix^. Melocailus Tournef. 425. Tuna 

2)/7/. eltb. 295-299. Pereskia Tlum. 26. ed. ^rim. 402* v^-r».!-» ^ ^p.,«r^--^,^-,-^ „.^^,^ r / 9 ^«-w. 

^ mofis afpcrfum, germini infidens, dcciduum. §<■ CoR- Petala numerofa, obtuliufcula, lata , exteriora breviora, 

. interiora niajora, conniventia. 

Staxi. Filamenta numerofa, fubulata , calyci inferta , ccroUa 

breviora. Anther^c oblongsc, ereftac. 
PiST. Gcrmen infra tubum calycis. Stylus longitudine ftami- 

num, cyiindraceus. Stigma capitatum, multitidura. 
Per. Bacca oblongiufcula, unilocularis , umbilicata, uti calyi 

cxafperata. 
Sem, numcrofa, fubrotuuda, parva, nidulantia. 

Obs. Ccrcus dida fuit planta lons:a^ cylindraceo-ansfttata» fubrot ,/. folsofa: Fru£lH foliofo, 

MelocaSius , ad dicotxIedoHes 'Vero Opun tiaj^ eJHsdtm tamtn gtfftris nattiralis. 5-40 / IGOSANDRIA MONOGYNIA. m Sio. PHILADELPHUS.* Syringa Tournef,^%^, 

^^-^•^eriafjthluyfi monophyllum, quadrlpartltum, acuminatum 
perfiitens , germini inlidens. . » 

CoR. Petala quatuor, Hibrotunda, emarginata, plana, mairna 

pateniia. • * u » r > ^x^agu*, 

Stam. Filamenta vlgiuti, fubulata, longitudine calycis Anth^ 
r^ ered^, quadrifulcoe. ^ ' ^*'''"^' 

PiST. Gernien infra rcceptaculum. Stylus filiformis, quadrlDarti- 
tus. cittgmata limplicia. ^ 

Vek. Capfula oM^\h, utrinque acuminata, calyce per medium 

cmdta, quadrilocularis, quadrivalvis, ' 

SfiM. numerofa, oblohga, exigua. S^i. PSIDIUM.f Guaiava7^«r«f/:445. 

L 

Cal. P erUnthmm monophyllum, campanulatum , femiquinaue- 

ndum : laciniis ovatis. . . ■» i"^ 

CoR. Petala quinque, ovata, concava, patentia, calyci infma 
4^'i ^*^'^*""^^'* numerofa , corolla brcv.iora , calyci inferta" AKth era parva3 PiST. Germen rotundiufcukim 5 infra rcceptaculum. Stvlus fn 

bulatus, longlffimus. ^^»^ ilmplex. 
Per, Bacca oyalis, maxima, calycc coronata, unilocularis 
o£M. numerofa, minima, nidulantia. bv J4i. EUGENIA.* il//Vy&.io8, 

T 
I J 

^^nnI/'''Tf''''' "^on¥^yl'^"";,^ quadripartltum: /WxV ob- 
n^n ^d' ^^^^^'^' concavis, perhftentlbus; germine prx-nans 

concavT'' '^'''''''''' "'^'''' '^"P^'' ni^Jora, oblonga^Vufa, 

•^'fL5/T'* turbluatum , infra receptaculum. Stylus fimDler 
longituduie ftamuium. ^//;^«,^ fimplex. "mpiex, 

-^K^* ^W quadrangularls , coronata, unilocularis. o S^3 2IX ICOSANDRL\ MONOGYNIA. 

^43. MYRTUS.* Tournef.4,o^\ 

Cal. Verianthlum moiiophyllum , fubquinquefidum , acutum, 

ereQ:um, perfiflcns, bafi germinc praiguans. 
CoR. Vetdla quinque, ovata, integra, magua, calyci inferta. 
Stam. Filamenta nmnerofa, capillaria, longitudine corollse^ca* 

lyci inferta. Anthercc minimae, 
PiST. Germen infra rcceptaculum. Stylus fimplex , filiformjs, 

Stigma obtufum. 
Per- Bacca ovalis, calyce umbillcata, trilocularis. Sem, folitaria, reniformia. ifidus Petal 
^ indivifi Cal 5^44. PUNICA.* Tournef^o7 fidum, acutum, coloratum, perfiftens. 
CoR. Petala quinque, fubrotunda, eredo-patentia , calyci inferta. s inferta. Anther<c oblongiufculae. calyce breviora, calyci PiST. Germen infra receptaculum, Stylus fimplex, longitudine 

fiaminum. Stigma capitatum. 
pER- Pomum fubglobofum, magnum, coronatum calyce, no* 

yem loculis inurudum. 
Sem, plurima, fubrotunJa, fucculenta. Receptaculum mcmbra- 
naceum', fingulum loculamcntum pericarpii bifariam dividens, 

Obs. Botanici Pillilla quinque ^ pingunt^ ^ defcribunt^ mihi 
fempcr unicum obvium fuit^ 

^ 545. AMYGDALUS.* Tournef.^oz. Pcrfica 

Tournef 400. 

Cal. Perianthium monophyllum , tubulatum , femiquinquefi- 

dum: A7a'W;V patentibus, obtufis; deciduum.,' 
CoR- Petala quuiquc, oblorigo-ovata, obtufa, concaVa, cily- 

ci inferta. 
Stam. FiJamenta trieinta, filiformia, erefta , corolla dimidio 

breviora, calyci inferta. Anther<e fimplices. 
PiST. Germen fubrotundum, villofum. Stylus fimplcx, longi* 

tudine ftaminum. Stigma capitatum. 
Pfr. Drupa fubrotuwda, villolti, magna, fulco longitudinah. 
StM- Nux ovata, comprefl!a, acuta, futuris utrinque prominu- 

lis, fulcis rcticulata, foramlnulis pun6tata. 
Obs. Amygdalus vulgo dicitur^ cujus Drupa ficca^ ut corium^ 

Pcrfica autim audit^ cujus Dru}a mollis^ nt bacca. 

5-46. \ ICOSANDRIA DIGYN, et TRIGYNIA. 213 

^'^^VpRUNUS.* Tournef.z<)^. Armeniaca 7J?«r^ 
nef. 399, Cerafus Tournef 401 • Laurocerafus 

Tournef ^o'^. V^idxxs edit.friorj 

Cal. Perlanthium monophyllum , campanulatum , quiiiqiicfi* 
- ^um, deciduum: lacinlis obtulis, concavis. 
CoR. Petala quinque, fubrotunda, 

unguibus calyci inferta. 
Stam, Filamenta viginti ad triginta , fubulata, longitudine fere 

corollx, calyci infcrta. Antherce didymae, brevcs- \ 

PiST, Germen fubrotundum. St^lus filiformis, longitudiue ila- 
minum. Stiima orbiculatum. 

Per. Drupa fubrotanda. 

Sem. Nux fubrotunda. comnrena. concav 2. DIGTNIA. 

S47. CRATiEGUS.* Tonrnef t t Cal. Perianthium moncJphyllum, concavo^p 

tatum , perfiftens. 
CoR. Petala quinque, fubrotunda, concava, 

fcrta.' 
Stam. Filamcnta viginti, fubulata, calyci inferta. AntheriC iSxh* feffil rotundse» .# PiST. Germen infra receptaculum. St^li duo, filiforraes, crc» 

6ti. Stigmata capitata, 
Per. Bacca carnofa, fubrotunda, umbilicata. 

Sem. binaj oblongiufcula, diflinfta, cartilaginea. 

3. rRIGYNlA. 

5^48. SORBUS,* Tournef, 

Cal. Pertanthium monophyllum, concavo-patcns , quinquedcii* 

tatum , perliftcns^ 
CoR. Petala quinquc, fubrotunda, concava, calycl inferta. 
Stam Filamenta viginti, fubulata, calyci iiiferta. Anthera fuh- 

rotondo:. 

Pjst. Germen infra reccptaculum. S ty U tics^ filiformes, cre* 

di. Siigmata capitata. 
PtR. Bacca moUis, globofa, umbilicata. 

Sem. tria, obloagiufcula, diflin£la, cartilaginca. Q. 3 4. PEN 
214 ICOSANDRTA PENTAGYNIA. 

. PENTAGTNIA, 
549» MESPILUS.* tournef. ^io. CAt/ Verianthinm monophyllum, concavo-patens , quitiqueden* 
tatum, perfiflens. ^ 

CoR. Petala quinque, fubrotuuda, concava, calyci infcrta. 
Stam. Filamcnta vJginti , fubulata , calyci infcita. A'Ather^ 

fimplices. 
PiST, Germen infra receptaculum, Sf^li quinque, (implices, c- 

recti. Sttgmata capitata. 

Per. Bacca globofa, umbilicata, calyce conniveute claufa, fcd 

umbilico fere perforata. 
Sem» quinque, oflea , gibba, 

Obs. Ex diHis patet valde affinia ejfe genera: Crat^gum,Sor- 

bum ^ Mefpilum, ut aut folo numerQ feminarum ^^ aut vix 
nlla fuffici^nti nota^ dijiinguj pojjint^ Fr^ -^, *ij SSo. PYRUS.* Tournef.^o^. Majus Tournef, 

406. Cydonia Tournef 405". 

■ 

Cal. Perianthium monophyllum » concavum , femiquinquefi- 

dum, pcrfiflens: laciniis patentfbus, 
CoR. Pctala quinque, fubrotunda, concava, magna, calyci in- 

ferta. 
Stam. Filamenta viginti, fnbulata, corolla breviora , calyci in- 

ferra, Anthera fimpliccs. 
PiST. Germen infra reccptaculum. Styli quinque, filiformes, 

Iong*tudiae fiaminum. Stigmata fimpircia. 
Per Pomum fubrotnndum , umbilicatum , carnofum , loculis 

mcmbranaccis , quinquelocularc. 
Sem. nonnulla, oblonga,. obtufa, bafi acuminata, hinc conve- 

xa, inde plana. 

Obs. Mirura omnes a feculis hocce unicum genus in tria dis^ 
pcfcuijfe ^ licct omnium mtijfimum^ quod gcHcra c f^ccicbHSy 

fpccics i varietatibus conjlitucrint* 55^ ICOSANDRLi PENTAGyNIA. ns y 551. TETRAGONIA.* Cal. Perianthmm tetraphyllum : /o//o//^ quatuor, ovatis, dcfle- 
lo-planis, margine revolutls, coloratis, perfiftentibus, germi- 
ni inlidentibus. 

w 

CoR, nulla: nili calycem velis. 

Stam. Filamenta viginti, capniam, calyce brcviora. A^nhera 

oblongae, incambcntcs. 
PiST. Germen •fubrotundam » quadrangulare , fub ^rcccptaculo. 
Styli quatuor, fubulsiti, recurvi, longitudine ftaminum. Stt^ 

gmata longiaidinalia ftyli, pubefccntia. 
pER, Crufla coriacea, alis quatuor longitudinalibus tetrago- 

na, angulis oppolitis anguilioribus, non dchifcens. 
Sem. unicum, oiTeum, quadriloculare. A^/^r/V/ oblongi. 

ObS. Flos prtmus addit quintam partem numsri in omfzi fruSit- 
, ficatioms parte , hinc ad penta^ynas amandanda <x Uge FhiL SS%. MESEMBRYANTHEMUM.* DilLgen,^. 

elth, 179. ^r. Ficoides Tournef. A. G. 1705. 

Cal. Perianthium monophyllum , fcmiquinqucfidum, acutum, 

patens, perfiflcns. . 

CoR. monopetala: Petalis lanccoIato-Hncaribus, numerofilnmis, 

fcrie multipHci natis, calyce paulo longioribus , ungulbus le- 
viter connatis in unum. 
Stam. Filamenta numerofa, cipillaria, longitudine calycis. An- 

thcnc incumbentcs. 
PiST. Germen infra receptaculum , angulis quinquc obtuns co- 
ronatum. Styli quinquc fxpius, fubulati, erefto-rcficxi. Stt- 

gmata limplicia. 

Per- Capfula carnofa, fubrotunda, umbilico radiis notato, lo- 

.culamcntis numero ftylorum rerpondcniibus. 
Sem. plurima, fubrotunda, 

Obs. No^Slitiorum tctragynum calyce frudu^ut quadnfidts. 

Linguiforme decagynum efl, 
Pugionifurme polygynum efi^ \ O 4 ff3. 
2i6 -ICOSANDRIA PENTAGYNIA, 

SSS^ AIZOON.* Ficoidea Nif. A. G. 17 

^ill.gert. 12. elth. 17 j. Cal. Perianthium mowo^h^WMm-^ quinquepartitum : laclnits lan- 

ceolatis, pcrfifleiitibus. 
CoR. nalla- 

Stau. Filawenta plurima, capillarla, finui calvcjs per phalati- 

ges inferta, nec per rcceptaculum asqualitcr.dKhibuta. J)f- 
ther^ fimplices. 

PiST. Germen pentagonum. ^y^y/i quinque , fimpllccs, Stigma^ 

ta fimplicia. 

Per- Capfula vcntricofa , pentagoiia , quinquclocularis , quiu' 
quevalvis, ^ ■ • 

Sem. plura, fubrotunda. 

Obs. Charader eJfemiaUs confijlit sn fiaminihus per phalan^ei 
finubus calycis infertis , tribus communitcr combinatis^ $S^. SPIRiEA.* Tournef. 389. Filipcndula Tottr- 

nef.iso. Ulmaria 2l9//r;/f/^ 141. Barba caprae. 

Tournef\^\. Anmcus E^n^j^rior. 

t 

Cal. Per-latithium monophyllum, femlquinquefidam, bafi pla- 

num: lacinlis acutis, pcrfiftcns. 
CoR. Petala quinque, calyci infcrta, obloiigo-rotundata. ' 
StaM. Filameffta viginti plura, liliformia, corolla breviora,ca- 

lyci inferta.. AfitheriC fubrutunda! 
PiST. Germiita quinque f. plura. Styli totldcm, filiformes,loii- 

gitudine flaminum. Stigmata capitatg. 
PiR. CapfuU oblongac, acuminatac, coniprcITae, bivalves. Sfm. pauca, acummata, parva ObS. Spirxa T. arbufcula efl\ _ 

Filipendula T. CapfuUs plurimis i» orheyn digejtis^ 
Ulmaria T. Capfulis^ contorjis injiar Helideris. 
Aruncus. Frudifcatlone dioica a rtlijuis diffcrt, 
Opulifolia trigyna, ejl. iSS ICOSANDRIA POLYGYNIA. 217 

j 

SSS' DALIBARDA.f au^ore T.Kalm. ■^ Cal. Perianthhm monophyllum , quinquepiirtkum r Lobls ^- 
vato-oblongls , pcrfiftentibus. • 

CoK. Peiala quinque, ovata , sequalia, calyci inferta. 

Stam. Filamenta plurima, capillaria, longitudine corollas, caly* 
ci inferta. Antherie fubrotundae. 

PiST. Germina quinque ^ ovata. Styli capiliares, longitadine 
ftamiuum, infra iutraque apiccm germini inferta. Stigmata 

obtufa. 
Per. imllum. 

Sem. quinqucj ovata, glabra, longitudinc fere calycis. 

CbS. HabitHS Rubi Chami;€mori ^ tricfirtim frttitificatioms. y. POLTGYNU. SS6. ROSA.* Tournef.j^o^. Cal. Perianthium monophyllum, quinquefidum, bali campanu- 

lato - globofum : laciniis longis, lanceolato-anguflis, quarum 
dui€ altern^ utrinque api[)ehdicalatx ; du.€ alia alterna utrin- 
^ue nudse ; quinta hinc tantum appcndiculata. 

CoR. Pc/^/^ qulnquc , obcordata, lohgitudine calycis , ca!yci 
iuferta. 

Stam. Filamenta plurima, capUlaria, brevlflima, calycis coI!o 
inferta. Antherx trigonae. 

PiST. Germina numerofa, in fundo calycis. Styli totidcm,vil- 
lofi, breviifimi, collo calycis arfte comprcfli, lateri gcrminis infcrti. Stigmata obtufa. mollis S 
O cularis, laciniis rudibus coronata, collo coardata. fvontaneis , Quam in sultis , cQnflantiorcs gl^fcrvantur 5S7 aiS ICOSANDRIA POLYGYNIA. 

^fr- RUBUS.* Tournef, 385«. Cal* Pertanthfum monophyllum,quinqiiepartituin: Jacimislm* 
ceolato-oblongis , patentibus, perfiftcntibus. 

CoR. Petala quinque, fubrotunda, longitudine calycls , cre^lO' 
patcntia, calyci inferta.. 

Stam. Filamenta numerofa, corolla breviora, calyci inferta. 
Afitherx fubrotundae, compreiTae. 

PiST. Germina numerofa. St^li parvi, capillares, t latere ger- 
minis orti. Stigmata fimplicia, perliftentia. 

Per. Bacca compofita: acinis fubrotundis, in capitnluni con- 
vexum, infra concavum coUeftis: linguli uniloculares. 

Sem. folitaria, oblonga. Receptaculnm pericarpiorum. conicum, 

ObS- Acini Baccarum coaliti funt^ nec fine laceratianc diftin- 
guibiUs^ excepa S^ecie faxatili ^ in c^ua diflin&i deciuH/it^ ^58. FRAGARIA.* Tournef.is% CK\.Perianthisim monophyllum, planum , femidecemfidum: 

lacimis akernis cxterioribus , anguftioribus. 

CoR. Peiala quinque, fubrotunda, patentia, calyci inferta. 

Stam. Filamenta viginti, fubulata, corolla breviora,* calyci in- 
fcrta. Anthcra lunulares. 

V 

PiST. Germina numerofa, minima, in capltulum colleda. Sty^ 
ii fimplices, lateri germinis inferti. Stigmata fimplicia. 

Per. nullum, Receptaculum commune feminum rotundo-ova- 

tum, bafi planum, pulpofum, moUe, magnum, coloratum, 
dcciduum. 

Sem. numcrofa, minima, acumirtata, per fuperficiem rcccpta* 
culi fparfa, non decidua. I fptaculur/, 559 ICOSANDRIA POLYGYNIA. zxf SS9. POTENTILLA 53 ENTILLA.* Quinquefolium Tournef. 
Pcnraphyiloidcs Tournef.ihidem. \ Cal. Perianfhium monophynum , planmfculum , fcmidecemfl- 

dum: laciniis alternis minorlbus, rctlcxis. 

CoR. PetaJa quinque, fubrotunda, patentla, unguibus calyci in- 
fcrta. . 

Stam. Fihimenta viginti, fubulata, corolla breviora, calyci in- 
fcrta. j^nthera clongato - lunulata^. 

PiST. Germim numerofa, minima, in capitulum colIc£la. %- 
// filiformes , longitudinc Itaminum , lateri germinis inferti, 

Stigmata obtufa. 

Per. nullum. Reeeptaculu. 
minimum, perfiflens, fcrr 

Sem^ numerofa, acumlnata» 

OfiS. Deme unicam <* /^ frudfficationh-i '^ habebis Torrne/iiiilam. e. gr paril ^ ^ 

^ S6o. TORMENTILLA.* Tournefis^. 

Cal. Perianthium monophynum, planum, femioaofiJum: U' 
cittih ahernis minoribus, acutioribus. 

CoR. Petala quatuor, obcordata, plana, patcntia, unguibus ca- 
lyci inferta. . 

Stam. Filamenta-Mtclm^ fubulata, corolla dimidio brcviora, 
calyci inferta. Amhera limpHces. 

PiST. Germina 0^0, parva, in capitulum conniventta. vSg/, 
filiformes, longitudine ftaminum, laten germinis inlcrti. ^//. 

gmaia obtufa. * /- • .1 

Per. nuUum. Receptaculum feminum minimum , feminibus o- 

nuftum, calycc inclufum. 
Sem. oQio^ oblonga, obtufe acuminata. 

Ons. Gcnus hoc artificiale magis quam naturah cjfe agnofca. H qtti illud conjftngft cum p S6 *io lCOSANDRL\ POLYGYNIA. 

S6i, GEUM.* Caryo^hylkt2LTourfief.isi. A. D. F. G. a lum: laciKtiS alterms minimis, acutis. 

CoR. J?etala quinque, rotundata: unguibus longitudine calycis, 

anguilis , calyci mfertfs. 
SxAM. Filamenta mimerofa, fubulata , longittodine calycis, cui 

mlerta. ^»^/bfr<tr brcves, latiufcul^ , obtufaj. 
PiST. Germma numerofa, in capitulmn colleaa. St^ll lateri 

germims mferti, pilofi, longi. .S^^m^?^ fimplicia. 
Per. nullum. Receptaculura comrnnne femiaum obloneum hfr- 

futmn, calyci rcflexo impofitum. ' 

Sem . numerofa , comprefTa , hifpida , Stylo longo , geniculato 
mitruda. » i o Cal S6z. DRYAS cimts patentibus, linearibus, obtulis, aequallbus, corolla pau- 
lo brevioribus. 

CoR. Petala o6lo f. quinque, oblonga, emarginata, patentia, 
calyci mferta. . o ^ r » > 

Stam. FtUmenta numerofa, capillarla, brcvia calyci inferta. 

Anthera: parvae. 

PiST- Germina inulta, confcrta, parva. Styli capillares, latcri 

gcrmmis inferti. Sti^mata fimplicia. 
Per. nullum. 

5em. nunierofa, fubiotunda, comprefla, Stfts louglffimis laiii- 
geris inftructa. '' ° Cal. P S63. COMARUM * patens, coloratum : lafiHus aherms minoribus, iutcrioribus I 

periiitens. - * C 

triplo minora. coroHs, pcrfiftentia. Anther.i: lunulares, dccidu», 
Fisr. Germtna numerofa, fubrotunda, ininuna, in capitukim col- 
lecta. St^U fimpliccs, brcvcs,e lateregerminis. Stigmata fimplicia. Reccptaculum commune ft — ,,„,„ 

carnofum, maximum, perfiftcns. 

SzbA. numerofa, acuminata, receptaculiun tegentij j k Clas ^ 

^ 

^ POLYANDRIA MONOGYNIA. 211 ClaJJis XUL 

1' /. MONOGTNIA 564. MARCGRAVIA. f 'Plum. 19 

Cal. Verianthium fquamls fcx , pcr paria oppofita digeftls, ia' 

feriorlbus minoribus. 
CoR. monopetala, couico-ovata , integra, undique claufa, dif- 

ccdens baii, caduca. ^ . , . , 

Stam. Filamenta plurima, fubulata, brevja , patentia, dccidua. 

Anthera: erccta: , magnx, ovato-oblong«._ 
PiST. Germen ovatum. Stylus nullus. Stigma obfoletum. 
Per. Bncca globofa, unilocularis. 
Sem. nmnerofa, nidulantia, exigua. 

Obs. In medio ur^hclla CovipOY^ feffilia^ magna ^ flupenda fig« 
r*f, riugentia^ rrtonophylla^ clavata., deorfura concava, vcffu 
bafin aperta., antice labio acuto promiaula^ petala fummo A 
coniti fimiUima j hcct mn funt fiores , fed vafa exeretoria Vi 
glanduU, I 5^5. MORISONA. Tlum,z}. 

■m. 

C^L. Perianthium monophyllum, ventrlcofum, femlblfidum, 
ore patens; collo contraao; obtufum, marcefcens. 

CoR. Petala quatuor, patentia extra calyccm. oblonga, obtula. 

Stam. Filamenta numerofa. Anther^v limplices. ^ 

PiST. Stylus fillformis, ereaus, tubo corollx longior. Germe» 
fubovatum. Stigma capitatum, plano-convcxum. 

Per. Bacca ^lobofa, cortice duro, glabro, uniloculans , Itylo 
receptaculari fuftentata. SfcM. plura, renitormia, nidulantia 
66 Z2i POLTANDRIA MONOGYNIA. 

r 

$66. BREYNIA. 'Plum. \6. 

y 

4 

Cal. Perianthium quadripartitum , coriaceum, patens : hcsniis 
ovatis. . • 

CoR, Fetala quatiior, ovata, calyce paulo majora, patentia. 
Stam. yilamenta iiumcrofa, plurima, capillaria, corolla longio- 

ra. Anth^r^e crc6tai, oblongos. 
PiST. Gcrmcn tcnuifiimum, clavatum^ longiffimum, obtufum* 

Stylus nullus- Stigma obtufum. 

Per. Siliqua longiffima, clavata, carnafa, mollis , bivalvis, u- 

nilocularis. 

Sem. plura, lougitudinaliter difpofita, reniformia , carnofa. bis. ^*^;. CAPPARIS.* tournef.ii^. 

xanthium tctraphyllum : foUolis ovatis, con* CoR. Petala quatuor, fubrotunda, cmarginata, patentia, ma xima. Stam. Filamenta numerofa , filiformia , longitudlne corollce 

Anthcrie iimplices. 

PiST. Stylus iiliformis, (laminibus fcre longior. Germen ovalc 
Stigma obtufum, feflile. 

p£R, Capfula carnofa, turbinata, unilocularis. 
Sem. numcrbfa, reniformia, nidulantia. 568. ACMA.* Chn^oi^honm^ Toum^^ 

w 

Cal. Periamhlum tetraphyllum: folioUs fubrotuiidis , obtufis, 
concavis, caducls. 

CoR. Pefala quatuor, utrinquc,acuminata , calycc majora, ca- 

Stam. Filamenta plurima (triginta faipius), capillarla, fuperne 
latiora. Antherx fabrotund», didymx, ereflse. 

PisT._ GermcH ovatum. Stylus nuilus. Stigma crafruifculum, 
oblic^je dcpreiTum. 

Per. Bacca ova:i-|^iobora, glabra, unifulca, unilociilaris. 
Sem. pluvima, fcmicircuiaria , introrfum truncata, gemliio ordi- 
ne incum^^entia. frttdu certaceo , fiec piflpofo tfi 

tdricapfnlaris^ Clematidi' ajfms 5^9 POLYANDRIA MONOGYNIA. 223 ' 

S6c). BOCCONIA.f Thim.xs. 

Cal- Perianthium diphyllum, OTatum , obtufum, concavum, 
caducum. 

CoR. Pctala quatnor, anguftilTima. 

StaM. Filamenta plurima (circiter duodecim)-, brcvillima. An- 

thevie ereftcc, longitudine calycis. 
PiST. Germen fubrotundum , utrinque contraftum , magnum. 

Stylus unicus, fcmibifidus. Stigmaia fimplicia. 
p£R. fubovatum, utrinque contracluni, produiStumquCj cojix- 

prcfTum, uniloculare, pulpa rcpktum. 
SiiM. unicum, globofum. 5-70. SANGUINARIA. t "DilLelth. ^s^. 

t + 

Cal. Periantkiura bifolium, ovatum, concavum , corolla brc» 

vias, caducum. 
CoR. Petala ofto, oblonga, obtufa, patentillima, alurna intc- 

riora, anguftiora. 
Stam. Filamenta plurima, fimpliciii, coroUa breviora. Anthc^ 

nc finiplices. 
PiST. Germen oblongum, comprefTum. Stylus ViS}\\yx%. Stigma 

craffinfcuium, bifulcatum ftria, altitudine ftaminum,perfiftens. 
Per. Capfzila oblonga, ventricoia, utrinque acuta, bivalvis. 
Sem. plurima, rotunda, acuminata. 5-71. PODOPHYLLUM.* Anapodophyllum 

, Tournef, ixx. 

— _ X 

F 

Cal. Perianthum fpathlforme, triphyllum, magnum , colora- 

■ tum, concavo-crcdlum : /©//£'/// ovatis,, concavis, deciduis. 
CoR. Petala uovem, orbiculata, concava, margine plicatajCa- 

lyce minora. 
STANt. Fila)7ienta plurima, brevifllma. Anther<e oblong^, ^a- 

gnse, ercclac. 

PjST. Germen fubrotundum. Stylus nullus, Stigma obtufum, 
plicatum. 

Per. Capfula ovata, Coronata ftigmate, unilocularis. 
Sem, plurima, fubrotunda. Recejptaculum' libcium. 224 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

572. CHELIDONIUM.* Tonrnef.ii6. Glau- cium Tourfief, 130. concavis, Gbtufis, caducis. /^ CoR. Petala quatuor, fubrotunda, plana, patentia, magna,ba- fi anguftiora. (t rolla brcviora, Anther<£ oblongac, coniprcfTa:, obtufae, cre- 
6t^, didymae. 

PiST. Germen cylindraccum , longitudine ftaminum. Stylus n^xX- 
lus. Stigma capitatum, bifidum. 

Per, Siliquar cylindracea, unilocularis , bivalvis. 

5em. plurima, ovata, au6ta, nitida. Recepiaculum linearc, in- 

ter valvulas futuras inftar circumambiens , non dehifcens. y ^ 573. PAPAVER.* Tournef.ii^^ fi S Cal. PeriaKthium diphyllum, ovatum, cmarginatum : 
fubovatis, concavis, obtufis, caducis. 

CoK. Petala quatuor, fubrotunda, plana, patentia, magna, ba* 

fi anguftiora: alterna minora. ^ , 

TAM. Filamenta numcrofa, capillaria, corolla longe breviora. 
Anthertc oblongac, comprefla:, ercdse, obtufse. 

PiST. Germen fubrotundum , magnum. Stylus nullus. Stigma 
peltatum, planum, radiatum. 

Per. Capfula coronata, ftigmate plano, magno, unilocularis, 
apice lub corona foramiuibus plurimis dehifcens. Sem. numerofa, minima. Receptacula: Plicae longitudinaks , 
numcro radiorum fligmatis, parieti pericarpii adnatse- 

Obs. Perlcarpium diverfum ejl varia figura ex globofa ^ oh^ 
, longa^nec nm radiis ftigmatis. Prirnaria divifio ipecierum 

a PiricarpQ Uvi {^ hijpido defumcnda cji. 57 A K > i POLYANDRIA MONOGYNIA. • ^2/ 

: :r74.-ARGEMONE.* Tournef^i^i. 

Cal. Periafjthium triphyllum, fubrotundum : foUoUs rubrotuti- 

dis cum acumine, concavis, caducis. 
CoK. Petala quinque, fubrotunda, ereao-pateutia , calyce ma- 

STANr Filamenta numerofa , filiformia , longitudine calvcis 
. Antherx oblongs, eredse. ^^iycis. P qtie-\ ipft Sem. m\merofa, minima. Receptacula linearia, ahffulis pericar- 

pu adnata, non dchifcentia. * ^'t,uij!> pencar- 

^^Mfffrt' '^"'^ ««'«^'"^ 7 proportIo»e vix expUcabiU , a Papavet^ 575. MUNTINGIA. f ^///iw/. ^. 

Cal. PmWi!/^;«», monophyllum, quinquepartimm , bafi concsi- 
\nm- lactmts lanceolato-acuminatis , magnis, perfirtcntibus. 

COR. i^/^/^ quuique, fubrotunda, longitudine calycis , patcn- 
tia, calyci uifeita. . . ' ^ 

Stam. Filarne»ta plurima, capillaria, breviffima. Anthera fim- 
piices. 

PiST._C.fr«7^« globofum, vlllis veftitum. Stylus nullus. Stizma 
capitatum , pentaTOnum. '^ 

Per. B.^ff,; gjobofa, umbilicata ftigmatibus, unilocularis, 
i)EM. numerola, fubrotunda, minima, nidulantia. 57^. CAMBOGIA. 

Cal. Verlantytura tetraphyllum : Foliolis fubrotundis, conca- 
vis, deciduis. ' " 

^oblomwf^'' '^"^'''°'' fubromndo-oblonga, concava; unguibus lyc?^*/'^'''"'''^^^^"''"]^' ^'^^'■'^- ^"i^erj^ fubrotundx. 
l'.A-^r'' ^"^^o^^n^^i" . ^n'atum. ^/y/«x nullus. J,/.«,^ 
quadnhdum, obtufum, perfi/kns. ^*'^'»* 

Per Pomnm fubrptundum. oftangulare, oao-Iocularc. reniformi ^ • S77 226 ^OLYANDRIA MONOGYNIA. 

Sjy. CLUSIA.t Tlum. lo. Cal. Pertny^thium pentaphyllum : /i*//o//V fubrotundis, concavis 

patentibus, perfillentibus. 
CoK. Petala quinque, fubrotunda, patentiaj concava, magna. NedarsHm globofum, monophyllum, germen includens , api- ce pcrvio ftigmati locum cedente. 
Stam. FilameKta fimplicia, numerofiffima, corolla breviora. 

- Antherce fimplices. 
PiST. Germen ovato-oblongum. Stylus yix ullus. Sttgma ftel- 

' latum, planum, fexdentatum, obtufum. 

r 

Per. Capfula ovata, fulcis fex exarata, fexlocularis , fexvalvis; 
"vahh tum radiatim patentibus. 

Sem. numerofa, ovata, pulp^ obtecla, affixa Receptacuh colu- 
mnari, angulofo. 

I 

Obs. Nur,2erus In parte fruBus variat a qutnque ad decem , pro^ 
^ortione femper ohfervata in Jiigmatc j vahuUs ^ loculis^ ijc. 578. SARRACENA.t Tournef.476, 1 ' 

Cal. Perianthium duplex ! 

P. inferius triphyllum, foHolis ovatis, minlmis, deciduis. 

P.fHperius pentaphyllum : foliolis fubovatis, maximis, colo- 
ratis, dcciduis. 

CoR. Petala quinque, ovata, inflexa, tegentia ftamlna: u^izui- 
bu^ ovato-oblongis, redis. 

Stam. Filamenta numerofa, parva. Anthera fimpliccs. 

PiST. Gerynen fubrotundum. Sfjlus cylindraceus, brcvifTimus, 
Stigma clypeatum, peltatum, quinquangulare, ftamina tegens, 
periiftens. 

pER. Capfula fubrotunda, quinqueldcularis. 

Sem. plurima, fubrotunda, acumlnata , parva. 5:79 1 POLYANDRIA MONOGYNIA, 227 

5-79. NYMPHx^A.* Tournef^iij.11%. Nelumbo 

Tournef. 

Cai>. Perlanthtum peiitaphylluni f, tctraphyllum , magnum co- 
loratuin , pcrlifteiis. 

GoK, Pctala numerofa (quindedm faspe), calyce minora, ger- 

minis lateri inlidentia, ferie plusquam ilmplici 
Stam. Filamenta numcrofa (fcptuaginta fcepe), piaiia, incurva 

brcvia. Anth^rt,^ oblongge , tilamentorum margini adnat^. 
Pisr. Germen ovatum, magnum. Stylus nullus. Stigma or- 

biculatum, p]anu.m, peltato-feffile, "'radiis notatum, margine 

crenatum , j-^erlillens. ' 

pEii. Bacca 3ura, ovatit, carnofa, rudfs, collo anguftata, apicc 
coronata, multilocuhiris (decem ad quindecfm-ioculis), pulp?t 
plena- 

Sem. plunma, fubrotunda. 

Obs. Calyx y Corolla quoad numerMm ^ figuram inccriA 

funt ^ hinc 

N. lutca Calyce pentaphyllo^ fdioli^ fubrotufsdis^ Petalis mi- 

fiimis- 

N. alba Calyce tetrapbyllo^ fi^Mis QVatis^ corollam vix fuPc- 

rantibns^ 
Nelumbo Pericarpium turbinatttm truncatum^ UcuUs mono' 
fpcrmis^ propriis foraminihus fif difcum fiigrnatis dehifcen- 
tibus. 
o. BOMBAX.f Xylon^^i/./r/V.Ceiba 

Tlum. 32. 

t 

Cal. Perianthium monophyllum ^ campanula'tum , perfiftens : 

. ore quinquefido, erefto* 
CoR. quinquctida, patens , fcgmcntis ovato-concavis. 
Stam. Fibmenta quinquc f. plurima, fubulata, longirudine co- 
roUc2, Anther^ oblongse, incurvatsc, incumbentcs. 

PiST- G^mc;? fubrotundum- Styhs filiformis, longitudine (la- 
minum. Stigma capitatum. 

Per- Capfula iriagna, turbiuato-oblonga, quinquelocularis,quin- 
quevalvis: valvulis hgnofis. 

Sem. plurima, rotimda , lanugini affixa. Rece^taculum colu- 
mnare, pentagonum. 

Obs. Corollam in aliis monopetulam campanulatam , in aliis ro- 

faceam pentapetalam effe tradunt aucoptici. 
Species pentandxa fwguUris e(l flamimhus <iHinaue, H. M \ p 
228 POLYANDRIxl MONOGYNIA. 

r 

i 

581. BIXA.f 

I 

Cal. Perlanthium quinquedentatum , minimurii, Qbtufum,pla- 
num, perfiftens. • 

CoR. duplex: ^ - 

Exterior petaljs quinque, oblongis, sequalibus, magnis, rudioribus ; 
Interior petalis quinque, fimilibus exterioribus , tcnuioribus. 

Stam Filamenta numcrofa, fetacea, coroUa dimidio breviora- 

Antherix: ercdlae. 

PiST. Germcn ovatum. Stylus filiformis, longitudinc flaminum. 
Stigma paralkle bifidum, comprelfum. 

Per. C^/:A/-ii ovato-cordata, comprefia, fetis obvallata, bival- 

vis , angulis dehifcens , unilocularis , membrana interiorc 
bivalvi. 

Sem. numerofa, turbinata, umbilico truncato. Rece^tacnlnm adnatum X 5^81. SLOANEA.f S\02x\2, T lum . \ s ' 

Cal. Perianthium monophylUim, feptffidumi laciniis fcmilan- 
ceolatis. 

CoK. nulla, nifi calyccm fumas. 

Stam. Fslamenta plura, fubulata, fuperne latiora, longitudinc 

calycis. Anthera latcri filamentorum adnatas. 
PiST. Germen in fundo calycis. Stylus fubulatus, ftaminibus 

longior. Stigma acutum, 

Per. Capfula magna, fubrotunda, echinata , quadrivalvis, 
Sem. ovata, obtula, carnola, nucleis oblongis. 583. MAMMEA.f Mamei y/a;^. 4, 

Cal. PerianthiHm diphyllum : /o/;«>//V ovatis, concavis» parWs. 

deciduis. 

CoR. Petala quatuor, fubrotunda, concava, patentia , majora 
calyce. 

Stam. Filametita plurJma, fimplicia, fubulata. jlnthera ^xxhto- PiST. Germen fubrotundum, Stylus conicus, longitudine fta- 
miuum. Stigma (implex, perfiitens. 

Per. Bacca carnofa, maxima, ftylo acuminata, fpha^rlca, uni- locularis. , 

SiM. qwatuor j(vel unum) 5-84 POLYANDRIA MONOGYNIA. 129 

SH, OCHNA.f Jabotapita ^/f/w. 3 2. / parvis, pcrfiitentibLis. /' CoR. Pt^^///T •quinque, fubrotunda, unguibus calycis longitudi- 
ne, patencia , obtufiirima. 

Stam. /■7/^w^«r/^ numerofa , brevia, conniventia- -//;7//'^r^ fub- 

rotundec. 
PiST, Germe-^ ovatum, defineiis m Styhtm fubulatum, rciSlum. 

Stigma fimplcx. 
Per. Receptacttlum fubrotundum, truncatum, carnofum, niaxi- 

mum: in ^oBacca: dua) ad quinque, ovatae, difiantes, bafi 

demerfce. 

Sem. folitarlum, ovatum. S%s. CHRYSOBALANUS.f Icaco 7*///«?. f. 

Cal^ Verianthtum monophyllum, planum , quinqucdeutatum^ 

perfiftens. 
CoR. Petala qnlnque, ovata, plana , patentia. 
Stam. Stamina^ plurima, in orbcm pofita, ereSa, villofa. Ak-^ 

thera parvse. 
PiST. Germen ovatum. Stylus quinquefidus H* M. 

Per^ Bacca ovata, magna, unilocularis. , • 

vSem, Nux ovata, quinque fulcis exarata, fragilis, rugofa. 

ObS. Starnina deccm ^ Jiylos qztinque defcri^it Rhecde l.t.^O* 5-86. CALOPHYLLUM.f Calaba !P/^w. 8. 

Cal. Perianthium quadnpartitum , acutum, coloratum, deci- 

duum, inagnitudinc corollac. 
CoR. Petala quatuor, fubrotunda., concava, patontia, 
St AM.. Filamenta plurinia, capillaria , corolla breviora. Anthe" 

Tie fubrotund^, 
PiST. Germen fubrotundum. StyUis fimplex, longitudine fta- 

minum. Stigma capitatum. 
Per. Drupa globofa, magna, unilocularis* 
Sem. Nux globofa, acuminata, magna. " 

P3 5^7' 23® POLYANDRIA MONOGYNIA. 

5^7- TILIA.* Tourfief. ^2i. 

Cal. Perianthium quinquepa. titum , concavum , coloratum , 

magnitudme fere coroll;x;, deciduum. 
CoA. l-^etaU quinque, oblonga, ODtufa, apic^ v„^x,au^. 
Stam. Fdam^nta plurima (trigiiita & fupra) , fubulata' loneitu- 

duie coroils. Antbcr^ fmiplices. 
PiST. Germen fubrotundum. Styltis filiformis, longitudine ^a- 

minum. Stigma pentagono-obtufum. 
Fer. C^^/«/^ coriacea, globofa, quinquelocularis , qulnqueval- 

vis, ban dehifcens. 
Sem. folitaria, fubrotunda. e crenata. uniter adolefcit , reliqua ad lat 
HT^ ut umlocHlaris i^ideatur capfula incautis'. 

Spcctes americana fquamis ani-^que germtni circumpofit 
rollce ungmbus annexis. D. Kalm, \ "l fSS.MICROCOS.t Btirm. 

Cal. PeriaKthium pentaphyllum : Foliolis oblonKis, obtufiufcu- 

iis, patulis, d^ciduis. ^ 

CoR. Petala quinque, omnium minima, linearia, scqualia, c- 

marguiata , fuperna mcdietats patula. 
5XA.M. Ftlamenta numcrofa, capillaria, longitudinc calycis. An- 

thera fubrotundse. 
PiST. Germen fubrotundum. Stylus fubulatus, 

minum. Stigma acutum. 
Per. Drupa fubrotunda, unilocularis. 
OEM. OlTicalum turbinatum , fibrofum. longitudine '5^ Cal fSp. ELiEOCARPUS. t Burm AL. feuanthium pentaphyllum : Foliolis lanceolatis, acutis, 
^qualibus, » ' 

QoK. Petala quinque, laciniato-laccra , osqualia, longitudine ca- 

Stam. Filamettta viginti, brcviffima, receptaculo affixa. /«- 

thera Imeares, coroUa breviores. 
PiST. Germen acuminatum. Stylus filiformis, loneitudine fla- Per. Drupa rotunda. 

oEM. Nucleus crifpus, fphxricus. 

Ubs. Plurimhjape exciudit quintam partem numerus in f, 
tartibtis, ' ?9 o. POLYANDRIA MONOGYNIA. 231 

590. DELIMA.f Cal. Fertanthium pentaphyllum : /J/W/x ovatis , obtufis , squa.- 

libus, perfiftentibus. ' . ^ 

CoR- nulla. 

Stam. Ftlamenta nunicrofa, capillaria, calycc fubsequalia. An- 

. theriC fubrotundse. * 

PiST. Germen ovatum.^ Stylus cylindricus, longitudine floris, 
Stigrna fimplex , perfiftens. 

Per. {Dru^a'^.) calyce longe major, ovata, acuminata, biV^Ivis. 
S£M. duo. 591. MESUA Cal. 'Perunthiura tctraphyllum : foUolis ovatis, parvis, perfi- 

ftentibus: minoribus oppofitis. — 

CoR. Petala quatuor, orbiculata, concava, magna. 
Stam. Filarnenta numcrofa , capillaria , longitudine corolla:. 

Anther<c fubrotundee. 
PiST. Gerrnen fubrotundum. Stylus cylindricus. Stigma capi- 

tacum. 
ViLK. Capfula fubrotunda,. acuminata, coriacea, futuris quatuor 

clatis longitudinalibus notata, quadrivalvis. 

Sem. quatuor, turbinata, triquetra, obtufa^ carnofa, magna. 592. VATERIA. 

Cal. Perianthium quinquefidum, acutum, parvum, pcrfiflens. 
CoR. Petala quiuque, ovata, patentia. 

Sta_m. Filamenta numerofa, corolla breviora. Anther^ fim- 

plices. 
PjST. Germen fubrotundum. Stylus fimplex, brevis. Stijrma 

capitatum. 
p£R. Capfula turbinata, corlacca, calyci rcflexo infidens, futu- 

ris tribus notata, unilocularis , trivalvis. 
Sem. unicum, ovatum. t p 4 . 593. 23« POLYANDRIA MONOGYNIA. * 

5-93- THEA.f Kam^f, ' \ tundis, obtuds^ perfillentibus. /^ CoR/P^/^/^ fex, fubrotnnda, concava , acqualla, xm^m. 
Stam. //W/f»/« m.mcrofIi ( ducenta circiter ) , filifofmia co- 
rolla breviora. Anthera iimplices. ' ' 

PiST. G^r;».» globofo-trigonum. Stylus fubulatus, longitudine 
itaminum. Sftgma triplex. j b u.i c 

Sem. fblitaria, globofa, introrfum angulata. 

UbS. C ^^rtf^?^r ^d/«j in plerlsque obunuh florlhus ; at vldi W 
ahos fiores t« dijli-^^ca arbore ^ qmbus 

Cal. PeriaKthium pentaphyllum, minimum : foliolis orbicu- 
latis, perliftentibus, 

CoR. P^/rf/a p/^mr^ tria, sequalia, mcdiae magnitudinis. 

tntenora fex, asqualia, maxima. S9A. CARYOPHYLLUS. f Caryophyllus aroma- 

ncus lotirnef.^^-L. Caryophyllodendroh 

VallLA.G.Y-jz-L. A.^/rt''''''^'^'" •^''.'"?''' quadripartitum, acutum, minimum 
perfiffens, germini fuppofitiim. ' '^'"""""^» 

P^rtanthtum fiorts tetraphyllum , foliolis fubrotundis , conca- 
vis, gcrmini nnpofmim. ' 

iiora^''''^^ '^"''"'''' fubrotunda, crenata, calycc floris mi- 

py,^^''/''^^^^"^1 """^^^'^ofa , capillaria. y}nther.e fimpliccs. 

I^IST Germen oblongnm, m.a^num , Corniculis quamor rigi- 
dis patentibus terminatum, mfra receptaculum floris S%- 
^«^^fimplex, receptaculo quadrangulo infertus. Stigr^a fim- 

^Wicatum' """^^^^"^^'^' •^orn^culis gcrminis conniv-emibus um- 

0£M. Untcnm •nvra1« mofmnrv» 59S POLYANDRIA MONOGYNIA. 233 ^ 595-. MENTZELIA.f Tlum.6. 

Cal. Perlanthtum quhiqucpartitum, patcns , germen longllTi- 
mum tcrminans: lacimis lauceolati^- , de^idivLs. 

CoR. *Petala quinquj, obovata, calycc paulo longiora, pa- 
tentia, 

Stam. FilamcKta plurima, fetacca., ere61a. Jnther<e fimpllces. 
PiST. Germen cylindraccum, loiigiflimum, fub rcccptaculo flo- 

ris. Stylus fetaccus, longitadine corollx. Stigma fimplex. 
Per. Capfula cylindracco-clavata, longa, unilocularis. 
SiiM. numerofa, parva, fubrotunda* 5^6^ PLINIA. Tlum.ij. 

Cal. Perianthlum monophyllum, acutum, planum, parvum. 

CoR. Petalum quinquepartitum , planum : laciniis ovatis, con- 
cavis. 

Stam. Filamenta num.erofa, capillaria, longitiidine corollse.yf^- 
therce parvse. 

PiST. Germen parvum. Stylus fubulatus, ftaminibus longior, 
Stigma finiplex. 

Per. Bacca maxima, globofa, fulcatp-Rriata, unilocularis. 
Sem. unlcum, maximum, "globofum, glabrum. 597. MIMOSA.* Tournef^ijs^ KQ^iQi^Tournef. 

37 S* Inga. 'Flum. 19. 

L 

Cal. P erianthi um monopbyWum^ qulnqucdcntatum , mlnimum. 
CoR. Petalum unicum, infundibuliforn^e, femiquinquefidiim , 
parvum. 

Stam. Filamcnta capillaria, longiflTima. AnthefiC incumbcntes. 
PiST. Germen oblongum. Stylus filiformis, ftaminious brcvior. 
Stigma truncatum. 

Per. L egumeh lon^wm ^ dcfTcpimcntis tranfvcrfis , pluribus. 
Sem. plurima, fubrotanda figiu*a varia. 

Obs. Stamina in aiiis nnmerofa ^ in aliis decem^ in aliis quin^ 

que^ in aliis quatuor : ^ fi quatuor ^ calyx ^ corolla qua* 
drifida. 

Mimofa: T. legumcn articulatum: folia veluti fcnfitiva, 
Acd,ci^T Jegumen nyUndraccum ^folia non movcntiafe a taiiu. Ingac Pl. legumen carnofum, i f98. 234 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

5-98. CISTUS.* Tonrnef,\i6. Helianthemum 

Tournef.iz%. 


Cal. Perta>sthtum pentaphyllum, pcrfiftcns: foUoUs fubrotun- 
dis, concavis, (\MOx\^Ta duo ^.Vcrw^ interiora, minora. 

CoR Petala quinque, fubrotunda, plana, patciitia, maxima. 

STKM..Filaraenta numerofa, capillaria, corolla breviora. Jn- 
them fubrotundse, parvse. 

PiST. Germen fubrctuiidum. St^ilus fimplcx , longitudine fla- 
minum. Sttgma planum, orbiculatum. 

Per. Capftda fubrotunda, tcda. 

Sem. numerofa, fubrotunda, parva. 

Obs. (Jharaiier e(fentlalis conftjlit in calycis foliolis duohus al- 
ternis minoribus, 

Helianthcmum T. capfula unilolulari\ trivahi Mfliniia fuit, 
CiHiis Tournef capfula ^uin^iuc-vel deceraloculari gaudet. 599. CORCHORUS.* Tournef.i^s Cal. Perianthiurn pentaphyllum : foliolis lineari-lanccatis, acu- 
tis, erectis, deciduis. 

CoR Petala qxxmqnc^ oblonga, obtufa, inferne angufliora, c- 
,re6la, longitudine calycis. 

Stam. Filar/ienta numerofa, capillaria, coroUa breviora, An- 
thcrce parvae- / 

■ 

PiST. Gcrmen oblongum, fulcatum. Stylus craffus, brevis. 

Sti'/ma bifidum. 

Per. <S7//f «4 maxima , acuminata, cylindracca, qulnquclocularis, 
quiqucvalvis. 

Sem. plurima, angulata, acuminata. 

Obs. C. filiquofus gaudet fili^ua lineari ^ comprejfit^ livahi ^ bi^ 
locuLiri^ z . DIGT- \ POLYANDRIA DIGYNIA. 

2. DIQTNIA. 235- 60% PJiONIA.* TGurnef.i\6. 

Cal- Pcrianthium pcntaphyllum, parviim , perfiftens: foliolis 

fubrotundis, concavis, refiexis, ina^qualibus magnitudiae & 
fitu. 

CoR.^P^/^/,^ quinquc, fubrotunda, concava, bafi angufliora,pa- 
tcntia, maxima. 

Stam. Filame?:ta numcrofa (trecenta circiter), capillaria, brevla. 
Anthercs oblong^, quadrangulx, ercftas , quadriloculares '" magn^. PlST. Gcrnnna duo, ovata, erc6la, villofa. Styli nulli, Sti^- 

mata comprcflii, oblonga; obtufa, colorata. 
Per. Capfula totidem, ovato-oblongas, rcflexo-patentcs viio- 

fas, uniloculares, univalves, longitudinalitcr iutrorfum dehi- 

fcentes, 

Sem. plura, ovalia, niiida, colorata, futurae dehifccnti afiixa. Obs. Numerus germinis naturaltjfi 

me tamcn variat in ff 
Mfcendit. ad qziwaritim numcrHm vix 601. CALLIGONUM.f Polygonoidcs Cal. Perianthium pentaphyllum : foliolis fubrotundis, conca- 

vis, perfiflcntibus. 
CoR. nulla. 

Stam. Filamenta plurima., minima. AntheriS didymx. 

PiST. Germen ovatum. St^hts nuUus. Stigmata duo, obtufa. 

Per. ovatum, comprcirum, llriatum, hifpidum, acuminibus bi- 

fidii^ revolutis, perfiftens. 
Sem. conforme, teftum» 3 . TRI. 236 POLYANDRIA TRIGYNIA. 

_ T 

. TRIGTNIA 
■V Cal. nullus. ^oi. DELPHINIUM.* Tournef.zA CoR. Petala quinque, inxqualia, in orbem polita: quOrum f^ 
c^ obtnlius, emraginatum; pofticc /3. y. ^. £- reliqua ovato-lanceolata, patemia, fere sequalia. 
Neilarium biudum , antice intra orbem. petalorum pofitura 

a parte fuperiori, poitice protenfum, tubo pLtali ct. invo- 

lutum. 

Stku. FiUmenta^^lwum^ (quindecim vel triginta), fubulataj 
bafi latiora, rainima, verfus petalum ^. laclinajta. Anther<e 

ereiise , parva^. 

PiST. Germina tria vel unum, ovata, in Stylos longitudine fta- 
minum defincntia. Stigmata fimplicia, retiexa. 

Per. CapfuU totidem, ovato-fubulatac, reda^, univalvcs, in- 
trofum dehifcentes. Sem. plurima, angulata. (/? Prtrnaria divijio Jpecierurn a numero capfularurjt defumenda 
Nc6l:arium duplex compofttum in formarA e^ndem^ qua reliq 
Jimplici ne^ario gauaentes fuperbiunt^ 

603. ACONITUM.* Tournef. 2,39. 140. 

Cal. mvlus. 

CoR. Petala qutnqne, injEqualia , paria oppofita: quoriim. 
<K. /a/T^/H»»? ealeato-tubulatum. inverfum. Hnrfn inrr;,,^ / ^ dans, obturumapicead bafinredexo, acuminato, cui apici 

balis annedtens oppofita eft. 


re obliquo, cauda rccurva, peduuculis fubulatis, lont^is'in- 
iidentia. _ ^ 

Stam. Filame-^ta y\m\m^^ fubulata, minima, bafi latiora ver- 
fus pctalum a.. inclinata, Antherx credac , parvx. ' 

PiST. Germlna tria (quinquc), oblonga, dciinentia in Styhs. 
longitudine ftaminum. Sttgmata fimplicia, reliexa. 

Per. CapfuU totidem, ovato - fubulats , redce, univalves in- 
trorfum dcfinentes. - ' 

Sem. plurima, angulata, rugofa^ 

•^ fi . 1 -rx * t4 •II" ■ • ijtillis quinquc inji 4. TE POLYANDRIA TETRAGYNIA. 237 

. rErRAGYNIA. 
60^. TETRACERA.t 

Cal. 'Pertanthtnm hexaphyllum : foUoUs fubrotundis, perfiften- 

tibus , patentibus : alternis exterioribus brcvioribus. 
CoR. (nulla nobis vifa) ? 

SxAM Filarnenta numeiofa, fimplicia, longitudine calycis, pcr- 

fiflentia. Antheri^ fimplices. 
PiST. Germina quatuor, ovata , dehifcentia a fe invicem* Sty- 

li fubulati, breviflimi. Stigmata obtufa. 

PiiR. quadricapfulare: CapfuU ovatse, reflexse, univalvgs, futu- 

ra fuperiori dehifcentes, uniloculares. 
Sem. folitaria, fubroranda, involuta. 

Obs. Hujus frudus^ er' Petre*£ fiores ah Houfiono depinguntur 
^ defcribuntur pro eodem genere : ^uantum vero dijferant^ 
patet confideranti fiores. Gil. V V 
PENTAGTNIA. 6oy. AQUILEGIA.* Tournef. i^r. 

V 

Cal. nullus. 

CoR. P<?/^/^* quinque, lanccolato-ovata, plana , patentia, ae<- 

qualia. 
NeSaria quinque , aequalia , cum petalis alterna : fingnlHm 
corniculatum ,' fuperne fenfim latias, ore obliquo extrorfum 
afcendcnte, introrfum receptaculo annexo ; inferne produ- 
. 6tam m tubum longum , attenuatum, pendulum, apice ob- 
tufo, incurvo. 

Stkw. Filamenta plurima (triginta ad quadraginta ) , fubulata, 
exteriora breviora. Anther^ oblongse, eredx, altitudine ne- 

itariorum. 

PiST. Germina quinquCT ovato-oblonga, definentia \\\ Styks ^M'- 
bulatos, ftaminibus longiores, Stigmata ere6la, fimplicia. 
'Pale<£ decem , rugofse , breves , germina diilinguunt , invol- 
vunt, 

ipfuli^e quinque, cylindraceae , parallelse, reftx, acumi- natx, unlvalves, ab apicibus introrfum dehifcentes.^ 
;m. plurima, ovata, carinata, futur» dchifc 606 23S FOLYANDRIA PENTAGYNIA. 

606. NIGELLA.* Tournef.ii^. 

Cal. nullus. {^cavc ne folia floraUa In quibusdam pro fcrian- 
thio fumasS) 

CoR. Petala quinque, ovata, phna, obtufa, patcntia, bafi 
contradiora. 

Neiiaria 06I0, in orbem pofita, brevifTima : fingulum bilabi- 

atum : Labio exteriore majore, infcriore, bifido, plano con- 

vexo, punftis doobus notato. L. interiore breviorc, angu- 

fti€)rc, ex ovato in lincam dclinente. 

Stam- Filarnenta numerofa, fubulata, petalis breviora. Anthe- 

ra comprelT^, obtufse, credla;. 
PiST. Germina nonnulla (quinque vel deccm,) oblonga, cpn- 
vexa, comprcfla, creda, definentia in Stylos fubulatos , angula- 
tos, longilTimos, fed revolutos , perfiftentes. StigrnataXow^i- 

tudinalia, adnata. 
Per. Capful^e totidem, oblongas, comprelT^, acuminatai, futu- 

ra introrfum connexx, fuperne introrfum dehifcentcs. 
Sem. plurima, angulata, fcabra. 
ObS- N.orientalis ^rr;^ Piflilla 10, re^a'^ corollalongiora; Semi- 

na mcmbranaceo-marginata. \ 6. HEXAGTNIA 607. STRATIOTES.* Aloidcs BoerhJugS.i. 

/•172^- 

Cal Spatha diphylla, uniflora, compreffa, obtufa, co^nivens, 
utrinquc carinata, pcrfidens, 

P<fr/Vw^^/«w monophyllum, trifidum, erc6l:um, dcciduum. 
CoR. Petatatihj obcordata, ere^to-patentia, calycc duplo ma- 
jora. 

Stam. Filamenta viglnti, longitudinc perianthji, rcceptaculo in- 
ferta. Anther^ fimpHces. 

PiST. Germca infra reccptaculum perianthii. StyVt fex, bipartl- 

ti, longitudinc Ihminum. Stigmata fimplicia. 
Per. Bacca capfula te6ta, ovalis, utrinque attenuata, hexacdra, 

fexlocularis. oblong 7.P0 "^ POLYANDRIA POLYGYNIA. 239 

7. POLTGTNIA . 6o2. DILLENIA.t coriaceis , magnis , perliftentibus. fc CoR, Petala quinqiie, fabrotunda, concava, fubcoriacea, ma- Stam. Ftlamenta numeroIilTima, globum meatienta. Antl 'oevie oblongas, ere^lse. 
PiST. Germlna vigiati (circiter^, ovato oblonga, acuminata 
comprefTa, introrfum connexa. Styli wvWx. StigmataX^xicto- 
lata, extrorfum plana, magna, psrfiftentia, fimul flellam for- mantia. Per. fubrofundnm, extrorfum totidem Capfulis oblongis, lon- 
gitudinalibus, fulco divifis teaum ; mxoi\xm Receptlculum 
columnare , maximum, pulpofum. 

Sem- numerofa, minima, nidulanti^ fub capfulis. <?09. LIRIODENDRUM.j Tulipifera C?- 

tesb. 48. Cal. Involucrum proprlum diphylfum : Foliolis triangulis pTa- 

nis, deciduis. o » k 

Perianthium triphyllum : foliolis oblongis, concavis, patenti- 
bus, petaliformibus , deciduis. 

CoR. hexapetala, campanulata: Petalis fpathulatis, obtufis, bafi 

canaliculatis : exterioribus tribus deciduis. 
Stam. Filamenta numerofa, coroUa breviora, hnearia, recepta- 
culo fru6tificationis inferta. Anthene lineares, filamentis lon- 
gitudinaliter adnatac Jatcribus. 

PiST. Germina numerofa, in conum digefla'. Stylus nullus. 

Stigma (inguris globofum. 
Per. nuUuni. Scmina imbricata in corpus flrobili figura. 
Sem. numcrofa, in fquamam lauceolatam definentia, juxta ba- 

fin fquamae a latere interiore angulum acutum emittentia, ba- 

fi comprcfTa, acuta. f49 POLYANDRIA POLYGYNIA. 

6io. MAGNOLIA.* Tlum. 7. "Dill, elth. 168 formibus, deciduis. /^ CoR. Pctala novem, obloiiga, concava, obtufa , bafi angu- 

fliora. 
Stam. Filamenta numerofa, brevia, acuminata , comprelTa, re- 

ceptaculo communi piftillorum infra germina inferta. Anthe- 

r^ lincares, margini filamentoram uXdnque adnatce. 
PiST. Germina numerofa, ovato-oblonga , rcceptaculum clava- 

tum tegeatia. St)'ll recurvi, contorti, brevifTimi. Stigrnata 

longitudinalia llyli, villofa, 
Per. Strobilus ovatus : CapfuHs comprelTis , fubrotundis, vix 

imbricatis, confertis, acutis, unilocularibus, bivalvibus, feffi- 

libus, extrorfum dchifcentibus , periillentibus. 

Sem. folitaria, renilormia, filo pendentia ex finu fingul^ fqua- 
m:z (trobili. 611. MICHELIA.f 

__ t 

Cal. 'Perianthiurn nullum fed bafis veftita cortice truncato, 
CoR. Petala oftodecim , lanceolata; cxterioribus majoribus. 
Stam. Filamenta plurima, fubulata, breviffima- Anthera erc 

dsB, acutse. 
PiST. Gcrmina numcrofa, in fpicam oblongam imbricata. Sty- 

li nulli. Stigmata iz?iz\^^ obtufa, 

Per. Bacc^e totidcm, globofae , uniloculares , in raccmum dX- 
fperfce. ^ 

Sem. quatuor, hinc convexa, inde angulata. ^12. UVARIA.t 

Cal. Perianthsum tripartitum, planum: Foliolis ovatis, acutis, 
perfillcntibus. , • 

CoR. Petala fex, lanccolata, feffilia, patentia, calycc iongiora. 
Stam. Fslamenta nulla. Anther<e numerofai, truncatae, oblou- 

g33, tegeiucs germcn cui infident. 
PjSt. Germen ovatunj, teibum antheris. Stylt numerofi, lon- 

gitudine antherarum, capitulum terminantes. Stigmata obtufa. 
Per, Baccce numcrof^, diftindtgc, globofae, pedunculatx ; Ke^ 

ceptaculo oblon^o affix». . SfiM. pluriana. ^13. POLYANDRIA POLYGYNIA. 241 

* I 

613. ANNONA.f Guanabanus ^///?«. 10. cavis, acuminatis. fc CoR. Pejfjla fex, cordata, fcflilia: tria alterna interiora minora. 
i>TAu.^ FtlamcKta vix \i\h. JKi/yera: numcroC:ffim3s. germinis lateri infidentes. PiST. Germe» receptaculo fubrotundo infidens, fubrotundum 
'Siyh Rulli. Sti^ntata obtufa, 

Per. Bacca maxiuia, ovato-fubrotunda , cortice fquamiformi 
pundtato veftita, unilocularis. 

Sem. plurima-, dura, ovato-oblonga, in orbem pofita, nidu- 
lantia. ' 614. ANEMONE.* Tournef. 147. Anemonoides 

^tll.getj. 4. Vaill. A.G. \ji^. Ancmone- 

Ranunculus T>Hl. gen. 4. Hepatica T>iU, 

gen.^. PuiratilIa7l5«r;/<?/ 148. 

Cal. nullus. 

CoR. duorum, triumve ordinum. Petala In fingula ferie tria 
oblon^iufcula. ' 

Stam. F/7^/?«e»/.7_ numcrofa , capillaria, corolla dimidio brevio- 

ra. Anthera didymsc, ered^E, 

PiST._ Germina numeroia, in capitulum colleda. Styli acumi- 
nati. Stigrnata obtufa. 

Per, nullum. Receptaculum globofum five oblongum exca- 

vato-puniSlatum. * 

Sem. plurima, acuminata , ftylum retinentia. 

ObS. Hepatica Perianthio triphyllo vix a flore remoto, 

Pulfatilla involucro fojiaceo multifido ^ feminibus candatfspi- 
lojis. ' 

61S. ATRAGENE. 

Cal. Perianthifim tetraphyllum: foliolis ovalibus" patentibus,ob- 
tufis, deciduis. 

CoR. Petala duodecim , Iinearia,bafi anguftimma,obtufa,patnIa 

5TAM. tilamenta plurima, brevilfjma. y^»/^er* oblonga: , acu- 
mmats, calyce breviores. 

PiST. Germina plurima , oblonga, Styli villofi. Stigmata fim- 

phcia, longitudme Antherarum^ 
Per. nullum. 

Sem. plurima , definentia iii caudam piiofam. 242 POLYANDRIA POTA^GYNIA. 

w _ 

616. CLEMATIS.* 2)///. ekh. 7^. Clcmatitis 

Tournef. 1^0, Viticella©i//.^^«, 14. 

Cal, nullus. i 

CoR. Petala qmtvior, oblonga, laxa. 

Stam. Filamema plurima, fubuiata, coroila breviora. Amhers lateri fiianieutorum adiiat 


p comprefTa, defincntia iii Stigmata limplicia. iST. Germina piurima, fubrotunda, c 

Stslos fubuJatos, itaminibus longiores. 
Per- nulium. ReceptacHlum capiutum, parvum. 
Sem. plurima, fubrotvmda, comprefTa, flylo (figura varia) in- 

ftru6la. 

Obs. Clematitis T. PetaJa laTfceoIata, Semsnafeta villofa longijfima. 
Y\^vamv\x^,Pijiilla oHo. Semina orbictilata fhima longijjima. 

Viticella \,Peta}a dehoiden» Semina acumine adunco nudo^ 
Spccies aUafetalls quinque^ 

617. THALICTRUM/ Tournef^jo. 

Cal. nullus ; (nifi corollam velis). 

CoK. petala quatuor, fubrotunda, obtufa, concava, caduca* 

Stam. Filamenta plurima, fupctnc latiora, ccmprefla, coroila gulis ftylis folitaria. longioni, Amhenc oblongo^, didym^. 
PiST. 5/v//.plurimi, brcvilfuni. Germina \\u 
fubrotunda. Stsgmata cralTiufcula. 

Per. Cortex fulcatus, carinatus, unilocularis , non difcedcns. 
Sem. foiitaria, fublonga. 

Ojbs. T, tuberofum corolla ejl pentapetala. , 

T. d\oici\mfexu diJiifsSum ejt, 
T. aquilegifolium Semimbus pedicellatis penduVss trtquetra-a- 

latis. 

Numcrus Jlaminum ^ Piflillorum in diverfs diverfus efi. 6\%. ADONIS.* JD/7/. 4 loratiufculis , dcciduis. /^ CoR. Petala quinque ad duodecim, oblonga, obtufa , nitida. 
Stam. /V/^r^^;?^^ plurima, breviflima, fubulata. Jntherx ob- 
longx, inticx^. 

PiST. Germina numcrofa, in capitulum collcfta. Styli nulli. 

Stigmata acuta, rcflcxa. 

PER.nuIIum. Receptaculum oblongum, fpicatum, quinque or- 
dinibus fcmina anncdcns» » 

Sem. nnmerofa, irregularia, angulata^ bafi gibba, aplce reflexa, prominula. 61^ I '.^ POLYANDRIA POLYGYNIA, - . 243 

^19. RANUNCULUS.* r^//^//^/ 149. a. c. Ficaria 
2)/7/. gen. s. Ranuncuioides Faill ^, G. 1719, r< /^ CoR, Petala qaaiquc, obtiifa, 111^^3,'/^^^^^/// parvis. • 
Ne^arlum eil: tuvea m lingalo petalo fupra ungixiiJ. 

Stam. Fiia-menta pluruiia, corolla dimidio brcviora, Anther^ 
ercd.^, oblongx, obtulb, didyma;. 

PiST. Germtna numerofa, ia capitulum coIlciSta. Styli iiulli. 
Stigmata refiexa, mraima. 

Per. nuUum/ Recepaculztm pedunculis minutiffiinis femina 
adneclic. 

Sem. plurima, irrcgularia, iigura incerta, apicc rcfiexo. 

Obs. EUcntia conJijHt in Neciario. Syftem\ Natur. 74. Reli- 

qUi^' inconftantes fonper fui^t .partes - frtiBificatiQms ^ hinc '^ iU aliis ntargine cylin^ Nea 

« clauft 

Ficaria 9- 8, calyx triphyllus ^ petala plura. n Ji ieprcjja^ echinata^ pauciora. fernma caudaerfiforr/ii ^ Calyx hafi appenc 
[f. ReceptaiHhtrn fubHlaturn s^ fihilns fp 6zo. TROLLIUS.* Cal. niillus. CoK. Petala quatuordecim circiter, fubovata, conniventla, de- 
cidua; in fcriebas exterioribus tribus tcrna; in intima fcrie quina. Neaaria novem , linearia, plana, incurva, umbilicata, bafi in- 
troriiim perforata'. 

Stam. FilameMta numcrofa, fetacea , corolla brcviora. jinthe- 
rce erefilsc. 

PiST. GermiKa numcrofa, fcffilid, columnaria. Styli milli. Sti- gmata mucronata, (taminibus brcviora. Pek. CapfuLv numerofjc, in capitum coliecU, ovatae,'' acumi- ne recurvo 

SfM. folitaria. Q.i ^ll. ^44 POLYANDRIA POLYGYNIA. • Cal. nullus. 

CoR. Petala 

Nea 6zi. ISOPYRUM.t lobo exteriore majore; intra corollam pofita. 

Stam. Fihrnenta numerola, capillaria, corolla breviora. An- 
thera fimplices. 

PiST. Germiaa plurima , bvata. Styli fimplices, longitudine 
germinis. Stigmata obtufa , longitudine ftaminum. Sem. plurima. ■ffiKe , fed hahitH diverfijji 6^z. HELLEBORUS.* Tournef,!^^. 

Cal. nullus (nili corollam in quibusdam perfiftentem habeas). 
A^7'/ • ^"^"^^^^ perfifteniia, fubrotunda, obtuHi, magna. 
JVe^^r/a . plura , breviffima, In orbem pofita , fifigula mono- 

phylla, tubulata, mferne anguftiora: cre bilabiato, erefto, 

emarginato: interiore breviore. 

Stam. Filamenta numerofa, fubulata, Anthera comprefls, iii- 
fcrnc anguftiores , ereftas. 

PiST. Germina quinque vel plura , comprefla. ' St\li fubulati. 
StVg-mata craffiufcula. 

Per. CapfuU comprelTx , bicarinatx , carina inferiore breviore, 

Juperiore convexa, dehifcente. 
Sem. plura, rotunda , futurae aflixa. ^" 6i3. CALTHA.* Vopuhgo Tourftef.i^^. millus 


CoR. Petala quinque, ovata, plana, patcntta, decidua, magna. 

Stam. Fdar»enta numerofa, filiformia, corolla breviora. A»- 
thcra compreirsc, obtufs;, eredse. 

PiST. Gc-rj^W qulnque ad decem ,' oblonga, comprcfTa, ereda. 

Styti nulh. Sttgmata limphcia. ' r ' 

Per. C-/////^ totidem , breves , acuminatE, patentcs, bicarina- 

tK, lutura fupenore dehitcentes. . 
Sem. plurima, fubrotunda, auda, futurs fuperiori affixa. 

ClaS" 


DIDYNAMIA. 

ClafTis XIV. M1 


M 
A, DIDYNAMIA.* Labiati 8c Terfonati romnd. 

Monopetali irregulares Riv. Calyx. Periaffthium monophyllnm, ere6lum, 'tubulatum, quiiv 
quefidum, fegmentis facpius inscquaHbus, pcrfiftens. 

CoROLLA monppetala, erc6la, cujus ^^/ tubulata mel conti- 
net,* & neclarii vices fubit. 

Limbus ^}ji\iQ.m communitcr ringens : Lahio fuperiori icSiOy L. 

^ /w/i?r/or/ patenti, trifido : wf^/(? latiore. 
Stamina. Filamenta qiiatuor, fubnlata, corolla: tubo inferta , 
' verfus dorfum cjus inclinata, quorum duo intermedla & proxima 

breviora, omnia parallela, longitudinem coroUx raro luperan- 

tia. Anthera fub lablo fuperiore coroUas faepius rccondita:, & 

per paria connivcntes, 
PiSTiLLUM. Germen focpius fupra receptaculam. Stylus MmcMS ^ 

iiliformis, eodcm modo quo filamenta inflexus , intra ca fse- 

piUs pofitus, longitudine parum fuperans, fumm;tate leviter In- 

curvatus. Stigma communiter emarginatam. 
Pericarpium zt/ nuUum, vel fi prsefens, fsepius biloculare. 
Semina r^/ (fiPericarpium nuUum) qua^uor,in finu calycis tan- 

quam capfuUi recondita, vel {(i pericarpium aliquod) plura,af- 

fixa receptaculo in medio pericarpii pofito. 

OhS, Flores hujus famili^ maximam partem erc^i fere^fed Parum 
a caule ad angHlum acutum incltnatt ^ quo corolla facitius te^ 
gat antheras , utque farina cadat fuper Jiigma^ nec a pluvia 
con.bihatur, 
'Effent alisCharait:r confiflitin flaminthus ^Hatuor^quoruyn duo 
proptora breviora^ conniventia^ cum PiJiilU flylo unico^ in^ 

tra icroUam in^^qualcyn recepta. ■ a3 I. GT- 246 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. I . GYMNOSPERMIA. Gymmfpermla.-^ Lahlatl Tournef. FerticHlata Raj. 
i) Semwa quatuor, nuda, exccpta Phryma monofpcrma. 
2) Stigma bipartitum, aCutum, lacinia inferiori reflexa. 6z4f. AJUGA.* V>Mgw\2.Tournef.^% « Cal. Verlanthiam monophynum , breve , femiquinquefidam , 
fubxquale, periiflens. 

_ \ 

CoR. monopctala, ringens. 7i«^/¥x cylindraceus, incurvus. 
Lahium fuperlus-mlalmxxm^ ereftum, bifidum, obtufum. 

■m 

L. ififenus magm\m, patcns, trifidum, obtufum: lacinia me- 
dia maxima, verticalitcr cordata- lateralibus parvis. 

Stam, Filamenta quatuor, fubulata, ercaa, kbio fuperiore lon- 
giora, quorum d^wo brcviora. Anther<e didymse. 

Vi^^i. Germen quadripartitum. Stylus filiformis, fitu & Ion?i- 
tudme ftnminum. Stigmata ^yxo, tcnuia, quorum infcrius bre- 

Per. nullum. C/?/)'^: connivcns , in finu fcmina fovens. 
Sem. quatuor, oblongiufcula. 1 


^■-H ^X^". DIDYNAMIA GYMNOSPERMTA. 247 

6x5. TEUCRIUM.* Tom-icf.^i, Poliam r(?//r- 

nef.^j. Chamsedrys 7"^//r/;^/ 97. Cha- - 

m22pitys Tonrncf, 98. 

Cal. Terianthhirn nionophyllum, rem^^quinqiiefidum , acutiim, . 

fub-3cquale, bafi hinc gibbum, pcrfiileus, 
CoR. monopetala, ringens. TW^^j cy lindraceus , brevis, in fau- 

cem incurvatam defmcns. Labiumfupertus eredum, acutum, 

ultra bafin profunde bipartkum , dlitantibus dorfo laciniis. 

Lab. s^ferius patens , trifidum: laciniis lateraliuHS figura labii 

fupe.ioris, ereciiufculis : media ivai.im^^ fubrotundata. . 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata, labio fuperiori corollae lon- 

giora, interquc ejus divifuram, incurva, prominentia. y^^^i^t^r.^ 

parv3E. 
PiST. Germen quadripartitum. St^iius filiformis , fitu & magni- 

^tudinc ftaminum, Stigmata duo, tenuia. 
Per^ nullum. CaUx immutatus , in fundo fcmina fovens. 
Sem. quatuqr, fubrotunda. 

ObS. Tcucrium T. cahx campanulutus , corolU labii inferidris lacir^ia concava. ft Chamxdrys T. Flores ex foHorum alis , Calyx tubuUtus. 
Marum Boerh. Folia ferpylliy Odor acer. 

Scordii T.Raj, ddor AHii. 

Iva, Dili Calyx inferne admodum gibhus. 6z6. SATUREJA.* TournefThymhraTonrncf 

Cal. P erianiBiam moaophyWnm, tubulatum, ftriatum , ereaura, 

perfiftens: ore quinquedentato , fuba;quali, ere^to. 
CoR. monopetala, ringens. Tubtfs cylindraceus, calyce bre- vior fifperius ciQa.\.\m, obtufun 
labii inferioris. Lai. infi cute emargmatum, longuuua» 

tripartitum, patens : /^f i«i/J obtulis , squalibus : media paulo 

Stam. Filarfjeata quntuor , fetacea, longituduie vjx labn lupe- 
rioris , quorum duo inferiora paulo breviora. Antherx coiuu- 

TClltCS* ' 

PiST. Germen quadrifidum- Stylus fctaceus, longitudlne corol- 
Ix. Stigmata duo, fetacea, , 

Per- nullum, Cakx connivens, in fundo fcmma fovcns. Sem. quatuor, fubrutunda. 0.4 ^2-7 / 24S DIDYNAMIA GYMNOSPEIIMIA. 

627. THYMBRA.t Cal. Perianthhim monophyllum , durum, ore bilabiato: La- fllore, bipartito. rf. '/* /^ ^TKw.FHamenta^ quatuor , filiformia : quorum duo infcriora 
breviora. Antaera didyma:, fub labio fupcxiore corolls. 

PiST. Germen quadrifidum. Stylus filiformis , femibifidus. Sti- 
gmata acuta. 

Per. nullum. Calyx 

5em. quatuor. immutatus <Ji8. HYSSOPUS.* Tournef.^S' oblong -^x.; ^ ,:r,animuat monophyiimn , cylmdraccum , 
itriatum, acute quiuqacdentatum, perfiftens. gitudinc calycis. Faux inclinata. fup /^ plarium, breve fubrotundum, emarginaium: ^. .»r.r;«j m- 

rr.'^; ^;:^'*^^"/^'^'-''/'^^^ brevioribus, obtufis ; iiterraedia 

■ crcnata, obcordata, acuta, lobis diftantibus, 

Stam. Filamenta quatuor limplicla, corolla longiora, diftan- 

t^, quorum fuperiora duo hrevlora- duo vcro Ingira labio 
mfcrion propiora. Antherce fimpliccs. 

PiST._ <r^r/«.« quadripartitum. %/;,j filiformis , fub labio 'fu- 
pcriori , ejusquc longnudine. Stigr^ia bifidum. 

Per. nullum. Ctf/>'x fcmina in finu continens. 
SiM. quatuor, fere ovata. 


( ' 6z^ *W DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 249 

629. NEPETA.* Cararia Tournef.^s^ Cal. Pertanthium monophyllum , tnbuU^tum , cylindraccum : 
ore quinquedentato, acuto. crefto: dcnticulis fuperioribus lon- 
gioribus ; inferioribus mugis patulis, 

CoR. monopetala, riiigcns. Tnbus cylindraccus, incurvus, Lim^ 
bus dehifcens* Faux patens, cordata, in lacinias du3S, obtu-' 
fas, brcviffimas tcrminara. Labium juperius cre^lum, fubro- 
tundum, emarginatum; Lab. infcrius fubrotundum , conca- 
vum, majus, intcgrum, fi^atum. 

Stam. Ftlamenta quatuor, fubulata , fub labio fuperiori pofita, 
approximata, quorum duo brevicra.. Antheri^ incumbentes. 

PiST. Germen quadrifidum. Stylus filiformis, longitudine & Ii- . 

' tu ftaminum. Sftgma bifiduni, acutum. 

Per. nullam. Calyx re6lus, femina in finu continens. 

Sem. quatuor, fubovata. 

Oes. Si lacinias faucis labio infcriori annumeres ^ crh labium 
inferius tripartiturn* 6^0. LAVANDULA.* Tournef.^i^ Stocchas 

Tournef. 95. Cx\L. Perianthium monophyllum, ovatum , ^re obfcurc denta- 

tum, brcve, perfiftcns, bra6lca futfultum. 
CoR. monopetala, ringens. Tubus cylindraceus, calyce lon- 

gior. Limbus patens. Labium fuperins majus , bifidum, pa- 

tens. L, inferius trifidum, laciniis omnibus fubrotundis , fub- 

3Dqualibus. 
Stam. Filamenta quatuor, brcvia, intra ttibum coroUaj, defle- 

xa, quorum duo brev:ora. Anther.v parvse, 
PiST. Germen quadripartitum, Stylus tiliformis, longitudine tu- 

bi. Stigma obtufc cmarginatum. 
Per, nuUum. Calyx ore connivens, fcmina fovens, 
Sem. quatuor, fcre ovAta. 

Obs. Lavanduloi T. Flore} in fpicam fimplicem di^e/li. 

Stxchas T. F/ores in fpicam , feriebus variis ^rciinatam^ co- 
ma fuperbicntem congcfti. - 

^31. ^5*0 OSPERMIA 631. BETONICA.* Tournef.^6 Cal. Periafithlum inonophyllum, tubiilatmn, ariftatum, qo!n- 
qucdentatLim , , perliuens. 

CoR. monopetala, ringeni. Tubus incarvus, cyHndricns. ta- 
hium f»penus fubrotundum , integrum , planum , erc61um. 
Lak if^fenus trifidum : Iad?!u!a media latiore, fubrotunda , e- 
marguiata. , ' 

Stam, Ftlameyita quatuor-, fubulata, quorum duo breviora, ad 
labium fuperius niclmata. Antherx fubrotiinds. 

PiST. Germen quadripartitum. Stylus figura, fitu, & maenitu- 
duic Itamuuim. }>t,gma bifidum. 

Per. nullum. Calyx in finu femina fovens. 
oEM. quatuor, oviita. , . 

r 

'6i%. SIDERITIS.* Tournef.c,o, 

CiKi.. Peria»thjiim monophyllum, tubulatum, oWongum, fub- 
femiqumquefidum: /««W/-j>,butis, fabssqualibus. 

CoR. monopetala, fubEqualis.- Tubus cvlindraceus, oblonras. 
taux oblonga, terctmlcula. Lahium fuperius ercaum , bifi- 

dutli, acutum; Lab.inferius trifidum, laciniis lateralilus a- 

cutionbus , labio fupenori fere minoribus : mcdia fubrotunda 
crenata. ^uuiuiunud, 

Stam. FtlarnentcL quatuor , jntra tubum corollse, fauce brcvjo- 
ra, quorum duo mmora. Ayithcr<e fubrotunda: : bins didyma 

PiST. Germcn quadnfidum. Stylns filiformis, fbminibus fere 
longior. Stigmata duo, quorum fuperius cylindricum con- 
cavum truncatum; infcrius membranaceum , brevS'val ' 

Per- nuUum. <:a]yx \xi finu femina fovens. 
5em. quatuor. 

6l3. MENTHA.* Tournef%o 

Cal. Pertanthium monophyllum, tubulatum, crcclum quin- 
qucdentarum, squale, perfiflens • '-i'-'-'-""!, qum 

CoR. monopctala. Petalum ercVum, tubulatum, calvce paulo 
longms. Lsmbus quadripartitus , fuba^qualis : lain!af27^ri 
lere latiore, cmarginata. jnyerwTi 

S T A M . Fihmenta I TAM. t.lameKta quatuor fubulata , ercfta, diaantia quorum 
^«^proxuna longiora. .^«/>&fr* fubrotunda: ''""^' '1"°'^""^ 

PnT. 6-W^ quadrifidum. %/«. filiformis , ereaus corolla 
l6ngior. Sttgma bifidum, patens «-i^^ctub, coroua 

llt' ""1'""".; .^''^^'.■^ ^r^^^xi, iu finu fcmina fovens. Sem. quatuor, parva, <^34- DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. iyi 

634 DLECOiMA.* I 

Cal^. PeriantJjhim monophyllum, tubulatum, cylindraccum^ 
llriatum, minimum, perliitcns: orc quinqucdentato, acumina- 
to, inoiquali, 

CoR. monopetala, ringens. 3l iferius pa- tens, majus, obtufum, trifidum: lacinia intcrmcdia majori, 
cmarginata. 

Stam, Filamenta quatuor, fub labio fuperiore, quorum duohiC' 
viora. Antherarum lingulum par connivcns m formam crucis. PiST. Germen quadrifidum. St^jlus jfiliformls, fub labio fup 
riori,j'nclinatus. Stigma bifidum, acutum. 

PER.nullum. Cdlyx in iinu fcmina fovcns. 
Sem- quatuor, ovata. 635. ORVALA. Papia-M/V^. 17. ' Cal. Perianthium monophyllum, tubulatum, fupeuie magis di- 
latatum , incurvum , quinquedentatum : dentictdis infcrioribus 
brcviorlbus.' 

CoR. monopetala, rin^ens. *Tuhus longltudine calycis. Lnhinm 
fuperius oblongum, tornicatum, apice denticulatum. Lab, in- 
feriiis tripartitum : laciniis lateralibus apicc tridentatis ; inter- 
media apice rcniformi dcfiticulata mucronata. 

Stam. Ftlamenta quatuor, fubalata, longitndine corolla^, fub 
. fupcrioribus laciniis coroUse recondita, quorum duo longiora. 

Anthera didym;B. 
PiST. Germen quadripartitum. Stylus fimplex, fitu & longitu- 

dine ftamiaum. Stigma bifidum, acutum. 

Per. nuUum. Calyx in fundo fcmina continens. 
Sem. quatuor, ovato-rcniformia. ^ 636 /^ I 

1 i 


25-2, DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

636, LAMIUM.* TournefAs> \ Cal. Ferianthium moaophyllam, tubulatum, fupcrnc pateti- 

tius, definens in ariftas quinque^ acutas^ fubasquales; perfiftcns. 
CoR. monopetala ringens. "Tubus cylindraceus, brevillimus. 
himhus dehifcens. Faux inflam, comprefla, gibba , utrinque 
denticulo reflexo t^rminata. Labium fuperius^ fornicatum, 
fubrotandum, obtufum, integrum. LA. inferius brevius, 
ob-cordatum, emarginatum, reflexum. 
Stam. Filamenta quatuor, fubjalata, fub 'labio fuperiori tejftaj 
quorum duo longiora. Anthera oblongae, hirfutsc. 
^ PiST. Germen quadritidum, Stylus filiformis, lorigitudine & 
t (itu ftaminum- Stigma bifiidum, acutum. 
;. Per. nullum. Calyx apertus, femina fuperne plana in finu gerens o 

Sem. quatuor, brevia, triquetra, hinc convexa, utrinqne trua- cata. 6^7. GALKOPSIS.* Tetrahit 'D///.^^;;. 3. 4. ^. 

Galeobdolon 2)///. gen. 4. Cal. PerianthiHm monophyllum, tubulatum, definens in ariftas 
quinque, aciitas, longitudine ipfius tubi perfiftens. 

CoR. monoperala, ringens. Tubus brevis. Limbus dehifcens. 
Faux tubo paulo latior, calycis longitudine, ad bafin labii 
inferioris utrinquc denticulum acuminatum , concavum ex- 

_ ferens. Labium fuperius fubrotundum, concavum , apice 

ferratum. Lah. inferius tx\M\\m\'laciviis latcralibui fubrotun- 

dls: media majore, emarginata, crcnata. 

Stam, Filamenta quatuor, fubulata, fub labio fupcriori recon- 
dita, quorum duo breviora, Anther<e fubrotund^, bifidae. 

PiST Germen quadrifidum. St^jlus filiformis, longitudinc & fi- 
tu flaminum, Sti^ma bifidum, aciitum. 

Per. nL^llum. Calyx rigidus, redus, in fundo fcmina conti- . ncns. Sem. quatuor, triqnetra, truncata, f i 638 DID YNAMI A GYMNOSPERMI A. 25-3 

632, STACHYS.* rournef,%6. Galeopfis . 

Tournef. 86. Cal- Perianthinm monophyllum, tubulatiim, angulatum, fe- 
miquinquefidum, perlillens : des^tictdis acuminatis,. fubulatis, 

fubinsequalibus. 
CoR. monopetala, ringens. "Tubus breviffimus. Faux oblon- ga, ad balin dcorfum gibba. Labium fi ovatum, fornicatum , fepe emarginatum. Lah, tnfcriHs ma- 
jus, reHexum, triiidum : lacinula intermedia maxima, emar- gmata, rcpHcata. 

Stam. Filamenta quatuor, ad labium fuperius inclinata, eoque breviora. j^ntherte iimplices, 
PiST. Gerrnen quadripartitum. Stylus filiformis, iitu & longi- 

tudine ftaminum. Sti^ma bifidum,^acutum 
Per. nullum. . Calyx vix mutatas. 
Sem. quatuor, ovata, angulata. 
Obs. Galeopfis T. L M fuperius fc 639. BALLOTA.* Ballote Tournef^s- 1. 
■m 

Cal. Involucrum dunidiatum: foliolis linearibus. 
Perianthiura mono^\vj\\\xm^ tubulatum, hypocratcriforme,pen- 
tagonum, oblongum, decem Ilriis, eredhim, p.erfiftens,sequa- 
le: ore acuto, patulo, plicato, quinquedentato. 

CoR, monopetala, ringens. y«<^;zi cylindraccus , longitudiuc 

calycis. Labiumfi 

tum, concavum. L. inferius trifidum , obtufum:. iacinulain- 

termedia majori , emarginata, 
Stam, Filamenta quatuor, quorum Jao breviora, fubulata^ in- 
clinata ad labium fuperius, eoque brcviora. Antber.v oblon- 

gae, laterales. 
PiST. Germen quadrifidum. 5/>7//j filiformis , fitu & figura fia- 

minum, Stigma tenue, bifidum. ' 

Per- nullum. Calyx immutatus, feminain finu fovens. 

Sem. quatupr, ovata. 

ObS. Involucrum Clinopodii; Calyx Marrubii; CoroJla Stachyos^ adeo^ue Marrubio proxima. 64 -^4 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

, 640. MARRUBIUM.* Tournef\ c^i, Pfeudodi- (Stamiuis 7(?//r;/^" 89. / Ca 

d L. Vertayithitira monophyllum, infundibullformc, tubulatum, 
.cccm[lnatum: (?r(? .a^quali , patul<^, fa:pc dcccmdcntato : den- 
ticnlh alterais, minoribus. 

CoR. monopctala, ringcus. T^ubtis cvlindraccus. Limhis de- 
hifcens, /^?/ce longa, tubuhta. Labitiyn fKfcrlus creclum,li- 
ncare,^ femibifidum , acutum. Lab. inferins rcflexum, btius, 
fcmitrifidum: lacima rnedia latiori, emar^inata; latvralibus a- 
cutis. 

Stam. Filamcf^ta quatuor^ corolla breviora, fub labio fuperiori 

• pofita, quorum dud longiora. A^jfher^ (implices. 

PiST. Germen quadrifidum. Stylus iiliformis, longitudinc & fi- 
tu ftaminnm. Stizma bifidum. 

Peh. nuUum. Cal)x collo coarclatus, ore expanfus, femina 

includcns. • 

j 

Sem. quatuor, oblongiufcula, 

ObS. Marrubii T. Labium [uperius corolU ereHum efi. 
Pfcudodidamni T. Labium fuperius c-irollce fornicatura eji. 
Specics i. 2.. 3. 4. Dentibus calycinis ijuinque. 641. LEONURUS.* Coirdiac2LTotmief,^7. 

Cal. Peria-afhium nionophylliim, tubulatum, cylindraceo - an- 
gulatum, pentagotiai*, quinquedentatum , perfi/kns. 

CoR. monopctala, ringens. Tid^us anguftas. Limbns dehifccns, 
Fauce longa. Labium fupcrius longius, femicylindr^ccum , 
concavum, gJbbum, apice rotundato-obturum, integrum , vil- 

- lofum^: Lah. rafenus reflexum, tripartitum, l^ci^iis lancco- 

latis, tere JEquaiibus. 
Stam. Fslamenta quatuor, fub labio fuperiori tefta , quorum 
dtio breviora. Antherx oblougac , compreiTce , in nicdio bifi- 
dae, incumbcntcs, adfpcrfai Punais clevatis, globolis, nitidis, 
foiidis, minimis. 

PiST. Germina quatuor.^ Stylus filiformis, longitudine & fitu 

ftaminum. Sti^ma bifidum, acutum, 

p£R. nullum. Calyx immutatus, femina fc ipfo brcviora coti- 
tinens. 

Sem., quatuOr, oblonga, hinc convcxa, inde angulata. ^4X. / DIDYNAMLl GYMNOSPERMIA. i^s 

I 

6^z.VHL0MlS.* Tournef.U. m I 

; 

Cal. Perianthium monophyllum , tubulatuin, oblongum,qiim- 
qufingalatum , dcntatdm, perfiflens , involucro vertlcillo fub- 
jcclo. 

"CoR. monopetala, ringens. Tubus oblongus. 'Labium fupcrlns 
ovatum, fornicatum, inflc>:um; Lab. i-^ferins tripartirum, U- 
cinnla mcdia majori, obtuiiori; ad latera utrinque una altera- 

VC pofita lacinula, 

Stam. Filamenta quatuor , fub labio fuperiore recondfta, quo- 

rum duo longiora. A-Kthercc oblonga:, 
PiST. Gcrmen qaadripartitum. Stylus longitudine & fitu llami- 

num, Stigma bifidum, acutum. 
Per. nullum. Calyx in fundo femina continens- 
Sem. quatuor, oblonga, triquetra, 
Obs. Diff^rt a Leonuro defe^ti fun^orum in Antheris. 643. MOLUCCELLA.* MoIuccar<?ar;/f/. 88. t 

Cal. Pcr/^^^^yJi/V/^w^maximum, monophyllum, turbinatum, fcn- 
fim delinens in limbum amplilTnnum, dentibus notatum,quo- 
rmii fupcrior remotior ; incurvum, perfillcns. 

CoR. monopetala , ringens , calycc longe niinor. Tubus & 
faux brevis. Labium fziperius crcitum, concavum, inte- 
grum ; Lab, inferius tritidum : lacinzila media produ6tiori, e- 

marginata. 
Stam. Fiiamenta quatnor, fub labio faperiori: quorum ^,'?^ brc- viora. Anther.v limplices. i Pist. Gerracn quadripartitum. Stylus magnitudine & fitu fla- 

minum. Stigma bitidum. 
p£R. nullum. FruSius turbinatus, truncatus , \i\ fundo calycis 

aperti. 

Sem. quatuor, hinc convexa, inde angulata , fuperne latiora, 

trmicata. 
Oss. M. fpinofse C^/yx fpinis feptern hngis. M- laevis Calyx fpinis quinque parvis 

M. frutefcenti Calyx fjpinis duodecim patntis. 644. i 256 - DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

644. 'CLINOPODIUM.* rournef.^%. 

Cal InvoJucrum multifctum, longitudiue pcrianthii, verticillo 
fubje6tum. . ■ 

Peria-Kthium nu)uophy\lam, cylindraceum, levilTime incur- 
vum, ore bilabiato : Labio fuperiore latiori, trifido, acuto, 
reflexo; Lah infcriore h\^2xiiio^ tenui, inflexo. 
CoR. monopetala, riagens. THb^s brevis, fculim ampliatus in 
faucem. Labiumfnperius crc6lnm ^ concavum, obtufjm, e- 
marginatum. L. i^ferius tritidum, obtufum : lacinula mcdia 
latiorc^ emarginaja- 
Stam. fflamerj^a qmtaor^ fub labio fuperiorc , quorum duohrc- 
viora, Jfithene fubrotundas. 
PiST. Germen quadripartitum. Stylus ^Kx^orrnxs ^ fitu & longi- 
tudiue flamiaum. Stigma {implex, acutum, comprclFam. 
p£R. nullum. Catyx coUo contraftus, ventre gibbus , femina 
contincns, 

S£M. quatuor, ovata. - • 645-. ORIGANUM/ Tournef. 64. tis compofitum. f' Periantbtum ina^qualc, varium. 

CoR, monopctala, ringens. Tubus cylindraceus , comprefFus. 

Labium fuperius eredum, planum, obtufum, emarginatura, 

Lab. injerius trifidum: laci^iis fub-cequalibus. 
Stam. Filamenta quatuor, filiformia, longitudinc corolliE, quo- 

rum duQ longiora. Anther^ fimplices. 
PiST. Germen quadrifidum. Stylus filiformis, ad labium fupe- 

nus corollae inclinatus; Stigma leviifime bifidum. ^ 

Per. hullum. Calyx connivcns, in finu fcmina fovcns. Sem. quatuor, ovata. um effentiam generis ingenere hoc conjl 
fere <equale guinauedeutatum: in aliis biatum^ iabi9 JHperiori magno integro^ inferiori vix nllo\ 
in aliis diphyllo. 

Origani T. F!ore's foUtarii ex fquamuUs propriis tm^ipni^ftte^. 
Majoranos T. Fhres e capitulo imbricat^^ tes. tetragono prodeun^ Diaamni Raj. Boerh. Fiores e capitulo laxo tmbricato cjc- euntes. 6^6. ^ MNOSPERMI if7 6^6. THYMUS/ Tournef.^i. Aci«os 2)/7/. Cal. Penanthinm monophyllum , tubulatum , femibifidum itv 
duo hbia, perfiftens, fauce villis claufa: Lab.fHperiori latio 
re, plano, ere6to, tridentato. Lab. r^feriori bileto, longitu- 
dine sequali. 

CoR* monopetala, ringens. Tuhus longitudinc c^lycis. Faux 
parva. Labium fuperius brevius, planum, ereftum, emar^i- 
natum, obturum. L.infeVius longius, patens , latius, trili- 
dum, obtufum: laiinia media htiore. 

Stam. Filamcma quatuor, incurva, quorum duo longiora. Jn^^ 

theric parvcE. - - ' 

Pisr. Germen quadripartitum. Stylus filiformis, Stigr/ia bif» ■ 

dum, acutivm. 
Per» nullum. Calyx collo anguflatus, femina in finu fovens 

Sem* quatuor, parva^ fubrotunda 

Obs. Thymus T. Stamina breviffima fnnt. 

Serpyllum T. differt a Thymo caulihus ligmfu ^ fninus duris 

humilirjribus. . . * 'y< ginata, 

Maftichina Boerh. calycis dentes in fetas longiffimas ^ 
lofas extenfi. emar" ' ^47. MELISSA.* Tofirfief^i. Calamlntlu 

Tournef. ^x^ 

Cal. Perlanthium monophYllutn, fabcampanulatum , patentiu 

fculum, anguiatum, (triatum, perfiilens, ore bilabiato. ' La J Lab. iH fertu 

CoR. monopetflia, ringens. Tubus cylindraceus. Faux debi- 
fcens. Labirtm fnperius brevius , eredum, fornicatum, fub- 
rotundum, cmarginatum. Lab. infertus trifidum: lacinia me ■ 
dia ma;jori, obcordata. 

Stam. hilarnenta quatuor, fubulata ^ quorum iuo longitud*intf 
corollx, duQ dimidio breviora. Amhera parvse, pcr paria 
conniventes. 

PiST. Qermen quadrifidum. Stylus filiformis, longitudine co- 
rollx, cum ftaminibus fub labio fuperiore coroll« inclinatus. 
Stigma tenue, bifidum, reficxum. 

Per. nullum. Caijx major, immutatuSj in finu fcmina foyens. 
StM. quatuor, ovata. jr 2j8 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

648. DRACOCEPHALUM.* Tcurnef. 83. Hire 

A.^G. 1711. II. Moldavica TGurnef. %$. 

Cal. PerUfsthium monophyllum, tubulatum, perfiftcns^ bre* 

viflimun:. ^ 

CoR- monopctala, ringeus. Tubus longkuduie calycis. Fanx 

maxima, obloiiga, infiata , hians , dcrfo parum comprcfla. 

Labium fHperins reclum, fornicatam, compllcatmn, obtufum. 

Lahium inferius trifidum ; laciniie laterales crcttae , tanquam 

" laciniac faucis ; intermedia dependens , parva , bafi antrorfum 

promincns, fubrotunda, emarginaia. ^ 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata, fub labio fuperiore corol- 

Isc recoudita, quorum duo paullo breviora. Anchcra fubcor- 

dat^E, 

PiST. Germen quadripartitum. Stylus filiformis, fitu ftaminum. 

Stigma bifidum, acutum, tenue, reiiexum. 
Per. nullum. Calyx in fundo femina fovens. 
Sem. quatiior, ovato-oblonga, triquetra. 

Obs. Dracocephalum. 7. calyxtubulatus^inflexus^quinquedenta'^ 
tus , aqualis. 
Moldavica 7". calyx ventricofus^ collo courdatus^ ore bilabia-^ 
tus^ labio Juperiore latiorc trifido^ inferiore minore acutio^ 

re ii/:art:to. 

Calyccm in genere hoc nil vaJere^ docent fpecies ali^Ute Mol-' 
davictg It. calyce ut in Dracocephalo T^. pri^edit^t* 649- HORMINUM.t 

Cal- Perianthium monophyllum, campanulatum , re^um, li- 
ncis quinque angulatum, in^quale, femibifidum: Labio fipc 
riore latiorc, oyato, patentiore , tridentato, dentibus acumina- 

tis. Lab. inferiore lauceolato, redo, bipartito: lacinulis acu- 

minatis. 
CoR. monopetala, ringens. Tuhus longitijdine calycis. Labitm 

fuperius tx^Qiwm . concavum , femibiridum, brevius- Lab. in- 

/^r/^j- trifidum; lacinia intermedia duplo majorc, emarginata* 
Stam. Filamenta^ quatuor, fubulata , adfcendentia, inttexa^, co- 

*rolla non longiora, quorum duo oppofita paulo breviora. An- 

thera fimplices. 
PiST. Germen quadrifidum. Stylus fihTormis, fitu & longitudi- 

ne ftaminum. Stigma bifidufn, acutum. 
Per- nullum. Calyx immutatus. Sem. quatuor, fubrotunda, obtufe triquetra. 6$o. i DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 2/9 

65-0. MELITTIS.* I 

Cal. Perlamhtnm monophyllum , campanulatum , teres , re- 

(5lum, or^ bilabiato : habiina [uperius altius, emarginatum 
.acutum. Lab. inferius brevius, blfidum, acutum, lacinuVts 
dehifccntibus. 
CoR. monopetala, ringens. Tr:bus calyce longe anguflior Faux 

vix tubo crafiior. Labium fupcrius ereftum, uibrotundum 
planuni- Lab. irjferius pateus , trindum, obtufum: lacinula 
intermedia majori , crcnata. 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata, fub labio fuperiori quo 

breviora, qiiorum intermedia h\:c\\ora' exterioriS^s, Anther(Z 

connivcutes per paria in crucem, bludse, obtufae. 
PiST. Gerr/!e77 obtufum, quadrifidum, villofum. Stylus fjlifor- 

mis, longitudine & fitu ftaminum. Stigma bifidum, acurum. 
pER. nuUum. Calyx immutatus, in fundo femfna continens. 
Sem. quatuor. ' 

Ol3S. Calycis labinm iKferius intirdura crenatum cQnfvicitur. 651, OCIMUM.* rournef.^6. w « 

Cal, Perianthiuni monophyllum , bilabiatum , brevifllmum, 
pcrfiilens: Labium fuperitis planum, cordatum , bifidum la- 
rius, reflexum. Lab. inferius quadridentatum, acutum, con^* 
nivens. 

« ■ 

CoR. monopetala, ringens, inverfa. Tuhus brcviffimus, patens. i^ integrum, fcrratum, longius- an Stam. Filamenta quatuor, ad labium deorfum fpe6lans deflexa, 
quorum duo paulo longiora , & duo bafi procelTum reflexum 
exfcrentia. Anthertz femilunares. 

PiST. Germen quadripartitum. Stylus filiformis, fitu & longitu^ 
dine flaminum. Stigma bifidum. 

Per. nuUum. Calyx claufus, femina fovens, 

Sem. quatuor , ovata. 

OfiS- Petali labittm fuperius deorfum fpeiiat ^ infertus vero fur 
/«^ patet^ dtffitante fiexufa flaminum. ^ 

Ejjentialis charader ^onjijiit in FilamentQrum duorum praces^ 
fu refiexQ. x6o DiDYNAML\ GYMNOSPERMIA. 6sz. TRlCHOSTEMA.f ati^ore Cl, Gronovio fi Cal- Ferlanthium monophylUim , bilabiatum : Lahlo fup 

duplo majori, trifido, sequali, acuto, L.inferiore bipa 

CoR. monopctala^ ringens. "Tubns breviffimus. Labium 

rius compreffum, falcatum. L. injerius tripartitum: h 

intermeclia minima, oblonga. 
Stam. Filame^ta quatuor, capillaria, omnium longiffima, ia- 

corva : quorum duo paulo brcvlora. Anthera fimplices. 
PiST. Germen quadrifidum. Stylus capillaris, longlmdine & fi- 

gura filamentorum. Stigma bifidum. 
Per. nullum. Calyx major, reflexus^ut labium fuperius evadat 

inferius, ventricofus, connivens. 
Sem. quatuor, fubrotunda. \ ^ rV¥^ J_«- 6s3. SCUTELLARIA.* Caffida r(J//n/f/: 84. Cal. Periafithium monophyllum, brcvifTimum, tnbulatum , or^ 

ferme integro, fquamula mcumbcnte operculi inftar claufilis. 
Co]i. monopetala, ringens. Tubus brevillimus, rctrorfum fle- 
^ xus. Faux longa, comprefFa. Labium fuperius concavum, 

trifidum: lacinnla media concava, emarginata, lateralibus p\^^ 

nis, acutiufculis, iraermedi^ fubjedis. Lab. inferius latius, 

emarginatum. 
Stam. Filamenta quatuor, fub labio fuperiore recondita, quo- 

rum duo longiora. Anther^e parv^. 
PiST. Germen quadripaititum. Stylus filiformis, fitu & longi- 

tudine fiaminum. Stignta fimplex, incurvatum, acumlnatum. 
Per- nulhim. Calyx claufu?, galeiformis, capfulce vicem ge- 

reiis, triqucter, margine infcriore dehifcens. 
Sem. quatuor, fubrotunda. 

ObS, Solo fruciu ab omnihus aVtis ahunde dijlin-rtiitur^ CalyX 

4nim gaUit cavitatem crijia ^ o^ercuio repr.€fentut. 6s4 I DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 261 

6s^. BRUNELLA.* Tournef.^J^. 

Gal. Perianthlum monophyllum , bilabiqtum , fauce brevios, 
perliftens. Labmm Ju^erius planum, latius, truncatum, levis- 
iime tridentatum. Lab. Inferins ereclum, anguftius, acutUin, 

femibifidum. ,. 

CoR monopctala, ringens, Tubus brevis, cylindraceus* taux 
cblonga. Labium JuPerius conc^wMn^ integrum, nutans. L. 
inferius retiexum, trifidum, obturum: lacraia -media latiori, 

emarginata, ferrata- 
Stam. Ftlamenta quatuor , fubulata, quorum duo paulo longio- 

ra, apice ferme bifurca. Anther.v limplices, inlertse filamen- 

tis infra apiccs, tanquam in altcro ramo, 
PiST. Germen quadiipartitum. Stylus filiformis , cum ftamini- 

bus ad labiam^faperius incHnatiis. Stigma emarginatum. 
Per. nultum. cJyx claufus, femina foveus. 
Sem. quatuor, fnbovata. . .' . 

OiJS. EJfentialis charader conftjlit in filamtntis bifurcts , utt 

Cramh^s. 6ss. PRASIUM.* 

* 

Cal- PerSaKthium monophyllum, campaiiulato-turbin.itum, c- 
reftum. bilabiatum : Lai^jss ercdis, perfirtentibus: Lab Jnpe- 'fc bipartito. 
CoR. monopctala, ringcns, Labi u-m fuperius cxcQnm^OY^tmjif 

obfolcte emargiiiatum., concavum. Lab. inferius larius , tnfi- 
dum, reflexum: lacinia media majori. 
STAKf. F:lame?;ta quituor, fubulata, labio fuperiori adpreffa^pa- 
tcntia , eoquc brcviota; horum duo rcliquis brevtora. Antherx 
oblongx, lateialcs. 

PiST. Germen quadrifidum. Stylus filiformis, lougitudine & (i- 
' tu ftaminum. Stigma bifidum, acutum: lacinia altera brc- 

viorc. 
Per. Bacc.t quatuor, in fundo calycis , fubrotund-je , unilocu- 

hres. 
Skm. folitaria, fubrotunda. 

Obs. Hinc femina ipfa^ ^ut in Rtibo ^ pulpa circumJata^ bacc^ 
naturam Induunt. ilinc ptnnta tetra^y',n>^'jj]'ermfi baccifera^ 
qua nota ab aliis ejusdem ordtnis omnibus dignofcitur. 

R 3 . ^J^ i62 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

6s6. PHRYMA. Leptoftachia. il^/Vf/^.ii. 

I 

Cal. Periamhium monophyllum , tubulofum , teretiufculum , bifido. ^/ CoR. monopetala, rlngcus. 'THatis longltudine calycis, Labinm 
fupcrius brQvlus^ fubovatiim, emarginatam , re£ium, patulum. 
Z, iy^ferius majusT patcutius, trifidum: intcrmedia produiliore. 

Stam. Filaraenia quatuor , utrinque bina , fupcriora breviora. 
A)ither<€ fubrotundg:, conniventes, in fauce coroll^. 

PjST. Germen oblongum. Sfjlus filiforniis, longitudine ftami- 

num. Stignia obtufum. 
Per, nullum. Calyx imniucatiis, fulcatus, connivens. 
5£M. unicum, oblonsum. terctiufculum. hinc fulcarnm. 2. JNGIOSPERMIA 

AHgiofperrnia.'^^ {Pcrfonati Tournef. ) dillinguitur ab antccc 
dcnti, qaod 

Pencarpium fempcr tegat fcmina , fub quacunque fornia. 

Stigma communitej: obiufum crt. 6$ 7^ BARTSIA.* 

Cal. Perianthium monophyllum , tubulatum, perfiflcns : ore 
obtufo, bifido: laclniis emarginatis, apicibus coloraris. 

COK. monopetala, ringens, Labium fuperius ercftum, tenuc, 
mtegrum, calyce longius. Lak inferius reflcxum, trifidumj 
obtufum, minimum. ' . . 

STANf. Filamenta quatuor, feiacca, longitudinc labii fuperioris, 
quorum duo paulo breviora.' Anther\e oblongcc , approxima' 
ta2, fub apice labii fupciioris* 

Pjst, Germen ovatum. Stylus filiformis, fiaminibus lom-^ior, 
Stigma obtafum, nutans. ^ ^ 

Pkr, Capfula ovata, comprcfTa, acuminata, bilocularis, bival- 

vis, diffepimento oppoiitu. 
Sem. numcrofa, angulata^, parva. 

Eft Penus qttafi mediura iriter Rhii^amhHrif ^ Euphrafiam ^ Pcd 65 o DIDYNAMIA ANGIOSPERMU. 263 

^58. RHINANTHUS.* Pedicuiaris fpecics Tcur- 
nef. -j-j, B.F.M.N.O.P. Elephas Tournef.^fix, 
Cal. Pcrianthtum mcnophylluin, fubrotundum, infiatuiTJjCom- 

preffam, quadridentatum , pcrliikns. 
CoR. nioiiopetala, rinjcns. T^ubus fubcylind:aceus, longitudine 
calycis. Lrmbzis dehifcens, bafi compreffus. Labium fupe- 
rhts galcatum, compreffam, emarginatum, angv.ilius. L^/^, 
inferius patuium, planum, femitnfidum , obtufum : Uchiia 

Stam. FiU.mei2ta quatuor, lcngitudine" labi: fuperioris, fub quo 
recondita, quorum dm breviora. Anthera incumbcntes,hinc 

bifidse, hirfuta:. 

Pi3T. GermcH ovato.-compreffum. St^Jus filiformis, fitu fta- 
m"num, eisou-j loiigior. Sti^m^i obtufam, inflexum. 

p£R. C^f/Wri orbtcuiata, erea:a, compreffa, bilocularis, bival- 
vis, diffcpimemo valvis oppof to , marginibus dohifceus, 

'Sem. plurima, compreffn. 

OPvS- Elcphas T, CatjuU margo obtufus; Semi?:a fimpUcia-^Ca- 

Ixx tniX^qualis bilabiatus. 

CrUia gall. Riv. CapfuU margo auBus \ Semina mcrnhrana 

cin£iai Calyx <tquafts^ quadrifidus. M *- f 6^9. EUPHRASIA/ Tonrnef. j%. oaontitis Cal. Periamhium monophyllum, tubulatum, quadrifidum^ in- 

aequalc, pcrliRcns. ^ ... 

CoR. monopetala, ringens. Tubus Tougitudine cajycis- Lahtum 

frtt^erius conravum , emarginatum : Lab. i^ifcrius patcns, tn- 

partitum: Lni-ujs ccqualibus, obtuGs. -' . 

Stam. niamenfa quatuor , fi\UbiTnia, fub labio fupcnore mcli" 

nata. Antherx bilobx : quaium iufcriores lobo iufcnorc m 

i^ .uulam ac.minatcD. 

Pisr: Gerrnen ovafim. St;^lus filIforn:is,.i:tu & ngura ftami- 
]::;]}, Stigma obtufum, intcgvum. , 

Per. CatfuLi ov:.to-oblonga/convp;-cff\, bilacuUuis. 

Sem. numerofa, miiuma, lubrotinvda. R 4 ' 660 J 
^ ■164 DIDYNAMIA ANGIOSPERML\. 

660. MELAMPYRUM.* r^//r»^/78. Cal- Peria?!thjum monophyllum, tubulatum, femiquadrifidum^ 
iacinsis tcnulbus, perfiflcns. 

CoR. monopetala, rinj^ens. Tubus oblongus, rccurvus, Lim' 

' hus comprelTus. Labium fuperius galcatum, comprefTum, e- 
marginatum, marginulis lateralibus reflexis. Lah.inferius ^lH' 
num,^ercctum, Imgiiudine fuperioris, femitriiidum, laci?2iis 
asqualibus, ootufum, cmi?ic?£tus duabus in medio notatum. 

SxAxt. FiLimenta qui\tuoT , fubulataj curva, fuD labio.fupcriori 
recondita, quoram dm oreviora. Anthcrx oblongx. 

PiST. Qermcn acumiriatum. St^lus iimplcx , iitu & longitudi- ne ilaminum, Stigma ootufum. /' to valvis cuiitrario, fntura fupenod dehlfceiis, 
5rM. gemina, QV„ta, niagna, bafi autta, 661, LATHRiEA.* Clandeftiaa Tournef. 414; 

Cal. Perianthlum monophyllutn , catBpanalatum , re£lum: ore 

protunde quadrifido. 
COR. Petaturn unicum. fubus calyce longior. LimbHS rin- 
gens, ventrico.^us. Labium Jtiperius concavum, galeatumii 
latuni, apice angufto, adunco; L^nfcrius minus, rcfiexuai, 
obra\um, trifidum. 

Neaarium. Gland.ula emarginata, utrinque deprelfa, brevis- 
Jima, receptaculo Horis ad angulum alterum germinis in- 5 ,"'7- y"^'«"-"« vjiumur , mouiata , longicudine corollx , im 
Jabio fupenore recoadita. Amherj: obturaB, deprcira; , conui ventes. ?i?>T.GermeK globofo-compreflum. Stylus filiformis, longi- 
tudine & fitu flamfnum. Stigma. truncatam, nutaus. 

r£R. Carfula fubrotunda, obtufa cum acamine, uniloculatis , 
bivalvis, elaaica, calycc maximo patcutc veltita, 

^M. pauca, fuhglobofa.- 

OuS. /U Orobanchen ob gUndulam po.xim^ uicadH* 

66^ i i DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 26; 

66u SCHWALBEA.f Gronov. virg.71. h 4 

Cal. Perianthtum monophyllum, tabulato - ventricofum , ftriV 

tum ^ore quadrifido, obiiquo ; lach^ia fnmma brevillima ; /-*- 

tcralibHS longioribus; infima adhuc longiore, latiorCj emargi- ' 

i:iata. 

CoR. monopetala, rixigens. "Tubui longitudlnc calycrs. Lim- 
bus ere6tus- Labium fupcrius eredtiimT concavum, integerri- 
mum; Lab. inferius ejusdem longitudiuis, trifidum, obtuium, 
lacif*ulis aequalibus. ^ 

Sta\u Filamenta quatuor, filiformia,^longitudine corolls, quo* 
runl duo paulo brcviora. Anthera incumbentes, 

PiST. GtT^^;^ .fubrotundum. Stsl^s fitu, figiira & longitudinc 
llaminum. Stigma cialfiufculum, rcciu-vum. . 

Per. Capfula bilocularis? vcl nulla? 

Sem. umcum, fubrotundum , parvum. 66^. TOZZIA.f M'ich,i6. ■ 

Cal. Perianthium monophyllum, tubulatum,breviflimum ^quin- 

quedcntatum, pcrfiftens. 

CoR, monopetala, ringens. ^ T^ubus cylmdraceus, calyce longi- 

or. Limhus patens. Lahium fuperius bifidum; Ldb. inferius 
trifidum, laciniis omnibus fuba^qualibus , rotundatis. 

Stam: Filamenta quatuor, fub labio fupariori recondita. Anthe- 
riC fubrotundcc.' 

PiST. Germen ovatum. Stylus filiformis, fitu & longitudinc fta- 
minum. Stigma capitatum. 

Per. Capfula globofa, unilocularis , univalvis. 

Sem. ovata. 

664. iC6 DIDYNAMIA ANGIOSFERMIA. 604. PEDICULARIS* Tournef. 77. A. D. E. 

H, I. K. L. . Cal. Verianthium monophylicm , rubrotundum, vcntncofum , 
orc quir.qucfido, incifo, crcnato, sequali, per(iftens. 
Go:<. moiiopetala, ringer-.s. Tubus obtongus, gibbus. Lah-.um 
fiperius galeauim,,er:ctum, corTipreflunj , eiTiareinatum , ah- g-/tius; L. r^^/t-rr/ij paicns, phnum , lemiLrifidum, obtufum: 

iacinia rriedia ailguftiore- 

STA-.i, Filamcnia ciir.tuor, longitudiiie labii fuperioris, fub quo 

■ recondlta, qucram ^r^o longiora. Anthcr.-c iucumbentcs, fub- 
■ i-otundse, compreffe. 

Pisr. Gcr^nen fubrotuHdum. Stylns filiformis,* litu iiamirxum, 

fed longior. Stigma obtufum , innexuin. 
p£;i. Carfda fubrotunda, acumii:a':a, bilocularis, diffcpimeuto 

valvis oppo{itu, aplce dchifcei:s,. 
■ S^M. plarima, fuhrotunda, comprcfra, tefta; Rcceftacula ob'- longa, petiolata, 

nS. Cafjnla apice obliqtia cfl iyi p 

Sceptrum Carolinum Rud^. capf. 

claafQ. 

Dat2t;ir fpecies calycis ore hijido. y ^v GERARDLVf P/r/;;?.i2, 

Cal. Peri.,>.thimn moncphyllnm, fl'mlqnlnquefidum, creaum, 

Co:>.. m.pnopct-Ai, ringens. Tubp^s leres, calyce lcncio'- La- 
k:'mjui.irtus ercaum obtufum, n'anum, latins, emarr'na- 
tuni; ^^.^ tnjent^sj^^r^r,^ trfpaititum; hcinits later^tL:i 
enr.r,^aWis; meiCta breviore, bipai uta. 

STP.yi: Filan^nta quatuor, vix tubi longitudine, quorimi dno 
pauio breviora, AHthera paivi-. 

PiST. Germcn ovatiim, parvum. Styl„, fi:-nplcx, hrcvis. Sti- 
■^m.i obtafum. 

r...^. Caj>f«'a ovata, bilocularfs, bivalvis, bafi delvfcens 
Si: ,c. ovata, loiitaria. ; ^ 

i 666. V DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 267 

P 

' 666. CHELONE* "DilLgcn, 11. Anonymos 

Grofi.virg. ji.jz. 

C AL, Peridfithimn moiiophyllum , quinqucpartitum , brcviiTi- 

mum, perfiflens: lachiis ereftis, ovatis. 
CoR. monopet-ala, ringens. Tubus cyiindraceus, .brevilTimns. 

fatix m^-aXii^ cblqnga', fupra convcxa , infra plana. Limbus 

tPeritis obtulum. cmareinatum : La- ^fi ^.riYere Gsouale. leviffimc trifidum. Stam. Filamci^ta quatuor, fub dorfo coioila; recondita, quo- 
rum auQ latcralia paulo longiora. J^aher^e ovatae,. villis to- 

mcntofE. 

Rudimentnm quinti, filamenti mucronis inftar, intra fupcrius 

fiaminun> par. 
Pisr. Germen ovatum. S-tylus filiformis, fitu & longitudinc fta- 

minum. Stigma obiufum. 

Per. Capfnla ovata^ biiocularis, calyce longior. _ • 
Se.\« plurima, fubrGtinida, margine membraaaceo cin6^a. 

Qj3S, RiUimentnm quinti Jlarainis eft nota hitJHS generis conjlan-^ 
tijji'fna» * 66-]. GESNERlA.f Gefnera 'Pte. 9. 

r 

Cal. Perianthiuyn monophyllum, geriT.ine prjcgnans, femiquin- 

quefidum, acatum, perliftens, 
CoR. moiiopetala, hicurva 5c recurva. TjaZ-aj crafliufculus,^- 

qualis, vel inflcxus, & fupra mcdietatcm reflexus. Limbui 

obiiquus, quinqucfidus, obtufus, scqualis. 
Stam. Filamenta quatuor > corolla brcviora. Ar.thera fim- 

pliccs. 
PisT. Germcn infra rcceptaculum. floris. , St^lus fimplcx, fur- 

fum flexus. Sti^nn capjatum. ' 

Per. CW:^//^ fubtotunda , calyccquc coronata patulo , bilocu- 

Sfm, numcroljfl^ima, minima. Receptr.cnhm utrinque difTcpi- 
. :i../!ro f.dns.tum, rcniforme. 

ObS. fez!il/^o deptdus flos toto cah a VUtin-.eriano qmad tco- pr 66 O N. 268 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

■- L 

66^. ANTIRRHINUM * Tournef.^js. Linaria 
Tournef. j6. Afarina ToTirnef 76/ Elatine • 

\DilL geiu 6. Cal. Perlanthhrm qu'nquepart:tam, pcrnftcns : Jacinits obion- 
gis, pcrfiftcnlibus; i-^feriorsbHS duabus imjs dehlfccntibus, 

CoR. monopetala, ringens. "Tuhus oblongus, gibbus. Limbus 
bilabiatas, palato clauius. Labium fuperlus biddum, latcri- 
bus reiiexuni; Lab. i?:feriiis triiiduin, obtuium. PaUituni con- 

vexum, claufum pabto prominentc intcr labia, e labio infe- 
riori, fubtus euiture concavo , prodaCio. - . 

Neiiarium ad baliu coroHoe deorfiun produ6lum, promincns. 

Stam. Filaraenta quatuor , fub labio fi^erlovj iuclufa, lon^itu- 
dinc fere coroll^, Juo tacncn breviora. Anthcrx conniveiites. 

PiST Germen fubrotundum. Stylus fimplex , longitudiue & fi- 
tu ftaminum. Sti^ma obtufum. 

F 

Per. Capjtila fubrotunda, obtula, bilocularis , variae in variis 
dehifcentiiE & tiguraj. 

Sem. plurima. Receptacula reniformia, folitaria , difTcpimento 
aSixa. ^ 

Obs* Neftarhun cjf Pericarpium in hocce genere valde diverfa 

occurrunt, 

V 

Linarix T. NeUarium hngurn , fubulaturn, Capfnla icquali'' 
ter dehifcens, 

Antirrhini 7". NeBarium obtufumy vix frQmi?2ens\ Capfula 

oblique apice dehlfcens^ bafi in^quahs, < • 

Elatine DilL NeBariztm fubulatum. CapfuU debifccns utrin'^ 
que deponcns larnellam. 

SpeciCS 27. 2S. funt ridu apert^ , palata dejlitui<e'. 66^. PIDYNAMI A ANGIOSPERMIA. 269 

66^. CYMBARIA, ^mm. Ruth. I, Cal . Perianthtum multipartitum, ereftum: Uchiis duabus op- 
pofitis validiorjbus , patentior'bus ; dcccrn ere^^tis^ Imcaribus^ 

perliltens- . ^ " 

CoR. monopetala* Tubus oblongus, ventricofus. Limhus rin- 

gens: Labio fyperiore bipartito-, rcflcxo, obtufo ; L. inferiare 

trifido", obtufo. 
Stam. Filamenta quatuor , longitudme tubi. Anthene bifidae, 

prominentcs. 
PiST. Germen ovaturli- St^lus filiformis, longitudine ftaminum. 

apice incurvo. Stigma obtufum. 
Per. Cafula ovata, unilocularis, bivalvis, Receptaculum qua- 

drangulare. 
Sem. plurima, angulata, laevia. -y 

Obs. Calycefolo ab onmibns faaU dtfiwguttur. 670. CRANIOLARIA.f Cal. Perianthium tetraphyllum : foliolis linearibus, brevibus, 

patulis, perfiilentibus. 
Spatha ovata, inflata , magna, laterc altcro longitudinaliter 

diflTefta. ■ ^ . . 

CoR. monopetala, injEqnalis. Tubus omnium longifllmus, an- 
gufiilTimus. Limhus planus, bilabiatus : Labiurn fuferius in- 
tegrum, fubrotunduni : laciniis reiiquis fimile, fcd majas. L. s quorum. duo paulo breviora. Anthera limplices. 
PiST. Germen ovatum. Stylas filifurmis, longftudine tubi co- 

rollae. Stigma crafliufculum , obtufum. 
Per. coriaceum, ovatum, utrinque acutum, bivalve. 
Sem. Nux lignofa, deprcfKi, utrinque acumjnata, acumine in- 

curvo, bipartito, tribus utrinque fulcis dentlculatis notata (Fi- 

gura cranii alicujus Fefae), lateribus blfida. 671. 270 DIDYNAMIA xiNGIOSPERMIA. 

671. MARTYNIA.* Mart.I:^^. Cal. Verlantlmim qumquepartitum : /.//.//, lanceolatis, ferratJr 
tnbus eredis; dnobus rcBexis. 

CoR. monopetala, campanulata. ruhtu magnus, patens, vcn- 
tncofus mferne ud bafin gibb.s mellifcr. " i^L, p^rvus, 
qmnquchdus, obtafus, patcns : Uulnlh fub^qualibus , excepta 
/»,/^»1« ereftion, concava, crenata. ' ^ 

Stam. F//^«..«^.^ quatuor, filiformia, incurva; altcrum par in- 
flcxum intra alteram & reflexum ; Rudimentura filamenti 
qmnti nitra fupenus par ftaminum, cufpidis inrtar breve X 
ther.c conncxo-connivcutcs. 

PiST. Gcrme» oblongum, jnfra receptaculum. St^-lus brevis' 

i^^Pj^^i^,. °"S,^V^"^'"^^ ftaminum. Stigma planum. 

latere bi- 
dchl- 

Sem. quatiior, oblonga, ^nii^i Reu^p^Z^ulZrim^l^^^^^ 

dum mvoluta. - ^ «mum, quaarm 

Ons Filame;mrnra fle:ctira fingularis valdc ejl in hacce 'renere. 
fedobjervatur i>r.^c,p.e M^uar. farinj ejacuiaru^tZl 
^7i. TORENIA.f ftiore ; integerrimo. ■^''^''^''''' triculpidi , L s,^f,r:ore angu; trifido: intermcdia produ^tiore. fuperiore integro ; i, . inferiore SixsiFilame»ta o,vmnor: fuperiora duo fimplicia; inferlora duo 
bipartita: ramulo infenore breviore ftenli. ^ ^«,Lr^ didyrax, 
per paria contigux. u.uyiu.*., 

?iST. Germen oblongum. Stylus ifiliformis, fuperne craffior. 

. Mtsrma bifidum, acutum. ' ^ waiuv oEM. plurima. 673. z' DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 27» 673. BESLEPvIA. Tltm.'^. 

Cal. Perlanthium monophyllum., quinqucpartitum , acnmina- 

tum, ci-eftum, laxmn. 
CoR. monopcfala, ringens, Tubus longitLidinc cfllycis, terctiu- 
fca'ns, hinc bali & apice giubus. Liy^I^as tiuluqucfidils ": }a~ 
f ;»/;j uibrotundis , quaLiun /«j^w^ R-urlir.a, duafupcrlores mi' 

SrAM. Ftiamenta qiiatuor, intra tubum coroUa;, quori-m duo 

paulo brcviora. J-ather.c \>^l\^. 
PiST. Gcrmc72 ovatuni, deun.ns in Styhim fubulatum, mimmum, 

^tigfda acutum. 
Per. Bacca globofa, unilocularis. 
Sem. numeroia, rotunda, minima, nidubntia. 674. SCROPHULAPvIA/ Tournef.j^^. 

Cal. Periafithium monophyllum, quinquefidum, perfiftens:/*»- 
ciniis corolla brcvioribus , rotundatis. 

CoR. monopetala, injequalis. Tubus g]oborus,_magnus, inSa- 
ms. L/J«j^«^ quioquepartitus, nnninms: Lacinus duabus fu- 
perioribus majoribus , eredis ; duabns latcralibus , patulis ; icr~ 
tia infima, retiexa. . , „ , • i- , 

Stam. Filamenta quf.tuor, lincaria, dejlexa , longitudmc corol- 
' Is:, quorum V?ffl feriora. Anther.c 6.\AvvCiX. 
PiST. Gcrmsn ovatum. St^ilus iimplex , fitu & longitudine fta- 

minum. ^^/^jw^ fimplex, _ _ ,.,.,. j-.t 

Per. C<j;'/a/'? iVorotunda , acummata, bilocuhns, bivalvis dilie- 
pimento e marginibus valvularum intiexis conftrutto, apice . 

■ . dehifccns. . ' 
Sem. plurima, parva. Receptacnlum unum, lubrotundum, in 

utrumque loculamantum fe iniinuans. _ , • / 

■ OdS. In fauce corolU^ fub lacinia iimhifupremareperitur lactfiula 

■ qu^dam , tabrum farvum mentie-^s , qu.t ommbus fpeaebus 

commnnis nun efi. 1 t- r 

Corolla concipi poteft in hoc genere invcrfa feu labio juperto- 
re deorfum fpeSiante ^ inferiore furfum. e.gr. Lab. lupcnus 
minus recurvum ^ ad quod jlamina decUnata^ rottindatuni-f 
lateralia crenata , rotuisdata cum fupre^o (cqualia. _ L. in- ferius majus , patulumy bi^artitum : iatermedia minima a»- 

tice. ■ ' r '"'■ 

675-. 272 PIDYNAMIA ANGIOSPERMIA 

675-. CELSIA. * Cal. Perlanthtum qumquepartitum : /^^/W/V.lanceolatis, obtu- 

fis, longituduie coroHis , perfidentibus. 
CoR. monopetala. "Tubus omniura bicviffimus. Limbus planus, 

femiquinquefidus, ins^qualib : //zf/W/V fubrotundis, quarum ^;^^ 

/jK/?^r;Wej minores; injima majore. 

Stam. Fitamenta quatuor, capiliaria, verfus lacinias minimas 
corollffi inclinuta, quorum duo Itm^i or a coioWz brcvibra ex- 
trorfum lanata, Antherit fubrotundse, parvse. 

PiST. Germen fubrctundum. Stylus filiformis, longitudirie fta- 
mlnum. Stigma obtufum. 

Per. Capfula fubrotunda, apice comprefFa, acuminata, calyci 

inlidens, bilocularis, 
Sem, plurima, parva, angulata. ReceptaculaihVxm^^ heraifphx- nca- diff. 676. DIGITALIS.* Tournef.y^. Cal. Perianthium quinquepartitum : /rff/«;Vj fubrotundis acutis. 
perfiftentibus ; fuprema cacteris angultiore* ■ ' 

CoR. monopctala, campanulara. Tubus magnus, patens de- 
orfum ventricolus , haft cylindracea, arda. Ltmbus parvus, 
quadrifidus : UctKta fupenon patcntiori, emardnata ; titnr^a 

majori. o ■> j 

SxANf. Filamenta quatuor, fubulata, bafi corolla; Infcrta ic- 
clinata, quorum duo longiora. Anthera bipartitcc, hinc'acu- 
minats. P Stigma acutum Stylus fimplex , iitu llaminum* ER. Capjula ovataj longitudme calycis, acumlnata, bilocuU- 
ns, bivalvis^ valvis bitariam rumpentibus. Sem. plurima, parva. fpecies in quibtts cordU lacinia acHt<e z^ gtsque frQminens funt^ k^ labium fuperius ac inferius 677 ■ 

J DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA-. 273 

677. BIGNONIA.* Tournef, /x. ^ ^ ■- 

Cal. Peruvithium monophvllum, eredlum, cyathiforme, qum* 

. quefidum* 

CoR, moncpetala, ringens. Tuhus minunus, longitudine caly^ 
cis- ' Faux longiffima , ventrjcofa , oblongo-campanulata. ./. /^ Stam. Filarnenta quatuor , fubulata, corolla breviora, quorum 
dtio reliquis longiora, Anther.t reflexaej oblongx, velnt du- 
plicat^- 

PiST. Germen oblongum. Stytus filiformis, 
minum. Stigma capitatum* 

Per. Siliqua bilocularis, bivalYiS. & runa o alata. Obs. Species Catalpa Jiaminibus tantum duohus perfeiiii gau* 

C3^ tribus rudimentis flarmnum minirais ^ cum Calyce t' pentaph^llo. Sil r/?. Seinina ft $ 67^. CITHAREXYLON. au5f, Cl B. "Juffieu, ^■". Cal, P^rr^;^//^/»)?* monophyllum^ campahulatum , qninqueflria-* 
tum, quinquedentatimi. 

CoR. mono{?etala, inftindibuliformi-rotata. Tubus pcrianthid 
duplo longior, luperne craffior, Limbus quinquepartitus : /<a- 
Ciniis sequalibns, patulis, fupra villofis. 

StAM. Filamenta quatuor, ex tubi medio, filiformia, quorum 
duo paullo longiora. Anthera oblongs, bilocularcs, 

PiST. G^r;??^» fubrotundum. Stylus iiliformis , longitudinc fta- 
minum. Stigma obtufum, capitato-bitiduin. 

p£R. CapfuU bilocularis. 

Sem. plura, fubrotunda. S 679. 274 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

679. HALLERIA.* 

Cal. Per/W^aw* .moiiophyllum, femitrilidum, plamim , patens, 
obtufiflimum, pcrfillens: lacifiia fuperiore duplo latiorc. 

CoR. moiiopctala , ringens. Tu^us bafi fubrotundiis , fauce 
vcntricofa inflexus. Limbus obliquus, crcaus, quadrifldus: 
lacifiia fumma TpMlo longiore, obtufa, emarginata; Lac. late- 
ra/tfj breviores, latiorcs, acutiorcs ; Lac. infima breviffima, 
tenuiflima, acutiflima. 

Stam. Filamenta quatuor, fetacea , recla, tubo inferta, corolla 

longiora, quorum dm adhuc longiora. Anthera fubrotundas, ' 
didymae 

PiST. Germen ovatum, definens in Stylum ftaminibus longio- 

rem. Stlgma limplcx'. 
Per, Bacca fubrotunda, bilocularis. • 

Sem. fsepe folitaria. 

<>8o. CRESCENTIA. Cujete "Plum. \6. laciniis creclis, concavis , obtufis. 
CoR. monopetala, inxqualis. Tubus gibbus, curvus, torulo- 
fus. Ltmbus ere6tus, quinquefidus: lactniis in^equalibus, re- 

pando-lmuatis. . . ' . 

St AM. Filamcnta quatuor, fubulata, longitudinc corollic, patu- 

tula ,^ quorum duo paulo brcviora. Anthsrce incumbentcs, 
obtuiiE. 

PiST. Cermen pctiolatum, ovatum. St^lus filiformis, longus. 

dttgma capitatum. ' t 
Per. Bacca ovalis, dura, unHocularis. 

Sj-.m. plurima, fubcordata, nidulantia, bilocularia. 5 

L / 68 GMELIiNA.f Michelia Amm.a6i.tetr C tom. 8 quadrideiitatum , perfiflens. 
CoR. monopetala, ringens , patula, limbo quadrifido : LacimA 

fttperiore ampliori, fornicata ; Lacinia infima^ lateralibusqne 

obtufis, minoribus, patentibus, roiuadatis. 
Stam. Filamenta quatuor, quorum duo crafliora, duo incurva, 

adfcendentia. ^^^r^^r^ craffioribus bipartitx, reliquis fimplices. ' 
PiST. Germeft fubrotundum. Styltts lougitudinc (hminum 

norum. Stigma limplcx. 
PER, Bacca globofa, unilocularis. I 

SEM. NuX OVara. la>vi<;_ hilornl.^Jric mi \ 6% DIDYNAMIA ANGIOSPERML\. 27; 

M 

68z. PETREA.f Houfi. A.A. ; ' 

Cal. Penantkinm monophyrium, quinqncpartitum, patens^ma- 
ximum, colorafom, peiiiltens: /^c/>>nr ojiOngis, obtulis. 

CoR. monopctala, :na;q..:a.:b, calyce miiior. ^ luhts brev^iffi- 
mus. Limhus plauus, quiiiquetidus : laci-^iis rotundatis, fub- 
xqualibus, irfima max*nia. / ^ 

StAxM. Ftliimenta quataor, intra tubum corollaL; rccondita, quo- 
rum duo brcviora, Anthera limplices. 
■ PisT- Germen ovatum. Stylus limpiex, longitudine fiaminu;n* 
■ Stizma cbtufum- Per, 
Sem. 0m Boujlonus ^ qui Vetre<e genuS cozdidii^ florem hujuS ^ 
ta defcripfit: frndum aute^m 'tetrcccTct ^f^, mfln^ adpo^ 
kl^^ iicet facie cxterna quodammodQ comeniant {^non a 
fitufoliorum)^ tamen^ qHantum perfpicso ^ immenfe diffi 

inter fe. 683. LANTANA.* Camara Tlim. i. "DllL elth. 
56. 57. Myrobatindum VaiU. A. G. ly-Lx, 

Cal. PertaKthiurn monophyHuin , brcvilTimum, conmvens,ob- 

lolcte quadridenatum , tubolorum , pcrdftt-ns. 
CoR. monopetala, iuDsequalis. 7mV«j.^cylindraceus, tenuis, ca- 

lyce longior, paruni obliquus, coumyens. Limbus ^lanus, 

vix sequaiiter quinqucfidus, obtufus. 
Stam. Filamenta quatuor, minutilTima, in medio tubi corol!jE 

pofita^ tenuiffima, quorum duo paullo fuperiora. Anther<c in 

eodcm loco, fubrotundoe. 
PiST. Germen fubrotundum. St^lui filiformis, longitudine fta- muium . Stigma rcfradtum, unci inilar dcorfum acutum, & 
ftyli apici velut oblique adnatum.^ 
Per. Drupa fubrotunda, unilocularis. 
Sem. Nux rotundo-pyramiJata, bilocularis. Nuclet totidem 

oblongi. ' K , 

Ol?S. EJJ^entialis chara^er confijlit in figura Stigr/iatis. 

Camara Plum. Invulucrum polyphylium : Receptaculum frU* 
Bificationum commu72e obhngum fiores fejfiles , f>ep$us ad- 
mQcium inaquales , colUgit. 

Lantana africajta involucro dejlhuitur , ^5^ fiorihus m gis re- 

gularibus gaudet \ Limbo quinquefido fubxqHali ^ tafi globo' 
faj Caiyce quinquepartito lineari. 

S z 6Z^. > _r 276 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

684. CORNUTIA.* Vlum. 17. Agnanthus 

VailL^ A. G. 1722. 

Cal* Perianthiurn monophylliuTi , fubrotundum, minimum, tu- 

bulofum, quinqucdentatum , perfiflciis. 
CoR. monopetala, ringens. Tubus cylindraceus, calyce muito 

longior. Limhus quadrifidus: Laci-^ia fuperiore ercfta , fub- 

rotunda; lateralibus diftantibus; infcriore fubrotunda, integra/ 
Stam. Filamenta quatuor, quorum duo extra coroUx tubum 

prominentia. Anthcrc^ fimplices, inclinatsc. 
PiST. Germen fubrotuiidum. Stylus longifTimus", bipartitus. 

Stigmata crafliufcula 

-Per. Bacca globofa, bali calyce comprehenfa. 
Sem. reniformt;. * - 685-* LOESELIA.f Royenia //i?^/ A.A. • 

Cal. PerianthiHm monophyllum, tubulatum, quadrifidum, dr 
cutiun, brcve, pcrfiftens. 

CoR. monopetala, ina^qualis. 7j«^aj longitudine calycis. Lim- 
biis quinquepartitus : laciniis omnibus ad latus alterum defie- 
x:s, ovato-lanceolatis, sequalibus magnitudine. 

Srwu Filamenta quatuor, longitudine corollsc ; quorum ^uo 
breviora: o^ma laciniis pctall oppofita & refiexa , contrario 
ad corollam fitu, Anthera fimpliccs. 

PiST. Germen ovatum. Stylus fimplex , fitu ftaminum. Stigma 

cr^ilTiufculum. 
Per. Capfula ovata, trilocularis. 
Sem. plura, angulata. 6%6. CAPRARIA. 

CAL.Periar^thium monophyllum, quinquepartitum , oblongum: 
lacintis linearibus^ credis, diflaiitibus , perfiftentibus , coiolla 
brevioribus. 

CoR. monopetala, campanulata, femiquinquefida, fubacqualis: 
hciniis oblongis : fuperiorihus duabus eredioribus. 

Stam. FJlamenta cjuatuor, fubulata, bafi corollae inferta, corol- 
la dimfdio breviora, quorum duo inferiora paullo breviora. 
Anthn^ cordatsE. 

PiST* Germen conicum. Stylus filiformiSj ftaminibus longior, 

Stigma cordatum, biyalve, «quale. 
tEK.CapfuIa oblcngo-conica, apice compreflTa, bilocularis dif- 

fepimento contrario. 

6em. plurima, fubrotunda. I 6Z7 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. '277 

687. SELAGO, 

Cal. Ferianfhium monophyllum , quadrifidum, parvum, pcr- 

liftcns : laeiKta i»feriere majon*. 
CoR. monopctala. Tal^us miiiimus, vix perforatus. Limbus 

patens, quinquepartitus , fuboequalis : lacimis duabus fuperiort- 

bus minoribus ; inflma majori. ' ■ 

Stam. Filamenta quatuor , capiHaria, longitudine coroll^, cui 

inferta, quorum dno fuperiora longiora. AKther^ f\mf\\cts. 
PiST. Ger«2«f» fubrotundum. Stylus limplex, longitudme Ita- 

minuni. Stigma limplex, acutum, ' 

Per. nullum. Corolla femen involvcns. 

6£M. unicum, fubrotundum. 688. HEBENSTRETIA.f 

C\L. Perianthium monophyllum, tubulatum, perfiflens, femi- 
bifidum in duo labia, (\XiOx\im fuperius rea:um,breve, tenums; calyce bre- irtfirius lanceolatum , longius, deflexum, rude. 
CoR. monopetala, insqualis. Tubus cylindraceus , _ 

vior. Labium unicum, afcendens, extrorfum latius, quadri- 

5dum, longitudine labii inferioris calycis. 
Stam. Ftlamenta quatuor, e margine laterali infenorc labu co- 

rolla; utrinque duo: horum duo reliqms duobus praicedunt 

breviffima. Anthera oblongjc, laterales. ^ 

PiST- Germen oblongum. Stylus fiHfoimis , longitudine corol- 

las. Stijrma tenue. 
Per. Capfula oblonga, bifariam dehifcens. . 

S£M. duo, oblonga: hinc convexa, trifuka, inde plana. 689. ERlNUS.f AgcratnmTountef.snJI.ii^* 

Cal. PeriaKthium pentaphyllum : foliolis lanceolatis , creais, 

fubccqualibus , perfiftentibus. 
CoR. monopetala, insqualis. Tulfus ovato - cylindraccus , lon- 

gitudine calycis, reflexus. Limbus planus, quinquepartitus : 

laciniis fubaequalibus , oblongis, obtufis, emarginans. 
Stam. FilameKta quatuor , breviffima , intra tubum corolla:, 

quorum duo oppoiita paulo longiora. Antherx parvx. _ 
PiST. Germen fubovatum. Styhis brcviflimus. $tigmac.%^w\\\s^. 

U ovata- ralvce obvoluta ' biloculans , bitariaxn dc p£R. CfipfuU ovata, c 
hifccns. 

Sem. numcrofa, parva. S 3 ' <^^- 278 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

■ 
j 

^90. BUCHNERA.f Hert. diffort. foi. ore Cal. Ferianthium monophylluni, tubulofum, perfiilens : 
obfolete quinquedtntato. 

.CoR. monopetala. Ttihm loni^iffimus , filiformis , arruatus., 
Ltmbus p.anus, brevis , quiuquepartitus , ^equalis : launia ob' 
cordatis, bafi attemr.tis. 

Stam. FiUmema^ quatuor, brcviirima, in fauce corolls;, quo- 

rum duo fuperiora cxtra promincntia, brcvia. ^«//;^r.^ ob- 

longac, obtaf^p. ' ' . 

iiT), St^^lus filiformis , longitudine 
^^r^t!^''^'' ov.to.oblonga, acuminata, kfta, biloculans, a^ 

pice biranam dcrtifeeiis. ' ' PlST.^ Qsrmen ovato-oblon''^ 

tubi. Sugma obcufuni! 6^1. BROWALLIA.* Hort. CHfforL 

t 

^'!^^;.:^^"''''^H'"i "^onophyllurn , tubulatnm, breve, quinquc- 
dentatum, perlitlens : denticuUs parum in^qualibus. ^ 

KrV^^S?" '• ^"^""^'P";^'foi-niis. Tubus cvlindraccus , ca- 
lyce duplo longior. Lm^bus phnus, tequalis, quinquefidus, 

c'oXneT"t''^' • ^'^T'^ P^^^l^ "^^i'^^^ labiumVuperius 
conftituente ; quatuor reliquis «qualibus infedoribus. ^ 

vlflma Siorff.?^'' "/ ^^^^^ ^°^«"^- f^Pe^*^^^ ^'^«bre. 

«"«^ iuijpiKcs, jncuivje, conniventcs. S P tubi coroilae. 
natum. itiim, retulum. Stylus filiformis, loneimdinc 
'^figyna craffiufculum , conipreffum , ' cmargi- pER. Capftda ovata, ot 
riam dchifcens. 

Sem. numerofa , parva. 

preffum. ?pt terctiufculum , com- t 6^1 ^ DIDYNx\MIA ANGIOSPERMIA. 

6cfz. LINNiEA/ au^ore CL Gronovio, 279 hus oppofitis, minimis , acutis Cal. Perianthium duplex : P, Frti^dtts tctraphylliim:_f^//o//x dtiQ- 

; reiiquis duobus ellipticiS , 

concavis, ercftis. hifpidis, germen ampledentibus, comii- 

ventibus , pcrfirtcntibus. 
P.Floris germini iniidcns, monophyllum, quinqucpartitum, 

ercdum, angurtum , acutum. 
Cop.< monopctala, turbinaM, fcmiquinqnefida , obtufa ^ fubss-- 

qualis, calyce floris duplo .major. 
St\m. Filamenta quatuor, fubulata, fundo coroll^s inferta:quo* 

rum duo minima; duo proxima longioraj corolla breviora. 

Aniher^ compreira:, verfitilcs. 
PiST. Gerrnen fubrotundum, infra* receptaculum floris. 

fiUformis, re6lus, longitudine corollse, ad alterum latus in~ 

clinatus. Stigma globofum. 

Per. Bacca exfucca, ovata, bilocularis, teda Perianthio fru- 

6ius hifpido, glutinofo, decidua. 
Sem. folitaria, fubrotunda. StyJtis (^93, SIBTHORPIA.t J I 

Cal. Terianthium monophyllum, turbinatmn, quinqucpartitum, 

patens: Foliolis ovatis, perfiftentibus. 
CoR. monopcrala, quinquepartita, patens , acqualis, longitudinc 

calycis: laciniis rotundatis. 
' Stam. Filamenta quatuor, capillaria: duobus approximatis, ^«- 

thera: cordato-obloriga^. . , 

PiST. Germen fubrotundum, comprcfTum. Stylus cyluidnais, 
filamcntis craffior, longitudine tloris. Stigma fimplex, capi- 

tatum, deprcfllim. . ' . 

PiiR. C^f/«/.* comprcfla, orbiculata, bivcntricofa , latcribus acu- 

tis, bivalvis, bilocularis : diilcpimcnto transverlo. 
StM. nonnuUa, fubrotundo-oblonga; hinc convexa, mde plana. 64 (^94. j8o DIDYNAMU ANGIOSPERMIA. 

M 

(?94, LIMOSELLA/ Plaataginella T)i/A^f«.^, 

Cal. Periamhium monophyllum, femiquinquciidum, ereflum, 

acutum-, perfillcns. 
CoR. PetalHm unicum, ereftum, ^quale, fetniquinqucfidum ^ o 

M cutum, parvum': Uctmis patentibus STAyi.FilameT^ta quatuor^ erefta, quorum i^^Q cidem lateri ap- 
pioximata, coroVla breviora, Jlmhene iimplices- 

PiST. Germcn oblongum, obtufujn. Styhts fimplex, longitu- 
dine ftaminum. dccUmtus. ^^;^r/2<t globofum- 

p£R. Ca^fuia ovata^ calyce rcmi-invohita, unilocularis , bival'* 
vs, - . . • * 

§£M. plurimaj pvalfa- Kece^tacuhim ovatum, maximunj. . 695. ^.GINETIA. 

^ Cal. Spatha ovata, inflata, colorata, univalvi§, longitudlnali- 

tcr, prairertim ap^rte fuperiori dehlfcens. 
CoK. monopctala, Bafis globofa, magna, inflata. Tubushxc- 

yis^ cylindraceas, patcns. Limbus patulus, parvus, margine 

repando. 
Stam, Filanenta quatuor, incurva, longitudinc corolla^, quo* 

rum /^//i? brevjora. Anthcri^: comiivcntes, oblongse. 
PiST. Qermen ovatum. Stylus fubulatus, longitudinq flaminum* 

. Stigma magnum, fubrotundum, nutans, 
Sem Obs. FruclHs Ifcet non defcriptfa^ cUjltnSiiffimHm ta^c^ e(fe genui 
^fok flore^ diditam clare data attribnta. 69<5. OBULARIA.t 

Cal. nullos : cujus loco FoJiola duo planta^. 

CoR. monopetala. l^ubus campanulatus, ventricofus, pervius. 

JL/;»^'»^ quadripartltus, patulus: laaniis tubo brevioribus, bi- 

fidis, parum inxqualiter Ijcioiatis. 

Stam. Filamema quatuor, fubukta^cx dlvifuris corollx, /^/-o-W" 

'^a paulo lonj^^iora. Jnther^ parvae. 

PiST. Germen ovatum, compreflum- Stylus fubcylindraceas,lon- 

gitudmc ftaminum. Stigma b^fidum, craffiufculum, p^erfiftens. 

•pER. Capfula fubovata, compreffa, ventncoia, bivalvis, diffc- 

pfmento oppofito. 

S|:m, iiumerola, farinos inflar parva* ^97 DIDYNAMIA ANGiOSPERMIA. . jSi ^97. OROBANCHE.* Tournef.U. Aphylloii Mich, 25". \ 1 

Cal- Terianthitim monophyllum, femiquiiiqucfidum, crc^lum» 

coloratum, periiftcns. 
CoR, moriopctala, ringens. 2l«^//x inclinatus, amplus, vcntrico- fus. fi marginf.tum; Lab. snferius reflexnm. trlfidum, margine incc- 

q'":ali: /^;r?;^/7j omnibus fnbiequalibus. 

Stam. Filcimenta quatuor fubulata, fub labio fupcriori recondi- 
ta, quorum dun longiora. Anther<€Qxi^zt^ conniventcs,lim- 

bo breviores. 

Nedurium glandula ad bafin gcrminis. 

[ST. Gcr^^;?'oblongum. Si^lMS fimplcx, longitudlne & fitufta- 

minum- Stigma lemibifidum, obtulum, craffiufgulum, nu- P tans. 'Pf^ Rece^tacula quatuor, lincaria, lateralia, adnata. 
Sem. numcrofa, minima. cmarg Calyce quinqucfido, Sli^matis laci^^iafi 6^%. DODARTIA.* Tof/rJiel^y^. Cal. PeriatJthium monophyllum^ campanulatum, quinqucden- 
tatum, tubulofuni, fubajquale, planum, perfillens. 

CoR. monopctala, ringcns. Tubus cylindraccus , dcflexus , ca- 
lycc multo longior, Labium fuperius em.arginatum , adfcen- 
dens. Lab. infcrius patcns, latius, trifidum, duplo longius, 

obtufcmt, lacima intermcdia angufliorc. 

Stam. Filamenta quatnor, ad labium fupcrins inclinata , coquc 

breviora. Anthera parva;, fubrotundje, didynix. 
FlST. Germen fubrotundun;. Stylus fubulatus, longitudinc co- 

rollae. Stigr^a compidrum, bblongum, obtufum, bifidumj 

lamcllis conniventibus. 
Fer. Capfula globofa, bilocularis. . 

Sem. numAcrofa, minima, Jicceptaculum con\-^\\ni\d\ik^\meti^ to adnatum. 6^9. i z82 ' DTDYNAMIA ANGIOSPERMIA. ^99. LlPPIA.f Hotiji. A. A. Cal. Pertanfhtum fubrotandum, comprcfTo-planum, perpendi- 
culare, uti-oque latere margine tcnui auctum, diamcLro trans- 
verlali fupcrantc pcrpcndicularem longitudinalcm, perfiftcns, 

CoR. monopctala, ringens, ventricofa. Z.w/^«j quadrilidus t/rf- 

ciniis rotundatis , s-afcriore & fuperlore niajore, fuperiore re- 

flexa. 

Stam. Filamenta quatuor, corolla breviora, quorum d/io reli- 

quis longiora. Anther<e fimplices. 
PiST. Germen ovatum. Stylns filifotmis, fitu & longitudine fta- 

minum. Stigma emarginatum. 
P£R. Cajyfula bivalvis, unilocuiaris, comprefra, tc61:a, c^lyc« 

fquamaiai inftar ere^lx. 
Sem. bina, coalira. 

Obs. Fruiiifitationes flures in cafttulum coHe^ie funt. 700. SESAMUM.* Obs. Flos Digitafts^ fed fruiius diverfijfimus. 


Cm.. Perianthiuyn monophylkim , quinqucpartltum , erc6lum, \ 

aquale, brevilfimum, perfiftens : lacinlis lanccolatis : iamma 
bfeviore. 

CoR. monopetala, ringens. 7ubus fubrotundus , Ionv^i'tr ^ine 
fere calycis. Fanx inflata, patcns, campanulata, maxima, 
dcclmata. Limbus quinquefidus : laciniis quatuor ^ patulis, 
fubxqualibus ; qnwta infima duplo longiore, ovata, reela. 

Stam. Filamenta quatuor, e tubo enata, corolla breviora, ad- 
fcendenf.a, fetacea, quorum duo interiora breviora. Antheri 
oblong® , acutiE , ereftE. 

PiST. Gcrmen ovatum, hirfutum. %/«j filiforniiSj adfcendens, 
ftamini'bus paulo longior. Stigma lanceolatum, bipartitum: 
lamellis parallelis. 

Per. Capfula oblonga, obfolcte tctragona, comprefl», acumi- 

nata, quadrilocularis, 
StM. plurinia, fubovata. 701 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA, "^ 283 

7or. MIMULUS.* Cynorrhynchiimi ALtcb.s. 

Cal. Periarahittm monophylium , obionguni , pririntit:cum^ 
quinquangulare , quinquepIicaLum , quinqucdfntatum , seqaale , 
pcrlKlcns. 

CoR, mcnopctala, ringens. "Tuhus longltudinc calycls. Lim- 

hui biia^iatns. ' Lab. fiiperins crc^tum, biiidum, rotundatum, 

lateribus rcflpxum, hab, inferius latius , tritidum, laciniis ro- 
' lundatis : intcrmedia minore. Palatum convexum, bifidum, 

e bali labii protruUim. 
SxAM. Filamenta quatuor , filiform!a , intra fauccm : duobus 

brcvioiibus. AyttherKV bifido-reniformcs. 
Pisx. Germen conicum. Styius tiliformis, longitudine ftami* 

num. Stigma oyatum, biridum., comprclmm. 
Per. Capfula ovalis, biiocularis, tecla, 
Sem- plurtma , parva. , , 

yoz. RUELUA.* "P/um. z. "DIll. eh/j. z^2. z^c). 

Cal. Perianthiurn moiiophyllum, quinqviepartitum, perfiitcus: 

Lieiniis linearibus, acutis, redis, perfilLMKibiiS.. 
CoR. Petalum unicum. Tubus calycls 16ngitudfne,_ 1:^//^ pata- 

]o, inclinato. Limbus quinqucfidus, patens, obtufus : laciniss 

duabus fupcrioribus magis rcflcx^s. 
Stam. Filamenta quatuor, in dilataticnc tubi pofita, pcr pana 

conncxa. Anthcra: vix tubo longit>r^s, ^ . .. n 

Pisr. Germen fubrotundnm. Stylus filiformis, longitudme Ua- 

mmum. Stigma bilidum, acutum: lacniia infcriori iuvoluta. 
Per. Caprula tcrcs , uttinque acuminata , longitudine calycis. 
fcmi-bilocularis, bivalvis. 
Sem. nonnuUa, fubrotunda, comprelTa. 

703. BARLERIA.f Tlum.\ 

Cal. Fertanthium quadripartitum , perliilens: / 

majoribus, /• i ,• 

"CoR. monopctaia, infundibuliformis, quinqucfida, rubsqualis : 

lacinia quinta profundiore. . 

Stam. FilameKta quatuor, filiformia: duobus brevilTmiis, ca- 

piliaribus. Jntherdi fupcriorcs oblongc;; infcriores emircidis. 
PiST. Germe» ovatum, Stylus filifoimis , longitudme Ihimi- 

num. Stigma bifidum. „ 

Per- Capfuia longitudine calycis, acuta, compreiro-quadrnngu- 
Liris, biloculai-is, mucronc latcrali elartica: valvis cymbitor- 
raibus, longitudinaliter d"ifcpimcnto diviiis m duas. 
Si.M. duo, comprcila , fLvbrotunda. 
Oqs. MediA iiitnr Rucllias ^ julli 

704 « « 234 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

704. DURANTA. Caftorea?^///»!?. 17. ■ 

Cal. 'Perlanthium monophyllum, ere6lum, qumquedentatum , 

acatum, germme ^raegnans, perfiftens. 
CoR. monopetala, ringens. Tubus cylindiaceus, longus. Lim- 

hus bilabiatus. Lahium fuperius ovatum, crcftum, coucavum. 

i.!^- ;^/;^m/^ tripartkum : laciniis Jateralihus fubrotundis , pa- 
tentlbus: infima bipartiia, lacinulis fubrotundis, 

SXAM p£R. 5^rr.j^fubrotuada, veftita calyce, orc oblique conmvcnte^ 
unilocularis. * 

Sem. <3.uatuorj angulata. . v ■ 70^. O VIED A. t Valdia Tium. 24. 

CAt.Periatthium nionophyllum, femiqumquefidnm, aciitiim 
erettam, latiufculum, breve, perfiltcns. ' 

CoR. monopetala, ringcns. T»h»s ommum longiflimus tcnuis 
fupernecraflior, germini infidt-ns. Labinm juperiHs concavum' 
cmarpinatum. L. /'^/i-r/Aj tripartitum, scqualc. ' 

Stam. F/7«r,7ir»;«quatuor,corolla longiora. Antlera fubrctunds 

Pjst. C?fr»3?«globofum, mter^calyccm & corollam. StHus fiW- 
formis, longitudme llanunum. Stigwa bifidum, acutum 

Per. ^^v'f^globofa, calyct majori, cumpanifoaiii.ereao "irdita. 

OEM. duo,- ovata. 706. VOLKAMERIA. f Dugladla Hottjl. J, A 

Cal. Peria^thium monophyllum , turbinatum, quadrl-quinque- 

vedentatum, munmum. ^"»114^1. 

CoR. inonopetala, ringens. T^bus cylindraceus, calyce duplo 
ongior L;,«^«. qumquepaititus , planus : laci^^iis ad alterum 
latus rcflexis, dehilcentibus maximc ab altero latcre ' 

Stam. f/W*/^ quatuor, filitWmia, longiffima , ad latus ubi 

dchifcunt maxime lacmix dcflexas corolla^. y1»thera lunvVicts. 

PlST. G^r»;^» tetragonmn. Siylr^s lilifcrmis, longitudine fcrc 
Itamanum. Sitgrfia bifidum. ^ 9f> 
Stm. Nkx folitaria, bilocularis. 7^7 I^ DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. iS/ 

707. CLERODENDRUM.f Btirm. zcjI.tl^,- 

Cal,. Perlanthium moiiophyllum, quinquepartitum : lacwus o^ 
vuto-acutis-., tubo coroll^ latioribus, pcrliftcntibus. 

CoR. monupetala, ringens. Tubus tenuis, longus. Lahium 
fuperius concavum , eredlum, bifidum, obtufumi -^^^- '»A- 
rius ejusdcm longitudinis, tripartitum, reflexum, obtufum:- 

laciniis omniki4s a^qualibus. 

Stam. Filaraerjta quatuor, filiformla , coroHS multo longiora, 

quorum duo breviora. Antker^^ limplices» 
PisT. Gfrw^f'^ fubrotundum, Stylus figura , longitudine, &"fi- 
tu llaminum. Stigma iimplex. 

Per. Z);v^/?tf fubrotunda, calyci magno impofita. 
Sem* unicum, fubrotundum* ^oS. VITEX.* Tournef. 373. 

Cal. PtrianthiHm monophyllum, cylindraceum, breviffimuro, 

quinquedentatum. 
CoR. monopetala, ringens. T^ubus cyh'ndraceus, tenuis. Lim- 

bus planus, bilabiatus. Labinmfuperius tvi&dMm, lacintsla me* 

dia latiori; Lab, inferitis trifidum : lacif^ula media majore. 
Stam. Filamenta qnntMOT^ capillaria, tubo paulo longibra, quo- 

rum duo reliquis brcviora. yf ;?/^^r4' verfatiles. 
PisT. Germen fubrotundum. vS/y/^j filiformis, longitudinetubu 

Stiji^mata duo, fubulata, patentia.^ 
Per. Bacca globofa, quadrilocularis. 
SiM. folitaria, ovata. 709. BONTJA.f Tlum.-L^. "Dtll.eltb.^^.f.^f. 

Cal. Perianthium mov^o^phyWwm^ quinquefidum, obtufo-acuml- 

natum, crcdum, minimum, perfiltens. 
CoR. monopetala, ringens. 7a^«xlongus, cylindraceus. Lim^ 

bus dehifcens, Labium fuperius ete61um, emargfnatum; Lab. 
f>/t'r/;/j revolutum, fcmitrifidum, magnltudfne luperioris. 
Stam. Filamenta quatuor, fubulata, ad labium fuperius inclina* 

ta, longitudlne coroUsp, duo reliquis altiora. Antbtrs fimpH- 
ces. 
PiST. Germcn ovatum. Stylus fimplcx, fitu & longitudiuc (U- 

minum, iS//^>M^ bifidum, obtufum, 
Per. £)r/*/>^ ovalis, magna. 

ScM. iST^A-ovaUs, uniloculans» 285 ■ DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

. 710. COLUMNEA.f ^///^. 33. Cal. Perianthium monophyllum, quinquepartitum : /^f/??;/Vere- 
. dis, lanccolatis, ;pcrliltcntibus, 

CoR. monopctciia, riKgcnx. T//^//j lonsus, parum ventrlcofus. 
- Limhus bilabiiitus. Labittm fuperius ereitum, concavum in- 

tegrum. Lab, infcrius ^n^m ^ tripaititum: /^f/»//j lanceolatis. 
Stam. F/V^r/?^';^/^^ Quataor, quorum duo longiora, fub labio fu- 

periore recoudita. Anthcrie fimplices. 
Visx, Gerr/ien fubrotundam. Stylus nliformis, longitudlne labii 

fuL-erioris. t?//^'^??*? bitidum, ncutum. 

Per, 5.-;^^ globofa, bilocularis, calyciinfidens, ejusque ma^mi- 
tudine. ' . . ^ 

Sem, numerofa, oblonga , Receptaculo maximo incumbcntia. f - t 711. ACANTHUS.* Tournef^o. CaL. Pcrianthium . Pcrianthium polyphyllum- (fcu triplex : c/. (7, y,)^ perfi- 

Itcns a, foliolis duobus oppoiius latcralibus fub]anceoi.itIs 
credis. 

3. Foliolis duobus oppofitis, perpcndicuhribus majoribus api- 
ce dcntatis : quorum fuperius concavum , loneius ' 

y. foholis duobns lateralibus fahrctundis, minimis ' 
Coii. monopetala, in^qualis. ra^A/ breviffimus,.barba claufus. 

Lal>t«m fuf^en^^s nnWnm ; Labium ii^ferirurmxlmMm, planum, 
. rcctiim, latilfnTium, tctralobum, obtufjm, loiidtudine labii 

fupcrions calycis. '^ 

SxAvf. Ftlamenta quatuor , fubulata, corolla, breviora, incurva, 
adfcendentia , quorum d»o fHperiora y^iwXo longiora. Antkera 
ohlongcu, compreffcc, obtufa, laterales , antcrius villofx 
•PiST. Germen tuibinatum. Stylus filiformis, longitudine (iami- 
nuni. Stigmata duo, acuta, htcralia. 

pEtt. Caffiila fubovata cum acumiuc , biloculari? : diflcpimento 

lateiali. ^ 

Sem. carnofum , gibbum , unum alteramye. \ 
h ■l-PO i 

i r 

r 

■1 DIDYNAMIA POLYPETALA. POLTPETALA 287 
\ / 712, MELIANTHUS/ Tournef.x^s^ Herm. 

hgdb. 415. 

Chi.! Vkrtanthtum m^^^ViX^m^ qmnqucpartitum, coloratum, mae- 

qua1e: Lacmtis duahts fupersorii^us ohlongis ^^vtQ,is,Lac. sttfi^ 

WM breviffima , facciformi, detrorfum gibba. Lac.lntermedUs 
oppofitis iuterioribus, lanceolatis, fummis fimplicibus, eredis. 
CoR. I^etala quatiior, lauceolato-lincaria, apicibus rcflexis, pa- 
rallelo-patentia, extrorfum vcrfa, labium interius (uti calyx i- 
pfc fupcrius ) conitituentia, lateralibus in medio conncxa. 
Av^i^r/*^;?^ monophyllum , intra intizDam lacinlam calycis po- 
fitum, eique cum rcceptaculo adnatum, brevilTimum, late- 

. dorfo dcorfum ribus comprefTum, margine incifum 
ftans. fpe Stam. Ftlamenta quatiior, fubulata, ercfta, longitodine caly- 

. quorum duo infertQra paulo brcviora. Anthers cordato- cis \ PiST. Germen tetragonum, gibbum, quadridcntatum.^ Styhs 
ereaus, fubulatus', longitudine & fitu ftaminum. iS'//^^??^ qua- 
dritidum: lacinula.fumma maiore. / ^ \ 

Per. Capfiila quadrangularis , fcmiquadrifida, angulis acutls di- 
naatibus, loculis inflatis , diifcpimeutis in centro apcrtis pro 
rcccptaculo feminum, dehifcens inter angulos. , 

Sem. qi^aterna, fubglobofa, ccntro capfulse adnexa- n 

t Clas J 88 TETRADYNAMIA. TETRADYNAMIA. 

TETRADYNAMIA.* Cruaformes. Tournef. 

SiUculofie & ^tltquofic. Raj Calyx, Pertanthtum tetraphyllum, oblongum : roltQlh ovato-" 
oblongis, concavis, obtujis, coniiivcntibus, bali deorium gib- 
bis, oppulitis paribus, deciduis. 
C-alyx hic neaariumeft, hinc bafi gibbuSi 

CoROLLA.Cruciformisditla Petaln quatuor, asqualia: fingue^-^\2r 
no-fubulati,erc£i:i, calyce fere longiores, Lh//b^f planus Laminis 
cxtrorfum latioubus/obtafis^lateriDUS fe i«viccm\i.x tangeiU:fc..:i. Infertio petalorum clt ia eodem cum ftaminibus cijculo- ,/ ta longitudiae calycis; quutuor reliqua paui'.' loag(-..a, corol- 
]a bicviora, -/f^^/j^n^' oDlougiL-fculae^ acuminat:. , '..Ai craiTio- 

- rcs, cretftae , apicibus extrorliim reclinatis. 
Nedarifera glaiidula in variis & dlvcrli^ gencri;;as,* vano feie 
modo offert, ilarninibus adHd.t, 6c pra^feriim tilamcntis brcvi- 
oribus affigiiur ad corum balin^ quam n compiimant, fa:;:ui 
incurvantur, & lic breviora cvadunt duo ithi .liamcnta. 

PiSTiLLUM. Germenm-^px^ rcceptaculum , quotiaie altius accre- 
fccas. Stylus longitudine Ihminum lon^ioium, vcl nuliUS.r 

Stigma obtufu.m, 

Pericarpium, Siluiua bivalvis, f^cpe bilocalaris, a ba(i ad api- 

cem dehifccns, diHepimento ad apicem cxtra valvas prominu- 

lo, quod rtyli vices antea gtfTic. 
Semixa fubrotunda, nutantia, alternatlm & lougitudinaliter dif- 

fepimento immerfa. Receptaczdum lincarc, difiLpimcntumam-' 

bicns, & fumris pericarpii immerfum. 

ObS. Ii<c€ Clajfis ejl vere Naturaiis ^ ^ a^umta ftiit pro Na- 
turali ad ommbns ^ ^f perfediUjmis 6yfiematicis : tamen 
apud Sin^tilos tiniim alterumve f^pixis gcnus contra Natu- 
rar/t addttiim ftitt\ heic^vcro nullum nifi fortc Cleome. 

Plant^ in hac claffe Antifcorbntidi; ab omnibus dicun^ur; ja^ 

por plerifque acer cum aquofo [mixttts. 
Difiihgtutnr ab omnibtis blfuriam in ea gknera^ qu^ gaudent 

Pericarpio : 

cc. Siliculofo /. e. fuhrQtuado^ Stykque infimdo fiepins ftlicu- 
/*£? longitudine. 

Q,. Sniquofo /. €. longiffimo^ Styloquc vix notabili pr.edito. 
EJfentialis charader generum in hac claffe^ a Jitu Nc^arife- r^ giandula^ (ommnnitcr depcndit^ b 

I su \ i I . TETRADYNAMIA SILICULOSA. iS^ 

I. SILICULOSA \ 713. MYAGRUM.* .Tounief.^9. 714. VELLA,* 

Cal. Pdrta^thium tctraphyllnm, crcflum, cylindraceum: /<>//o- 

//V linearibus, obtulis, dcciduis. 
CoR. tetrapetala, cruciformis. PetaU obovataj patentia, ungui- 

bus longitudine calycis.^ 
Stam. Filaynenta i:cTy longitudine calycis, quorum dno oppo- 

iita paulo breviora. Antberce fimplices- 
PiST Germen ovatum. Stylus conicus. SttgrAa fimplex. 

Per.//7/V;/A7 globofa, bilocularis , difrcpimcnto filicula duplo 
majorc, extra liliculam ovaco, cre^lo. 

Sem. uonnulla, fubromnda. '' ' 

\ 1 . -* . - . Y^i -.*• / * J C^ Cal. Verianthium tctraphyllum : foIioUs ovato-oblo;igis, con- 
cavis, dehifccntibus. coloratis, dcciduis. 

CoR. tetppetala, .cruciformis. PetaJa plana, fubrotunda, ob- . 

tufa: unguibus anguflis. ^ 

Stam. Filamenta fex, longitudine calycis : quorum quatuor op- 

pofita paulo longiora* Anther.t limplices. 
PiST. Germen ovatuni. Stylus filiformis , longitudine calyciJ. - 

Stigma obtufum. 

Per. SiUcula turbinato-cordata, fubcomprefTa , rigida , apic« 
ftylo rigido coni-co terminata, bivalvis* 

SiiM fubrotunda, 

Obs. Myagri T. Pcricarpium umloculare^ duohus locrflis r .:cuis 

infumrnitate^ uuicQ ad bafin Jemimfero. Semen unicwm. 

Alyffi fp/.T- Pericrarpiiim hihctilare ^ valvtihrum ventriiuljs 
imvreffis. Scmina nmnulla. ' ^ ' ^ J 1 190 TETRADYNAMrA SILICULOSA. 

7if. ANASTATICA.* Cal. Berianthium tetraphyllum, deciduum ! folioUs ovato-ob- 
longis, concavis, ercttis, deciduis. 

CoR. tctrapctala, cruciformis. Petala fubrotmida, plana, pa- 
tentia; unguibus calycis fere longitudine, patcntioribus. 

Stam. THamenta fex , fubulata^,- longitudihe calycis, ere6to-pa- 
tentia : quorum duo o^fofita incurva magis '& breviota. An- 
theti^ fubromndsc. 

PiST. Germen bifidum, minimum. ^5'/)'/«^' fubulatus, longitudi-" 
ne ftaminum, perliflens. Stigma capitatum. 

Per. SilicuJa breviflima, bilocularis: Diffepmentum defincns in 

flylum ventricofo-fubulatum , obliquum, (ilicula ipfa longio- 

rem: ValvuU parallelce, a dimidia parte inferiore conficientes 

loculum, a fuperiore vero liberae, rotundatas, concavae, de- 

hifcentcs, obliqux (hinc figuram pedis pecoris biungulati re- 
prselentat Pericarpium)» 

Sem, folitaria, fubrotunda. 71^. SUBULARIA.* PiST. Germen ovatum. Stylu^ vix ullus. Stlgma obtufum. 
loculans: dtjfeptuento valvis contrario : W*«/;^ nv.m.ron- cavis. Sem. nonnulla, minutifliina, fubrotunda. 7^7 k TETRADYNAMIA SILICULOSA. 291 

■ V ' 

717. DRABA.* "Bill.geiu 

Cal- Pertanthlum tctraphynuui : /o/;6//x ovatis/concavis, ere- 

clo-patulis, dcciduis. 
CoK. tetrapetah\, cruciibrmis. Pctala oblonga, patentiufcula : 

unguibus mfnutiilimis, 
Stam. Filamenta rex-, longitudine calycis*. quorum quatmr o^^ 

pajita paulo longiora, erc6to-patentia. Anthera fimplices. 

PiSf. Germe.n ovatum. Stylus vix ullus. Stigma capitutum^ 

planuni. V ■ 

Per, Silicula clliptico-oblonga, comprefla, ftylo dedituta, bi- 

locularis, di[}epimento vaivis paralielo: 'vahulis plano*cou* 

.cavis. 
Sem. plura, parva^ fubrotuhda. 

Obs. In atiis Pctala ad ungues usque bipartlta^ In atixS inod§' 
apice emarginata^ in aliis integcrrima, 
Ejfentialis churaBer cQnfiflit in Silicula ex ovali oblonga cont^ 
prejfa^ (iylo fere deftituta: binc ab Alyjfo^ Subularia ^ Lu^ 
naria facile difiingHitur* 71S. LEPIDIUM.* Tournef.io^, Nafturtium 

Tournef. lo^. 

Cal. Pertanthium tetraphylluni : /^//o//x ovatis, concavis, dc- 

ciduis. 
CoR. tetrapetala, cruciformis. Petala obovata, Calyce duplo 

loagiora: unguibus angullis. 
Stam. Filarnenta fex, lubulata, longitudinc calycis , quorum 

df€Q oppofita brevioca. ■ Anther^ limplices. 
PiST, Qermen cordutum. Stylus limplex, longitudine flami- 

num Sti^ma obtufum* 
Per. Silicula fubcordata, viX emarginata, comprefTa, marginc 

acuta, bilocularis: diffepimentQ lanceolato; vaivuHs navicula-' 

ribus, carinatis. • ■ ^ 

Sem. folitaria^ ovato-acuminata , bafi angufliora, nutautia^ 

Obs. Naflurtii T, Pericarpium margine acutius , fapius apict 

magis emarginatum ^ . 

Lepidii T. Pericarpixm margine ohufkm^ noH emutgmatUfd 

apice, 

Iberis flore gaudet apetah^ diandro ^ jui in hac claffe in* fuetHS. T % 7^9 m *' 292 TETRADYNAMIA SILICULOSA. 

719, THLASPI.* Tournef.ioi. RG.H/LK.L. 

DilL g.en.6. Biirfa paftoris Tournef. xoi . 

Cal- Pertanthium tetraphyllum: foUoUs ovatis, concavis, crc- 
6lo-patalis, deciduis. 

CoR. tctrapetala, cruciformis, P etala ^ ohQ\2X^ ^ calyce duplo 
'longiora : ungmbus anguilis. . 

Stam. Ftlamenta fex, corolla dimidio breviora : quorum dm 

oppofita adhuc breviora. Anther-iV acuminatcc. 
PiST. Germen fubrotandum,comprefrum, emarginatum. 'St^^lus 

limplex, longitudine ilaminum. Stigma obtufum. 
Per. Silkula comprefla, bafi anguftior, apice latior, emargina- 

ta flylo longitudine cmarginaturas, bilocularis dijfepirnento lan- 

ceoh-to ; valvuUs navicularibus. 
'Sem. duobus phira, nutantia, futuris affixa. "^ 

Obs. Burfa^ paftoris T.SiUcula Qbcordata ^ rnargine dejlttsita. 
Thlafpi T.Silicula obcordata\^ margine acuto cinila. 

710. COCHLEARIA.* Tournefioi. 

Cal. Perianthlnm tetraphyllum : foliolis ovatis , concavis, dehi- 
fccntibus , dcciduis. 

CoR. tetrapetala, cruciformis. Petala obovata, patentia', calyce 
dupla m^oxz: unguibus anguftis, calycc brevioribus , patulis. 

Stam. Filamema fex, fubulata, longitudine calycis : quorum 
duo eppofita breviora. Anther<e obtufa;, comprcffse. 

PiST. Germen cordatum. Stylns fimplex, breviffimus. Stizma 
obtufum. ■ ^ 

Pf^- ^ilicula fubcordata, gibba», leviflime comprelTa, ftylo in- 
_ llru6ta, bilocubris, intcgerrima, fcabia, margine obtufo. 
Sem. quatuor circiter in fingulo loculo. 

72.1. IBERIS.* T>'ilLg€n.6, 

Qk-l. Verianthium tetraphyllum : /0//0//V obovatis, coHcavis,pa- 

tcnnbus, parvis, jcqualibus, deciduis. 
CoR. tetrapetala, ina^qualis. Petala obovata, obtufa, patcntia, 

ungutbns oblongis, ereftis : quorum duo exteriora froxima lon- 

ge maiora, mter Ic a^qualia, duo interiora immirx^, refiexa. 
STP.U. hlamcnta fcx, fubulata, crcda: quorum duo lateraUa 

breviora. Anthera fubrotundce. 

PiST. Germen fubrotundum, comprefi^um. St^hs fimplcx,bre- 
vis. Stigma obtufum. . T ' 

Per. Silicula erefta, fuborbiculata , comprefl^a, fuperne margi- 
ne bifido acuto cinda, bHocularis: diffepiment» hnceolato; 
vahults naviculanbus, compreflis, carini^tis. 

Sem. folitaria/fuboYata.- r ^^ yi% f ¥ 
TETRADYNAMIA SILICULOSA. 293 4 

711. ALYSSUM.* Tournef,io^. AlyfToides 

• Tournef. lo^. V QCic^ria To u r n ef lonais, obtufis, conniveiitibus, deciduis. fc CoR. tetrapetala, cruciformis, Petala plana, calyce breviora, 

patentilTima: ungnibus longitudine calycis. . 
Stam. Filameraa fex, longitudine calycis : quorum duo oppo/i- 

ta paulo breviora, denticulo notata. jlnther^ erecto-pa- 

tentes, . ■ ' 

PiST. Gerrnen fubovatum. Styhis limplex, lOngitudinc flami- 

num, germine longior. Stigma obtulum* 
p£R. Siltcula fubglobofa, flylo longitudine filicul^ inftruaa, 

•bilocularis : dijjepiraento elliptico; vahulis' elliptico -hemi- 
fpaericis. 

Sem. nonnulla, orbiculata, vel compreffa, receptaculis filifor- 
mibus, ad apicem fUiculse egreffis, affixa,^^ v^ y^ Si ^y? ?/^, /;/ ^/m comprejfa ( EJfe-^tialis charaJler confijlit in filamcntis mi^orihis dtnt 
lo introrfum hafi inferto. yz3. CLYPEOLA.* Jonthlafpi Tournef.^^. (iftentibus. /' pcr CoR. tetrapetala, cruciformis. P^/^/^' oblonga, intcgra: ungut- 

bus calyce paulo longioribus. 
Stam. Filamenta fcx, corolla brcviora: quorum duo oppojita 

adhuc brcviora. -Jnthera fimpliccs. 
FiST. Germen fubrotundum., compreflum. St^^lus fimplex. Stt- 

gma obtufum. \^ . P£ :<! Sem. orbiculata, in ccntro pciicaipii. 
Obs. Jonthlafpi T. Pericarpium hhHocu 

Alyfll fpcc. T. Pcric. bilocularc ^ difjy 

mina bina utrinq^tic. 

T 3 7H 194 TETRADYNAMIA SILICULOSA. . 714, BISCUTELLA,* Thlafpidmra Tournef. loi. folfolh' ovatis y acuminatis , co- loratis, deciduis. 

CoR. tetrapetala, cruciformis, Pctala oblonga, obtufa , pa- 
tentia. 

■ 

Stam. Filamenta fex, longitudine tubi corollac ; quorum dtio Anther^e fimplices. PiST. Germen conipreiTum, orbiculatum, emarginatum. StyUis 
limplex, perfiftens. Stigma obtufum. 

P£R. vy/V/V?J^2'ere6la, comprefla, plaaa, femibifida, lobis fub- 

I1S5 biiocuiaris: dijrefimento lanccohto, in flyluni rigi- 
erminato: loculis bivalvibus , difTepimento (margine fuQ rotund 
dum te 
Teao) 

Sem. foijtaria, f 

Obs Ctikcis du foHoLz exteriora^ in quihusdam fpeciebHS j haji 

^a mtllif<^ra pfQminentc gandent^ jx^. LUNARIA.* Tournef 105-; CAt- Perianthium tetraphyllum, oblongum ; foliolis ovato*ob- 
longis, obtufis, conniventlbas , deciduis, quorum c:luo altcrm^ 
ba(i gibba. ' • ' 

CoR. tetrapetala, cniciformis. Pefala intcgra , obtufa, ma- 
gna, longitudine ca^ycis, definentia in ejusdem longitudinis 

ungues. 

Stam. Filamenta fex, fubulata , longitudine calycis : quorum 
quattior longitudine calycis, duo vero paulo breviora, An- P ther<:e ere£lo - patcntes» 

ST. Germen pedicello infidens , o 

vis. Stigma pbtufum , integrum. 4 » Stylus bre ccHo nifidens, flylo tcrminata, bilocu 
ntento valvulis parallclo. 
Sem nonnulla, rcniformia, compreffa , marguiata , m medio ralibus infertis. ?p 2 j^/Z./ TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 19S 

1. SILI9U0SA. 71^. DENTARIA,* Tournef.xio. Qhi.. Perlanthium tetraphyllum : foUoUs ovato-oblongis, con- 
niventibus, obtulis, deciduis. 

CoR. tetrapetala, cruciformis. Petala fubrotunda, obtufa,^ vix 
emarginata, plana, dcfinentia in ungues longitudine calycis. 

Stam. Filamenta fex , fubulata , longitudine calycis, quorum 
dzio breviora, AnthcT<s cordato-oblong^, ereclse. 

PiST, Germen oblongum, longitudine ftaminum.^ Stylus brevis* 
fimus, crafrus. Sti^ma obtufum, emarginatum. 

Per- SiUqua longa, teres, biiocularis , bivalvis : diJfeftmentQ 
' valvis paulo longiore. 

Sem. plura, fvibovata. . . ' I ( 717. CARDAMINE.* Tonrnef. 109 obtu* C AL. Perianthium tetraphyllum : foUolis Qvato-oblongis, 
fis, ereflis, gibbis, parvis, deciduis. 

OR. tetrapetala, cruciformis. Petala ovato-oblonga, obver- 
fa, patentiflima, dcfinentia in u^^ues eredos, calyce duplo longiores. ,/ ne dupla calycis, rcliquay^io paulo longiora. Anthera par- 
Vae, cordato-oblongx, ere6lx. 

PiST. Germcn tenuc, cvlindraccum, longitudine ftaminum. iS^y- 
lus nullus. Stigma Qbtufo-capitiuum, integrum. 

Per. Siiijua longa, cylindraceo-comprcila, bilocularis , bival- 
vis: ralvulis dehifcendo fpiralitcr rcvolventibus, claftice fc- 
mina ejaculantibus, 

Sem. pluriraa, fubrotunda. 

Obs Datur fpccies Jlaminibus duohus ijiis minorihus f^vpius dc 
Jlituta, • 

.T 4 73^8. / 29*5 TETRADYNAMIA SILIQUOSA, 

r 

jil. SISYMBRIUM.* rournef, 109, Radicula 

"DiU.gen. 6. 

Cal. PeriaMum tetraphyllum : fonoUs ianceolato - linearlbus , 

■ patent!u^r-ulis , coloratis, dcciduis. . 

CoK . tctrapetala ,_ crucitbrmis^ PetaU oblonsa , ereao - pateu- 
tia, calyce fspuis miuora, unguibus minimis. 

$TAM FiUmrr.ta fcx, calycc longiora : quorum duo oppofita 
paulo breviora. Amhcr^ limplices. 

Per J/AW Jonga, incurva,' gibba, teres, bilociilaris, bivalvis: 

■valvults diirepimentG paulo brevioriDus. 
Sem. plurima, paiva. 

Obs Sophia.W/^«, calyce brcvio-rcm gerit, ^ filiquam tenuii- 
Jimam iongtgimam. . - . \ ^ V z 

Radicul» T>.firquam gibbam brcvijfimam ^frofenm, uti i. 
C^j/yjf 05' CoroUA in hoc genere ^atentia. ^ -■ 72.9. ERYSIMUM.* Tournef. III. AL. Perianthium tetraphvllum : ft 

niventibus, coloratis, deciduis.". '^°''oKf/T'*^'' c-^^^Q^^mis. _ Petala oblonga, plana, apicc 
obtu/iflima: ungutbus longitudlnc calycis, ereafs. Netiarifefa glandula 
Stam, Filamcnta fex, longitudinc J//fl/ p p ta brcviora. Anthercc hmplices. 

\^j.Germcyt lineare, tctragonum , longitudine ftaminum. Sty 
/Kx breviffimus. ^^/^«.» capitatuiu, pcrliltens, parvum. 

:R Sniciua longa, linearis, ftricta, tetragona, bivalvis, bilo- 
cularis. • o 3 ". 5 Sem, plurima, parva, fubrotunda. / Tio ft TETRADYNAMIA SILIQUOSA. - 297 

730. CHEIRANTHUS.* Leucoium ' -*' TGiirnef. lojt Cal. 

tis. rum dno exteriora bafi gibba» folioUs hnccola- 
j, dcciduis: quo- CoR. tctrapetala, cruciformis. Pctala fubrotunda, calyce lon- 
giora; unguibus longitudiac calycis. 

S T AM .. /v/^w^d^^^^is? fcx, fnbulata, parallcla, longitudinc calycis : 
qnorum dpto intra foliola calycina gibba , pardo brevlora. An^ 
iher.v ere^tsB , bafi bifidas, apice acutsc & refiexic. 
Neilarifera glandnla cingit bafin {hniinls minoris utrinque. 

PiST. Germca priimaticum , tctragcnum , jongitudine ftami- 
num, tubcrculo ntdnque notatum. Stylus b^'cviflimus, com- 
prclTus. Stig'ma oblongam, bipartftum, rcflexum, cralTuifcu- 

lum, perfiftens. 
Per. Sitiqua longa, compre/Ta, angulls duobus oppoficis oblfte- 

ratis, denticulo notatis, biloculans, bivalvls , Stylo breviffi* 

mo, & Stigmatc bifido crcdo inilructa. . 
Sem- plurifna, pendula, altcrna, fubovata, comprcHa, 

OiJS- Dcnticulus utrinque gcrmini infidens^ in aliis fere evane^ fcit: in aliis accrefc zpex tricuff 731. HESPERIS.* Toiimef.io^.. 

ianthium tctraphyllum-: foJioJis lanccolato- 
incumbcntibus , infcrne dchifcentibus , dccid 

f^ta bafi quo CoR. tctrapetala, cruciformis- ^ Petala oblonga, longitudine ca- 
lycis, parum reflexa oblique contra motum folis, dcfinentia 
in ungues attenuatos, longitudine calycis. 
SjAU.tiJamenta fex, fubulata, longitudine tubi ; quorum duo 
dimidio breviora. Antherce lincarcs, ercftoe, apice rcflexx. 
GJanduJa meJJifera acuminata , inter ^ Ihmeu brcvius germcn- 
que colloeata, idemque llamcn ddn cingcas. ■ 
Pisv. Germen longitudiae calycis , prirmaticum , tctragonnm. 
SiyJus nullus. Sti^r/ta bipartitum. introrfum fitum, oblon- 

j^um, crcftum, bafi~bifurcatum, apice connivcns, marcefccns* 
.« i'.-;.-...- 1 m. „1.^. n,.;^fo bilocularis , bi- Per. Sili.ftta longa, comprciTo-pIana , flriata, 
valvis: vaJvis longitudinc diirepimcnti. 

SjiM. plurima, ovata, comprclfa. 73 293 TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 

-jl-L. ARABIS.* Cal* Perianthsum tetraphyllum, decidunm: follolis duohus op^ 
pofuis majoribvis, ovato-oblongis , acutis , baii -proininulis, 
gibbis, concavis: duabus relicjuis linearibus , ereftis. 

CoR. tetrapctala, cruciform-s. Pctala ovata, patentia, dcfincn- 
tia in ungnes longitudine calycis» 

Nciiaria quatuor : fingulum ex fquamula intra fundum fojio- 
li calycini, recepfaculo affixa, reficxa, perfiftente. 

S.TAM. Filamenta fex , fubulata, ereSa: quorum d.m loiigitudi- 

ne calycis; quatuor duplo longiora, Anther^ cordatae, e- 

reclce. 

PiST- Gerr/ien tercs , longitudine (laminum. Stylus nullas. Sti- 
' gma obtufum, integrum, 

Per, Sili^ua comprelia, longiffima, linearis, torulis ad femina 
inffiqualis : vahuiis longitudine feime diflepimenti. 

Sem. plurima, fubrotunda, comprcfTa, 

Obs. NeBaria zff Siigma neque Cheiranthum ^ neque Hefperi^ 
dem effe demonfirantn 733- TURRITIS.* TouriiefDilL gen.6. Cal- Perianthium tetraphyllum : foIiBlis ovato-oblongis, crc* 
<5lis, conniventibus, declduis.- 

CoR.jctrapetala, cruciformis. Petala ovato-oblonga, obtufa» 
ertCca, integra: unguibus erc6lis. 

Stam. Filamenta fex, fubulata, crc(5ta, longitudine tubi : quo- 
rum duQ br.eviora. Antherd; iimpliccs. 

Vi^^T. Germen longitudinc floris, tcrcs, fubcoinprcffum» Styhs 

nullus. Stigma obtufum. 

Per. Siliqua omnium longlfllma, ftrifla, tetragona, angulis op- 
pofitis alternis obfuletis, & fubcomf>rcffis, bilocularis, blval- 
, vis: vahulis diilcplmento vix xquallbus, 

Sem. numerofifiima', rocuhdiufcula ^ emarginata. 734 ^ TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 

734. BRASSICA* Tournef.106. Rap 299 Cal. Perianthium Tournef fc l-ncaribus, concavo-caaaliculatis , bafi gibbis, ereftis, paralle- 
lis, deciduis. 

CoR. tctrapctala, crucTformis. Petaia fubovata, plana, pateu- 
tm, irftegra , fenfim attcnuata in ungues longitudine • ferc 
calvcis. '7^ quarum tata utnnquc *k jntcr (tamen brevius & p:"llillum, & una utrinque intcr lla- 

muia longiora & calycem polita. 
Stam- Filamenta fex, fub^.ilata, erefta : quorum duo oppojjta 
longitudine calycis, quatuor vcro longiora. Anthera tiz^:^^ 

acuminatae, 
PiST, Germen teres , longitudine flaminum. Stylus brevis,craf- 

fitic germinis. Stigraa capitatum, integrum. 
Pl£R. SiUqua longa, terctiufcula, dcprefla utrinque: dijfepimen- 

to apice promincnte tereti , . bilocularis , bivalvis; valvuUs dls- 

fepimento brcvioribus. 

Sem. plura, globofa- • * 

ObS. Napus T.facic^vix a Rava diffcrt^ 

Rapac T* Calyx corolhe cQncolor.^ 

Brailicse T. Calyx vir^fcens. 

735. SINAPIS.* Siiuipi7'<?//r//f/: iix, . 

Cal, Perianthium tctraphyllum, patens : /o//oA'i linearibus, con* 

cavo-canaliculatis , crucifoimi-pateutibus, dcciduis. 
CoR. tetrapctala, cruciformis. Petala fubrotunda, piana, pa* 

tentia, intcgra: unguibtis erc6tis, liuearibus, longitudine vix calycis iiifidentia. ovat z\ quarum ^una utrinquc 
iatcr ftamcn brevius ^ piftitlum, & una utrinque inter Ita-' 

mina longiora h calycem poliia. 

Stam. Filarnenta fex , fubulata , crcda: quorum duo 9ppofita 
longitudine calycis, quatuor vcro lougiora. Jnther^ eredo- 

patcntcs , acuminatie, 
PiST. Gcrrncn tercs. Stylus longitudine germinis, altitudine ItaT 

minum. Stigma capitatum, integrum. 
Per. iSV/;^//^ oblonga , inferne totofa, fcabra, bilocularis, bi- 
valvis: diffeftrnento Valvulis duplo faepius longiore, magno, 
compreffo. •M. .piura, ^iobofa. 

TiS. Uinc Sinapis Calyce patente 

ftts a jjra^ica differt. 7 6 ^oa TETRADYNAMIA SIEIQUOSA. yi6, RAPHANUS.* Tournef. 114. Raphaniftrura 

Tournef. 11^^ Cal. Perianthtum tctraphyllum, txt^Mm: foUoUs oblongis,pa- 
rallelis, conniventlbus, aeciduls, bafi gibbis. 

Coi\. tetrapetala, cruciforinis. Petala obcordata, patcntla, fcn- 

fim in ungues calyce paulo longiores attenuata. 

Glandul^- :ticBari}er(t quatuor : unha utrlnque inter ftamea 
breve & piltillum; unka vero utrinque inter (lamina lon- 
giora & calycem. 

Stam. Filarnenta fex , fubulata, erefta : quorum duo oppofita 
longitudine calycis; quatuor vero longitudine unguium corol- Anther^e fimplices. 

PiST. Gerraen oblongum, ventricofum, attcnuatum, longitudi- 
ne ftaminum. Stylus vix ullus. Sttgma capitatum, integrum. 

h 

Per. ovato - oblongum cum acumine, glabruni, torulis ventri- 
cofum , velut articulatum. ^ 

Sem. fubrotunda, glabra. '* frudus ffQngiofiis ^ bilocularis^ noH dehifc Raphauilki T^ frudus 
(ulos^ dffcedens ft arti- / 717. BUNIAS.* I.mc2igo Tournef. 101 . tibus, deciduis. fc CoR. tetrapetala, cruciformis. P^/«/^ obovata, calyce duplo longiora, unguibus attennads, erefiis. 

§itud 
paulo breviora. Anthtr^e ercftx , baii bifido;. -iWofi' Pisr. Germen oblongum. Stylm nullus. Sfigma obtufum. 

FtR. Silicula irregularis , ovato-oblonga , tctracdra, angulis unO 
' altciove acumine promiuens. 

Se}.i. pauca, fub fingulo acuminc filiculte fingula, fubrotunda. 

738. TETRADYNAMIA SILIQUOSA.v 301 

w 

■ 738. ISATIS.* r(?ar;/^/. 100. Cal. Perlanthtum tetraphyllum : folioUs- ovatis, patentiufculis , '» * 
%- coloratis, deciduis. 

CoR- tetrapetala, cruciforniis. Petala oblonga, obtufa, paten- 
tia, fenlim attcnuata in ungues. 

Sta.^'^. Filamenta fex , erc6to-patentia , longitudine corollsc: 
quorurrl duo breviora. Antherie oblongx, laterales. 

PiST. Germen oblongum, anceps , cornprefTum , longitudine 
breviorum ftaminum. Stylus nuUus- Stigma obtufum, capl- 
tatum. ■ 

Per. ^'///V^/^. oBloiiga/lanceolato-obtufa, comprelTa, anceps, 
unilocularis, bivalvis: vahtiUs navicularibus, compreflis , ca- 

rinatis. 
Sem. unicum, ovatum, intra centruin pericarpii» i 

739. CRAMBE.* Tournef. 100. Rapiftrum 

' Tournef. 99» ft ■ ri 

Cal. Pertanthiuyn tetrap*hyllum: foliolis ovatis, longitudlnaliter 
concavis, pateutiufculis , dcciduis. ' 

CoR. tetrapctala, cruciformis. ^etala magna, obtufa, latajpa- 
tentia: unguibus eredo-patuli^, longitudine calycis. • 

Stam. Tilamenta fex : duo longitudine calycis ; quatuor lon- 
giora spice bifido. Anthera limpliccs , in ramo cxte- 

riori filamentorum» 

Glandula meUifera intrt corollam & ftamiua longiora u- 
trinque. 

PiST. Germen oblongum. Stylus iiullus. Stigma cralTiu- 

fculum. * , 

Per. Bacca ficca', fubrotunda, unilocularls. 
^EM. unicum, fubrotundum» 

Obs. Charader ejfentialis in filamentis apice hijidis ^onfjiit. 7^0. 302 TETRADYNAMIA SILIQUQSA. 

740. CLEOME.* Sinapifl:rum7oar«^/:ii6. . J T u CaJ* Perianthlum tetraphyllum, minimum, patens: foltolo in^ 
feriori^vciigis dchilceate, deciduum. 

CoR. 'tetrapetala, Petala omnia furfum inclmata, pateotia: quo- 

rum intermedia proxima reiiquis minora. ■ 

li 

Nciiarifer^ Glandul^ tres , fubrotundx , ad lingulam divifu- 
ram calycis fingulae, excepta unica. 

ri 

Stam. Filamenta fex (rarius 12. f. 24.), fubulata, incurva. An^ 
ther^ laterales,'adfcendentes. 

PiST. Stylus fimplcx. Germen oblongum, litu & longitudine 
flaminum/ Stigma craiiiufculum , almrgens- 

Per. iS'///^»*^ longa, cylindracea, (lylo infidens , unilocularis, 

bivalvis. 

$EM. plurima, fubrotunda. t^ji Stflo infid fpeciehus Stylus floris longior efl^ ^ fi ' u Clas MONADELPHIA. 303 Clams XVI. MONADELPHIA 5 MONADELPHI^ Charaaer Naturalis 

claflicus. ■ ' ■ 

Calvx. Verianthium femper prsEfens , perfiftens , fn plurimis 

dupllcatum. . 

CoROLLA. Petala quinque, obcordara, latere altero ampleden- 
te proximum contra motum Solis. 

Stamixa. Filamenta inferne coalita, fuperne diftinfla fi plura, 
cxteriora brcviora. Antbera incumbentes. 

PiSTiLLA. Receptacutum fru^ificationis in ceutro floris pro- 
minet. Germina erciSla, rotato-articubtim ambientia apiccm 
rcceptaculi. Stylt omnes coaliti inferne in unum corpus cuni 
reccptaculo, fuperne diftinfti in tot, quot germina funt, fila. 
Stigmata patentia, tenuia. ' ' -■ ' 

^E^icARvwM. Capfula la tot locula^ quot Piftilla, diftinaa, 
varis in variis figurae. ' . , 

t 

m 

Semika. .reniformla. 

Obs. CoroIIam huic cla/fi phrumqui monopetatam affjgnatit 
TournefQrtius : omnia tamen petala bafi dijiin'£la funt ^ li- 
€€t filamentis in unum corpus coalitis coh^rentia^ hinc Pca- 
tapetala reBius dicatur. 

Plant^ hcc omnes apud Medicos EmolUentes £3* Mucilaginofie 
dicuntur. 

Diziifa fuere Genera hujus claffis a folo fru^u^ qui non fnf- 
fi^^^'- htnc ad FoJia confugere neceffe vifum fuit plurimis. 
Nos ^enera diflinguimus a Calyce^ qui magni momenti efi^ ^ limites abfolutos ponit I ; PEN- 304 MONADELPHIA PENTANDRIA 

PENTJNDRIA. *» I. 741. WALTHERIA. t Monofpermaltha^a 7/Mr/ 

j1. G. 17x1. 

Cal. Perlanthium monophyllum, femiquinquefidum, acutum, 

cyathiforme, pcrfiftcns. ^ • 

Cor/ Pctala qu'nque, obcordatn, patentia. - 
Stam. Fiiar/ienta quinque, in cylindrum coallta. Anther^ fo- 

lutx, fimpilces. 
PiST. Germen ovatum. Stylus fimplex, ftaminlbus fere lon- 

gior. Sii^ma bifidum. 

Per. Capfula obovata, unilocularls, bivalvis, 
Sem. unicum, obtufum, fuperne laiius. 

742. HERMANNIA.* Tourfief 4^,2. TfUL 

elth 147. 

Cal. Perianthium monophyllum, urceolatum, quinqucfidum, 

lubrotundum, tumidum : lacinuUs Inflexis, pcrfiftcns. 
CoR. pentapctala, contra- folem ficxa: ungiies longitudine caly- 

cis, utrinque au6ll membranula connlvente in tubum ne6Un- 

ferum. Limhus patens, latiufculus, obtufus. 
Stam. Filawenta quinque, latiufcula, inferne leviflime in unuia 

cprpus coalita. Anthevie cre6la: , acuminatx , conniventcs. 

Pist. Germen fubrotundum, peritagonum, quinquangularc jr^- 
lus fubulatus, ftaminibus longibr. Stigrna fimplex. 

Vek. Capfuia fubrotunda , pcntagona , quinquelocularis , apice 

• dehlfcens. 

Sem. plurima, parva. 743. MELOCHIA.* "Dill.elth. 176. 

w 

CaL. Perlanthium monophyllumj lemiquinquefidum: laciniii 

femlovatis, acutis, perfiftentibus. 
CoF.. P^if^z/^ quinque , obcordata, patentla, magna. 
Stam. Filamenti tubus germen involvens. Anthera qulnque, 

fimpllccs. 
Pist. Germen fubrotundum. Styli qulnque, fubulati^ ere£H,Ion- 

gitudine ftaminum, pcrfiftentes. Stigmata fimplicia. 
Per. Capfula fubrotunda , quinquangularis , quinquelocularls ^ 
loculis dehifccntibus duobus roftris cornutis, 

SSM. foliuria, hing fubiotuuda, iudc angulato-comprclTa. % .DE' i \ MONADELPHIA DEGANDRlA. 305- 

2. DECANDRIA. 744. CONNARUS. \ Cal. Periar.ihlum monophyllum ^ quinquepartitum , crc6lum, tomeutolum 5 perfiiierLS. r 

OoR. Petala quinque, lanceolata, erc£ba, sequalfa. • 

Stam. Filamenta deccm, fubulata, ereda, bafi connexa- alter- 
m.s longkudine floris; alternis brcvifiimis. Anther^^W^m- tunds. - , ■ 

Pisr. Germen fubrotundum. Stylns cyluidraceus. Stlgma ob- tufum. Pr.R. Capjula oblonga, gibba, unilocularis , bivalvls 
Sem. unicum, ovatura , magnum. 745. HUGOlvllA. ■4- Cal riaceis, perfiftentibus. , co-. da r ^ 4 

StaU Filame»ta dccem, fubutata, corolla breviora, a bafi ad 
medmm connata in urceolum. Afithera didymse. 

^'L"" 'ca^kaTa"' ^"^"^^''"^""^- %'' qmnque, capillarcs. Stigma^ 

Per. Bacca globofa, catyci infidens. 
Sem. unicum, durum, ftriatum. u 74^' \ 30S MONx\DELPHIA DECANDRIA. 

■ 

746. GERANIUM.* Totirnef. 14^. 

Cal, Verianthium pentaphyllnm: foliolis ovatis, acutis, conca- 

vis, perfiftentibus. 
CoR. Petala quuiquc, obcordata vel ovata, patentia, magna. 
Stam. Filamaita decem, fubulata, apice patentia, altema lon- 

giora, corolla breviora. Anther<e ob1ongo3, verfatiles. 
PiST. Germen adbalin llyli, quinquangulare. Stylus fubulatus, 

. {laminibus longior, perliftens. Stigmata quinque , Tcflexa. 
Per. Crulla i^mxxvx linguia involvcns, apice fecundum longitu- 

dinem ftyli extcnfo , a bafi dehifcens ad apiccm usque flyli. 
Sem. folitaria, numero germinum ^^reniformia, 

ObS- Geranium Riv. Corolla gaudet irregulari. 

Gruinalis Riv. Corolla gaudet aquali ^ ^ Filamentis vix ma^ 

nifejle coalitis. 

G. papllionacei Calyx^ Corolla^ Stamina^ ^ Stylus omnia at'^ 

tributa gerit floris diadelphi, 

Sfecies funt ^ quarum fericarpium vix difcedit a feminc^ ^ 

alice quarum fruilus cauda barbatce funt, 
G. africanorum Calyx monovhyllus efi ^ bafi gibbus mellifer 

cum Antheris feftem, Horum infinita fobolcs mille modis 1 - 20. ludunt quoad partes florum, 

G. fupina Jlaminibus tantum 5 antheriferis injlruuntur. Zt 2Z. 23 
POLTANDRIA. y4,7' SIDA.* Malvinda T>ilL elth. 171. 171. Abu- 

tilon 2)/7/. elth. z, 5-. 6, Totirnef. z^. 

F 

^"^^" -P^^^*^»^^'»»« iimplex, femiqu[rlqueffdum-anffulatum,per-. 
nlrens. > o j r 

CoK. Petala qumquc; fuperne latiora, emarginata, inferne an- 
• gulbora/coahta. » ° 

Stam. Filame^ta plurima, inferne in tubum coalita, fupcrne li- 
bera. Anthera fubrotundce. 

PiST. Germen orbiculatum. Stylus femimultifidus , brevis. Sti- 
gmata capicata. 

Per. Ca^[ula fubrotunda, acuminata, loculis coniunais, locu- 

lamentis difcedendo dehifccntibus , cornutis. 
5^^^^- ("^'■otunda, acnminata, hinc convexa, inde angulata. Malvind» D. Capfulce quiniiue^ Semina Cl fltires.^ Semina fi 748 / MONADELPHIA POLYANDRIA. . 307 

748, NAPiEA.* Clayt. 

Cal. Pertanthium monophyllum, quinquefidum, teres, urceo- 
latuin, petliftelis* 

CoR. Petaln quuique, oblonga, concava, patula, unguibus ob- 
longis conncxa. 

Stam- Filamenta multa ^ capillaria , calyce longiora , inferne 
connata \\\ columnam cyluidricam. Jnthera.^ fubrotunds, 
comprcflse. 

FiST. Germen cohfcum. St^jlus cylindricus^ fupcrnc dccempar- 
titas. Sttgmiitii fimplicia. 

Per. ovatum: Capjul^ connlventcs^ acutiufculac , muticje, * 
Sem. foi:taria, remformia* i? Cal. Peridnthium diplex: 
Exti - 749* ALTHiEA 4e g ertHs monophyiium, ina:qualiter novemfidum, lacinih %VL'^ 
^ Hiiirimis, ■minus , perfilkns. 
Ir...:'riHs moncphyllum . femiquinqucfidum; laciniis latiorlbus, 
acutioribus , ^ ciliitcntibus. 
. CoR. Petala quinque, bafi coalita, -obcordata, prxmdrfa^plana. 
Stam. FibrAenta numcrola, inferne coalita in cyliudrum, fu- 

pernc laxa, corolla; iuferta. ^ Anther^ fubreniformes. 
PiST, Germen orDiculaj;:.m- Stytus cylindracpus, brevis. StU 

gmata numerofa (viginti) , fetacea, longirudine riyli, 
Pha. Cavfui,-e articulaca: in orbiculum fubrotundum, depreffum, 
difcedentes , introrfum dehifcentes- Kecepaeuiura columna- 
rc, capllilas affigens, 
Sem. folicaria, coinprcifo-reniformia. 

150. ALCEA/ M^XvxTournef.^^. 

CAt. Perianthium dnplcx : " ' 

Exterius nionophyilum, femifcxfidam, patentius^ perfiflens. 

interms monophyilum, femiquinquefidam, majus, perliltens- 
CoR. lutala quinque, bafi coalita, obcordata, maxima, emar- 

gmata, pateutia. 
- Stam. Fijameata numcrofa, inferne coalita in cylindrum pcutago- 

jram, fuperne laxa, corollie infcrta. Antherx fubreniformes. 
riST. Crermen orbiculatum. Styius cylindraceus , bievis. Sii' 

g-^^^fa numerofa (20), fetacea , Ipnguudiiie <tyli. 
IiiR. Capjitla articulatse in orbiculum, fubrotundum, depres- 

lum, difcedentes, introrfum dehifcentcs. Rec evtac ulnrn co- 

lumnarc, capfuias afligcns. 
6em. fohtana, compueflo - reniformia. 3o8 MONADELPHIA POLYANDRIA. 

751. MALVA.* Totirnpf.Mc^2iTournef. ^M- tilon T>iU. elth. i. 4. V J ' I 

Cal. Perlanthlum duplex : 

Extersus triphyllumv hnceolatum, laxum, pcrfiftens. 

' I^terius monophyllum , femiquinquefidum , majus , latius, 

perfiftens. 
CoR. Petala quinque, bafi coalita, obcordata., prxmorra,plana. 
Stam. Filamenta numerofa, inferne coalita hi cylindrum , fu- 

pernc laxa, corollae infcrta. Anther<e reniformes. 
PiST. Germen orbiculatum. Styha cylindraceus , brcvis. Sti' 

gmata plurima, fetofa, longitudine ftyli. 
p£R.' Capfult plures, articulatione conjunSae^ orbiculum depres- 

fum refcrcntes^ difcedentes, introrfum dehifcentes. Rece^ta^ 

cnlum columnare, capfulas affigens, 
Sem- foh*taria, reniformia. 

Obs# Malvas T. Folia fere Integra^ non villofa.^ , 
AlCGxT. FoJia multifida^ non villofa^ 7$z. LAVATERA. * Tournef. A. G. 1706. t. 3. 

1)111, gen, 10. 

Cal. Perianthium duplex : 

Exterius monophyllum , femitrifidum , obtufum, breviuS, 
perfiftens. / 

Jnterius monophyllum, femiquinquefidum, acutlus, cre£tiu5, 
perfiftens. 
CoR. Petala quinque, bafi coalita, obcordata, plana, patentia. 
Stam. Filamenta numerofa , inferne coah'ta in cylindrum, fvt- 

perne laxa, corollse inferta. Anther<e rcniformes. 
Pist- Germen orbiculatum. Sp^Ius cylindraceus, brevis. Sti'* 

gmata pUira (7 ad 14), fctofa, longitudine llyli. 
Per. C^/?/«/rf? phires , articulatim orbiculum referentes , difcc- 

dcntcs, introrfum dehifccntes» Recepainlum columnarc, ca- 

pfulas affiijens. 
Sem. folitana, reniformla. is Jine umbra 

7". Frnilus umkrHCulo ohufQ 7S3 MONADELPHIA POLYANDRIA.^ 309 

r 

75-3. MALOPE.* Mahcoides Toun^ef.z^, 

Cal. Perianihlum duplex : 

Extcr lus tn^hyWmxi^ latias : foUoUs cordatis , acutis , perfi- 
Itentibus. 

Intcrius monophyllum^ fcmiquinqucfidum, creftius, perfiftcns. 

CoK. Petala quinquc, bafi coalita, obcordata, praemorfa, pa- 
tentia. 

SxAM. Fila'tncnta numerofa, inferne coalita m cylindrum, fu- 

pernc laxa. Anthene fere reniformes. 
PiST. Germi^a fubrotunda. Stylus fimplcx, longitudinc llami- 

num, Stis^mata plurn , fimplicia, fetacea. 
Per, CapfuLe plurlm^, fubrotund^, conglomeratoe iii capitulum, 
S£M. folitaria^ reniformia. 75-4. URENA.* T>m. elth. 319 / CaL. Periayjthiurn duplcx : 

Ejctcrius monophyllum, fcmiquinquefidum: laciniis latioribus, 

/>^/^r/;/j pcntaphyllum : falioUs anguQis, angulatis , perfiften' 
tibus. 

CoR. Pctala quinque, oblonga, apice latlora, obtufa cum acu- 

minc, bafi angultiora, connata. 
Stam. Ftlamcnta plurima, infcrnc in cylindrum coalita, fuper- 

ne libcra. Anthera fubrotundae. 
locularis, quinqucvalvis. 

Sem, folicaria, fubrotunda, inde angulato-comprelTa. 

7SS- GOSSYPIUM.* ^^iylonTournef.^y, 

Cal. Periantbium duplex : 

Exterius monophyllum, femitrifidum, planum, majus. 
Interins monophyllum, obtufe quinqucfariam cmarginatum, 

cyathiformc. 
OR. Petala quinque, bafi coalita, obcordata, plana, patcntia. 
Stam. Filaynenta numerola, infcrne coalita in cyliudrum, fu- 
pernc laxa, coroIIiE infcrta. Ai^ther.i:' xQxnioxxviQS. PiST. Gerynen fubrotundum. Styi;is columuiiris, longitudinefta' 

ininnm. Stigmj quaruor, cralllulcula. 
PiiR, Caj?fula fubrotunda , acuminat-a. quadrilocuhns,^ quadri- 

valvis. 

Sem. plurima, ovalia, lana iiivoluta* 

U 3 . 7SS. 310 -MONADELPHIA POLYANDRIA. 

7f(J. HIBISCUS.* Malvavifcus©///. ^//^Z?. 170. / Ketmia Tournef. %6. Cal. Persaf7thtum ^uplex : 

ExteriHs o£tophyilum vel ultra: folioUs linearibus, pcrfiflcii- 
t:bus- 

-r ^W 

Jnterius tnonophyilum, femiquinquefidum, cyathifornie, acu- 
tum, pcrliftens. 
CoR- Petala quinque, obcordata, prominentia apice altcro ma- 
jorc, ad bafin coalita. 

Stam. Filar/ienta plurijna, inferne co^lita in tubum, apicibus li- 

bera. Anthera reniformes. 
Pjst, Germen fubrotunduiTi. St^Ua filiformis, (laminibus lon- 

gior, fuperne qainquefidus. Stigmata capitaia» 

Per. quinqucloculare, quinqugvaU^e. 

Sem. reniformia, 

Obs. Ketmise T. Capfula ovata^ qHi^qnehcularis {vel fupra); 
femina copiofa. 
Malvavifci /). Bacca globofay qHinquelocularis : feraina foU^ 
taria, 

H. populneus ^ tih'aceus Calyce cxterior^ monophyllQ fm^H" 

lares funt, 

Capfulci aUi^ QVata^ aUh lon^a^ 
y$y. PENTAPETES.* Pterofpcrmadcndron, Amnh P Exterius triphyllum, minus, decidur.m. ' 
Jnterius quinquepartitum : foliolis coriaceiSj oblongis, refiC^ 
?is, interne lanatis, ^ 

CoR. Petala quinque, oblonga, patentia. 

SjANf. Filamenta quindecim, Ihicaria, bafi connata in tubum.^ 
Fihmenta longiora, fterilia, colorata, erc6tiufcula longitudl- 
ne coroUfie, inter fingula tria (lanvna fingula. Antbcr^e ob- 
Iong33 5 ereftoe. 
PiST. Germen fubrotundum, StyUts cylindraccus , longitudlnc 

ftaminum. Stigma crafTuifculum. 
Per. Capfula lignofa, clavato-ovata, quinquclocularis , locula- 
menils bivalvibus. 

5£M. plura, oblongu, comprefTa, ala mcmbranacca. V MONADELPHIA POLYANDRIA. 3U 758. STEWARTIA/ auBorel/, Lawfono.M^^ 

lachodendroii. Mitch, 16. CAL.Pcria^j^sum monophyllurri , qumquepartltum , patens; la- 

cinlis ovatis, concavis, perfifteptlbus. 
CoR. Petata quinque, obovata, palentia, asqnalia, .rnagna. 
SjAM,Filame»ta numerofa, filiformia , inferius in 'cylindrum 

coalita, corolla breviora, corollam bafi conne6lentia. Anthe- 

r<€ fubrotundce, incumbentes. 
PiST. Germen fubrotundum, hirfutum, Styli quinque , fillfor* 

mes , lorigitudine tiaminum. Stigmata obtufa. 
Per. Capfula ovata, quinquangula, quinquclocularis , quiiique- 

valvls: loculis claufis, 
SiiM. folitana, oyata, comprefi^a. 759: CAMELLIA. Cal. Periamhium polyphyllum , fubrotundum ^ imbricatum, 

fqttamis fubrotundis, obtufiffimis, intcrnis gradatim majoribus, concavis, deciduis. CoR. Pctala quinque, obovata, bafi coallta. 

Stam. Filamcnta numerofa, crecta, Inferne coallta m coronarn 

ftylo ampliorem, fupcrne libcra, corolla brcviora» Antheri^ 

finipHces. 
PiST. Germen fubrotundum. StyJus fubulatus, longitu^ine fta- 
. minum. Stigma acutum, reflexum. 
Per. Capfula turbinata, lignofa, fulcis aliquot exarata. ^ 

Sem. Nuclci tot, quot flrix capfulx fubrotundae, feminibus mi- 

noribus faDpc repletge. Clas^ 3^^ DIADELPHIA. ClaJflS XVIL 

DIADELPHIA.* TapnionaceiTomn^^.io^^ Irre-^ 

gulares tetrapetalt Riv. Legnminofa Raj. 

Calyx. Penanthium monophyllum , campanulaturn , marce- 

_ ^ 

£^A gibba, infemc pedunculo annexa, fuperne obtufa , mcl- 

lifera : . ■ ' 

Ore quinquedcntato , acuto, ercfto, oblfquo, ina^quali ; ^V»- 
ttcu.o tnfimo twpart longiori; pari fitpremo breviori remo- 

tiori: . 

Fuado mellco liquore madido, receptaculum includente! 'LLA. Papilio^acea d 

<So nomine infignitis. noruontale, ungue fupcriori margini rcccptaculi infcr- 
tum, cxtra calycem ad fubrotundam fignram accedens, R- 
re mtcgrum, linea longitiidinalf, prajfcrtim vcifus apicem, 
elcvata, quafi deorfum compreffum fuiiret petalum, Pars 
petal! bah proxima-ad femxylindraceam accedens, fabjcaa 
ample(^titur._ Difcus petali utrinque dcprimitur , latera au- 
tem margmi proxima furfum rcncauntur, ubi dimidiatus 
tubus definit, ad explicationem dimidiati limbi, fiunt a tcr- 
go duaB imprefliones concavs, fubtus prominentes, qua: a^' 
las lubjacentes comprlmuut. 
i/f/^; Petala duo, paria, ad fingulum latus floris Cngula, fub 
vexillo pofita , margine incumbentia, parallcla, ex fubro- 
tundo-oblonga,extrorfum latiora, martiine fuperiori reaiori, 
lufenori ad ;otunditatcm magis dilatato ; baiis bifida eil \\\ 
Jmgulo, cujus pars inferinr producitur in un'7uem, lateri c receptaculi inferto longitudine circitcr calycis; pars autcm 
lupenor brevior cll, & indc^a. 

arinax Petalum infimum fcepius bipartitum , fub vcxillo, vci- 
tra alas collocatum, cymbiformc, concavum, htcribus 
comprcfiTum, fito natantis naviculs, Ijafi mntilatum, cujiis 
pars infenor exrenditur in unguemi longimdine calycis,rc- 

cefuculo mfcrtum ; lacinijs autem lattfales & fuperi.nes 


DIADELPHIA. 3^3 

brcviorGS implicanttir ciim alarnm parte conformi. Latera 
carinx forma gaudcnt alis conrimilj, & litu fcrc xquali^,li- 
cct infcriore & intcriore. Linea carinalis hujus petali ad 
medium usqiie re^a cxtcndimr, dcindc fenfim afccndit ad 
fegmcntum circuH; Linea vcro marginaHs rc<5la cxcurrit ad 
apiccm, ubi cum carinali linca cbtufe dcliquefcit» 

Stamina: Dtadelphia ditla : Filame'/7ta duo, difformia: ahemm 
inferius pillillum involvcns ; altcrtim fup^rins piftillo lu- 

cu;nbens, 
F. inferius germcn involvens, infra medium micmbranaceum, 

cylindraccum, longitudinalitcr fmfum dchifccns, inde dcfi- 

iiit in partes novem fubulatas, I 

rinsE Ipfius corollx imitantes, e 

inferlorcs, per parla alterna longiores funt. 
/\///pm//j fubulato-fctofnm, rimam filamenti^ prioris cylin- 

dracei tegcns, incumbcns, fitu refpondens, fim^lex , h fc- 

cundum gradus brevius exiltens, bafi fua dchifcit a reliquis: 

&: melli utrinquc cxitum parat. 
Anthera: fimul numeratx deccm funt : unicum \\\ filamcnto 

fuperiore : mvern (fingula anthcra fingulo radio filamenti 
.inferioris infidentc) vcro in inferiore. Singujx parvx, se- 

qualcs magnitudiae, terminalcs- 

PiSTiLLUM unicum , c rcceptaculo intra calycem enatum: 
Gcrmcn oblongnm , terctiafculum , levitcr comprefTum , re- 
6lum, longitudine cylindri filamcnti infcrioris^ a quo in- 

volvitur. 
Stylus fubulato-filiformis, afccndcns, longHudine 6c fitu ra- ongitudincm &. ficxuram ca- 
quibus radii intermedii fcu diorum filamcnti, inter quos collocatur, marccicens 
Stigma pubcfccns , longitudine flyli a parte furfum verfa , 
Antheris immediate fubjcftum. 

Peiiicakpium. Legurnen oblongum , comprcfTum, obtufum, H- 
. valve, futura longltudinali fupra & infra exiftente, ^utraque 
rc6ta, fuperiorc tamen prope bafin defcendcntc, & infcriorc 
prope apicem adfccndcnte , dehifccns futura fupctiore, 

Semina nonnulla, fubrotunda, glabra, carnora , pcnduh, em- 
hi yone prominulo vcrfus infertionis pundium ^notata :^ Excki- 
■ fii) ovls fervatit Cotylcdones formam dimidiati fcmiius. 

Rlczptacula. Semlnalia profrla funt minima., breviffima,ba- • 
fi attenuata, difco afrit^^ente obtufa, oblon>;a, iufcrta longitu- 
dinalitcr futurae (tantum fuperibris ieguminis) (itu altcrno , ut 
fcpaiatls va'vulis ?tltcrna' fcmina valvulcc adliKreant Imgula:. OBSER 31 4 DIADELPHIA HEXANDRL\. 

OBSERVANDA. 

■- F 

Claflis hi€C e(i Naturalijfima ^ ^ inicr omnes fingularis ftru- 
iiura fioris, 

FloRUM litUS COmmunis efl oblique pendulus ad angtdum 
fcilicct actitum a linea perpendiculari. nec a'deo abfolute pro dift 
haSienus recepta fuit. eft ^ ac a Syftematicis fa^a fi Hi matus^ magni tn genere facicndus eft: nec Folia ;?ro cba- 
radi^ribus unquam affumi dchent. 

I. HEXANDRIA. 

760. FUMARIA* Tournef.xi-j. Capnoides r^//r- 
nef. 237. Cyfticapnos Boerh. i: 310. Coryda- 

lis T>iU.gen. 7. Cucularia Jtiff. A G. 

Cal PeriaMthium diphyllum : foUolis oppofitis, jequalibus, la- 

teralibus, ereclis, acutis , parvis, dcciduis. 
CoR. oblonga, tubulata, ringeiis, palato prominente , faucem 
claudente. . 

Labium fuperius planum , obtufum , emarginatum , fefle- 

/^m-. • {Vcxitlum.) 

Kcdarium efl bafis Lab, fuperioris, pcne prominens, obtufa. 
L. inferiiis fuperiori omnino limile fuperiori Yerfus bafin ca- 

n. . . . {Carina.} rinatum. 

Ne^arium /<««jr tetragona , obtufa, perpendiculariter bifida. {/Jl<e.) 

Stam. Fdamenta duo, sequalia, lata, intra fingulum labium fin- 
gula, niclufa, acumiiiata. Anther^ trcs in fiagulo filamento, 
terminales. 

PiST. Germen oblongum, compreflum, acuminatum. Styhs 

brevis._ Stigma^ orbi.culatum, crctlum, comprefTam. 
Per. Silicula unilocularis. 
Sem. fubrotunda. 
Obs. Stamina i» hocce gcKere fere fola anfiantia ohfervantur, 

Fumarix ojf. StUcula fuhrotunda , ftpe monofperma , decidua^ 

Pfeudo-fumariaE Riv. SiHrul^ /i7!/rfn-,,^««.,;« w^ /,.„../...% ^.,- ccptaculo fiU infiar fi \ fili injlar ft ijfima, j 'fl 'hfc Capnorchis B. Nidarium labii inferioris frominet ut ft rtorts. 1 . OCtAN' f DIADELPHIA OCTANDRIA. ^ 3^^ 

2; OCTANDRIA \ 761. POLYGALA.* Tourncf 79. Chama?buxus 

Tournef, A. G. 1705. Polygaloides T)ill.gen. 
9. Pensea ^lum. 25. Heifteria edit.^rior. Cal. PeriaMthium triphyllum, parvum: foliolis ovatis , acutis : 
dtiobus infra corollam, z^;^/Vo fupra candcm , per(]llemibus» 

CoR, Papilionacea cx figuraj numero petalorum in<3eterminato 
exiftcnte. 

JU fiibovatsc, plansD, maximse, extra reliquas coroUx par- 
tes pofitx. 

-1 > 

VevHIum ferc cylindraceum , tubulatum, breve ; ore rcflexo, 
parvo' bifidum. 

Carina concava, comprcfTa, verfus apicem vcntrlcofa. 

^ppe^ndix: Cari^^c Corpara (plerisque) 4uo, tripartita, pcnicll- 
liformia, carinae aflfixa, 

Stam, Filamenta diadclphia (ofto connata), carina inclufa. Af^- 
iherx 06I0 , fimpliccs, 

PiST. Gerrne'/! oblongumr St\his fimplex^erc6lus. Stigma tcr- 
minale, craffiufculum , bindiim. 

\ 

Per. Capfula turbinato-cordata, comprcfTa margine ^cnto^ bilo- 
^ cularis, bivalvis, di[fepimenio valvis contrario, margine utrin- 
que dchifcens. 

Sem. folitaria, ovata. 

Ov."^. Appendix carina in diverfii diverfus cfi^ nec omnihus few 
nifiLiformism .r \ 
^i6 DIADELPHIA DECx\NDRIA. D E CAND R lA 
y6z. ERYTHRINA.* Cor AlodendTon Tounief. 

446. Coral 7)111. eltb, 20. 

Cal. PeriaKthlztm monophylliim, iiitegram, tiibulofum: ore fu- 

pcrne emarghiatum; inferne poro mellifero inftruQum. 
CoR. papilionacea, pentapctala. lanceolatam timum. Ah€ fubovat^, calyce vix longiores, extra tubum vcxilH vix emuientes, minimce. C^r/».3 reda, longitudinc alarum, dipctala, emarginata. 
STAM.FslamcKta dccem, infernc connata, parum, incurva^lon- 

gitudinc dimidii vexilli, ina:;qualia. Ai^thera dccem, fagittat^. 
PiST. Germen fubulatum, pcdxcllatum, attcnuatum in Stylum 

fubulatum, longitadine ftaminum. Stigma tcrminale, fimpjex- 
PtR. Legumca loni^iffimnm, ad femina protuberans^ acumine 

tcrminatum, uniloculare, 
Sem. rcniformia. * 7<53. SECURIDACA.f j 

w 

»1- 

Cal. Perianthtum tripartitum : laciiiiis ovatis, quarum fumma 

VcxiIIum, binas Carinam relpiciunt. 
CoR. papiiionacca. 

Fexilluf» fubroturidum , amplius. 
JLe obtuf», 
Carina lunulata. 

Stam. FUamenta decem, infernc connata. Amloera fimpliccs. 
PiST. Germen ovatum , defincns in St\lum fubuhtum 6tizma- 

te Obtufo. ^ . ^ 

r 

PtR. fubrotundum, defincns !n Memhrauam pcrpcndicularcm., 
^ niaximam, oblongam , obtufam , fupemc latiorem. 
Sem. unicum , pericarpio toto veltituvn. 7^4. I DIADELPHIA DECANDRIA. 317 

764. BORBONIA.t Cal, P^rlaMhUim monophyllum ,■ femlquinqiiefidum , turbina- 
tum, corolla dim'dio brcvius : la^smh l;inceo]atis, acumina* 
tis, rigidis, pungcntibus, fubaequalibus : infima longiore. 

CoR. pentapetala, papilionacea , extus hirfuta. 
Vexillum reflexum, obiufum, ungue calycis longitudiae. 
AU^ femicordatcc, vexillo paulo breviores. 
Carlna dipetala, lunulata, obtufa. 

Stam. Filame-^ta uovem, coalita m cylindrum fuperne longitu- 
dinaliter dehifpentem, apicibus ailurgentia. Anthera parvs. 

PiST. Gtrmen fubulatum. St^^lus brevlilimus, adfcendens. Sti- 
gma obtufum, cmarginatum. 

Per, Legumen fubrotundum, acumfnatum, uniloculare, Ipina 
terminatum, 

Sem. rcniforme. 7^5. SPARTIUM.* Q^\\\^o.T:ournef.ji^\i Cal. PeriaathtHm monophyllum, cordito-tubulatum: fummo 
margine /breviifimum, verfus apiccm quinque dcnticulis uota- 
tum, coloratum, parvum, fub fioris latere inferiori extcnfum. 

CoR. papilionacea, pentapetala. 

F^A-iV/^^ ob^ordatum, totum reflexum, maximum. 
' ALt ovatx, oblongcE, vexillo breviorcs, fihmentis annexie. 

Carina dipetala, oblonga, alis longior, margine carinali villis 
connexo, filamentis infcrta. 

\ Sta.m. Filamcj^ta decem, connata, inaequalia , fenfim longiora: 
fHperius brevilTimum; iisferfus riovcmfidum. Anthera oblon- 
giufculse. 

PiST. Germen oblongum, hirfutum* St^lus fubulatus, airur- 
gcns» Stigrna adnatum, oblongum, villofum, intiexum. 

Per- Legumen cylindraceum, longumj obtufum, uniloculare, 
bivalve. - ' 

Sem. plura, globofo-reniformia. 766. 3iS . DIADELPHIA DECANDRIA. 

■ 

*](i6. GENISTA.* Spartium 71??/r«£'/! 411. Geiii- 

flella T(3«r«^/] 41 3 . Cat.. Verianthium monophyllum, parvum, tubuhtum, fub-bi- ^/^ / /i^i/tf CoR. papilionacca. 

VexilUtm ovato-acutum , a carina remotum, totum rcflcxum* 
Alcc oblongai, iaxx. reliquis brcviores. 
Carina x^^2.^ emargiiiata, vexillo longion 

Stam- FHamenta dccem, connata, e carina cmergcntia. Anthe- 
rce fimplices* . 

PiST. Germen oblongum. Stylus fimplex , aflurgens. Stigma 
acutum, involutum. 

Per. Le^:tmen l^abrotundum, turgidum, uniloculare, bivalve. 
Sem. folitaria^ foepius rGniformia* I i 767. ASPALATHUS. Acliyfonia Royen. Cal. Perianthlum monophyllum, femiquinquefidum: laciniis a- 

cum.inatls, aequalibus : lupcriorc longiore. 
CoR. papilionacea. 

Fexillum comprcfTum, afcendens, obovatum, externe fxpius 
. hirfutum, obtufam cum acumine. 
y//.f_lunulata;, obtufa^, patula;, vexillo breviores. 
Carifia bifida, alis conformis. 
Stam. Filamenta decem, f. novcm, connata in vaginam fuper- 

ne dehifcentem longitudinalitcr , adfccndentia. Jnthera ob- 
longse. 

Pisr. Germefi ovatum. Stylus limplex, adfccndens. Stigma 
acutum. 

Per. hegumen ovato-oblongum. 
Skm. pauca f. folitaria , renitormia. ■ 

Obs. Si»gulare hnic funt foiia tx eadem geatma pJura , in plaa^ 
ta frutefcetiie. i 1 t 76%. V DIADELPHIA DECANDRIA. 519 

76d, AMORPHA.* HorL Cllffort, , 

Ca-l. Pertaathium 1-nonophyIIum , tubulatum, cylindraceum , 
turbinatum: ore crcdo, quiaquedcntaio, obtufo : denubus fu- 
fertortbus duobus majorlbus ; perfifieniS. 

Co^. Petalum obovatum, cpncavum, calyce vit majus, ere- 
etum , infertum calyci intra dentes duos majorcs & fuperio- 
res, ad latus fuperius collocatum. 

Stam. Filamenta decem , bafi Icviflimje coalita, erecla, insqua- 
lis longitudinis, corolla longiora. A»ther.-e fimplices. ■ 

PiST. Germen fubrotundum. Stylus fubulatus, longitudiHe fta- 
minum. Stigma fimplcx. ' & 

Per. Legumen lunulatum, reflexum, cal^ce majus, compres- 

lum, apice magis reflexo, uniloculare, tuberculatum. 
Sem. duo, oblongo-reniformia. 

fola corolla ab omvihus in univerfum plantis differt. Petalum ejl fmgulare efi defi 76<^. ^SCHYNOMENE. * Cal thium monophyllum, bipartitum, ringens, Labiis 
fuperiori fcilicet bffido;: inferiore tridentato. CoR. papilionacca. 

Fexillum fubcordatum, vix dehifcens, majus. 
Alx fubovatx, obtufce, vexillo breviores. 
Carina lunata, acuminata, longitudlne alarum. Stam. Filame^aa'decem, coalita ad bafin. Anthera parvse. PiST. Germen oblongum ,. villofum, teres. Stylus fubulatus, 
adfcendens. Stigraa fimplex. . 

Per. Legumen longum, compreflo - planum , articulatum, fca- 
brum, uniloculare, articulis dilcedens. fineulu 77^- 3za DIADELPHIA DECANDRIA. 

770. GALEGA.* Tournef.^z^, Indigo Ifnard. A. G, -i c quefidum: deniibHS fubulatis, aequalibus c ■ ■ » Vi reflexum. JU oblongx, appendxeauasD, longitudine fcrc vcxiili. 
Carlna o\Aong^ , compreira, reda, verfus apicem deorfum 
^ gibba, furfum acata. 
St AU.FUame^ta decem,ultramedictatcm coalita. y/;^/^^rtfparv£. 

Vi^T. Gerrden cylindraceum , teres , tenue, ablongum. Styhs 
tenuis, gcrmine brevior, afcendens. Sttgma terminale pun- 
ftum minimum. ^ 

Per. Lcgnmen teres, longiffimum , acuminatum, torulis ad fe- 

mina iiftialTatum. 
Sem. plura, oblongo - rcniformia. 


771. CROTALARIA.* T>lll.eltb Cal. Pcrlanthium tripartitum , magnum, corolla paulo breviust 
lacinus duahus ftiperioribus lanceolatis, vexillo Incumbcntibus; 

tertia lanccolata, concava, carinam fulciclite, trifida. 

CoR- papilionacea. Fexillum cordatum, acutum, inagnum,la- 
teribus depreiTum. AU ovataD, vexillo dimidio breviores. 
Carina acuminata, longitudine alarum. 

Stam. Filar/ienta dccem, connata , afTurgentia. Anthene fim* 
plices* 

PiST. Germtn oblongum, reflexum, hirfutum. Stylus fimplcx, 
infraftus, aflurgens. Stigma obtufum. 

Per. Legumen brcve, turgidum, uniloculare, bivalvc» 
Sem. unum alterumvc^ globafo-reniforme. 
Obs. Crotalari» ^imi Onon\d(i fnmma a^nhas^ p 772 DIADELPHIA DECANDRIA. 32, 

771. ONONIS-* Anonis Tounjef.^o^, Cal. Perianthium qamquepartitum, longitudlne fere corollsg: 
lacimis luiearibus, acuminatis, leviter furfum arcuatis: inpma 
fub carhia. 

CoR. papilionacea. 

Vexillum cordatum, lateribus deprcflum magis reliquis. 
' Mi£ ovatcE, vexillo dimidio breviorcs. 

Cartna acumiuata, alis fere longior. 

S.TAM. FiUnunta decem, connata, alTargentia. Antherie fim- 
plices. 

PiST. Germen oblongum, vniofum. Styhs Cmplcx, alTurgens- 

Stigma obtufum. 

Per. Legumen turgidum, viUofum, uniloculare , bivalve. 
Sem. pauca, reniformia. 773. ANTHYLLIS.* Vulncraria7i«r;;f/:xti; 

Erinacea Tournef. ovato flatum, villofum: ^r^ quinqucdentato ^ insequali; perlilkns. 
CoR. papilionacea. 

FexiUum longius, lateribus reflexis , ungue longitudine ca- 
lycis. 

Alce duse^ oblongse, Vexillo brCvioreS. 

Carina comprefla, longitudine ahrum^ alis fimilis. s Jpithene fim- P plices. 

:sT. Germen oMongum. Styhs fimpkx, afcendens. Stigmff 
obtufum. 

iR. Legumen ilibrotundum, te£lum intra calyccm, minimum, 

bivalve. S£M. unum, alterumve, X 774 3ii DIADELPHIA DECANDRIA. 

774. LUPINUS.* Tournef^xi^. Cal. PerlanthtHm monophyllum, bifidum. 
CoR. papilionacca* 

yexillum cordato-fubrotundum, emarginatum, lateribus reflc- 
xis, compreffis. 

AU fubovatae, longitudine fere vexilli, catinse non affixx^in- 
ferne conniventes. 

Cartna bafi bipartita, furfum falcata, acuminata, integra,lon- 
gitudine alarum , anguftior. 
Stam. Ftlamenta diadelpha, coalita, fubadfcendentia, fuperne di- 

flinda. Anther<£ quinque, fubrotundae, totidem oblonga3. 
PiST. Germen fubulamm, compreffum, villofum. Stylus fubu- 

latus, adfcendens. Stigma terminale , obtufum. 
Per. Legumen magnum, oblongum, coriaceum, comprefFum, 

acuminatum, uniloculare. 
Sem. plura, fubrotunda, comprcffa. 

ObS. Calyx in diverjis fpeciebns diverfus eji. 4 775. ROBINIA.* PleudoacaciaZi7«r;/^/4i/ Cal. Penanthium monophyllum, parvum, campanulatum , qua- 

dridentatum : deKUcuUs tribus injerioribus tenuioribus : fupre- 

mo quarto duplo latiori, vix manifefte emarglnato, omnibus 
longitudine aequalibus. 
CoK. papilionacea. 

VexiUum fubrotundum, majus, patens, obtufum. 
AU oblongs, ovat^B, liberse: appendice brcviffimo, obtufo. 
Cartna fere femiorbiculata , comprefla , obtufa longitudinc 
alarum. 

Stam. Filamenta diadelpha (fimplex & novemfidum) , fupcrne 

adfcendentia.' Antherce fubrotundae. 
PiST. Germen cylindraceum, oblpngum. St^lus filiformis , fur- 

fum flexus. Stigma villofum, antice ad apiccm flyli. 
Per. Legumen magnum, compreflb-planum , gibbum, longum. 
Sem. pauca, reniformia. 776. DIADELPHIA DECANDRIA. 3x3 

J 

-j-j^. COLUTEA,* Tournef^li, 

Cal, Vcrtanthtum monophyllum, campanulatum , qulnqucden-* 

tatum^ crcftum, fub^quale, perfiltens. 
CoR. papilionacea. 

FexiUum^ AU ^ Carina figura varia gaudent. 

/!U appreilas , breves , lanceolatse. 

Stam. tilamenta diadelpha (limplex & novemfidum), afccn- 

dentia, Anthera fimplices. 
Pisr. Germen oblongum , comprefTum , utrinque attenuatum. 

Styl$ij adfcendens. Stigma linea barbata ab apice flyii ad ejus 

medium a parte fuperiori extenfum, 
Per. Legumen maximum^^ latiffimum, inflatum, comprefTum, 

futura ftiperiori ere£la, inferiori gibba, uniloculare, ad baliu 
futura fuperiore dehifcens. 
Sem. plura, renitbrmia. v 

Obs. Corolla varia efi , Frudlus 'sero effentiam, generis con-^ 

Jiitnit* ■ 777. PHASEOLUS.* Tournef.ziu Cal. Perianthium monophyllum, bilabiatum: lahio fti^ 

marginatOi inferiore tridentato. 
CoR papilionacea. Fi teribus reflexis- AU o\zX7Q^ longitudine vexi li, -unguibus longis infidentes. 
C^r/»rf angufta , fpiraliter contia foiem levoluta. 

^'' ' '' ^' ' '''■ npkx & novemtidum) , intra I rinam, fpiralia. Anthera deccm , limplices. PiST, Gerrnen oblongum, comprelfum, villofum. St^lus fili- 
formis, fpiraliter inti^xus, fuperne pubefcens, Stigma obtu- 
fum, cralliuiculum , viilofum. 

Per. Legumen longum, rectum , corlaceum, obtufum cum a-. cumme. Sem. rcniform'a, oblonga, comprcfra. nota. fpiraVss , ejfentsah 
lyx alius cxterior diphyllus fuhrotundus /» multis f^ectthu 

X i 778 324 DIADELPHIA DECANDRIA, 778. DOLICHOS. * \ Cal, Terlanthium monophyHnm , breviffimum , quadridentii- 

tum, sequale: dentlculo ftipremo emarginato. 
CoR- papilionacea. 
[^exiUum fubrotundum, magnum , emarginatum, totum reflc- 
xum. CaUl duo, oblongi, paralleli & longitudinales, vexiK 
lo fubtus vcrfus balhi adnati , alas comprimentes , a tergo 
iion excavati. 

AU ovaiac, obtufse, longitudine carimae. 

Carina lunulata, comprelTa, inferne arcle connivens, longi- 
tudine alarum , apice adfcendcns. 
Stam. Filame^ta diadelpha (limplex & novemfidum) : JlmpUci 

ad bafiu curvato* Anther<e limplices. 
PiST. Germen lineare, compreffum. Stylus afcendcns. Stigma 

barbatum , introrfum a medietate ad apicem ftyli excurfens, 
apice StyU antice callofo obtufo. '^ . • 

Per. Legumen acuminatum, magnum, oblongum, bivalve, bi- 
Joculare. 

Sem, plura, elliptica, comprefTa faepius. 

ObS. PhafeoU facies eJi:Carina qua nonfj^iraUs dijlinguit genns. ■ 

779. PISUAl* Tournef.ii^. Ochxns, Toumef. 219. ilO, 

Cal. Pertanthium moiiophyllum, quinqucfidum, acutum, per- 

fiflens : lacifiHs duabns fziperigribHS latioribus. 

CoR. papllionacea, tetrapetala. 

Vexilltim latiffimum , obcordatum , reflexum , emarginatum 
cum acumine. 

AU du3E, fubrotund^e, connlventes, vexillo breviores. 

Carina compreliii, femilunulata , alis brevior, 
Stam. Ftlamenta diadelpha {umcum finipkx fuperius, fubulato- 
. planum: & nffjem fubulata infra mcdium in cylindruiii, fu- 
' pernc fjfTum), coalita. Antherx fubrotundcc. 

PiST. Germcn oblongum, compreffum. Styltts afcendens, tri- 
angulus, mcmbranaceus , extrorfum flcxis latcribus. Stigma 
angulo fnperiori adnatum, oblongum, villofum. 

PER. Legumen magnum, longum , tcretiufculum (vel compres- 
fum deorfum), apice furfum acuminato, uniloculare, bivalvc 

Sfm. plura, globofa. 

Obs. Ochri V.Semlna cicatrictiJa oblonga notantur. 

Pifi T. Semifia (Uatrifala ful/roiHnda allifantHr, 
/ t DIADELPHIA DECANDRIA. 32^- 

780. OROBUS/ Touhief.zi^. Cal. Perianthium monophyllum, tubuhtum, baii obtufum: o- 

r^ obliquo, quiuqucdentato, brcviffimo; ^.es^ticuHs tribus i-^fe- 
rioribus acutioribus ; dnobus fuperioribus brevioribus, profun- 
dius & obtufe divifis; marcefcens. 

CoR. papilionacca. 

Vexillum obcordatum, deiinens In dimldiatum cylindrum, ca-» 
lyce longiorem* 

ALe^ du3c, oblongac, longitudinc ferc vexilll , aflurgeutes, con'- 
nlventcs. . 

Carina infernc manifeftc bifida, acuminata, aflurgens: ynar-^ 

ginibus conniventibus, parallelis, comprcffis: fundo ventri- 
cofo. 

r 

Stam. Ftlnmenta diadelpha (fimplex &novemfidum),adfcende»^ 
tia. Anthercc fubrotundop, 

PiST. Germen cylindraceum , comprcfTam. Stylus furfum fle- 
xus, ercftus- Stigma lineare, pubcfcens, lateri interiori a me- 
dietate ad apicem ftyli aduatum. 

I 

Per Legumen teres, longum, apicc acuminato adfcendente^uni* 
loculare, bivalve. 

w 

Sem. plurima, fubrotuuda. \ X 3 7^1- 326 DIADELPHIA DECANDRIA. 781. LATHYRUS.* Tonrnef 2,16 . ^ij , Clymc- 

num Journef. z^. Aphaca Tournef, 213. r 

Cal. Perianthium monophyllum, remiqumquefidum, campanu- 
latum: Ucimis lanceolatis, acutis; fuperioribus 4^iabus brevio- 
ribus, infima longiore* 

CoR. papilionacea.. 
Vextllum obcordatum, maxlmum, lateribus & apice rcflexls. 

AU oblonga;, lunulata;, breves, obtufa:. 

C^r/;;^ feniiorbiculata , magnitudine alarum, iisque latior, in 

Wcdio inrrorfum dehifcens. 
St\m, Ftlamenta diadelpha (fimplex & novtmfidum),*afrurgen-' 

tiii- Amh(r<s fubrotuud^. i 

PiST. Cerrnen comprelTum, oblongum, lincare. St^jlus furfum 
erectus, plaaus , fupcrne latior, apice acuto. Stigma vilofum, 
a medictate Ityli ad apicem antice produdum iu difco plano. 

P£R. Legumen longiiTimum , cylindraceum vel comprefrum, ^* 
cuminatum, bivaive. 

5em. plura, cylindracea, globofa, vel parum angulat^, BS. Lathyrus T. folia conjugata cirrhifera, 
Clymenum T.folia pinnata cirrhofagerit. 
NiiToIia T. folia fjmpUcia cirrhis carentia f Pifum admodum affi. nt absque foliis. 
eji Lathyro: difft 'M 78^. \ DIADELPHIA DECANDRIA. 327 

r 

y2z. VICIA.* Tournef.T.ii. Faba ?1?//r;/^/ 212. 

Cal. Perianthlum tiionophyllum, tubulatum, cre<^um, femi- 
quinquefidum, acutum, furliim obliquum ^^ dentibus ^ fup^rtQ- 
rtbus brevioribus, conniventibus: Qmnibus xqualis latitudinis. 

CoR. papilionacca. 

Vexiilum ovale, unguc lato oblongo, apice emarginatum cum 
acumine^ lateribus reflexum, linea longitudinali comprcfTa 

clevata. 
AU duae, oblongce, creflae, femicordatae, ungue oblongo, ve- 

xillo breviorcs. 
C^r/Wungue ^oblongo bipartito, ventriculo compreffo femi^ 

orbiculato, alis breviore. 
Stam. FiUmenta diadelpha (fimplex & novemfidum), Aniher<s 

ercftx, fubrotundae, quadrifuicsc. 

NeBarii glandula^ intra ftamcii compofTtum & germcn e re- 

ccptaculo oritur, brevis, acuminata. 
PlST. Germen lineare, comprefTum, longum. Stylus filiformjs, 

brevior, ad angulum eredturn afcendcns. *y//^;w^ obtufum, iu- 

ferne undique barbatum. 

Per. Legurnen longum, coriaceum, bivalve, uniloculare, acu- 

mine tcrminatum. 
Sem. plura, fubrotunda. % 

Fab;e T- Sernina ovata^ comprejfa. 

Vicias Riv, Semina fubrotunda. y 783. CICER.* Tournef.iio. Lcns Tournef. 110. 

Cal. Perianthium quinquefidum, longitudine fcrc corolla;: La^ 
ciniis quatuor vcxillo incumbentibus : intcrmediis duabus lon- 
gitudinaliter connivcntibus , infima lacinia carinsc fubjc£la. 

CoR. papilionacca. 
FexiilHm ^\m\xm^ fubrotundum, majus, lateribus inflcxum. 
Al.e obtulx, vexiUo dimidio breviores. 
Carina alis brevior, acutiufcula, 

Stam. Fila-menta diadelpha (fimplex & novemfidum), affur- 

gcntia. Anthera fimplices. 
PiST- Germen ovatum. St)>lus fimplex, afTurgens* Stigma ob- 

tufum. 
Per. Legumen ihomboidale, turgidum, inflatum. 

Sem. duo, fubrotunda,latcribus nodofo gibba,apice inflexo curva. 

X 4 784- 32S DIADELPHIA DECANDRIA. 

, 784. ERVUM.* Tournefzzi. Cai.. Perlanthlwm qumqucpartitum, longitudine ferc corollaB ; 
laciniis linearibus, acuminads, fub2equa]ibus. 

CoR. papiiiorucca. /^^jf/AW planum, levitcr refjexum , fubro- 

tunluni, majLis. 
J^h obtafsc, vexillo dimidlo breviores, 
Carina alis brevior, acuminata^ 

Stam. F:L-)mcnta diadclpha (l 
genti:i. Anther<e fimpllces. ' 

^lSr, Germen nhlni ) tufum gum. St^lns nmplex, aflurgens. Stigma ob- n ^. Legiimen oblongum, obtufumj tercs, feminibus protube 
rantibus nodofum. Qbs. Dijfcri a Ficia folo Jl da 78;. CYTISUS/ Tournef,^i6. Cal. Perianthium monophyllum, campanulatum , breve, b.i{i 
obtula; ore bilabiato; fupcriore bifido, acuminato : i^feriori 
tridentato. . . ? ^ 

CoR. papilionacea. 

Fexillum ovatum, affurgens, lateribus refiexis. 
jlU longitudine vexilii, reftje, obtufps, 
Carina ventriculofa, acuminata. 

Stam. FHamenta diadelpha ( fimplex h novemfidum ), afTur- 
gentia. v^»/^?r* fimplices. 

PiST. Germen oblongum. Stylus fimplcx, aflurgens. StigyYta 
obtufum. 

-Per. Legumen oblongum, obtufum, bafi anguftum, rigldum. 

S£M. noiinulla, reniformia, comprefla, 

7%6. DIADELPHIA DECANDRIA. 329 y26, ULEX.* Gcnifta-fpartium Toi/n/^/l iii. ' I Cal 

gis /' fivllurn, pcrfiftens: fc 'fi CoR. papilionacea, pentapetala. 
yextllum obcordatum, emarginattim, rcdum, maximum. 

JliC oblongai, obtufa^, vexillo breviores. 

Carzna dipctala, refta, obtufa, marginc infcriore connivens. 
Stam. Filamenta d:adclpha (limpiex & novemndum). Afjther^ 

fimpliccs. 
PiST. Germen oblongum, rylindraceum, hirfutum. Stylus fi- 

liformis , aifurgens. Sti^ma obtufam, minirnum. 
pER. LcgumcniMow^VkXw ^ turgidum, calyce fere tei^um, re^ 

<5lum, uniloculare, blval^e. 

$KM- P4U^^3 fut^rotuiida > emarginata» '- iZ-j, ARACHIS L 

Arachidna ?/«»?. 37. Arachid noides Nijf, A. G. 17x3. ^ ^9 Cal. Periatithium bipartkum, dehifccns : Lahium fup U 'f acutum, ferelon- . gius maximum, emargi- CoR. papihonacea, tctrapctala. 

yexslluyn fubrotundum, defiexo-planura, 

natumf calyce longius. 
Alce libera:-, fubovatcc, yexillo breviores. 
Carh2a fubulata, recurva, longitudine calycis, bafi kviflime 

bitida. ; ' . ' ^. *r r \ ^ 

Sj \M. FlUr^enta diadclpha, coallta, fuperuc divifj, iubulata^ 

longitudinc carinoc. Anther.e fubrotunda^. . ,, " 

PiST. Gcrmen oblongum. Si^Ihs fubulatus , longitudine gerwi- 

nis, adfcendens. Stigrn.t fimplcx. ^ 

Per. Legtimen ovato-oblongum, tcrcs, 0iedio co^retatum, reti- 

culatum, unilocuiare- 
StM, duo, oblonga, obtiifa, gibba. 7S8 330 PIADELPHIA DECANDRIA. 

788. GLYCYRRHIZA.* Tournef.^io. 

Cal. Perlanthtum monophyllum, tubulatum, bilabiatum, per- 

firtens. Labtum fuperius tripartitum : lacimis lateralibiis li* 

nearibus: intermedia latiQre, bifida. Labium inf^nus fimpli*' 
ciflimum, lineare. 

CoR. papilionacea, tetrapeta^a. 

yextlhr/n ovato-hnceolatum, re6lum, longius. 

y^/.^ oblong^, cariuae fimillimae, fed paulo majores. 

Carina dipetala, acuta, ungue longitudine calycis. 
Stam. Filamenta diadelpha ((implex' & nGvemfidum),canna ab- 

fcondita, reda. Ay/thcrce fimplices, fubrotundx. 
PiST. Germen calyce brcvius. StyUs fubulatus, longitudinefta- 

minum. Stigma obtufum, adfcendens. . 

pER. Legumen ovatum £ oblongum, com.prclTum, acutum^ 
uniloculare. 

5em. pauciiTima, rcniformia. 789. CORONTLLA.* r(5«r^^/ 419. Emcrus 
Tournef.^i^. Securidaca Tournef.x^j^. 

Cal. Verlamhium mouophyllum , brcviffiinum, comprcirum, 

b'fidum, crcdum : dentibus tribus iy^fenoribiis minoribus ; duo- 

hus coalitis; pcriiftens. 
CoR. papiUonacea. 

Vexillum cordatum , undique reflcxum, alis vlx longius. 
^ AU ovatae, furfum conniventcs, dcorfum dchifccntes, obtufx. 

C^r/»^ compreffii , acuminata, adfccndcns, alis fcipius brcvior. 
Stam. FtUmenta d:adc'pha ( fimplex & novemridum) ad an- 

gu1um fere reaura afcendentia , apicibus latiufculis. \Uthcr^ 
fimplices, parvse, 

PiST. Germen teres , oblongum. Stylus fetaceus , -afcendcns. 
Stigma parvum, obtufuai. 

Per. Legtimen longiffimum , tenue, inter fingub femina con- 

tra6ium, bivalve, unilocuiare. 
Sem. plura. , ■' (T^ ?/J articulatum : Scmina Securidacac T. Legumen compreffum ^ futura altera plana^ al' 
tera an^ufia: Scmina tetragona. 

Emeri T. Ungues coroUaj calyce longiores: Lct^^umcn tenue 

fubulatum: Semina cyfindracea. 

790. *MI* ♦ DIADELPHIA DECx^NDRIA. , 33, 

790. ORNITHOPUS.* Ornithopodiam 

Tournef. 224. Cal. PenaHthium monophyllum, tubulatum, ore quinquedcn- 

tato, fuba^quali, perfjltens. 
CoR. papilionacea. 
. f^cxillum obcordatum, integrum. 

/il.t! ovatse, reftoj, magnitudine vix vexilli, 

Carina comprelTa, minima. 
Stam. Filamenta diadclpha (fimplex & novemfidum). Anthe- 

ra fimplices. 
PiST. Germen lineare. St^lus fetaceus, adfcendens. Stigm^ piiii- 

6lum terminale. 
Per. hegumen fubulatum, teres , incurvatum, articuh"s plunmis 

dircedentibus connexum, 
^pM. folitaria, fubrotunda. 791. HIPPOCREPIS.* FerrumEqmnum 

Tournef, 225. Cal. Pertanthium monophyllum, qulnquedcntatum: denticulis 
dziobus fuperioribus conjunftis, minusque divilis; pcrlirtens, 

CoR. papiUonacca. 

l^exillum cordatura, ungui longitudine calycis inlidcns. 

AU ovato-oblongac, obtufa;. 

Carina lunulata , comprciTa. 
Stam. Filamenta diadelpha (fimplex & novcmfidum) , adfccn- 

dentia. Anthercc iimpliccs. 
PiST. Germen tcnue, oblougum, dcfincns in St^lura fubulatum, 

adfcendentem, Stigrna nmpliciflimum. 
Per. Le^umen comprcfTo -planum, longiflimum, reflcxum, % 

fumra inferiori fere ad fupcriorem Incilum multoties, finubus 

fubrotundis ; hinc Articulis conflans obtufe trigonis, plurimis, 

futura fuperiore connexis. 
Sem. folitaria in fmgulo articulo, oblonga, incurva. 

Obs. Ejfentialis charalter in Legumim ^ JoU.e equina forma conjlaf. 79^ 332 DIADELPKIA DECANDRIA. 

7r-^ SCORPIURUS* Scorpioidcs Toun/en ^z6 Cal. Pcrianthhtm monophyllum, cre^flum, infiatnm, levifnmc 
compreiTum, femiquinqueticJum, acutum: dentibus fuDoequa- 
\ib'as: ffiperionhus miiius dlvilis. 

CoR- papilionacea, 

f^exillum fubrotuiidum, cm.arginatum, limbo rcflcxum, patcns. 
AU_ fubovatai, laxoe", appendice obtufo. 

Carina femiluaulata, vemre gibba, acuminata, crccta, infcrnc 
^ bipartita. 

.STKW^FilamcKta diadclpha (limplcx & novcmSdum), adfccn- 
dentfa. Atither^ parvde. 

PiST. Germen oblongum, teres, parum reflexum. Stylus furfum 

iiitiexiis. Stigma punclum terminalc. 
pER. Legumcn oblongum, teretiurculum, coriaceum^ ftriatum , 

fcabruni, revokitum, in plura loculamcnta Icngitudinaliter po- 

ITta^ interne divifum, extcrne obfcure articulis contra6tis no^ 
dofum. - 

Sem. folitaria, fubrotunda. 

793. HEDYSARUM.* Tonrnef.^^s- Onobrycliis 

Totirnef. 1 1 1 . Alhagi Tournef 43 9 . 

Cal. Pertanthiummono'^\\^\\\xm., fcmiquinquefidum : lacjniisixi- 
bulatis, crcftis, per(i(lcntibas. 
■ CoR, papilionacca, Itriaia. . 

:acxo comprcffliiTi, ovato-oblongum, cmarginatum, longum. yii^ uDiongs, reiiqiiis angultiorcs rettx. 

Ccirma retta , comprcfTa, extrorfum latior, fere truncata, a 

bafi ad gibbum bifida. 

SiAM. Ftla-.ncnta diadclpha (fimplcx & novemfidum), ad an- 
gulum reaum inficxa. Anther.e fabrotunds, comprcfrec. 

FiST. Gerr^ea tcnuc, comprcirum, lincarc. Styhs fubulatus, ut 
(tamuia mflc.xus. Stigr.m fimpliciflirnum. 

?EK. Legume» articuliis fubrotuudus, comprefTus, monofpcrmus, 
bivalvis. ^ 

^*^EM. rcuiforme, folitarium. 

O3S. VertcarpiHm Jn hoc genere partim differt ^ hif^c in varia 

f^^a genera dilaceraturn fuit. 

(Jnobrychis 7". Legurnen umco articulo conflans. 

H^dyrari 't.Leguyncn articttlis plnrimis catQnuUtrmaffixis con^ 
ftuns, 

Alhagi r.foliis alternis ah Hedyfaro.T, dijli-nguitur ', fed frsi- 
£t:trn mn vidi, 

794- DIADELPHIA DECANDRIA. 333 794. indigofera:* Cal. Perianthium moiiophyllum, patens, fubplanum, quinque- 
dentatum. 

CoR. papilionacea. 

Vexillum rotuudatuni, rcflexum, emarginatum, patens. 

Al<^ oblougac , obiuft^ , margine infcriore patentes , figura ve- 
xilli. ' ' ' , 

Carina obtufa, patcns, dcflcxa, utrinque mucronc acuto ca- 
vo notata. 

Stam. Filamenta diadelpha, in cylindrum digefta, apicibus ad- 
fccndentia. Antherce fubrotundx. 

PiST. Cermen cylindricum. Stylns brevls, adfccndens. Stigma 
obtufum. 

Per. Legumen teretiufculum , longum. 

Sem. aliquot, reniformia. > 795-. CRACCA.f FLZeyA. Erebinthus. il//Vf/j,8. Cal. Perianthium monophyllum, femiquinquefidum: Laclniis 
fubulatis; binis fuperioribus minoribus; infima longiore. 

CoR. papilionacea. . 
Vexilltim magnum, fubrotundum, planum. 
Alcc oblongas, obtufsc, reilGD, vcxillo breviorcs. 
Carina dipetala , gibba, comprella , longitudine alarum. 

Stam. Filamenta diadelpha (fim.plex & novemfidum). Anthe- 
ri€ dccem, oblongte. 

PiST. Germen oblongum, compreiTum. - Stylus aflurgens. Sti- gma reflexum, Iimplcx. 
PiiR. Legumen oblangnrn , bivalve, ifthm/is interceptum» 

Sem. plura, quadrato-reniformia. 

Ofis. Habct multa affinia iuM Galega , [cd flamlna videntHT ejfe diverfa^ 7<^6. ^^ 334 DIADELPHIA DECANDRIA. 

7^6. CLITORIA/ Tcm^tGSL Tournef. A.G. 1706, 

t. I. T>ilk gen. 10.^ Clitorius "Dtll. eltb. 76. Cal. Pcrianthiuni monophyllum , ereaum, tubulatum, quin- 

^ queder,tatum , perlillens. 
CoR. papilionacea. 
Vexillum maximum, re£lum , emarginatum^ Jtiargine undula- 

tum, patens. 
AU oblon^as, redla, obtufae, vexillo breviores. 
Carina alis brevior, fubrotundo-falcata. 

Stam. Filamenta diadelpha (limplex & novemfidum). Anthe- 
ree fimpaces. 

PiST. Germen oblongum. St^lus adfcendcns. Stigma obtufum. 

Per. Legumen lcvigilfimum, lineare, comprefTum, uniloculare, 
bivalve, apice fubulato. 

Sem. plura, reniformia/ 7^)7 . GLYCINE.* k^^xo^ Boerk Cal 


ore bilabiato' ( duftiore. 
CoR. papilionacea. 

Vexillum^ obcordatum , laierihHi deflexls , dorC, 
emargmato, reclo. 

AU oblongiE, verfus apicem ovata:, parv.^, «^^..„„. - . 

Carina linearis, falcata, furfum llcxa, apicJ vexiUum furfum 

prcmcnte obmfa, vcrfus apiccm latior. 

Stam. Filamenta diadelpha (limplci & novemfidum), apicc 
parum divifa, revoluta. Anthera Hmplices. 

PiST. Germen oblongum. Stylus cyljndraccus, in fpiram rcvo. 
lutus. Sttgma obtufum. , . 

Per. Legumen oblon^um, bHocuIare. 

SfiM. reniformia'. 

708. DIADELPHIA DECANDRIA. 33^ 

798. PHACA.* Aftragaloides 76//r/;^/.2i3. •1 ■ ■ 

Cal. Pertanthiuyn monophyllum, tubulatum, quinquedentatuin. 
CoR, papilionacea, 

FexillHm obovatam, rcctum , majus- 
y/Ar oblongas, obtufse, brcviorcs. 
Cartna brevis, comprefTa, obtufa. 

Stam. FiUmenta diadelpha: fimplex & novcmfidum, Antbera 

fubrotunda^, adfccndcntes. 

Pi^T. Germen oblougum, St^lus fubulatus, adfcendens. Sti- 
gma fimplex. 

Per. Legumen oblongum, inflatum , futura fuperiori deprefla 

verfus infcriorem, uniloculare. ^ 
Sem. plura, reniformia. 

Obs. Legumen in aliis redum efl ^ in aliis vero recnrvHm^ ut 
apex ferme bafin attingat. 
Cum in Aftragalis quibusdarn dtJJ^epirnentum Leguminis non 
affigitur Juturie inferiuri^ licet afproximatum /ity patet hine 

a^nitas fumma Pkacte t^ Aftragaii. 799^ ASTRAGALUS.* r^//r;/o^23 3. Traga- cantha Tournef\ 134. :ntatum. acutum; denticuUs inf,,. .,., 

CoR. papih"onacea. 

Vexillum longius rehquis, lateribus refiexum, emarginatum, 
obtufum, redum. /^/^ oblongae, vexillo breviores. Carina longitudine alarum, cmarginata. 
Stam, Filamenta diadelpha (fimplei: & novemfidum), fere - ^\* Anthene fubrotunda?. re- PiST. Germen teretiufculum. Stslus fubulatus, afccndens. *$*//- gma obtufum. Per. Legumen bilpcularc: hculis ad alterum latus magis ficxis. Sevi. reniformia. tlanta fruticofa petioJis fpinvfc xiiUiigaius i\.tv. Cituqua gatfdet oblonga p 
G!aux Riv^ SilicuUm gerit cordatam. 8 336 blADELPHIA DECANDRIA, 

800. BISERRULA/ Pdecinus TourtJef.x^i^. CMu. Tertanthtum monophyllum , tubulatum, ere6lum, femi- 
quinqucfidum ; dcntihus fubulaiis, aequalibus : fu£er:or:hus duo- 
bus remotioribus. . , 

CoR. papiUonacea. 

f^exiltum majus , lateribus reflexum , afcendens , fubrotun- 

dum. 
jiU ovato-oblong^e, liberas , vexillo breviores. 
Carina longituc^ine alarum , obtufi, afcendcns. 
Stam- //7i2??2^;i?i?^ diadelpha, adfcendeatia apicibus, carina inclu- 

fa. Antherie parva). 

PiST. Germen oblongum, compreffum. Stylus fubulatus, adfccu- 

dens. Stigma fimplex. 
pER. Legumen magnuni, lineare, planum, biloculare : dijfcpi- 

mento valvis contrario. 

S£M. plurima, renifonaia, comprcifa. 801. PSORALIA.* Roy, Ittgd.f. 372. Dalea 

edit, prm\ Cal. Pm^wi^/jJt/y^T^^monophyllum, tuberculis punfliatum, qnin- 

quefidum : laciniis acutis, sequaliDus , pcrfilteutibus : inHma 

duplo 5ongiore. 
CoR.^ |)apiUonacea , pentapetala* 

Vexillum fubrotundum , cmarginatum ^ affurgens» 

Al<e lunulata^, obtufos, parva^. 

Carina dipctala, lunulata , obtufa. 
Stam, F;7ij/?2m^; ^ diadelpha (fimpkx fetaceum & novem coalN 

ta) , adfccndentia. Anthera fubiotundae. 
PiST. Germen linearc. Stylus fnbulatus, adfcendens, longitudi* 

ne ftaminum. Stigma obtufnm. 
Per. Legumen longitudine calycis, compreflum, adfcendens, a- 

cuminatum. 
Sem. unicum, reniforme, 
Obs. S HgHiare tn boc gc 801. DiADELPHlA DECAIsfDRIA. . 337 

* 
I 

802. l^RIFOLIUM.* Tournef. x-lZ . Tnfoliaftrum 
Mich. 25. Melilotus Tournef. 22^. LHpina- 

ftcr Buxb. Ck-l. Perianthlum monophyllum, tubulatum, qmnquedentamm, 
peifiaens. 

J t 

Coii. papilionacca , fepms perfifteas, marcGfcens, 

, Fexillum reflexum. 

L 

Alce vexillo breviores. ^ 

Carina alis brevior. 

Stam. Pllamenta diadelpha (fimplex &: novemfidam). Anther^ 
fimpJices. 

I 

PiST, Germm fubovatum* . ^tylus fubulatus, afcendens* Stigma 
fimplejt* 

L 

^ER. Legumen brevc, univalve. 

■ 

Sem. pauciffima, fubrotunda» 

Obs. Chara^crcm hujui gtnerif ahfoJutum ihnt nota fka vetA 
^ ejfeathili , itster omnes dare dijficillimum judico, 

Ccnus hoc naturale^ ^fe^ docent facies ^ attributa varia fpe- 
cterum: nec limites invenerunt ^ qui dilacerare tentarunt, 

^ Triphylloides Pont. Corolla monopctaU^ coalitis fcilicet in n- 

num vexzllo^ aUs ^ carina , gaudet. 

Trifoliaftri Mich.Legumen talyce loKgius i FlofcuU itt cafitw 
luni congejii. 

Lupulim Riv. CorolU perfijieKS , Vexilto infiexo plano. 
Lagopi R\v. Calyx loHgitudine corolU villofns. 

Meliloti 7*. hegumen catyce loKgius. 

Lupinafter B, Legumina polyfperma. Folia qniftata. r W Y ?oi. 53? DIADELPHIA DECANDRIA. 

803. LOTUS.* Touriief.x-L-j/ Cal. Tertanthtum monophyllum , teres , femiquinquefidum \ 
dentibtis acutis , sequalibus, credlis; peiiillens. lioiiacea yexiUum fubrotundum, deorfum flexum : ungue oblongo^ 

concavo. 
/ j4U fubrotundac , vexiUo brevlores, latse, furfum connivcntes. 
Carina inferne gibba, fuperne claufa, ^cuminata, afcendei;S, 

brevis. 

Stam. /i7^;?7^«^^ diadelpha (fimplex & novcmfidum), afccn- 

dentia, apicibus Utiufculis* Jn^bera: parva^, iimplices. 
FiST, Germen teres, oblongum. Stylus iimplcx, afcendens. 

Stigma pundum mflcxum, 
^£K. Legumen cyh"ndraceum, flri6lum, quafi transVerfaliter mul- 

tlloculare, bivalve, uniloculare, 
Sem. plura , fubrotunda. 

ObS. Loti Jl^. Legumen nudum cequale. 

Tetragonolobi Kn. Legumen ^uatuor memhranss kngitkdtnd'^ 

libus notatum^ 804. TRIGONELLA* Focnnm grsecum 

Tonrnef. 270. * ' Cal. Perianthium monophyllum, campanulatum, femiquinquc* 

fidum : detiticuiis fubulatis, fubsequalibus. 
CoR. papihonacea, quafi tripctala? 

f^exilUm fubovatum, obtufum , reflexo-patcns. 

y^Af dux, ovato-oblongx , extrorfum reiiexo-patentes, ut 
vexiHum cum alis quafi conflituat corollam tripetalam ^^' gufarem. S licum anurgentia. Anther^e fimplices. 
PiST. Gcrmen ovato-oblongum. Stylus fimplex , aflurgexis. 
Stigma limplcx. 

Per. Legumen ovato - oblongum , compreflum, 
Sem. plura, fubrotunda. 

Obs* Sol4i Coroll^ fij^nra diJlinSlnm evadit gtnu te£lum ^s %0') DIADELPHIA DECANDRIA. 

S05. MEDICAGO.* Touriief,x3i. Medica 

Tournef.-Liu 335 


pAL. TtttamUum tnotiophyllum , re^lurn, campanulato-cylia- 

draceumj femlquinquehdiim, acamiuatumj «quale. CoR, pap.lionacca. 

Fexiiium ovatum, mtegrum, marglnibus inflexiSj totum re- 
flexum. 

-^/if^ovato^bblongg?, appendice carinas affixse, laterlbus con- 
niventibus fub cariaa. 

bidda, patens, obtufa, reflexa & hians a Carina oblongaj 
vcxillo-. SxAvX. Filamenta diadelpha , coalka ^tvt ad aplces. Amhsrit Px:>f, Germeh 'oblongum^ incurvaturn-, comprefTum, pedicello 
iaiidens, iilainentis iuvolutam, e carina exliliens, vexillum re* 

r fleftens , deiincns in Stylum brevem, fubulatum, fere rectum. 
Sti:^a terminalc, rnfnimum, 

Pii. . Legumen compcflum, longum, inflexum. 

SiiM. plura, renifoimia vel angulata. 

O^iS, Coenleatse K. Silipia Jpiraliter cochUata, 
. l*:3lcataj R. Siliqua arcnata ^ fukata^ 
-*^, 
% ChJJls 340 POLYADELPHIA PENTANDRIA. 

aajfis XFIII. POLYADELPHIA. I. PENTANDRIA. M. THEOBROMA.t Guazuma Tlum. i8. 

Cacao Toumef, 444. CaL. Pertmttyium tnphyllum j reflcxo-patens : fQliolU ovatis, 
concavis, dcciduis. 

CoR. Vetala. quinquc, creclo-patcntia, concavo-galcata: fiti- ^ula fcta bifida cornuta. Ni ftans foliolis quinquc, ovato-lanceolatis , connsxis. 

ri 

Stam» Filamenia fubulata, longitadine nc£larii, cm radiorurri 
inflar innata: fingtda aplce qulnquefida. Antheris in fingulo 
ftamine quinqiie, teftis pctalo concavo. 

PiST. Germen fubovatum. St^lus fubulatus, longitudine ne6ta- rii. Sttgma fimplclc. 

Per. Cortex lignofus , insequalis , quinqucfariam cxafperatus j 
interne quinquefariam fcmina fcrens» 

Sem. plurima, carnofa, fubovata. 

Obs. Cacao T, gaudet frudn oblo'4go juwquangulari ^ utrsff^^^ 
produdo, 

Guazuma PK liero fruHti fuhgUhofo^ undique tuherculis fc^' 

tro^ cortice perforato crihrifyrmi y qtiinjucloculari in gcncrs 
^rojrio dcfignanda^ 

X.ICO' ,J \ POLYx\DELPHIA ICOSANDRL\. ' 341 2. ICOSJNDRIA .807. CITRUS.* Aiirantium Tournef. 393,394. 
> Citreum Tournef. 395.396. Limon Tournef 397, 

Cal". Perianthhim monophyllum, quinqucdentatum, ba/i plana, 

. muinmim, marcefcens. 

CoR. Petala quiuque, oblonga, phna, patentia. 

Stam. Fiiame-/?ta \iginti fepius, iubulata, coinprcfTa, erecla, in 

- orbcm vel cylindrum polita, intcr fe fsepius in plura vol pau- 

ciora corpora connata. Antherie oblongae. 
PiST. Germen fubrotundum. Stylus cylindraccus, Jon^itudine 

ftaniinum. Sti^ma globofum, intcrne novemlocularc. 
p£R. Baeca corticc carnofo , pulpa veficulis coiiliuute, novean- 

iocularis. 
Sem. bina, fubovata , callofa. ?y? ,-,> '-K - Citrei T* Petiolus nuduS' ^ fimplex. 
X^irnon T, ah hortulnms fafile diJiivgHi pojfc pr^ten 
nefQrtiHS. i 
. POLTANDRIA 

j 

808. HYPERICUM.* Tournefi3X. Androfc 
mum Tournef iz8. Afcyrum Tournef 131. 

Cal. Pertanthium quinquepartitum : laciniis fubovatis, conca- 
vis , perfiilentibus- 

CoR. Petala quinque/oblongo- ovata, obtufa, patcntia, fccun- 
dum motum folis notata. 

Stam. Filamenta numcrofa, capillaria, bafi coalita in quinque 

corpora diilin^la. Anther<e parvai. 
■pjST. Germen fubrotundum. St^li tres (intcrcjam duo f, quin- 
que),^ fimplices, diftanteSj longitudine (laminum. Stigmata 
fimpiicia. 

Per. Capfula fubrotunda, Uculis numero flyli. 
SE\f. plurima , oblonga. 

Obs. Lafianthias Pentagynia^ Semimbus alatis, 
Afcyrum T. Pentagyna^ Seminibas fimplicibu,s* 
Hypcncum T. ^rigynia^ Pericarpio membranaceo. • 
Androfxmum T. frigynia^ PericarpiQ m$lli cohrata, 

Y 3 800. -r' 341 POLYADELPKIA POLYANDRL\, 

809, ASCYRUM.* Hypcricoides y///«r, 7. Cal. Verianthtum tetraphyllum ; foUoUs extenqrlhus; oppofitls 

mlnutiirimis , linearibus; iraerioribus cordatis, magnisj planis, 
ere6tis^ omnibus perfiftentibus. 

CoR. Petala quatuor, ovata; exteriora oppofita maxima; inter 
riora minora. 

Stam, Filamenta numerof^, fetacca, bafi leviffime coalita vx 

quataor paites* 4nther<e fubrotunds. PiST oblong St^^lus vix ullus. Stigma fimplex, Per. Capfula oblonga^ s^cumingta^ bivalvis, calycis folii^ ma-! 
joribus inclufa. SExVf. nuiperofa, parva, fubrotunda. Obs- Tot attrilfuta-y ah Hyperlco differentia ^ prohihent quo nti" 
nus (onjungi poffit^ licet facies fimillima fit. ■} . i H * / Clas 4 SYNGENESIA. 
Clajfis XIX. 34^ 


I 


^ SYNGENESIA.* CompofiU Tournef. Riv. Raj. 

Herni. &c. FLOSCULI Charadcr Naturalis. Ca CQTonam). ^fi , apici germlnis infidens {vidc femhis 

Tuho anguftiiriino, longo, germini xn'^ /3 L 

«. TUBULATA : LimhQ campanulato^ quinquefido: lacinlis xt- 

flexo-patentibus, 

^ligulata: Limho lineari, plano, extrorfum verfo, apicc 
integro, tridentato vel quinqucdentato, truncato. 

y. nulla: Limbo deilituta, tuhoque fxpe carens. 

Stamina- Filamenta quinque, capUlaria, bieviflima, collo co* 
rolluix jnferta. Anthera totidcm , lineares, ereSae, lateribus 
coalitae m cylindrum tubulatum, quinquedentatum, lcngitudi- 
nc limbi. 

PiSTiLLUM.^(7(rr?w(';z oblongum, rcceptaculo flofcuH fubje£lum, 
Stylus filiformis, eredtus, flaminum longitudine, Antherarum 

cylindrum perforans, Stigma bipartitum, iaeiniis revoluifs, 
pateatibus. Pemcakpjum verum nacca. 'ijl. Semex unicum, oblongum, f^pc terragonum, bafi f^pius an- 
guitiore. ^ 

Corunatum PAPPo r^tdlts plurimis in orbem poficis fmplici- 

hus^ vcl radiatis ^ vcl rarnofis: eoque pappo 

yoX felfiti \t\ Jlipiti infideiite, 

PERiANTHio parvo, fa^pe quinqucdentato, perfi- 
Itcntc. Cor&Ka deflitutum. Y 4 OB 344. SYNGENESIA, 

OBSERVATIO. 

^^a:«/ T^^r^ Modo fefe hahet ^ hinc feqnefftes fpecles fiofc 

tlojculus Tubulatus Hermaphroditus, y? /.?w/-«a ^^ pifii cift Mafculus , /t (Jamhia fine fJlgmatihus. 
Fcmineus, fi pifliHum fme fiaminibus. 
Neuter , fi neque flamina , ne^iue Jlylus , isel fi gr,ia 

* — —' LigulatHs Hermaphroditus , Mi^fculus, Femlneus, N 

ter ex pnorilus patent. FLOSCULOSI Charaaer 

tpofitus -1» llECEPTACULyM COMMUNE FKUCTIFICATIONIS plures FlofcU 

los fefliles recipit.. 'fc concavo, plano, convexo, pyrainldato vel 
fuperficie nuda^ levilTimis pun6iis inKquali. 

'viliofa: villis erp^is te£la, 
paleacea: paleis linearibus, fub prefHs, crcais, ^ofculis diftiugucntitius 
-, ^ . vcdita, 

Calyx Communis eft Verianthium^ quod Rcceptaculum & flo^ 
iculos continet, qui contrahitur abfoluta fiorefccntia : cX" 
panfus refleaitur maturo femine: & eft vel 
Stmplex ^ dum feric unica ambit flofculos: 
■Imbncatuf, dum fquamx numerofiE exteriores Erradatlm brc- 

viores mcumbunt interioribus. . 

^uaus dum unica ferles lacinlarum ajqualis longlor rfnglt 
fiolculos & aha minima cingit bafin tan^um limpllcls in-^ 
tenoris & majoris calycis. r 

Species compositorum Florum fequentes funt ■ componuntur 

eium vel e.^c . r 

I. Flofculis tubulofis hermaphroditis in difco : tubulofis her^ 
maphroditis in radio. 

z. Flofcuh-s tubttlofis hermaphroditls in difco : tubulofis femN ncis in radio. 

3. Flofculis tubulofis 

tris in radio. tubulofis neu- 4- Flofculis tubulofis hermaphroditls m difco, ligulatis hcr- maphroditis jn radio. 

y, Flofculis tubulofis herijiaph 6, Flo t ^" t t- SYNGEKESIA. 345- 

6. Florculis tubulofis hermaphroditis in cJiTco; ligulatis neu- 

. tris in radio. 

^ 7. Flofculis tubulofis hennaphroditis m difco ; nudis femincis 
in radlo. 

8. Flofcuiis tubulofis mafculinis in difco; nudis fcmineis in 
radio. , ' 

' 9. .HofcuHs ligulatis hermaphroditis in difco; Ifgulatis herma" 
phroditis in radio. 

Ordi-r2cs itaqne mhis a recepto fru^ijicatiQnis Syfiemaic crint 

CL. Polygamia aequalls. fpecies 9. i. 4, 

^. Folygamia fuperflua. — 2. 5. 7, 

y. Polygamia fruilranea. 3. (5. -^ 

^. Polygamia ncceiTaria. 8. 

£. Monogamia. Flofcidis n^n comfofita^ fcd ftmphx^ 

tiorum explicationem dedi in Sj^flematc Natura;. OBS^RVANDA, Cla(ns'^.f<r naturatis ejl^ nifi uhirhns acccdcrct ordo^ hcic h- 
Ci fecnndum affumta frincipa Syjlcmatica neceffarius. 

Effentia floris flofculofi co-^fjlit in ATitheris in cylindrum cvali^ 
tis^ curn femine infra rcceptaculum fofculi unsco. 

C^Iyx communis dcefl in Echinope, adefl in Scahiofi, ^c^ 
Receptaculum commune decfl in Milleria, adefi in Dipfaco. 

Ergo a Calyce l^ Receptaculo frujlra pctitur EJJentia flofcu^ 
li\ y falfo ad Compofitos referuntur Scabiofa , Dipfacus, 

Gomphre-na, ^c. 
Plumierum nulhm Compofitorum fiorum gcnus flatuiffe notabi^ 

le efl. 
Tourncfortius in Compofiis genera ptcixirAc naturalia quafvit^ 

obfervatioisibus licet defiituerctur Recentiorum. 

VaillantiuS obfervationes plures in Compofitis qnam ulljis alifis 
invejiigavit j y inde genera nimium multiplicdvit. 

rQiitedcra raethodum in hac (lajf^ faqiltimam reddidit. i.PO y f46 SYNGENESL\ POLYGAMIA /EQUALIS. 

I. POLTGAMIA 'M^ALIS. 

8io. TRAGOPOGON.* VailLj^.G.ijxi. ^.i^. 

11-14. Tournef] %jo. Tragopogonoides Fi^///. 

-^^, G. 1711. 43. 15. 14. 

Cai-- Coynmums liniplcx-, o6tophyl]us : foUoUs acuminatis, ae- 

qualibus; alternis interioribu^ ; ammbus coalitis bali, 
Coa, Com^ofua imbricata, uniforrnis: corottulis hcrmaphroditis 
multis, extcrioribus pauio longioribus. 
Propria monopetala, ligulata, truncata, quinqucdentata.- 

Stam. Filamei^^ta quinq^uc, capiliaria, brcviflirna. Ar^itoera cy- 

lindracea, tubulata. 
PiST Gcrrnen oblongum , infra corollam propriam, Stylus^ fili-' 

formis^ longitudine ftaminum. Sti^mata duo, revoluta. 
p£R* nullum Calyx ccnnivens, acaminatus, longitudine fc- 

minnm, ventriculofus, 
Sem. folitaria, oblonga,. utrlnquc attcnuata, angulata, fcabra, 

ilipite fubulato, longpo, pappijicro terminata. Fappus plumo- 

us, planus, radiis^ircitcr trigmta duobus, 
Rrc. Commuue nudum, plauum, fcabrum. 

03S, Tiagopogonis FailL Semi-^a reBu^ Calyx corolla longior. 

Tragopogonoides Failt. Se/ni^a incurvata^ Calyx corolta br^-^ 
z^ior. 

Sii^ SCORZONERA/ Tournef.x6(). Vatll. A. 
G.1721. 5*3. 13. i<5 14. Scorzoneroides /^tf/V/, 

A. G. ij%i,fgurts itsdem, 

Cal. Commums^ imbricatus , longus , fubcylindraceus : /p^- 
>r.is circiter quindecim- 

CoR- CorAp&fita imbiicata, uniformis; coroll^lis hermaphroditis 

plurimis, exteriorikus paulo longioribus* 

Propria pionopetala, ligulata, linearis, tnmcata, quinquc- 
dentata, 

ri 

Stam. f ilamnta qumqn^ ^ capillarla, breviiTima. Jnther^e cy- 
lindracea, tubulata. 

PiST.^ Germen infra corollam propriam. Styhs filiformis, longi- 
tudiae ftaminum. Stigmata duo, reflexa. 

Per. nullum. CWyx ovuto-oblongus, connivcns. 

Sem. folitaria, pfelonga, cylindracea, (Iriata, calyce dimidio 

. brcviora, coronata PuppQ plumofo. 

Rec. nudam. 

On-s. Scorzonera V. foliis integris gaudet. ScorzoDcroides F.fuliis divifis ^ laciniatis efi. '8ii- -y SYNGENESIA POLYGAMIA ^QUALIS. 347 

8IX. PICRIS * Helminthotheca Vaill, A. G, 

( 

I72I. 47. 25. 26* • Cal- Comynnftts duplicatus. Extersor maximiis^ pcntnphyllus; 

foliolis cordatis, planis, laxis, connfveutibus- I^ierior \m^ 

bricatus, ovatus, or^ dchifcens. 
CoR. Comp^Jita imbncata, uniformis: corolluHs hermaphroditis 

numerofis. 

Propria monopetala, ligulata, linearis, truncata , quinque- 
dentata. 
Stam, Filamenta quinque, capillaria, vix UQtabilia. Antbera 

cylindracea, tubulata. 
PiST. Qermen infra corollam propriam. St^lus longitudine fta* 

minum, Stigmata duo, reflexa» 
P£R, nulkim. Calyces Immutati. 

Sem. folkaria, vcntilcofa, obtufa, corona P^/^/^o plumofo, 
Rec. nui^um. 

pBS. in aliis Scmina inflcxa pappo feUIIi coronata.^ 
In aliis^ re^ularia ^a^pnm ftipice hevi fujlinentia,_ t 813. SONCHUS.* 7ournef^r6Z. Vatll.A.G. 

1721, 22. Crepis VatlL A.G.iyzi. ^S', 22. sequallbus* /f fit numerofis, aequalibus. iph Prcpria monopctala, ligulata, linearis, truncata , quinque- 
dentata, " . 

Stam, Filamenta quinque, capillaria, breviflima, Jnthera cy-. 

Hndracea, tubulata. 
PiST, Germen infra coroIIam_ proprlam. Stylus filiformis, lon-» 
• gitudine ^milmm. Stigmata duo, reflexa, 
Per. nallum- Calyx connivens in globum deprciTum, acumi* 

natum. 
Sem. folitaria^ oblongiufcula , coronata Pappo fimplici. 
Hec* nudum. 

814. 34S SYNGENESIA POLYGAMIA iEQUAtlS. 

1 

814..LACTUCA.* Tournef. 1.61. Vaill. A, G 7H. 17 ^i ^icuiTiinatis k DH. Coiripofita imbricata , uniformis : c^TroUuJls hermaphreditis 
plurimis, ccqualibns, calyce brevioribus, 

Propria monopetala , ligulata , truiicata , quadri-quinqueve-den- 
tata. 

Stam. FsIameKta quinquc, capillaria, brcviflima. Anthene cy- 
lindracca, tubulata, 

2ST- Germen jrifra corollam propnam. Stylui fiUformis, lon- 
g-tudine ftaminum. Stigmata duo, rcftexa. 
^^R, nulUiiTj. Calyx cqnnivcns, ovato-cylindraccus. 
M. folitaria, ovata, acumfnata, comprclTa, tcrmii Pe 

S£ „, ^ *.,*.^»^^ , ^wxAx^iVii^, Lvimuiata Stipite 

iongo, infcrnc attenuaro, fupcrne craliiQre , profercntc Pap- 
pum /tmpliccm. ^ 

Rec. nudum. I 815-. CHONDRILLA.* Tournef.16% Vaill J, 

G, 172 I, 12. 

Cal. Corrimums auaus, cyllndraceus : %/^«2/V o//»^r; plurimis, 
paraLehs , linearibus , aqualibus. S. bafeos paucis , brevifli- 

QOK. Compofifa imbricata, uniformis': ccrollulis ber-maphrodiiis 
plurimis xqualibus. ^ 

Pr<>/.ry^ monopctala, ligulata, linearis, truneata, quadri-quin- 
que-dentata. . ' ^ ^ 

Stam Filamcnta quinquc, capillaria, brcviffima. Anthera cy 
lindracea, tUDulata. 

PiST. GeryneK infra corollam proprlan.. Stylus filiformis, lon- 

gitudme flaminum. Stt^^mata duo, rcflcxa. 
rER. nullum. Calyx cyiindraceus, obiongus. 
&£M.^ folitaria, ovata, comprefla, fcabra, tcrmmata Stiptc loDgo, 

jntcrne craifiorc , fupcrne attcnuato , proferente Pappum (nn- 1. U6. SYNGENESIA POLYGAMIA iEQUALIS. 349 

816. PRENANTES. * VailL A. G. 1721. .• 

AL. CiJ>^w7^«'rV an^flus, cylindracews, glaber, ore patulo: fqua^ 
»?fV iiumero corollulariirn £equalibus cyliadri; thbHs in^qua* 
libus breviffimis bafeos. CoR, Compofi 
ad 0(5to. ue Propna monopetala, ligulata , truncata, quadridentata. 
StAm FiUmentu quinqae, capiUaria, breviffima. Amheri lindracea, tubulata. <e cy- ' Yi^^x. Germen infra coroUam propriam. Stylus filiformis^. fta 

minibus longior. Stigma bifidum, rcflexum. 
Per. nullam. Calyx cylindraceus, ore kvillime connivens. 
SE\f. folitaria, cordaca, coronata Pappo capillari. ' 
Rec. nudum. 

Ous.' Datur fpectes qua tatpim Jliplte fnjientat^ 817. LEONTODON.* Dens Lconis 7*^//^//^/ 2^^. 

Vaill. A. G. 1721. 5*0. 12. Taraxaconoidcs 

VailL A. G. 1721. 21. 

■ ■ ■ ' - w. ■ 

CAl. pommunh imbncatus, oblongus: Sijuamis ifitcrioriha \\~ 
nearibus,.para!Ielis, scqualibus, apicc dchifccmibus. S. exterit* 
ribus paucioribus, fepe reflcxis ad bafin. 

CoR. Compofita imbricata, uniformis : CdrQUuUs hermaphradttii 

numerofis, «quallbus. 
Propria mohopctala, ligulata, linearis, truncata, quinqucdcn- 

Stam. Filantenta quinquc, capillaria, vlx notabilia. Anthera. cy* 
Imdracea, tubulata. 

Vi^T. Gtrmen infra corollam propriam. St)hs filiforniis, lon* 

gitudine ferme corolls. Stigmata duo, rcvoluta. 
P£R. nullum. Crt/}'x oblongus , redus. 

Sem. folitaria, oblonga, fcabra, terminata Stipite longiffimo , 
pappigero. 

Rec. nudum, punftatum. 

Obs. Dens Leonis V.-^^^-^o fimplici feu capillari gaudct ^ ^ca- 

\ych fquamis exterioribus refiexis. 

Taraxaconoides /^.Pappo plumofa feu ra^iatVj ^ qz\) cls fq u a- ijl 'ji 818 35-0 SYNGENESIA POLYGAMIA ^QUALIS. 

8i8. HIERACIUM. ♦ Tournef.x^j. VatlLA.G. 

17x1» 3. 46. 49. 5-7. 58. 59. 60. 61, Pilordia 

Vaill.A.G.iy^i. $j. 

Cal. Communts CT^^\yXiC\\\mi fquamis ^\\xx\h\x^^ linearibus, Val- 

de inxqnalibus, longitudinalibus & incumbcntibUs. 
CoK. Co>?2/?£>/j/£2 imbricata, unirbrmis : torollulis hermaphrodius 
nun^eroHs , ssqualibus. 
Propria monopctab, Hgulata^ lineanSj truncata 5 quinqueden- 
tata* 

Stam. Fi lamet^t a qulnqwc^ capillaria, brevillima. Anthera cy- 

lindracca, tubulata. 
PiST. Germcn infra corollam propriam. St^lu^ filiformiSi, longi- 

tudinc ftaminuni. Stlgmata duo^ recurVa. 
Per. nullum. Cal^^x conniVens. 
St;M. folitaria, obtufe tetragona^ brevla, coronata Pa$p fim* 

O3S. Hieracii V Caulis ramofus^ 

' Filofellx V. Scapusfim^lex. S19. CREPIS *. Hicracioides Vaill, A. G, 1711 

47. 52* 13. 17. iS. 

4 

Cal. Commums duplex : 

ExtersQr bieviffimus 5 patulus^ deciduus. ribus, conniventibus. 
.. Compofita imbrjcati 
plurimis aequalibus. Sq corolluUs 'P * « tata. STA\r. F;7^;«^w/^'quinque^ capillaria^ brevifTima. Jnthera cy- 

lindracea , tubulata. 

PiST. Germen M\^ corollam propriam. iJ/v/iyj filiformis, lou- 

gitudine ftaminurh. Stlgmata duo, reflexa. - 
pjtR- nullum. Caiyx fubrotundus. 
Sii.vi. folitaria^ oblongaj coronata PaPpo longo , plumofo > pe- 

tiolato. o 3 r uduni 8 -^ SYNGENESIA POLYGAMIA ^QUALIS. 3^1 

820. ANDRYALA.* Eriophorus VailL A. G. 1721. 20. 

Cal, C<>w/^//;//j multifidus,' brevis, r< 

//j- plavimis, sequalibus, lubuh\tis. 
CoR, Compojita xmhnc^i^^ uniformis ; 
numcrolis , seq.uallbus. fig tata. -ledeji .^- Stam. Filamrnta quinque, capillaria, brcvillima. Anthcra cylin- 
- dracea, tububta. - 

PiST,^ Germen intra corollam propriam. St^lus filiformls lon^i- 

tudiiic flaminum. StigmatadMo^ reticxa, - ' i> 

PEx^. nulium. C^/v-x- connivens, globoius. 

•Sj£.>i. foiita.ia-^ ovata, ccronara Pap2<^ fimplia\ longftudine ca- 
i.ycis. 

R£C, viUofum, planiufculum. 

^ii. HYOSERIS:* Taraxaconaftrum VallL A.G. 

ijzi. 4). 31. 32/14. Leoiitodonroides Mfc/j. 
^. ^^//,28. Hedypnois Tournef. 271. Rhaga- 

dioloides VmlL A. G. 1721 29^ 30. 

CAl^ CommHy?is dccaphyllus : /^?^^;^/// lanccol-atis ^ercdis^ ^qua^ 
libus , bali audhis fqliamis breViffimis. 

Proprius gctxmi\\ infideas, qulnquepartitus , breviflimi 
tus, perliftens. 

CoK. Compvfita fublmbricata , uniformisi corQllHUs hcrmaphro-- 
Jitis perorbem unum alterumvedifpofitis. 

Propria monopetala, ligulata, linearis, tiuncata, qulnqucdcn- 
tata. ^ ^ . 

StAM. Filamenta quinque, capillaria, breviifima. Anthefd cV- 

lindracea, tubulata. ^ 

PlST. Germen intra receptaculum commune & proprium. J/y- 

las filirormLs^ longitudine llaminum. Sthmaia duo, rcfic- 
Xa. 

-¥ 

Per. nullum. Cahx comm. re£ius. 

Sem. folitaria, oblongiufcula^ comprelTa ^ longitudine calycis , 

coronata CV/>'r;a/6» piopriQ Sc I^apoo capillari pauco fimuL vel 
folo. 

Rec. nudtim. 

Oks. Taraxaconaflrl V. Semina extima calyce fridentata ^nicdh 

calyce qHinquefiJo ^ 'ViUis Am^xmt^h JqHs villis cor^nata funf. Sj acu- M. Semina/ 
edypnois T. Semina marginalia calycis 

tralia CQronata Calycuh ^uinjuedgntaU h 8ii 3p SYNGENESIA POLYGAMIA JEQIJALIS. 

m 

82X. HYPOCHOERIS. * ijit.Vaill. J.G, %^, 

' ai, Achyrophorus Vaill. A. G. lyzi. ^i. i8, 

13» 11. 18. ± Cal. Communts imbricatus, bafi ventricollist fquamis lancco* 
latis, acutis. 

CoR» Com^ofita imbricata , uniformis^ cQrolkdts berma^hroditlt 
Eequalibus, numerofis. *-!. . 

Propria monopetala , ligulata , Iincaris ,^ truncata , qumqueden* 
tata* r w 

r 

Stam. Filamenta quinque, capillaria, brevilllma. Anthera cy 
lindracca, tubulata. 

PiST, Germcn infra corolhm propriam. iy/y/^i- filiformis, lon* 
gitudiue ftaminum. Stigmata duo, reflexa. 

pER. nullum. Cal)\x connivens i, globofo-acuminatus. 

* 
Sem. folitaria, obl6ngai defitientia in ftipitem fubulatum pappiV 

gerum* 

j 

Rec. Ptf/<?/V laceolato-linearibus, feminum longltudine, fcminibiiS 
iuterpofitis» 

Obs. Hypochccris V. Calyx fubrotundus^ totus imhricatus'^ Pap* 
pus flumofus^ 

^chyrophori V. Calyx ohkngus^ haft medio imbricatus ; ?^r 

^mfim^Ux. ! \ 
t ^X^' SYNGENESIA POLYGAMIA ^QUALIS. 3^3 

8^3. LAPSANA * Lampfana VailL A, G. 1711. 8. 47. 48. Tourfief. ^yz. Rbaeadiolus VaiU. A.G "V 711. f. 47. 37. 3B. Tonrnef, 272. Zacintha 
VaiU.A. G. 1711, 48. i7-33. 35*. 3<^. 

Tourtief 160. f Cal. Commums an£las, ovatus , anguhttis ; S^uamh tuhi o$Xo^ 

icqualibus , lincaribus , cavo-catiafiGulatis ^ carinatls , acutis ; 
S^ bafeos fex, iinbricatis, parvis, altcrnis, minimis. 

CoR, Compnfita imbrLcata, uniformis'! CoroUuUs bermaphroditis cir- 

cfter fedcciin, sDqualibus. 

Pra;?nd monopetala, liguhta-, truncata, quinqtiedentata. 

STANf. Filame^ia quinque, cdpillana , breviffima. Anthera cy- 
lindracea, tubulata. ^ 

PiST. Germcn m^rvi corollam propriam. Stylus filiformis, lon- 
gltudinc ftaminum. Stigma\yAdiyxm^ reflexum. 

Per. nullum, Ca!)'cis f^uama tuhi femina proxima ample&un* 
tur. 

j 

Sem, folitarla, oblonga, cylindraceo-trigona* 

L 

Rec, nudum, plamSili. 

Obs. Lampftn^B T. V. Scmlna omnTa nuda^takds fqnamis^vtn 

nulla ebvoluta. 

Rhagadioli T. V- Semlna fingula fmgMta calycis fquama inv^ \ ^duta. fingula calycis Jqua^ 

'onat^ paPPo irtvijii 2 ^14. 35-4 SYNGENESIA POLYGAMIA jEQUALIS. 824. CATANANCHE.* VailL A. G, 17x1. s6 

II. CarananceZi>f/r//^/! x/i. cava, laxa, nitida, pcrfiflente." 

'jji /? / hxe phroditis pluribus : exterioribns longioribus. 

Propria monopetala, ligulata, linearis, calyce longior, trun- 
cata, quinqucdentata. 

Stam. FiUmenta quinque, capillaria, brevillima. Anthtra cy- 
lindracea, tubulata. 

PiST. Qermen infra reccptaculumproprium. Stylus filiformis, 

longitudinc ftaminum. Stigma bifidum, reflexum. 
Per. nuUurn. Cal^^x immutatus. 

Sem. folitaria, turbinato-ovata, comprefTa , coronata calyculo 

quinque fctarum. 
Rtc. palcaceum. 

Obs. Datur fpecies i» qua coroUa compofita non imbrtcata eft. •f 825-. ClCHOKllJM.rourfief.iyz. Faill.A.G. 1721. 9. 10. %.^^ Cal. Communis (ante explicationem) cylindraceus : fauamis o- 
^c. angufto-lanccolatis, «qualibus, cylindrum conftituentibus; 

qutnque vcro mcumbentibus, brevioribus. 

COR. Cornpofita ^\mz, xmi^Oimls: corolhihs herm^phroditis vi- 

gnit', m orbem pofitis. '^ 

Propria monopetala , ligulata , truncata , profunde quinque- 

Cl c p tf] 13 • 

Stam. Filumenta quinque, capillaria, brcviffima. Anthera cy- 

hndraceo-pentagona, tubulata. 
PiST. Germen infra corollam propriam. Stvlus filiformis, lon- 

^itudnie ftaminum. Sti^raata dao , revoluta. 
Per. nuilum. (latyx cylindraceus, apice connivens. , „.^ -V.W.., coronsiayi/. 

quinquedentlto. 

PaUis inftrudum. \ %z6. ^ SYNGENES.IA POLYGAMIA JEQVALIS. 3^^ 

H6. .SCOLYMUS.* r^.//r;;f/ ^^^, VaUl. A. G, 

17x1.41. 41. 

Cal. Commuyits Jmbricatus, ovatus : fquamh numerofis lan- 
ceolatis^ acutis , laxis. ' 

CoR. Compojita imbricata, uniformis: corollulh hermaphroditis 

numerofis, ^qualibus. 
Fropria monopetala, ligulata, linearis, truncata , tenuiffime 

quinquedent^tta. 
StaM, Filamenta quincjue, capillaiiaj breviffima. Anthera cv- 

liadracca, tubulata. ^ ^ 

PiST- Germen intra corollam propiiam. St^^lus filiformis fta- 
minibus longior. Stigmcna duo, rctlexa, , * 

p£R. nullum, Calyx immutatus- 

Sem, folitaria, oblongiufcula , triangularia, bafi acuminata. 

Kec. convexum: Paleis fubrotundis, planis, apice tridentatls 
longioribus quam femina , feminaque dirtinguentfbus. ' fquam 827. ELEPHANTOPUS. * Vaill. J.G.iyi^, 

/! 11.41. 2)/7/ Wr/j. 104. 

■ 

.Cal. InvQtficrtim foliolis trlbus latis acutls, multiflorum, ma- 

gnum , pcrfitlens. 
Periaijthium communc quadriflorum, oblongum, imbrlcatum: 

's uinceolato-fubulaiis, pung,critibus , ereitis, quaiuiii 
quatucr longiorcs sequalcs. 

CoR. Compofita tubulofa; corollnU hermaphrodita quinque aut 
quatuoi-, jequales. 

Vrof^rla mcnopetala, ligukta : Vrmbo angufto, quinqucpartito * 
fubiEquah. ^ * 

Stam. ViUmenta quinque, capillaria , brevlffima. Anthera cy- 

Imdracca, tubuloia. 
^i^^-Germen ovatum, coronatum. St^lus filiformis, longitu- 

dme (taminum. Stigm,aa, duo , tenuia , patcntia. 
Per. nuilum. Calyx immutaius. 

Sem. folitaria, comprcila, corona /^/1/ con(lru6ta. 
Kec. nudum. 

Obs. Ne^at limites Flofculofis ^ Semiflofculofis fourtiefortii /»• 
Urcedere, 

2 2, 8x8. « 3^-6 SYNGENESIA POLYGAMIA JEOJJAUS \ 8i8. GUNDELIA. Tournef.^U. Hacub Fail/. 

A. G\ 1718./ 16. 

Cal. Cowrannis vix uUiis, prxtcr tblia cingcntivi. 
CoR- Cor/ipoftta tubulata, uiiiformifi : corot/ulis hermaphrodstls 

xqu^libus. 

Propria nioiiopctala, clavata; //W<>' ventricofo , quliiquefido, 
ercfto. 

Stam. Filamenta quinque, capillana, breviffima, Anthera cy- 

lindracea, tubulata, longa. 
Pisi- Gsrmen ovatuin, receptaculo immcrfum, fquamulis mh 
uimis coronatum, infra corollulam, ^Stylus filiformis, coroi- 
la Jongior, Stigmata duo, revoluta. 

pER. nuUum. Semina plane receptaculo immerfa abfcondun- 

tur. 

■ 

Sem. folitarfa, fubrotunda, acuminata. coronata margine obfo- 
kto. bus, divifis /»tf/f;V tricufpidatis. 6um undique recett fc tis quinque, quarum unica m centro, reliqu^c in ambitu ex- 
cavat3s pr.o icminibiis. . ' . , 

829. ECHINOPS.* Echinopus Tournef. 2^1. 

Vaill. A. G. 1718./ 4. 5. 15. 

Gal. Periawibifim prGprium oblongum , imbricatum, angula-» 

tum: foliolis fubulatis, fupernc laxis , creftis, pcr(i{tciitibus. 
CoR. monopetala, longitudine calyeis, infuiidibuliformis: iimh 

quiiiqucfido, reflexo - patcnte. 
Stam. Filamnjta quinquc, capilhria, brevilTima. ■ Amhera cy- 

liudrscea, tubulata, qumquedentata, 
PiST. Germcn oblongum, infra corollulam. Stylus filiformis, 

longitudme cprolla;. Stigma duplcs, oblongum, dcprefliufcu- 

lum, revolutum. 

PCR. nullum. Calyx immutatus, major. 

Sem. iinicum,- ovato-oblongum, bafi anguftius : apicc obtufo, 

yillofo. * ^ 

Obs. Speciet plerxque^ in Rcceptaculo conimuni globojo^ numerO' 

fos Flofculos defcriftos cum periamhiis fuis ^ undi^ue in glo- 

burn digeflos affixosiiue continent , Receftaculo eodern dd ba' 

fin cindo Calyce communi ^ ad pedunculum refiexo^ ^ di' 

fco paleis fetaceis , fiofculos difiinguenttbus , injlruiio. 

E. corjmbofus fiores gerit fparfos ^ compofitos f. flofculos plw Jingulum ptrianthium partia 8 i SYNGENESIA POLYGAMIA iEQUALIS. 35-7 

830. ARCTIUM.* Lappa Tour»ef.zs6. VailL 

A. G. iyi%.f. 20. Cal. Communtsgloholxis^ \mhr\czXMs: fquams lanceolatis, dc- 

flnentibus m aculeos fubulatos, longos , apicc reflexo-hama-» 
tos. 

^ 

CoR. CompQfita tiibulata, uniformis : cQrolIuUs herr/iaphrodkis ^^ 
qualibus. 

Vroprla monopetala, tubulata: tuho tenui, longiffimo : ltmhi% 

ovato, erefto, quinqucfido: lacinUs linearibus, tcqualibus- 
Stam. Filamenta quinque, capillaria, breviflima. Anthera cy- 

lindracea, tubulata, longitudmc coroUse, quinqucdentata. 
PiST. Germen oblon^um, infra corollulam, apice villofo. St^-- 
lus filiformis, ftammibus longior. Stigma bifidum, reficxum. 
Per. nullum. Calyx coimivcns. 

• Sem. folitaria, vcrticalitcr pyramidata, angulis duobus oppofitis 
obliteratis, cxtrorfum gibba: coronata ^^^^* fimplici, lcmine 
breviorc. 

Rec. planum, falcis fetaceis inftruftum. / 831. SERRATULA* "Dill.gijr.Z. eltb. z6i -264. /? iL- quales. tKxs oblongus, cylindracco fubyentricofus , imbri" 
..^is laaceolatis^ acuminatis, inermibus. 
fta tubulofa, uniformis : corollula hermaphrodit^e 3 

quc-fid indibuliformi^ tuho inflcxo ; Umho 
capillaria, brc^ifilma. *Auther^ cy- lindraccx , tubuIaVai. 
PiST. Germen ovatum , coronatum. Stylus fillformis, longitu- 

dinc ftaminum. Stigmata duo , oblonga^ rcflcxa. 
Plr. nuUum. Calyx immutatus, 
Sem. folitaria, vcrticalitcr ovata, co^omx^ fafpo. 
Rec. nudiirn vcl palcis diltinftum. 

OiiS- pappns in aliis phrmofus^ in aUis pilofus ejl: 

Ciirduas a Scrratula dijlinguitur receptaculo pilofa^ calyccven^ 
tncofo^ ejufiue fquamis aculeatis^ uc Jligmate minus btftdo^ 

2 1 
3^8 SYNGENESIA POLYGAMIA iEQUALIS. 

832. CARDUUS.* VailLA. G. 1718. Polyacan- 

tha Vaill ^. G. 1718. Silybum VailL A. G. 

17 18. Cirfmm Tournef. x^^. Vaill. A. G. 

171 8, Eriocephaius Vatll. J, G. 1 718/ 

Cal. Commums ventricofus, imbricatus: fqriamls numerofis , 
lanccolatis, ^cuminaiis, delincntibus in aculeum, 

COR. Campofita tubulofajUnitormis : corolluU hermaphrodita^G- 
re aequales, rellexa:, 

Propria monopetala, infundibuliformis : tftbo teiiuiflimo, lim- 
ho ercao, bafi ovato, quinquefido : laciniis linearibus, se- 
^^^'i]^^^' «J5?/Vtf profundius fepaiata. 
SxANr, Filamenta qQinque, cap'I!aria, breviffima. Anthera cy- 

Jmdracea, longitudine corolluls, ore quinqucdentat^. 
riST. Germen ovatum, coronatuni. Stylus fi'iiformi«, ftamini- 

has longior. Sti^ma fimplex, fubulatum, nudum. emargina- 
turn. > ». o 

Per. nullum. Calypc parura connivcns. 

C>£M. folitaria, oboyata, tetragona, oblitcratis' «^i-^a/ij oppofiti$- 

duobus; coronata Pappo fcliili, longiffimo, 
i<.EC. commune planum, villi§ tc6tum, , • 833. CNICUS.* r^//r;/^/:2 5-7. VallLAG.i-ji^ Kz2iX\\i.Va'ill jf. G. 17 

'^ornpofitus oyatus, imbricatus : jquamit CoR. Compofi, acquales \ph s Propria hermaphroditi infundibuliformis, oblonca : limbo quin- 
quefido , erc<5to , fuba:q\iali. , 

FAM. Hermaphroditis FiUmenta quinque, caplllaria, breviffima. 
Anthera cylindracca, tubulofa. , 

PiST. Gcrmen breve, coronatum. >5"/y//a filiformis, longitudine 

ftamuium. Sttgmn oblongum, emarginatum. 
Per. nullum, Calyx claufus, 

Sem. Ilermaphroditis folitaria, coronata. 
Rec. p]ai.um."villofum. Obs- C. benedielus interdun 
^aH(9s aJi^ujiiores lnKgiores Flofcuhs femi/^eos 

8h- ■'.; L f SYNGENESIA POLYGAMIA ^QUALIS. 35-9 

834. ONOPORDOM.* VaHl.A.G.i'ji'^.f.11. Cardui ipecies Tournef. 253. numerofis, aculeo tcrminatis, undique prominentibus. k ofita tubulofa, iiniformis : corollula her-mapbroditie 
sequalcs. ■ 

Propria monopetala^ infundibuliformis : tubo tenuillimo; lim^ 

bo ereclo, ventricofo, quinquefido; lacimis xqualibus, uni^ 
ca profundius feparata. 
TAM. tilamenta quinque , capillaria, breviffima. Anthcra cy- 
lindracea, tubulofa, longitudine corollae, quinquedentata. 
Pisr. Camen ovatum , coronatum. Stylus filifonnis, flamini-- 

bus longior. Stigma coronatum. 
Per, nullum, ' Calyx icviter connivens, * 

Sem. folitaria, coronata Pappo cappillari. 

Rec. nudum, planum, pundatum, reticulatum. 


835-. CYNARA.* Faill. A. G, 1718. Cinira 

Tournef. 2^4, Cal. Communis vcntricofus , imbricatus : fquamis numerofis , 

fubrotundis, carnoiis, auftis apice appendiculo patente, majo- 
ri, fubrotundo, emarginato cum acufnine. 

CoR. Compojita tubulofa, uniforniis: corollulie hermaphroditie 

fubaequales. 

Propria monopctala, infundibuliformis: tubo tenuiffimo; lim- 
'bo erc£lo , ovato, quinqucfido: laciniis Ikiearibus, ahera 
profundius teparata. 
OTAM. Filamenta quinquc, capillaria, breviffima. Anthera cy- 

lindracea, tubulofa, longitudine corollulae , quinquedentata. 
r\%T. Germen fcrc ovatum, coronatum. 6t)nns filit-ormis, fla- 
minibus longior. Stigma fimplex, oblongum, emarginatum. 
^ER. nulluin. Calyx parum connivens.^ 
oEM. foacaria, oblongo-ovata, tetragono^^comprefla , coronat^ 

Pappo fcfllli, longo. V 

Kec. commune planum, fetis tcdtim. Z 4 83^ 3^ SYNGENESIA POLYGAMU .iiQUALlS. 

B36. CARLINA.* Tof^rnef,zSs. VailLA.G, 

171 8. Carlinoides VaiU. A. G. 1718. 

^tt-f'""'^''"'' 7e"^P'cofus, iir.brlcfltiis: /^«^;«,V numcrofis, a- 

. colorata:, coronautes fiorcm compontum, patcntcs. 
^OR.Cor^pqfiiaunltormh, uibulofa : CorollHia; hcrmabhrodita sequales. ^'S^nSrm'''^'^''''' coronatom. Stylus liliformis, longitudinc 

c^ nuiium. Calyx immutntQs. 
JtM. foliraria, teret'ufc.i!a, lillofa. 
KEc. planum, PaUis five /./V. teaum. 

C^rlinoVdis F. coroKa fcmhis obfohta efi. 

^37- ATRACTYLIS.* Crocodilodcs VaiU. 

CAL. Cow»7»»/V ovatus, ini]?ricatus:/^«^»?/V oblongis , p]url« 
mis, lanceplatis, conniventibus ine?mibus. ^ ' ^ 

^nirpc^fife?. ^^"'""^' '^'"'''^^"^^ ^'^'^^^"^ ^^^^^^r,K^- 
Pr^PrtdT ■'? '-^.l^-^fpk^^dit.. ligulata^ in radiQ. 

rr9.^ria dtfci mfundibuhformis , quinqucfida. 

<;ta>, 17. r," ^^g"^^^^> Plana, quinquedentata. 

iinia ^ ^«/;;_^;.^ cylindracca, tubulofa. , . . . 

/A.?. l yi ^'^"'"'»1^ quinque, capillaria, breviffima. A«- 
tber^ cylindracca, tubulofa. ' 

riST f lofcujis difci Gcrmen brevlfiimum, coronatum. St^hs 
fiWormis, longitudinc aaminum. Stirma bifidum. ■ 

PeV niSi "A i/ni''ilimum difci, fcd obfolctum cmarcidum. 

^tx. nuiium. Calyx connivens. 

a£M, FJofculis difi itftbitiato-ccmpreffa , cOronata Faj>po pla- _ Flofculi radii prxdiais fim*CS 

AEC. planum, villofum, y 838 .SYNGENESIA POLYGAMIA JEQUALIS. 361 

838. CARTHAMUS,* Tournef.%^%. VaillA.G. 
iji%, Atradylis VailL ^. G. 1718. Cartha- 

moides VailL -^. G* 1718. Cal. Commums ovatus, \vCihx\c'XX.'w^\ fquamss numerolTs, inferne 
arctis, au6lis apicc appendktdo foliohcco, fubovato , plano, 
patcntc, 

CoK* Compofja uniformis , tubulofa: ceroUuUhermapbrodxt^: 

^equales. . • , ' . 

Propria monopctala, infundibuliformis : limbo qninquepartito, 
creClo, fcre xquali. 
Stam. FiLrmenta quinquc, capillaria, hrcvifllma. Anthcra cy-» 

lindracea, tubulofa. 
PiST. Gcrrnen brcvilfimum. J/y//fJ filiformis, ftammibus lon- 

gior. Stignia limplcx. 
Per. nullum, Cal;jx connivens, Sem. folitaria. pilofi cmen fere nudurn efi^ 
AtraClylis Vn Serncn corona obfolcta ^azc 
CarthaiUoV dis /^^. /cw^f^ corona pilofa tnjl 859 STOEBE.t Qht. siniverfalis futrotundus , imbricatus : fquamis fubula;is , 
perfillcntibus, rcceptaculum univerfale unaique tegcntibus* 
'Perianthimn proprium, unitlorum, pcntaphylluiii, intra (In- COR eulam fquamam calycis communis folitariuin, conitans /o* 
liotzs lincaribus, agutis , ccqualibus, ereftis. 
. ornnium flofculorum xqualis, hermaphrodita. 
Propria monopetala, infundibuliformis ; Limho quinquefidOj 

patiilo. 
Stam. Filamenta quinquc, capillaria, brcvia. Anihera c^\\Xidvd.^< 

cca, quiuquedQntata. 
PiST. Germcn oblougum. Stylus fihTormis, longitudinc ftami- 

mim. Stigma acutuni, bifidum. 
Per. nullum. Caty:ic immutAtus. 
Sem. folitaria, oblonga, coronata Pappo plumofo, longo. 

Rilc. proprium, nuduui. " 

. 840. S^i SYNGENESIA POLYGAMIA .^QUALIS. 

840. BiDENS.* Tour"fef.z6z. Dill. elth, 43 -47. 

Ceracoccphalas VaiU. /A G. ijio.f, 47. 48. 49 nalicakto-coiicavis. 
CoK. Compofita U'-iix: /' rod^^^rf» tu- ^Propria inmudibviliforDih : /;///Z?y quiiiqiKfi.io, ercch) 
Stam. FtUimenta quhique, capiHaria, bicvlliima, Jy^thera cy- 

liiidiacea, tubulofa. 
PiST. Utnique Gcrn:c^ ohlongum. Stylus {iiTiplcx , longitudi- 

. ne llaminunu Stigmnta duo, oblonga, refiexa. 
Per. nullum. C^^/y-Ar imnuitarus. 

S£Nr, Utrljpc folirara, obtufa, angulat^, coronata /'.-j/^/x dua-' 

bus pluri^usve, obloiigis, resitis, acuts. 
Rec; plauiim, fdeis dcciduis inftrufrum. « 

Ol55. In phinbus fpcciehns involucrum fatens pentaphyllum^ ca- 
lyci adnatum^ ciho^it fnrrem compojitnyn, 
In qiiibHsdam fpccicbu^ unus altc:rvc fiofculus radii i \ 


841. CACALIA.* Vcull.A.G 17^9. Tournefis 

Klcinia t^/./^./^/^^r.Cacalianthcmum 2)///. elth. 
54. 55- An Tith) nSaloidcs ? Klein.mo- 

?/^^r.PorophyUum VaiU.A.. G. 1719, Cal. Co'/nmH?iis oblonfTus /39 fqu CoR. Compojita tubulofa: coroUulce hcrmap/yrodit.e\ numero fo- 

liorum^ calycinorum lcngiorum, uniformes. 

Propria infundibuHformis, in tabiim feniim attcnuata: iim^a 
quinqucfido, ereiio. 

Stam. Ftlanicnta quinquc, capillaria, brevuTima. A>2thera cy- 

lindracea, tubulofa. 
Pi5T. Gcrmen coronatum. Sf^lus filiformis, longitudlne flami- 
rium, StigrAata duo , oblonga , rcvoluta. 

Pzii. nullum, Calyx immutatps. 

Sem, folitiiria^ oblon^a, ovato-angufla, coronata Vappo capil- 

lari, krrgiffimo, 

Rec. nudum, plahum, punctatum. 

841- s SYNGENESIA POLYGAMIA ^QUALIS. 


^3 842.* EUPATORIUM. * Tvurnef. 15-9. VallL 

A.G. 17 19. 2)/7/. elth. 114. !i tis, erectis, insEqualibus, h quales- .fi ■Propria infundibuliformis l Umbo quinquefido, patulo. 

Stam. Filamenta quinque, capillaria, brcviffima. jinthera cy- 
lindracea, tubulofa. 

ViST, Germe» minimum, coronatum. Stylus fiHformis, longis- 
fimus, ad ftamina ufque bifidus, ramis rcclis ereflisque. 6ti^ 

grnata tenuia. 

Pek. nnllum. Calyx immutntifs. Rtc. pudum; n^t y ^ 843. AGERATUM.* Carelia ^^«^ d\jf. Cal. Communis oblongus: fquamis multis, lanceolatis, fubae- 
qualibus. 

CoR. Cornpofita uniformis : coroUuLv hermapbrodilie tubulQfas, 
numerofce, xquales, vix calyce longiores. 
Propria infundibuliformis : limbo quinqucfido, patulo. 
Stam. Filam^nta quinque, capillaria, breviffima» /Inthera cy- 

lindracea , tubulofa. 
PiST. Germcn oblongum. iJ^yW filiformls, longitudine ftami- 

minum. Stigraata duo, tenuilTima, cre6la. 
Per. nuHum. Calyx immutatus. 
Sem,^ folitaria, oblonga , angulata , coronata calycnh propri^^ 

quinquepartito, patente, in acumina fubulara clcfinente. 
Rec. mininium, convexum, nudum. 
Obs. Ab Eupatoriis dijfert Corona feminum^ a Bidentc Rece-^ 

^e^tactilo ntido^ 844. 


34 SYNGENESIA POLYGAMIA ^QUALIS. - / 844. ST/EHELINA.f ■ 

Cal. Perianthium commune oblongnm , ;cylinJraccum •fm- 
bricarum : Sciunmh lanccolatis, creais, tcrminatis SqnamuU 
rcflcxa, breviore, colorata. ' 

CoR. umverfuUs compofia ex flofculis uniformlbus vix calv- 

ccm fuperantibus. > - .1*; 

. Pr.s/i^ monopcta!a,'infundibuliformis : Lhnbo quInoucfic'o 
a:quau, acuro, campanulato. i ^ii^.u, 

Stam. hngulis Fdamenta quinque, capillaria. Anthcra cvlin- 

dracca. 

PiST. fin^Tlis Gepnen brcviffimum, coronatum. St^ilus filiFnr- 

m-s. uV/^r^^ duplcx cblongum, obtulum , crcaum. * 
Per. nulluni. Calyx Imir.utatus. 

Sem, ioHiaria, oblonga, brcviffima, tctra-ana, coronata Pnttn 
piumolo, longitadinc calycis. "" ' coronata Pa^po 

Kc. planum , difduaum Paki 
ftentibus. R eis longitudiiie femlnum , pcrfT- ^ w 

845-. CHRYSOCOMA.* Chryfocomc 2)/7/ .<,« 

14. Coim aurea Bocrh. t.^.izi, '^ acuminatis. ff dit. tubMlof^, numc'rof^' ' nal?s ' "^^ ^^r.af.ra- 

P.././-;^ infundibuliformis: W. qulnquefido, rcvoluto lindracca, tubulofa. Anthera cy- PiST. G.r»M pbloi.giim coroiiatmn. J/yfc, filifornrs lon- Per. nullum. C^/yjf vix mutatus. P j/; Rzc. mtdum, planum. 

Obs, C. Linofyris fc^uamis calycinis patah A%6 SYNGENESIA POLYGAMIA ^QUALIS. 365- / 846. TARCHONANTHUS.* Cal, 'Pcrlanthiiim commune turbinatiim, monophyllum , fcmi- 
feptcn)fidum (fopias), cxternc villofum, corolla brcvius , a- 
cutiufculuro, pcrn/tcns. . ' ' 

CoR. UrAverJnlis uniformis: flofculis circitcr viginti: corolUiliC 
herraaphrodstic numcrofic, sequales. 

Fropria monopctal;!, infundibuliformis , quinqucdcntata. 

Stam, fingulis Filarnenta quinquc, capillaria, brcviflima- An^ 
thcra cylindracea, tubulolli, longitudinc corollulx. 

PiST. Gerrnen oblongum. ^'^^^-^ longitudine /laminura. Stt* 
grnata duo, fufaulata, longiffima, dchifccntia. 

Per. nullum. Calyx immutatus. 

Sem. folitaria, oblonga^ coxonata Pappo plumofo. 

Rec. minimum, pappo plumofo longitudine calycis rcfertum. 847. SANTOLINA. * Tournef. %6o, ValJl A. G 

171 9. Bacchaiis Vaill. J.G. 17 19. longis, acutis , conniventibus. fi CoR. Cornpofita uniformis, ca!yce longior; corollul^ herrnaphro-- 
dit^ scquales, numcrofse. 

Proprla infandibuliformis : limho quinqncfido, revoluto. 

Stam. Filamenta quinquCj capillaria , brevillima. Anthcra cy- 
lindracea, tubulofa. 

PiST. Germen tctragonum, oblongum. Styltts f^hTormis, lon- 
gitudinc flaminum. Stigmata duo, oblonga, depreffaj trun- 
cata. 

p£R. nuUum. Calyx immutatus. 

Sem. foh*taria, oblcnga, tetragonaj nuda, vcl pappo bxeviiruno coronata. i fO^ 366 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 2 . POLTGAMIA SUPERFLUA. S48. TANACETUM.* Tonrnef.%6i. VaillA.G, 

171 9. Balfamita Vaill. A.G.xji^. - L Cal. Commums hcmirphaericus , itiibricatus : Jquamis acutis 
cofnpadis. \ ^ ' . ) Coit.- Compofjta tabulofa, cont^exa r corolIuU hermaphrodita: nu- 
mcrofce, tubulofe ia difco. Feminecc nonnuUs; in radio. 

■ 

Propria Hermaphroditi infundibullformis ; limbo quinqucfido, 

rQtiexo. . ^Femi^ea trifida, introrfum profundius divifa. 

M- 
W - 

IT_ 

I 

Stam. Hermaphroditis Filamenta qumquc, capillaria, brcviffima, 
Anthcra cylindracca, tubulofa. 

PiST.JHcrmaphroditis Germen oblon-gom, parvum. Stylus fi- 

liformis, lougitudinc ftaminuni. ^tigma bifidum revolu- 
tum. i 

f Feminis Gertnsn oblongum. Stylus fimpkx. Sthmata duo, 

reilexa. Per. nullum. Calyx immutatus. 
Sem. folitaria, oblonga, nuda. 
Rec. convexum, nudum. \ 849 ( SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA 367 

■ 

^4^. ARTEMISIA.* Toiirnef. 160. VaUl.Jl.G, 

1719./ 23. i\. 36. 45-. Abrotaiium Totmicf. 

Abfinthium Tourncf. 260. VaHl.A. G. 

.1719./. 32.. Cal. Cornmumi fubrotunduS , imbricatus : fquamh rotundatis conniveiitibus. 

CoR. compofita: difco. Femtne coroUrde^ hermafhrodit^ tubulofse, plures in 
eie petalis fcrpie nud^, in ambitu. ' L 

Proprta hermaj^hroditi infundibQiiformisi lirrzbo quinqucfido. 

L 

Stam. Hermaphroditis Filamenta quinqne, capillaria brevifli- 
ma. A^tbcra cylindracea, tubulofd , quinquedentata. ' 

L 

PiST. Hermaphroditfs Gcrmcn parvum. Stylus fiHformis lon- 
gitudine ilaminum, iti^mu bifidum, rcvolutum. Feminis tis V inis Germen muvmum, ^^0'//^^ filiformis , hermaphrodi- 
longior. Stigma hermaphruditis limile, 

t 

Per. nullum. €alyx vix mutatus. 

Sf\t. Hcrmaphroditis folitarla, nuda. . 
Feminis foHtaria, nuda. 

Rec. planum, nudum, aut villofum. 

Obs. Abfinthmm T. Receptacuh villofo gaudet^ CS^ cakce ma^ 

gis glohfo. 
Abrotonum T. Receptaculo ejl nudo. 
Artemifia T. Receptaculo etjam efi nudo. - 
Scriphium Pn. Rcceptuculo nudo ; femtnuUs nullis. 
O, 


3<58 SYKGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 

L 

850. GNAPHALIUM.* Vaill. A. G. 1719. Eli 
chryfum Tournef, 259. 7)iU. jelth. 107. 108. 

Hclichryfum K-ai//. //.G. 1 719, 11.37. 38« 

FilagoT^-j^///. ^. G, 1719./: 6. 7. 38. 
Toitrnef. 159. Helichryfoides 

VallLA.G.iji^. •< t Cal. Cpm?7iin}s rotundatus, Imhxxcnxu^: fauamis ovatts,- con- 
niventibus, fuperne laxioiibus; 

T 

CoR. coinpofita: coroUuU^ hirma^hrodit^ tubulofse, interdum 
feininrs apetalis inixtx. 

ri 

Proprla Ilermaphrodhi infundibalifoi-mls ; limbo quinquefido, 

reiiexo. . ' 

Femiais (fi qua;.) nalla corolla conccfTa. 

Stam. Herniflphroditis Fihmcnta quinque, capillaria, breviilima. 

Anthcra cylindracea, tubulofa. I 1 

PiST. Hermaphroditis Germe^ coronatum. 
longitudiuc ftaminum. Stlgma bifiduiri. Stylus filirormis, Fcminis Germe» coronatum. StyUts filiformis, longitudine he;- 
maphroditi. Stigma bifidum, refiexum. 

Per. nullum. CaJyx pcrfiftens, nitidus. 

Si.u. Hor yimp y di ti s folitarla, oblonga, parva, coronata PapPo, 

temtms fimiha hcrinaDhrodfh'c ^^ hcrinaphroditis^. Rec. nudum. Sp fn aliis CoroKa feminis PapPus eft capillaris, in aliis ph 

ojus. -^ i . i Partc f< folos fiores hermaphroditos 
alio ijcro fohs ftmininQt, /< S;i* >j 

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. ^69 

. XERANTHEMUM. * Tounief, 184. ©///. 

genA. Vaill A.G. 1718. Xeranthcmoides Dill elth. 3 

Cal. ConirKUMh imbricatus: fquanjis lanceolatls, quarum inti- 

mce diico longloi cs , membranace33 , m"tid£ , radium confti- 
tucntes , coroiiantes tiorem compofitum. •' 

COR. Compofita inKqualis: conjlluLf:- hcrmaphroditce ^W\m^\,X\X- 

bulofae, in diCco. Feminina pauciores., tubulataEjin ambitu. 
Propria Hermaphroditis infundibuliformis, calyce lcnge bre. 

vior : limbo quinqucndo , patulo. 

Feminis tubulofa , .longitudine hermapiiroditi , quin- 
quefida, minus squalis. 
Stam. Hcrmaphroditis Filamenta quinque, breviflima. Anthe- 

r^ cylmdracea, tubulofa, longitudine fere corollulse. 
Pisr. Hermaphroditis Germen breve. Si^lus filiformis, flami- 
nibus longior. Stigma bifidum. 
Feminis Germen ut in hermaphroditis. Stylus filiformis, lon- 
gitudine hermaphroditorum. Stigmata duo, oblonga, rcflexa. 
Per. nullum. Calyx vix mutatus. • 

Sem. Hermaphroditis oblonga, coronata. 

Feminis limilia Hcrmaphroditis. 
Rec. nudum, planiufculum, punftatum. 
Obs, Xeranthemi T. Corona feminis quinquefeta^ Jlmplex, Re» 

ceptaciiium paleaceum. 

Xeranthemoidis D. Corona fermnii pappo plumofo conjlans, 

Receptaculum nudum, 

• i 

, 85-1. CARPESIUM.* Conyzoidcs Totmief, 

a6i. 1706. 

CaL._ Perianihium commune itnbricatum Fo/;i3//V exteriorihus tnt^ 
joribus, patulis, reflexis ; irtterioribus ^equalibus, arais, brc- vioribus. ofita aequalis. CoroUnU Hi 
n ambitu. Propria ntif<nu.-> liformis,, quinqlieiida : He 

ore claufo. Stam. Hermaphroditis Filamenta quinque , brevia. Anthera 

quinque, connatse in cylindrum. . 
PiST. utrisque Germen fu|) reccptaculo proprio, oblongum. J/y- 

lus fimplex, Stigma bifidum, 

Per. nullum. Calyx immutatus. 
Sem. nudum, comprefTum, oblongura. 

Aa l$i. 


370 SYNGENESIA POLYGAAlIA SUPERFLUx\, 85-3. BACCHARIS.* \ . rr/h lincaribus, acutis- /f ncis mixtis. yW/V xqualis , corollulis Hcrmaphroditis & Fcml- 

m I L. • Pr-op-^^ hermap^rodiiis monopetala , infundibuliformis , quin- quetida. FemlKh vix manifefla, fcre nulla. 

^'Z^r^^f^ 'i™"^-' "p=i>--. ">"-- 

FeminiKis fimillinium hcrmaphroditis. 
Per. nullum. Calyx immutatus. 

Femmis llmiilima. ^ 

Rec. nudum. / ''[fimus , in aUis ft 854. CONYZA. * AL. L.ommums mibricams, oblongus, fquarrofus • f^uam 
tis, extcnonbus patcntiufculis. ^ ^i^ixxi. jquam 

tubulol^, m dilco. Femimn^ petalis nudac in nmhim do, patulo. quiiiquefi- Limbo Stam. Hermaphroditis Filamenta quinque, capillan'a, brcvilTima. 
Anihera cylmdracca, tubulofi ^ ■> v ■> 

PiST Hermaphroditis Cermen coronatum. ' Stylus iiliformis, 
longjtudme flaminum. ^^;>^ bifidum. ^ ^^'^^Ji"^'*» 
Feminis Germen coronatum. %/«x filiformis, loneitudinc Per. nullam. Catyx comiivcas! 

Sem. //^w,^^i.r»</,/,Vfolitara, oblonga, coronati P^op, 8jy 
• SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 371 

855-. ERIGERON.* Conyzoidcs T>ni gen. Sene- 

cionis fpcciGS 2)/7/.V/2^/^. 25-7. Conjzclla Tfill. g en. ^ Cal. Communts bblotigus, cylindraccus, Imbricatus : fquamls 
fiibul-.itis, ercais, gradatim longioribus, fubiEqualibus. 

A 

COK. Contp-Qfita viAx^t^: coroIIhLe hermaphrodit<€ tubulofa?, in 

- dffco. temininx ligulates, in radio* 
Pro^ria llcrmaphrodlti infundibuliformis : limho quinqucfido. 

/vW;?^ ligulata, llnearis^ fubulata, ere6la, fsepius in- 

tei^erriiria. 

Stam. HcrmaphrodiciS Filamenta quinque, capillaria, brevillima. inthcra cyliudracca^ tubUlofa. • 


Pist. Hcrmaphroditi Germen mmimum, coronatum coroUuIa 
fua longiori. Stylns filiforitiis, longitudine pappi, Stigma- 
ta diio, oblongd, rcvoluta. Fcmin^ Germcn minunum, pappo corolla fua longitudine fc- 
xt a;quali.. Styius capillaris, longitudme pappi. Stigmata 
duo, tenuifilma. 

Per. nullum. Calyx connivens. 

w 

Sem. Hermaphroditis oblonga, parva^ coronata Papp longo» 

Feminis limillima hcrmaphroditis. 
Rec. nudum, plunum. 

Obs. FLfcuIos difci^ i^iimos^ feu wterm^dios ^ fefiHS mafcuks 

efe olfeivat DllleniuS. flofcuiis fi ^w f Aa i 8f(J. SJi SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 

856. TUSSILAGO.* Tournef.-z76. Vaill.J,G. 

1720./ 46. Petafites Tournef.z^%. VatU. 

A.G. 1719. I r 

Cal. CommnnU cylindraceus : fquamh laiiceolato-lmcaribus 
(quindecim vel viginti), xqualibus. 

CoR. Qompofita varia. 

CorollHU m aliis Hermaphrodltce tantum, tubulofae. 

Feminei£ nullce. 

In aliis Hermaphrodlt^e tubulorse in difco- 
in ambitu. Femlne^e ligulatx aliis Hermaphrodit<e tubulofae in difco. Femwea nuda3,pe 
talo mixt^. 4 H , calyce longiore. quinqnefido Femina nulla aut liguhta, angufliflima , calycc lon- 
gior , integra. 

Stam. Hermaphroditis Filamenta quinque, capillaria, breviHima. 
Anthera cylindracea, tubulofa. 

PlST, Hermaphroditis Gerrnen breve, coronatum. St^lus fih*- 
formis, ftamine longior. Stigma cralTiufcuhim. 

Feminis Germen breve, coronatum. Stylus filiformis, longi- 

tudine hermaphroditi. Sttgma bifidum, craffiufculum. 
PzR. nullum. Cdt;^x vix mutatus. 

Sem. Hermaphroditis fo\itm?i^ oblonga, comprefTa, iilo fufti- 
nentia Pappum pilofum. 

Feminis^ fi qijx, (imillima hermaphroditis. 
Rec. nudum. 

* 

Obs. Petafites 1*. caret flofcuUs in radioy ligulatis^ licet quibus- 

dam femin^i nudi adfi^t. 

Tuffilago T. injiruitur fimpfr fiminis in radio , corolla Ugu- iata fnsditis. 857- J -f \ -it '^ SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 373 

85-7; SENECIO/ Tournef.^6o:T>ilLelth.%5^^ 
VailkA. G.i7ig, Jacobae^e fpecies Tournef. 

Cal. Commums conicus, truncatus : fqnamls fubulatis, plufimis, 

in cylindrum fupcrne contraftam parallclis, contiguis, sequa- 

libus, paucioribus bafin imbricate tcgcnribus, apicibus emortuis. 

CoR. Cc^^f^/jq/;^^^ calycc aitior : corolIuU /jermapkradita tubulofsr, 

numerofaD,in difco. Femtnin.v ligulatx^jn radio, fi quas adfit. 

Proprin Hermaphrodlti infundibuliformis : limbo reflexo,quin- 

quefido. 

Femims (fi qu3c) oblonga, obfolete tridentata. 
Stam. Hermaphroditis Filamenta quinque, capiliaria, minima. 

Antht^rq cyliadracea , tubulofa. 
PiST. utrisque Germcn ovatum , pappo coronatum fub corol- 

liila. Stylus filiformis, longitud-nc flaminum. Stigmata duo, 

oblonga, rcvollita. 
Per. nullum. Calyx conico-connivens, 

Sem. utrts^tte folitaria, ovata, Pappo crinito, longo, coronata. 
Rec. nudum , planum. 

Obs/ Scnecio 7". caret Radio commani corolLe, 

Jacobasa T. injlruitur Radio communi coroll^c* 

85-8. ASTER.* Toumef 174. Valll, A. G, 1720, 

T>ill. elth. 36*/ 41. Hclcnium Vallk A. G, 

17x0. Afteropterus VaiU. A. G.iyio. 'jfi k in difco. Fcminin^v ligulatx, dcccm plures, in radio- patulo zph Femin<e ligulata, lanceolata, tridcntata. 
Stam. Hermaphroditis Filamenta quinque, capillaiia, brevifilma. 

Anthera cyluidracea, tubulofa. 
PiST. Hermaphroditis Gcrmen coronatum. Stylus fillformis, 
longitudinc flaminum. Stigraa bifidum, patens. • 

■ Feminis Germen coronatum. Stylns filiformis, longitudinc 

hcrmaphroditi. Sttgmata duo, oblonga, revoluta. 
Per. nullum. Calyx vix mut-atus. 
Sem. Hcrmaphroditis folitaria , oblonga, ovata, coronata Pappo. 

Femiyiis fimilia licrmaphroditis. 
Rt:c. phiniufcalum, nudum. 

Ons, Pappus communiter capillaris ejl , excepto Aftcroptcro. '/^ Aa 3 859 374 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 

85-9. SOLIDAGO.* FaHLJ.G.i7io,fs*46-i^. 
Jacohxse. fpecies Tournef, VailL A. G. 17x0. 

Jacob^oides Vaill. jL G, 17x0. Virsa au- rea Tourncf 275- . l^aill. A, G, 1720. 
Doria ^ill. gen.%, eltb. 104. 105, Cal. Commanis oblongus , imbricatiis : fquamis; ohlongis , an-. 
. guftis, acuminatis, redis, connivcntibus. 

r 

Vfi^^^ radiata: CoroIluU hermaphrodtti€ tubalofe,pIu- riinaj, in difco. Cfep patulo. Hermaphrodhi infundibuHforinis : limbo quinqudido , 
Femif^ea ligulata, lauccolata , tridentata, 

F 

Stam. Hcrmaphroditis Fihme^ia quinque , capillaria, brevifli- 
nla, Amhera cylindracea. tubulofa. 

fiST. Hermaphrodltis Geryncn coronatum. Stylus filiformls, 
longitudinc llaminum. Stigma biridum, patens. 

Feminac Qermen coronatuin: Stslus filiformis, longitudine 
hermaphroditi. StigmiUa duo, rcvoluta* 

p£R. nullum- Calyx vix mutatus. 

Sem., Hermaphroditis Co\{t\vh-, qvato-oblonga, verticalitcr in(i-. 
dcntia, coronata J^appo capillari, ' ^ ' " * 

- Feminis fimillima hcrmaphroditis. 

Kec. planiufculum, i^^^^^lTl- Z60. ^r SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 375- 

r 

F 

M 

860. INULA. Enula. C^falp, Magnol Helenium» 

Moris, Raj. Herm, Rhin, Rti^p^ 

Knatit^ Vaill. CaL; PeriaKthtum nnbrlcatiim : foliolls laxis, patulis : extcriori 
bus majoribus , aeqnalis longitudinis. ^ CoR. Compofita^ rad*ata, lata,- CoroIhJx hermaphrodlt^e ^ ^e- 
quaHs altitudinis, numcrofilTimae iu difco. Femtne.t Iigula- 
tce, numerofa^, coafcrt^, iii radio. ■ 

Propria Hermaphroditi infundibuliformis : limbo quinquefido, 
ercitiufculo. 

Fcminea lignlata, lineans , integerrnna. 

Stam. Hcrmaphroditis Filar/2e'/ita q-:dn^uc, fllformia., brcvia. 
Anthcra cyliadrica-, compolita ex minorib^i? quinquc, lincari- 

bus, coaliiis : fingulis ponc definentibus iu fctas duas, rc6tas 
lonj^itudine filamencorum. 

PiST. I-iermaphroditis Qermen langum, coronatum* Styhis fi • 
liformis, longitudine itaminum. Sttgma bifidum, ercffliu- 
fculum. 

ri 

Femineis Germen longum, coronatum. Stylus filiformis, ca- 
pillaris , femibifidus/ Stigmata^ erecta. 

Per. nullum, Calyx imrautatus. 

■ 

Sem. Ilermaphroditis folitaria, linearia, quadiangula, coronata 

pappo fimplici, longitudine feminis. 
Femiyieis finnh'a hermaphroditis. 

Rbc. planum, nudiim, 

Obs* Frgo antheris inferne in fetas decem definentihus non mo^ 
do ab Aflcre ^ fed ab omnibus adhstc nobis cognitis differt. # Aa 4 ■ 85i 37<5 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. Ux. AR.NICA.* Gerbera ^^/V. I, 2, / WF 

^^h ■p^'*''*«'^^'"«>» comwune imbrJcatum, radio corolf^e brevlus: 
foltohs Janceolatis , iQngitudine calycis , eredis. 

Co K. Compoftta x^d\m. Corollula ^erwaphrodlga m diCco nu- 

meroiiffima;. Femlnea in radio, circitcr viginti. 
Propria^ H^rmaphrodit', monopetala, tubulofa, ereaa, trifida, 

tetcinta impart duplo latiore. 

r 

Feminea lanceolata, longiflima, tridentata, patens,* 

+ ■ 

Stam. Hermaphroditis Filamcnta quinquc , breviffima, Anthe' 
ra qumque, oblongas, in cylindrum connatae. 

Femmeis : Filamenta quinque, fubulata , ereda. 
nullas, . • AfJth era VlST. Hermaphroditi : Germen fub reccptaculo flofculi Stvlus 

limplex, longitudine ftaminum. Stigma bifidum. 
Feminis fimillimum hcrmaph?oditis. 

Per- nullum. Calyx immutatus. 

SExr. Hcrmaphrodltss folitam, oblonga, coron^ta 

lari, fimplici, longo. 

/t^;;?^ limillima HermnnhrnrliVrc r^A r.»^- Pappa cnpil Kec. commun.e nudum. Ob^. EJfentialis^ergo chara^^er inCorolUr:im hermaphraditarum 

Jig»nt gr femtnarum Jtam.inib^s, 
^ 8^1. • p SYNGENESIA POLYGAMfA SUPERFLUA. 377 

t 

Uz. DORONICUM.* Tournef.zyy. Vaill.A.G. 

1720. f. 41. 14. Bellidiaftrum Mich. ^9. 

Cal. Communts fcliolis lanceolato-fubulatis, viginti circiter^a^- 
qualibus, ere6lis, duplicis ferici, loiigitudine facpius radii co^ rolls^. ofit inerofsB, in difco,. femh^ ligulats, numcro foliorum ca- 
lycis, in radio. 
Propria ilermaphroditi infundibuliformis ; limbo quinquefido, 
pitulo. • ^ 

Femiaea ligulata, lanccplata, tridentata. 
Stam. Hermaphroditis K/^/wf^i'^^ quinque, capillaria , brevlffi- 

ina- Anthera cylindracca, tubuloia. 
PiST. Hermaphroditis Gerr/ien coronatum. Styius filiformiSjlon-' 
gitudine Ihminum. Stigma emarginatunu ^ ^ ^ • 

Feminjs Germen coronatum. Stylus filiformis, longitudinc 
hermaphroditi. Stigr/^ata duo, reflexa, 
Per. nullum. Calyx leviter connivens. 
Sem. Herraaphroditis folitaria, obovata^ compreira, fulcata, co- 

ronata Pappo pilofo. 
F^??;/;;;V folitaria. obovata, fnlcata, parum comprefla, coro- 

nata Papfo pilofo. 

Rec. nudum, planuro. 

■ 

8(^3- HELENIA.* Uclcm^i^mm VailLJ.G. 17 %o. 

Cal. Comraunis fimplex , patcns, multifidus : foUolis circiter vi- 

ginti, ar6lis, bafi latiufculis- 
CoR. Corapojita radiata : corolluU herraaphrodit^a numerof^, in 
difco, Feminin^ numcro laciniarum calycis, in radio. 
PropriaHermapbroditi tubulata, calyce brcvior,ciuinquedQntata. 

Feminc^ ligulata, extrorfum latior, apice trifida, ca- 

lyce longior, ^ 

Stam. Hermaphroditis Filamenta. qulnque, capillaria, breviUima, 

Anthcra cylindracea, tubulofa. 
Pisx. Hermaphroditis Ger;?'/^^ oblongum, 5ify//^J fiHforniis,lon- 

gitudine llaminum. Stigma bifidum. , , 

Feminis G^rffv^;/ obiongum. Styius brcviflimus.^/*^/?;^ bifidum. 

Per. nullum. Calyx immutatus. Herm 

lyculo quinque4 

Feminis fimilllmi? Kec 8^4 378 SYNGENESIA I?OLYGAMIA SUPERFLUA. 

864. BELLIS.* rourncf.\%orVa}lL A.G.ij 
, /.16.10. Bellis-Leucanthemum i^//V/^.^£'7;.x9 

Caj.. Cummunis fimplex, cxcct\i%: folioUs dccem ad vHnti 
piici ferie pofltis, lanccolatis, seqnalibus. ^ ' 

Coji. C ' " .... 'ompofita radiata; corolluU hermaphrodita tiibulone, nu- 
rola:, in dilcp. Femifji^,^ ligulat», calycis foliis plures. ? mei 

in radio. rvprta Hermaphroditi infundibuliformis : limho qninquefido 

tcmtnea l!gu!ata, laticeolata , vix trideutata. 
5TAM. Hcrmaphroditis Filamentu quinque, capillaria , breviffi- 

ma,. >^»/^frrf cylmdracca, tubulofa, 
PiST. Herpiaphroditi Gcrmcn ovatum. Stslus lunplex. Sti^ma 
cmargmatum, "^ ^ 

_V^mmx Gcrmm ovatam. Stylus filiformis. Stigmata duo, 

Per. nullum. Calyx immutatus. 

Seu. Hermaphroditis folitaria, ovata, comprcfTa, vcrtlcaliter po- 
lita, nuda. , ^ - 

Fcmi»is limiHa hermaphroditis. 
Rec. nudum, conicum. 

26s. TAGETES.* Tourne/x';^. VaUlA.G. 

1720« 43. 15'. 2)/7A elth. 280. 179. 

Cal. Communis fimpllciffimus , monophyllus, ercaus, oblon- 

gus, pentagonus, quinquedentatus. 
COR. Co-mpofna radiata: corolUU hermaphrodit.v tubulofce plu- 
res, m difco. Femirjin.e ligulats, quinquc, in radio. 

Pr.pna Hermaphrodttt tubulofa, femiquinquetida, obtufa,ca- 

J>ce Ipngior: laamis Imcaribus, introrfiim villofis ' 

termms hgulata, hermaphroditis longior,longitudinc & 

Iat:tudmc f^re jqualis obtufiffima, verfus tubum anguaior. 

Stam. Heimaphroditis F.A.r^.«,^ quinque , capillaria, brcviffi- 

ma Anthera cyhndracea, tubnlofa. 
Pisr. Hermaphroditi Germcn oblongum. Stylus fiHformis,Ion- 
gitudine /lammum. Stigma bifidnm, tenue, reflcxum. 
l^emmo: Germen oblongum. Stylus filifoni.is , longitudine 
hcjmaphroditi. ^V//^^^ bifidum, tcnuc, rctkxnm. 
l£n nullum. Calyx immiitatiis, leviter ore connivcns, major 

Sem._ Hermaphroditis folitai ia, lincaria, compreii:!, cal ycc panlo brc- 
yiora, coxoxm^ fqrtamts quinque,erc6tis,acuminatis, inxqualibus.^ 
/■^»2/»/^ fimiha hermaphroditis. ' ^ 

Rec. nudum, parvum, planum. 

U6. -rf V r SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 379 

866. CHRYSAmHEMVm: Tournef r^o. Lcu- 
»■ canthcmum Tournef. Bellidioides Vaill. A, G, 

r ^ 1710./ 17.23 31, QA-L. Commtfnis hernifphasriciis , hnbricatiis : fquamls ar6];e in-? 
.cunibcntibus, interioribiis pcr gradus majoribus, intirnis in 
inembranas pcllucidas laxiorcs terniinatis. 

CoR. Compofitd radiata: corollul<e hermjphrodita: tubulofiE, nu-: 

iiierofGe, in difco, femi^iK^ duodccim plures , hgulatx, 
in radio. 

Propria H^rc/iaphroditis iufundibuliformis, longitudine calycis: 
hmbq qujnqucf?do, patulq. 

« 

Fcrainis ligulata, 'oblonga^ tridcntata. 

Stam. Hcrniaphroditis filamcnta quinque , capillaria , brcvilTi-' 
ma. Anthera cylindracca, tubulofa , corolla fere brerior. 

j 

piST. Hermaphroditis Germen ovatutn. t^/\'//f.f filiformis, ftami- 
nibus longior. Stigmata duo, rcyoluta. 

Fcminis Cermen ovatum. St^his tiliformiST cum hcrmaphro- 
ditis acqualis. Stigmata duo, obtula, rcvoluta. 

- T 

Per. nullum. Calyx immutatus, 

SzM. Ilerrnaphroditis fob'taria, oblonga, nuda, 
Feminis limillima hermaphroditis. 

> 

Hec. nudum, punftatum, conve:xum. 

Pbs. Leucanthcmi T. CorolluU ferainina lanceoJata efl^ ^ mem- 
braniV calycin^c angti(l,e> 

Chryfanrhcmi T. Corollula femimna ovato-truHcata efl^ ^ rnembran^ cal\ci?tie ovat.e. 867 3So SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 

8^7. MATRICARIA.* Tournefxn, Valll, 

A. G. 1720. 

Qa!.. Communis hemifphffiricus , conftans fquamis linearibus, 

imbrlcatis, fere xqualibus. 
CoR. Comi^q/itajd.dkt3.: coroUula h erm apkr Q dit a txyhwXo^x^mxm^-^ 
fofe, in difco hemifphxrico. Femininie ^\^\x\2iix^ m radio. 

Propria Hermaphroditi infundibuliforniis ; IsmbQ quinquefido , Feminca oblonga, tridcntata. patente 

Stam. Hermaphroditis Ftlamenta <:^hv^t^ capillaria, breviffi- 

ma. Anthera cyliadracca, tubulofa. 
PjST. Hcrmaphroditis Germen oblongum, nudum. . St^lns fiU- 
formis, longitudine flaminum. Stigma bitidum , patens. 

Fcminas Germen nudum. - Stylus filiformis, longicudiuc ferc 

hermaphroditi. Stigmata duo, rcyoluta. 
Per. ilullum. Calyx immutatus. 

Sem. Hermaphroditis folitaria , oblonga, nuda. 
Feminis fimiilima hermaphroditis, * 

Rec. convexum, nudum, 

F 

%a. COTULA.* VallL J. G. 1719./, 3. zi. i^ 

Ananthocyclus Vai/L A. G. 1719,/. $ ^4. T)ill. 

elth. 'hy.f. 25. i6. Lancifia "font, dijf. 

Cal. Communis convexus , divifus in fedccim circiter partes o- 

vatas, quarum octo cxterioies : harum infcrioies intcrioribus. 
fere majores. 

CoK. Compofita longitudine calycis, parum convexa: CoroUula 

hery^iapbroditx m difco, numerof;i2. Femirhv in ambitu, 

viginti plures. 

Propria Hermaphroditis tubulofa: limbo qiiadriiido, inasquali: 
facinia extima majori. Fcmims nulla, 

STAM-.Hermaphroditis /^//rf/y.v;^/^^ quatuor, mininia. /intheraisX' 
bulofa, longitudine corollulae, Stigmata duo, obtufa. 
Feminis Germen obovatum, comprelTuin , anccps , majns. Sty- 
Itis filiformis , longitudine hcrniaphioditorum. Stigmata 
duo, limplicia. 

Per- nullum- Calyx immutatus, perfiilcns, 

Sf.m. Hermaphroditis folitaria, miuora, ovato-trigona, angulo 

interiore obfoleto* 
Fo-mims folitaria, majora , cordata, hinc plana , indc gibba, 

margine obtufo cinda. Rec. nudum, planum. 869. SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA, 331 

869. ANACYCLUS.* Santolmoidcs ^tf/V/, ^. G. 

1719. Mich.gen. 31. Cotiilvi Tournef. 282. 

Cal. Coynmunis hemifph^ricus, luCox\c^lyxsi fqudmls mxm^xofiSy 
ovatis, planis, acutis, 

CoR. Compofita radiata : CoroIhiLe Herma^hroditie nxxmcrorx^iii 
difco. Femi^iniV quinque ad decem, in ambitu , difco vix 
altiores. 

r 

Propria Hermaphroditi iiifundibuliformis : Hmbo quinquefido, -. 

patulo. • 

. Femi^ea Wgnhtaituho comprefTo : //iwZ-^ovato, infegro. 
Stam. Hermaphroditis Filawe?ita qulnque, capillaria, brevilhma, 

Amhera cylindracea , tubulofa* 
PiST. Hermaphroditis Germen oblongum, comprefTum. Stylus 
filiformis, longitudine flaminum, Stigma bifidum. 
Feminis Germen oblongum, membrana utrinque auclum, St)^ 
lus filiformis, longitudine coroliulse,- Stigmata duo,tenuia^ 
reiiexa. 

Per. nullum. Cal^x. immutatus, 

Skm- Hermaphroditis foh'taria, oblong^ , comprcffa. 

Feminis folitaria, oblonga, ala latifiima utrinque membrana- 
cca, apice emarginata. 
Rec. convexum, Paleis obtufis cum acumine obvallatum. 

870. ANTHEMIS.* Chsim^mdum TournefzBt. 
VailL A. G. 1710./ 31. 3 3- 17. Anthcmis 

Mich.gen. iQ. Buphthalmmii Zi?«r^ 

nef. 282. 

Cal. Communis hemifphsericus :/^;/^2Wj-linearibus,ferc2*qua1:bus, 
CoR. Compojita radiata : cor^ilula: Hermaphroditte tubulofae, nu- 
meroiie, in ditco convexo. Femimn.e ligulatae, m radto. 
Propria Hermaphroditi infundibuliformis : limbo quinquedcn- 
tato, eredo. 

Femi-fuv ligulata, lanceolata , intcrdum tridentata. 

Stam- Hcrmaphroditis Filarnenta quinque, capillarla, brevifli-* 

ma. Anthera cylindracea, tubulofa. 
PiST. HermuphroditisG^r^wf» oblongum St^lus filiformis , lon- 
gitudine Uaminuni, Stigmuta duo, retlexa. 
Feminis Germen oblongum. Stylus filiformiSj longitudine her- 
maphroditi. Stigmata duo, levoluta. Per. nullum. Calyx immutatus. 

Sem, Hermafhroditis folitaria, oblonga, nuda. 

Feminis fimillima hermaphroditis, 
Rec. comcum, fahis inllrutlum. 87T. 
382 SYNGENESIA POLYGAMlA SUPERFLUA. . 

I. ACHILLEA.* Valll.A.G 1710./ i. 10. 36 

nef, 2.83. 

Ckt.Commums oblongo-ovatus , \mhxlc^tn^\ fquamls ovato-a^ cutis, connivcntibus. v- CoR. Compfijita radiata: corolbiLc hermdphrodita tubulofce, plu- 

res, in difco. Fcmimn.v ligulata;, quinquc ad dccenl, in radio. 

Propria Hermaphrodtu infundibulifon^is ! limbo quinqucfido. 
patulo. . . 111 

Fernlnce ligulata, obcordata, patenSj trifida: ladnuU 

mterrnedia rhinorc. 

STA\i. Hcrmaphroditis Filamenta quuique, dapillaria, breviffima. 
Atithera cyhndracca^ tubulofa. 

PiST.Hcrmaphroditis Germen parvum. Styhs filiformis, lon- 
_ gitudine itammuin. Stigma obiufjm , cmarginatum. 
Femuiis G<?r»z^»_parvum. Stylus filiformis^ longitudine her- 
maphroditii Stigmata duo, obtufa, rcflcxa. 

Per. nullutn. Calyx vix mutatus. 

Sem. Hermaphrodiiis folitaria, ovata, j?offo inflru61:aj huda. 
. Feminis fimilia hcrjnaphroditis* 

Kec. conico ^oblongum: Paleis lanccolatis, longitudine flofcu- 
lorunij tcftum. 871. TRtDAX.t 

AL. Perianthittm commune cyliudraceutTl ir 

mis ovato-oblongis, ohfolete acutis, credis. h Univerj-alis radiata, corollulis hcrmaphroditis in difco: Feminis in radio. ^'i^cLmaTTrtaf " "^°"^^^"^^^' Infundibulifdrmis, quin- 

Femtnis monopetala, plana.> tripartita • Udniis aiqua- 

JiDUS, media anguiliore. ; ^ 

Stam. Hermaphroditis Filamenta quiiique, capillaria^ brcvifli- 

ma. AntherA' comviX-s. in cyh'ndruni. 
Visr Hcrmaphroditis Germe» oblonguril, coronaturri 
ictaceusj iongitudinc rtamiuum. Stigma obtuium. 

femtnis confimilc hermaphrojito. 
rER. nullum. Galyx jmmutatus. 

Se.m. //.r>?7<./^,W/m folitaria , oblonga, coronati p'^fifi<, fim- 
plici, caiycc paulo longiore. V 

Femifiis fimillima hermaphroditis. 

^c. planum, /Wi-// lanccolatis, femine brcvioribus. diftin£lum. 
L ' ^73 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. ^^^ 

8*73. SIGESBECKIA.* Cal. Involn Involucrtim froprium \ox\% compofiti pcntaphyjlnm: /0- 
liolis linearibus , teietibus, obtuds, patentlffimis 'fiore'loh- 
gioribus, pcrfntentibus. 

i 

L 

^.^^'f>^iy'ftm Coytinntne feflile, polyphyllum, quinquangulare : 
Jottolis ovatis, concavis, obmfis, acqualibus, ferle njultiplici, 
perliftentibus: mtra fingulum foliolum continens tiofculiim. 

CoK.Cor/ipofita radiata. CorolluU hermaphrodlta twhnlo^x^ m 

difco. Feminina ligulatje, quinque (& infra) ; in radio. 

Propria Hermaphroditi infundibuiitbrmis , , longitudine caly- 
cem fuperans , limbo quinqucdentato., 

Feminea lingulata^ lata, breviillma, tridentata. 

Stam. Hcrmaphrcditls //Vtf;»tf^/4 quinque, breviffima. Antheri 
in tubum coalitje. PiST. Herrriaphrodm G^rw^^ bbiohgum ^ incurvurn, magnitudi- 
nc calycisi Stylus filiformis^ longitudineltaitiinum. Stirma 
bifidum. ' 

Feminx Germcn oblongum, incurviirn, magnitudinc calycjs. %■- 
//^xfiliformiSjlongitudinehcrmaphroditi. Stigma bifidum. 

Per. nullum. Cal^x imniutatus^ fiilgula fua fquama fingulum 
fcmcn ampleclcns. Sem. He 'phroditis folitarid, oblonga, obtufe tetragona , fu- perne crafTiora, obtufi, nuda. 

Fcmiriis fimillima hermaphroditls. 
Rec. cQmmHnt tjullum : f(iuam<e calycin* interiores diflinguunt 874. 3S4 SYNGENESIA POLYGAML\ SUPERFLUA. 

P 

874- VERBESINA.* Eupatoriophalacron "Dilk 
elth^wi^ VailL A.G.i7i<). Ceratocepha- 

loides VailL A G. 1720. 

Cal. Communts concavns : foliolis oblongis, canaliculato-coii-* 

cavis^ eredis, fxpius ccqualibus, duplicis ordinis. 
CoR. Compofita radiata corolIuL^ her'/noproMta plures , tubuto- 
Ise, in dilco. ti ropria Hermc. 

tato, ere6lo. 

Femiyi Feminin^ ligulatss, pauciores^ in radio. 
'phroditi infundibuliformis : timbo quinqueden- 

T ftillima. 

Stam.' Hermaphroditis Filamenta quinque, capiilaria,breviffima. 
Anthera cylindiacea, tubalof^. 

PiST. Hermaphroditi Geirmen figura fcminis. Stylns filiformis, 

longitudiae flaniinum. Stigmata diio , reflexa. 
Fcminis Germen fub corollula. Sp^l^s filiformisj longttudi- 
ne hermaphroditi. Stigmata duo , refiexa. 
Per. nullum, Calyx immutatus. 

Sem, Hcrmaphroditis folitaria, craffiufcula, angulata, paucis co- 
rona palcacca tridcntuta. 
Femims limillima hermaphrodills. 
Rec. paleis deciduis inllrudlum. Obs. Vaillantius Eupatoriophalacron a Ceratocephalo difi. f o I c 875. TETRAGONOTHECA.* "DHLelth. 183. 

■^ VL. Comrnunis mai^nus , quadripaititus : laclniis trkngulo-cor 
datis, planis, dehiiccntlbus. 

>R. Cornpofita radiata: loroUuU herrAafhrodiia; tUbulof^, HU 
merofae, in difco.^ Feminina ligulats, duodecim, in radio refiexo. Hermapk Umbo quinquefido Femtn.e ligulata, extrorfum dllatata, trifida, «qualis, acuta. 
StaM. Hermaphroditis Filamenta quinque, capillaria, brevifli- 

ma. Anthera cylindracea, tubulofa. 
PiST. Hermaphroditis (^ermen nudum. Stylus filiformis, lon- 
gitudine ftaminum. Stigmata duo, reflexa. 
Feminis G^rwfi/ nudum. J^y«x filiformis, longitudine kr- 

maphroditi. Stigmata duo, revoluta. 

Per. nullum. Her Feminis folitaria, fubovata, nuda, 

Kec, Paleis difcin^tum* i. TO 
SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 385. 

276, BUPHTHALMUM/ Afterifcus Tournef.zZi. 
VailLA.G.iyro. DilL elth, 3%,/^^^, Alle- 

roides Tournef. 487. Vaill. A. G. • Cal. Communis varias m diverfis, fmbricatus. * 

CoR. Cornpofita radiata : corollKU hermaphrodita tirbulofe nu 
merofa:, difcum planum conltitueates. Feminina Ifculata 
decem plurcs, m radio. fa *» • patulo. Herm quinquefido» Femin£ ligulata, longior", patens, tridentata. 

StAm. Hermapliroditis FUamenta quinque, capjllarfa brevlfll- 
ma. Anthera tubulofa, cyUndracea. ' A 

\ PiST. Hcrmaphroditi Germen oy^twm^ compreflum. Sty!us fi- 
lifoiinis , longitudine ilajninura. Stigma craffiulculum 

limplex. • 

Femlna; Germen anceps. Stylns filiformis, loneitudine hcr- 
maphroditorum. Stigmata duo, oblon^a- 

Per. nuUum. Calyx immutatus. 

S^iA. Hermaphroditi folitaria, oblonga, margine incifo multifi- 
do coronata. »iuuiu 

^^««iW rolitaria cornprefTa, margine utrinque fecante. coro- 
nata margme limili. * 

h 

Rec. convexum, pakis obvallatum. m Bb i.PO 3S6 SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA 

. FOLTGAMIA FRUSTRANEA. 
877. HELIANTHUS.* Corona folis VailLA.G 
ijzo,/, IX. 4^. Tournef, 279. T>illeltb. 94. Cal. Commuhh imbrlcatus, expanfus : fqnamh oblongis, acurhf- 
natis, bafi latiufculfs, dehifcentibus undique apicibus. 

Proprius diphyllus: foiiolu lanceolato-acuminatis, minimis, cer- 
mini mfidentibus. . 

P 

CoR. Coynpofita t^^i^tr. coroUuU hermaphroditcs numcrofiiTima: , 
m dilco. temifi,^ pauciores , multo longiores, in radio.' 

Propria Hemaphroditis cylindracea, calyce communi brevior, 

bnji ventricofa, orbiculata, depreffa: ore quinquedentaia, a- 
cuta, patens. 

Feminis ligulata , lanceolata , integcrrima , Ion?rffi- 
ma. . ■ ^ 

5tAM. Hcrmaphroditis Filafnenta quinque, curva, infra vrtri- 

culum corollulxinferta, longitudine tubi. Mthera cylindra- 
cea, tabulofa. 1 •^ prium. Styltis filiformis, longitudine corollulcc. Stizmahl' 
partitum, reflexum. ^ Pei 

Se)s[. Hermaph Calyx immutatus. "'T . tiermaphrodttis lolitaria , oblon<^a nKnir^ * ► calyceproprio, deciduo. 
Femtna abortiunt. Rec. magnum planum^/^/^/, lanceolato-acutis, duabus fineu- 
lum femeu diftinguentibus , dcciduis. ' ^ i / Z7Z. 


SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA.. 387 

27S, RUDBECKIA.* Obelircotheca F^///. ^, G. 

H 

I/ZO,/ 44. ©///, ^/^/&. 21 8. _ « 

Cal.^ Commums gemino ordtne foUolorum : fquamls planis la- 
tiufculis, curtis, tex m lingulo ordlne. ' 

Proprtus margo parvus. 

h 

COR. Compq/:fa rudiata : coroIktU hermaphrodits numerofje in 
difco conico. , , ' 

FemtHiS duodccim (circicer), longifHmse, in radio- 

Proprta Hermaphrodiu tubulofo-infundibulifbrmis orc quin- 
quedentato. 

Femtn^ Hgulata, lanceolata, bi-trive-dentata , plana 
pcndula. . ^ * 

r 

Stam. Hermaphroditis Filamcnta quinque , capillariaj brevifll- 
ma. Anthcra cylindracca, tubalofa. PiST. Hermaphroduis Germen intra calyccm communem & pro- 
prium. Styl/iS fifformis , longitudine coroUuias. Stigma bipar- 
titum, revoluium. ^^ Feminis GermeK infra reccptaculum proprium. Stylus nullus. 
Stigma nullum. 

A 

Per. nullum. Calyx immutatus. 

Sem. Hermaphroditis folitaria , oblonga, exafte tetragona co- 
ronata calyculo proprip, quadridcntato. 

Ferain^ abortlunt- Rec. \ \ M. • conic muium ftingucntibus. icum, calyce communi longius , /^^/iffV longitudine fe- 
, ^creflis, canaliculato - concavi^ , dcciduis, femina di* Bb X S79. 
3S8 SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA, 

879. COREOPSIS** Bidentis fpecics Cal. CommHnis daplicatus : exterhr foHoIis faepius o£lo, rudi- 
bus, in orbem poiitis; i^urhr totidem majoribus membrana- 
ceis & coloratis. * CoR. Compoftfa radiata : corollHL-e hermaphrodllie tubulofse, nu- 
merofx, in difco- Ferainincc 06I0, ligulatae in radio. 

Propria Hermaphroditi tubulofa, quinqucdentata. 

Fc-w/W ligulata , quadridentata , patens, magna. 

Stam.- Hejrmaphroditis Ftlamenta quinque, capillaria, breviffi- 
ma. Anthera cylindraeca, tubulofa. PiST.^ Hermaphroditis Germen compreflum, bicorne. Styhisd.- 
liformis , longitudine ftaminum. Stigma bifidum, acutum, 
tenue. 

Feminis Germen confimile hermaphroditis. Stylus nullus. Sti- 
gma nullum. Per. nullum. Calyx vlx mutatus. 

Hermaphrod. \ convexa, indc Cava, cum protuberantia tranfverfali ad apicem fcilicel & 

Dalm, cmtta margine membranacep, apice bicorni. Femin^ abortiunt: Rec. Faleis inftrudum. i 1 *i 880. SYNGENESL\ POLYGAMIA FRUSTRANEA. 3S9 

880- CENTAUREx\.* Centaurium majus Tournef. 

256. ^2LCQ^To!tr7ief.x$4t.T^HL gen.13, Cyanus Tour- 

nef 25-4. Vel ex J. G. 1718. VatUantii. Calcitra- 

pa VallL Caicitrapoides VailL Rhaponticum 

/^^7/7/, RhaponticoidcsK/?///. Jacea VailL 

Amberboi VailL Cyanus VailL Cro- 

codilium VailL Cal. Cammunis imbncatus, ivhroiMndm : fquamis faepius mon- 

ftrofe terminatis. 
CoR, Compojita tubulata, difFormis: corolluU hermaphroditx 
' plurimas, in difco. Fernina pauciores^ majores, lax^, inra- 

dio. 
Propria hermaphroditi monopetala : tuho fiUformi, Umbo ven- 

tricofo, oblongo, erc6to, termlnato laciniis quinque, linea- 
ribus , eredis. 

Feminis monopctaU: tubo tenui, fenfim ampliato, rc- 

curvo; limbo oblongo^ obliquo, inxqualiter divjfo. 
Stam. Hermaphroditis Ftlamenta quinque, capilhria, brcviffi- 

ma. Anthera cylindracca, tubuhia, longitudinc corollula:. 
PiST. Hcrmaphroditis Germen infra corollulam. Stylu$ filifor- 
' mis, longitudine ftaminum Stigma obtufiiTimum, acuminc 

(niultis bifido) prominens. 
Feminis Germen infra corollulam, minlmum. Stylus r\ullus- 

Stigma nullum. 

Per. nuUum. Calyx immutatus, connivens. ^ 

SjEM. Hermaphroditis folitaria. 

Fcmina: abortiunt. 
Rec- Setis rcfertum* 
Obs, Calcltrapx Viiill. Cahx acuUis foUtariiSy reBis^ magnis. 

Semina nttda vcl coronata. 
CalcitrapoYdis V. Calyx aculeis confertis^ parvis»^ 
Rhapontici /^. Calyx membrams laxis^ integris. ^ 

RhaponticoYdis/^. Cnllyx fquamis lanceolatis^ acuminatis. 

Ambcrboi y. Calyx Jauamis obtnfis^ fimplicijfimis. 

JaccdB y. Calyx f^uamis ciliatis. 

Cyani ' y. Calyx fquamis ciliatis. 

Crocodilii V, Calyx fquamis aculcatis. Scm^ina pappo plu^ mojo. Bb 3 8^1 


390 SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. 

2. POLTGAMIA NECESSARIA. 88i. MILLERIA.* Mart,cent. j^. m i-oraiatn plano-triquetrain , perOftens : foiwlis dmbns inte- 
rsortuus xqualibus, fubovatis, acutls, plams : exf eriori ycro 

oup^o majori, fuorotundo, acuminato, plano, cordato, profun- 

.diusa reliquis dlviro. . ' "^ ' ^ 

CoR. Compofua radiata: corolJuU hermaphrodlia dus, intra fo- 

Iiola calycina minora. Feminina nmc-Ji . intra foliolum ca- lycinum majus. 

ropria Hermapbrod. 

«juedentata. erefta , quin Fi Ya, emarginata Stam. Hermaphroditis Filamenta quinque, capillaria. /^ntherce 

totidcm, credse, lineares , latcribus mediis connexas , longiiu- 
dme corollae, acutas. 

*^^^^- Hermaphroditis Germe» cblongum , tenuilTimum. Stslus 
nhformis, longitudine corollulas. Stismata duo , linearia, 
debiha, obtufa, patcntia. 

Femin^ Germen magnum, trigonum: Styhis filiformis, lon- 
gitudme corollulx. Stigmata duo, fetacea, retiexa, longa, Per. nullui 

Sem. Herm Calyx connivens in trigonam figuram, ■^ Femlna folitarlum, verfus Ijafin anguflius, obtufum, oblon- 
gum, trjquetrum, 

Rec. Commune va ullum. 

Obs. M' Quinqucflora Corollula femlnl^a trtfida ejl ^ ^ i 
^uU tululoj^ qtiatHor ^ ut ^ Calyx mmu^ manifeji ^ ^ 2dZ' V SYNGENESIA POLYGAMLl NECESSARIA. 391 

Ui. SILPHIUM.* Aflerifcus'Z)///,^///A 39: 42* 

Cal, Communis ovatus, imbricatus, /^/^^w/V ovato-oblongis, ia 

mcdio retlcxis, undique prominentibus, perfiilentibus. ^ 
CoR. Umverfalis radiata ex flofculis ^(?r;w^//^rtf^/V/Jindifcoplu- 
ribus, femi/iirjis \\\ radio paucioribiis. 
Propria HermaphrQditi monopetala, infundibuliformis , quin- 
quedentata, tnho vix limbo angulliore, 

Feminx lanceolata, longiffima, fa^pe tridentata- 
Stam. Hcrmaphroditis Filamenta quinque, capillaria, brevilli- 

ma. Anthera cylindracea, tubulofi. 
PiST. Hermaphroditis Germen teres*, tenuilTimum. Styhs fili- 
formis, longifllmus, villofus. Stigma fimplcx. 
Feniinis Germen obcordatum. Stylns fimplex, brevis. Sti- 
gmata dao , fetacea, longitudine Hyli. 
Per. nullum. ^Calyx immutatus- 
Sem. Hermaphroditi abortiunt- 

Fcminis" folitaria , membranacea fere , obcordata , margine 
membranaceo bicorni emarginato cin6la. 
Rec. Commnne palcis lincaribus diflinclum. 

883. CHRYSOGONUM.f 

Cal. Perianthium commune, pentaphyllum, planum, patens ; 

foliolis lanceolatis, longitudme ferme floris. 
CoR, Umverfalis radiata : corolluUs hermaphroditis plurimis in 
^xko^ femininss quinque, in radio. 

Propria Hermaphroditis infundibuliformis, quinquedentata, e- 

refta. 

Feminss plana, oblonga, truncata^ tridentata. 
Stam. Hcrmaphroditis Fiiamenta quinque, minima. Jnthera 

cylindracca, tubulofa. 
Pist. Hermaphroditis Germen miuimum. Stylus fetaceus, lon- 

gitudine corolla;, Stigma obfolctum* 
Feminis Germcn majus, perianthio proprio obvolutum. Sty* 
tus brcvior. Stigmata duo, rcvoluta. 
Per. nullum. Calyx immutatus. 

Sem. Hermaphroditi abortiunt. 

Feminis folitaria, obcordata, dcprefix3-quadrangu!a, lateribus 
laiiufculis : coronata fqi^amula tridcntata, introrfum dehi- 
fcente , verfus bafin contra<?la. Latet fcmcn fingulum 
rntia Glumam propriam , tctraphyllam ; fquama extcrioreo- 
vata latiore; Iquamis tribus, rcliquis angufiiflimis, ardecon- 
liiyentibus, maturo fruflu dchifccntibus. 
Rec, Commune planum; paleis liiiearibus, obtufis. 

Bb 4 884. t 391 SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. 

I 

884. MELAMPODIUM, t V Cal. Perlamhlum commune, pentaphyllum , planum: fdlolh 
oDlongo-ovatis , longitudlne floris , patentiifimis. 

I 

CoR, Urdiverfalis radiata: coroUuUs hermaphrodhis in difco: fe- 
minis quinque circiter in radio. 

Propria Hermaphradsti monopetala, infundibuliforinis , quln- 

quedentata, ere£la. 

V 

SxAM. Hermaphroditis PiUmenta quinque, minima. Anthera cy- 
lindracea, tubulofa, 

riST. Hfrmaphrodltis Germen mlnimum, Siylus fetaceus , lon- 
gitudine corollae. Stigma obfoleium. 

F 

Femittis Germen fubovatum , compreflum , lateribus fca- 
bris, apice plano membranaceo, Stylus brevifllmus, Calyx 

immutatus. \ Sem. Hcrmafhroditi abortiunt. 

'l 

Feyriinis folitaria , obovata, comprefTa, tetragona, latcribus 
aculeata, coromta fquama cordata, margine involuto cou- 
niventc ia formam vulvsc. ^ R£<^, ComTr.um QomcxiTTiypakis lanceohtisj 'coloratis, longitu- dine flofculorum. ; -- 885 i » SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. 393 

^j^. G. 1720. 27» Dimorphothcca ^<zi//. j4. G. 

17X0./I 22» 21. Cardirpermum Trant^ A, G. 1724./: 2, re7*ften Cal. Co:-nniunis fimplex, miiltlpartitus , ercftiufculus : 

m lineari-IaiT^ceoIatis , quatuordccim ad viginti, fubaTquali 

^^^•.jT^^^/^^^^^.^^d^^^^^ corolItiU hermaphrodita plurimx, in 

aifco. Femir.a plurimx, numero radiorum calycis, longis- 
fiinct, in radio. ^ 

Propna Hermaphroditi tubulofa, fcmiquinqucfida, longitudinc 

calycis. 

Femina ligulata, longiffima, tridentata, bafi villofa, 
nervis diflituta. 

Stam. .Hermaphroditis FiUmenta qulnque, capillaria, brevilfi- 
ma. Anthera cylindracea , tubulofa, longitudine corollulac. 

PlST. Hermaphroditis Germen infra corollulam. Stylus filifor- 
mis, vix ftaminum longitudine. Stigma obtufum, bifidum, 
reftum. 

r 

Feininis Germen oblongum, trigonum. St^lus fiIiformis,lon- 

gitudme ftaminum. Stigmata duo, oblonga, acAninata, 
reflexa. 

Per. nullum, Calyx connivcns, fubrotundus, deprcffus. 

Sem. liermaphroditi ceniralia difci nulla; peripheriic prdpria rar 

rius foliiaria, mcmbranacea, cordato-compreirafubftantiacin- 
da, oblonga, fuperne latiora; an fubventanca ? 

F^mina: folitaria, majora, oblonga, incurva, triangulana , an- 
gulis membranaceis, externe longitudinaliter figura vcgcta- 
bilis infculpta. 

Rec. nudmn, planum. 

Obs. Calthu; yailL Semina fcminarum ala utrinque memhrana* 

cea infltxa injlruda^ 

.Pimorphothecx K femina feminarum ala Uterali mcmhramt' 

€ea tnflcxa deflitut^i. ^ ^ ns. 394 S YNGENESIA POLYGAMLi NECESSARL\. 

m. ARCTOTIS. * Ardothcca FmM A. G. 1720. 

/ 59. 40, Anemonofpermos Comm. H, A, 'U laxioiibus, fabulans, me^iUs ovatis, imimh obloneis: apicc ro- 
tundato , conca%'o , nindo, laxo. . ^ 

?/// rims:, jn difco. Fer^wh.e ligulatx , fcre vieinti, difci dia- metro loiT^iores, D Propria Hermaphoditis infundibuliformis : limbo quinquefido, 
apicibus refiexis , aiq»4alibus. 

Feminu liguhta, lanceohta, tenuiffime tridentata , ?;/- 

bo previflimo. 

L 

Stam Hertiiapbro^itis Filamenta quinque, cs^pillaria, breviffima. 
Amhera longitudinc corolluJGe, cylindracca, tubulofa , ouin- 
qucdcntata. ' ^ 

PiST. Hcrmaphroditis Germen vix manifcftum. Siylus cylin- 
dr^eus, coroUa paulo longior. Stigma limplex. 

^T'"'^ F^Tr" r "^^"^^"^ ' ^^^ragonum^ , villorum , coronatum intibus. Sfj' 
cra/liufcula. joribus, incumbentibus ; reliqtiis 
ius filiformis. Stigmdta 4uo, i 
erefla. 

f 

Per, nullum. Caly;ic immutatus. 

Sem. Frr^m-f foHtaria , fubiotunda , villofa, coronata perianthii proprii foliolis ovatis, in orbem pofitis. //, I Rec. planiufculum, pilis vcl paleis inftruaum. 
%^7' i-^ 1. 4 I 

L-riH SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. n 9S 887. OSTEOSPERMUM/Monilifera Valll.A^G. 
17^0. f, 2g. Chryfanthcmoidcs Tournef. A. G. 

^705 f 4. 2)/7/. gen, 9. elth, 68, / 

V Cal. C AL. Cor,z»^;/«,V fimplcx, he]iuTpha:ricus, multfpartitus : foUons 
lubulatis, parvis. 

r 

.. Cfl^/^o//^ radiata : coroUuU hermaphroditce plurim^, jii 
difco. Femsna dcceni circiter, in radio. Hermaphrod. calycis, Fmina liguUna, linearis , tridcptata, longifSipa, 

L 

Stam. Hermaphroditis Filamma quinque , capillaria , brevilfi- 
ma. Anthera cyliiidracea, tubulof;u 

PiST. Hernuiphroditls Germen miniinum. %/«j filiformis, loii- 
gitudine vix itaminum. Stigma obfoletum. 

Feminsi Germen %\oho^i\m.^Sty]us filiformis, longitudinc fta* 
niinum. Stigma cmarginaturn. 

L 

-r 

• Per. nullum. Calyx immutatus. 

Sem. Hermaphroditi abortiunt- 

h 

Femin.v folitaria, globofa, colorata , tandcm indurata , nu- 
cleum conformcm includentia. 

A 

L 

Kec. nudum, planqm. 888. 39'5 SYxNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. 

888. OTHONNA,* Jacobseaftmm F^/7. ^. G. 

1720. if. 

CaL- Ccmmunis fimpliciffinms, mouophyllus, bafi obtufus, a- 
, cutus, acqualis, in ofto vci dLiodecim fegmenta divifus. 

CoR. Compofita xzam^M corolJulce hcrynaphroditce tubulofae, mul- tsc, in difco. Feyninx ligulatx , inradio, numero fcgmcn- 
torum calyci<j, faspc o£to. 

Propria Hermafhroditi tubulofa , qulnquedenta , calyce vix 
longior. 

Femina lignlata, lanccolata, calycc longior , triden- 
tata, rcticxa. 
Stam. Hermaphrodkis Filamenta quinque, capiHaria, breviflima. 

Anthera cylindracca, tubulofa, iongitudine corollul^. 
PiST. Hermaphroditis Germen oblongum, Stylus filiformis, fta- 
m-nious fere longior. Stigma fimplex. 
Feminis Germen oblongum. Stylus filiformis, longitudine 
hcrmaphroditu Stigma bifidum, refiexum, majus. 
Per. nullum. Calyx immutatus , perfiftens. 
S^M. Hermaphroditis raro u!la. 

Feminii folitaria, oblonga, nuda aut pappofa. 
Rec. nudum, punflatum. 

Obs. /» {tliis Serm?2a pappo coronata funt^ in aliis Calyx ultra 
wediHmdivifus'^ jn aliis raodo dentatus ^ fignra tamen fernpcr 
confianti. In aliis folus radius jertilis i tn aliis etiam difcus. 

889. POLYMNIA. audlore T. Kalm. 

Cal. V erianthium cbmmunc fubrotundum, decaphyllum, pcr- 

, fifteus. ^ FoHqUs quinque extcrioribus ovatis, acuminatis, pau- 

lo longioribus ; /0//0//V quinque interioribus ovatts,obtufiufculis. 

CoR. Coynpofita convcxa, conifans flofculis Feminets quUique 

m radio; Hermaphroditis plurimis in difco. 

P ropria Radii Tnho cylindrico, breviffimo : Limbo nullo. 

Difct infundibuli^^brmis : ore quinqucfido. 

Stam. Hermaphroditis Ftlamenta quinqoc. Jvtheris m cylin- 

drum connatis, corolla paulo longioribas. 
PiST.^Hcimaphroditis Germc?/ minimum. Stylus filiformis,Ion- 
giciid.ne flaminum. Stigm.i optufum. 
Fcmiueis Germen ovatum, majufculum. St\lus filiformis. 


loiigitudine tubi. Scigmata duo , revoluta. 
Per. nuUuin. Calyx imniutatus. 

SiiM. HermapbrofHtis nulla. 

F-yfiineis Iblitaria , obovata , gibba, introrfum fabangulata 
nuda. P^ Paleis ovatis, ob- i -'■J-: tufis , longimdine tiofculorum. ' Sgj SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. 597 

2^0. ERIOCEPKALUS,* T>ill.eUb.iio. 

Cal, Coin/nunis ercftus : fqnamls decem , ovatis, sequalibuSj 
connivcntibus , quarum quinque exteriores carinatae , inte^ 
' ■ riores plance. 

CoR. Compqfita radiata : corollulce hermaphrodita tubulats , du- 
plo plures, in diCco, Femini^ie ligulatas, quinque, in radio, 
Propria Hermaphroditi infundibuliformis : limho quinquefido, 

patulo- 

Radii Iigulata, obcordata: apice trilobo. asquali. 
oTAM. Herinaphroaiti Fildmenta quinque, capillana, breviffima* 

Anthera cylindracea, tubulofa. 
PiST. Hermaphroditi Germen minimum, nudum. Stylus fim* 

plex. Stigma bifidum, acutum. 
Feminae Germen ovatum , nudum. Stylus fimplcx. Stigma 

acuminatum, inflexum. / 
Per. nullum. Calyx vix mutatus* 

Sem. Hermaphroditi abortiunt. 

Feminis folitaria, obovata, nuda. 
Rec. nudum, planum; aut lanugo calycis duplicis ordinis & flo-' 

fculis hermaphroditis ac feminmis interjlcitur. bar% effum , rigidum , /mgulte fq 
FILAGO.* aunore T. Loefllng. 

Cal. Communis (t\ paleis imbricatis,' continens in difco Flofcu- 
los Hermaphroditos , plures in ambita inter fquamas calycis Flofculos Feniineos folitarios. limho quadrifido, c* Coji, HerriiaphrodJtic<€ infundibubformcs : - ^- ^ 

redo. Feminea vix confpicuae, filitbrmes, anguftifllms, ore 

bifidas. , ■ , 

Stam. Hermaphroditis Filamenta quatuor , c/:pillaria , parva. 

Anthera cylindrica, apicc quudridentata, . 

PiST, Hermaphroditis Germen vix ullum. Stylus fimpkx. Stt- 

gma acutum, bifidum. 
Femincis Germen obovatunl, majufculum, deprefllum. i^ty.us 

filiformis. Stigma bifidum, acutum. 

Per. nullum. 

Sem. Hcrmaphroditi abortlunt. 

Fernineis obovata, comprcfTa. gbbra, parva, Pappo deilituta- mgucntibus Faleis caly 
395 SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. 

891. MICROPUS.* Gnaphalodes r<?//r- <Zk\.. Commums {,\n^er\or pentaphyllus) : fotioUs tenuibus, pap 
vis, obioiens. » r 

Commums /W/^jr .maximus , pentaphyllus: /0//.//V laxis, di- 
Ihndis ga.eatis, compEeffis, margine lon-itudinaliter con- niventibus. L 

CoR. Commtims ex hermaphroditis decem in difco, & Feminis quinque in ambitu. // ermapbrodit} monopctali, infundibuliformes, quinquedentatl, 
eredi. Femtntm nulla. ' 1 ^ ♦ 

P 

Stam.^ Hcrmaphroditis FtUmenta quinque , fetacea, breviflima. 

Antfocra cylmdracca, tubulofa, longitudine corollx. 

PiST. Hermaphroditis Germcn obfoletum. 6"/y/«i filirbrmis, fla- 
muv.bus longior. Stigina obfoletum. 

Fcmininis Germsn obovatum , comprcfTum , latens intra fin- 
gulam Iquainam calycis communis intcrioris fin-rulMm 

• f^l^^i- '"'"''« ^'™T 'l^^^?^^^. fetaceus, hermaphrodi- 
os verlus inflexus, longitudine calycis. 'Stigma biparti- 

tum, tcnue, acuminatum. ^ ^ maj or, . j , J ^^"..^..^3, itu L.umiijuuis mtenor 

induratus. 

Sem. Ihrmaphroditi abortlUllt. 

Femimfiis folitaria, obovata, proprio /.//./<, calydno indufa. 

Rec.M;. aciitis 1™ diilinguens feinina fcmiiiarum , non 
vero flolculos dilci. ' ' 8^3 li? j SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. 399 

893. SPH^RANTHUS.* VailL A. G. 1719. 

i 

Cal. Umverfalss globofus, imbncatus ! /Ip^w/V acuminatis,pcr- 
fiftentibus, rcccptaculuni univcrlaic undique vefticiuibus. 
JPerianthium partiale maltifloruni, pentaphyllum , intra fingu- 
lam^fquamam calycis communis folitarium, confians /£^//0- 
lis lincaribus, sequalibus, eredis. 

CoR. conflans corollulis Hcrmaphroditis paucis m centro , fe- 
mineis in ambitu. 

Propria^Hermaphroditis monopetala, infundibuliformis : lim- 
^ bo quinquefido, patulo. 

Femincis vix uHa. 

Stam. Y{^xmis.^\\io^\m Filarncnta quinque, capillaria , brevifTi- 
ma. Anthera cylindracea, tiibulofa. 

PiST. Hermaphroditis Germen tabidum. St^lus longior, cras- 

♦ fior. Stigraa fimpliciffimum. . 
Fcmineis Germen oblongum» Siylus fetaceuSj longitudine fta- 
minum. Stijrrda bipartitum. 

Per. nujlum. CWyjc immutatus. 

Sem. Hermaphroditi abortiunt. * 

Feminei folitaria^ oblonga, nuda. 
Rec. nudum. 
MONOGAMIA. 894. SERIPHIUM.f Helichryfoides F^///. ^^. 

A.T. 1719 

Cal, Perianthiura exterius foliolis quinque, fubrotunditis, im- 

bricatis, tormentofis. 
interius foliolis quinque, eredis, acuminatis, 
fubnlatis, elaberiimis, membranaceis , du- 
plo lon^ioribus. 
Coa. monopetala infundibuliformis , calyce interiore brevior. 

Limbo quinquedentato- 
Stam. Filamenta quinquc, capillaria* Anthera cylindrica. 
PiST, Gcrmen fub rcceptaculo coroHx., intra calycem.. StyUs 

fib'formis. Stigma fubbifidum.* 

Per, nullum. Calyx immutatus, claufus^ Sem. folitarium, oblongum. *? Scj;. 4o6 SYNGENESIA MONOGAMIA. / 89^. CORYMBIUM.j aueioreQLGromvlo. Cal. Penanthium diphyllum, unifiorum, longum, prirmntlcum, 
fexangularet foHolis ere6lis^ (ionnlventibus longitudinaliter, dor- 
fo triingutaribus , truncatis, obfolete trideutatis, perfidentibus: 

. foliolh Quobus minimis ad bafin. 

CoR. monopetala, «qualis. Tuhus brevillimus. Limbus quin- 
<iuepartitus , patens: lacimis lanceolatis» 

Stam. F//^wi?»/i« quinque 5 ■ llmplicia , cre5:a, tubo infidentia. 
Anther^ oblongos, ercSae, corolla breviores, connatae in cy- 
lindrum. ^ Stigma PiST. Germen intra calycem, fub rcceptaculo corollse, hirfu- 
, tum. Stylus iimplex, ere^lus, longitudine corollae. 

oblongum, blpartitam, pateas. . ^ j 

Per. nullum. Calyx immutalus. 

SEyA. unicum, oblongum, longitudine ferc calycis, tcSum^lana 
pappi inftar. 

Rec. nudum. 896. JASIONE. * CAL. Pertdnthtum commune decaphyllum : foVtQVts alternis in* 

fcnoribus , flores plurimos pedunculis brcviffimis adnexos in- 
cludens, pcrfiHens, 

Perianthiurfi froprium quinquedentatum , ecrmini infidens , 
perfiltens. " ^ 

GoR. PartiaUs pentapetala : PetaUs lanceolatis , ere(ftis, bafi connexis. ob Stam. Ftlamcnta quinque, breviffima. Antherx quinque, 
longa;, bali conuexce. , 

PiST. Germen fubrotundum , infra receptaculum proprium. St^- 
^lui filiformis, longitndine corollae. Stigma biiidum. 

Per. Capfula fubrotuuda, coronata calyce proprio, bilocularis. 
Sem. parva. / %97 SYNGENESIA MONOGAMIA. 40 r w 

897. LOBELIA * Thf». gen. 31. Doitmaniu Rudl\ 
A^ S^ ijxQ. Laurentia Mich^ 14* Rapuntmni 

Tournej\s^. Dilkelih.z^z. CaL. Perla>ithsnm monophylluin, quinquedentatum, minimnm, 
geimini circumnatum, marcefcens: denifcuils fere ae^ualibus, 
duobus fupcriortbHS magnis fuifum lpeci:ainibus. 

r 

CoR. mbhopetala^ leviter ringens. Tubus cylindraceus, calycc 
longior, fupcrnc longitudiualiter divifus. Limbus qujiquepar'- 
ti.tus: /^^/w/Vj- lanceoiatfs, <:i\\%x\\m fHpersQres du^ minorcSjma- 
gis rcflexx, profundius divifx, conftituentes labium fupcrius: 
tres reliqu<;c inferiores magis patcntes, fxpius majores. 

StaM. Filamenta quinque, fubulata, longitudine tubi petali. A^t^ 

thcri^e connataj in cylindrum oblongum, bafi quinquefariani 
dchifccntcm. PiST. Germen acuminatum , infra reccptaculum floris. Sty^ 
lus cylindraceus , longitudine ftaininum. Stsgma obtufum, hi- 

fpidum* 
Vek. Capfula ovata, apice dehifcais , cinfla calyce. Sem. plurima, minima» 

■ 

ObS. Lobelia Plum. differt a coHgeKerihuS Pericarpio carmfa^ 
feu Bacca ^ucleo bihculari y quod sh reli^uis membranaceuiTt 

e/2 fsH Capfula. • T ^- Cc 898. 402 SYNGENESIA MONOGAMIA. 

898. YlOl^k* Tournefzi6, -t w r Cal. Pertanihsum pentaphyllum, brcve, perfiftens : /«?//W// pva- 
to-oblong/s, creclis-, apice acutioribus, bafi obtufiSj fupra ba- 
fin affixis, cequalibus , fcd difpofitione variis : quorum duo ful- 
ciunt petalum a. fingula fingulum petalum /3. y. unicum duo 
petala J. g. fimul. 

CoR- pentapetala, ringens: petaVts inocqualibus.; quorum 

Veialum cc. fupre/num re^lum, deorfum fpedans, latius, ob- 
tufius, emarginaturn, definens bafi in Nedarhtm cornicula- 
• tum, obtufum, inter calycis folia jiromincns. 

j(3- y. lateralia parla , oppofita, obtufa, iQ&.ix. 

■ 

J. g. infima paria, majora, furfum reflexa. 

Stam. Filamenta quinquc, minima,'quorum dno pctalo ct. pro 

xima appcndicibus anncxis intrant neftarium. Anthcri£ faepius 
connexaD,. obtufac, membranis ad apicem au*5l^* 

PiST. Gcrmen fubrotundum. Stylus filiformis, extra antheras 
promincns. Stigma obliquum. 

■ ■ 

Per. Capfttla ovata, trigona, obtufa, unilocularis, trlvalvis. 

F 

F 

Sem. plura, ovata, appendiculata, valvis affixa. Receptacnhm 
. lineare, per fingulam valvulam lineae inttar excurrens. 

Obs. Stigma vel (in Martiis diBis) in hamum fmplicem rep^ 

£hitur ^ vcl eji {in Tricoloribus didis) capitulum concavurf^ 
. apice perforato. s 899 SYNGENESIA MONOGAMIA. 403 899. IMPATIENS* Riv. IV: 146. Balfamina Cal. P f^ acuiiiinatis, seqiialibus , veiflis laccra flom pofitis, coloratis* 
deciduis. 

CoR. peiKapetala, ringcns: Peialis insequallbus: quorum 
Petalum -^ fummjfm fubrotundum , plaaum , ercilarh , !c- tuens. /' conili- j3- J^* tnfima p-aria, reficxa, maxima, cxcrorfum latiora, ob- 
tufa, irregularia, fiun'Iia. labtHm inferlus con(l;tucntia. 

^. ^. ifstermcJia paria, limilia, oppofita, ad balin oc exorta. 

NeBarium mouophyilum, cuculi luliar fundum"floris reci- 
piens, ore obliquum, extrorfum affurgens, bali in corau 

dcfineiis. 

Stam. Filamenta qumque, brevlfTnna, Ycrfus baiin anguftioraj 
: ..- Anther^v totideni, connatse, bafi divifa;, 

Stigma {im- 
plcx , autheris brevius. 
lR. Capfula unilocularis, q 
vulis in fpiram couvolutis. uicurva. 
PiST. Germen ovato-acununatum. Styius nullus cfjciunt in aliis Petala J^, nec flarii. f^ fi^ura differt : hinc Im.-atlens Kiv^ cavfnla obknga ts' } ri 
'ri 
C 2 Clajfi s 404 GYNANDRIA. \ ClaJJis 

GYNANDRIA cHguorcitur a reliquis Titu Smminiim in info Stylo , veT reccptaculo elongato in formain 
Styli, piflillum cum ftaminibus ferente, 

w 

ObS. Vrimus Orio hujus Cla(fis ^ qui Diruidria dicitur^ Nattt- 

ralis eft^ cujus genera^ fola fere CQnfidcratione NeSl^arii^ a 

. fe invicem differunt: quam mtam Radici longe pr<eferiyiiHS 

in confiiiuendis generibus^ Uctt a Botanicis antea non rece" 

fta fuerit. 
StruSiura fruilificationis hujus Ordinis omnino ftngtdaris efi, 
Gcrmcn enir/i Jemper contortura efi. Petala quinque ^ijuotHjn 

duo interiora connivent fepius in galeam^ cujus labtum in-* 

fcrius Nedariwm evadit ^ quod locum pijiilli ^ petali^fex* 

ti occupat. Stylus adnafcitur margini interiori net^afii ^ ut 

cUrn fligrnate fuo vix difitngui poffit. Filamcnta femper 

duo funt^ breTsfjima^ fcrcntia totidem Antheras, inferne an- 

gujVtorcs^ nudas feu tunica carentes ^ pnipic citri inflar di' 

i vijibries; hce teguntur Cellulis totidem deorfum apertis ^ iffi 

margini intcriori ne^arii innatis. Fruilus Capfula efi uni- 

hcularis , trivalvis , dehifcens anguiis fub cojlis carinatis. 

Stm.in'1 fcobiformia^ numerofa^ affixa reccptaculo lineari in 

fingula vahula, Wxt^ ,aphrodifiaC(€ omnibus his plantis ah 

omyiibns JMedicis adfcribuntur. 

Leftor in examinando & confcrcndo Cfiaradercs noftros fem- 
per in hac Claflc tradat Piflillum ante Stamina, fi alius di- 
rtindam idearh fitus Staminum haberc vclit; nos enim ne 
ordintm femcl receptum mutaremus, Stamina ante Piliill^ 
defcripiimus. • - 

PotuilTem, fi non debuiffem, Callam^ Arum^ Dracontiuntj 
Pothum , Zofleram ad alias demandarc Clafles. Quum au- 
tem diificillime, nec uUa rationc certum numeram Stajui* 
num lingulo pillillo adfignarc aliquem poffe puto in his Gc- 
neribus, hic confultius duxi ea infercrc, quam t^dium exa- 
minanti procreare. 

Singulares funt Flores hujus Claflis & monftrofam ac inad- 
fuetam prse fe ferunt faciem, quod a fitu partium fruttifica* 

tionis infolito, r«lpei5tu ad reliquas phntas, oritur. tT I » DIJN- \ 
it- ^. GYNANDRIA DIANDRrA. 40J 

I. DIANDRIA. rr\ \ 900, ORCHiS** Tournef.zj^j^ Limodorum 7(?//r- 

nef, z^o* 

Cal. Spath<e vagae. Spadix fimplex. 

Perianthinm nullum. Oermcn liorcm fufiincns. 
CoR. Petjala quinque : irsa exteriora; duoqHe intcnora furfum 
connjvcntia m galeam. 
N^darsum iTionoph^vilum , a latere inferiore intcr divifuram 
pctalorum rcccptaculo afHxum : Labio [uperiore crccto,bre- 
m^\vcio\L.inferhjre magno, patentc, lato. TubQ pendu- 
]o, corniformi, ponc promincntc. * - ^ 

Stam. Filaipicnta duo, tenuiiTinia, breviiruna, piftillo inlidcntia- 
Anthcr(c obovata:, ercdse, tc^lc: duplicatura biloculari labii fu* 
pcrioris ncclarii. 
PiiiT. Germen oblongum, contortum, infra rcccptacul 
Stylus adnatus labio fupcriori ne^tarii, brcviffimus. Stsgma 
comprcirurn, obtufum. 
Per. Capfula obiQnga, unilocularls, triiarinnta, trivalvis, fub 
. cariuis tfifariam dchifccns, apice & bali cohrcrens. . 

Sem. numcrofa, mininia, fcobiforrina. ulum floris. 901. SATYRIUM.* 

Cal. SpathiC vagse. Spadix fimplex^ 

Persanthiiim nullum. Gerrnen florem fuftinens. 

CoR. Petala quinque, ovato-oblonga : tria exteriora duoque In- 
teriora, furfum conniventia \n galcam. 
KeciarlHra monophyllum, a latcrc inferiore inter divifuram 
petalorum reccptaculo adncxum: labio fuperiore crccto, bre- 
viliimo; L. inferiore plano, pendulo, baii burfam fcrotifor- 
mcm poflice cxhibcntc. 
Stam. F^Iamenta duo, tcnuifTim^, brcvifTima, piftillo fnfidcntia. 
Antherx obovatcc , tcflce duplicatura biloculari labii fuperioris 
ncdarii. 
PiST. Germen oblongnm, contortum, infra reccptaculum floris. 
Styhis labio fupcf*iori ncclaiii adnatus, brcvillimus. Stigma 
comprcfliim, obtufim. 
^^K. CapfTila oblorigu, unilocularis, trlcarinata, trivalvis, fub 

carinis "trifariam dchifccns, apice h bali cohxrens. 
5>em. numcrofa, minima, fcobifomvla. 

Cc 3 ^ QOl- 4o6 ' GYNANDRIA DIANDRIA. 

901. OPHRYS/ O^hns Tourmf.zso. Periantklurri aullnm. Germ^^ iloztiw profercns. 

CoR. Petala qiimque, oblonga, furfum conmventia, jcqualia: 
dtn horam exrcriora. 

- Ke^arlttm pctalis loiigius, dependcns , poftice carlnatum. 
Stam. FUamema duo , brcvIlTima, pifHlIo iulidentia. 'Anther^ 

ere««, ttQ.& margine intcriore nectarii. ' 

PiST. G^r>«f» oblongum, con.tortum , fub rcceptaculo tjorls, 

■Stylus margini interiori neaarii adnatus. Stizmd obfolctuni. y^As :^g , ftrlata, trivalvis, uni- Sem. numerpfa, fcobiformia. Receptacuhm llneare, adnatum 
imgulse valvul^ pericai-pii. . 903, SERAPiAS,* Hdkhonn^Touruef.^A^ Cal. Spath^e yagaj. »S)jrt^<> fimplcx. 

Perlauthiirm nullum. Germen tiorcm fuflmens. 
goR. /^./^A^ quinque, ovato-oblonga, ercclo-patula, furfutij 
conniventia. r 7 ^ ^ 

Neaanum longitudine petalorum^ bad excuvatum, mellife- 
rum — ^ - ' "^ • ' •-* ^ ^ dia cord 5 , ovatum, mferne giDbum, trifidum, acutum: interme 
rordata obtufa, ba(i cic^trice bifida tridcntata." £1 Vi . ,. /»•■.' —--•7 r - f—^-w.;.*. Anther<e 

eretta;, lub labio fupcriore ncchrii collocata;. 

PiST. ■Germen oblongum , contortum , fub rcceptaculo fiorls. 
Stylus labio fuperiori neaarii adnatus. 15"/;;^»?,: obfolcmm. 

Per. Capfula obovata, obtufe trieona, tribus cirinis arm^irn. valv trir ^pM. numcrofa , fcobiformia. ReceptHcitlnm iincare, finguls yalvul^ pericarp * . OCf GYNANDRIA DIANDRIA. . 407 

904, LIMODORUM.j Gronov.virg,iio. 

Roy. lugdb. i5. } Cal, Spatha vagse. Spadix fimpkx. 

Peria?!thsHm nullum. 

CoR. Petala quinque , ovato - obloiiga , fabxqualia , pattntia: 
fuperioribus •conniventibus. 

Ne^arium monophyilum, concavam, longitudine petalorum. 
Stant. diio. Filamenta corpus oblongum, afcendcns, longitu- 

dinc coroll^, Anthera: bina;, ovatce, antrorfum fpedantes. 
^i^^T . Gerrnen coUunnare, longitudine coroUa^, fub receptaculo 

tiori'?. Stxlus filiformis, adnatus filamentorum corpori. Sti^ 

gma infuTidiuuliforme, 

PtR. Capfula columnaris , trivalvis, unilocularis, an^ulis de- 
ilcens. 

^Eu. numcrofa , fcobiformia. / '«r !*• 905-.. ARETHUSA.f Gm/. Orchidion 

Mitch. 19. . Cal. nullus, nifi fpatha foliacca. 

CoR. ringcns. P.tala quinquc, oblonga, fubxqualia, duo cx- 

^teriora, omjiia conniventia in galeam. 
AV7/2r////;'i inonophyllum, bafi tubulofum intra coroUa; fun- 

dum^, b|parc;tnm : Labio inferiore retlcxo, laco, rugofo, 

lon-itudine pctalorum, propendcnte ; L. interiore lineari, 

tencrrimo, flylo adnato, apice lobato. 
Stam. Filamenta duo, breviffiina, pifliili apici inlidentia. An^ theru' ovatie, compredsc,. tedae duplicatura labii intcrioris nc- 
ttarii. 

"isr, Germen oblongum, infra i'eccptaculam. Stylus oblongus, 
incai-vus; labio intcriorc nedarii vcUitus. Stigma infuuuibu- 
lifonnc. 

Pi^K. Capfuli^ oblongo-ovata , unilocularis , trivalvis , angulis 

dchiicns. 
Shm. numerofa, accrofa. 

Cc 4 5106^. 4o8 . GYNANDRIA DIANDRIA. 

906. CYPRIPEDIUM.* Calccolus Tonrnef. 249- Cal. Spafha vagos. Spadtx {implex. 

Fcriafithium nullum. Gcrme-/2 fiorem faflinens. 

CoR. Petnla quatuor vel quinque, lanccolato-linearia, longfs- 
lima, patentia, ere<5l3» 

NeKarhtyn iutra pctalum Infimum, calcclforme, fnflatum , ob- 
tufun?, cnvum, p-ta;is brevius, latius : Ublo. fuperiore OVS' 
to, p%rxrS^ iniicxo, parvo, 

Stam^. ¥tlamen.,i d;io, brevilTima, piftillo infidcntia, Anthcr^t 
ercctae, tcdae labio fuperiori nc£larii. 

PiST, Germeia itmt^ \o\\%v.m ^ contortum. Stylus brcviffimus, 
V^p\o iliperiori nu:lnrii adua*as. Stigma obfoletum. 

Per. Capfiila obo\-aca, ohtufe trfgona : tribus futuris, fub qui- 
bus dchifcens angulis : triva'vis, ur.ilocularis. Sem. numerofa, minima. fingul* I 907. EPIDENDRUM.* H.T. B.i-Ly.YvM^ Cal. Spathce vagac. Spadix fimplex. 

P^rianthium nullum, Gcrmcn florem fnftincns. 
CoR. Petala quiuquc, oblonga, longiffima, patentiffinia. 
KeBariurn bai; tubulatum , turbinatum, intra petala deorfum 
pofitum, ore obliquo, blf.do : f&periori labio brcvif!imo,tri- 
fido; infericri in acumen produao. 

Stam. Fildjnenta duo, brcviflima, pirtillo inlldentia. Anthent 
teftoQ labio fapciiorc ncftarii. 

PiST. Germen tenue , longum, contortum, infra rcceptaculum 
florls. Stylus brevillimus, adnatus labio fupcriori nedlarii. Sti- 
gma obtoletum. 

_ < 

Per. Siiiqua longilHnia, teres, carnofa. Skm. numcrofa, mlnutilfiraa, Z ,TRI' % ^ GYNANDRIA TRIAND. et TE.TRANDRIA, ^09 

2. TRIANDRIA. 908. SISYRINCHIUM.* Bermudiana r^«r/?^/ 10%. 1^'tlL elth, ^i.f. 49. 48. / 1 

Cal, Spatha univcrfalis anceps , diphylla: vahuljs comprelfis 
carimuis, acuminatis. ' 

CoR. PctaU fex, obloiiga, obovata cum acumine, ere6lo-pa- 
tentia, plana. 

StAaM- Filarneyaa tria, breviffima* Anthcrce inferne bifidce,(iy- 
lo ab baOa lligmatis aSfixcB. 

PiST. Germca obovatum , fub rcccptaculo pofitum. Stylus fu- Pe bulatus, reclas, corblla brevior, Stigma trifiduni, reflexuin 
iR. Capfula obovata', tiiquetra, trilocularis , triv^lvis. % 3. TErRANDRIA 909. NEPENTHES.t CAl, Pcrianihfum quadripartrtum : lacimis fubrotundls , pcrfi- 
flcntibus. 

CoR, nulla^ 

Stam. Filamcnta vix uUa. Anthcr<s quatuor, apici ffyli adnatic; 
PiST. Germen tenuiffimum. Stylus fubulatus, longitudinc caJy- 
cis. Sttgma obtuiiufculum. 

Ver. Capfula oblonga, columnaris, truncata, obfolcte qcadran- 
gularis , quadrilocularis , quadrivalvis , longitudinaliter dchi- 
fccns. 

StM, numwofa, accrqfi» acuminata, capfula breviora. tf^ 4. PEN- Aio. GYNANDRIA PENTAND. et HEXANDRIA. 

. PENTJNDRIA 
/ 910. PASSIFLORA.* Gramdilh Tourrief. 114. 
!Z)i//. Wf/-'. 137.138. MuxucujnTpuniefizS' 

Cal. Perlanthium pentaphyllum , phnum , coloratum, pctalis 
conforme. 

CoR, Pctala quinque, femilanceolata, plaua, obtufa, niagnitu- 
dine & fi^^ura calycis. 
Ne£iarium corona triplex, exterior longior, intra petala fty 
lum cingens, fupcrnc magis coarftata. 
Stam. Filamenta quinquc, fubulata, ad bafin gcrminis flylo co- 
lumnari annexa, patentia. Antherc-e incumbcntes, oblongac, 
octufas. . . • 

PiST. St^lm column^^ris, cylindraceus , reilus : cujus apici infi- 
det Gerrnen ovale. Styli tres , fupernc criilliorcs, patuli. Sti- 
gmnta capitata. 

V^K, Eacca carnofa, (libovata, unilocularis/^ flylo glongato m- 

fidcns. 

Sem. pluiima, ovata, arillo vcftita. 

iicccptacnlurn fcminuin t;iplex , cortici pcrlcarpii longitudina- 
rt'.T adnatum. 

Or>s. Graiiadillx 7". Iseiiariim fihris in orbem pofitis conftat^ \ 
Miirucujse T, NeSiartH-m mer/ibruna cor/ica^ tru/2Cula cWfjjlat. 

P. fabcrofa Pefulis dcjlituitur^ 
HEXANDRIA. Cal. .nullus. 911. ARISTOLOCHIA.* Tournefj ^^ huS torulofa r^y/i^^/^j oblon^'^us, hcxngono - cylindraccus : Lin 
dilatitus, infcrnc cxtcnfus in linguam loiigam, intcgrani. • ■ 
Stam. liiameraa miHa. Anthcr^ fex , infra Itigmata adnatac, 
quadrilocularcs. 

Pisr Gtrrnen cblon^um, fub rcceptaculo, angulatum. StsUs 

vix u lus. Stigma fubL^lobofum , fexpartitum, concavum. 
Pj£i<. Capfula magna, fcxaiigularis, lcxlocularis. " 
Sem* plura, dcprclla, incumbentia. 

OeS. frudus frgura variat ^ aliis fubrotundus ^ aliis longus. p GYNANDRIA HEXAND. et DECANDRIA. 411 

5?ii. PISTIA.t Kodda-^ailT/um.s9. Cal. ivjIIus. 

CoR. monopctala, mxqualis. PetaJum cucubtum, turblnatum; 
Arv/V miico, oBliquo, longo, htere plica ticxo. 

Stam. Filanienta iiulla. Anther^ fex, didyiriiE, piftillo fub fti- 
gmate adnat;£. .' ' 

PiST, C-r/?'/^;;? ovato-oblongum. Stylus corolla brevior, redlus. 

Stigma peftatum, obtufe Texfidum. 
Per. Capjula ovata, bafi attenuata^fexlocularis. 
Sem. nonnura. truncata, 

Ubs. Cum Ayiftoiockia plnrima coyKmufsia viJetur habere. 
fhres 4ifiinHe non vtdi . autoptis e^plicandm commcnd^. 
D E CAND R lA 913. HELICTERES/ Ifora y/aw. 3 7. Cal. 'PeriafithiHm monophyllum , fcmiovatum, inferne an^u- ^ iA uris qnadrupedis), apice tridcnta- tum, latcribus unidentat^im , coriaceum, 

CoR. Petala quinquc, oblonga, latitudine sequalia , rcceptaculo 
affixa, calyce lcngiora. 

Nedlarium foliolis quiuque, petaliformibus, lanceolatisj min:- 
mis, i^ermen tcgcntibus. 

Stam. Fitame?2ta dcccm , brevlffima , ad bafia gcrminis. ^»^ 
thera^ oblonga:, latcralcs. 

PiST. Stylus fihTorn]is, longiirimus, rccurvus, apice gerens Grr- 

mc?g fubrotundujii. Stigma iimplex, acutum. 
Per. Capfuhv quinque, IpiraHtcr jntortx, uniloculares. 
Sem. plurima, reniformia # 7.P0 iii GYNANDRIA POLYANDRIA 7. POirANDRIJ.. . 914. GREWIA.* Cal. Penaftthitm pcntaphyllum : foUoUs lanceolatis , crcfliS, 
coriaceis, Interne coloratis^ pateHtibus. 

CoR. Petala qulnque, figilra calycis, fed minom, bafi cmar- 
ginata. 

\ 

NeiSarium c fquamula, fingulo petalo ad balhi infcrta, cras 
fiufcula, incurvaj inclinata ad margincm, ftylum cingen- tem. \, ■ 

Stam. Fi lam efit a TmrnQvofiiYim^j longitudinc petalorumjfetacca, 
ad bafin germinis inftrrta. Anthene fubrotundoj. 

PiST, Rfceptacuhvn columnare, ereftum, elongatum, cindum 
margine pentagono, terminatum Germine fubrotundo. Stylus 

filiformis-, longitudinc ftaminum. StigmaQh\x&xm^ quadn-» 
jfjdom. f . Per. Bacca quadrangularls, quadrilocularis. Sem, nonnulla, globofa. 


915 / GYNANDRIA POLYANDRIA. 415 jnj-. ARUM.* To'trnff6^. AnhrxxmTournef.jQ^ 

Colocada Boerh. i./ 73. Dracunculus 

Toitrnef. «< Cal. Spathn monophylla, maxJma, oblongo, bafi convoluta, a* 
pice connivensj ventre compreifa , interne colorata , de- 
cidua, 

Spadix clavatus, fim^licififimus , Spatha paulo brevior, colo- 
ratus, marcefceus rupra'germina. 

CoR. hulla. 

■ 

Stam, Filamenta nnlla, nifi Neflarfa baii crafTa, defTnentia ia 
Cirros liliformes, duorum ordinum.c medio fpadice egredientes. 
Anther^ plurim^, felTilcs, tetragonaej' cirroruin duplici ordini ' 
interjeftaeT fpadici adnatce. Stylus Germtnu plurima^ bafin fpadicis vcfticutia, infia ftamin* 
collocata, obovata. Styli nulli. Stigma villii barbatum» 

Per. Bacc.i^ totidcm, gIobpf£; unlloculares. 

Sem. plura fubrotunda. 

Oss^Mira fioris Jlru(^ura is' /?^^ p^^'^ ^ f^^<^ Botanicis Summis 
difputandi m^tericra pra:buit. F^ide Tournef, ATalpig, Dit^ 

hn. Rizln. ^c* 

s 

Receptaculum elongatHmin clavam nudam^ germina iid bafinre^ 

tincns ^ Stnntina intra germina {miracnlo natur^e) receptacu^ 

lo ajfixa y filaractorHm elcvantiura ope nnntiS indigentia*. hi^c 

floxinverjus dici potcff. Qjtidfunt cirri ijti fuh filamentis 

commemorati} 

4 

Arujn T. foliis fagittatis integris a Dracunculo feparatum fnit. ifidis ab Aro ciifiinSiHs f rifarum Zl Spatha apice bifidc 

Anthcra^ filamentis inmx,c ft 
difii^ium tamen nw conflituii 915 


4^4 GYNANDRIA POLYANDRIA. 

916. DRACONTIUM.* \ tectus friifti^ \ Cal. Spatha cymbiformis, conacea, unlvalvis, inaxima. 
' Sfad:x fiTTiplicilljmus, cyliudraceus, brcvilTmius, tcct; 
ficatiohibus lii capituluin digcftis, quarum lin^^ularum 

Perianthium proprizi/n nullum , uiii corollam dicas. 

CoR. Pro^ria pentapetalaj coucava: Fetula ovata, obtufa, fc- 
re ssqualia, colorata. 

Stam. llngulis Filamc^^ta fcptem, liaearia, dcpreffii, crcfla , 
xqualia, corollula longiora. Anthen^ quadranguice, didyma;, 
oblongx, obtufcc, crcitae. . " 

PiST. Gerrfien'{\VciOYm\m. Styliss tcrcs, redus, longitudinc (la* 
minum. ^ti^^ma obfolctum, trL^onum. 

Per. lingnlis hacca fabrotunda. ' ^ ■ 

S£M. piurima. 4 

h 

.917. CALLA. * Provcnzaliii Tetit, gen.p. 45-, 

AngLiina TV-t-zi'. 

Cal. i^;'^^^^' monophylla, ovato-cordataj acumindta, fupertid 
colorata , " maxima , pacens, p^rfillcns. 
Spadix digitiformis , fimpliciffimus , crc6lus ^ frutSlificationi- 
bus tectui. 
CoR. nulla, 

Stam. Filamcnta nonnulla, germinibus intermlxta, longitudmC 
piitiliorum, pcr/iitentia , compreffa, truncat.a. Anthcra fim- 
piices, tiuncaras, fclljics. 

PiST.^fingula contlant Germinc fubrotundo, obtufo. StyU £\mr 

plici, breviffimio. Stigma acutum. 
Per. Bacce totidcm, tctragono-globofs:, pulpofa:, unilocularcs* 
Sem. pjura (6 ad 12), oblonga , cylindracea, utrinque obtufa* 

ObS. Cnrn in fingtila Bacca plnra fujt Semina^ fequitur QUoi 
Jtn^^Hia tifttiia ad totiiem fertti-ieant Flofculos ^ nec unitiS 
eptfiernqtte floris fartes ftnt\ cur/i autern Periarahium^ Co' 
roila ciejuiens non dijlinguat Stamina^ difficile efi fingulo fio- 
fculo certurn eorura nurnerum ajfignare\ ConjeSiura ab ana- 
logia Palmarum crederem Stamina fex in fmgulo flofculo tf 
fe nurnerum appropriatum. 

In C. paluftri, Spadix tegitur totus Starntmhus ^ PiJlilUs rni^'^ 
tis. In C. aEthiopica vero inferius tanturn^ fuperius autem jotis Staminibus tedus. 9 18- GYNx^NDRIA POLYANDRIA. , 4,^ 

j 

918. POTHOS. t 

• J 

I - - - 

Cal. Spat^a globofa, monophyll.i, altcio latcre hians. 

Spa^i X brcvis, fimpliciiTimus, Incrairatus , imbricatus, te^us 
miibncationibus fcffilibus • 

PeriaKthhrm nullum (nifi corolhm funjas). " ■ 

CoR. Petala quatuor, cunciformia, oblonga, erefia. 
Sta^u Fi/amefita quatuor, latiufcula, erc6ta, pctalis anguftiora, 

ejusdemque longitudinis. Antherce minimse. 
PiST. Gcrmen paralleiipipedum', truncatum. Stylus nullus. Stt- 

^ma acuminatum. 
Per. Bacc^ ag^regatse, fubrotundce, uniloculares. 
oEM. unicum, iubrotundum. 919. ZOSTERA.* Alg^Raj.angL^.^^^^, 

Ruppia a£f. angl. 1741 .p.-Li-j. 

L 

Cal. Folii bafis vaginans, longitudinalitcr connivcns, fupcrnc u- 
trmquc emarginata , includens fpadiccm. 
SpaJix linearis, planus, altero latcrc itaminibus fupeine, pi- 
Itillisque jnferne inftrudhis. 

Periattthium nullum. 

CoR. nulla. ; 

^'^^^}',P^i'i'^enta alterna, plura, brevifllma, fupra germina f>3- 

dici inlcrra. A»ther.e ovato-oblongs, nutantcs, obcufae lur- 

lum retro fubulatx , incurva;. 

Pisr. Germina pauciora, ovata, comprelTa, ancipitia, fubpedi- 
cellata_, apice aifixa, nutantia, altcrha. Stvli nulli. ' 
ta capillana, fimplicia Sttgma- P£R. membranaceuin, immutatum, angulo lattrali lon^itudina- 
Iiter dihifcens. 

Sii.M. unicum, ovatuin. Clas 4i6 ]y[ONOECIA MONANDRIA M Clafn XXI. 


♦ t. MONANDRIA. 910. ZANNICHELLIA/ Mlch.i^ KlgoiAQ^FailL 
^.G.iji(). t.i.f.i. Aiponogcfon. 'Pojit. aiit/j. 

Graminifolia VilLgen. 165). 

♦ Mafcuhs fios. . " 

Cal, nullus. 

CoR. iiulla. 

Stam. Filamenfum unicum, fimpteJ:, longum^ ereflum. Anthe-^ 

ra ovata, erefia. 

-"' Ftmineus juxta mafculum florem. 
Cal. Periavthixrm monophyllum, ventricofum, bidentatum, vix 

maiiifeftum. 
CoR. nuUa. 
PiST. Gcrmina quatuor, corniculata, conniventia. Styli toti- 

dem, fimplices, patentiarculi. Htigmata ovata, plana,' patcntia 

extrorfum. 
Per. nullum. 
SfeM. totidem, oblonga, utrinquc acuminata, hinc gibba, corti* 

ce tefta, curva, rctiexa. 

921. CERATOCARPUS.* Buxk Gmelhu * Mafculi florcs. 

CAl. monophyllus, blpartkus, eredus, obtufus, ccqualis. 
CoR- nulla, nifi corolJam velis. 

Stam. Filamentum unum, corolla longius. Anthtra ovalls, di- 

dyma. 
'A Femi?iei flores in eadeni planta. 

Cal. FoUqU duo, germini fecundum totam longitudinem ad- 
nata. 

CoR. nulla. 

PiST G^r^^ii^ oyatum , comprcrrnm. J/y/i duo^ capillares. Sti* 

gmata fimplicia : altero rcdo, altero horizontali. 
Per. Capfula bivalvis, jnferne anguftior, comprcffaj fcmim ad- 
nata, ex calycinis foliolis germim longitudinaliter a mutuo ac- 

cretis, bicornis. 

Sem. oblongum, compreflTum, capfula tcSum, futura utrinque longitudinali, bicornis: corniculis reitis, fubulatis. ^IZ MONOECIA DIANDRIA. 417 
quano inferiore inajoie) obtuliffiino, canalicuiato* 
.CoR. nulla. 

StAm. Filamc^inm unicum, ^rmum, reftum, fquama calycina 

loimias. Anthera didvma. 

h 

* Feminct Flofcnti mafculis tnixti, iii eadern plairta, vixque ab 
iis renioti.' 
Cal. Ars7e;7tum communc cum mafciilis. \ P erlanthia propriil foliolis quatuor, claVatis, tuber^tulatis, ger* 
mini inildcncibus, xqilalibus, perfiftcntibus. 

CoR. nulla. 

PiST. Cermcn ovatum^ fub perianthio. StyJus unicus^ ercftus^ 

" firmuSj pateus, Ibugitudiuc rquamse calycinsc. Stigma ob 

tiUum. • 

Per. nulluni. 

Se\u unlcum , fabrbtandum. 

OiiS- Fidi etiam Fl^fculus herft.afbfoditas ra^onandtos ^ YeU^uis ft tmmtxpQS. DUNDPJA. ^13. LEMNA. Lenticula Mich. ii. T^ilUgen, 6. 

Hjclroph^e BtiXh. ceiit. li> t. ^f.f. i." 

* Hen/taphroditHS flos. ■ ' 

Cal. moaophyllus, fubrotundus^ latere dchifcfias, oblique ex* 
troifum diiatatus, t)btufus, patcas, depreifus, itiagnus, ilntegen 
CoR. nulia. 
Stam* Filayyjenta duo^ fubulata, ihcurva, iongiradlne calyciSi \ Anther.v (^idymx, globofa;. 
PiST. Germen ovatum, St^jlns brevis^ Stigma obfoktum» 
Per^ abortienSk 

* Femineus fios in eadem planla cum rhafculoi 

Cal. ut in hermaphrodito. 
CoR. nulla. 

PiST. Germen fubovalum, 5^^^^^ brcvis, pdtfiflens. J?/^^/« fimpleii 
Per. Capfula globofa cum acumine, uniloculiris. 
Si:M. nonnulla, oblonga, utrinque acuCa, longirudiue fcre ca*^ 
pful^, hinc ftriata. 4t8 AlONOEClA TRIANDRIA. \ X. XR lAND R lA ^ 924. TY PHA.* Tourrief, 30^. ^f' CaL. Amcntum cornmttne cylhidraccum , dcnrilTimum, conftins 

Vcrldnthih propriis tiiphyllis, fetaceis, 
CoR. nulla. . i 

Stam- Filamcnta tria , capillaria, Idngitudine calycis* Anther^e 
oblongcs, pendulas. 

■ * FemiT^ei numerofi iii amento, culmum eundcm clngente, 

compactifiimo digefti. 

Cal. Capilli p^ppoCu 

CoR. nuila. 

PiST. Germen fct;^ inlidens , ovatum. Stylus fubulatus. Stig^i^ 

capillare, perfiftens. 
Per. nuUum, Frudtis numerofi cylindrnm conftituunt. 
Sem. unicum, ovatum, ftylo infiruilum, fctae infidcns. Faf- 
pHS capUlaris, fctx fcminiferas quafi affixus, longitudine pilHlli- 925^. SPARGANIUM.* Tournef^^oz, 

* Mafculi numerofi , In capltulum coUc^^i. 

Cal. Amentum commune fubrotundum, undiquc dcnfifllme im- 

bricatum, confi:ans 

Terianthiis triphyllis , linearibus, deciduis. 
CbR. nulla. 

Stam. Filamenta tria, capillarla, longitudine calycis. Anthcr^ 
oblonfra;. ~ * Feminei. ^ . 

Cal. ut in mafculo. Rcceptactilum commune fubrotundum. 
CoR. nulla. 

PiST. Germen ovatum, definens in StyJum brevcm, fubulatum. 

Sti^^inata duo, acuta, pcrfiftentia. 
PtR, Drupa exfucca, turbinata cum acumine, infcrnc angulata. 
Sem^ Nuces dnae, oilcae, oblongo-ovatae, angulata;. 

Obs. Semen in altis nnihcnlare , /;; aliis hilQculare obfcrvat 
"itofirnefyrtiHS. 9 6 MONOECIA TRIGYNIA. 419 

/ 

1 

9K3. ZEA.* Mays Tournef. loi. 304. ^oc. ., » MafctiU in fplcas laxas dirpoihi. 
Cal. Gluma biiiora, bivulvis:. valvulh ovato-oblongis, muticis. 
CoR. Gluma biValvis: valviilis obiongis, muticis, lcngitudiae 

^ A^A.'?^/^^ •duo, compreffa, breviflinia, 

StaM. Filamx^nta tiia, capilhirla. Aysthera quadrangulic^ qua* 
driloculares^ apicc dehiicentes. 

* Fermnvt la fp^Va denfiffima infra- marculos, in cadcm plaii- 
ta, foliis obrccta. . AL. LrtHma propna bivalVis : jfuamis 
viffiniis : fxtcrtffre crafliore. ilentibus. ililm Pisr. Germen minimum. Stylus filiformls, omnium longiffi- 

. mus, Stigma iimplex , vcrlus apicczn pubefcens. 

Per, nullum. Rcceptaculum tornmune maximum, lon^um, ex- 

Cavatum, in quo ad diiriidiain parrcm dcmcrli funt trudus, ca!yce h corolla propi^ia ciaili. 
Sem, folirari 

comprclfa. )j fubrotunda .1 

917. COiX.* Laciynia JoK Ti^a^//^/! 30^. 

* MafcKU \n fpicam laxam di^elli, 

Cal, Glurna biriora, biValvis : vuhults oblongo-ovatiSj obtufis, 
muticis: exteriore craffiore. 

CoPv. bivalvis: valyuU ovato-Ianceohtse, longitudine calycis, 
tenuiifimGe, muticje* 

StaM. Ftlamenta tria, cnpillaria; Anthera oblongae, tetragonae. 

* Femtnei pauciores ad bafin fpic^c mafculse, ;n eadem planta.- 
Cal. Glnrna biflora, bivalvis : valv{itis rotundatis, cralfis, niti- 

dis, duris : exferiore majoie^ nitida, 
CoR. bivalvis : valvuta exterior ovataj major ; snterior angu- 

ftior, minor ; utraque rnutica. 
PiST. Germcn ovatum, minimum. ' Stylus brevis > bipart:tU3. 

Stigmata duo, corniculata, fiore longiora, Itudique pubefcen- 

tU. J ' 

Per. nullum. Ghma exterior calycina ar£le adnafclturj incre- 

fcit, nitet, decidit^ tion dehifcit. 
Sem, folitarium, fubrotundum, te^tum, 

• ^ Dd 2 918. ^io MQNOECL\ TRIANDRIA. 

J 

1 

928.;C:^\REK.* Cyperoides Tournef.^^^^.Scheuc 
lo. \\, Mkh. 32. Scirpoides Mont. 17. Carex 
, -. • 2) /7/. ^c w. 1 3 . ilf /6i\ 33. 

"- * Mafcnlt Florvf in fpicam digefti. 
Cal. Arac/itziyn oblpngnm, irnbricatum , conflcms 

Squ^iniis uriiiioris, laiiOeohtis, acutis, toncaviSj pei*fin: V cntibiis. GoR. nulla. 

Stam. Filavyicnia tria, fetacea, crc6la, calyce longiora. Anthc 
r,v e.ccta;;, longss, lincares. 

Feyninei Flores \\\ eadem vcl (quibusdam) in diftinfta phnta. 
Cal. Amcntum lit iu mafculis. . . - 

CoR- Pet^aU nuila. * .^ ^ 

' NeiiariHm in^latam, ovato-oblongum , apice bidentatum, fu- 

\ pcrnc contia^tum, ore dehifccns, jperliilcns, 
Pij»i\ Cermen triquctrum, intra neftanum. Stylas brevifTimus. 

Silginata tria vel duo, fubulata, incurva, longa, acuminaia, pubefcent-a. Nea Sem. un-cum, ovato -acutum, triquctrnm, altcto angulo fEcpius iiiMorc cirpoides Mont. Carcx Rttpp. DilL Mich. flores mafi 

jerjineos ;;^ eadem fpica ^erit! / fiores mafculos CS^ /< t 915). AXYRIS/ Ccratoidcs To^/r;;^/ ror, ? 

Alafculi flores m amenta digcftf. 

■Cal. Fcriauthiurn tripartltum, patens, obtufumr 
CoR. nuUa, 

Stam. FAamenta tria, lincaria, patcntia, Anthcnc fubrotundse. 

* FemiNci fiores fpar fi. 
Cal. 'Perianthium pentaphyllum, concaTum, obtufuni, coniii- 

vens, pcrtllbns; fulloUs duobus cxtcrioribus brevioribus. 
CoR. nulia. 

PiST. Germcn fubrotuiidum. St\li duo, capillares. Stigmat^ 

acuminata. 

tz^. nulhiin 5e volvens. Calyx foliolis tribus majoribus ar6lc fcmcu in- Bato. s*— 9^ o. MONOECIA TKIANDRIA. 41% 

930, TRAGIA.* Thim.gen.iz, C Mafcul j L 

j T 

Cal. Pcrianthiiyra tripartitiim ; lacimh ovatis, acutls, planis,' 
:patentibus. * • * * 

Stam Filamenta trla, loiigltudine calycis. A^-2th€r,t fubrotunda:. ^£e petahm infu^dilmHft rnter. ) * Feminel in cadem planta cum mufculis, 
Cal. Pcrianthitrm quinquepartitum : foHolis ovatis, concavis , 

acutis 5 pcrfiftcntibus* 
CoR. nuUa. 

PiST. Germen fubrotundum.," trifulcum. Stylu^ unicus, ercfius, 

calycc ]ongior. Stigma trifidum, p^tcns. 
Per. Capfu!a tricocca, fubrotunda, trilocularis , hifpida: locu- 

lis fingulis cxtus ad bafin pun<5^is duobus notatis. 
Sem. folitaria; globofa, -^ . . 1 i^ t- *•% 931, HERNANDRIA.t Pto.40. * Mafculus Flos. '''-'. 

Cal. Invohtcrnm partlalc tetraphyllum, triflorum : foliolis ovatis. 

Periantbium yvo'px\\:.m mouophyllum, campanulatum, breve, 

indivifum. 

CoR. infuiidibuliformis, fcxfida. ' ^ 

Stam. Filamcnta tria, breviflima, reccptaculo inlerta. ■ Anther<e 

ere6lx. * Fonineus FJos. 

Cal. PerianthiK-m Ut in mafcuh's. 

CoR. ut in mafculis.. " • 

PiST. Gcvmen fubrotundum. Styli fJiformcs. Stigmjta acuta. 

Per. nullum. Caly^ maximus^ infiatus, lubTOtundus: orv in- 

■ tcgro. ; 

Sem. Nux ovata, fulcata, unilocularis. Nucleus globofus. Dd 3- 9^^. 421 MONOECIA TRIANDRIA !/J 931. PHYLLANTHUS Cal. Perianthlura monophylluni, fexpartitum, campanulatum, 
coloratum: laciKiis ovatis., pat.:lis, obtufis, periillentibus. ^ 

COR. Petala nuHa: nifi Calycom dicas. . . ^ 

Stam. Filamenta tria, calyce brevipra, bafi approximata, 'apici- 
bus diftantia. A^ther^e, didym^. 

* Feminei ut mafculi ponti, ' ' ' 

Cal. Perianthium ut in mafculis. 
CoR. Petcila nujla. N, P tuli, femibifidi. Stigmata obtufa- 

Per Capjula fubrotunda, trifulca.tr 
EM. folitaria, fubrotanda. L?/)'// tres, p?i- fubmimflravitNirHrt flos, NirHri ^ 
thumejusdem generts ejfe fluTztas fi'da: relatiopi CL 
- debetur. . " . ' • « j^.TErRANDRIA 

^ll. BETULA.* fournef iso. Alnus 71?//^- 

^* Mafculi Flores in Amenta cylindracea digefti. 
Cal. Amentum commune, undique imbricatutn, V^xum, cylin-: 

draceum:- conftans Squamis trifloris, quibus fingulis f^ua-^ 

mjHlie dui, minutifllmas, ad latera pofitse» 
CoR. Ctmipojita flofculis tribus, sequalibus 3 difco fquamse fingu* 

!© calycinas affixis. 
Propria monopctala, quadripartjta-, patens, mininia: laciniis 
ovato, obtufis. 
Stam. Filamenta (Corollulae) quatuor, ininima. Anther^ 01"- 
dvmse. ^ 

* teminet Flores m Amenta ejufdcm plantse. 
Cal» Amentum cowirnune imhricatum: Tquamis tribus, ubiquc* 

oppofitis, rachi affixis, bifloris, cordatis cum acurnine, a mu- 
crxuie vcrfus apicem finu parum difleftis, concavis, brevibus. 

CoR. nulla manifefta. 

PiST. Germen propriuni ovatuin, minimum. Styli duo, fetacei, 

longitudine fquamoc calycinoe. Stigmata fimplicia. 
pER. nullum. Amentum fub fingula fquama duorum flofcn" 

lorum femina fovens. 
jSfM. folitaria, ovata. j I MONOECU TETRANDRIA. ^^23 

93'4v BUXUS.* Tournef. 345-. /^ ^ ^* ^H^ r — — - _^-__ ^^ ___^^^ 

cavis, patontibus. /^ CoR. PtV.//-; uuo, fubrotunda, concava, fimillima calyci, at 
majora. 

SiAM. Fllnmcnta quatuor, fubuhua, ereclo-patentia , calyce fc- 

re inajota. Anther^e crcdse, didymac. 
PiST. Gcrmtms nidlmcatum absque llylo vcl {l'(7-mate. 

-^ Femtnei in cadem gemma cuni mafculis fedentes. 

Cal, Perianthlttrn tetraphyllum : fQUolts fubrotundis, obtuiis, 

concavis, pateutibus, 

CoR. i^etalz tria, fubrot;mda, concava , fimillima calyci , ca- 
lyce majora . 

PiST. Gerrr^en fubrotundum , cbtufc trigonum, definens in Sty 
ios trcs, brevifTimos, perlidcntes. Stigynaia obtufa, hifpida/ 

Per; C^/'////^ fubrotu!ida, tfifoftris, trUocularis, trilariani ela- 
Hicc dchifcens. ** 

Sem. gemina, oblonga, hinc rotundata, inde plana. ^ A ^^5- URTICA.* rQurnef,io%. '/' / . obtulis.. 

CoR. 'Petala nulla. 

Nedarhim in centro tioris, urccolatum , integrum , inferne' 
anguflius, minimun'), 

Stam. Filamenta quatuor, fuhulata, loniritudine calycis, paten- 
;tia, intra fingulum' folium calycinum fingula, Anthcrx biio- 
cuhircs. . ^ Fcminei Flores vel in eadem, vel in diftin£la planta- 

Cal. Perianthiurn bivalVe , ovatum, concavuni, ercctam, per- 
Jjjlens, . 

CoR. nuUa 

PiST. Gerrnen ovatum. Stylns nullus. Stignia villofum. 

p£R. nullum. Cal\ix connivcns. 

Sem. uaicum, ovatum, obtuf)-comprcllfum, niti^uni. 

Du 4 93(5. / 4M MONOECIA TETR. et PENTANDRIA, 

r 

^^6. MORUS.* Tournef 3(^2, 

nhium quadriprirtitum : foliolls ovatis , conc CoR. nnlla 

Stam. Filam^nta quatuor, fubnlata, ereda, calyce longlora-, 
intra fingulum folium calycinum fingula. Anther^ fiin- phces - mafculis» 4iverfa planta \ Cal Peria;2thium tetraphyllum : foUoUs fabrqtundis, obtufis, 
perfiftentfDus, oppofitis daoous exterioribus incumUentibus 
a^rernatim rcliquis, 

CoR nulla. 

PiST. Q^r^ve^ cordatum. ^Styli duo, fubnlati, longi , j*eflexi, 

fcabri. StigrAata fimplicia. 

f^K nullum. Calyx maiimus, carnofus ^ fuccukntus fa6lu« 

Bacca. 

Si-M, unici^m, ovato-acutum, 

Obs.. DanUit ^ Mares b" Femin^ in dio ecsa. j. PENTANDRIA. 

937. XANTHIUM.* n'ar;;^/x5'2. 

* Mafculi Fores compofiti; 
Cal. PerPafithiiira Qamr/iune plurium ^ofculorum , polyphylr» 
lum, \vchr\c-xvci.v^ Uuamis tenulbus, longtttidinc fjofculorum, 

asqualibus. « p ♦ 

CoR Compajlta unlformis , fubulofa, xqoalis, in hcmifphffirium 

digcfta. 

Propria monopetala , tubulol^ , infundibuUTormis , creaa , quinquefida. reftaj, para!!elae, diflitidffi. 

RlC. CotiJMUfie vix ullnm _ i CCorolIulffi) qumque, minima. J, * Feminei Fhres infra mafculos, in eadem plaura, duplicatf. ( /' tum,undique tegentibus & adnatis germinibus; lacintdls liberis. 
CoR. nulla. 

r 

Per. Bacca ficca, ovato-oblonga, tipdique aculeis uncjaatis tc- 

&.Z, , apice bifida, biiocularis. 
Sem- foiitaria, ohlonga, hinc convexa, indc plana. 
Qbs. Diffidle i/jtelligit^r frtiiiuf Xnuibii aateqnam notus fii 

Amkrofne^ 93 8 MONOECIA PENTANpRIA. ^25 

938. AMBROSIA.* Tournef,!^^, * MafcuJi Flores conip.ofitL 

Cal. J^eriardhium CQmmune monophyUum, pbnum, longitudi- 
ne fioiculorum. 

w 

■m 

J 

CoR. Com^ofita uniformis, tubulofa, ^squalis, in hcmifphscrlum 

digcfta. • 

Vropria monopetala, tubulofa, mfundibuliformis^ crefta,^ quin-» 
quefida 

Stam. Fihvmenta (Corollulse) quinquc, minima. Anther<e ere- 
<Scs;, pmlleloe, acuminataj. 

PiST- J^/^V^x filiformis, longitudme ftamlnunv Sti^ma orbicu 
Ututn, membranaceum. 

JIec» Qornmune vix ullumj nuduni. r 

* Femtnei Flores infVa mafculos, in e^^dem planta dupli- can. Cal.* Perianthlurn monophyllum , acumrnatum, integrtm, fer-^ 

fiftens/ Ycntre cinflum dcntibus quinque. . , ' 

j 

CoR. nulla* , 

PiST. Germen ovatum, \\\ fundo calycis. Styttis fillformis,Iongi» 
tudine calycis. Stigmata (Juo, fetacca, longa, divaricata. 

Fer. Nnx fubovata, uni!ocuIaris,'non dihifccns, coronata dci- 
tibus quinque acuminatis cx calycQ, , 

Sem, unicum, fubrotunduni. \ 939 4i6 . MONOECIA PENTANDRIA. 

93 9* PARTHENIUM.* Partheniaftmm Nif A. G. 
lyii.Dill.gen.ii. eltb.x^^, Hyflcrophorus 

/^tf/V/. ^. G. 1710./ 4. 8. 34. 35. 4x. ■ 

Cal. Perianthium Commune fimplicifllmum, pentaphyllum, pa- 
tctis : foliolis lubrotundis, planis, scqualibus. 

CoR. Coyr.pofita convcxa: CorollnU kermaphrodit^ ^Xmc^ in di- 

fco^. iFcmine^ hermaphroditos vix fuperauces , quinquc, in 
rndio. 

Proprta-Hermaphroditis •monopetala, tubulofa, erefta, ore 
quinquefido, longitudine calycis. f« .. .,,,.•,*,... ♦xAv^.^xs-^^ia-^, LLlkJUlVJi.i*, ll^UijltU, UUIi^Uil, 

tufa, fubrotiinda, longitudinc htrmaphrqditi. ; SXAM. Hermaphroditis Filamenta quinque, capillaria, longitudi- 
. ne corollulx. vf;?iJ^<rr.r tocidem , cralliufculse, vix cohacrentes- 
Pisr. He^maphroditi Germen im^ra reccptaculum proprium, vix 
notabile. St^ltts capillaris, ftaminibus fere brevior. Stigma \ ' nuilum. , Feimnx Germcn turbinatrrcordatum,- compreffum, magnum. 

Stylus filiformis, longitudine corollula^. Stigmata duo, fili^ 

formia, longitudine ftyli, patentiufcula. 
Per. nullum. Calyx immutatus. 

Sem. Hermaphroditis abortiunt 

Femims foh^taria, turbinatb-.-cordata, eomprefTa , nuda. 
Rlc. fcrenulium', pUnum. Pale^ fiofculos difiinguunt ut fm- 
' gula fcmma a ^ergo duos obtincat hcrmaphroditos. " " 

940, IVA.* Tarchonanthus Vaill. aB. 17 10.' ^i- * Ai^ Cal. 6^;*;.^«//»// fubrotundus : follolis 3 f. 5-. fubovatis, obtufls, 

fubxquahbus , pctliltentibus, continens fiofculos plurimos 
CoR. C5«i;oy7/«_convcxa: CorolluU Mafc uU vlMxxmx m dlrcQ: 

temtnc.e qumque in anibitu. ■ 

Propria Mafculis moiiopeiala, infundibuliformis, quinqucden- 
tata, longitudine calycis. 

FemtKeis nuN^. 

Stam. Mafculis Filame-^ia quinquc, fetacca, longitudine corol- 

lulsc. /f»ther(e crcctee, approximatje. . 
PiST. Femineis Geryne>7 oblongum, longitudinc calycis. Siyll 

duo,-capiilares, longi, Sti^muta acata. 
Per. nulliim. Calyx imrnmatus. 

StM. foi;tar"a, nuda, longltudiue calycis, fupcrnc craifiora, obtufa- ' 
Rtc. interlbiuctum Palcis linearibus. ^ 94 T. * 

^ 


-r - L 

r ^ . MONOECIA PExNTTANP, ET HEXANDRIA, 417 

941. AMARANTHUS.* Ainaranrhi (^QcksTour- 

nef, ij8. /?» /. k.L 

i 

^ MafcuVi Flores In eadcm planta ciim fcmlncis^ * 

Cal. Peri^wthinm pentaphyllum vel triphyllum, erc6tum, co- 

' loratura, pcfliftcns : yt;/;Wji lanccolato-acutis. 

CoR- nmla. Niii Caiyccii) fumas. 

Stam. FilameKta quinqric vel tria capillaria, ere<5to-patula , lon- 

• gitudiae calycis. AntheriC oblongse, vcrfatiles. nr J > * Feminei Flores in codem cum mafculis racemo, 

Cal. Perianthiam oaMiino ut in mare. 
CoR. nnlla. '' 

PiST. Gerr/ien ovatum. Styli tres, brcvcs, fubuIatL Stigmata 

limplicia, perfiftentia. 
p£R. Capfula ovata, fubcomprefra, uti calyx cui infidct colora- 

ta, ejusque magnitudiue, triroltris , unilocalans^ horizontalitcr 

in medio dehifcens.' 
SfM. unicum^ globofum, compreflum, magnum. j 

t ih .^ 6. HEXANDRIA. ;t. ■ r ^ c 941, ZlZANlA.f Grottov, Elymus Mitch. '/■. 

* Mafctdi Flores infta fcmuicos. 

Cal. nuUus. " 

CoR. Gluma _. 

aniplexantibus. foUolis lanceolatis, muticis, a;qualibus, Stam. FilameHtu fcx , minima. Anthera oblongse, iimpliccs, 
. longitudinc coroUae. 

r - 

* Femwei flofes iu fuperiorl parte paniculx. 

Cal. nullus. 

CoK. Ghrma bivalvis, claufa, fapra germen tantum hians : r^^.?/- X'f{Ia ex re<5la utrinque mterio- rem amplexa in Arijlam longam dcfincntc. K tmeriore mi- lancenlata PiST. Germcn oblongnm. Styli duo, minimi. Stigmata plu- 

mofa, eminentia. 
Fer. nuUam. Gluma clviufa, pcrfiflcns. 
$£M. unicum, oblongum, cquale, nitcni, nudum. 

7- HE- -^ i ' K 42S MPNOECIA HEPTAND. et POLYANDRIA. 

ri 

7. HEPTANDRIA 

. 943, GUETTARDA.f 

Mafculi J^lores. 

Cai-- Fcria^thium iTionophyllum , cylindricum , brevifllmum , 
integerrimum, margine exteriore magis prominulo^ declduum. 

CoR. moncpetalaj intuiidibuliformis'. Tnbus cylindricus, lon- 
gus; lAmhus lcptemfidus : lobis rotundatis, tubo brcvioribus. 

Stam. Ftlaraenta fcptem, in faucc corolla?. Anthera^ liucares. 

PiST, Stjlus filiformjs. 

^ Femtnei flores in eadem planta. - 

j 

Cal. ui in Mare. '\ 

CoR. ut in Mafculo. 

Vi^T\ Germen fubrotanduin. Stylus filiformis, (laminibus lon-- 
. gior. i^^/^/^^^^lubovatum. 
Per. Drupa ficca, fubrotunda,. deprelTa, torola. 

fcM. unicum- 8. POLTANDRIA 

944. CERATOPHYL-LUM. * Hvdroccratophyl 
loii VailL A, G. 1719. f. -l. f. x. Dichoi:6ph\ 1- Mafi "Dill. ge ■ Cal. I^erianthium multipartitum : lacinits fubulatis, xqualibus 

CoR, ilulia. 

Stam. Filamenta duplo plura 

ad viginti), vix confpicua. 
ce longiores. Anth^r^ ( * Femnei jn cadem planta cum mafculis. Cal 

CoR. nulla. 

PlST. ^-^"inen ovatuir 

/Dbtufum, obliquum, 
Per. nullum. 
Sem. Nux ovata, unilocularis, acuminata. Stylus nullus. ^//g>^/tf femen curn tribus fpints infl 

bafiH retro vergun 945^ \ MONOECIA POLYANDRIA. - 4^9 

m 

945-. MYRICPHYLLUM.* VaULA. G. 1719, f, 

x.jls. Pcntapterophyllum 2)///*^^7;. 7. 

7- 

j 

r 

''*'. Mafcnli floresi 

Cal. Pcrianthhtm tetraphyilum : faliotis oblongis, ereclls: ho- 

rum extimum majus, intimzim miuus, 
CoR. nulla. ■ ^ 

^TKVu Fila-mcnla Oi5to ^ capillaHa, calyce longlora, flaccld», 

Anther^ oblcngoe. ^ * Fe-r^rtnei Florcs mfra mafculcs' in cadem planta. 

Cal. PeriaHthinm ut ia mare. 
CoR. nulfa. 

PiST. Ve^-nten quatuor , cblonga. Styli nullf. Stigmata pu 

fccntia. . . ^ 

Per. nuilum. 
Shm, quatuor, oblonga. I I L * ■ fc" ^^ ^ • 946'. SAGlTTARlA.* Sagitta ©///.^^^/,4. VailL J.G K. y 71^^/*^ ftentibas. /' CoR. Pr?^/d tiia, fubroranda, obtufa, plana, patcntia, calyce tripio majora. 

•AM. Ftlamenta pluriir.a (vigintl quatuor fsipe) , fubulara, i 
capitulum congefta. Antker<e creclsc, longitudine calycis. 4 

* Feimnei Fhres pauciorcs , infra mafculos. 

Cal. Ferianthium ut in mare. 

CoR. Peuila tria, ut in mare. 

PiST. Germina nnmerofa_, comprclTa, incapjtulum congeua, ei"^ 
trorfum.gibba, dclincntia in Styios breviiriVios. Stsgmdtfjsu-x- 

■ cutis, perlillentibus. , 

Per. nullum. Receptacjdum globofum, fcmina m globum col- 

Sem. numerofa, oblonga, compreira, cintla longitudmalitcr w^^r^ 
jrine mcmbranacco, lato, hinc gibbo, utrinque acuminato. 

. • 947. \ \ 430 MONOEGIA POLYANDRIA. 

w 

5^47. THELIGONUM. Cynocrambe Tour7/ef.^^f, 

j 

'^ MafcuJus flos. 

Cal. Pertanthium monophyllum, turblnatum^ femibifiduni; lar w cinis revolutis, CoR. nulla. ^ ^ 

Stam. Filamd-^ta plurima (duodecim & fupra), ereiSla, longi"' 

tadine corolb^s, Antber^ fimpliccs. 

^'^ PemincMS flos \\\ eadem planta. 

Cal. Pericmihikra monophyHum; minimum, p-atcns ^ bificlurn^ 

pexfidens, , 
CoR. nulla. ' . 

PiST. Germen globofum. Stylns brevis. Sttgma obtufurrt- 
Per. CcipfuU coriacca, globola-, miilocularis, 
Sem. unicumj globofum. 948. POTERIUM.* Pimpinella r^///*//^/ 68 

-v. Jilafculi Flores W fpicaJH pofiti. >, Cal.. Peri^9?thiiiyn triphyllum: foliolis ovatiSj coloratjs^ caducis, 

CoR. quadripariua. Petaia ovaia,' coiicava, patentia, Lali co- l'ta, perliiteinia STANt. Filarnenta plurinia (trl.pnt-a ad quinquaginta) ^ capillaria 
longiiTima, fiaccida. //^^/aut.c Tubrotunda:, didyniiE. 

* feminei' Flores in cadcm fplca fupra mafculos. 

CaL. Perianthiurn Ut in marC- 

CoR. monopc i P nivens. Li/fi 
XiS, perfirter)tii;us. tahi^ rotata. Ttibtis brcvis, fubtotiindus, orfc coii- 
Vfihus quadripaicitus : laciniis ovatis ^ planis^ reflc'* gmata periicilitormia , colorata. 
PtR. Bucca tit e tubo ^^orolla;, indurato, mcralTatOj claufo* Sem. duo. Yetibus, 'jfa^ globof ftrta forjja. Bacca exfucca angulata^^ Semtnthus tett 
e acuminatis. PiJtiUa duo debitia^ fiori mafi « « 949 MONOECIA POLYANDRIA. . ^^'i 

949* QUERCUS.* Tom^i^ef ^^^/ikxToiir^ef. Sp. Subcr Ti 


Mafcuh Flores m An)entum laxiim dfgefti, 
Cal. Perianthium monophyllum , qiiinqucfidum' vel quadrffi^ 

dum: laanulis acutis, fscpe bitidis. ' 

CoR. nujla. ^ 

Stam. Fila-menta plura (y. 8. lo.), breviffima., ^;;/^^r.e ma- 

gna:^, didyma;. 

* /V«^/W In gcmma fcffilcs, in cadcm planta cum mafcul's 
^hi. Pertanthtum mouophyl!um, coriaccum , hcmilphu.n-icua] 
fcabrum, nitcgcrrimum , in rlorc vix manifcftum. ' 

CoR. nulla: 

PiST. Germen ovatum, minimum * Styli f:mplc\\ quinquefidus 
calycc longior. Sttgrriata fimplicia, pcriiflcnt'a. ' 

Per. nullum. 

Sem. Nhx ovalis, Crufla coriacca univalVi, bafl dcrafa affi-xa 
brcvi calyci, tcrcs,' glabra. ' 

Oi3S. Qaercus T'. foriaftnmfa habct. / /^ 95-0. JUGLANS.* Nux Totiruef 1^6. Everh 

* Mafruli Flores m Amcntum oblongum digcfli. 

Cal. Amentum cor^rnunc undiquc inibricato- fparfum, cylindra- 

ccum,, contlans fquamis unifloris, lingulis fingulx corollx af- 

fixis in ccntro exteriore, cxcrorfum verfis. 
CoR. fcxpartita, clliptica, a;qualis, plana: /^^/Wi ereao-ronca- 

vis, pcdicellaiis, ccntro coroll^ intcriori & rachr inlcrtis 
Stam. Ftlamenta piuva (ododccim) , brcvifJlma. Anther.v cvq- 

6lx, acuminatx, longitudine calycis. 

* Feminei Flores absquc Amento, altcro vcl tertio fociati, 
fefTlIes in cadcm planra. 

Cal, . Perianthiwm quadrindum, eretflum, breviinmum, gcrmcu 
coronans , cvaijcfccns. 

CoR. quadripartita, acum, erc^la, calyce paulo major. 

'PiSX. Germen ovale^ magnum , fub rcccptaculo floiis. Ststi 

duo, breviflimi. Stigmuta maxima, clavata, refiexa, fuperne 

lacerata. 

Pkr. Drnpa ficca, ovalis , mngna, unilocularfs. 

SliM. JVux ma\im:i . fuhrnrnni-^n fiilric rerirnlnf^j rni-n?r»iv^^. n^- culuris. jVw • 9 4-52 ' M6N<bEClA POLYANDRIA. 

F t 

051. FAGUS.* Tournef.^^u Caftanea IT Mafi '/35 Gal- PerlanihtHm moiiophyllum, carripanulatum^ quinquehdunii 

CoR. nulla: ■ , . - . - v . 

Stam. Filamenta plura (duodecim cu-citer) , longituiine caly« 

cis, fctaGCa- jnthcra: oblongx. 

♦ Fcminei Flores \i\ gemma ejusdem plantas.^ 

Cal- Perianthiu7n monophyUum , quadridcntatum , erc£i:um> 

acatum. 

CoR. nulla. 

PiST. Germen d calyce tcftum. Siyli trcs, rubulat!. Stigrnatd 

fimpllcia , rcfiexa. 

la fubrotunda (qufe calyx fuit"), maxima, fpinis mol* Crit}j% T. Florcs mafculi in' globurn digeji , acuminatse. Z*. Flores mafcHl: in cylindrztrii dijpoji: C 9^2. CARPlNtfS/ rbr/w/348. Oflrya 

■ Mich. 104. 

* Mafculi tlores In Amcntum cylindraceun-i digcfti. 

AL. Amcntmn Cornmune Uiidiquc laxc irnbricatum; conftan§ 

Squamis umiioris , ovatis, coucavis, acutis, cih'atis, unitioris. i CoR. nuUa. 

Stam- Filame:7tfi ([lofculi) dcccm, iTiinima. Antheru: didymas 

comprcfr^, apice villofs:, bivalvis- t^ Femin^i Flores in Amentum obiongum digefti in eadem planta. Cal- Amentum Commune laxe imbricatum; conftans 
Squa-mis lanceolatis, villofis, apice reflexis, unitioris. 
CoR- calyciformis, monophylla, fexfida: laciniis duabus majo- ribus. r 

PiST. Germen dno, brevilTima, fingulis Jry> duo,'capillares co- 

lorati, longi. Stigmata iimpiicia. 

Per. nuUum. Anientnm maximum evadcns, ad bafin fingulie 

fquamula; femen condcns, 

ovata, angulofa- 

!nus Z*, femcn intra hafin fqnamx caiycina concav^ Sem. Nhx Oltrya /l/. [emgn intra fqttarrUm cahcinam infi^ m y^3 MONOECIA POLYANDRIA, 433 

I 

Pfa. CORYLUS.* Tournef:i^y^ Malf %io. M. 121. Z24. Cal. AmentHm commune undique inibricatum , cylindfaceuiH 
conltans * 

Squamis unitioris, bafi anguftioribus , apice lationbus^ obtu- 
lionbus, inilcxis, triridis : iacimtta media longitudiiie cum 
rcliquis a:quali, duplo vero latiore,. rejiquasque tegeiue. 
CoR. nulla. 

Stam. Filamcnt^ o6to, brevililma, lateii interiorf fquairise t\* 

lycins! adnexa. -^«/-^^r* ovato -oblongx,' calyce breviores. 
eredaj. * 

j 

* Fsmincz Fiore^ tertioti a marculis in eadem plniua fes* 
iilcs, gemma incluii. ' 

Cal. 'Pcrianthtum diphyllum, conaccum, marjine laceratum 
ereclumj loug;taine tru6tas, iab iiorefccatia piai parvi-iats 
vix manifeftum. CoR. nulla. fi brotundum, minimlim* Styli duo, fetacei,c^' 

lyce multo longicres, colorati. i>tigmata iimplicia. 

^ER, nullum. 

Sem. Nux fubovata^ baii derafij apice parum compreHa, pa« 
rum acumiuaia* 

Obs* Affinitiitc fumma inngttur Carpino* ^ 
95-4. PLATANUS/ Tonrnef.^^ * MafcuH Flor^s compofiti^ in Amcntum globofum dlgefiii 
Cal. Lacaiulse nonnuKaB minim^. 
CoR. vix manifelta. 

SfAM. tilarritnta oblofiga, fupefne CrafTiora, colorafa- Antht^ 

rd? tctriagoVi32, filamento circunmata: a parte iuteiiore. 

* Feminei Flores in globum d'geilij numerofi^ in eadenl 
arbore. 
Cal. Squamce plures itiinims. 

CoR. Petala plura, concava, oblonga^ clavata. 
^i^T^ Germiha plura, fubalata , deiinentia in St^tos fubuiatdSj 
Stigmate recurvo* 

PtR. nullum. truSins plurfis iil globum congefti. 

Sem. fubrotundum^ ilylo fctaceo iniidens, iiyioque fufaulato ter* 
. minacum, ^appo capillari bafi feminis adhjereute. 
Oas. Partes Jiort-fm cxamincnt attentiQri ecuU ^nxei^ 434 AND O)-). LIQUIDAMBAR.f Clayt\ MHch [lafculi folfol. -^^ ^ j^ ^^ , ^r^v-.r-rw^.w ^ ^ . ^ _._ __.__^ __, 

vis, caducis; alternis. brevioribus. ' - 

CoK. nulla- ' 

^TKW^ Filamenta numerofa, breviffima, in corpus hinc conve- 
xum iude plaiium. AnthQr^ ereitas, didymse, quadi-ifulcatx, bilocularcs. 4 - * Feniinei Flares ad bafTn fpica^ mafculcE, in globum congefti. 
Cal. Involucrum ut in mare , fed duplcx. 

Pertantkia propria campanulata , angulata , plura, connata, 
Verrucofa. 

W d 

CoR. nulla. ' , 

PiST. Gtrmen oblongum, perianthio adnatum. Styli duo, fu- 

bulatf. Stigmata hinc adnata, longitudine flyli, recurva, pu- 
bcfccntia. 

iU totldcm, ovatce, unilocularcs , apicc bivalvcs, a- ipfi cutx, in globum congertae, liguofx. 
Sem. plura, oblonga , nltida , acumine mcmbranula immixt* 
corpufculis pl^rimis acerofis. 9. MONADELPHIA, 

95-6. PINUS.* Tournef, s5S- Abies Tournef.^S 
* X Larix Tournef 353. 

Mafiuli Flores in raccmos difpofiti. 

Cal. Gemnia Squamse hiantes-, nec aliiis. 
CoR. nulla, ' 

Stam. Filamenta 'pimim'^^ connata infcrnc in columnam cic- 

dtam, apice divifam. Anthem ereft^. . ■ 

I 

* Feminei Flores in eadcm planta. 

Cai.. Conus communis fubovatus , conftans 

( Squamis bifioris, oblongis, imbricatis, perfiftentibus, rigidis. 

CoR. nulla. 

PiST. Germen minimum. Stylus fubulatus, Stigma fimplcx- 
Per. nullum. Conus calycinus, antea claufus, nunc connivens. 
Sem. A^/rjc au6ia ala membranacea, femine majore, fquamii coni muiore, oblojiga, hinc rcda, inde §ibba. « 9S7 '-\* .r 1 M4^i .MONOECIA MONADELPHIA. 43^- 

9^7/ THUYA/ Toiimef.^sd.^^. Cal. Amenttnn ovntjm, coiiflaiK rachi communi, cai flores 

diio oppoiiti, tnplici oppoiicioue apponuntur^ , Singulus fioi 
. pro ba(] lignorcit. ^ . . ' 

Sqnamam fubovatam, concavam, obtufam. 
Coii. nuUa. 

Stam. Filamentn (in lingulo fiofculo) quatuor, vlx manifefla* 

Anther<je totiJem, ba(i fquamae calycinx adnatse. 

Femtneus FUs in eadem planta. 

Cal* Ci>rais communis fub:)Vatus, //<>/>i¥//V oppofitis compofitus: 
, conllans Squami:» bifloris, ovatis, ronvexis, longitudinaliter 

conuivcntibus. 
CoR. nulla. 

Pisr* Ga*me72 xm\\\T[v^m. Styius fubulatus. Stigma fimnlex. 
Pi.R. C^mus ovato-oblongus, obtufus, longitudinaIitt*r dehifcens: 
. fqnamis obloni^is, f^Te u-^qualibuSs-extiorfum couvcxis, obtuiis, 

Sevt. oblonga, iongitadinaliter cinita ala membranacea em*ar- 
g'natH. 

Obs. Cuprejfo maxlme adfinis. 

9^8.-CUPRESSUS.* Tpurnkf.is^^ 

* Mafciili Florcs in Amentum o\^tum congefli.. 
Cal. A.aoiium co'inrnun€ ovacum, fparfis floribus compofitiim; 
conltans ■ ' . ^ . - 

Squamts unilloris , fubrotundis , antice acuminatis, peltatis, 

oppofitis, circiter viginti. ■ ' 

CoR. nul a. \ 

Stam. Filarnenta nulla, quorum vices gerlt fquamula calycina, 
cui inferne adnafcuntur Anthcr^^ quatuor- 

L ■ 

m 

* Feminei Florts m coiio fubrotundo 'Congefti , Jn eadem planta. " \ Cal. Conus ir£>w/3f>22i;?/i' fubrotundus , odo ad decem flofculis 
■ compofitus, conUans 

Squurnts uuitloris, oppoiitis^ ovatis,, fubtus convexis, deh;» 

fccntibus. 

CoR. nulla. , -^ 

^ PiST. Germen vix confpicuum. Pati^fla numerofa intra calycN 

nam fingulam Iquamam, truncata, aijicc coucava. An Styli? 

P^R. nullum. Conus^ fubglobofus, claufus, dehifceiis fquami^ 

orbiculatis, angJilatis, pCitatis^ fuD quibu* 
S^M. Nnx angQlata, acuminata^j^pm-va. -' **• 

Ee % . 9S9' 436 MONOECIA MONx\DELPHIA. 

9^9. ACALYPHA.* i?^jV. Ricinocavpos Boerh, 

Burm, 92. 

* MafcuU FIqtcs conferti fupra femincos. 

(Zki^. Perianthium tctraphyllum : foUolis fubrotundis, concavisj 
sDqualibiis. 

CoR. nuUa, ' N ^ 

Stam. _F:Ia:ne?2ta oSo ad fedeclmj brcvia, conferta, bafi con- 
' ncxa. Antbene fubrotundse. 

r 

i 

* Feminei Flores parciores inferiQS poiiti, involucro divifo 

inagno excepti. 

Cai.* Perianthiur/z triphyllum : foliolis fubovatis, concavis, con- 

nlvcntibus, parvis, pcrfiftentibus. 

CoR. nulla. 

PisST. Gcrrfzen fubrotundum. St^^i trcs, ramofi (tripartiti fa;- . 

pius) , longi. Stigmata fimplicia. 
Per* C^//«/^z fubrotunda, trifulca, trilocularis , valvulis bifa* 

riani dcliifcentibus. - 
Sem. folitdria, fubrotunda, maxima. ^60. CROTON,* Ricinoides Zi?//r«^/-423- Bern- 

hardia Houjl. A. Ji. 

L 

* Mafculi Flores minores femincis. 

Cal. Perianthium pcntaphyllum: foliolis ovato-oblongis,ere6tiSi^ 
CoR. Pi^tala quinque, vix calyce majora, oblonga, obtuia. 

H^^ariur/i Glandulss quinque, receptaculo affixae^ parvos. 
Stam. ///^JJ^e^^/^^decem vel quindecim, fubulata. bafi connexa, 

longitudine floris. Anther^c fubrotundse, didyma:* Jh Femtnei Florcs a maritis remoti in eadem planta. 
Cal. Perianthium ut in mafculis. 
CoR. Petala ut in mafculis (quibusdam vix manifefta). 
FiST. Ger/>2e;!? fubrotundum. Styli ties^ reflcxo-patcntcs, lou- 
, giradinc floris^ femibifidi, ^tigmata rcficxa, bifida. 
Per. C^/Z^ya fubrornnda, lateribus triloba, triloculafls , loculis 

•fingulis bivalvibus, magnitudine calycis. ' .- 

Sem» Tolitaria^ oyata^ magna. 

ObS. I^ plurimis fiores mafculi in eadem planta cum femi'^^1^ 
prode$int. 
jBernhardi« dtSia fuere fpecies ^ qua Tnafculos jiQres ^ f^^^^^ % »eos in dijiiniia ^ dtverfa plafjtOr exhike?3t. r- <L- ^61. MONOECIA MONADELPHIA. '. 457 

■ 

961/ JATROPHA,* Manihot Toumef. ^-xl.^DtlL 

elth. 173. JufTievia Houjl, A. J. 

Majculi Flores. . , 

Cal. Periantbium vix inanifcftuin. 

CoR. monopetala^ hypocrateriformis. Tuhus breviffimus- Lir,t' 

bus quiiiqueparcitas : laciniis fubrotundis , patentibus , convc- 

xis , iubtus concavis. ■ . r 

Stam. Filameftta decem, fubulata, in mcdio approximata,quin- 

que aUcrna breviora, erefla, corolla breviora. Antherc^ lub- 

rotundae, verfatiles, 
PiST, lijidimentuin debile in fundo floris latet. 

* Feminci Flores in cadem umbclla cum mafcuHs, 

_ ^ 

Cal. nulius. ■ ^ 

CoR. pentapetala, rofacea. 

PiST. Germen fabrotnndum, trifulcatum. Styli trcs, dichoto- 

mi. Stigmnta {ww^Wci^. 
Per. Capjuia fubrorunda, tricocca/triloculans : loculis bivalvibus. 

Sem. fohtaria , fubrotunda. ■. '. , . 

ObS. J. Urens Stamina novem^ ereSta^ quorum Tria intcriora 
rcliauis longiora^ quibus (trihus) feta: totidem refpondcnty/m' 

gulx fmgtilo fJamcnto prope h^fin infcrtce^ ^6z. RICINUS.* Tournef. 307. 

w 

tfcuU Flores. 
Q\L.'Perianthiura monophyllum, quinquepartitum : laciniis O- 

vatis , concavis. 

CoR. nulla. 

Stam. Filamcnta numerofiffima, filiformia, inferne ramofe coa- 

lita in varia corpora. Anthera didymse , fubrotundx. 
* Feminei in eadem planta cum mafculis. 

Cal. Perianthium monophyllum , tripartitum : laciniis ovatis, 

concavis ; deciduum. 

CoR. nulla. ^ . /• , • r /• 

PiST. Gerrncn ovatum, teaum corpufculis fubulatis. ^ Stylt tres, 

bipartiti, erc^o-patontes, hifpidi. Stirmata firnphcia. 
Per. CapUda fubrotunda, trifulca, undique aculcata, trilocula- 
ris, trivalvis. Sem. folitaria, fubpvata. . Ec 3 . 9^1 ' • 433 MONOECIA MONADELFHIA. 

L 

<?63. STERCUUA4 Mafc Ckt.. PertahthtHm quinqnepartitum, monophynum , maximum^ 
coriaceum, planum: lacinlis luiiceolatis. 

CoR. nulla-. ■" • ■ • ■ . 

Stam. Filamefsta quindecim (circiter) , breviffima, infernc coa- i _ 

♦ Feminel ' Flores in eadem planta. 

Cal. ut in mafculis. 

CoR. nulla. . . ' ' 

PiST. Ge^men globofum , hirfutum, cin£lum coronula e fila- 
irientorum rudimentis, infidens cdumncc calyce breviore. \SV>'- 
Ih- nfform-s, long''tud:nc gcrmiais. 

Per orbiculatum, dcpr.flnm, fspiu^ quinqueloculare : loculis 
difliiientious, cymbiformiDus. 

, SfiM. Nucid ovales, plurimi-, margini loculorum infidentes. 9^4. PLUKENETIA. Tlum. 13. /^r 2). J^^mefK 

* Mafculus Flos., 

Cal. nuUus : nifi Gorollam dicas. 
CoR. Petala quatuor, ovata, patentia. 

SiAM Filumenta oflo, breviffima , coalita. - Anthene ereflae» 
fimplice.s. 

Kc3ariJ glandulas quatuor ad bafin (laminum, indruais bart 
ba ftaminibus longiore, 

h 

♦ Femineus Flos m eadem cum Mafculis planta. 

Cal« nullus, 

CoR. ut in mafculis. 

Pisr. Germcn quadranguhre, Stylus fiIiform's, omnium lon- 
gifllmus, declinatus. Stigma peltatum, quadrifidum : lacifiii: 
obtufis, planis, 7?«^«A; in mcdio notata pundo. 

Per. Capfula deprefla, qnadrangularis i angulis carinata, qui' 
drilociilaris ; loculis bivalvibus, 

§fM. folitaria, fubrotunda, compreflTa, hinc parum acuminata. -MONOECIA SYNGENESIA. 439 ^ ^- * Mafculus Flos. 5)65'. HURA.* ■»♦ Cal. vlx ullus". 
CoR. nulla. . r - Stam. Filrmenta m columnam infcrne cylindncam, fupernera- 
mofiffimam, ramis tcrminatis Anthcrh folit-ariis, imbricatis. * Femineus. ^ « Cal, Periarithium nionophyllum, cylindricum, fulcatum,truri- 
catum, intcgcrrimum. . ^ . . . ., 

CoR. nulla. - 

PiST. G^-r;?'/^;/ fubrotundum intra calycem. Stylus cylindficus, 

longus. Stighia magnum, intundiluljforml^ plano-convexum, 

duodccimfidum, obtufiim, a;quale. 
Per' lignofum, orbiculatum, f. globofo-deprefTum, torofum, 

fulcis duodecmi, duodecim-loculare: loculis diirilientibui» lu- 
^natis, apice mucrone elaftico. 
SV:m. folitaria, compreffa, faborbiculata, magna. 

Obs. Flores mafculos mn vidi^ ex fignra Ehreti defirmji. . lo. STNGENESIA. \ ^66 TRICHOSANTHES/ Anguina .^f;V/^. 9. ,. 

- * Mrifculi Flores. 

Cal. Pcrianthitim monophyllum, clavatum , longiffimura , gla- ' 

brum :or^ quinquedentato, rertexo, parvo. 
CoR. quinquepartita , caiycl adnata, plana, patens : laciniis q-^ 

vato-lanceolatis, ciliatis : crinibus longiffimis. , ramolis. , 

Stam. Filamcnta tria, breviflima, ad apxem calycis. Anthcra 

corpus cyliildhccum, erc«9:um, undique teftum liueajurfum 

deorfum.que repente farinifera. ^ • ■ 

PiST. Styli trcs, minimi , tubo calycis adnati. . - -7 

— ^ V 

• * Few/»ei in cadem planta cum mafculis. 
Cal. PerUnthium ut in mare , germini infidens, dccidunm.,, 

CoR. ut in mare. 

PiST. Germe» oblongum , tenue, fub reccptaculo. Stylus fili- 
formis, longitudine calycis. Stigmata tria, oblonga, fubula- 

ta , dchifcenra. 
Per. Pomnm loiigiflimum, triloculare , locuhs remotis. 
S£jvi, plura, comprefTa, obtufa, tuaicata. 

Ec 4. 0^7. *■ 440^ MONOECIA SYNGENESL\. . 

9<J7. MOMORDICA.* Tonrnef. 29. 30. Luffa 

Tournef. A G. 1709. T>lll. gen.\i.elth, 

j6$. Eiaterium Boerh, w-f I , ♦ MafcuU Flores. 

Cal-^ P^r;WAi2J>»^ nionophyllum, concjvum , qmnquefiduin: 

laclniis lanceolatis, patuiis. 

T 

GoR, quinquepartta , calyci adnata, patcntior, magna^ vcnofa. rugofa. S rAM. F:Ly}7snta^ix\%^ fubulata, brcvia/ Anthcr^ m duobus fi 
lamcUls blfidx, lateribus utrlnque aurirse, in temo fimDlex, ririirera leniel reflcxa. ilb, & linea fa* ? T 
^ .4 * Femtnei' ¥lorcs \n eadem pbnta cum marculis, 
Cal. VcrtanthiuYit ut in mare, germen coronans, dcciduum, 

m 

CoR- ut lu marc» 

StajlC. nulla. Filamenta tria , brqviflima, absque antheris. 

Pisr. Gtrmen fuS receptaculo fioris, magnum. Styhs unicus 
teres, trifidus, columnaris. Stigmata tria, gib'ba, oblonga 

extrprfum fpecl-antia. 

PeR. PomHm ficcum, oblongum, vj elaflica diiriHens, trilocH' 
lare: IochUs raeinbranaceis , mollibqs, dittantibus, 

w 

$E^. plura, compre/Ta^ I 96B K MONOECIA SYNGENESIA. 441 9^8. CUCURBITA.* Tonrnef. 36. Vc^oTournef, 

33. Melopepo Journef. 34. * Mafculi Flores^ Cal. Periar^thiwm monophyriumj campanulatum , margine ter- 
minato/^//j' qulnquc, fubulatis. 

._ L _ ^ 

CoR. quinquefariam divlla, calyci adnata, cnmpanulata: lacwiis 
venofo-rugofis. 

« 

Neciarium Qlandula m centro floris, concavt^ trlangularis. 

Stam. Filamenta tria, conniventia , fupcrne connexa , uifcrnc 
diitinfta, calyci adnat^. Antber^ reptantes furfum deorfum- 
^uc, Uncajres. • femJiei f^l^^U m 

Cal, Pcria^thiurn ut in mare, deciduum. 

L 

CoR. ut in marc 

^e^arifera gUndula concavs, patcns. 

Stam. Margo cin|;ens, jn trcs cufpides breviflimas dcfincnj. 

w 

I 

J^iST^ Qermen magnum, infra rcceptaculum floris. Stylus co- 
nicus, apice trFfidus- Stigma unicum, margine crauo con- 
VCXO furfuqi deorfumque repens, trifidum. 

■ 

pER. Porrium triloculare: hfuUs incnibranaccis , moUibus, di- 
ftinclis. 

6em. plurimaj comprelTa, tumida, obtufa, gemino ordinc po- 
. fita. 

T 

QeS* CucurWta T. femiitihus emargitiatis, 

f epp 7*. fcrainibus margine turnido cin^ts. 9^9. 44^ MONOECIA SYNGENESIA. 

.969. CUCUMIS.* Tournef. 3 1, Mclo Tournef.n,] 

Colocynthis Tournef. Aiiguria Tournef 

* MafcuU Flores. 

Cal. Perianthinm monophyllum, campanulatum, margine ter- 

mtpato /^m quinque, fubulatis. 

CoR. quiiiquepartita , calyci adnata, campanulata ,• lacinlis ova- 

tis, venotb-rugofis. : - ' ^ 

Stam. Filamenta tria, brevifTima , calyci inferta", conniventia, 
quoram -^//9 apice bifida. . Anthera fant linese furfum & 
deorfum repcntes,, cxtrorfum adnatoc. 
Rcceptaculum trigonum, truncatum, in ccntro floris/ * Feminei Flores in eadem pla^nta cum mafculis. 

Cal. Perianthtum ut in mafculis, deciduum. ■> 

CoR. ut in mafculis, * ' * ^ . " 

Stam. nulla. Filkmenta trfa, acuminata, minima, fine anthens. 

PiST, Gerrhen fub rcceptaculo floris , magnum. .i'2^_j'/^j cylin- 
draceus, breviffimus. Sti^mata tria, crafTa, gibba, bipartita, 
extrorfum verfa, , / 

Per. Pomum trilocularc: loculamentis iTiQmhv^niicch^ mollibus, 
fcparatis. ' , 

. SEM.^nume^^ofa, ovato-acuta, comprelfa, geraino ordiiie' pofira^ 970- BRONIA.* Tourn^fx%. 

♦ MafcuU Florcs. 

Cal. PeriaMthium monophyllum, campdnulatum , qulnqucdcn- 
tatum : def7ticuUs fubulatis. 

CoR. quinquepartita, campanulata, calyci adnata: lacimis bvalis.. 
Stau. Filamenta tria, breviflima. Anthera quinque, quarunt 

, duce in lingulo filamento connats, umca in tcrtio fiiamcnto; Ferninei \\\ eadem planta cum mafculis. " '. 

Cal. Perinnthium ut in malculis , germini intidens , deciduum» 
CoR. ut in mafculis. 

PiST. Gcrmen fub receptaculo floris. Stylus trifidus, longitudi- 

ne corollo^, patentis. Stigrnata emarginata, patula. 
Per. Bacca ovalis, l^vis. 

Sem. nonnulla, cortici adnata, fubovata. \ K l^ MONOECIA SYNGENESIA. 443 

971. SICYOS. * Sicyoides Totirnef.i^, Bryocioi- 

^ dcs DHL elth. 5 1 . MafcnVt FloreK 

Qkl. Perianthium monopriyllum, campaniilatum, quinqueden- 
tatum : denticHlls fiibiilaiis. 

CoR. c.uinquepartita j camuanulata , calycl adnata : laciniis o- 
vatis, 

Stam. FiLmenta tria, fuperne coalita- Anthcr<s connata; in 
capituium. * -FemJnei Flores \n eadem planta* 

Cal, PcriarjthiHm ut in xnare, germini infidens, deciduum. 
CoR, ut- in marc. ' • 

PiST. Gerrnen' ovatum, infra rcceptaculum floris. Stylus cjlin- 

draceus. Sti^gma crafTiafcuUmi , trifidum. 
Per. Bacca oy2X^^ fpinis oblita, unitoculaiis. 

S£M. uaicum, fubovatum-- gyz. FEVILLEA. Nhandiroba !P///w. 17. ' 

i 

* Mafculus Flot. 

Cal. Pcriar?thium campanulatum , monophyllum, femlquinque- 
fidum, inferne rotundatum, fuperne patcns. 

CoR.^monopctala, rotata. Limbo femiquinquefido: /aci?7iis con- 
vcxis, rotundatis ; umbilico claufo Jlellula duplici, motum 
folls refpiciente, radiisque alternis longioribus 

StaM. Filamcnta trla. * Femineus Flos in eadem planta. 

Cal. Perianthium ut in mafculo flore. 

CoR, ut in mafculo flore: umbilici jieUa ex quinque lamcUis 

cordatis conUrufta- 
Pi5T. Germen infra'ca1yccm. - - - - 

PtR. Bacca maxima, carnofa , corticc duro ^ ovata , obtufa, 
cin£ia calyce. 

SpM. comprcira, orbicularia, 

• • II. GT- 444 MONOECIA GYNANDRIA. 

II. GTNANDRIA 973. ANDRACHNE»* Tclephioides Tb^w/S^f. 

2)/7/. elt/j. 282. h 

MafcuU Flores. 

+ 

I 

Cal. Persanthium pentaphyllum , aequale, marccfccns- 
CoR. Petala quinque, emargmata, temiia, calyce breviora. . ■» 
Ne^arlnm foliolis qumque, femjbifidis, herbaceis, liRguIo in- 
tra fingulum petalum, petalis minoribus. • * 

Stam. lilamenta quinque, parva, ftyli cujusdam bafi inferta. 

AntherKe limplices. Fcrmnei Flores in eadem planta cum mafculis, 

■ 

r 

Cal, Perianthium pcntaphyllum , xquale, periiflens. 

COR. Petala nulla. 

NeSiariHm ut in mafculis omnino. 

j h 

PiST. Germen globofum. Styti tres, filiformes, femibifidi. Sti- 
gmata globofa, 

Per. C^/?/^/^ globofo-triloba, trilocularis , loculis bivalvibus, 
magnitudine calycis. 

Sem. biiia, hinc rotunda, inde angulofa, bbtufa, trigona/ 
pBS. Clutiac affinis ejl. . ( '7, Clas 1 
^ fe DIOECIA. 445" 

ClaJJis XXII. . 


^ L DioECiiE Charader confiftit ih Floribus Mafculis & FemiiieiS 

m diftin£l:a plmta pofitis. , ' 

Plciiuse omnes hujus clafiis funt vel mares vel feminaD. 
Ergo in omni fpccic hujus claffis mas cft & femina. "" 
Hic fexus differentia individualis omnilio ut in animalibus. 
Ivlarcs itaque enafcuntur e feminibus feminarum in hac claiTc. 
Feminae itaque abfente mare fpecicm fuam pei:, femina propaga- 

re ncqueunt, ut dc cxoticis in hortis manifcfta exempla. 
Si plantcc in eadcm fpccie altera mas aut femina, altcra vero her- 

maphrodita, ad fequcntem clalTem fpcflant. 
5unt quidem plures fpecie.s mares & feminse, licct hic locum 

habere nequcant , cum non omucs ejusdem gcneris fexu di- 

[h*n(5t£e fint. E. gr. j^f<?r»r, Urttca^ Croton^ Rumex ^ Ssle?7Cy 
C/irex j Rhus ^ Lanrus ^ Valcriana ^ Rhamnus ^ Cncuhalus. 

Nullam dari fexu di(lin6lam fpecicm , (quantum etfamnum no- 
tum fit) inter Afperifolias Raj., Didynamas, Tetradynama?, 
Diadclphas fingularc e(t. Ratio cur, patet infplcicntl (Iru- 
duras florum. 1. MONANDRIA. 

974- NAJAS.f Fluvialisr^/7/.^,G. i7i9.f, I. 

/ ^, Micb. 8. 

^ Mafculus Flos. 

Cal. Perianthium monophyllum ^ bafi truncatum , cylindra- 
ceum, fuperius attenuatum, orc laciniis duabus, oppofitis, re- 
fiexis. 

CoR. monopetala, secjualis. Tubus longitudine calycis. Lim- 

' bus quldripartitus : laciniis oblongis , revolutis. 
Stam. Filamentum nulluhi. Anthcra oblonf^a, ere6la. 

* Femineus fortc femper in difiinCta planta?- 
Cal. nullus^ 

Cba- nuUa. .^ I PiST. Gcrmen ovatum , m StyUm attenuatum definens. Stigma^ 

ta fimplicia, pcrfiflcntia. 
Per, Capfula ovata. 

Sem. ovato-obloxig». 

. ■ • t.hlAN 44<5 DIOECIA DIANDRIA. 

ri 

I. DIANDRIA. \ •9 K 
975. VALLISNERIA. Mkh. lo. Vallifneroides Mkh. lo. * iW^j. Cal. Spatha commHKis h\^2LXi\x.%i lacinlss oblongis, blfidis^ re- 

flexis- 

Spadix coihmuKiS undique fioribus in fpicam digeilis te- 
6tus. 

_ - ■ 

CoR- monopctala, trT^artita, Tnhus nullus: lacinta obovat^, 
pateutilfunce ac refiexse. 

Stam. Ftlamcata dao, eredla , longitudine CoroIIsc/ Anthcr<i 

.fimpl'ces. 

\ * Femwa. Cal. Spatha uniflora, cyiindracea^ longa: ore b^fido: erc61o. 

Perianthium triparc:tum ^ patens, germen covomns : /aci/iHs 
ovatis. • 

CoR. tripartka: laciniis ovatis, convexis, calyci inpoficis, e- marginatis, vix calycc majonbus. Ni PiST. Germen fpatham replens; fub pcrianthio, lon^um. Styli 
tre?, reflexi. Stigmata pubcfcentia. 

Per, Capfula cyliiidracea, longa, imicapfularis , unilocularfs. 
S£M. numerofa, ovata , lateri capfulai a3ixa. 

Obs. Mas (Vallifntroides M ) fcapo brevtffimo^ fub aqua, fpi- 

cam floKalem aperit: mox fejur.gun^ur flofcult a planta^na- tant^ apertunt 

planta remoti. fu^erficem fl. 
M) fcapo fpiraliter contorto brevi.fub :onutt fruBificattonem : relaxata fpira aqu^ fuperficem 

fios fi FruBipcatiO a me vila non fi \ ' 5? 7^. L-T . PIOECIA DIANDRIA et -TRIANDRIA 447 * 3Ias. 97.6. SAUX.* Tourfiff. 364. Cal. AmentHm Commune oblongiim , undique ifnbricatum (In- 
; XQlucro , e gepirna inftr^6ljjim ) : .conijaps^ 
Squamis uuifioris, oblongis, planis/patentibus. ^ 4- "CoR. Petala nulla. . 

^ NcSiarium Glandula cylmdracea, minima^ truncata, mellife^ 

ra, in ccnt«o fioris. 
SxANf. Filamenta duo, reiSta, filiformia, calycc longiora. An* 

thera didymx^, quadriloculares. 

"* Temina. / 

Cal. Amenttim ut in mare- 
Squama: ut in marc. 

Cqr. nulla. 

PiST. Germen ovato-attcnuatum in Stylum vix dlftinf^um, fqua- 

mis calycinis paulo longiorem. ■ Stt^muta duo, bitida, eredo. 

Per.. C^/>/«/4 ovato-fubuluia , unilocularis, bivalvis: valvuUs it- 

volutis. 
Sem numerofa, ovata, minima,coronata 'Pappo fimplici, hfrfuto. 

ObS. Species dantur cujus mares ftar^.imbus tribus /. quisique 
inxquaUs louittudinis ^ inflruuntur ^ uti 2.3, andris. I ^. ir fcxum , alteroque anno mafc fue femineos flores produccre ^ figmentum efl 

y TRIANDRIA * Mus. «r E Cal. Perianthiiim tripartirnm : laciisiis ovatis, perfiflentibiis. 
CoR. Petalaxxx^., avaiooblonga, bali anguftiora, calyce ma- 

jora, marceicentia. • • ^ 

Stam. Filamenta tria, ccpillarja, longiffima, propendentia. An- 

thcrx ereds, breves, bipartitae. 

.. , , * .Femina. 

Cal. P^riantVtum ut in mare. 

CoR. Pf^fl/rt ut in mafe. . ' r • . 

P.IST. Germen dcprelTura. Stylus vix nullus, Sttgmata novcm, 

reflexo-pacentia. _ . . 

Per. .e^.f4 orbiculata, deprcira, unilocularis, apice major. 
Sem. novera, articulatim in orbem pofiia, huic gibba, mde an- gulata. oian Hermaphrosl' 078 \ , % 44S DIOECIA TRlAND. £t TETRAKDRIA. 

■ j 

978. OSYRIS.* Cafia 7ournef.^Z%. ^ Mas. * i« Cal, Ferianthtum ittGnophyllum , tri^dam, tarblnatum: ^i/ri^/r/ 

sequalibns , ovatis , acutis, 
GoR.- nulla, nifi margo nes9:ariferus triplex. ■ ' 
Stam. Filardcnta tria, brevillima. ^^^/^tfr^e fubrotundsc , parva?» ' i^ emtna*, germini infidens nimum. CoR. nulla, ut in marc. (taminum ma tripairitum, patens. p£R. -B^^r-^ globofa, unilocularis, umbilicata. 
Sem. Officulnm globofumj pcrlcarpium replen 
fE TR ANLhR lA. 979. VISCUM.* Tournef. 380. ♦ Mas. 

Cau. Perin/2thlHm quadripartitum ; foliolh ovatis, aBqualibus- 
CoR. nr.lla. 

SxA^f. qiiatuor. Fihmenta nulla. . AatheTi^ oblongae, acumina-' 
tas, iingulas fingulo foliolo calycino adaatae* ' 

♦ Femina mari fsepius oppofita. 

Cal, Pcrianthium tctraphyllum: FoUqUs ovatis, parvis, 

bus, deciduis, germini mlidcntibus. 
CoR, nulla. 
PiST. Germen oblongum, trigonum, margme obfolete quadrifi* 

do coronatum, fub receptaculo floris. Stylus nullus. Stigma 

obtufum, vix emarginacum. 
Per. Bacca globofa, unilocularis, Ixvis. 

SsM, unicum^ obcordsitum> comprefTura* obtufumi carnorum» feflfili i 9 TETRANDRIA. 4^5 980. HIPPOPHAE.* Rhamnoides Tournef. a% I. M. §32, an C\L. Perianihhim monophylhun, bipartifim, fundo jntej^ro' 
Ucimis liibrotundis, ojtufis,^concavis, ercdis, apicibus-Con- 
niventibus; lateriijLis ddiilcentibus. 

CoR. nuUa/ 

Stam. Fila772eKta,(\wiLtxxOiy h!»eviilirna. Anthera oblons 
gulatae, longitadiae calycis. 

- - X 

Femind. 

* 

CAt; Ferianthlnyn inonophvHum, ovato-oDlofigutTJ . tubnlatum 
clavatum, ore bifido , ncclduum. . ' 

CoR. nulla- 

pjsr. Gcrmcn fubrcfunduin, parvum. Styhts /Jmpley, brevifli- 

mus. Stigma craffiufculum, oblongmn, erc6tum, calycii du- 
p!o longius. 

Per. Bacca globofa, mnlocuiaris» 
S£M. unicumj fubrotundum* 5)81. MYRiCA. * Gale fournef.A. G. iyo6. t. 3. * Mar. DilLgen. lo. Cal. Amentiim ovatb-oblongum , undique imbricatum , Uv 

Xum, condans 
Sqitamis \m\^on%^ lunulatis, obtufe acuminatis, concavis. 

PiriiiKihium ^ro^rinm nulluin. 
CoR. nulla. 

St AM. filamenfa quatuor (raro fdK) , filiforniia, brcvia, ere<^a. 
Amhera nia^aiae, didyinK, lobis bifidis. 

* Fe/nmd^ 

Cal- ut m mare» 
CoR. nulla. 

Pist. Germcn fubovahim. %// dao, filiformcs, calyce ionglo- 

res. Stlgmata fimpticia. 
Per. Bacea unilooulafisi 
SiiM. unicum. 

^ A^" ^ ^^^^^^^ «^^^^r/j cum Pijlacia fuynma af.mtaK 

M. Gale Stamma qziatuor. Bacca ficca feu crufta coriac^a, 

apice comprejfa^ triioha. ' 

M. cerifera J. B, Stamina f^pius fex. Fruaus Bacca fuccu- gloi^of t f y. PEN- 4p DIOECIA PENTANDRIA. 

y. PENTANDRIA. 98'x. PISTACIA/ Tcrebiathusr^//r//^/:345'* * Mas. • ^ 

Cal. Amentum laxum, fparrum^ coh0.ans fquamulh parvis, u- 

nifiOns. . 
Terianthium proprium, quinqucfidum , mimmum, 

CoR. nulla. 

Stam. Filamenta quinque, minima. ' Anthcrie OYZtz^^ tetrago- 

nse, eredas, patulis, magnsc. * Fems^a. 

Cal. Amentum nuU^m. 

Perianthiam trifidum, minimum. 

CoR. nuUa. . r • 

PiST. Germen ovatum, calyce majus. Styli trcs, reflexi. •>^' 

grnsta crafliufcula, hifpida. 
Per. Drnpa ficca, ovata. . , 

■ . Sem. Nux ovata, glabra. ^ ^ . ^ . ^ 

Obs, Tcrcbinthus 7". gaudet foUis finnatis cum impari^ 
Lentifcus 7". gaudet foliis pinnatis absque imfari. * . . 983. CERATONIA.* Siliqua T<?«r»^/ 344- iWizx. Cal. Perianthium quinquepartitum , maximum. 
CoR. nulla. 

Stam. FHamenta quinque, fubulata, longifljma 
therie magnae, didymae. Art' Femina, DilL Cal. Verianthium monophyUum, tuberculis quinque divifum. CoR. nulla. PiST. Germen intra receptaculum carnofum delitefcens. Stylf^^ 

tandem longus, filiformis. Sti^ma capitatum. 
Per. Lep-umen maximum, obtulum, comprelTum, diflepimei^^ Sem tis plurimis transverlis iftmis pulpa replctis. 084 DIOECIA PENTANDRIA. 45-r 

984. PISONIA, Tltmhgen.Ti, //<?»;?, Pentagoao- theca Faill. J. G. * Mas. Cal. Perianthinm quinquepartitum, acutum, erc6lum, minimum. 
CoR. infundibuliformis. Tnbus brevis. Limbus fenfim aniplia- 

tus, femiquinquelidus, acutus, patulus. 
Stam. Filamenta quinque, fubulata, corolla longiora. Anthcr<g 

ilmplices. * Femtna. 

Cal. ut in mare, germini infidens^ 

CoR. ut in mare. 

PiST. Germen ilib receptaculu floris. Stylus fimplex, cyliudra- 

ceus, corolla longior, eredus. Stigmata quinque, oblonga» 

pateiitia. 
Per* Capfnla ovalis , quinquangularis , unilocularis , qulnquc- 

valvis. 

SEiM. unicum, glabrum, ovato-oblongum. 

Obs. Houftonu^ numeris partiura unitatem addit. 


* Mas. 985-. ANTlDESMA.f Btirm, Cal. Perianthiiim pentaphyHum : folioJis oblongiufculis, con^ cavis. 
CoR. nulla. Stam. Filamenta quinque, capillaria, calyce longiora, xqualia. 

Antber,t fubrotuuda; , femibitldce. ♦ Femina in diftin£lo individuo. 

y 

Cal. ut in mare, perfiileus. 
CoR. nuUa. 

Pist. Germen ovacum. St^lus nullus. Stigmata quinqaej ob • 
^ tufa. 

?£R* Bacca cylindrica, unilocularis, (ligmatibus coronata* 

Sem. unum. 

Ff 1 98^. ^j^a DIOECIA PENTANDRIA. 986. SPINACIA.* Tottrnef.iol. Cal. Perianthium quinquepartituni : /i^c/^n^ concavis, oblongi^, 

obtulis. 

CoR. nulla. ' 

Stam. Filamenta quinque, capillaria, calyce longlora. Anth^ra 

oblongae, didymae. . , * Femtna. 

w 

■ Cal. Perianthium monophyllum, quadrifidum, ^cutum; Uci-^ 

niis duabus oppolitis minimis ; perliftens. 

CoR. nulla. 

PiST. Gcrmc'^ rotundo-compreffiini. StyU quatuor, capilliires. 

Stigmata fimplicia. 

Fer. nullum. Calyx coalefcit, induratur. 

Sem, unicum, fubrotundum, tedum. 

Obs. FrudHS nunc retundns^ num: bi^Qtnis ^ ftunc q^^adricGr" 

nis eji^ 9S7, ACNlt)A. kcmAtMitctj.x^. ♦ Mas. Cal. Pcrianthium pentaphyllum : f^lioUs OYatis-, cohcaVis,acU* ■ 
tis, margine mcmbranaccis. 

GoR. nnlla. 

* 

ST/kM. Filar/2€nta quinque, capillaria, breviffima. Anthera ver- 
fatiies", biloculares, utrinque furcatse. * Femina in diftin£ta planta. 

Cal. InvoUicrum polyphyllum, lincare, deciduum. 

Perianthium diphyllum, lineare, minimum, perfiflens. 
CoR. nulla. 
PiST. Germen ovatunn _ StyU quinque, longi, reficxi, puberceii- 

tc£. Stigmata fimpiida* 

Per. Fruaus ovatus,' comprcfTus, multangulus , fulcatus, te- 
6lus calycc fucculcnto. 

Sem, folitarium, rotundutn, compreiTum. 

9 
« DIOECIA PENTANDRIA. 45-3 

988. CANNABIS.* Tournef.^0%. 

Mas. - ' - 

Cal. Perianthiwm qulnquepartitiim : /^//o//V oblongis, acumma- 

to-obtufis, coPicavis. 
CoR. nolla, 

SxAM. Filamcnta quinquc, capiUaria, brcviffima. Anthera ob- 
Jongse, tetragon^. ^ \ * R ermna. Cal. 1 erianthinm monophyllum, oblongum, acuminatum, la 

tcre altero longitudinaliter dehifccns , perfillens. 
CoR- nuila. 

PiST. Germen minimum, Styli duo, fubulati, longi. Stig 

fa acuta, 
Per. minimum. Calyx arde claufus. 
Sem. Nhx globofo-deprefia, bivalvis. ^ 989. HUMULUS.* Lupulas r^«r«^/: 309: 

i 

ri 

Gal. Perianthium pcntaphyllum: foliolis oblongls , concavisv 

obtulis- 

CoR.' nulla. 

Stam. Filamenta quinque, capillaria, breviilima. Anther^ ob- 
iongq^. * Femi emtna. Cal. Invohcrmn r.niverjale quadrifidum, acutum : partiale te^- 

traphyllum, ovatum, oftiflorum, cujus finguli floris 
Pertantbiurn monophyllum, ovatum, maximum, extrorfum 
hinc planum-, baii connivens. 
Cor, nulia. 

PiST. Germen minimOm. Styli duo, fubulati, rcfiexo-patuli, 

Stigniata acuta. 

Per. nullum. Calyx bafi femcn includens. 
SEM.Tubrotundum, tunica obtedium. 

Ff 3 990. 414 DIOECIA PENTAND. et HEXANDRIA. * Mai. 990. ZANONIA.t Cal. Perianthium triphyllum ; foUoUs ovatis, patulis , corolla '. 

brevioribus. 

Cor; moncpctala, quinquepartita, patens ; lacimis acuminatis, 

inflexis, a^qualibus. 
SfAM- Ftlamenta qulnque, patentia , longitudine calycis, An* 

thcr^. fimpiices, 

m 

'* Fernina m diftinSa planta. 

Cal. Ferianthinm ut in mare, germini iniidcns. ' . 
CoR. ut in mare. 

PiST. Germen oblongum/fub receptaculo. Styli tres, patentes, 
conicJ, refiexi, perlifteiites. Stigmata bifida, crilpa. 

Per. Bacca longa, maxima, truncata , bafi attenuata, futura 
crirpa yerfus apicem cin£ia, trilocularis.' JatsB, p!ana 
HE XAND R lA. 991. TAMUS.* T^mwsxsTournef, 1%, M, as. Cal. Perianthium fexpartitum ; foliolis ovato - laiiceolatis , fu- 

perne patent;oribus. 
CoR. nulla. 
Stam. Filamenta fex, fimpHcIa, calyce breviora. 4^th€r<e c- * Femina. h 

fexpartitum, campanulatuiTJi CoR. Petala nulla. P Net^aria: Pundum oblongum , fingulae lacinia^ calycinx ad 
bafin intcrne adnatum-. ca- tria, rcflcxa, emarginata, acuta. 
Per. Bacca ovata, trilocularis. 
Si:;M» bina, globofa. ^tigntat^ 99 1. * Mas. BIOECIA HEXANDRIA. 4fs 

L 

992. SMILAX-* Tonrnef. 421. Cal, Verianthtum hexaphyllum, campanulato-patens : folhlts 

oblongis, bafi approximatis , apice reflexiSj patulis. 
CoR. nulla: nifi Calycem fumas. 
Stam. Filamenta fex ,. fimpHcia. Anthera oblongee. 

* Femina. 

Cal. ut in mare/deciduus. 

Con. nulla. 

PiST.. Germen ovatnm. St^li tres, minimi. Stigmata oblonga,. 

reflexa, pabcfccntia. 
Poi. Bacca globofa, trilocularis. 
Sem. bina, globofa. \ i)<)l, CISSAMPELOS. Caapeba IP///^. 29 Cal zfc CoR. Fetala qiiatuOr, ovata, plana, patentia. Stam Mafcul Cal 

COR. .... 
PlST 

Per. B//cf^ globofa, unilocularis. 
Sem. folitarium, rugofum. ■feSle admodurn defcrifta efi hac fru^ifici 
d'ijJ'eiliQntbus florura e^tficcatorHm ^ qHtdquam veru 
licHit. . 

994. RAJANlA.t Jan-Raja ?*///;« . nec t:i f^ * Mas. 

Cal. Peri^itthinm fcxpartitum , campanulatum ; 

gis, acuminatis, fupcrne patentioribus. 

Coii. nulla. 

Stam. Filamenta fex,fetacca,ca]yce breviora. Antherj: fimpliccs. 

^ Femina. 

Cal. Ferianthium monophyllum, fcxpartitum,.campaQuIatum, 

gefmini infidens, pcrfiftens, mar.ccfccns. 

CoR. nulla. 

PiST. Germcn comprefrum, latere altero margine proniinente 

auAuni- Stylt trcs, longitudinc calycis. Sttgmata oblufa. 
Per. Fru^tui fubrotundus, au6los ala inaxinia, obiula, ab uno 

Jatere affixa, at inflexa ut totum fru6tura fere ambiat. Sem. foiiiaria , fubrotunda. Ff4 99^ 45-5" DIOECIA HEXAND. ET OCTANDRIA. 

\ 

♦ Mas. ■ ■ ' . 

Cal. Perra^^thium monophyllum , cflmpanulatum, fexpartltum : 

lachtjs lanccolatis, fuperLie pateatibus. 
CoR, nnila; uifi Calycem yelis, 
Stam. FiUmenta fex , cripiiiaiia, breviflima. Anlhn^ fimplice?, 

* Femina. 
Cal. Perianthinm Ut m mare. 

CoK. nuJla. 

PiST. Gerrncn mhiimum, tifgonum. Stvli tres, fimplices. ^ti' 
gwata fimplici^. P Cr.pfi 

[iiua*. 7. OCTANDRIA. X. 99^. POPULus,* rw//^/:3^ir. 

. "* Mas. 

^^'L. Ayaenturn commune obloiigum, hxe imbricatum, cylin 

draceam, couftans 

Sc^uarnis unlfloris, oblougls, planis , marcine laccris. 
CoR. Vetala nuUa. o r ,. a 

Nedarium monophyllnm, inferne turbinatum., tubulatum ,fu- 
perne oblique in ovatum limbum termlnatum. 
pTAM. Ftlamenia qQ.0 omniura breviffima. Antherte tetragor 
11« , magnse. ^ * Femina, 

^Ki., Amentum ut in marc, 
Squama ut in mare. 

CoR. Petala nulla. 

Nedaria ut in mare. 

PiST, Cermen ovato -acuminatum. Styl^sv\% m^^nifeltus, *J''* 

^i^^ii quadrifidum. 

£r. Ccipfula ovata, bilocularls, bivalvis: valvuUs rcflexis. EM, numerofa, oyata, Pa^^o capillari volatilia. 997 DIOECIA OCTAND. et ENNEANDRIA. ^n m 997. RHODIOLA Cal. Verianthium quadripartitam , concavum, ere^lum, obtu- 

fiuii, perliltens. ■ -' 

CoR. Petala quatuor, oblongaj obtufa, ereftQ-patentia, calyc^ 

duplo Ipngiora, decidua. 
Ne^aria quatuor, crc6la , cmarginala, calycc breviora. ' 
Stau. Pilamenta o6lo , fubulata, coroila iQngiora. Anthcra 
fimplices. 

PiST. Germina quatuor, oblonga, acuminata. Styli & Sti^m^^ 

ta obfoleta. 
Per. abortiens. 

^ Femina. , 

Cal. Perianthi:sra ut in marc. 

CoR. Petala quatoor, rudla, erefla, oblufaj cum calyce $qua-^ 
lia, perfiftentia. s. - KeBuria ut in mare. oblong ces, re6los dffincntia. Stigraata obttiia. 
Per. CapjuliV quatuor, corniculatce, intro 

valvcs, introrfum dchifccntes» 
S^M. plurima, fubrotunda. 

, KNNEANDRIA. 

998. MERCURIALIS.' Tourue}. 308: 

, * Mas, 

Cal. Perianthium tripartitum : Idciniis ovato -lancepUtis, coii 

cavis, patentibus.- 
CoR. nulla : nifi Calycem velis. 
Stam. Filamcnta novem vel duodecim, capillarla, vcfla, Ipn- 

gitudine calycis. Anther^ globofce, didymcc. * Femina 

Cal. Perianthinra ut in mare, 

CoR. nulla. 
NcSi caaria: Acumina duo; fubulata, ad iingulum 
nis fingula, fulco gcrmiu:s iipprelTa. latus germir ist. Germen fubrotundum, comprcfiTum , latcre Utrinque ful- 

co cxaratum, hifpidum.' Styli duo, rettexi, cornuti, hifpidi. 

Stigrnata acuta, reflexa, 

Per,. Capfula fubrotunda, fcrotiformls . didyma, bilocularis. 
Sem. foiitaria, fubrotunda. 4T^ DIOECIA ENNEAND. et DECANDRIA. 

r 

990. HYDROCHARIS.* Stratiotes 'Di//..^^;/. 9. 

Morius Ran^ Tournef. A. G. i/of. t. 4. Mi- * Mas. crolcuconympha^a Boerh. 232. Cal. Spatha triflora^ diphylla, oblonga. 

Perianihmm proprium , tnphyllum : foUolis ovato-oblongis, 
concavis, margiijc membranaceis- 

CoR. Petala tria, rubrotunda, plaua, magna- 

Stam- Ftlamenta novem, fubulata, erefta, m tres ordines dis- 
polita, quorum intermedius ordo flipitem fubulatum c bafi fua 
inter:ore,'{lyh* ad .inlb:, exfcrit, & in centro coilocat. Duo 
rcjiqui ordines bafi conneftuntur, ut internum & externum 
coho&rcat fiiamentum. Anther^ nmplices. 

PiST. Germims rudimentum in ceatro. * Fi ermna. 
Cal. Spatha nuV.a, flores folitarii, 

Perianthiuni ut in marc. 
CoR. ut in inare. 

PiST. Germen fubrotundum , fub receptaculo fioris. St^^Vi fex, 
longitudine caiycis, comprefll, bifido-canaliculati. Stigmata 
bifida, ^cuminata* » 

Pkr. Capjuia conacea, fubrotunda, fexlocularis. 

Sem» nuraerofa, m.inima, fubrotunda. 

I j 

r 

DECJNDRIA 

t 

1000. CARICA,* PapayaTijwr//^/ 44I. 

Mas. 

Cal. yix mamfeflus* 

■CoR. monopetala, infundibuliformis. T'^^?.'^ tenuis, longifllmus, 

inferne fenlim angullior. LimbHs quinquepartitus: huimis lan- 
ccojato-hnearibus., obmfls, rcvolutis oblique in fpiram. 
Stam. Filanienta dccem, in fumtrio tubo coroUas, quorum ^«/^* 
que altcrna inferiora. Jnthene oblongse. 

* Femina. 

Cal. Ftrianthium minimum, quinquedentatum, perfiftcns. 
CoR. pcntapetala. Fctala lanccolato- liucariay utrinque obtufa, 

longifl^ma, infra medium ere61a, fupia mcdietatem cxtrorfum 

deorfumqne rctro-ticxa, 
PiST.- Germen ovatum. StsUis vix ullus - Sti^mata quinqcc, ob- 
onga,plano-patentia,cxtrorfum latiora,apice truncata, crenata. 
Per. Bacca maxirna. fulcis quinque angulata, unilocularis. 1 Sem. numeroia, ovata, fulcis cxarata,. tunicata. lOOl '• DIOECIA DECANDRIA. 4^9 

•m 

looi. KIGGELARIA»* * Mas. QA'L.Peruwthitim inonophyllum, quinquepartituiiij concavum: 

lcictniis lanceolatis, concavis. 

CoK. ^Pctala quinque, lanceolata, concava*, calyce paulo lon- 
giora, cumque eo figuram urceohtam formaiuia. 
iieciarium': Glandul^e obtufe trilobae lobo medio majore, de- 
preflae, coloratac, ungui (inguli petali adnarx lingula:, 
Stam. Filame^ta'dcccm^ minima. Antherce obloiTgx , calycc 
breviores, apicibus dehifcentes duobus foraminibus- • 

* Femina. 

Cal. ut in mure. 
CoR. ut in mare. 

£jST. Germen fubrotundum. Styli qulnque, fimplices. Stigma-^ 
ta obtafa. 

VEV./Capjula coriacea, globofa, fc^bra, unilocularis , quinque- 
valvis. 

Sem. plurima, fubrotunda, inde angulata ,. tunica propria ve- looi, CORIARIA.* NiJoL J.G. ijii.t. ix. 2)///. gen. II. Mas. Cal. Peria-^thium pentaphyllum, breviflimum : /^//i?/// fubova"^ 
tis , concavis. 

CoR. Petala quinque, fimillima calyci. 

Stam. Filamenta deccm , longitudine corolls. Anther.t liui- 
plices, oblongae. * Femina. fc tis, concavis. 
CoR. Petala quinque, cufpidata, connivcntia. 
PiST. Germina quinque, comprefTa, introrfum coalita. Styli 

totidern, fetacei, longi. Stigmata fimplicia. 

Per. nullum. Petala quinque, carnoni, ovato-lanceolata, tri* 

quetra, altcro anguld introrfum fpcflante tegcntia fcmina. 
Sem, quinque, renifbrmia. 

^ 1003. / ^Cyf^ DIOECfA DECANDRIA. 

1003, DATISCA.* Cannabina Totirnef. cor. $%. 

Cal. Perianthium pentaphyllum : foUoHs linearibus, acutis, ^- qualibiis. 
CoR. nulla. . 
Stam. Filamcr.ta vix ulla. Anthsr<€ dcccm, oblongsc, calyc? 

niultotics longiores , obtufae. 

'A* Femiffa. 

Cal, ut in marCr 

CoR/ mil;a. 

PiST. Germers oblcngum, pcrvium, calyce longius, Stylitics^ 

breves. Stigmata fimplicia. 
pFR. Capfula oblonga, triangularis , trivalvis, tricornis, ore per- 

vla, unilocularis. 
Sem. numerofa, parva, trifariam capfulas longitudinaliter adh^- 

rentia. 


* Mas. 10. POLTANDRIA. 

1004, CLIFFORTIA.* Cal. Perianthium triphyllum ; yo/io/;V ovatis, acutis, concavis^ 

pateutiBus. • - ■ 

CoR- nulla, ^ - 

Stam. Filamjnta triginta (circiter), capillaria, ereSa, longitu- 

dine calycis. ^nther^ didymiE, oblcnga?, obtufse, erecisJ, 

compreiTs:. * Fer/iif:a. 

Cal. Perianthsuin triphyllum , acquale, crei3:um, germini ilifi"» 

dens. perilftens : folio/is acutis, lanceolatis- 
CoR. nulla. 

PiST. Germen cblongum, fub receptaculo. Styli duo , filifor- 
mcs, longi, plumofi. Stigmata fxm^pWQh. 

f¥\. Capfula oblonga, teretiufcula , bilocularis, coronata ca^ 

lyce. 

Sem. foHtaria, terctiiifcula, linearia. 

Ons, Ergo a MercTtriali diverfifjima^ ntt vel a foh caJyce frU^ cifii injidente conjiat. II .MO- i i DIOECIA MONADELPHIA. 461 

11, MONADELPHIA 1605-. JUNIPERUS.* Tonrfief,z6i. S^hmz. Boerh. 2./. 207. Ccdrus Tournef, 361. ^^. Mas. Cal. Amemum conictim, coilftans rachi comniuni, cui tres flo- 

res oppofiti, triplici oppolitiouc apponuntur, terminante dc- 
cimo amentam : fingulus flos pro bali agnofcit 

V 

S^namim latam, bi-evem,- inciimbentcm pedicello colamnse 
ijffixaii). 

CoR- nulla, 

Stam. Ftlamenta (i^ flofculo terrafnali') tria, fubulata, infems 
coalita ia unum coi-pus, (/W fiofculis lateraUbus vix manuefta)^ 

.Anthercc tres , difHuiflai in fiofculo tcrminali ^ at fquamas ca-" 
lyciiix^in lateralibus aduitss. -> i^^; emtna. Cal* Perianthinm tripartitum ^ miniilium , germini adnatum, 

pcrfiflens- 

w 

GoR. Petala tria, perfftentia, rigida, acuta. 

PiST* Cermen c^Iycc & corolla connatum* i$'/y; tres^ fimpli- 
ces- Stigmata fimplicia. 

Per* Bacca carnoHi, fubrotunda, infcrna parte tribus oppofitis 
tuberculis (e calycc concreto) iisque obfoletis notata , apice 
tribus denticulis (antea petalis) umbilicata. 

~ r 

Sem. Oficula tria, hinc coiivexa, inde angulata > oblonga. \ *fc too6s V 46 i M. DIOECIA MONADELPHIA. 

oo^. TAXUS.* Tournef.z6x \ " Cal. nuUus; nifi Gemma fimilis Perlanthio tctraphyl!o. 

CoR- nuUa. 

Stam. FiUmenta numerofa, coalita inferne in coIumnam,gem- 
ma longiorem." Antherce depreffae, marginc obtufce , oi^lofi- 
d3D, bafi undique dehifcentes (& dejedo poiline); planis, pel- 
tatas, margine odofido notabiles. 

■^ Femina. * 

Cal* ut in mare. 

■ 

CoR- nulla. 

TiST. Germen ovato-acuminatum. Stylus nuUus. Stigma ob- 
tufum. 

V 

Per. Bacca e receptaculo elongato in globum fuperne & infer- 
rie tunica propria tedum, fucci plenum, apice dehiicens, co- 
loratum, tandem exficcatione contabefcens , cvanclcens. 

Sem. unicum, ovato-oblongum , apicc extra baccam promitiens. 

r\^.. Tf :n^ n^ist^ r .J^ *_..:. _.-^: J': j.r..* fi ijla Jlriile loqua^do 
eji hiccce Jhectes bac ^ • I « c * Mas 007. EPHEDRA.* Tournef.jf7-7 V /? paucis, fubro tundis, concavis , longitudme perianthii. 
Periafithium proprium monophyllum, femibifidum, fubrotun- 
dum, intlatum, parum comprefTum: laciniis obtufis. • CoR. nulla. Stam. Filamefita feptem, coalita in columham fubulatam, apice 
divifam, longiorem calyce- Antherie fubrotmidGe, extrorfum 
verfac, quarum quatuor iiiferiorcs; reliquae tres fuperlores. * Fi emtna. Cal. PerianthiurA quintuplex, alterum alteri impofitum, alter natis laciniis . in firaram /. fi^bovatum, bipartitum: extcriora minora. monophyllum magnitudine ultimi perianthii, cui CoR. nuila. 

Pisr. Germina duo, ovata, 

impofita. Styli fimph'ces, filiformes , breves. Stigmata fim- 

plicia. 
Per. nullum. Squam^ calycina omnes incrafiTatae, fucculento?, baccam divifam conftituentes. Se ovato-acuta, hinc convcxa, inde plana, a calyce tegente 12 srN I I DIOECIA SYNGENESIA. 463 

2. STNGENESIA, 1008, RUSCUS.* Tounief 15. "Dill. elth 250. 15-1. Mas. Cal. 'Pertanthlum hexaphyllum, erefto-patens :/<///<?/// ovatls, 
convcxis, margine laterali reflexis. 

CoR- Petala nulla, Rili folia alterna calyclna dlcas. 

Neilarsum ovatum, niagnitudine calycis, inflatum, cre6lum, 
ore dehifceus. 

Stam. Fihtmenta nulla. Anthera tres, patente«, apici ipfius ne- 
darii infidentes, bali coalit;s. * Femtna. 

Cal- PerianthiHin ut in ipare* 

j 

CoR. Petala ut in marc. 
Ne^arium ut in mare. 

I 

PiST. Germen oblongo-ovatum , intra neftarium abfconditum» 
Stylus cylindraceus, longitudine nedarii. Stigma obtufum, 
per os nedlarii promincus. 

Per. Ba^ca globofa, trilocularis. 
Sem. bina, globofa. 

Obs, Species datur florihns herma^hroditis ^ uhi Calyx modo ore 
fexfiJo ghibofus efi. 

R. iZQQmo^Vi^ fiorihus hermaphroditicis infiruitnr, 

Raro in his ^ aJJlrJhus (Smilace^ Rajania^ Tamo k^^c) fe^ 
mina omnia ad maturitatem perveniunt I (ommunitcr uni» 
fum accrefcens fuffocat fratrcs. XX. Gl 464 DIOECIA GYNANDPJA 13 GTNAND R lA icop/ CLUTIA.* Boerh. • Maf. I CAl. PerianthlisM pcntflphylluiti , rhagnitudine corollae : foUoUi 

ovatis, obtufis, cohcavis, patentibus." 
CoRs Petala quinque, patentilTima, cordata : tinguibus planis, 
calyce brevioiibus. 
Nedaria exferiora quinque, tripartita, Oblonga, patentk, lon* 

gitud!ne unguiurri petalorum , Inna petala m orbem pofita. ' 
Nedr.ria interiora quinque, intra n^aaria prsedida, glandulss 
figura, parva, apice mellifera. 

StAM. Filame^ta quinque, in mcdio Styli pofita, a corolla rc^ 
mota, horizor.talitcr patcntia. Jrjther<€ fubrotundse, vcrfatilcs. 

I^iST. Qerrnen nuUum. Stylus cyiindraceus , truncatus., ibilgis* 
liipus, fn inedio ftaminifer. * Fi emtnft. \ fift CoR. Petala ut in mare , pcrnftcntia V N ne & litu ut in mare. fubrotunda \ dine Coroliis, Sti^mata obtufa. Styli trcs, bifidi, reflexi, longitu^ Per. CapJ 

S£M. folitaria, fubrotunda, nitida, apice' appendiculata. • * i Clajfts ■t « POLTGAMIA. . ^6t ClaJUs XXllL 
L % ^ 4 POLYGAMIA cfl:, cuai prseter Florem Herma- \ phroditum alius Flos m eadem ipecie fexu 
diverfus progignitur. 4 

1 

4 ObS. Neccffe itaque eji^ nt femper adfit Flos HermaphroditusA 
' aUer e?i':ra qut Puly^amiara accelerat j aut Mas aut Femina 
nut ttterquc ejje poteji. 

* r 

Hermaphroditus fios ab ahcra fexu communitcr deficit , protjt . rndfculus ^v/ ferninens flos^ additurk 
Modi Vol-^g^^mv^ feqnvMes pojfibiles funt M i Mar per FemaiU^. Parietaria^ AlripleXk a. i?t Dioecia per Hernirtphroaiios. 

pcr Marcs, Chami^r^ps. Praxi^us. 

per Fcmiiias. RhodivLi^ GnapbaUi fpt' 

cies, 

3. in Trioecia per Mares b^ Fcminas. Ficus. 1 k^A jujl feu Polyarta dari poSs^ ^f^i ^^*^ /f -P^^^ 
prctium foret dijlinaam iffde co^Jiituere fi ^. \ Gg i.MO ( 4(^6 POLYGAMIA MONOECIA. 

■ I. MONOECIA 

loio. MUSA.* Mxtf. clif. z. Tlum. 34. Garc.vh 

^; 415-. f. X. Biliai %lum. 3. 

'Jt Hermaphroditi Feminei florcs plurcs VCrfuS bafin Spadicis 

limphcis, Spathis alternis di(lin6ti\ 
Cal. Spatha pariialis, ovato-oblonga, plaiio-concava , caduca, 

iiiaMia, nmltitiora. 
CoR. uiaBqualis, ringens : petalo conrtituerite lablum fupcriuSi 

iiectaiio vcro labium inferius. 

Fetdlum ercftum, ligulatum, truncatum, quinquedcntatum, 
bafi ant'ce connivcns. 

Ncctariurn monophyikim, cordatum, naviculare, comprcfTum, 
acumiiiatun), extrorfum patcns, pctalo brcvius, intra finum 
petali infertum. ^ 

SxANf. Filarncnta fex , fubulata , Q^oivsciqHinque intra pctalum, 

erecta, petalo dim'd'o breviora: fextirm vcro intra nc^taiinm, 

patens, re:iquis duplo longius. Anthera in. lilameuto Jexto 

linearis,' a mcd.io ad apiccm filamcnto adnata ; reliquis nul- 
^ 1e. funt Antherse. 
PiST. Germcn infra rcceptaculum floris, omnium maximum, 

obtufe triquctrum, longiflimum. Stylus cylindraccus , erechis, 

longitudine pctali. Stigrna capitatum", fubtotundum, oofolcte 

fcxtidum- 
Per. Bacca carnofa, corio tecla, longiifima, obfolctc triquetra, 

pulpa. trifariam, absquc ditfcpimentis , divila, ad utrumque a- 

piccni contrada, hinc gibba, 

Sem, ..... 

"^ Hcrrnaphroditi MafcitJi flores m codem Spadice^ fupra fe- 

^ miheos tlorcs, Spathis a!tcrn;s pluilmis multifioris diftincti. 
Cal. Spatha ut in fcminco. 
CoR. Petalurn ut in fcminco. S Keilarium ut iii fcminco. ther.-c ut \i\ fcminco, at folum in quinqtie illis intra pctalum 

politis filamcntis; m fexta rarius ulla fcrtilis. 
Pjst. Germen ut in fcmiuco, at minus. Stylus h Stigrna u£ 

\\\ feminco, at mmora, obfoletiora. 
PtR. abortit. 

1 

Sem hui P/. fritSiiflcationem imperfeile defc 
efJ€ docet facies j nt CJ* proprietates ge* lOlI. ^^ POLYGAML\ MONOECIA. 467 

loii. OPHIOXYLON.t Hi Cal. PeriaT^thima quinqucdciitattim , acutum, ercSum, minw mum. CoR. monopctala, infundibuliformis. lubus longus, filiformis. 

Limbtis quinqucpartitus j patulus, absquc ne61ario. 
Stam. Filamenta quinqac, breviflima, in mcdio tubi, ■ Anthcr^ 

acuminatx. 
PiST. Gcrrnen fubrotundum. &tyUis filiforniis, lorigitudine ila- 

minum. Stigma capitatum. 
Per- Bacca didyma, bilocularis. 
SiiM. folitaria, fubrotunda. L 

T^uhus longus ; Limh tmuiis ^' Mafculi flores m cadcm planta. 
Cal. ut in Mafculis. 
CoR. monopctala, infundibuliformis ; 
quinquetidus. 

Ncdarium in orc corollGe, cylindricum, intcgerrimum. 
Stam. Filamcnta dno, brevilTima. Anthcrx acuminatoe, conni- ' 

vcntes intra nciiarium. loii. CELTIS.* Toiirnef.1%1. '■•■ Ilermaphroditi flores foHtarii fvipcriores. 

CAL.Perianthiur/2 monophyllum, quiuquepartitum : lacirsiis o- 

vacis, patulis, marccfccnclbus. 
CoR. nulla. 

Stam. Filamenta quinque, brcviffima, ab initio occultata an- 
thcris, farina cxcufla loiigioia. AnthcriC oblonga^, ciafliafcu- 
lai , quadiaiigalarcs, quadrifulcntae. 

Pist. Gerr/jcn ovatum, acumiriaium ., Uv.Vgitudine calvGis. Sty-^ 
li duo, patcntcs, varie inflexi, f.ibulati, undiquc p..bcfcenccs , longiffimi. ' Stii^rr.ata limplicia. 
;^h.R. Drupa gloi>ola, unilocularis. } 

StM. Nux fubrctunda. * Mafculi florcs in cadcm planta, inferiorcs. 
Cal. Perianthium fcxpartitum, reli^ua uc in hcrmapliroditis* 
CoR. nulla. Stam. ut in Hermaphroditis. Gq^ z 1013 4^8 ^ POLYGAMIA MONOECI-A. 

1013. VEKATKXJM.* Tournef.i^S, * Hcrynaphrodlttts. , 

Ca^l. nunuS, nifi Corollam dicas. ^ ^ . 

CoR. Petala fex, oblonga, lanceolata, margine tcnuiora, lcr- 

rata, pcrfiftentia. . . . ., ^ 

Stam. FiUir^entn fex, fubulata, gcrmuia prementia apicibus pa- 

temiora, corolla dimidio brcviora. Anthera quadrangula:. ^ 
PiST. GerrAina tria, ereaa, oblonga, definentia m Stylos vix 

manifeftos. Stigmatibus fimplicibus, patulis. 
Per. CapfiiU tres, oblongs, ercaas, comprefife, unilocularcs, 

univalves, introrfum dehifcentcs. 

LM. plura, oblonga, altera extremitate obtufiora, comprcila, 

menibranacea. S Mcifculas fl GaL'. lU in mafculo. 

CoR. ut ih mafculo. 

Stam. ut in mafculo. 

PjST* 'rudimsn^um obrolctum , vanum. 1014. ANDROPOGON.t Royjugdb.s 2« //< Cal-. Glurna unifiora, bivalvls , oblonga , obtufa, mutica: "v^al- 

vula iiitcriorc aiigufiiore, tcnuiorc. 
CoR. Gluma bivalvis, calyce tciiulor, minor: Arijla e bafi val- 

vulcc majoris, longa, tortilis, rccurva. 

r--Axf Ff/„yi?^'y,fa trh . rrmiUnria . lonffitndinc llorcs. Anff^era s . oblotlgs;, bifurcS;. 
PiST. Germen otlongum. Styli duo, capillarcs. Siigr^ata^^l^' 

iTiOB. 
PeR. nullum. Gluma torolU calycisqiie femeri obvolvcntcs, 

includcntcs. n or 

Sem. unicum, folitarium, oblOngum, teaum, arifta coroll» ar- matum. * Mafculi florcs pcdunculato. 
Cat. ut in Hcrmaphrodito. _ ' 

Cor. ut in Hcrmaphrodito , fed absquc Arifla. 
Stam. lU in Hcrmaphrodito. ICI5' -1 POLYGAMIA MONOECIA. 

loiy. HOLCUS.* Soxgxxm Mkh. 469 L ' "V * ffermaph j 

Cal. Gluma uniflora, bivalvis, rigida, mrftica: f-^ahula exte^ ' 
ripre ovata, concava, magna, amplexante intenorem oblon- 

gam , latcriDus couvolutam, " . r^ r ' 

CoR. G/«/«^ bivalvis, tenclla, villofa, calyce minor : P alv^ra aa ^nV? intertore vero nuitica, m;nima. v 

Stam. FilamentcL tria, capilhna, Anthera cblonga:. 
PiST. Germc}7 turbinutum. St^^li duo, capillares. Sttgmata^Z'^ 

. niciruformia. 
Per. nullum. Corolla involvlt, tegit» adnafcitur fcmini, 

Sem. folitarium., ovatum , tcelum. /• 


* Mafculus FJos feminco minor, 
Cal. Gluma bivalvis : Fahulis ovato-lanceolatis, convolutis, * t muticis , acutis. CoR. nulla; iiifi calycem dicas. 

Stam. Filamenta tria, capilluria.^ Antbsra oblongcs. 1016. ISCHiEMUM-t i I Cal. Ghima biflora, bivalvis, rigida, acumlnata, transverfim 

pofita! Vahtilis acuminatis, l^vibus, ercais; Flofculo altero 
mafculo, aUero hcrmaplirodito. , 

CoR. Glum.^ dua:, bivalvcs: valvulls minoribus, acutionbus, 

niembranaccis. 
Stam. Filamenta livx^ capillaria*. Anther.-c oblongx. 
PiST. (Flofculo hcrmaphrodito) Gcrmcn oblongum. Styh dno, 

capillares. Stigma cralla, plumofa. \ 

Per. nullum. Culyx & Corolla imnuiiata. 
Sem, ( hcrmaphrodito flofculo) oblongum, linc^rc, hmc cpn- 

vcxum. Gg 3 1017 470 POLYGAMIA MONOECIA. 

1017, CENCHRUS.* Panicaftrdla iVm 3 I Cal. /;^z;o//^^r^ plura, laciniata, cchinata, in capitulum conge- 
ita: finguhs lelTilibus tres calyccs includcntibus. 
FenaKtmum Gluraa bivalvis, lanceolata, coucava, acumina- 
ta, biilora, corolla brcvior. 
CoR. altera mafcula, altcra hcrmaphrodita. 
Pr->prui fingnla bivalvis : valvulis laiiceolatis, atuminatis, con- 
cavis, muticis: interiorc minorc. 
Stam ixxvy^xxV^s^Filamenta tria, capillaria , longitudine corollulx. 

Anthcr.e fjgittatK. 
PiST. Hcrmaphroditis Germen fubrotundum- Stylus filiformis, 

Jon^itudnie (tammum. Stigmata duo, oblonga, pilofa, pa- 
PsR. nulliim. 

SeM. fnbr()tnnr?nTn IC18. iEGILOPS.* Hcrmajjhrodttt fl % ^ car'k^^r'^''.-^^'''''^-Tf ' triflora,_maxima: valvulis ovatis", trun- 
catis , ftnatis , anlla multiplici. ' 

ve'.StT ^'^^^'''' • l^^M"" '^''''''' o^"'^t'^' ^"Plfci triplici- 
ve arifta tcrminata. ra/vu/a interiorc lanceolata crefti mu- 

tica, margine longitudinah'tcr inflcxa.. ' ' 

pf.^^'> ""'^ tria, capillaria. Ant/oerce oblong3D. 

Rr nniiT''''"^/''?''^ ^O'^'" d"o, rcfiexi. 5?;W/^ pilofa. 

dehifcit "" '"^"''''' '^°'''"'' adnafcitur femini, ncc 

SEM. Oblnnanm * Mafcuhs Flos intcrmcdius. Cal. Hermaphroditorum datus, communis, 
CoR. ut in Hcrmaphrodito. 

SxAM, ut in Hcrmaphrodito. s V IOI9 i ^*» POLYGx\MIA MONOECIA. . 47i 

1019. VALANTIA.* Tournef. A. G. 1706. t. 3, 
T^ill.^enr^.Mich.-j, Qxuc\H2iTournef. 39. 

* Hermaphrodittts Flos folitarius. • : 

Cai.. vix uUus, cujus loco Gcrmen, 

CoR. monopctala, plnna, quadrlparrta : lacinlis ovatis , acutis. 

Stam. FiLr&ie-ata quatuor, longitudinc corolloe. Anthera ^-mvx. 

PiST. Gcrme» maguum", infra rcceptaculuni floris. Styhts lon- 

- gitudine ibminum, rcmibifidus. iS'/;^;?;.'?/^? capitata. 

PtR. coriaceum., comprcilam, rcflcxum. 

Sem. unicum , globolura. 

* Mafculus fios hermaphrodito utrinque folitarius adfiftens. 

Cal. vix ullus, cujus loco gcrmen. ' ... 

CoR. monopetala, plana, tripartita aut quadripartita : lactmts o- 

vatis, acatis. 

Stam. l-ilamenta totidem, longitudinc corollic. Anthera ^yi\^. 

PiST. Germcn parvum, infra rcceptacalum. iit)lus & Sttgmata 

obfoleta, vixquc notabilia. - ' 

PhR. abortit: at rftdimcntitm tcnuc oblongum adhxret latcn her- 

inaphroditi. 

Sem. nulium. , , . ? -rj- 

Or,S. Florcs mafculi trifidi in V. rnuraVt ^ Apanne; qria.drtfidt 
in articnlata Id' crnciata. 

r 

1 

1010. PARIETARIA.* ToumefrZ^. 

* Ilermaphroditi Flnres duo continentur /«i-^/wcr» p'ano, hexCT- 

phyllo: foliolis ducbus oppolitis & cxtcrioiious nrajaribus. 
Cal. Perianthitim monoph\llum, quadritidum, planum, ob- 
tufum, magnitudine involucii dnnidia.ti. 

CoR. nulla:'nili Calyccm dicas. , . _ , . 

Stam. FtLameraa quntuor , fubulata, perianthio flofcnte iongio- 

ra, illudquc cxpandentia, pcrfilientia. A^ttherx cndymffl._ 
PiST. G^r^it-» ovatum. Styhis m\ioxm\s, coloratu^. ■ St-.gma 

L->eniciinti)rmc , capltatum. 
Per. nullum. Perianthium dongatum, majus, campanulalum, 

orc laciniis connivcntibus claufo. 
Se.m. unicum , ovatum. lacrum. fl Cal. ut hmnaphroditi. 

CoK. nuPn. 

PiST. ut hermaphvoditi. 

Per. milhun. Pcruinthinm tcnue, mvolvcns truc.um. Sem, ut ia hcrmaphiodito. G a 4" lOlT. 47i -POLYGAMIzl MONOECl A. 

loii. ATRIPLEX.* Y^m;^x^6. / * Herma^hrodifus Flos. -♦ - ^ r 

Cal. Peria'.Hhtuyn pentaphyllum, concavum, pcrfiftcns : fai:h 
[ niss ovatis, concavis, margine mcmbranaceis. 

CoR. nulla. 

r 

Stam. Filamenta_(\mnQi\Q^ fubulata, calycis folils oppvofita, fis- 
. qiie iongiora. Anther^ fubrotundx, didyma;. r 

PiST. Gerraen orbiculatum, Stylus bipartitus, brcvis. Sttgmata 
rei"^^' I 

Per. nuUum. Caly X antrurts compreffis, deciduis. ^EM. umcum, orbiculare, deprcirun;. clauflis, pcntagonus 5 quiuquc-angularis^ * Femi emt^eus Flos in cadcm plautat 
acutis, maguis , compreflis, 

CoR. nulla. 

PiST. Germen pomprcllum, /^ ovatis 
xa, acuta. Sttgmata rcflc ? cludentes femen. k- t s •.OjjS. Atriplcx nbs^que fiore feminco effct Chenopodiitin £5? Ch /? frx<?. Sffmma <ijf.{; feratneo clj. ^L ^ I03.Z. . POLYGx\MIA MONOECIA, 473 lozi. DALECHAMPIA.t 5^/?/^. 3.8. eonvolvulo^ 

Tithymalus Boerh. * Mafcuhis Flos Intra in-cohicnrm duplicatnm, quorum Inji tctraphyllum : ^ohoi 
Supcrius vero ma3 
fciuitnfidis , planis. i fubrotundis, + 

CJal. Vcrianthinr/i monophyllum , vcutricofum, rugofum, co- 

loratum, ore quinqiiedehtatum , obtufum. 
CoR. nullii : nifi Apices gibbol; calycis. 
. SxAM Ftldmcntay^\\xx.^^ qorolla longiora, diverfo tcmpore eruin-» 

pcntia. Anthcr(c didyma;. • -\ * Fcminei Florcs intra idcni involucrum cum mafculo^ fsc- 
pius trcs. 

Cal. Perianthitrm multifidum, hifpidum. 

CoR. nuUa. 

Pjst. Gcrriijpn fubrotundum, trigoiium. StylHS unus, crc^flus, 
longus, apicc divilus, dichotomus. Sti^^raatibus in orbcm po- 

litis. • . ' 

F'kr, CnpfTila globofo-triangularis, fcabia, trilocuhris; /ac;//;V bi- 

valvibus, • , • 

Sem. folitaria, fuhrotunda- rm vocat , cfl pijl 

/^rz'^z7VHoullonus. Dcfcriptio Bocrhaav 

Sic ille : 

ivoiucrum tit fupra. Fcchtrtctfhts cx i?t% trofi i:incti- CalyctiiHr/i cotyUformcnt ^ e quo flos mi^i cor.ft.ins pe 
hstribus parvis^ gerentibus calycuhra rninir/itim^ ex qua 
jlngulo Anthcra prodif {tit fint ita Jlar/iina terna). Ex in-- 
vohicrs centro projcrt ^ peduncuhis ^^^rmcii, confians tribus 
hculis difiindis ^ monococcis ^ iUua Ivng^^ apice fcabro pr^- 

Jita, ; . 

^cd ctiam alii fiorcs in eadon planta funt fcmiuini /«/i, q^^^o- 

rurn calyx cotyUforrnis profert pedanculos trcs^^ gcrcntes ca- dus pcrft fidura^ hirft f 3 474 POLYGAMIA MONOECIA. 

1013. ACER.* ToMrr;ef. ^06 * Ilermaphrodih. ' 

Cal. Perianthlnm monophyllum , quinqucfidum ^ acutiiin , co- 
loratum, bafi plaiia & intcgra, pcriittciiS; 

CoR. Petala quinquc, ovata, cxtrorfum latiora, obtufa, calycc . 
vix majora, patcntia. 

Stam. Filamenta o6to, fubulata, brcvia» Antherc^ fimpllccs. 

Pollen cruciformis. 

PlST, Gerr/iej^ rnen compreffiim , immcrfum ReceptacuU 
pcrforato, magno. Stslu^ filiformis, pcr dics alt: 
fcens. Stigraata duo, acuminata, tcnuia, rcHcxa. convcxo or cxcrc- # numcro ftii^matuin , bafi coalitae , fubrotundis, comprclF^, ala membranacea maxima iingula^ tcrmiuatx, 
Skm. folitaria, fubrotunda. •^ * ♦ Mafcult florcs. Cal. ut in Hcrmaphrodito. V CoR. ut in Hcrmaphrodito. 

t 

Stam. ut in Hcrmaphrodito. 

i 

PlST. Gerrnen nullum. Stylus bullus. Stv-^ma bifidum. 

ObS- Ad prlrnam explicationern floris Stiiima -n^odo aPpar 
inoic aitqnot pojt ates otylus. ct^ de- pjeudo-Platano Corolla vix a calyce dijli^uia ^ ^ Stami/^a longa. u / ijcunt ^ [ed ptjiilltirn rnox m UiidiUii cxcrcicit^ J lermaphroditi /najculi , quornK 

pijlilta vtro non accrejcunt ^ J anthera: p^oliir/ern plw 1014 i POLYGAMIA MONOECIA. 47^ 

L 

1024. BEGONIA.f Tournef,^4t%. * Mafcxdns FIos, ^ -^' Cal. nullus: nifi Corollam dxas. CoR. tctrapctalavP^tcns, rcgular&s : Petala Juo oppofita lanceo- 
latai duo rdiqna ovata, cmarginata , latiora. 

Stam. Filamenta numciofa, coroUa brcvlora, capillaria. An- 

' tkeriC lubrotunda:. 

F 

PjST. caducum. * Hermaphroditus Flos in cadcm planta cum Mafculis. 

Cal. millus, cujus vices gerit Germcn. 

CoR. Pciala quinquc, obcordata , ' oblonga , patcntia. 

Stam, Filaraenta numcrofa, cprolla brcvibra, capillaria. An- 
ther.v fubrotundaj. 

r 

fub rcceptaculo, triangularc anyulis membrana- 
ccis ,'tricafpidatum , crcaum, Stilt ticS , bifidi , longitudine 
ftaminum. Stigraatu globofi. 

Per. triangularc, trilocularc : tribus alis longltudinalibus. 
Sem. numcrofa , parva. 

w 

Obs. De numero fiamimim, de pericarpii fpecie (IIM. iaccas PlST. Germen cornmem orat) de pijlillo mafculi fioris , ml certi fcimus. Hcrmaphrodito petala quatmr adfcribit Rumphius. ^ 
O \ 2 . DIOE ^^6 POLYGAMIA DIOECIA. 

. z. DIOECIA. MiUh.XV, 1 

* Mas. Amentum longum, compaSlum, cylindricum'. Cal. Perianthittm frotrbmi triphyllam : toliolis patuUs, parvis, 

CoR. PctaU triii, fubrotunda, feflllia, patula , calycltwmia. 
Neiiaritim turbinatum, cujus orcc fru6tificationis reliquos par- 

lt% accrctoc. 
Stam. Filamenta fcx , filiforniia, corolh longiora. Antherce 
jncumbenccs, oblongae, conipreira^, didymse. , * Hermaphrodhl m codem amcnto cum mafculis floribuSj 
plcrumque tcrminalcs. 

Cal. Perl:nthhi'fn tctraphylliim, ut ui mafculis. 
GoR. Peiala quatuor, uc in mafcujis- 

NeSiariurn Ut \\\ mafculis. 

Sta>* ut in mafcuUs. 

PiST. ur ia fcmina, 
pER. ut jn fcmina. 

Sem, ut lu fcmina. * Femina. Amentum laxum, in divcrfa p!anta. 

Cal. -Prrlanthium proprlum iit in mare, fcd pcntaphyllum. 
CoR." Petala quinque, longa, acuta, crccto-patcntia. 

Ncdaria duo, brcvia, inltar filamentorum. 
PiST. Germen latum, comprciTum, coroUa longius. StylushxQ" 

vis, rcfTcxus. Stigma craffum, longitndine ftyli, cui ndna- 

tum, fupcrius pubefccns. 

Per, LegHineH maximum, latum, comprcfiifljmum, dilTcpimcn- 

tts p1ur:-mis, transvcrfis : ilthmis pulpa rcplctis» 
Sem. folitaria-, fubrotunda, dura, nitida. tcz6* POLYGAMIA DIOECL^. 47> ioz6. FRAXINUS.* •Tournef. 343. Mich. io/j 

Ornus Mich. 103» * Herr/iaphrodiiHS. \ Cal,. nullus^aut Pcrianthium monophyllum , quadripartitum, z^ 

rectum, acutura, parvum. ■ . 

CoR. nul|a; hmi Petala quatuor, linearia, lcnga, acuta, crefla* 

J 

Stam, Filame^ta duo, ercfta, corolla longe breviora. A^fthe-' 

ne ercds;, oblongse , quadnfulcce. 

-1 _ /* 

PiST- Ger^nen ovatum , comprefTum. StylHs tylindraceus , ere- 
6tus. Stigma crafliurculum, bifidum» 

pER, nuilura prceter Gruftam fcminis. 

Sem. lanceolatum, cpmpreflo-mcmbrauace-um, uniloculare. * Femina, V i 


Cal. ut in hermaphrodito 
CoR. ut in hcrmaphrodito, 
PiST. ut i:-i hermaphrodito. 
Per. ut in hermaphrodiro. 

■ 

Sem. ut m.hcrmaphrodito* 

r 

m 

*t w 

Obs. F- Ornus P, coro/la ^ calyce ganderis fsmper herma^hro-^ 
ditapnra efl^ abfi^ue nuirc. 

m 

F. cxcclfior femi^ria^ f^pe interfparfos fiares gcrc?2S hcrmapbro' 
diios^ C5^ hermafhrQditus femincQS. II^c c&rolla {^ calyce dejlituitur. 13^7. 47? FOLYGAMIA DIOECIA. 

loi/. DIOSPYROS.* Gimiacana. Toumef, ^-jT. 

* Hermaphrodltns fcmincus* 

Cal. Per/^;'///:'///;^ inonophylliim, quadnfidum,magnum, obtu- 
fum, pcrliftcns. 

CoR, monopctala, urccolata, major, quadrifida : laciniis acutis, 
. patcntibus. 

Stam. Filamenta o6lo, fctacca, brevia, rcccptaculo fcrme in- 

fcrta. Anther,-c oblonpja:, cftcetx. 
PiST. Germcn fubrotundutn. ^Stylas unicus, fcmiquadritidus, 

i perfiftens, ftaminibus longior. Stigmuta obtufa, bifida. 
Per. Bacca globofa, magna, multilocularis, calyci maximo pa- 

tcnti inlidcns. 

Sem. octo (imul, fubrotunda, comprcflaj durilTima. * Mas. in diftincia planta, 

Cal, Fcrtanthltim monophyllum, quadrifidum, acutum, crcdinn. 
parvum. • ... 

CoR. monQpetala, urccolata, coriacca, tctragona, quadrifida: la- 
ciiiiis fubrotundis, rcvolutis. 

Stam. Ftlamenta octo, brcvifIima,'rcccptacu1o infcrta. Anther^ 

gcmince, longa;, acuta): interiorcs brcvio^-cs. 
Pist. Gcrmtnts rudimcntum. loiS. NYSSA.t Gronov.per Kalmium. * M. as. Cal, Perianthium quinqnepartitum , patens , fundo plano. 
CoR. nulla. 

Stam. Filamenta dccem, fubulata , calycc brcviora. Anthera 
'didymx, longitudinc tilamcntorum. * Hermaphroditn, 

Cal. Perianthium ut in marc, gcrmini infidcns. 
CoR. nulla. 

J 

Stam. Filamenta quinquc, fubulata, crcfta. Anthera fimpliccs. 
PiST. Germe» ovatum, fub receptaculo Stvlus fubalaius, in- 

curvus , (laminibus longior. ^Stigma acntnm. 
Per. Drupa ovata, unilocularis, 

Sem. Nux ovalis, acuta , fulcis longitudinalibus exarara, angu- 
, lata , irreguluris. 

lOlQ. POLYGAMIA DIOECIA. 479 

1029. ANTHOSPERMUM* Tourneforna 

Tont. epjl, II. ^^ Mas. Cal. Pertanthiurn monophyllum, conicum , ultra mcdium qua- 
drifijLmi : lacimis ovato-oblongis, rcvolutis , obtufis, parum C(i>iOratis. CoR. nulla': niii Calyccm dicas. 

Stam- Filamenta quatuor, capillaria, erc6la, longitudine caly- 
cis, reccptacuio inierta. Antber.c didym;^, cblonga:, tctrago- ■ j 

* Androgyna coftans mafculiS & fcmincis floribus. 
Mafctili pores \sx\ iii mare dcfcripto. 

* Fcminei fiores, 

Cat.. ut in marc. 
CoR. ut ia mare. 

j 

PiST. Cermen lub rcccptaculo flQris,ovatum,tctragonum* StylX 

duo, rccurvi. Stirmata iimplicia. 

Per. - - - 
Sem. - 

Obs. Frudurn feminel fioris mn vidu 
CharaBerern CL Pontedera inferam, 

j 

Flos monop^etalus, infundibuliformis , calyci inlidcns, orc lc- 
vitor incifo- 

Calyx :ibit in Fructum fubtotundum, angulofum , foetam 
Seminibus oit.o, oblongis, & binis conno-s. A» Mithor 

Cdtycem pro frn^ht 'd ^^ih^ras pro jenumhus haUH<rtt , 
vei an vernm frndum vsderit , dtter„il/ient aiitoptict. I 1030. 48-0 PdLYGAMIA DIOECIA. 1030-. AllCTOPUS.t \ * Mas. Cal. umbclla ur.herfatis longa, hlxqualis. 

partialis brevior, copiofior, , 
Involucrunz uriiverfale peiitaphylluni , breve* 

parttale pentaphyllum , ionritudine umbcllulce. 
Perianthium qiiinquepartitura , minimum. 

r 

* <- P 

COR. ttniverfalis uniformis. 

Prapria. Petalij quinquc^ integris , oblongis. 

■ 

Stam. Filaraenta quinque , fetacca', corolla longiora. Anthera 
fimpliccs» 

PiST. Geryyten nullum. Siyli duo, fctacei, ftamiaibus longio- 
rcs. ' Stigmata limplicia. 

L 

Per. abortiens. * Fernina in diftindla plantl. 

> 
Cal. Vr/ihella partiaits flofculis felnlibus. 

InvQhicrum partiale moriophyllum, quadrtpartitum , patcrlSj 
marginc fpinofum^ multifloruin, maximum. 

■ 

CoR. propriadifci mafcuL^, plures, ut in mare, * ■ 
Propri^v radii fcminco:, -^uatuor , pentapetalce. 

r 

Stam. mafcnlis. difci ut in marc. 

PiST. Fetnweis Germen fubulatum, hiTpidum, fiib receptaculo 
flofculi. %//-duo, rcflcxi, pcrfidcntcs. Stigmata limplicia. 

Per. nulhun. hvohicrum fpinis connivcns. " 

r 

Seu. Feiniads folitarla, cordata^ acuminata, extrotfum flexa, 
fupcrne hilpida, bilocuharia , magnitudinc involucri. 1031. ■POLYGAMIA DIOECIA. 481 

w 

103 1. PANAX** Araliartrum^^z/7/. ^. Anrcliana 
Laft. Ninfi Breyn. dljf. Panacca Mitcb.zG, >j * Her/naphrodtta ill diflinfta phuta. 

Cal. Umbelia firiiplex, squalis, coilfert^i» • 

Involticrnm polyphynuiii, fubdatum, minimum, perfifiens. 

, Verianthium proprium, minimum, pcrfiilens. 

'QoK, UniverfaVis unlformis- ProprU Petalis quinquej oblon- 
gis^ Q^quaUbus , recurvis, 

Stam. Fikrae/iU quuique,'breviirnna , caduca, Anih^ra fim- plices. Pi3T; Gisrmjn fubrotundum, infra perianthi 
vi, ere6ti. Stigmata fimplicia. 

V¥.Tk. Bacca crtrdata, umbilicata, bilocularis, 

Sem. folitaria, cordato-acuta, convexo-plana. ium» Styli duojpar- ' ' ' ■ 

Mafvull flores in diverfa plahtii. - - 

Cal. Uinbella Smplex , globofa: radiis pturimis, sequalibus , co- 
loratis. 

In-vffUcYmyi. foliolis nuinero radiorum cxternorum, Unceola- 
tis, fcllilibus. 

PeriaMihinm turbinatum, integerrimum , coloratum. 

F 

■ • . "** 

CoR. Petala quinque, oblonga, obtufa, anguHa, rcflexa, pe-" 
nanthio infidentia. 

L 

F 

r 

Stam. Filamenia quinque, filiformia, longiora, perianthio in* 

lerta. Anthcrx limpliccs. \ 


H h \ 3 . 7727- 4Si POLYGAMIA TRIOECIA. 

'rRIOECIA, 
I03X. FICUS.* Tournef. 410. HireJ.G.iyi^J.iS. 

Tont. anth. 11./ 10. Caprificus Tont. ibld. 
Cal. cornmKms obovatus , maximus, carnofus, concavus, clau- 
fns huamis plurimis, femilanceolatis, acutis , ferratis, mflexis. 
Hujus interna iliperficics undique tefta ell fiofcults, quorum 
extcriores feu margini calycis propiores Mafculi funt paucio- 
res; reliqui inferiores Feminet numerofi. * Mafcuhis fios fingulus peduneulo infidcns, cujus 

Cal. Perianthium froprtHm tripartitum , ere6lum : lacintis I 
ceolatis, erc£tis, fequalibus. *ife 

CoR. nulla. ... , . j, f 

Stam. Filamenta tria, fetacca, longitudme calycis. Anti^ didymcE. mtortum r 

1 F^' f- Femin-eus fios fingulus pedunculo infidens , cujus 

' Cal. Per'aMthiura propriura quinquepartitum : laciniis lanceo- 

lato - acuminatis , erectis, fubaequalibus. 

CoR nuUa. '.. , ^ 

TiST. Gerrnen ovale, magnitudine perianthii proprii. Sf^lus i\x- 

bulatus , inflexus , ad latus apicis e germine prodens. Sti- 

gmata duo-, acuminata, reflexa: altero breviore. 
Per. nullum. Cal^x obliquus Infinu continens femeu majus. 
Sem. unicuni, fubrotundum , comprefTum. 

ObS. Caprificus in diftinda planta folos flofculos mafculos tntra i "calyccm communem com^rehcndit. fi flores compofitQS mafcuUs^ alios ft u^ 


Clajfis CRYPTOGAMIA. 4S3 Clafis XKIV. CRYPTOGAMIA f CRYPTOGAMIA contlnet Vcgetabilia , quoriim Fruaifica- 
tiones ociilis nollris fe fubtrahunt-, & ftru6tara ab aliis diver- 
fa gaudcnt. - ^ ORDINES hujus Claffis conaituo. 

i.J^JLlCES Dorf.feras^ EpiphyUofpirmas S. Capillares \m\^o in- 

clUdit. 

Cai.yx rquama e folio cnata, altero latcre dehifcens, fub qua 
globuli pcdunculati. 

STobnlus annulo "claftico clndus, qui claftice rumpltur, efFun- dens pulvcrem. 
■ 

Cum hic nulla nobis ttbta ccrtitudo dividcndi plantas a Kru- 
aificatione conltct, eas a litu fub fuis opcrculis in ordinenx 
digefllmits- 

2. Muscos divilimns fecundum Antherascalyptratas aut non 
calyptratas in eodem ve> dilrin^lo vegctabiii , curn tiofcu- 

lis fcuiinds aggregatis axit folitariis, prxcipue principiis Dj% 
lenii innixi, qui hanc familiam abfolvit. 

Scmina mafcorum nuda funt corcula absque cotyledonibus 
aut tunica, cum liccaci revivifcant ; confer. Amcen. acad. x. 

pag. 284. 

5. ALGi£ etiamnum obfcure quoad fru6tificationcm latent, pra- 

ter eas qux Michelia debentur. 

I 

w 

4. FuNGoS' ex doftrina Dillef/iaKa ipohus dlviderc , quam ex Micheliana^ nobis vifum fuit, quum ilHus omnibus patcat 
hujus vcro folum &vix lynceis.' Mira certe praeltim MichdiHS 
in liflc familia, ut & in Ivlufcis ac Algis, cui foli debetur no- 
titia harum Frudificationum. i-r 

Hh 2 I- //- 4S4 CRYPTOGAMIA filices 

I. FILICES. 1033. EQinSETXJM.* Touruef.^o'/. 

"FRCCTiFiCATioNES iii fpicam ovato - oblongam digeila;. 

Siagula orbiculata, a bafi dchifceiis , pluribus valvalis apice 
plano pcltato connexis. 1034. ONOCLEA. Angioptciis Miuh. 29. FRUCtiFTCATiONES in fplca raceniofa, difticha. > 

Capsul.e globolx, unilociilarcs, quinquevalves : valvuhs laU' ccolatis, acutis. StM. numcrola, parva, fcobiformia, longa, villofa. ^ 
Rec. propriam feminum columnarc, creduin, fingultfih ad ba 
iin lingul^e valvulsD. . . . * U« roi^. OPHIOGLOSSUM.* Tournef.ixs- 

Capsula difticha: dr//Va//j riumcrofis , transverfalibus , in toti- 
dcm loculamcnta divila : dehifccntc fingulo kculo maturo trans- 
• vcrfim. 
Sem. numeroia, inialma, riiboVati- h 

1036. OSMUNDA.* Tourmf. 314. 

-CAPSUL.f: globofa;, dillinilsc, m raccmum dilpoilt^, horiioii' 
talircr dchifcentcs. 

-Sem. numerofa, minima, ovata. T - - - ^ 

1037. ACROSTICUM.* RutaMuraiia71?//r- 
,, ^ «^/ 317- 

FroctificaTiones accumulatse pcr totam paginam infcriorcm 
folii, ut eandcm undique tcgant. 1038. tTERIS.* 

w 

f r.ucTiFicATioNES diccU» in lineam , .fubtus ciiigentem mar giiiein folii, 1039 


CR¥PTQGAMIx\ FILICES. ^Sy 

^ , ^ . I 

h 

• \ 1039. BLECHNUM. 

Fructificatioxes dilpolita: iii iiiieas collar fqlit paralklas & approximatas 1040. HEMIQNITlS.t Frixtificationes digeftx in lincas cocuntcs, fc intcrfccantes vcl rgmol^s. 1041. LONCHITIS.* Frlctificationes difpolit^ in lii]colas,, ilnvtbus folii fubj^cla^a iunulatas. I04X.- ASPLENIUM.* UngnaCcYxlna Tournef 

319 Trichomancs Tournef, 315'. a. b. 

Fkuctificationes 5n lineas rcftas,, difco folii fubjeftas-j dis- 


1043. POLYPODIUM.* Tournef,ii6, Lonchitis 

Totirnef 314. 

Fructificatiomes diftribut^ io pun^la fubrotunda, pcr pagi- 
nam folii avcrfam. 1044. ADIANTUM.* TQiirnefi\j. 

Fructificatiose'=; congcfi^c in m^culas ovalcs, apicibus foUo- 
runi rcriexis fubjectas. 

1045-. trichomanbs. t Calyx turbinatus, folitarius, erc6tus, ex ipfo margiae folii. 
Styltis fctaceus capfulam tcrminans. 

iC4<^. MARSILEA.* Salvinia Mich, 58. 

Mafctili Flores nuincrofi , fupra folium .re(fi,Ics. 
Cal. nullus. 

Stam. Filamentum (vel R^Qepacnhnn) hcmifphs^rico-convexum 
AHthcra quatuor/fubulata^, fpiralitcr tortx, ereclcc, long«» 

* Femtneus fivs^ 

Cal. nulhis. L 

Fer. fubrotundum, quadrilocularc, 
Sem. numcrofi, nidulantia, fubrotund^* Hh 3 1047 486 CRYPTOGAMIA MUSCI. 

r 

1047. PILULARIArr^i//, 

* Mitfculi in linea inftar pulveris lub folio. 

Femlnei ad radlcem, 

Globus quadrilocularis, polyfpcrmus. 1048. ISOETES.* It.Scantc.^zo. 

Mafculi flores folitarii intra bafin foliorum interiorura. 
Cal. Scjuama cordata, acuta, fcfiilis. 

CoR. nuUa. 

Stam. Ftlamentum nullum. Anthcra, fubiotunda^ uuilocularis. 

Feml^ei flores folitarii, intra bafm foliorum exterioruna e- 
jusdcm plantae. 
' Cal. ut in Marcnlis. 
COR. nulla, ■ 

PiST. Ge-rmen ovatum, intra folium , Styh Siigr/iateque occul'* 

' tatis. ' ' ' '■ " ' 

Per. Capfula fubovata, bilocuUris, intra balin folii recondita* 

Sem. numcrcfa, globofa, ^ ' ' 

1. MUS 

h 

1049.LYCOPODIUM.* AmfKn.acad. %.p.z9S. 
^ill. mufc.A^^\\ Sclaginoitjes ^/V/. mufc. 460. ' 

Lycopodioidcs 'Z)///. mufc. 461. Selago 

%>tlL mufc. 435. * 

♦ MaJcTflus flos m alis foliorum feflilis. 

Cal. C^/y/;f/-^'nuIIa '^ ' ' ' ' ^ 

AnthiiRA reniformis, bivalvis, fcffilis, * ' 

Femineus fios in eqdem vcgetabili, 

Cal Periantkium tetraphyllum. 
Pist. nullum. 

S£M. plumula connata calyci absquc cotylcdonibus. 10^0. PORELLA.* 'DilLmufc.4,s% 

♦ Mafcuhs fios feffilis.' • r . . 

Cal. Calyptra nulla. 

Anthera oblonga," dehifcens poris plurimis lateralibus. 
Receptaculitm. Apophyfls nulia. 

* FemineHS flos nondum innotuit. lojr • 487 105-1. SPHAGNUM.* "DilLmu/c.z^o. 

* Mafculas flos fubfeffilis. 

I 

Cal. Calvptra nnlla. 

CoR. nuira, fed membrana fugax intra antheram & receptacmum 

Anthera globofa: ore integerrirao; te6lo Operculo obtufo. 
.RECErXACULUM AfophyFis margmata, obfoleta, fub anihera, 

* Femineus flos etiamnum uobis latet. IQ;^2. PHASCUM. * * Mafculus flos fubfeflilis vel brevi pedunculo. 

Cal, Cahptra nulla, 

Anthera ovalis ore cillatOjtcclo, O^en^Io acumimto 
Reclpt. ApQphyfis nulla. 

* Femineus |los, 53. FONTINALIS.* Tiill, fnufc. x^ A ■ ' r 

* Mafculus fubfeflilis. 

Cal. Calyptra Ijevis, comca. 
Anthera oblonira. ore ciliat op PERiCH.£TiuM''urceo!.uum, imbricatum, Antheram obvolvens. 

* Femlneus fios. 105-4. SPLACHNUM.* Ammh acad. x./. x/o. 

* Mafculns flos pedunculatus- 

Cal. Calyptra couica, laevis. ' 

Anthera cylindrica: ore dehlfcente Denticulls otto reflcxis, 

annulo dcUitbto. , . r « a u 

I^ECEPT. mcmbranaceum, coloratum, maximum; luo Anthcra. 

* FemtMeus flos ;n diftindo vcgetabil!. 

(^AL. conttnums {{tW^xm . tcrminalis, ex foliolis plurimis, fnbulatis 

. und^quc radiantibus,imbricatis. 

PiSTiLLi pluiimi, cenuaks, faftigniti, breves, colorati. 

Hh 4 105-5'. 4^8 GRYPTOGxUIIA MUSCI Oj-^r. POLYTRICHUM.* Dlll. mufc. 419 * 1 * ♦ Maft 

AL. Calyptra conica, fxpius viUofa , scqiuilis. 

Anthera oblonga, ore ciliari, tc6i:o Membrana oibiculsri &0v 
p.erculo conicQ. • ' " ' ' 

4/;o;5My?j_marginata anthe.rx fubjecta. Perich^tiUm yagiria cyl!udr{ca,'peduncalQ iQngq brevior. 
* Femineus flos in diftinfto individuo. 

Cal. cQ-mm-unis patens in rofalam imbricatam, coloratam. 
PiSTiLL. filiformia, articulata. ■ K i^f^/: 5-^. MNIUM * 2)i//. ;^;//^ 220 Cal. Calyptra oblonga, acuminata, obliqua. A conico. OP. Recept. Apophyfi. * Femincus flos in diftiaclo fsepius indiyiduQ. 
Cal. cora/nKnis ftellatus ex foliis radiantibus. 

PiST. pluumi, centralcs, congcrti. ^u S7. BRYUM.* Dill. mufc.-ii% A ^Ji^^R^"^ f«*^rotand;i f. oblongiufcula, ure ciliari annulato,te< 
cto yperctflo conico. ■ ' i ERICH^TIUXf nii * 1058. HYPNUM,* Dlll.mufcxGu 

Mafcuhis fios pedunculatus, ex alis foliprum, ad" latera furr ciilorum. Op Cal. Calyptra oblonga, glabra, obliqua. 
Anthera oblongiufcuia: orc ciliari, tcclo 
Eecept. Apophyjis nulla. 

pERiCH.f.TiuM^fquamofum, ad latera furculorum 
^ emittcns 

* Femifteus flos in eodem vcgetabili cx alts foliorum. 

CjAL. coy/i/nunts nullas. 

fiST. folitarii, ex alis foliorum, nuds plumul^, P 1 JL 
GRyPTOGAMIA ALGM. 4S.^ 

. A L G M 

1959' JUNGERMANNIA/ AV^/j- 5. Mulcoides 

Mich. 6. Lichenaftrum TiilL miijc, 479, 

* MafctilHs flQs pcdunculo longo- reitOj e calycc prodcLin- 

jCal. Pcruh.i:t}um tubulofum. 
CoR. nnlla. ,Stam. Anthera ovata, dchifccns in Valvulas quatuor, patcnfes, 

s:qualcs, pcrfiftcntcs. ' * ' ^ ■ 

■- rsmineus Jlos feffilis, fscpius in cadcm phnta, 

Cal- nullus (nobis manifeftus). * 

CoR. nulla. ' ■ 

Sem- folitaria vcl confcrta, fubrotunda. 

|o6a TARGIONIA.| 

Caj".. fubglobofus, bivalvis- . . 

Anthera feffilJs, campanulata» infundo calycis, 

fcdi. MARCHANTIA * March. k G. 1713. t.^^ 

Mlch. I. Hepatica Midh %^ LunuLiria Micb.^^ 

Licheii T)ilL mufc. 515". 

"" MafctiUs flos pcduncijlQ longo, rcdo, e calycalo pro^ 
dcunte, cxoritur. 

CaL» l^erianthium comrnune quadrifi^um , quinqucfidum vel 
dcccmlidum , pclmum {\acim\s cequalibus , bteribus ' dcric- xis) , maxinium , ilib fc contincns flofculos tot, quot lacinias 

habct, 
CoR. r?ioi]opetala^ turbinata^ calyce brevlor, rc(5la. 
^j?cs\. Filamentum unicum, corolla longius, (implqx. Anthe- 

ra fubovata, ab apice dehifccns in tot lacinias, quotcalyx 

communis. Fari^^a cuinulo affixa. 

* Fcmineus j^o^ feflllis , in cadcm plant^. 

CAt. Peria-^thium conftans nvarginc mcmbranacco* preclo-pa-. 
*tulo, intpgro^ pcrfiftcnte, monophyllq. 
*CoR. nulla: nifi Calycein dicas. 

SLxr. plura, fubrotunda, comprcfHi, nuda, ia fundo calycis. 
Ob5. Marchantix M. Calyx mafcstlus conTmw^is planus^ ij% oft^ 

dd decem lacinias ^ jlfifcnhjs nonim^olventes ^ divi^ns. 
Hcpaticce M. Calyx mafcnlus commuijis qui^^quejidus. comcus. laciniis conniveniibus. 

Xiunularijs^ M. Calyx frt£:iforr/^is^ lacimis fiofculos olwah 

tibns. en- lOOi. ijpo CRYPTOGAMIii ALGJE. 

m 

io6z. BLASIA,* Mtch.gen.j, 

Mcifculus flos. 

Cal. iTionophyllus , baii ovatus, medio fubcylmdraceus , apiee 

dilatatus, truncatus. 
Stam. Granula plurima, libcra. Femtneus flos, 

Cal* yix ullus. 

Pep.. fubrotuudum, folitarium, foliis immcrfum. .. 
Sem. nonnulla, fubrotunda. V 

PBS. An flos mafculus dlcsndus ftt femtKeHS ^ ^ vice verfa 7 1063. RICGIA. Mkh. S7^ 

* Mafculus flos feffilis. 

Cal. nullus. 

CoR. nulla. 

Stam. Anthera fubulata, truncata, fcflllis, apice dehifcens. / *■ ♦ Femlneus flos m eadcm (^vel divcrfa Mtch) planta. 

Cal. vix ullus. 

Pkr. globofuni, uniloculare. 
Sem. plurima. . « 10^4. ANTHOCEROS. Mkb.j.DULmufc.^.-js. 

Mafcuhts flos feifih^s, 

Cal. monophyllus, fubcylindraccus , truncatus^ integer- 
Cgr. nuUa. 

SThM. Filamentum nuUum. Anthera unica, fubulata, longifTi- 
ma, bivalvis : /^r;«^ receptaculo libero capillari affixa. j Femineus flos feffilis, m eadem fjcpius, vcl diflinfta planta,. 

■ ■ 

Cal. nionophyllus, fexpartitus, patcns. 

Sem. tria (circitcr), nv.da, in fundo' calycis, fubrotunda. 

ObS. S.epe unica tertia pars calycis excluditur ^ obfervata pro^ portione numeri in femintbus. 

1065. CPvYPTOGAMIA ALGjS. 491 

h 
■ 

ic6s, LICHEN.^ Toumcf.sxs,Micb.36-S3- Li- 

chcimidcs x)i II fnff/c. 1x4. Coialloidcs 2)i//, 

7mA\ 75^. yiiied "Z)///. mufi, §6. 

t MafcjiU jlores numcrofi , innati Rcceptaculo faEpius orbicu^ 
liico, inaximo 5 nititio, plano, convexo au^ concavo, 
Slatinofo. 

* Fer/ir/ici flores & femina farinx inilar fparfa ia cadem vel 
diftincta planta. 
, Lcprofus tubercu[atus. 

fcpt^Iiatus. 
imfcirjcatus. , 
foliiiccw^. ' 

coriaccus. 

fcyphiferus. 

fruticulofus. 

I ^ 

filameutofus. i • v^ 10^6. CHARA/ Vaill, A.G. 1719.?. 3. Hippuris 'DilLgeiJ.z. Tont^antb. *- 

^ « t pAL. diphyllus^ muiimus. 

CoR. nulia. (monopctaia Vaill.) . 

Sjaw.' Filamentum nullum. ' Anthera miica, globofa, reccpta- 

culo affixa. Po^jt. 
PiST. Germcn ovatum. Stylus nullus. Stigmata trla, latiufcula, 

i^ordtn 

Per. nullum (capfula monofperma VailL). 
Sem. unicum, ovato-oblongum. 

10^7. TREMELLA. 2)i//.m//r. 41. 

\ Subftantia uniformis, pellucida, membranacca, gelatinofa, fo- 
llacea. 

ObS. Tubercfilis ^ fcutelUs mn ohviis a Lichene differt. io68. FUCUS.* Reaum. A.G. 1711* /.o.io.ii. 

; ' ' ' . * ■ ,( - • 

Mafiuli flores'^. 

Veficulx fflabras, cavac, pilis intus adfpcrfx. 

Feminei flores. 

Vcficula: glabra:, gclatlna replctx, adfpcrfx pundis perforatis, fe- 

J piinc fa:t!S. 

1069. 491 CRYPTOGAMIA ALGJt^. 

* I 

1069. ULVA.* T>ill.gen. 

Fp.lTfTifiCATiONES iii membraua ycficulari absque fronde, 1070. CONFERVA.* ©/7/, ??//i[/2-. II 

Fibrs fimpliccs, imiformes, capiUaccoc, fiiamcntofs;. 

OljS. St{nt hi? fibr^ vel r^ntinua: zel art:culat>£. loyi, BYSSUS.* ©///. fnnfc. i. Mkh. 80. 90. Afpcr- 

illiis Micb, 91. Botrytis Mich. 91. 
Fibra: fimplices, uniformcs, lanuginofs f. pulverulcnta;. I07X. SPONGIA.* Tournef. 3^%.^\^mgi Buxb, 

ilamis ex fiHs contextis in confifLcntiam panni f. tophi. J073. LITHOXYLON Lithophytoii Tcurncfi^T. 

Kcratophyton Boerh. Titanokcratophyton Boerh. 

Rami lignofi,- cornci, tc6ti Corticecruftacalcarea, porispertufi 

OiiS. Ligni fjibflantia Fucts af^nis efl, eorticalis caUarc,a ver Lithoph 


. FUNG 

■ 

1074. AGARICUS. *©///. Am^nita 2)///. 

FuNGus horizontalis^ fubtus lamellatus. 

DcS- Agaricus^Z). carct pcttolo^ ^ marglr.c lateraU adTiafcitur. 
Amanita D. injlrul^ur fet\olo^ c^ntro l}h\cidatt capiih ir^fcrfu^ 

Agaricos DilL ab Amanita, Bolcto eT Eriiiaceo Dili. non 

fpecic difj^erre ^ fcd folo loco nafcctrdi rantatos rcddi^ jiiadcnt 
ohf^rvationes quf^qtiot ha^cnus fii^e injiftut.y. 1075. BOLETUS * 'DilL Suiiliis Mich. 68. 6c>. 

Polyporns Mich. 70. 71. .jFuNGUS horizomalis , 'fubtus porofuj. loy6. CRYPTOGAMIA FUNGI. • 493 

1076. HYDNUM,* Erinaccus T^ilh Mich. 71, 

FuN^GUS homonfdlisi, fubtus fibris fubulatis echinatus. 

1077. PHALLUS.* ^]kh:%i, Bolems i^/V/j». %$. 

Phalloboletus Mkh, 84. 

FuNGUS fubtus gbber, fupei-ue callis reticulatus. 

- * 

1078. CLATHRUS. Mlcb.<)i. . 

FUNGUS fubrotuudus ; conllans corpore rcticulari, feucfirato? 
cavo: uadiquc connexis ramiiicationibus. 9. ELVELA.* Fungoidafter J//V/:^. 8x. Fun des Micb.%G. Fungoidis fpccies VuHLB.T .ya.%. 

FuNGUS fupcrnc & iuferne lcevis. 

10^0, PEZIZ A,* TitlL Cyatlioidcs Mkh. \oz. Fmi 


goidcs fpecics VaUl. B.F. xi : 4. f. 6. 7. 

FuNGUs caiTipaunlatiis, vSeminibus orbiculatis, convexo-planis 1081. GLAVARIA/ yailL B. "P. vii: Mkh, 

87. Coraiioidcs Tournef. 332. Mkh. 88. Co- 
rallo-fungus FailLB.T.\iii. Fungoides T)/IL 

FuNCiTs perpc-ndicularis, fuperficic unica. 

k 

io8i. LYGG^ERDON.* Tournef. ^31. Mkh.^y. 
VaiU. B. P. xvi: 4-10. Bovifla DHL Lycopcr- 

Qoides Mkh. 98. Lycoperdaftruin Mkb, 99. 
Geafter Mr/j. 100 Garpobolus Mkh. lor. 

FuNGUs fubrotundus, Seminibus tarinactis inpalpabilibus teple- 
tus , ab apice dchifcens. 

1 

1083, MUGOR/ Mkh.^s. IVlucilago Mkh.^6. 

Lycogala Mkh. 95. 

FuNGUS veficula fubrotuuda, iir qua Scmina uumcrofa, affixa rcceptaculis criniformibus. -^ AP- v 494 APPENDIX PALMiE. ^ I. PALMM. X084. CHAMiEROPS.* Muf, Cliff. 10. Cham^- Hermaphrodttus , riphes ^Tont. lo. Cal- Spatha univeifalis', comprclTa, bifida. Spadix ramofus* 

Perianthtum proprium tripartitum, ^minimum. 

CoR. tripartita. Petala ovata ^ coriacea^ ereda, acuta, tipicc 

iiifiexa. , - 

StaM. filamenta fex, fubulato -comprcfTat, bafi parnni cohse- 

icntia. Anther.e lincares, didymx, adnatse intcriori parieti fi- 

lameatorum. \ ^ " 

jpiST. Germina tria, fubrotunda» Styli totidcm diflincti, perfi' 
, llcntds. Stigmata acuta. 

p£R. B^cae tres^ globofac , uniloCularcs- 
Sem- folitaria, globofa. 

* Mas in dillinaa planla, 'eodem rnodo fiorcns. 
Cal. Spatha ut in hemiaphrodito. 

Perianthium ut \n hcrmaphrodito. 
CoR. ut in hcrmaphrodito. 

SxANf. Keceptaculurn gibbum, dcfinens ai Pilamenta fcx non 
perforato - dillinda 
Caetera ut in hcrmaphrodito. 
1085-. BORASSUS. Muf. QVtff. 13. Ainpana U. M. 

L lo. Cariii^pana //. M. I. (^, 

Mas Ampana'. 

Cal. Spatha univerfalis , compofita. Spadix amcntaceus, im- 
bricatus. 

CoR. tripartita. Petala ovata, concava. 

Stam. hilamenta fex, crafTmfcala. Anther.v crafliorcs, ftriator. 

* Femina Carim-pana: in dillinfta planta, 

Cal. Spatha SjL Spadix ut in mare. 
CoR- tripartita Petala fubrotunda, parva, pcrfiftentJa. 
PiST. Germen fubrotundum. %/i tres, parvi. Stigmata fim- 
plicia. - . 

Per. Bacca fubrotunda, obtufa, rigida, unilocularis. 
S£M. tria, fubovataj comprefla, diltindta, tilamentofa. 

loU. APPENDIX PALMjE. • 49r r loU. CORYPHA Muf. Cliff. ii, Codda-panna 

H, M. II. IX. Cal. Spatha unlverfalis , ccmpofita. Spadix ramofus. 

CoR. tripartita. Pf/^/d dvata, obtufa, patent'a. 

Stam. 'Filamenta fcx , fubulata, corolla longiora. Anthera ad- 

PiST^ Gcrmm fiibrotundum. St^lus fubulatuS) brevis. Sus:^a 

limplex» 
Per. J3^rr^ globofa, inagna, Xinilocularis. 

Sem. unicumj ofleunij magnum, globorum. ^^ 1087. CYCAS 1088. COCOS Muf. Cliff. iT. Tenga H. 

M. I.i-^. J 
* Hermaphrodhl Mafculi flores in eadem cum fcmmeis planta. 

Cal. Spatha univcrfalis, compofita. Spadix ramofus.; 
CoR. tnpartita. Petala ovata, acuta- 

Stam. tilamenta fcx , itmpHcia, longitudine corollic. Anthe^^ 

oblongae, incumbentes. 
PiST. Germen vix manifeftnm. Stylus brevis, craffmfculasoob- 

fcure trifidus. Stigma obfoletum. 
Per. aborticns^ I 

* Feminei in eodetji cum hermaphroditis raafculis fpadice. 
Cal. Spatha. communis cum hermaphroditis. CoR. tripartita, ralnutifllma. 

PiST. Germen ovatum, delinens in Stylum fubulatum, brevem 

Stigma tripartiturn. 
pER. coriaceum maximum, fubrotundum, obfokte trigonnm. 
Sem. Nux maxima, fubovata, acuminata, tfivalvis , obtufe tri- gona, bali tribus tbraminibus pcrvia. NmcUq cavo. 1089 49^ APPENDIX PALM.5:. 

1089. PHOENIX K^mj?f. x. Elate A//// CVi£i%, 

KatoYindel H. M, III. 23, 

* MafcuU Florcs, * 

Cal. Spatha nniverliilis compofita. Spadlx ramofus. 
CoR. tripartita. ' PciaU coiicava, ovatl, obiongiufcula. 
Stam- lilameiitaiQ%^ brcviffiliia. Antbercc iinearcSj tctragons&^ 
longitudinc coroUce. 

'^ Feminet flores in diverfa planta aut eodcm fpadice. 
Cal. ut in marc. 

CoR. tiipartita, cum keiniis totidcm exterioribus , & alEernis 
minimis. 

PiST. GcryncTi fubrolundum. Stylus fdbulatus, brevis. Stigma 
acutum. 

r 

Per. Bacca ovata, unilocularis. 

Si-M. unicum} oifeum, fubovatum, fulco longitudine exaratumi ifctiVt fl 090. Areca Cal. Spatha bivalvis. Spadix ramofus. 

CoR» Pct^lain^.^ acutninata^ rigida. . . 

Stam. Filaykenta hovem, quorum tria extcriora longiora. 

Feminci flores in eodein fpadice. 
Cal. Spaiha comnmnis cum mafculis. ^^ - 
CoR; PetaU tvia^ iaduiliinata, rigida. 

Pist V 

Per. Drupa fubovata, fibrofa , calyce iinbricato bafi cniifta 
Sem. cvatuiii. 


* Mafculi florcs. 1091. ELATE; Cal. Spatha bivalvis. Spadix ramofus. 

CoR. Pctaia trhi^ fubrocunda.- 

STA^t. Fita-mcr/tatn^^ llmplicia. y^»r/!?o\c adnatjc. 

* Feminei flores m eodem fpadice cuin mafculis* 
Cal. Spatha comniunis cnm niafculis. 
CoR. Petata tria, fubrotunda, p-erfirtentia. 
Pist. Gerrncn fubrotundum. Siylns fubulatus. Sti^ma acutum. 
Per* Drupa fubovata, acuminatn. 
Sem. Nux ovata, fulco exarata. 

1092, APPENDIX PLANT.£. .^9.7 

L 

091, CARYOTA.M/// C//jf: II. Schunda-faoa K M I Mafcan fi r . » CAt. Spatha univerfaHs, compofita. Spadijc ramofus»" .r.:') 
CoR, tripartit'a. Fetala lanceolata, cdicava. . .'•at?',^ 

' lamenta Dlurima, corcila fere lonsiora. . Antbjira 1» L 

neares, ^- 


A .'-.ivi » Fewinet fiorcs in eotjem fpadice cum mafcuUs* 

Cal. communis cum mafculis» 

Coji. bipartita. Paala acuminata, minima, ^ ^ 

PiST. Germen fubrotuncium» ^^^}^^ a-cuminatus. Sitgm^^ ii« 

Per. Bacca fubrotunda, unilocularis. 

Sem. duo, magna, oblonga, hmc tcrctfufculai-inde plan^:i:> jf 2. fLANTM.- ■ I */ " 1093. ACHRAS.Sapotay///;w.4. ^^ 

Ca^,* Terianthium pentaphyllum : /^^M/ OT^tis/acummatis»|* 
redis, perllftentlbus* ' r ' ' 

CoR, Ptfi^^/^ quinque, obcordataj oblonga, ereda^ «.0 

Stam. • • • ft * 


G^f • P^ t^ P-* iqueIo<iUl > O 


StM» folitaria,' fubovata, cbmprclTa, hinC dgnticUlo ptominetl 
tia, nitida. 

Obs. Audor hoc genus ihier/i nofJs chara^erijlicis gaudere fcri 
bit ac Anona: quod fi vernm^ falfa tfi cjus definitio-. 


■ • ■ 1694/ADANsONtA 

Jffjflt IIihifci^jhara8erem prope.diem^jahit 1^.^ Jfttf^m 

1095. BROSSiEA Tlum. 17. .; _ 

Perianthium mtmophylhim ,-- quihquepartitum t kviniism y Cal. 

acumina e 
CoR. mono f ^ ■ 
%• ^J 


'PiSt/f^^r>«^» pentacoccum. %/«/ fitbutatuSj GOroIk brevior 

Stigma fimplcx. , • «^ - . a 

^ER.CapfuIa fubrOtUrtda, qmnqtK? fulciS diviA^ ■qumquclocilt^ 

ris, tcda Calyco magtipj conniveatc, earnulo> fucculent©, li 

teribus dehifcente. - - 

ScM. plurimai mlnatil£ma« V w J^ 

/ 4^8 ' APPENDIX PLANT^. 

r 1096. BUCEPHALON ?/«w. iq; Cal. nullus. 
CoR» nuUa. 

oTAM# * • • •- ^ 
'TlST. 4. Per. Bacca ovata, quadrangularis, acumine notatai uniloculans 

Sem. Nux fragilis. 


^- i^ ^4% 1097, FUCHSIA y///z». 14. 

I ^ 

T 

C AL. Marg^ mtcgcr , coronans germcn* . . ^ _ 
COR. Petalum unicum. T^ubus clavatus. Ltmhus o6lofiduS| 
planus; lacimis acuminatis, aUernis inferloribus. Filamenta Anther^ didym3B, fubrotundas! "iPrsT. Gernsen ovatum, infra receptaculum. Stjlus limplcXj 
Jongitudine ftaminum, Stigma ohiufum. 
p£R. Bacca fubrotunda/quadrifulca^ quadrilocularis, 
Sem- ^ura, ovata, ordine dupUci pofita. .... 

Qbs» Flnmier in Generibus jiarnina quatuor^ in Hsjioria ver0 
S^epists odn pingit'^ numerum itaque dcterminent autopta. 
^ - "Vi. ^ ' V » 105^8. HIPPOCRATEA. C02.Tkm.1S' f . CJal.: Perianthsum monophynum, patens , femiquinquefidum": 

Uciniis ob^ufis^ corblla majorlbus. 
CoR. mcnopctah, ovata, apice truncato, ore integro, - ^^ , 

Stam. • • V . . 

* 10 1 , » p . • » • 


PtR. Capfula dcpreilb-planaj patens^ fcmitrifida: laciniis trifi- 
/ dis ,' trilocujaf i^ ,' hculis bivaJ vibus ; vdlvuUs c^rinato - com- 

preilis. 
Sem.' . ; . oblonga, membranacea ala au<5la. 

Obs. FruSlificatio ^iec videtur ^ninus x<&t ab Auavrc defcripf^ quoad ea <jua fcripta funt. ys * ^ « * I > ^ ^ . A. 105? 9 \ APPENDIX PLANT^. ^^ 1099. HIPPOMANE. Mancanilia Tlum, 3 Mafi 
Cal. ,, . . •;> ^ 

CoR. liutla. 

Stam.' . '. \.. - . n V^\\ Flos in eade ^ 
v>AL» • • • # 

COR. . . - • 

PjST. . , V • , • 

PeIr. B^cca gioboJS, truixima 
Sem. Nux Hgnofa, globofa. 

iioo, HYMEN^A, Courbaril Tlum. 36. 

Cal. Peria^thsum monophyllum, quinqdedcatatum, iujequale. 

Fcxfllum magnum, reflcium^. ''^"■'* ' ,' ■ ^ .^IA^ 

y^/.i? lanceolat^, parva;. 
.- Carlna^ fubulaca , alis longior, afccndens* \ * ;'*^^, 

StAM. Filamenta deceitl 
PiST. Germen oblougum •^. * ^ r?i L,i Per. Xeg«r/2^» lii^imum',^' ovato - obloTigum , obtufum, iinil6« 

, culare, _,• , _ ._ , 

Sem. pTura ,* ovata , polline & fibns obvoluta. - - . 

ObS. PeriWitt ad DiaiUlphiam decandram\ an Jlamiua coaUtal c MATTHIOLA Tlum. 6. Tont. 4. 30 ve, perfiitens. CoR. Petulvm nnicum^ longifHmum, e 7j nens umcnta Anther^ fiiTiplices. 
PiST. Germen ^lobofum , infrS 

liformis,-loneimdine coroll«. 
Per. Drfipa globoYa, calyce c 
Sem- Nux elobofa. NucUus Stylus fi^ 
obtufum iioi. RHEEDjA. VaDrheedia ?^///^. 18 Gal. nullus. CoR. Petala quatuor, obovata, concava, patentia. ^^ ^t ^4it* tf~-^V ^' ^Ab- SxANf. Filamenta plurima 

PisT. GermcM globofum. Styfus . ; . . 

Per. ovamm,^arvum. fuctukntum, unitoctilare. ' '^- 

SfirM.-tria, oviRe^&lbngil, ch^ratteribus Bottta, inaxianr? 

. < I i 2 I103 ycc Af>P:ENX)IX PLAKTiE 

' 1103, RUMPFIA. 


Cal. P?r;^»?/&;«»« monophyllum, trifidum, ereaum, planuM. 
CoR I^ftala tria, oblonga, obtufa, asqualia. •• , 

StaM. Filamcntaim, iSbulata, longitudine corollae. yf«/*.r^ 

PilT.^Ger»;f» fubrotundum. ^/y^^^ fubulatus, Ipngittidine ft»- 

minum. Siigma trigonum. • - . - 

pER. Dr«?^ coriacea, turbinata, trifulca. . . ,. 1 

SeU. Nux ovaia, integra, triloculans. Nuclet folitarn, tr;- ^uctri. ^ ^1104. TREWIA. * ^ 

) CAt. PcyUkihiuiH triphyllum t /b Wx ovatis,"-reflexis, color 

tis, pcrfiftentibus. . 

COR. nuUat nifi calybem putes. . ^. . j 

Stam. Filamenta numerofa, caplllaria, longitudme calycis. A theTiS fimplices. PjST longitudine rValvis. lapfula turbiaata, triquetra , . coronata , triloculans , trj.- SEMVTontiiria, hinc convexa, inde anguUfa. t 05. XIMENIA Tlum \ '^^ Gal. TeTiamthiHm trlphynum, pnTvumy/olioIis cordatis, 

deciduis. . .. ■-,.-. o. 

CoR. tnondpetala, campmulata, trlpartita 1 /«^/«r/J erect 

.longis.,, revolutis , obtufis. 1 S^l-AM 

PlST. Gernu 
Per. Drupd 

Sem. Ar»* c parvurti. Styl f% • 'i 


"y -^;-* ' * !*>] 
f« A E K- ti. /1 2/1. 

PsZ. iCi. «. 420. -ESCULUS. Uge M^CXJUJS, 

fe a<;i. $. .6,-4, BRUNELLA. /, PRUNFLLA - »* ■ ^ ' «k *- IN=^ 


, /\ 


* W ^ * e 
N D 

^ '^ r ^ ^ «- d t ^ -* r 

■1- % ^ GENERICA NOMINA Rbntano: Charaaere tradunfcurJ Curfivis Literls SYNONYMA. 

-■ 4 ** • V * <-fr 
A 

Abrotavum^ 
Ahfinthiunt^ 

Abutihn* 

Acacsa^ 

AcdioH. 

Acalypha. 

Acanthus» 

Aiarva^ 

Accr/"' ' 

Acetofa. 

Achillea. 
Achras. 

Achyracanthal 

Acbyranthes.. 

Achyronla. 

Achyrophortif* 

AcinoaendrQ»^ 

Acnida. 

Acnide. 

Aconitum. 

Acorus. 

Acroftichum; 

Adanfonia. 
Adenanthcrani 

Adhatoda. 

Adiantum% 

Adonis. 

Adoxa. 

JEgilops .' 

/Egnops; 

JEginetiaJ % A> 
r<5 

849 
747- 75-1 

^■97 ^rc!)ysomene, 

TEfculus. 
Agaricus. 

Agave. 

AgQratum, ,4*57 Agnanthus. « ^ ■*--* * ^- -^ ^* ^ ' 95-9 

711 

«3 3 
1023 , Agrimonia 

Agroftema, 
Atrroftis, 
,< ♦ . . « j ^ 4-*- 07 1 Aho-vaL 

Aira. 

Ajuga. 
Aizoon. 

/llaternutl 

Alce^,. '• ••" 
Alcea. 

Alchcmilla.' 

AUhimilU. 
Aldrovandai 

Alctris. 

Aha. 

39^ I Akoides. "71 , 

.25-2 

ar4 
67 

22 
481 
646 

9S7 

987 
603 
Alhagi. 

Alifma, * -- = - 1037 

3^94 1 AlkekeHgi, 

47i ( Allium. 
. 2.6 AllophyluN 
Ahtus, 

Aloc. 104 
61 

^S'© 1 Alaides. XOi 
AlopecuruS? 

Alpina. ^7S 1 Alpima» 

n 3 ^: * s % ■- -^ ^'. * t •s ^ »♦ 


r; .y ^ •A.. • * 
*i* 330 
769 

42a 

»074 
90 

^9 
• V 
r ^ *_ < 6S4 
T3 

260 

€24 

75:0 

3S7 

923 

■79 
.2,23 

933 
7i 

4 

4 
\ / Jj. N D'E X. ^V Am jllfiTisJirHK 

Alfinella. 

Alfinoides. 

Alfinffides 

4-lthaea 
Alypum. 

Alyjfoides. A •^* 
34^ 
t ■'^ 
manita,^ 

•naranthi fpe^ie: 
mara-athoides. 

A?na;anthiis^ 
Arrvarylli^. 

^ioj^erboi, 

^mbroda. 
Amethyllea. ' 
Ammannia. 

Ammoides* 

Amomum. 
Amorpha. 

A^pana. 

Aipygdulus. 

Aoabalis, 

A^^car.ipferos^ 

A^acardiura. 

Anacyclus. , 

^Afta^alUdaJiru m^ 

Xnagallis. 

^nagyris. 

^rianas^ 
Ananthocychts. 

Anafodophyllnm^ 

AnaUatica. 

Aachnfa. 

Andrachne- 
Androrneda. 
Aniiropogon. 
^ATTdrolace. 

^^^rafcemum* 

Andryala. 
Ancmoue. 

Anemonoides, :fo4 

96 

749 

J06 

1074 

941 j/> 


I •*rf AngiopteriSi 

Anguina. 

A>^^uing\ll^ 

Anona. 

AfJOfjis. 
Anonyjnos, 

Antanifophy 

Ant4ienv:s. 

279 ! A^themis, V *» _* n r •as, 
rii* *v * ^*r 30 
938 

.144 

297 

297 Anthericum. 

— 

Antidefy^w. 

;. Antirrhinum. 
Anthoceros. 

Antholyza. 
Anthr^fperinum. 

Andioxaiiihum. 

; Antby 2 ; ylparitie. 
aca. % rfb Aph 

Aphanes. 

Apbyllanth 

Apios» 

Apium. 

69 . Apluda. 

-,-lS9 j Ap{jj:y/2U)n, 

" 4;7 

:68 768 
1085- 

5-4^ 

,;J76 ^ ^ Apf^noget^n^ 
AqHifolium^ 

Aquilegia. 

Arafcis. |™*" • i .t ^ f7i 

715" J Aracbidiia. 
,167 Arkehidmicles, 

9-3 I Arachis. 

1014 * " 
179 614 Ara^aflrnn 
Ar^pabaca. 

Arbutus. 
ArcVum. 

Ar^ijpus. 

Ar&atheca. ^ •i.v*. ?* 886 

326 

309 
1034 

917 

613 

772 
666 

...S70 
870 

.... 3S?[ 
1064 

• 1029. 
40. '<#« ^ -1 *^ ri L rr W%.77^ 

117 

.... 78X 

15-4 

697 

■ 

. 269. 

. 92a 

60J 

75^ 

7S7 

787 

7S7 

1031 

I9i 

S8 

3Q 
10:50 .<' - u ' r •- # 

«a 

SS6 
Areca. ^ 1 N r> E X, Arcca- 

Arenarla. 

Arethufa. 

Aretia. 
Arpcmone. 

Arsfarum^ 

Ariftida. 

Ariftolochia. 

ArmeHiaca^ 

Arnica. 

Aroniii. 

Artedfa. 
Artcmjfia. 

Aru tn, 
Aruncus. 

Arundo. 

Afari^a* 

Afarum. 

Afcyrum. 

Afcyrum. 

Afclepias. 

Alpalathus. 

Afpa^ra^us. 

Ajpergtilus^ 

Afperugo. 

Afperula. 

Alphodelus. 

Afplenium, 

Aftcr. 

Aflerifcus. 
jlflerocethajMS. 

jifltroides. 

AfltropUrus» 
Afiragdloidts* 

Aftragalus. 
Aftramia. 

Athamama. 

Atraftylis. 

Atraiiylis, 

Atragene. 
Atraphaxis. 
Atripicx. 
Atropa. 

Avena. 

Avcrrhoa. sos Aviccnnia. 

905" j Aurantium* 
J78 j AureUana. 
5-74 I Auricula Urft, Axyrls, 

Atalea. » m 915- 

911 1 Az.ederach. 
S(5i 

393 

19 S 
849 

SS4 

87 

668 B, ^ 
Baccharis. 

Baccharis. 
Badiaga. 

Baeckea. 
BalloK. 

BalloU. 
Baifamina 

Balfamita, 

^^ I Bannifteria. 808 
270 
767 
38i 
1071 

«73 
113 

379 V-t t. tr*t^ Barbi Cafr<t, 

Barleria. 
Baireria. 

Bartramit. 
Bartfia. 

BafelU. 

Bauhinia. 
BegoDia. 

Betladona. 
^g4J Beiiidiajlrum. 
-j . PJ> Beiiidioides, 

876. SSz Be,ij5, 

J^^ Bellis-leucaftthemum. 

^76 Bellonia. 

858 Benzoe. 

798 Berberis. 

799 Bermudiana. 
^90 j Bernhardia. 

ct Befleria. 

5^^ 1 Betonica. 

«5^5- Bctula. 

4Pr Bihai. 

'®^* Bidcns. r 
flfc ^o^ 1 Bidentis fpecies^ 8f Bienonia 
Bircutclh. 969 

807 10:11 
I30 
929 

19$- 

473 8n 

847 

1071 

639 

S4S 

5S4 

703 

v<5y7 

343' 

X024 

12% 

8<56 
$64 
864 

207 

399 
9o5i, 

960 

673 
274 

^33 
1010 

840 

879 
677 

Biier- Bifcrrula, 

B-ifiirta . 

JBfapria. 

Blairia. 

Blafia. ^ 

JBialfaria^ 

Blitum. 800 ! Bufonfa. k ^ ■• T ^ S ■ -i 445" 
581 

130 

1062 Btig/tla. 

Bulhine. 

Bulhcajiannm, 

Bulbocodium. 217 ■ Bonias. 1. V 
^b^rtia. 

Bocconia. 
Bocrh^via. 

BolcCus. 

BQmbax. 

jB aiiarotit, 

Bgii |ja . 

Bprafrus. 
BorbonJa. 

IBorltgnsj, 
Bi>rraginoUs£», 

Borrjigo.. 
Bofca. 

Bcvi/Ja. 

Bjraiipjum. 
Br^f^ca. 

eynia. »039 
<56 ^ *r,^'; . 9 

J077 

-709 %«^ 
W iZ^. 

omus- 

roiTaia. 

Brundla., 

Briififelfia, 

mpit. 

J^ryum» 
Bubon. 

Buccphaloa, 
Buchncra, 


.. 764 

. 280 
■ • ■ 1071 

.. 1082 
149 

. . 78 

1095- .«;. vX^ t' 

»■ 

■105-7 
161 Bupif Kun. Buphthalmum 

Buphthalmum 569 1 BfipUurioi^cs,, Biiprei^rum. 
Burmannia. 

Bp^rfa pajiorif^ 

ButoiTius. 
Buxus. 

Byffiis. ^ * •^ ,1 *" ^ t Caapcha, 

Cac,qlia. 

C^caliantb^mumy 

Cacao^ 

Cachrys. 
Caftus. 

Caefalpina* 

Cainito, 

Calaha^ ^ 

Calamintha^ 

Calamus. 

Calamtis aromatlfUi 
Calceolfis. 

Calcitrapa. ■ - Xi> .4 ?*■ 6f4 j CaUitrapoidss, 

230 I Calendula. 

241 I Calla. 
970 

971 *■'. % tf -^ i^H 


CJallicarpa. 

Calligonura, 

Callitrjchc, 

Catophyllum. 
Caltna. 

Cattha. 
Cc^mara. 

GambQgia. * ^ ^ ^- ■•^■41 

167' 

624 

.-380 

29S 
-36S 

737' 
29^- 

870 

• 876^ 

3^9' 
719' 

ASS 

9^4 
1071 
H g 993 

841 

841 

8q6 

.. .394 

"■" '539 

233. 

647 

5fo6 
'88q 

127 

68 
^7 

Camel- INPEX. Camellla. 

Camcraria. 
Gampanula. 

C^ar^iphora. 
Camphorata. 

Gamphororma» 
Cannabis. 

Ca}7>2acor7iS^ 
Ca^finahina. 

CiijraofdeSm 

Gnppans. 
Gapraria. 

CaprifQliHm^ 
Caprificus. 

Capficum. 
Car^guata^ 
Caraxeron. 
Carchtrni-aduin^ 

Gardamine. 

Cardiaca. 

L 

Gardiofpcrmum. 

Cardijp ermum^ 
Card^HS 

Garduus. 

CartUa. • 

Garex» 

Carcx. 

Canca, 

Carira-panai^ 

Carliua. 

Carli^oides^ 

Garpefium. 
Gai^inus. 

Carp$boius, 

CartbamoideSm 

Carthamus. 
Carvi. 

Carum. 

Oaryophyllata. 
Caryophyllata: fpecin 
Ciiryopbyllodendro». 

Caryophyllus^ 

Caryo^hyduu 759 

264 

96 Ca^yoph 

Carjc:a 

Cajia. 

Gaflia: 

Caffida, 

Cailine. arcmaticus^ h V ** \% I JSZ GalFyta. 1 r- • • I 

I 

1003 
760 
5-67 

6S6 

w 

zio 

I03Z 


r*r** ■ r ' 35-7 
L.279 

421 .k % « .1 *A«« ^ icco .»- ......8^6 

836 

1082 

838 t _n. 491 Cajtorea, 

Catariance* 

Cac4nanchc» 

Cataria. 

Catesba^a. 
Caucalis. 

Geancthus. 

Cedrus. 
Ceil/a* 

Gelallrus, 

Cclolia. 

Celfia. **1 V^ -^ 'ji~it ->*. « «.' W ^ > ! - I - .•.^^- 4z7 I Celtis. CenchrHS, ' 

Ccfttaurca. 

Centarium majut^ 
Centaurium minM. 

Ceiitunculus. ^ ' 

Cepa, 641 

885- 

834 
«32 

S4^ , . 

92S Cephalanthus* 

9z8 ! Ccrallium. *^j *i. ?/ lcSf i Ceratocarpus. i CeratocephaloideSm 

Ceratocepbalus^ 

Ceratoides. 

Geratonia. Gerbera. 
Gercis. 

^27 j Cereus. 

327 I Ccrinthe. 

561 c ■ am Ceropegia- 594 1 Cerii JpiiJOi. 

<94 I Ceftrum. 500 \ phylkjm 5-94 

1092 

97S 
461 

333 

95-1 

704 

629 

294 
-737 

lOOj' 

8S0 
889 

285- 
370 

lOf 

546- 

874 
84Q 

944 
171 

"571 
266 

^3S 
32« m. V ^y I IN D E X. y^ Char^phyllum 

Cham^buxuSn 
Cham^ecerafus. 

Cbayriieda^hne. 

Chama:dryS, 

Chant£Jajm€. 

Cha^ielea- 

Chama:lf?ium. 

Cbamitmelum. 

Chamci^nerlon. 

Chamapithys. 

Cham<crhoaodendrosi 

ChamiCrlphcs. 

Chamaerops. 

Chara. 
Cheiranthus. 
Chclidonium. 
Chelcne. 

Chenopodio-morus» 

Chenopodium. 

Cherleria. 

Chionanthus. 

Chironia. 

ChondriUa. .1 ' 320 { ClfTus. 
761 j Ciftus. ■ 
2TO I Citharexylon. 
126. 485- Citrcum. 

625- Citrus* 

439 I Clandejlina. 

Clathrus* 
Clavaiia. 
Claytonia. 

Clematis. 

Clemaittis* 

Cieomc. 
Clerodendrunu 

Clcthra. 

Cliffortia. 
Cliaopodium, 
Clitoria. 
Clitorius^ 47 

70 
426 

625' 

484 

1084 
1084 

1066 

7^0 

666 
Chrijtophoria/ta. 
Chryfantheraoides 

Chryfanthemum. 

Chryfoba^anus» 

Chryfocoma* 

Chryfocome. 

Chryfogonum. 

Chryfnphylim^jy 

Chryfofpleniumi 

Cicpr. 

Cichorium. 

Cicuta. 

Cicuta. 

CicHturia. 

Cinara. 

Cinchona. 
Cfnna. 

Ciyjnamomum. 

CircaEi. . 

Cirfi'^' 

Ci^Iampelos. «ft 
14 ! Clufia. 

•273 : Clutia. 

fo6 I Clyinenum. £.b^ u i 21 I Cfypeola, 

Cneorum. 
Cnicus, > 

Coa. 

Cochlcarla. 
Cocos. i 

Codda-panna^ 
Cojfe. 

Cotfea. 
Coix. 

Colchicum. 

Coldcnia. 

ColUnfonia. 

Colocynthis^ 

Columnca. 
Colutea. 

Coma aurra* 

Comaium. 

Commelina. 
ij* 1 Connarus. 

45*2 Confcrva. 
24 1 Conium. 

832 : Conocarpodendron 

993 ' Conocarpus. 
-^ 678 
807 
807 
661 

1078 

loHi 

616 

6i6- 

740 

707 

489' 

1004 

644 

796^ 
796 

5-77 
1009 

781- 

7^3* loSS' 

1086 

209' 

209 
927 

415- 

38 
969 

716 
76 

45" 

1 

744 
1070 

299, 
104 

_Ji3 

Conval- 

« w^ Cpnrallana. ^ 

CccvQlvulus. •- 
GpUyza. 

Cor^zella. 

Cok^Zotdes^ 
CoraL 

CorallodendroH^ 
Corallo -fut 

Coralldides. 

Gorchorus* 

Gordia. 

Cordyiifie^ 

Coreopfis, 

Ccriandrum* 
Coftaria. 

Corindum^ 

Corfs» 

GonTpermum. 

Coruucopias. 

Cor/^ueofioidcj 

Coriius. 

Cornum. 

Gorona impert 
CuranafoliSn 

Coronilia. 

Coronopns^ 

Corrigiola. 

Corrij^ioUm 

Cortufa, 

Corr^ija. 

Coryddlisn 

Corjlus, 

CorymbiLm. 

Corypha. 

Ccftus. 

Cotula. 
Corykdon. 

CoHrh^riL 

Criicca, 

Cran^be. 

Cr-^iroraria 

CralTlila. 
(^rUxguSf ^ 4 w 
3 §3 j Cratxva. 

1022 
198 

i. 8ff jCnnum. 
7'6z f Crithmum. Crepis. 

Crepis. 

Greira. 
Crcfccntia, lo^y 762. 
081 I iw ■2z8 ■ Crociditiu:'4^ 

Crocodilodes^ 

Cmcus. 

Crotalaria. 
Creton, 

CruQianella» 3iSi S79 ; Cucubaius. 

CtiQularia^ 

CuGumis. 
Cucuibita. 

Cujete^ 
Cuminoides 

Cumituim. '■- lOCi 

447 r » ^ ^ 67 . Cupania. 

139 ' Cupreffus. m B^ . r ^- ^ 6^4 

7i 
877 
7S9 

^■33 
i8i ! Curcuma. 

CuruYU^ 

Cufcuta* 

Cyanella. 

Cyanus. 
Cyaihoides. 

• Cycas. 
Cyclamen» 760 

89 :r 

iaS6 8 i Cydonia» Cyn-/Liaria. 
Cyiuuchum. 

Cynara. 

Cynocrw^zhe. 

m *■* 031 

868 

lOQ 3 1 C^nogloffoides^ 

Cynoglolfum. 

CyiKTmctra. 

Cynornotium* 

Cvnoniorium. I 796 i Cynofurus. * ^ 


».- 
b-T ^^% # V^ ^*4j .t 


^ ^' - 4 ****-■►* ( Cy>i<irrhynch'tumm 

CypereUa. %%■ - 739 
670 

352 •. Cyfermdcs» 
547 Cypeius. i5> 

813 

277 
680 

837. 

771 

960 

118 

.-.^02- 

968 

6 

6 

80 

loSo' 
io§7. 

26^- 

947 
173 

168 

466 

- 466 

022 

81 

60 

61 
Cypria 
I N D E,X- (Sypripedium* 

Cypicapnos. 

Cytilus- ©. Daclylis 
I)alechampia» 

Dalibarda. 

DamafoHium* 
Dafitia^ 

Daphrie. 
Datifca. 
Datura* 

Daiicus. 

Delphinitim^ 

Delima. 

Dens caHss^^ 
DeHS honif^ 

Dentaria. 

Dianthera. 

Dmnthus. 

Diapenfia. 

£h0onangia* 
Dichotophylluiftfi 

Di6tamnus. 

Digitalis. 

Dillenia. 

DimorphQthciA. 

Diodia- 

DfQfcorca. 

Didfma- 
Dlofpyros. 

Diitotheca* 

Dipfacus» 

Dfrca. 

Dodartia. 
Dodecatheon, 

Dodonaa. 

Dolichos. 

Doria. 

Doronicum. 

Dorftenia. 

D&rtmaHfia^ 

Draba. r. f i +" ^ ^ f 

• • n m -# 906 
760 * -*- * % 801 

1C22 

41S 

436 

100 

296 

720 

37 

500 

177 I 
t Dracoccphalum^ 

Draconuun\, . 

DracunctilotdeSs 

Drofera, 

Dryas. 
Drypis. 

Duglajjia^ 

Duranta. E, 

r^ f- ^ 

■_ 

EchinopTiora. 

Echinophora^, 

EcUinops. 

EchinopHS^ 
Echioides. 

EchiHm. 

Elxagnus. 
Elacocarpus. 

Elate^ 

Elate. 

Elaterium^ 

Elatine. 

Elatine. 

243 I Elcphantopuf; 

94^ I Elephas. 

' Elicbryfum. 
Elvcla. 
Elymus. 

Elyr/ius. 
Emerus. 

Empetrum. 

Entila. 

Ephedra. 

Ephemerum^ 

Epidcndrum# 
Kpigsea. 

Epilobium* 
Epimcdium. 
Equifctum, 
Eranthcmum, 

Erefta. 
Ercbinthus, 

Erica. 

Ericx fpecici» > ^- 46 

676 

608 

885- 
114 

241 

1027 

39 

107 

698 
iS 

15" 

862 
147 
897 j-^r*- 4 . 717 I Engeron. ■ ^ ^- ^ 
\ ^648 
5)1 5 

'394 

562 

yor. 

70(5- 

704. *4i 


L, — 
.4 fr h.* '• r? 
292- 
292 
829 

829 

174. 

^75; 

149 
5-89 

1089 

1C91 
69;. 

827t 

8ya 
to79 

91 
941 

789 

977 

860 

1007 

360 

9P7 
486 

42<S 

190 
JEri- I N r> E X. -? »xn. ]E.rinaceus. 

iErinus. 

Eriocephalus* 

'B^fjQciphalHSm 

Eriacaulon. 

£riophorum. 

JLriophorns^ 
ErucagOm 

£rvum* 

'Eryngium. 

Eryfinaim* 

Erythrina- 

Erythronium^ 

Ethufa. 

^ugenia. 
EuonymoidcSm 

Euonymus. 
EupatoriophalacrQjt 

Eupatorium. 

Euphorbia. 

Euphorbium. 

Euphrafia. 

Exacum. 

Paba. 

Eabago^ 

Fngonia. 

Fagofsrnyn^ 
Fagus. 

Fcruln. 

Feftuca. 

Fevillea» 

ficaria. 

Ficoidea^ 
Fic^ldcs. 

Ficus, 

Fihgo. 

Filago, 
Filipendulam 

FlagfcHaria» 

Fhivialis^ 

Fotnicnhimj^ t*-' 4^ X^ *C-.A<r ■ « *h O' * ' - » ■ i # 773 
1076 

6§9 

S90 

Szo Fcemm gracum. 

Fontinalisl 
Fragaria, 

Franca. 
Frangiila, 

FranKcnia, 

Fraxinella, 

Fraxiuus. 
.V: t ' 737 j Fritillaria. 

784 ' Fuchlia. " 
287 I Fucus. 

729 i Fumaria. .* ^61 

5-42 

874 
...S42 

536 
65-9 

133 Futigoidajier. 
FhMgoides. -k JO79 S04 

'40J 

401 

468 

972. 

760 

2079 
loiJi FftKgoidis f^etUt. ' 1079, icSo G. K 

♦ 


782. 

474 
47f 

44 f 

9S^ GalanthttS. 

Galax* 

Gale. 

Galega, 

Galenia. 

GaleobdoloH, 

Galeopfis* 
GaUopfis* 

Galium. 

Gdllinm. 

Garciuia. 

Garidella. 
Gaura- 

Gaulthcria» ? 791 I Gcafter^ Genipa. 
Gfflilh. 

Genijia. 

Genifia fpartiumm 8z 

96i 

619 

j-ya J Genifiella. 
5J^ Gentiana. IQ32 Geraniunnu 891 Gerardia. 85XS I Gerbera. 
f 5-4. \ Gtfnera. 

406 J Gcfncria. 

974 I Gechyllis» 

3^4 Gclita* 


C 3<54 

9 

770 
443 

117 

H7 

5*02 

487 

10S2 

229 

766 

■76^ 

786 

7-56 

66 f 
861 

6($7 

5-2? \ ■:i N D E X. fieum. 

.Gladiolus. 

Glaucium 

Glaucoidts. 

-Glaux. 

XSlechoma^ 
Gleditfia. 
Gliaus. 
Globulana. 

^GlOriofa. 
Gl)xine. 
^Glycyrfhiza. 
'Gmelina. 
Gn^phalium* 

jGnaphalodes. - ' 

Gnidia. 

Gomphrcna. J^ 
jGoflypium. 

GraminijoUs. 
GranadHla'^ 

Gratiola. - 
Grewia. 

'Griflea. 

.Gronovia* ^ 

Grojfularia. 
Gua;acana, 

Guajacum. 

Guapzva. 

GuaHahanus, 

Guazuma. 

jGuettarda. 

Gutdonia. 

Guilandint. 
Gundelia. 

Gypfophila. 

H. 

Hacuh. 

Hxmanthu^. 

Hicmatoxylam., 

i^gilleria. 

Himamelis, ^ «d K b 

-f .> 


" «» 4 — 
H arnia b. HcbcnltrcrJa. 

Harmala. 1> 494 HedyOtis. 
472 1 HcJyiarura. 402 

634 
102^ 

, 106 I HctJUria. 

Heleiiia. 

Helsniajlrum. 

Helenium. 

HclianthemunL 

Helianthus 374 j Hetichryfoides 797 
7>58 

89Z 

'438 
279 Heiichr^fum. 

Hclicteres. 

Hcliocarpos. 
Heiiotropium. 

HelleboTine^ 

Helleborus. 

Helmtntbotheca» 

Helonias. 
Helxiiie. *■ -1 910 I Hcmerocallis. 
27 Hcinionitis. 914 

4^ 

247 

J027 

46y 

541 

943 
464 


1 Henna. 

Hepatica^ 

Hciaclcum. 

Herba paris. 

Hcrmannia. 

Hermodat^ylus* 

Hcrnandia. 

Hcrniaria. 
Hefperis. 

Hcuchcra. 

Hibifcus. 

Hieracium. 

Hferacioides. :\ 


498 i Hifpocaflanum 

Hippocratca. 
\ j Hippocrcpis. 
%^% Hippomane. 
-3^4 Hipgophae. 471 
679 Hippuris. 

Htppuris. 

Hirtella. 
o j Holcus. 
<? f Hoblleum. . * 249 Hordcunw » ' ifo 

. 793 
761 

863 

86^ 
«5-8, 860 

85-0 

9.13 

533 

164 

. 903 
622 

812 

416 

445 

39t 

1040 

433 
614 

307 
449 
74i 

57 

931 

756 

819 

420 
I09S 

791 
1099 

1066 

44 
1015 

98 
95 

Hor- >- I N P JE X Horminum, 

Ihrmlnum. i 

Hottonia, 

Houftonia. 

Hugonia. 

Humulus, 

Hura. 

Hyacinthus. 
Hyacinthus fiellar is. 

Hydnum 

Hydrangsea, 

Hydrocharis. 
Hydrocotyle. 

Jiydrophace» 

HydrophylluTO. 
Hymensea. 

Hyofcyamus, , 

Hyoferis. 

Hypecoum- 

Hyperhoides. 
Hypericum- 

Hypnum. 

Hypochoeris. , 
Hypoctfits^ 

Hypophylhcar^iidcndro^. 

HypQphys^ 

HyiTopus. ' ' ^ 
HyJlerQphorus, 
\ I «rt dhotapita^ acea. 649 

6 
186 
116 

745- 
9S9 I^ga^ IUecebrum, 
Ilex. 

IJex. 

Impatiens. 
Imperatoria, t v 9^S 

378 

1076 

-^92 

944 
999 

189 

JIOO 

Z19 
821 

809 Indtgo. 

Indigofcra. 

Inula. 

yofithlafpi 

Iris. 

Ifatis 
Ifchflemum. 

Isnardia. 

Ifoetes. 

Ifopyrum. 

IJora. 

Itea. 

Iva, 

Juglans. 808 yuncago^ 

J0).8 Juncus, 
822 Jungermannia. 103 

628 919 Ixia. junrperus 
Juffi^a. 
vjfievi* 

ulticia^ 
Ixora, 880 
yacohiCigfpecieSn 
yacobsaJIrHm. 

yacob.eoides. 

ulapa. 

ambolifera. 
lin^Raja. 

afione, 

ajmmoides, 

afminum, 
atropha. 

beris. 
Icaco* hl h9 , Kali. Ki^mpfera. 

Ksempferia. K, 
*L /A r-i^ 888 
859 Kalmia. 

Karatas, 
iLatQijindel, 

Keratophjton^ 
Ketmia. 

Kiggelaria. 

1 Khinia, t ih> 17 j Knaucia- 

961 ^ Knaiuel, yii Kncxia ^ fSf y ' Kodda-^aih f- ■■* 
i s A . > '*. 2^5 

158 

49 

99 

723 

1016 

14. 

104I 

621 
913 

943 

940 

95-0 
4 
•A <« ■ & 
% k 4 39^ 

IOJ9 

100 

47 
961 

26 
5-4 30 

7 17 f 
35-6 

I«S9 

7f<5 a IC9 
4 '-7 

912 

L. >I N D£ X. 
Lachn«a. 

Laftuca. 
•Lagcecia. 
1j|gurus 
*Lamiam, , 

Lapfana^ 
'^ancijia. 

Lautana. 

Lapathiim% 
Lappa. 

Laplana. 

Larix, 

'Ijafcrpitium, 

Lathraea. 

Xathyrus. 

JLavatera- 

Lavandula. 

LaHre'fstta. 

Laurocerafus, 

Xaurus. 

Lawfonia. 

Lechea. 
Lcdwni. 

Ledurn^ 

iLenuva, 

^Lens. 

Lentthularia* 
^Le^tictda. 

Leontice. 
Lcontodon. 

Leo'atodontoides^ 
Leo'4topetaion. 
Leonurus. 
Lefidium. 

LepidocarpQdenci 

Leptojlachia^ 

Xeucadendron. 

L eucanthemum* 

Leucojum. 

'Leucotum. 

Lichen. 

Liehen, 
Lifher^afirum- V- / f ,A / ■^ i' . I ._ %^ i<. . n * i X t ' .■683 

07 

%23 

956; 
3C9 I 

6:20 

897 

45-2. 

433 
102 Lschemtdes^ 

Ligutticum. 
Ligaltrum. 

L ilac . 

Ltliuflrums 

Lilio-afphoaelusi 

Lilio-hyacinthHS. 
Lilio^HarciJjHS.^ ^ 

Lilium. t <. « < LtUum convallisint* 

Lirnnopesice. 

Limodorunt» 

LihjGdorum^ 
Limon, 

Limonium^ 

Limofella.. 

Linagrofiism 
Lingva Cervina» 
Llnaria* 

Linnsea. 

Lin&carponn 

Linum. I Li tnufft. Lippia. ^^^ ^ Liquidambiar. . 

^3j- . Liriodcndrum. 

Lithofpcrmum. 

Lithoxylumi 

Lobeiia. 9^3 
7S3 

923 
17 

7i8 J ^3 
656 i £03 ^ 

73 u^ 


Loetlingia. 

Loefclia. 
Lolium. 

Loiichitis. 
Lonicera. 
Lor:inthus* 

LotuSi 
Ludwigia. 

Lunaria. 

Lu^Tularia^^ 

L^4pinajhr^ 
Lupinus. 

/rUpuluS. 

J^u/eola. i 
^ • ii • - i ^ffj 'Cyihsndea, 
i8 

2Z 

378 

37^1 

.11 

904 
.9oa 

<594 o o 1042 
692. 

349 
349 
37.i 6 99 9)y 

166 

J073 

06 
967 

J4^ 

1061 
804 
k 

t I N D E X. i ychKtdis fpeci/tf. 

Lychnis. 

'iuy chni^Scabiofs, 

JLycium. 

JLycogala. 
Lycoperdajlrum. 
Lycoperdotdes. . 

Lycoperdon. ' 
Ljcopt:rfuQH. 

Lxcopodiozdes. 

Lycopodium, 

Lycoplis. 

'Lycopus. 

Lygeum-^ 

Lyiimachia. 
Lvthrum. 

'Magnoh*a. 

Ma;Qrana. 
Malacodendron 

Malacoides. 

M-alope- 

Maipighia. 
Maha. 

MalvavtfcuS. 

Mahij^da. 
Maltis, 

'Mammea- 

r 

JMar/tci. 

Mafscanilla. 

Mandragora. 
Mangikra. • * h ' 4 

/ es MaKgl 

Mays^oflans* 
Manthot. 

Maranta. 

Marcfaautia* 
M^rcgravia. 

Marrubium, 
Marfilea. 

Martynia- 

Matricaria- 

Maithiola. 

t- 449 40 

109 

232, 

1083 

1082 

* 1082 -\ Maurocenla. 
Mays . 

M 

Medicago. 

Melampodiiim. 

Melampyrum. 1082 Mclanthiu 

224 Melaftom 

1049 Melid. 

1049 Melianthu 

174 Melica. w t 31 
188 w 

1 


MelihbHS^ 
Melilotus^ 

Meh^iTa. 
M^h'ttis, 
Mcto. 

MelscaStus. 

Mclochia. "*S - h 610 I M. 7f8 1 Mftopepo. 

Melothria. i 'r 7^-^ I Memccylon. 

75-2 1 D/Temecjlum. 5-0 

7J^ I Men 
M e n ttia . 
Mcntzella. 747 \ Mcnyunthes. m 1 M 5-88 1 McfenibryantheiBuin 
5-83 I Melfilus. 1(;99 
221 M 

Methumca. 

31 £j cum. Mich 5-26 ''. M 
961 ' M S 

X091 M iph 5-84 ' MiJiun 

640 i Mlliefc 

J046 ; M" 897 Mlmofa. lioi K k uTop 

410 
481 

473 

1025: 

802 
.647 

743 
224 

q6H 

4'5i 
4Si5 

413 

<533 

185- 
998 

5-49 

37f 
6x1 

58S 

99 
92 

871 

5-97 
429 

Mina- 
\ Mimulus. 
Mirabllis. 
Mitchella» 

Mitella* 

Mitra. 

Mitreola. 

Mnium. 
Moebnngiai 

MoIIe. 

Mollugo, 

MoHuccau 

Moluccella. 

Moly. 

Momordica. 

Monarda. 
Mombin. 

MoniUfcra. 

Monofperm-althaai' 

Monotrcpa* 
Montia. 

Montia. 

Morina. 

Morinda. 

Morifona* 

Morocarpus* 
Morfus ran^l 

Mprus. 

MofckatelliM* 

Mucor. 

Munlingia, 

Mnrucs^a^ 

Mufa. 

Mnfcari^ 

Muir«Enda-' 
Myagrum. 
Myolbthi, 

Msofotis. 

Myofi ■t. urus^ Myofurus. 

Myrica- 

Myriophyllum» 

MyrobMin^nm^ I N D E X. 

t 

loo 1 Myrfinc 
7ct 1 Myrtus. 226 N- , , Najas. 
490 Nama. 
*93 j NapaKi. i9i 

loj-6 

444 

479 
99 

^43 

370 
p67 

34 
5^7 
Narcijfo-Uucojny» 

Narcilfus, 

Nardus. 
Napurtiuyn, 

Nelumbo. 

Nepcnthes. 
Nepcta, 
Ncrium. , 

Neurada- 

Nhandiroha^ 

Nlcotiana. . 

Nigella. 
Ninfi. 1 74* r Niinimularit, 
477 j Nux. 

9^ Nyaanthcs. 
T33 NympKxa. 

39 Nympboldts, >I2 

'4 

999 
936 

I083 

1083 Nyfii. O. Ohelifcotheca. 

Obolaria. 
Ochna. 575^ Ochrus. 919 

IQIO 

214 

713 
16 
Ocimum.. 

OdoKifiiSy 

Oenanthc. 

Oenothcra. 

Olar. 

Oldcnlandid, 

Olea. 35-f Omphahdet, 
gyj" I Onafra. 

9S1 I Onolrychh, 

94$" I Onoclca, 
^83 I Onouis. 13S 974 
748 

303 

6 

T79 
909 

629 

262. 

220 
606 

1031 

98 

9P 
16 

579 S78 
696 
584 

779 

63-9 

3H 

424 

45- 

20 

t6S 
424 

793 

1034 

77 i- 
Onopor- i N D E X. Ophiorhiza. 
Ophioglolluiili 

OphioXylon. 

Qpbris^ 

OphrySi 

Opuluu 

Vpuntla. 

rchidtonk 

Orchis. 

Ore^felifiunt* 

priganurn. 

Ornithogalum* 

OrnithopodmmA 

Ornithopus. 
Ornus. 

Orobaiiche. 

Or&i^^nchoides^ 

Orobus. 
Ortcgia. 
Orontium* 

Or\^ala; 

Oryza. 

C)fbi5ckia. 

Ofmunda, 

Cfleofpermuin, 

Oflrya: 

Ofyris. 
Othonnii 

Ovieda^ 

Oxalis. 

OjCyCQCCAXi 

Oxyoidesi 
Oxysi ^ r- ¥ > f 
Padus. 

P32onia. 

PaJiarits, 

ParicratiurU* 

Panicajir^lla* 

Panlcum. 
Fapaver. 

Papja. 
Parietarlsi* v--^ ■k^ §34 
193 

1035 

toii 

920 

5>02 

;r39 

5KD0 
301 

790 

790 

4026 

780 

49 Paris. 

Parkinfoniii 

Parnaliia. 

Panax, 

PanUcea, 
Paron^ichia. tji. ParrheniL 

Palierina» 
Paffiflora.. 

Paftinacar 

PatagonicA. 

Patagonulai. 
Pavetta-. 

I 

Pavia. 

Paullinm. 
Pedicularis. 

Pedicfdsris 

Peganutji, 

Peheifius, fmf^ 393 ; Pcn-aEa. 635- 

•404 

422 

ko|6 

887 

•5)5-2 Pe»aa. 
Pentagoitofheca, 

Pentapetes. 

PcHtaphylloJdes, 
PeKtapterophyik 

Penth 
978 1 Peplii 

PepO. rum. 8S8 

70 r 
434 r^ p^6 

oco 

3^S 

1017 

70 Percepier» 
Perifkiu. 

Periclymenumi 

PeriJ)loca. 

Perfea. 

Perfica^ 

Perjican:". 

Pervincao 

Petafites:. 
Petilium^.. 

PetiVcria; 

JPetrea. 
PeuCedanuflii • '•■ 573 I Peziza. 
635* j Phaca. 

ioi© J Phalaniinrffu \4 

460 

1031 
4031 

256 

939 

939 
440 

324 

191 
■191 

124 

410 

^445 

806 
129 

761 

•1P84 

'SS<^ 

^45- 
40i 
■96% 

210 
■. 267 

44 j" 

:i6i 

372 

417 

682 
302' 

>oSo 
798' Phallus. 
Pharnaceum. 

PhaCcum. 
Phafeolus. ' 
PheHandnum, /- 

Phelypaea. 
F^hiladelphus. 

Philyca. 

PhiHyrea. 
Thillyrcajlrum* 

Phleum. 

Phlomls. 

Phlox. 

Phoenit 

Phryma. 

Phyllanthus. ■ * -- 

Phyllis. 

Phyfalis. ' 
Phyteuma. 

l^hytolacca, 
PicriS- 

Pilofella. 

Pilularia. 
Pimpinella. 

Pimpinella. 
:^inajiella. 

Pinguicula. 

Pinguin. 

Pinus. ^ 
Piper. 

Pifonia. 
Piftacia, 

Piftia. 

Pifum. 

Pittonia^ 
PlantagiHella. 

Plantago. 

PlantanQcephalus. 

Platanus. 

Plinia. 
Pluknetia. 

Plumbago. 

Plumeria. * - . #1». wT m i N D E \, 

96 j Poa. 

1077 ' Podophyllura, 


1077 
341 Poinciana. 
Polemonium. lofi j Polianthes. 777 1 Polifi 

Polinm. 
Poliacaatha. ^40 l Polyciicmum. 
236 Polygala. 19 {yg oi des. 212 Polygonatum, 642 

197 
1089 I 'fi 


Polygonoides 

Polygonum. 
Polvmnia. 6 65-6 } Polypodlum. 

Polyporus. 

Polypremum. 
Polytrichum. 
Pontederia. 

Populago. 
Populus. 

Porella. 

Porophyllum. 

Porrum. 

Portula. 

Portulaca. 9 

223 

203 

812 

818 

1047 

328 

^948 

IT 

28 ^Ji 35-6 i Potamogeton. 9f6 2 Potamopithys. 

PotentiUa. 954 Potcrium. Pothos, 

Praimm.^ 

Prenanthes. 

Primula. 

PrimuU veris .*^^ 982 
^12 

779 

176 

694 

133 Prinos. 

loj' } Protea. 
9^-4 I Profcrpinaca. 

fcj6 ' Provenzaliaf 

964 I I^rUnus. 

196 ( Pfeudoacacia^ 
26^ 1 Pjeu^Qcypcrus # I * 

«.r 77 

571 
461 

200 

384 

625* 

761 

340 

601 

S 

9 

»043 

1075- 

128 
10^5- 

023 

105^0 
841 

370 
402 

160 

ss 

94 
918 

iSo 
180 
398 
104 

97 
546 

775- 
60 
^ - V- rn D E X. Pfeudoruta. 

Piidium. 

Proralia, 

^tarmica* 

Ptelea. 

Pteris* 

Ptcrocephalus. 

PterojpermadendrQn^ 

Pulmonarm. 

Puifatillaf 

Punica. 
Pyrola- 

Pyius, a Quaynoclit. 
Qucrcus. 

Qucria. Quifj^uefolium^ 
uin^uma R. Radiola^ 

Rajan.ia, 
Randia, 

Ranuncuhides* 

Ranunculus. ' 

Rapa^ 

Raphanus. 

Raphanifirum^ 
Rapijlrum^ 

RApunculus. 

Rapuntium. 

Rauvolfia. 

Renealmia. 

Rcfeda. 

^habarharum^ 
' RhagadioloideS, 

Rhagadiolus, 
640 I Rhamnoides* 
469 
41 

oi 
871 
J038 Rbamnus. 

Rhaponthicoides^ 
Rhaponthicum. 

Rhecdia. 
Rheum. 

Rhcxia. 

RhinanthuS- 
Rhilophora. 
Rhodiola. 169 j Rhododendrum. 

614 j Rhus. r44 Ribes. 490 I Ribefium* 

fj^o I Riccia. ^ 

Richardla- 

Ricinocarpos. 
Ricinoides. 

Ricinus. 
199 1 Rivina. 949 I 

lOI 

5-5-9 349 7^8 

994 
194 

734 


73^ 

739 

897 
25-9 

4T4 
821 ,82 


Rivinia 

Robmia. 
Roella. 

Royena. 

Royenia^K 

Rojoc. 

Rondeletia. 

Rofa, 

Rofinarlnus. 

RosfoUs^ 
Rubeola. 

Rubia, 

Rubus. 

Rudbeckia. 

Rudheckia. * 

Ruellia 

Runiex. 
Rumpfia. 

Ruppia. 

Ruppiam 

Rufcus, 
Ruta^ ' 
Saccharum 
Sagina. h^ 

"5S0 

880 

IXOZ 

42 

997 
484 

331 
247 

247 
106^ 

397 

9S9 
960 

lyo 

775- 
202 

491 

206 

3; 

118 

119 

215' 

7oa 

407 
1103 

i6t 

jooS 
469 
k3 68 
162 

Sagit- ] N D E X. 
/. ^ agittam, 

SaJicaria. 

Salicornia, 

SalfoU. 

-Salvadorat 
■Salvia» 

^alvsnia^ 

SaEnbucus^ 
Samyda. 

Sauguinaria, 
Sahguiforba. 
Sanicula. 

Santalum. 

Saotolina. 
SamoliHoidei:^ 

iSapindus^ 
Saponaria* 

Sapota. 

Sarothri^ 
Sarraccna, 

^ajfafras, 

Saturcja. 

Satyrium. 

Saururus/ 

Saururus^ 

Sauvngefij^, 
S^iTraea. 

Soabioia.* 

Scandfx. 

Scheychxcrlii.^ 

JBchinus/ 

^Schoenus.. 

^^chunda^pan^^ 

"Schwalhca, 
Sciila, 

^cirpoties^ 

.Scirpus. 

Scbarca^ 

V Sinlcrdnthus^ 

Scolym^i* 
coparia. 

<lQrodo^rafut^^ 
. f I 946 
946 

10 

976 

IC46 

334 

289 

431 

847 

S69 

44S 

499 

344 

I7S 

626 
901 Scorpioideif 
Scorpiurus. 

Scorzonera. 

Sccrzoneroidel^ 

ScrophuUria, 
Scurrula. 

Scutellarit^ 

Sehjlena^ 

Sccale. 
Securidaci^ 

Securidaca^ 

Sedum. 

Sedi jpccirs^ 
Seia^snoideu 

Sdago. 
Selago. 

Selinum. 

Sempervfvum. . 
Senecio. 

Scncciovis fpecies^ 
Sexna, 

Serap'as. 

Sersania» 

Scriphiuru^ 
Scrratula. 

Sefamoides^ 

Scfamum* 42 Sefeh*. 
^f2 [ Shcrardia, 

Sherardia^ 

Sibaldia. 
310 j Sitjthorpia^ 

400 I Sicyoidcs* 
■ ¥ Sicyoi, 
Sida. 

Sideritls, 

Sideroxylurn, 
Sigesbeckia. 

Sifenc. 479 
60 

66}, 
928 

816. 

154 I Siphonanthu?. 

370 I StlybHm, Silt qua. Suii^tia/irufn, 

Siiphium. 

hoHantbemum 


79 > 

Sii 

789 

1049 
1049 

44<^ 

53f 
700 

322 
112 

5^443 

971 
97 1 

747 

■> 120 

832 ■%^' 1 1^ D E X. \ Stnapu 

Sinapis. 

Sinaf tjiruml. 
Sifarum. 
Sifon. , 

§ifymbnum. 
Sifynnchiunu 

Sicsrinchikm^ 

Sium. 
Sloanea, 

Sloana. 

Smilax,^ 
^inymium. 

SoJanoidep^ 

Solanum, 

Soldanella» 

Solidago^ 

Sonchus. 

Saphora, 

Sorbus. 

Spargankira. 

Spartium. 

Sparlium. 

Spcrgula. 
-Spermacoce, 

Sphaeranthus* 

Sphagnum. 

Sp^ondylium. 

^SphondylococcQsV 

;Spigeh'a. 

Spinacia* 
•Spjrjca. 
Splachnumt 

Spondias. 

Spongla. 

^tachyarpAgophcrd^ 

Stachys. /y 

JStaehelina. 

Stapclia, 

Staphylaea. 

Sf^hyliodipdro^'^ 

Statice. 

Sterculia, 

$tellari4, 

Stcller^v 73^ t Stellaris. 

.735- Stewartja» 

^40 I Stipa. ^ 

gio I Stoecbas^ Stoebe. 

Stramonium^ 311 

728 

^08 I Stratiotes. 

5-7 I Stratiates, 
186 gio 

582 
992 

224 

1§2 

%S9 

548 

765- 

766 

III 

lO)-! 

127 
192 

5)S6 
|0:r4 Struthia. 

Strychnuiv 
Styrax. 

Suber. 

Sutularia» 

Sucoifa. 
Suillus^ 

Suriana. 

Syynpkoricarpos 

Symphytaniv 

Syringa. 

Syringa. 

Swerti^. 
T-1 

949 

716 

loS 

216 

170 

22 
T. Taberncmontana? 

Tagetes. 
Taniiirindus. 

'Tarnarifcus^ 

T&marijf. 
Tamus. 

*Tamnus. 

T^tnacctun^, H -w 4f 3 ; 2>/'''''' 

J072 I 'Taraxaco.najtrufh^ 
ij'5' l 'Taraxacomides. 
638 Tarchmanthus, 265" 

865- 

49 

337 

337 
99 f 

848 
821 1. ?44 
871 Targionin 
Taxus. 336 J Telephiafirum 
36 j Telephioides. •^ 
D 348 Telcphium 963 439, 7enga . 

T^rebinthusj,^ 

\ TernatM\ 817 

«49- 940 

ic6b 

ioo<5 

973 

339 IN D E X., » Tetragonia. 
,T^tragonotb:ct. 

Tetrahit. 

Tcucriura» 

Thalia. 

Thali^lrum. 

Thaplia, 
Thea. 

Theligonum. 

Thcobroma. 

Thcophralla. 

Thefium. 

Thlaf^pu ^ 

Thiiya. 

Hhymbra* 

Thymelaa. 

Thymus. 

ThyJfelrauTn^ 

Tiarella. 
Tilia. 
Tillxa. 
Tillandfia. 

Titanokeraiopbyton* 
T^ithyrauUtdes. 

Tithymalus. 

Toruifera» 
Tomex,. 

Tordyh"ura. 
Torenia. ' 

Tormentilla. 
Tournefoiria. 604 [ Trcmella. 
8 

323 Trichoftema. 
593 Tridax. Trevia. 

Trianihema. 

T^rsbuioideSy 

Tribulus. 

T^richofnanes 

Tiichofanth 947 
806 

190 

25:8 

719 

724 

^- ■ 9y7 

ozo, 627 

436 i Trientalis- 

Trifoliajlru} 

Trifohum". 

Triglochiiu 

Trigonelia. 

Triiopus. 

Trillium. 

Triopteris. 

■jfp 646 1 Triolleum. 
3eo Triticum. t^f 'I 163 

357 Triumfetta, 
nxis. 

Troilius. 
Tropoeolum. 3Z2 Tulipa. ^07 3 
$-36 

5-36 
470 Tiiitpifer, 

Tunti. 

'Tuntca. 

Turnera. T r( '/ I T02 1 ia- 

Trachelium. 
Tiadefcantia. 

TragatatitiiA, 

Tragla. 
Tragopogcn. 

Tragofogoi. oides, 
Tragojeltnum. 

Trapa. 140 Turritis. 
293 Tullilago. 
672 

176 
JOi9 

331 
663 

204 

360 

799 
930 

810 

810 *^ 1 V. fc Vaccinium. 
Valantia. 

yaldia, 

Vakriana. 328 yalertauella, 

146 ! Vallifnetla. 

106; 
• J16" 

•17 
146 

47<5 
1042, 1045- 

966 

65-2 

872 

19 

02 

802 

409 
804 

412 

5-10 

211 

211 

94 

S^9 
97 

4M 

6.9 539 
500 

338 

S^ 
924 
434 
1019 

7c; 

43 

43 

9*7 -r IN D E X. yaUtfneroideSn 

\aniUa. 

Vateria. 

Velezia. 

Velh- 

Veratrum. 

Verbafcum, 

Verbena. 

Verbefina. 

Veronica. 

Veronicitf^ecies,^ 

f^eficaria, 

Viburnum.- • 
Vicfe. 
Vinca. 
Viola. 

f^irga aure^. 
Virga fangumes. 

VijcagQ. 

Vifcum. 
Vitex. ^ ^ . - 

ViticeUa. 

Vitis. . 

Vitis iia^ 

Ulex.^, ■ 

Ubnaria. ** 

Ulmus- 
Ulva. 

UnifoliHm^ 

Uniola. 

Volcamcria, 

VolubiUs. 

Urena. 

Urtica. 

Ufnea. 

Utricularia. 

Uvaria. 
Uva Hrji^ \ 975- 
907 

5-92 

403 

714 
1013 

217 

30 

874 

26 

447 7^2.. 

33i 

.7Bi 
'261 

898 

$5-9 
^39 

979 

• 708 

616 244 t^ ^--±. M. -> 25-0 

434 
786 

5-5"4 
281 

1069 
383 

^700 
199 
764 

93f 

Uvularia. 

Vulneraria, w Waltheria. \ ie- X Xanthium- 

Xeranthemoidetr. 

Xeranthemum 
ximenia. 

V 

Xiphion» 
Xylon. 

Xylofieunt. 
Xyris. i 
Yucca. z Zacintha. ■ 

Zannichellia. 
Zanonia. 

^anonia^ 

Zanthoxylum.. 
Zea. 

Zizania. ,065- ' Ziiiphora. 

I Ziziphus^ 29 
612 Zoftera, 488 ' Zygophyllum,. ,v 373 
773 741 937 
8ft 

7 
5-80 

210 
S9 \ 388 825 
920 
990 

33^ 

926 

94a 

33 

919 

474 


SPE- 
T h 


\ A ■• ■ 1 4 » *- ^artnm^ t SPECIEBUS PLANTARUM. 

- Adde. 

L 

LtGEUM. Ivcfi. ' 

Spartum herba alterUm. Cluf. hiji. l.p. 220./,Si 
GranienSpartemn 2, panicula brevi foUkuloin-^ 

cluGi.Bauh\ pi'4. y. 

Hahitat in Hiipania. ^ Uy^inthoi^is. CYANELL A^ Roy, ^ -t- 

Habitat <z/Caput b. fpei. 2f 

J 

G.Gutta. CAMBOGIA. jlr/zoe^. aad. i. />. 4©!. fL ze 

l^f. Mat. med. 2-^7. 
Coddam-pullL Rheed. mdl.i.p. 41. ^i 24/ 

Habitat in Malabaria, Zcylona. "b \ % %rm«HfaA DELIMA. Fl. zeyL 205*. * y|/»ff«. acad, I. /»» 

Habitat t» Zeylona. % , . V f 
\ M. ■M- « tf 5 ^-^ A ^*